Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-01-Speech-3-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090401.15.3-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too welcome this proposal because it is a direct and tangible response from the EU to the current economic crisis. We are responding using the instruments at our disposal, but I strongly agree with my colleague Mr Beaupuy when he says that we need to get our act together and do something quickly for families and communities. Secondly, I welcome the simplification and flexibility introduced in this proposal. This is badly needed anyway. Time and time again I hear from groups who access funding who are complaining about the red tape and the bureaucracy. While this package will not solve all their problems, it will help. Thirdly, I am particularly pleased that the in-kind contributions are now recognised as eligible expenditure. In my report on the contribution of volunteering to economic and social cohesion, which was endorsed by this Parliament, I called for this very measure to be put in place. This means that the contributions of volunteers and others will now be taken as contributing to the various projects and, while it has taken the current economic crisis to move us fully in this direction, nonetheless, it is most welcome. This measure will recognise in a practical way the contribution of volunteers and voluntary time and how it, too, can be part of our response to the current crisis. In this way we are working together with our citizens as partners. We know from the satellite accounts published by various Member States that the non-profit sector accounts for between five and seven per cent of GDP. We are now recognising and valuing this and saying to our citizens: your efforts, your time, your commitment are important, and we are working with you."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, i já vítám tento návrh, protože je to přímá a jasná odpověď EU na současnou hospodářskou krizi. Reagujeme využitím nástrojů, které máme k dispozici, ale já naprosto souhlasím s kolegou panem Beaupuyem, když říká, že se musíme vzchopit a urychleně udělat něco pro rodiny a společenství. Zadruhé, vítám zjednodušení a flexibilitu, které tento návrh představuje. Ty nutně potřebujeme v každém případě. Často slýchám od skupin, které mají přístup k financování, stížnosti na velkou míru byrokracie. Tento balíček sice nevyřeší všechny problémy, ale pomůže. Zatřetí, obzvláště mě těší, že materiální příspěvky jsou nyní uznávány jako způsobilé výdaje. K zavedení tohoto opatření jsem vyzýval ve své zprávě o příspěvku dobrovolnictví k hospodářské a sociální soudržnosti, kterou tento Parlament schválil. To znamená, že příspěvky dobrovolníků a ostatních budou nyní brány jako příspěvky k různým projektům a to velmi oceňuji, i když musela přijít současná hospodářská krize, abychom se tímto směrem vydali. Toto opatření prakticky uzná způsob přispívání dobrovolníků a dobrovolnického času a také to, že může být součástí naší reakce na současnou krizi. Tímto způsobem spolupracujeme s našimi občany a partnery. Ze satelitních účtů, které zveřejnily různé členské státy, víme, že neziskový sektor tvoří pět až sedm procent HDP. Nyní to uznáváme a oceňujeme a říkáme občanům: vaše úsilí, váš čas a vaše odhodlání jsou důležité a my pracujeme s vámi."@cs1
"Hr. formand! Også jeg bifalder dette forslag, fordi det er en direkte, fysisk reaktion fra EU's side på den nuværende økonomiske krise. V bruger de instrumenter, vi har adgang til, men jeg er meget enig med min kollega, hr. Beaupuy, i, at vi har brug for at stå sammen og gøre noget hurtigt for familier og samfund. For det andet glæder jeg mig over den forenkling og fleksibilitet, som forslaget indfører. Det er der under alle omstændigheder brug for. Igen og igen hører jeg fra grupper, der forsøger at få adgang til finansiering, og som klager over det store papirarbejde og bureaukrati. Ganske vist løser denne pakke ikke alle deres problemer, men den hjælper. For det tredje glæder jeg mig navnlig over, at naturalydelser nu anerkendes som støtteberettigede udgifter. I min betænkning om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed, som Parlamentet har vedtaget, opfordrede jeg til, at denne meget nødvendige foranstaltning blev indført. Det betyder, at bidrag fra frivillige og andre nu opfattes som et bidrag til de forskellige projekter. Selv om det har krævet den nuværende økonomiske krise for at få os til fuldt og helt at gå i denne retning, er det alligevel positivt. Denne foranstaltning er en praktisk anerkendelse af frivilliges bidrag, også i tid, og hvordan dette også kan udgøre en del af vores reaktion på den nuværende krise. På denne måde arbejder vi sammen med vores borgere som partnere. Vi ved fra de satellitregnskaber, som de forskellige medlemsstater har offentliggjort, at det ikkeudbyttegivende sektor tegner sig for 5-7 % af BNP. Nu anerkender og værdsætter vi dette og siger til vores borgere, at deres indsats, deres tid, deres engagement er vigtigt, og at vi samarbejder med dem."@da2
"Herr Präsident, auch ich begrüße diesen Vorschlag, weil er eine direkte und konkrete Reaktion der EU auf die derzeitige Wirtschaftskrise darstellt. Wir reagieren mit den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, doch ich stimme nachdrücklich meinem Kollegen, Herrn Beaupuy, zu, wenn er sagt, dass wir gemeinsam handeln und schnell etwas für Familien und Kommunen tun müssen. Zweitens begrüße ich die in diesem Vorschlag zur Sprache gebrachte Vereinfachung und Flexibilität. Dies ist ohnehin dringend erforderlich. Immer wieder höre ich von Fraktionen, die auf Finanzmittel zugreifen und die sich über den Papierkrieg und die Bürokratie beklagen. Auch wenn dieses Paket nicht all ihre Probleme lösen wird, so wird es dennoch helfen. Drittens bin ich besonders erfreut darüber, dass die Sachleistungen nun als zuschussfähige Ausgaben anerkannt werden. In meinem Bericht über den Beitrag von freiwilligem Engagement zur wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion, der von diesem Parlament gebilligt wurde, habe ich für die Umsetzung eben dieser Maßnahme plädiert. Das bedeutet, dass die Beiträge von Freiwilligen und anderen nun als Beisteuerung zu den verschiedenen Projekten betrachtet werden. Auch wenn es der gegenwärtigen Wirtschaftskrise bedurfte, um uns vollständig in diese Richtung zu bewegen, ist es dennoch höchst willkommen. Durch diese Maßnahme wird der Beitrag von Freiwilligen und Freiwilligenzeit auf praktische Weise anerkannt. Es wird außerdem anerkannt, wie auch dies Teil unserer Reaktion auf die aktuelle Krise sein kann. Auf diese Weise arbeiten wir mit unseren Bürgern als Partnern zusammen. Wir können den Unterbilanzen, die von verschiedenen Mitgliedstaaten veröffentlicht werden, entnehmen, dass der nicht-erwerbswirtschaftliche Sektor zwischen fünf und sieben Prozent des BIP ausmacht. Wir würdigen dies nun und erkennen es an, und wir sagen unseren Bürgern: Ihre Bemühungen, Ihre Zeit und Ihr Engagement sind wichtig, und wir arbeiten mit Ihnen zusammen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω κι εγώ αυτή την πρόταση, διότι είναι μια άμεση και απτή απόκριση από την ΕΕ στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Ανταποκρινόμαστε χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφό μου κ. Beaupuy όταν λέει ότι πρέπει να οργανωθούμε σωστά και να κάνουμε κάτι γρήγορα για τις οικογένειες και τις κοινότητες. Δεύτερον, χαιρετίζω την απλοποίηση και την ευελιξία που εισάγεται σε αυτή την πρόταση. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο ούτως ή άλλως. Ξανά και ξανά ακούω από ομάδες που έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία. Ενώ αυτό το πακέτο δεν θα λύσει όλα τα προβλήματά τους, θα βοηθήσει. Τρίτον, χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι συνεισφορές σε είδος τώρα αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες. Στην έκθεσή μου σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, ζήτησα να τεθεί σε εφαρμογή αυτό ακριβώς το μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεισφορές των εθελοντών και άλλων τώρα θα λαμβάνονται ως συνεισφορά στα διάφορα έργα, και, παρόλο που χρειάστηκε η τρέχουσα οικονομική κρίση για να μας μετακινήσει εντελώς προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Αυτό το μέτρο θα αναγνωρίσει στην πράξη τη συμβολή των εθελοντών και του εθελοντικού χρόνου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί επίσης να είναι μέρος της απόκρισής μας στην τρέχουσα κρίση. Με αυτό τον τρόπο συνεργαζόμαστε με τους πολίτες μας ως εταίρους. Γνωρίζουμε από τους δορυφορικούς λογαριασμούς που δημοσιεύονται από διάφορα κράτη μέλη ότι ο μη κερδοσκοπικός τομέας παράγει μεταξύ πέντε και επτά τοις εκατό του ΑΕΠ. Τώρα το αναγνωρίζουμε και το αποτιμούμε και λέμε στους πολίτες μας: οι προσπάθειές σας, ο χρόνος σας και η δέσμευσή σας είναι σημαντικά, και εργαζόμαστε μαζί σας."@el10
"Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción esta propuesta porque es una respuesta directa y tangible de la Unión Europea a la actual crisis económica. Vamos a responder utilizando los instrumentos de los que disponemos, aunque estoy totalmente de acuerdo con mi colega el señor Beaupuy cuando dice que necesitamos unir fuerzas y hacer algo rápidamente por las familias y comunidades. En segundo lugar, acojo con satisfacción la simplificación y flexibilidad introducidas en esta propuesta. Esto era muy necesario en cualquier caso. Una y otra vez oigo a los grupos que acceden a la financiación quejarse acerca de la burocracia que conlleva. A pesar de que este paquete no resolverá todos sus problemas, sí ayudará. En tercer lugar, me satisface en particular que las aportaciones en especie se reconozcan ahora como gasto subvencionable. En mi informe sobre la contribución del voluntariado a la cohesión económica y social, que fue aprobado por este Parlamento, solicité la aplicación de esta misma medida. Esto significa que ahora se considerará que las aportaciones de voluntarios y otros contribuyen a los diversos proyectos y, a pesar de que ha tenido que producirse la actual crisis económica para que giremos completamente en esta dirección, es sumamente positivo. Esta medida reconocerá de una forma práctica la aportación de los voluntarios y el tiempo voluntario y cómo estos, también, pueden formar parte de nuestra respuesta a la actual crisis. De esta forma vamos a trabajar junto con nuestros ciudadanos como socios. Sabemos por las cuentas satélite publicadas por los diversos Estados miembros que el sector sin fines lucrativos representa entre el 5 y el 7 % del PIB. Ahora vamos a reconocer y valorar esto, y a decir a nuestros ciudadanos: sus esfuerzos, su tiempo y su compromiso son importantes y trabajaremos con ustedes."@es21
"Härra juhataja, ka mina avaldan heameelt selle ettepaneku üle, sest see on ELi otsene ja käegakatsutav reaktsioon praegusele majanduskriisile. Me reageerime, kasutades meile kättesaadavaid vahendeid, ja ma nõustun väga oma kolleegi Beaupuyga, kui ta ütleb, et me peame end kokku võtma ja tegema kiiresti midagi perekondade ja kogukondade heaks. Teiseks rõõmustan ettepanekus käsitletud lihtsustamise ja paindlikkuse üle. Seda on igal juhul hädasti tarvis. Pidevalt kuulen rahastamist taotlevatelt isikutelt kaebusi tarbetu asjaajamise ja bürokraatia kohta. Kuigi see pakett ei lahenda kõiki nende probleeme, on sellest abi. Kolmandaks olen eriti rahul, et mitterahalist panust tunnustatakse nüüd abikõlbliku kuluna. Oma raportis, kus käsitlesin vabatahtlikku tegevust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamisel ja mis kinnitati Euroopa Parlamendis, kutsusin üles just seda meedet kehtestama. See tähendab, et vabatahtlike ja teiste isikute panust arvestatakse nüüd eri projektide toetusena, ning kuigi läks vaja praegust majanduskriisi, et me liiguksime täielikult õiges suunas, on see meede sellegipoolest teretulnud. Sellega tunnustatakse praktilisel viisil vabatahtlike abi ja aega ning asjaolu, et ka see võib olla osa meie reaktsioonist praegusele kriisile. Sel viisil töötame koos oma kodanike kui partneritega. Me teame eri liikmesriikide avaldatud satelliitkontode järgi, et mittetulundussektor moodustab viis kuni seitse protsenti SKTst. Nüüd me tunnustame ja väärtustame seda ja ütleme oma kodanikele: „Teie pingutused, teie aeg, teie pühendumine on tähtsad ja me töötame koos teiega.”"@et5
"− Arvoisa puhemies, minä myös pidän tätä ehdotusta myönteisenä, koska se on EU:n välitön ja konkreettinen vastaus nykyiseen talouskriisiin. Vastaamme käyttämällä käytettävissämme olevia välineitä, mutta olen vahvasti samaa mieltä kollegani Jean Beaupuyn kanssa, kun hän sanoo, että meidän on yhdistettävä toimemme ja tehtävä nopeasti jotakin perheiden ja yhteisöjen puolesta. Toiseksi pidän myönteisenä ehdotuksessa esitettyä yksinkertaistamista ja joustavuutta. Sitä tarvitaan joka tapauksessa kipeästi. Kuulen rahoitusta saavilta ryhmiltä yhä uudelleen valituksia byrokratiasta. Vaikka tällä paketilla ei ratkaistakaan kaikkia niiden ongelmia, se on avuksi. Kolmanneksi olen erityisen iloinen siitä, että luontoismuotoiset etuudet tunnustetaan nyt tukikelpoisiksi menoiksi. Vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä laatimassani mietinnössäni, jonka tämä parlamentti hyväksyi, kehotin ottamaan käyttöön juuri tämän toimenpiteen. Se tarkoittaa, että vapaaehtoisten ja muiden osuuden katsotaan nyt olevan eri hankkeiden osuus, ja vaikka tarvittiin nykyinen talouskriisi, jotta siirrymme täysimääräisesti tähän suuntaan, se on hyvin myönteistä. Tällä toimenpiteellä tunnustetaan käytännöllisesti vapaaehtoisten osuus ja vapaaehtoisten käyttämä aika ja se, miten myös se voi olla osa vastaustamme nykyiseen kriisiin. Näin työskentelemme kumppaneina yhdessä kansalaistemme kanssa. Eri jäsenvaltioiden julkaisemista satelliittitilinpidoista tiedämme, että voittoa tavoittelematon sektori vastaa 5−7 prosentista BKT:stä. Nyt tunnustamme sen ja annamme sille arvoa ja sanomme kansalaisillemme: teidän ponnistelunne, aikanne ja sitoutumisenne ovat tärkeitä, ja me teemme työtä kanssanne."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis également de cette proposition parce qu’elle constitue une réponse directe et tangible de l’UE à la crise économique actuelle. Nous y répondons en recourant aux instruments qui sont à notre disposition, mais je rejoins tout à fait mon collègue M. Beaupuy lorsqu’il affirme que nous devons avoir de la suite dans les idées et faire rapidement quelque chose pour les ménages et les communautés. Deuxièmement, je me réjouis de la simplification et de la flexibilité introduites dans cette proposition. Elles étaient terriblement nécessaires de toute façon. Sans cesse, j’entends les associations qui accèdent aux financements se plaindre de la paperasserie et de la bureaucratie qui vont de pair avec cet exercice. Si ces mesures ne résoudront pas tous leurs problèmes, au moins y contribueront-elles. Troisièmement, je me réjouis tout particulièrement que les contributions en nature soient désormais reconnues comme dépenses éligibles. Dans mon rapport sur la contribution du volontariat à la cohésion économique et sociale, que ce Parlement a adopté, j’avais souhaité la mise en place de cette mesure précise. Elle signifie que les contributions de volontaires et autres seront désormais considérées comme autant de contributions aux divers projets et, même s’il aura fallu la crise économique actuelle pour que nous nous engagions résolument sur cette voie, cette évolution n’en reste pas moins bienvenue. Cette mesure donnera, de façon pratique, une reconnaissance à la contribution des volontaires et du volontariat et à la manière dont ces secteurs, eux aussi, peuvent faire partie intégrante de notre réponse à la crise actuelle. Ainsi travaillons-nous main dans la main avec nos concitoyens et en partenariat avec eux. Nous savons par les comptes satellites publiés par divers États membres que le secteur non marchand représente entre cinq et sept pour cent du PIB. Nous le reconnaissons désormais, nous apprécions cette situation à sa juste mesure et nous disons à nos concitoyens: vos efforts, votre temps, votre engagement sont importants, et nous travaillons avec vous."@fr8
"Elnök úr, én is kedvezően fogadom ezt a javaslatot, mert ez az EU részéről közvetlen és kézzelfogható válasz a jelenlegi gazdasági válságra. A rendelkezésünkre álló eszközök igénybevételével adunk választ, ugyanakkor határozottan egyetértek kollégámmal, Beaupuy úrral, amikor azt állítja, hogy egyesíteni kell a fellépésünket, és mielőbb tennünk kell valamit a családokért és a közösségekért. Másodsorban, örömmel látom a szóban forgó javaslatba bevezetett egyszerűsítést és rugalmasságot. Erre egyébként igen nagy szükség van. Újra meg újra hallok olyan finanszírozáshoz jutó csoportokról, amelyek az aktatologatásra és a bürokráciára panaszkodnak. Ez a csomag ugyan nem fogja megoldani minden problémájukat, de segíteni fog. Harmadsorban, különösen örülök annak, hogy a természetbeni hozzájárulásokat most már támogatható kiadásként ismerik el. Az önkéntesség gazdasági és társadalmi hozzájárulásáról szóló, a Parlament támogatását élvező jelentésemben, pontosan ennek az intézkedésnek a bevezetését kértem. Ez azt jelenti, hogy az önkéntesek és mások hozzájárulásait immár úgy tekintik, hogy hozzájárulnak a különböző projektekhez, és míg a jelenlegi válságnak kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy teljes mértékben ebbe az irányba tereljen bennünket, mégis rendkívül szívesen látjuk Ez az intézkedés gyakorlatiasan fogja elismeri az önkéntesek és az önkéntes idő hozzájárulását, továbbá azt, hogy ez is hogyan válhat a jelenlegi válságra adott válaszunk részévé. Ily módon állampolgárainkkal partnerként működünk együtt. A különböző tagállamok által közzétett szatellit számlákból tudjuk, hogy a nonprofit szektor a GDP 5–7 százalékát teszi ki. Most már elismertük és értékeljük ezt, és azt kommunikáljuk állampolgáraink felé, hogy fontosak az erőfeszítéseik, fontos az idejük és a kötelezettségvállalásuk, és velük együtt dolgozunk."@hu11
"Signor Presidente, anch’io accolgo con favore questa proposta perché è una risposta diretta e tangibile dell’Unione europea all’attuale crisi economica. Rispondiamo utilizzando gli strumenti a nostra disposizione, ma sono pienamente d’accordo con il collega, onorevole Beaupuy, quando afferma che dobbiamo agire insieme e fare velocemente qualcosa per le famiglie e le comunità. Secondariamente mi rallegro della semplificazione e della flessibilità introdotte in questa proposta. Ne abbiamo disperatamente bisogno. Non so quante volte sento gruppi che hanno accesso ai finanziamenti lamentarsi per la burocrazia e le lungaggini burocratiche. Sebbene questo pacchetto non risolverà tutti i loro problemi, li aiuterà. Inoltre sono particolarmente lieta che i contributi in natura vengano ora riconosciuti come spesa ammissibile. Nella mia relazione sul contributo delle attività di volontariato alla coesione economia e sociale, approvata dal Parlamento, ho proprio evocato l’adozione di questa misura. Ciò significa che gli apporti di volontari e altre persone ora saranno considerati contributi ai vari progetti; nonostante ci sia voluta la crisi economica attuale per spingerci in questa direzione, ne siamo più che lieti. Questa misura riconoscerà concretamente il contributo dei volontari e del volontariato, e come potrà essere parte integrante della nostra risposta alla crisi attuale. In questo modo lavoriamo insieme ai nostri cittadini come partner. Sappiamo dai conti satellite pubblicati da vari Stati membri che il settore non profit rappresenta il cinque-sette per cento del PIL. Ora lo riconosciamo, gli attribuiamo una certa importanza e diciamo ai nostri cittadini: i vostri sforzi, il vostro tempo e il vostro impegno sono importanti, e noi lavoriamo con voi."@it12
"Pone pirmininke, aš taip pat džiaugiuosi šiuo pasiūlymu, nes tai yra atviras ir apčiuopiamas ES atsakas į dabartinę ekonomikos krizę. Mūsų atsakas apsiriboja turimomis priemonėmis, tačiau aš sutinku su J.M. Beaupuy, kuris sako, kad turime veikti išvien ir greitai ką nors sugalvoti dėl šeimų ir bendruomenių. Visų antra, aš džiaugiuosi dėl pasiūlyto taisyklių supaprastinimo ir lankstumo. Bet kuriuo atveju tai nepaprastai reikalinga. Aš nuolat girdžiu iš frakcijų narių, kad, norint pasiekti fondų lėšas, reikia įveikti begalę biurokratinių kliūčių. Nors šis priemonių rinkinys neišspręs visų problemų, jis vis tiek padės. Visų trečia, esu ypač patenkinta, kad nuo šiol įnašai natūra bus laikomi reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis. Savo pranešime apie savanoriškos veiklos naudą ekonominei ir socialinei sanglaudai, kurį palaikė Parlamentas, aš pareikalavau nustatyti kaip tik šią priemonę. Tai reiškia, kad savanorių ir kitų asmenų įnašas nuo šiol bus laikomas indėliu į įvairius projektus ir, nors prireikė laiko, kad dabartinė ekonomikos krizė mus pastūmėtų šia kryptimi, tai labai džiugina. Dėl šios priemonės bus praktiškai pripažįstamas savanorių indėlis ir savanoriavimui skirtas laikas – tai yra dalis mus atsako į dabartinę krizę. Tokiu būdu mes dirbame su savo piliečiais kaip su partneriais. Iš valstybių narių skelbtų antraeilių ataskaitų žinome, kad ne pelno sektorius sudaro 5–7 proc. BVP. Dabar mes tai pripažįstame ir įvertiname, o savo piliečiams sakome: jūsų darbas, jūsų laikas, jūsų atsidavimas yra svarbūs ir mes dirbame kartu su jumis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, arī es atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu, jo tā ir tieša un konkrēta ES reakcija uz pašreizējo ekonomisko krīzi. Mēs reaģējam, izmantojot tos instrumentus, kuri ir mūsu rīcībā, bet es pilnīgi piekrītu kolēģim kungam, kurš saka, ka mums ir jāapvieno savas pūles un ātri kaut kas jādara ģimeņu un kopienu labā. Otrkārt, es atzinīgi vērtēju vienkāršošanu un elastību, kas iesviesta šajā priekšlikumā. Jebkurā gadījumā, tas ir ļoti nepieciešams. Laiku pa laikam es saņemu ziņas no grupām, kuras piekļūst finansējumam, kuras sūdzas par birokrātiju. Ja arī ieviestie pasākumi neatrisinās visas šo grupu problēmas, tie tomēr palīdzēs. Treškārt, es jo īpaši priecājos, ka tagad ieguldījumi natūrā ir atzīti par atbilstīgiem izdevumiem. Savā ziņojumā par brīvprātīgā darba ieguldījumu ekonomikā un sociālajā kohēzijā, kuru apstiprināja šis Parlaments, es aicināju ieviest šo pasākumu. Tas nozīmē, ka tagad brīvprātīgo un citu ieguldījums tiks iekļauts kā ieguldījums dažādos projektos, un, neraugoties uz to, ka šajā virzienā doties mums ir likusi pašreizējā ekonomiskā krīze, tas ir ļoti apsveicami. Šis pasākums praktiski atzīs brīvprātīgo ieguldījumu un brīvprātīgo veltīto laiku, un to, kā arī tas var būt daļa no mūsu atbildes uz pašreizējo krīzi. Šādā veidā mēs strādājam kopā ar saviem pilsoņiem kā partneriem. No tiem satelīta pārskatiem, ko publicējušas dažādas dalībvalstis, mēs zinām, ka bezpeļņas sektors rada 5-7 % no IKP. Mēs tagad to atzīstam un novērtējam, un sakām saviem pilsoņiem: jūsu pūles, jūsu laiks, laiks apņemšanās ir svarīga, un mēs strādājam kopā ar jums."@lv13
"Mr President, I too welcome this proposal because it is a direct and tangible response from the EU to the current economic crisis. We are responding using the instruments at our disposal, but I strongly agree with my colleague Mr Beaupuy when he says that we need to get our act together and do something quickly for families and communities. Secondly, I welcome the simplification and flexibility introduced in this proposal. This is badly needed anyway. Time and time again I hear from groups who access funding who are complaining about the red tape and the bureaucracy. While this package will not solve all their problems, it will help. Thirdly, I am particularly pleased that the in-kind contributions are now recognised as eligible expenditure. In my report on the contribution of volunteering to economic and social cohesion, which was endorsed by this Parliament, I called for this very measure to be put in place. This means that the contributions of volunteers and others will now be taken as contributing to the various projects and, while it has taken the current economic crisis to move us fully in this direction, nonetheless, it is most welcome. This measure will recognise in a practical way the contribution of volunteers and voluntary time and how it, too, can be part of our response to the current crisis. In this way we are working together with our citizens as partners. We know from the satellite accounts published by various Member States that the not-for-profits sector accounts for between five and seven per cent of GDP. We are now recognising and valuing this and saying to our citizens: your efforts, your time, your commitment are important, and we are working with you."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben ingenomen met dit voorstel, omdat het een directe en tastbare reactie van de EU is op de huidige economische crisis. Wij reageren door gebruik te maken van de beschikbare instrumenten, maar ik ben het roerend eens met mijn collega, de heer Beaupuy, die zei dat wij de boel op orde moeten krijgen en snel iets moeten doen voor de gezinnen en de gemeenschappen. Ten tweede ben ik ingenomen met de vereenvoudiging van het voorstel en de flexibiliteit die daarin wordt gebracht. Daar was sowieso dringend behoefte aan. Telkens opnieuw hoor ik van groepen die subsidie aanvragen klachten over het papierwerk en de bureaucratie. Dit pakket zal niet al hun problemen oplossen, maar wel kunnen helpen. Ten derde ben ik bijzonder tevreden over het feit dat bijdragen in natura nu worden erkend als subsidiabele uitgaven. In mijn verslag over de bijdrage van vrijwilligerswerk aan de economische en sociale samenhang, dat door dit Parlement werd aangenomen, heb ik daarvoor ook gepleit. Dat betekent dat bijdragen van vrijwilligers en anderen nu worden beschouwd als bijdragen aan de diverse projecten. Hoewel er een economische crisis nodig was om ons helemaal over de streep te trekken, ben ik er toch erg blij mee. Met deze maatregel worden de bijdrage van vrijwilligers en vrijwilligerstijd op een praktische manier erkend en wordt tevens aangetoond dat ook dergelijke bijdragen onderdeel kunnen vormen van ons antwoord op de huidige crisis. Op die manier werken we als partners samen met de burgers. Van de satellietboekhoudingen die door verschillende lidstaten zijn gepubliceerd weten we dat de non-profitsector goed is voor vijf à zeven procent van het BBP. Wij onderkennen dit nu, zien er de waarde van in, en zeggen tegen onze burgers: jullie inspanningen, jullie tijd en jullie inzet zijn belangrijk, en wij werken samen met jullie."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja również z zadowoleniem przyjmuję przedmiotowy wniosek, ponieważ stanowi on bezpośrednią i rzeczywistą odpowiedź UE na bieżący kryzys gospodarczy. Reagujemy poprzez wykorzystanie dostępnych nam instrumentów, ale zdecydowanie zgadzam się z panem posłem Beaupuy, gdy mówi, że musimy działać razem i szybko na rzecz rodzin i społeczności. Po drugie, z radością przyjmuję propozycje uproszczenia i elastyczności przedstawione w przedmiotowym wniosku, ponieważ są one bezwzględnie konieczne. Wielokrotnie dobiegają mnie zażalenia z grup mających dostęp do finansowania odnośnie do formalności administracyjnych i biurokracji. Nawet jeśli przedmiotowy pakiet nie rozwiąże wszystkich problemów, to przynajmniej pomoże w ich rozwiązaniu. Po trzecie, jestem szczególnie zadowolona, że wkłady niepieniężne będą uznawane za wydatki kwalifikowalne. Wzywałam do wdrożenia tego środka już w przygotowanym przeze mnie i zatwierdzonym przez Parlament sprawozdaniu w sprawie wkładu wolontariatu w spójność gospodarczą i społeczną. Oznacza to, że wkłady od wolontariuszy i innych osób będą teraz uznawane za wkład w rozmaite projekty. I mimo, że do takiej decyzji doprowadził nas dopiero bieżący kryzys gospodarczy, jest ona bardzo potrzebna. Dzięki zaproponowanemu środkowi możliwe będzie praktyczne uznanie pracy wolontariuszy i czasu poświęcanego na wolontariat za część naszej reakcji na bieżący kryzys. W ten sposób będziemy współpracować z naszymi obywatelami jak z partnerami. Z opublikowanych przez poszczególne państwa członkowskie rachunków satelitarnych wiemy, że sektor nienastawiony na zysk stanowi około 5-7% całego PKB. Teraz nareszcie zaczynamy to dostrzegać i doceniać, mówiąc naszym obywatelom: wasze wysiłki, wasz czas, wasze zaangażowanie mają znaczenie i pracujemy razem z wami."@pl16
"Senhor Presidente, também eu me congratulo com esta proposta, porque ela constitui uma resposta directa e palpável da UE à actual crise económica. Utilizamos, para essa resposta, os instrumentos que temos à nossa disposição, mas concordo inteiramente com o meu colega Beaupuy quando diz que precisamos de nos organizar melhor e definir objectivos e fazer rapidamente algo para ajudar famílias e comunidades. Em segundo lugar, congratulo-me com a simplificação e a flexibilidade introduzidas nesta proposta, algo, de resto, de que temos grande necessidade. Oiço repetidamente, da parte de grupos que acedem ao financiamento, queixas sobre a papelada e a burocracia. Muito embora este pacote de medidas não vá resolver todos os problemas dessas pessoas, vai decerto ajudar. Em terceiro lugar, agrada-me especialmente o facto de os contributos em espécie serem agora reconhecidos como despesas elegíveis. No meu relatório sobre a contribuição do voluntariado para a coesão económica e social, que recebeu o apoio deste Parlamento, solicitei a concretização precisamente desta medida. Isso significa que as contribuições de voluntários e outros serão agora aceites como contribuição para os diversos projectos, e embora tenha sido necessária a actual crise económica para nos encaminhar plenamente neste sentido, congratulamo-nos, ainda assim, profundamente com isso. Esta medida reconhecerá de forma prática a contribuição de voluntários e de períodos de voluntariado e como isso também pode fazer parte da nossa resposta à crise actual. Desta forma, estamos a trabalhar conjuntamente com os nossos cidadãos como parceiros. Sabemos, com base nas contas satélite publicadas por diversos Estados-Membros, que o sector sem fins lucrativos representa entre cinco e sete por cento do PIB. Estamos agora a reconhecer e a valorizar este sector e a dizer aos nossos cidadãos o seguinte: os vossos esforços, o vosso tempo, o vosso empenho são importantes, e estamos a trabalhar convosco."@pt17
"Dle preşedinte, vă felicit şi eu pentru această propunere deoarece este un răspuns direct şi tangibil din partea Uniunii Europene la criza economică actuală. Răspundem folosind instrumentele aflate la dispoziţia noastră, dar sunt de acord cu colegul meu, dl Beaupuy, atunci când acesta spune că trebuie să colaborăm şi să facem ceva rapid pentru familii şi comunităţi. În al doilea rând, salut simplificarea şi flexibilitatea introdusă de această propunere. Aceasta este foarte necesară oricum. În repetate rânduri am auzit de la grupuri care accesează fonduri că sunt nemulţumite de formalism şi birocraţie. Deşi acest pachet nu va rezolva toate problemele lor, el va fi de ajutor. În al treilea rând, apreciez în special faptul că acum sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile contribuţiile în natură. În raportul meu privind contribuţia voluntariatului la coeziunea economică şi socială, care a fost aprobat de acest Parlament, am solicitat punerea în aplicare a acestei măsuri. Aceasta înseamnă că contribuţiile voluntarilor şi ale altora vor fi luate în calcul la diferite proiecte şi, cu toate că a fost necesară criza economică actuală pentru a acţiona în această direcţie, măsura este binevenită. Ea va recunoaşte într-un mod practic contribuţia voluntarilor şi timpul acordat voluntariatului şi modul în care aceasta poate fi, de asemenea, o parte a soluţiei pentru criza prezentă. În acest mod lucrăm împreună cu cetăţenii noştri ca parteneri. Ştim din conturile satelit publicate de diferite state membre că sectorul nonprofit reprezintă între cinci şi şapte procente din PIB. În prezent recunoaştem şi preţuim acest sector şi le spunem cetăţenilor noştri: eforturile voastre, timpul vostru, angajamentul vostru sunt importante şi lucrăm împreună cu voi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, aj ja vítam tento návrh, pretože je priamou a konkrétnou reakciou EÚ na súčasnú hospodársku krízu. Reagujeme pomocou nástrojov, ktoré máme k dispozícii, ale plne súhlasím s mojím kolegom pánom Beaupuyom, ktorý hovorí, že musíme konať spolu a spraviť rýchlo niečo pre rodiny a spoločenstvá. Po druhé, vítam zjednodušenie a flexibilitu, ktoré zavádza tento návrh. Veľmi sme to potrebovali. Znovu a znovu počujem o skupinách, ktoré sa uchádzajú o prostriedky z fondov, a ktoré sa sťažujú na nadmernú administratívu a byrokraciu. Tento balík síce nevyrieši všetky ich problémy, ale pomôže. Po tretie, som obzvlášť rád, že sa vecné príspevky uznajú za oprávnené výdavky. Vo svojej správe o prínose dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorú schválil Parlament, vyzývam na zavedenie tohto opatrenia. To znamená, že prínos dobrovoľníkov a ostatných sa bude považovať za prispievanie k rôznym projektom, a veľmi to vítame, aj keď nás k tomu priviedla hospodárska kríza. Toto opatrenie v praxi uzná prínos dobrovoľníkov a dobrovoľného času a tiež to, ako to môže byť súčasťou našej reakcie na súčasnú krízu. Týmto spôsobom spolupracujeme s našimi občanmi ako partnermi. Zo satelitných účtov vydaných rôznymi členskými štátmi vieme, že neziskový sektor prispieva piatimi až siedmimi percentami HDP. Uvedomujeme a ceníme si to a našim občanom hovoríme: vaše úsilie, váš čas, vaše záväzky sú dôležité a spolupracujeme s vami."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz pozdravljam ta predlog, ker predstavlja neposreden in oprijemljiv odgovor EU na trenutno gospodarsko krizo. Odzivamo se z instrumenti, ki jih imamo na voljo, vendar se močno strinjam z mojim kolegom gospodom Beaupuyem, ki pravi, da moramo skupaj ukrepati in hitro storiti nekaj za družine in skupnosti. Drugič, pozdravljam poenostavitev in prožnost, ki ju prinaša ta predlog. To je v vsakem primeru nujno potrebno. Od skupin ljudi, ki dostopajo do sredstev, vedno znova slišim pritožbe glede upravnih postopkov in birokracije. Ta paket sicer ne bo rešil vseh njihovih problemov, bo pa pomagal. Tretjič, še posebej sem vesela, da so prispevki v naravi zdaj priznani kot upravičeni stroški. V svojem poročilu o prispevku prostovoljstva h gospodarski in socialni koheziji, ki ga je ta Parlament potrdil, sem pozvala k sprejetju prav tega ukrepa. To pomeni, da se bodo prispevki prostovoljcev in drugih ljudi zdaj šteli kot prispevki za različne projekte, to pa je zelo dobrodošlo, kljub temu da nas je v to smer prisilila trenutna gospodarska kriza. Ta ukrep bo na praktičen način prepoznal prispevek prostovoljcev in njihov čas, kakor tudi to, kako je lahko ta prispevek del našega odziva na trenutno krizo. Na ta način sodelujemo z našimi državljani kot s partnerji. Iz satelitskih računov, ki so jih objavile različne države članice, vemo, da neprofitni sektor tvori od pet do sedem odstotkov BDP. Zdaj ko to vidimo in znamo ceniti, pravimo našim državljanom: vaša prizadevanja, vaš čas, vaše zaveze so pomembni, mi pa pri tem z vami sodelujemo."@sl20
"Herr talman! Också jag välkomnar förslaget, eftersom det är en direkt och konkret reaktion från EU på den nuvarande ekonomiska krisen. Vi agerar genom att utnyttja de instrument som vi förfogar över, men jag håller helt med min kollega Jean Marie Beaupuy om att vi måste ta oss samman och snabbt hjälpa familjer och samhällen. För det andra välkomnar jag den förenkling och flexibilitet som förslaget innebär. Detta är i själva verket absolut nödvändigt. Jag hör gång på gång grupper som får tillgång till finansiering klaga över de krångliga administrativa förfarandena och byråkratin. Paketet innebär inte att alla problem kommer att lösas, men det kommer att vara ett steg i rätt riktning. För det tredje är jag särskilt glad över att bidrag in natura nu betraktas som stödberättigande utgifter. I mitt betänkande om volontärarbetets roll för att bidra till ekonomisk och social sammanhållning, som antogs av parlamentet, begärde jag att just denna åtgärd skulle införas. Detta innebär att bidrag från bland annat volontärer nu kommer att ingå i de olika projekten, och även om det har behövts en kris som den vi nu upplever för att vi ska ta steget fullt ut, är det ändå synnerligen välkommet. Åtgärden innebär att volontärarbete och frivilligtid erkänns i praktiken och kan ingå i insatserna för att hantera den aktuella krisen. Vi samarbetar på så sätt med medborgarna som partner. Vi vet från de satelliträkenskaper som offentliggörs av olika medlemsstater att den icke vinstdrivande sektorn står för mellan fem och sju procent av bruttonationalprodukten (BNP). Nu lyfter vi fram och sätter värde på detta och säger till medborgarna att deras insatser, tid och engagemang är betydelsefulla och att vi samarbetar med dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph