Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-01-Speech-3-234"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090401.18.3-234"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my regulation on biometric visas is now being incorporated in this new visa code, so I feel I have a little bit of ownership of it. It will work with the Visa Information System, for which I was the rapporteur. The whole result not only improves the security of visas, but, as others have said, also convenience for visa applicants. That was Mr Cashman’s aim for the Borders Code. So I feel that MEPs have delivered on those two aims. I hope that biometrics improving the reliability of the link between the applicant and the document will mean that fewer people get turned away unjustifiably. Mr Lax has worked strongly, as Mr Cashman said, on improving service for applicants, and thus the image of the EU. Ninety-nine point nine per cent of people who want to come to the EU want to do so for trade, travel and tourism, and we want them to, as it is good for business, but, if they get a poor service and are handled badly, then they will not feel warmly about the EU. Mr Lax has done a great job."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, do tohoto nového kodexu o vízech byl začleněn můj předpis o biometrických vízech, takže mám pocit, že mi kodex tak trochu patří. Bude fungovat s Vízovým informačním systémem, pro nějž jsem zpravodajkou. Celý výsledek nejen že zlepšuje zabezpečení víz, ale jak již ostatní řekli, zlepšuje i podmínky pro žadatele o víza. To byl cíl pana Cashmana, pokud jde do hraniční kodex. Myslím tedy, že Parlament tyto dva cíle splnil. Doufám, že biometrie, která zlepšuje spolehlivost spojitosti mezi žadatelem a průkazem, bude znamenat, že nespravedlivě bude zamítnuto méně lidí. Jak pan Cashman uvedl, pan Lax pracoval velmi tvrdě na zlepšení služby pro žadatele, a tedy na zlepšení image EU. Devadesát devět celých devět procent lidí, kteří chtějí přijet do EU, cestují za účelem obchodu, cestování nebo turistiky a my je tu chceme, protože je to dobré pro podnikání, ale pokud se setkají se špatnými službami a zachází se s nimi špatně, nebudou se v EU cítit dobře. Pan Lax odvedl dobrou práci."@cs1
"Hr. formand! Min forordning om biometriske visa indarbejdes nu i denne nye visumkodeks, så jeg synes også, at jeg har lidt ejerskab til den. Den hænger sammen med visuminformationssystemet, som jeg var ordfører for. Det samlede resultat er ikke blot en forbedring af sikkerheden i forbindelse med visa, men også, som andre har sagt, en forbedring for visumansøgerne. Det var også hr. Cashmans formål med grænsekodeksen. Så jeg synes, at medlemmerne har nået disse to mål. Jeg håber, at biometrikken, som gør forbindelsen mellem ansøger og dokument mere pålidelig, vil betyde, at færre personer afvises ubegrundet. Hr. Lax har, som hr. Cashman også sagde, arbejdet intenst med at forbedre denne ydelse for ansøgerne og dermed også forbedret EU's image. For 99 % af alle, der ønsker at rejse ind i EU, er formålet handel, rejse og turisme, og vi ønsker også disse indrejsende, for det et godt for erhvervslivet og turismen, men hvis de får en dårlig service og behandles dårligt, kølnes deres følelser for EU. Hr. Lax har gjort et storartet stykke arbejde."@da2
"Herr Präsident, meine Verordnung zu biometrischen Visa ist nunmehr in diesen neuen Visakodex aufgenommen worden. daher empfinde ich ein gewisses Maß an Verantwortung für dieses Regelwerk. Ich werde also beim Visainformationssystem mitarbeiten, für das ich auch als Berichterstatterin tätig war. Das Gesamtergebnis verbessert nicht nur die Visum-Sicherheit sondern bringt auch – wie bereits von den Vorrednern erwähnt - ein Mehr an Benutzerfreundlichkeit für die Visum-Antragsteller. Dies war die Zielsetzung für den Grenzkodex von Herrn Cashman. Ich denke also, dass die MdEP diese beiden Ziele erreicht haben. Ich hoffe, dass mit der verbesserten Zuverlässigkeit einer sicheren Zuordnung zwischen dem Antragsteller und dem Dokument mithilfe von biometrischen Merkmalen weniger Menschen ungerechtfertigterweise das Visum verweigert wird. Herr Lax hat, wie von Herrn Cashman betont, intensiv an der Verbesserung der Dienstleistung für Visaantragsteller gearbeitet, und damit auch etwas für das Image der EU getan. Neunundneunzig-Komma-Neun Prozent der Menschen, die in die EU kommen möchten, tun dies aus geschäftlichen Gründen oder weil sie auf Reisen oder Touristen sind. Und dies möchten wir fördern, denn es hilft der Wirtschaft. Wenn sie jedoch die Erfahrung einer schlechten Dienstleistung oder schlechten Behandlung machen, werden sie der EU gegenüber nicht sehr freundlich gestimmt sein. Herr Lax hat deshalb ausgezeichnete Arbeit geleistet."@de9
". – Κύριε Πρόεδρε, η ρύθμισή μου για τις βιομετρικές θεωρήσεις τώρα ενσωματώνεται σε αυτό το νέο κώδικα θεωρήσεων, έτσι αισθάνομαι ότι ανήκει λίγο στην ιδιοκτησία μου. Θα λειτουργήσει με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, του οποίου ήμουν η εισηγήτρια. Το όλο αποτέλεσμα όχι μόνο βελτιώνει μόνο την ασφάλεια των θεωρήσεων, αλλά, όπως είπαν κι άλλοι, επίσης, την ευκολία για τους αιτούντες θεώρηση. Αυτός ήταν ο στόχος του κ. Cashman για τον κώδικα συνόρων. Έτσι αισθάνομαι ότι οι βουλευτές του ΕΚ κράτησαν το λόγο τους σε αυτούς τις δύο στόχους. Ελπίζω ότι τα βιομετρικά στοιχεία που βελτιώνουν την αξιοπιστία του δεσμού μεταξύ του αιτούντος και του εγγράφου θα σημαίνουν ότι λιγότεροι άνθρωποι θα απορρίπτονται αδικαιολόγητα. Ο κ. Lax εργάστηκε δυνατά, όπως είπε ο κ. Cashman, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αιτούντων, κι έτσι της εικόνας της ΕΕ. Ενενήντα εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό των ατόμων που επιθυμούν να έλθουν στην ΕΕ θέλουν να το κάνουν για εμπόριο, ταξίδια και τουρισμό, και θέλουμε να το κάνουν, αφού είναι καλό για τις επιχειρήσεις, αλλά, αν συναντήσουν κακή εξυπηρέτηση και τους μεταχειριστούν άσχημα, τότε δεν θα τρέφουν θερμά αισθήματα για την ΕΕ. Ο κ. Lax έκανε σπουδαία δουλειά."@el10
"Señor Presidente, mi reglamento sobre los visados biométricos está siendo incorporado en este nuevo código de visados por lo que me siento un poco dueña de él. Se integrará en el Sistema de Información de Visados, del que fui la ponente. El resultado global no solo aumenta la seguridad de los visados, como se ha dicho ya, sino que también aumenta la comodidad para los solicitantes. Ese fue el objetivo de Michael Cashman para el Código de fronteras. De la misma manera, considero que los diputados se han centrado en esas dos metas. Espero que la biométrica, al mejorar la fiabilidad del vínculo entre el solicitante y el documento, se traduzca en que haya menos gente denegada sin justificación. Henrik Lax ha trabajado muy duro, como ha dicho Michael Cashman, para mejorar el servicio a los solicitantes, mejorando así la imagen de la UE. El 99 % de la gente que quiere entrar en la UE lo hace para comerciar, viajar o por el turismo. A nosotros nos interesa, ya que es bueno para los negocios pero, si reciben un servicio pobre o son tratados mal, entonces no se sentirán bien acogidos por la UE. Henrik Lax ha realizado un gran trabajo."@es21
"Härra juhataja, minu määrus biomeetriliste tunnustega viisade kohta lisatakse kõnealusesse uude viisaeeskirja, nii et ma tunnen ennast veidi selle autorina. See toimib koos viisainfosüsteemiga, mille teemal ma raportöör olin. Lõpptulemus ei paranda üksnes viisade turvalisust, vaid nagu teised ütlesid, suurendab ka viisataotlejate mugavust. See oli härra Cashmani eesmärk piirieeskirja puhul. Seega arvan, et Euroopa Parlamendi liikmed on nende kahe eesmärgi saavutamisele kaasa aidanud. Ma loodan, et kuna biomeetriliste andmetega suurendatakse taotleja ja dokumendi vahelise seose usaldusväärsust, siis tähendab see, et väheneb nende inimeste arv, kelle vastuvõtmisest liitu põhjendamatult keeldutakse. Nagu härra Cashman ütles, on härra Lax teinud innukalt tööd, et parandada taotlejate teenindamist ja seega ka ELi kuvandit. 99,9% inimestest, kes Euroopa Liitu tulevad, teevad seda äri, reisimise ja turismi eesmärgil ning me soovime, et nad tuleksid, sest see soodustab majandustegevust, kuid kui nende teenindamine on halb ja neid ei kohelda hästi, ei teki neil ELi vastu sooje tundeid. Härra Lax on teinud väga head tööd."@et5
"Arvoisa puhemies, biometrisiä viisumeja koskeva asetukseni on nyt otettu osaksi tätä uutta viisumisäännöstöä, joten koen olevani osaksi vastuussa siitä. Se liittyy läheisesti viisumitietojärjestelmään, jota koskevan mietinnön esittelijänä toimin. Lopputulos paitsi parantaa viisumien turvallisuutta myös helpottaa menettelyä viisuminhakijoiden kannalta, niin kuin täällä on todettu. Juuri tätä jäsen Cashman tavoitteli rajasäännöstön tapauksessa. Katson siis Euroopan parlamentin jäsenten saaneen tuloksia aikaan näiden kahden tavoitteen osalta. Toivon, että biometriikan käyttö hakijan ja asiakirjan välisen yhteyden luotettavuuden parantamiseksi tarkoittaa sitä, että entistä harvemmat käännytetään aiheettomasti. Kuten jäsen Cashman totesi, jäsen Lax on tehnyt kovasti työtä kehittääkseen palvelua viisuminhakijoiden näkökulmasta ja parantaakseen siten heidän mielikuvaansa EU:sta. EU:hun tulijoista 99,9 prosenttia tulee kaupan, matkailun ja turismin vuoksi, ja haluamme heidät tänne, koska se tietää hyvää liiketoiminnalle, mutta jos he saavat huonoa palvelua ja heitä kohdellaan huonosti, he eivät muistele EU:ta lämpimästi. Jäsen Lax on tehnyt erinomaista työtä."@fi7
". Monsieur le Président, mon règlement sur les visas biométriques est à présent incorporé dans ce nouveau code des visas, je pense donc qu’une petite part de ce code m’appartient. Il fonctionnera avec le système d’information sur les visas pour lequel j’ai été la rapporteure. Le résultat dans son ensemble améliore non seulement la sécurité des visas mais, comme d’autres l’ont dit, également le confort pour les demandeurs. C’était l’objectif de M. Cashman concernant le code frontières Schengen. Je pense donc que les députés européens ont répondu aux attentes sur ces deux points. J’espère que l’amélioration de la fiabilité du lien entre le demandeur et le document, grâce aux mesures biométriques, signifiera que moins de demandes seront rejetées sans justification. Comme l’a dit M. Cashman, M. Lax a travaillé durement, à l’amélioration des services pour les demandeurs, et donc à celle de l’image de l’UE. Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent des personnes qui veulent venir dans l’UE veulent le faire pour des raisons liées au commerce, au voyage ou au tourisme, et nous leur ouvrons les bras, car cela est bon pour l’économie, mais si elles bénéficient de services médiocres et ne sont pas bien traitées, elles n’auront pas de sentiments très positifs à l’égard de l’UE. M. Lax a fait du très bon travail."@fr8
"Elnök úr, a biometrikus vízumokról szóló rendeletem most bekerül ebbe az új vízumkódexbe, tehát kicsit úgy érzem, hogy az enyém. Működni fog a vízuminformációs rendszerrel, amelyért én voltam a felelős az előadó. Az egész eredmény nemcsak javítja a vízumok biztonságát, hanem –mint már másoktól elhangzott – kényelmesebb a vízumkérelmezők számára is. Ez volt Cashman úr célja a határellenőrzési kódexszel. Tehát úgy vélem, az európai parlamenti képviselők teljesítették ezt a két célt. Remélem, hogy a kérelmező és az okmány közötti kapcsolat megbízhatóságát javító biometrikus azonosító azt fogja jelenteni, hogy kevesebb embert utasítanak vissza indokolatlanul. Mint Cashman úrtól elhangzott, Lax úr keményen dolgozott a kérelmezők kiszolgálásának, és így az EU arculatának javításán. Azoknak az embereknek a 99,9 százaléka, akik az EU-ba akarnak jönni, kereskedelmi, utazási és idegenforgalmi céllal jön, és akarjuk, hogy jöjjenek, de ha színvonaltalan kiszolgálásban részesülnek és rossz bánásmódban részesülnek, nem lesz pozitív véleményük az EU-ról. Lax úr remek munkát végzett."@hu11
". Signor Presidente, il mio regolamento sui visti biometrici viene adesso incorporato in questo nuovo codice sui visti sul quale, di conseguenza, mi sento di vantare un certo diritto di proprietà. Sarà operativo nell’ambito del Sistema di informazione visti, per il quale sono stata relatrice. Nel complesso, grazie a questo nuovo strumento si garantisce una maggiore sicurezza dei visti e, come altri hanno già dichiarato, si facilita la procedura per la domanda di visto: era questo l’obiettivo dell’onorevole Cashman per il Codice frontiere. Ritengo quindi che gli onorevoli colleghi abbiano raggiunto questi due obiettivi. Mi auguro che grazie ai dati biometrici volti a garantire un nesso più affidabile tra il richiedente e il documento il numero di rifiuti ingiustificati diminuisca. L’onorevole Lax si è adoperato con impegno, come ha detto l’onorevole Cashman, per migliorare i servizi ai richiedenti e quindi l’immagine dell’Unione europea. Il novantanove virgola nove per cento di coloro che desiderano entrare nell’Unione europea lo fa per motivi di lavoro, viaggio o turismo e sono i benvenuti, per il loro importante contributo all’economia, ma se riceveranno servizi di qualità scadente e una cattiva accoglienza non avranno certo una buona impressione dell’Unione. L’onorevole Lax ha svolto un ottimo lavoro."@it12
"Pone pirmininke, mano reglamentas dėl biometrinių vizų dabar yra įtrauktas į šį naują vizų kodeksą, todėl jaučiu, kad jis šiek tiek ir man priklauso. Tai susiję su Vizų informacine sistema, kurios pranešėja buvau. Bendras rezultatas ne tik gerina vizų saugumą, bet, kaip kiti teigė, taip pat patogumą prašymus išduoti vizas pateikiantiems asmenims. Tai buvo Michaelo Cashmano Sienų kodekso tikslas. Todėl manau, kad Europos Parlamento nariai įgyvendino šiuos du tikslus. Tikiuosi, kad biometriniai duomenys, gerinantys ryšio tarp prašymus išduoti vizas pateikiančio asmens ir dokumento patikimumą, reikš, kad mažesniam žmonių skaičiui nėra nepateisinamai atsisakoma. Henrik Lax smarkiai dirbo, kaip Michael Cashman sakė, dėl paslaugų gerinimo prašymus išduoti vizas pateikiantiems asmenims, o tokiu būdu dėl ES įvaizdžio. 99,9 proc. žmonių, kurie nori atvykti į ES, atvyksta dėl prekybos, kelionių ir turizmo, o mes jų norime, kadangi tai gerai verslui, bet jeigu jiems bus teikiamos blogos paslaugos ir su jais bus elgiamasi baisiai, tada jie nejaus šiltų jausmų ES. Henrik Lax atliko didelį darbą."@lt14
"— Priekšsēdētāja kungs, mana regula par biometriskajām vīzām ir iekļauta šajā jaunajā vīzu kodeksā, tāpēc zināmā mērā es jūtos piederīga šim kodeksam. Es strādāšu pie vīzu informācijas sistēmas, jo es biju referente šajā jautājumā. Rezultātā tiks uzlabota vīzu drošība un, kā citi jau minēja, tiks vienkāršota vīzu izsniegšanas kārtība. Tāds bija kunga mērķis, gatavojot Robežu kodeksu. Tāpēc, manuprāt, EP deputātiem ir izdevies sasniegt šos abus mērķus. Es ceru, ka biometrijas vīzu ieviešanas rezultātā būs labāka drošība, pārbaudot vīzas pieteikuma iesniedzēju un viņa dokumentus, un mazāk cilvēkiem tiks nepamatoti liegts ieceļot kādā valstī. Kā kungs jau minēja kungs ir ieguldījis lielu darbu, lai uzlabotu vīzu izsniegšanas kārtību un līdz ar to arī ES tēlu. Deviņdesmit deviņi procenti cilvēku, kuri vēlas ieceļot ES, to grib darīt komerciālos, ceļošanas un tūrisma nolūkos, un mēs to atbalstām, jo tas ir izdevīgi uzņēmējdarbībai, taču, ja viņi saņems zema līmeņa apkalpošanu un nelaipnu attieksmi, viņu viedoklis par ES pasliktināsies. kungs ir paveicis lielu darbu."@lv13
"Mr President, my regulation on biometric visas is now being incorporated in this new visa code, so I feel I have a little bit of ownership of it. It will work with the visa information system, for which I was the rapporteur. The whole result not only improves the security of visas, but, as others have said, also convenience for visa applicants. That was Mr Cashman’s aim for the Borders Code. So I feel that MEPs have delivered on those two aims. I hope that biometrics improving the reliability of the link between the applicant and the document will mean that fewer people get turned away unjustifiably. Mr Lax has worked strongly, as Mr Cashman said, on improving service for applicants, and thus the image of the EU. Ninety-nine point nine per cent of people who want to come to the EU want to do so for trade, travel and tourism, and we want them to, as it is good for business, but, if they get a poor service and are handled badly, then they will not feel warmly about the EU. Mr Lax has done a great job."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijn verordening over biometrische visa wordt opgenomen in deze nieuwe visumcode, en daarom heb ik het gevoel dat deze ook een beetje van mij is. De code zal in combinatie met het visuminformatiesysteem werken, waarvoor ik rapporteur was. Het resultaat is dat visa niet alleen beter beveiligd maar ook gemakkelijker aan te vragen zijn, zoals al door anderen is gezegd. Dit was het doel van de heer Cashman voor de grenzencode. Ik vind dan ook dat de leden van het Europees Parlement wat betreft deze twee doelstellingen goed werk hebben geleverd. Ik hoop dat de biometrische gegevens, die de koppeling tussen aanvrager en document betrouwbaarder maken, ervoor zullen zorgen dat er minder mensen ten onrechte worden geweigerd. De heer Lax heeft zich, zoals de heer Cashman al zei, zwaar ingespannen voor de verbetering van de dienstverlening aan aanvragers, en dus voor het imago van de EU. Negenennegentig komma negen procent van de mensen die naar de EU willen komen, wil dit met als oogmerk handel, reizen en toerisme, en wij willen ook dat ze hier komen, want dat is goed voor onze handel. Als ze echter slechte dienstverlening krijgen en slecht behandeld worden, zullen ze geen warme gevoelens over de EU koesteren. De heer Lax heeft prima werk geleverd."@nl3
"Panie przewodniczący! Obecnie trwa wprowadzanie przepisów mojego rozporządzenia w sprawie wiz biometrycznych do nowego kodeksu wizowego, a więc w pewnym stopniu się z nim identyfikuję. Będę pracować nad systemem informacji wizowej, w odniesieniu do którego pełniłam rolę sprawozdawczyni. Ostateczny rezultat nie tylko przyczynia się do bezpieczeństwa wiz, ale też, tak jak powiedzieli inni, zostały wprowadzone rozwiązania dogodne dla osób ubiegających się o wizy. Taki cel wyznaczył sobie pan poseł Cashman w przypadku kodeksu granicznego. Uważam więc, że posłowie PE osiągnęli oba cele. Mam nadzieję, że poprawa wiarygodności związku osoby ubiegającej się o wizę z dokumentem, którym się legitymuje, dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych, zaowocuje zmniejszeniem liczby osób niesprawiedliwie potraktowanych odmownie. Pan poseł Lax, tak jak powiedział pan poseł Cashman, wykonał bardzo rzetelną pracę na rzecz poprawy jakości obsługi osób ubiegających się o wizy, a tym samym poprawy wizerunku UE. Celem planowanej podróży do UE dziewięćdziesięciu dziewięciu przecinek dziewięciu procent osób są sprawy związane z handlem, odbyciem podróży i turystyką, a nam zależy na tym, żeby te osoby przyjeżdżały, ponieważ płyną stąd korzyści dla działalności gospodarczej. Jeżeli jednak będą się one stykały ze złą obsługą i niewłaściwym traktowaniem, nie będą miały najlepszego zdania o UE. Pan poseł Lax wykonał wspaniałą pracę."@pl16
"Senhor Presidente, o meu regulamento sobre vistos biométricos vai agora ser incorporado neste novo código de vistos, por isso sinto que ele também me pertence um pouco. Vai funcionar com o Sistema de Informação de Vistos, de que fui relatora. O resultado total não só melhora a segurança dos vistos, mas também, como outros intervenientes já disseram, é favorável para os requerentes de vistos. Era esse o objectivo do senhor deputado Cashman para o Código de Fronteiras. Por isso sinto que os eurodeputados apresentaram resultados no que se refere a estes dois objectivos. Faço votos de que o facto de a biometria melhorar a fiabilidade da ligação entre o requerente e o documento signifique que será menor o número de pessoas a quem o acesso é recusado injustificadamente. O senhor deputado Lax trabalhou com afinco, como referiu o senhor deputado Cashman, na melhoria do serviço prestado a requerentes de entrada na UE e, deste modo, na melhoria da imagem da UE. 99,9% das pessoas que querem vir para a UE querem fazê-lo por motivos comerciais, de viagens e turismo, e nós queremos que venham, porque isso é bom para as empresas, mas se essas pessoas forem mal servidas e mal tratadas, não terão grande simpatia pela União Europeia. O senhor deputado Lax fez um excelente trabalho."@pt17
"Domnule preşedinte, regulamentul meu privind vizele biometrice este acum parte integrantă a acestui nou cod al vizelor, aşa că, într-o mică măsură, simt că îmi aparţine. O să funcţioneze împreună cu Sistemul de Informaţii privind Vizele, pentru care am fost raportor. Rezultatul în ansamblul său, îmbunătăţeşte securitatea vizelor şi, aşa cum au spus şi alţii, este în interesul solicitanţilor de vize. Acesta a fost ţelul dlui Cashman cu privire la Codul frontierelor. Am sentimentul aşadar că deputaţii europeni au dus la îndeplinire aceste două ţeluri. Sper ca biometria, care îmbunătăţeşte siguranţa legăturii dintre solicitant şi document, să determine scăderea numărului de persoane care vor fi respinse în mod nejustificabil. Domnul Lax a lucrat intens, aşa cum a spus-o şi dl Cashman, asupra îmbunătăţirii serviciilor pentru solicitanţi, şi astfel a imaginii Uniunii Europene. Nouăzeci şi nouă virgulă nouă la sută din persoanele care doresc să intre în Uniunea Europeană o fac în scopuri comerciale, pentru călătorii şi turism, şi dorim să o facă, deoarece este un lucru bun pentru afaceri, dar, dacă vor avea parte de servicii proaste şi vor fi trataţi necorespunzător, atunci nu vor mai avea sentimente prietenoase faţă de Uniunea Europeană. Dl Lax a făcut o treabă extraordinară."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, moje nariadenie o biometrických údajoch sa práve zapracováva do tohto nového vízového kódexu, takže sa cítim tak trochu jeho vlastníčkou. Bude fungovať v rámci vízového informačného systému, pre ktorý som pôsobila ako spravodajkyňa. Celkový výsledok nielenže zdokonaľuje bezpečnosť víz, ale, ako hovoria ostatní, aj viac vyhovuje žiadateľom o víza. Taký bol cieľ pána Cashmana pre kódex hraníc. Mám preto pocit, že poslanci Európskeho parlamentu tieto dva ciele splnili. Dúfam, že vďaka biometrickým údajom, ktoré zdokonaľujú spoľahlivosť prepojenia medzi žiadateľom a jeho dokladmi, sa zníži počet ľudí, ktorým sa neospravedlniteľne zamietne vstup do nejakej krajiny. Ako povedal pán Cashman, pán Lax veľmi usilovne pracoval na skvalitnení služieb pre žiadateľov, a tým aj na zlepšení imidžu EÚ. Deväťdesiatdeväť celých a deväť desatín percenta ľudí, ktorí chcú prísť do EÚ, to chce kvôli obchodu, cestovaniu a turistike a my chceme, aby prišli, lebo to prospieva podnikaniu. Ak sa im však ponúknu nekvalitné služby a zle sa s nimi zaobchádza, nebudú mať z EÚ hrejivý pocit. Pán Lax urobil skvelú prácu."@sk19
"Gospod predsednik, v ta nov vizumski zakonik je zdaj vključena tudi moja uredba o biometričnih vizumih, zato si ga nekoliko prilaščam. Ta se bo uporabljal skupaj z vizumskim informacijskim sistemom, pri katerem sem nastopila kot poročevalka. Celoten rezultat je tak, da ne izboljšuje samo varnosti vizumov, temveč, kot so rekli že drugi, zagotavlja tudi večjo enostavnost prosilcem vizumov. To je bil cilj gospoda Cashmana pri Zakoniku o mejah. Zato menim, da so poslanci Evropskega parlamenta ta dva cilja dosegli. Upam, da bodo biometrični podatki, ki krepijo zanesljivost povezave med prosilcem in dokumentom, pripomogli k temu, da bo manj ljudi neupravičeno zavrnjenih. Kot je rekel gospod Cashman, si je gospod Lax močno prizadeval za izboljšanje storitve za prosilce, s tem pa tudi za podobo EU. Devetindevetdeset celih devet odstotka ljudi, ki želijo priti v EU, to želijo zaradi trgovine, potovanja in turizma, in mi želimo, da to storijo, saj je to dobro za posel, toda če bodo naleteli na slabe storitve ali če se bo z njimi neprimerno ravnalo, potem o EU ne bodo imeli najlepšega mnenja. Gospod Lax je opravil odlično delo."@sl20
"Herr talman! Mina bestämmelser om biometriska kännetecken i visum införlivas nu med den nya viseringskodexen, och jag känner mig därför lite delaktig i den. Den kommer att samverka med Informationssystemet för viseringar (VIS), som jag var föredragande för. Detta sammantaget leder inte endast till att viseringssäkerheten förbättras utan även, vilket många har konstaterat, till ett förenklat förfarande för personer som ansöker om visum. Detta var Michael Cashmans syfte med kodexen om Schengengränserna. Jag anser därför att ledamöterna av parlamentet har uppnått båda målen. Jag hoppas att biometriska kännetecken, som innebär en tillförlitligare koppling mellan den sökande och dokumentet, kommer att leda till att färre personer avvisas på oriktiga grunder. Henrik Lax har, som Michael Cashman konstaterat, lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att förbättra servicen för de visumsökande och därmed uppfattningen om EU. Av alla som vill resa in i EU gör 99,9 procent detta i affärssyfte, för resor och som turister, och det vill vi att de ska göra, eftersom det är bra för företagen, men om de får dålig service och ett dåligt bemötande kommer de inte att hysa några varmare känslor för EU. Henrik Lax har gjort ett utmärkt arbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph