Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-04-01-Speech-3-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090401.12.3-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, foreign affairs demands diplomacy and principle, and this report on a new EU-Russia agreement provides both. My group commends its content and congratulates Janusz Onyszkiewicz on his work. History teaches us that nothing riles the Russians more than turning our backs to them, so it is in the interests of both Russia and the European Union to communicate, cooperate and trade in ways that build trust. Equally, it is dishonest to pretend that Russia’s conduct is beyond reproach. This is a country that uses energy supplies as a weapon, a country whose cavalier conduct in the Caucasus and the Baltics sets its neighbours’ nerves on edge, and a country where the rule of law flexes and bends to accommodate those in favour with the Kremlin, and turns the screws on those who are not, as today’s new trial against Mikhail Khodorkovsky confirms. Elections, as we know, are no exception. Physical abuse, the intimidation of human rights advocates, the murder of independent journalists – Mr Tabajdi, these are the realities of Russia today. We are saddened that some Members have set their sights on watering down criticism of Russia’s human rights record. I am surprised at the insistence of some on defining the new agreement as strategic, simply because Moscow wants it. Yes, we should build bridges, but we must not be uncritical of things that are unspeakable. There are three reasons to explain why some are prone to pander to Mr Putin. First, there are those who once sympathised with the Soviets and whose sentimental attachment to the Kremlin continues. Second, there are those who think that Russia is somehow different from other countries and the same standards cannot apply and, third, there are those who think that Russia is just too scary to scorn. None of these arguments holds water. Europe’s hard Left has a history of wilful ignorance about human rights in the Soviet era. It is not only morally wrong, but politically muddle-headed for them to make excuses for Russia now that she is moving towards the authoritarian right. Moreover, human rights are universal and indivisible, or they mean nothing; so the Union should have the confidence to defend our values within our borders and outwith them. Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia’s. We have military spending that is ten times bigger, and an economy fifteen times the size. We have no reason to cower from the Kremlin, and every reason to stand up for our values. We therefore support a new agreement, but let Europe enter that relationship united, strong and with its eyes open."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v oblasti zahraničních věcí jsou zapotřebí diplomacie a zásady, a toto tato zpráva o nové dohodě mezi Evropskou unií a Ruskem obsahuje. Moje skupina její obsah podporuje a blahopřeje panu Januszi Onyszkiewiczovi k jeho práci. Historie nás učí, že nic nepodráždí Rusko více, než když se k němu obrátíme zády; je tedy v zájmu jak Ruska, tak Evropské unie komunikovat, spolupracovat a obchodovat způsobem, který vede k budování důvěry. Zrovna tak není čestné předstírat, že chování Ruska nelze nic vyčíst. Je to země, která využívá dodávky energie jako zbraň, země, jejíž velkopanské chování na Kavkaze a v Pobaltí znervózňuje její sousedy, a země, kde je právní stát ohýbán tak, aby vyhovoval těm, kteří jsou zadobře s Kremlem, a ohrožuje ty, kteří s ním zadobře nejsou, jak ukazuje dnešní soud s Michailem Chodorkovským. Volby, jak víme, nejsou výjimkou. Fyzické zneužívání, zastrašování obhájců lidských práv, vraždy nezávislých novinářů – pana Tabajdiho – jsou dnešní ruskou realitou. Mrzí nás, že některé členské státy se zaměřují na oslabování kritiky případů porušování lidských práv v Rusku. Překvapuje mě neústupnost některých lidí při označování nové dohody jako strategické jenom proto, že to Moskva chce. Ano, měli bychom stavět mosty, ale nesmíme být nekritičtí k věcem, které jsou nepopsatelné. Existují tři důvody, proč jsou některé členské státy ochotny podbízet se panu Putinovi. Za prvé jsou to ti, kteří kdysi sympatizovali se Sověty a stále cítí sentiment ke Kremlu. Za druhé to jsou ti, kteří si myslí, že Rusko se nějak liší od ostatních zemí a nemohou se na něj vztahovat stejná měřítka, a za třetí jsou zde ti, kteří si myslí, že Rusko je příliš děsivé na to, abychom jím mohli pohrdat. Žádný z těchto argumentů nemá opodstatnění. Historie evropské levice je historií úmyslného přehlížení porušování lidských práv v sovětské éře. Není to jen morálně špatné, je to i politicky zmatené, aby bylo Rusko omlouváno nyní, když se přibližuje autoritářskému režimu. Navíc jsou lidská práva univerzální a nezadatelná, jinak by nic neznamenala, a Unie by tedy měla mít důvěru v obhajobu našich hodnot uvnitř i vně našich hranic. A konečně, dnešní Evropa má třikrát více obyvatel než Rusko. Naše vojenské výdaje jsou desetkrát větší a hospodářství patnáctkrát větší. Nemáme důvod hrbit se před Kremlem, naopak máme důvod se za své hodnoty postavit. Podporujeme proto novou dohodu, ale nechť Evropa do tohoto vztahu vstoupí sjednocená, silná a ostražitá."@cs1
"Hr. formand! Udenrigspolitik kræver diplomati og principper, og denne betænkning om en ny aftale EU/Rusland indeholder begge dele. Min gruppe anbefaler dens indhold og ønsker Janusz Onyszkiewicz tillykke med hans arbejde. Historien har lært os, at intet irriterer russerne mere, end at vi vender dem ryggen, så det er både i Ruslands og EU's interesse at kommunikere, samarbejde og handle på måder, der kan skabe tillid. Det er ligeledes uærligt at foregive, at Ruslands adfærd er dadelfri. Dette er et land, der bruger energileverancer som våben, et land, hvis nonchalante fremfærd i Kaukasus og Baltikum gør dets naboer nervøse, og et land, hvor retsstatsprincippet tilpasses og bøjes, så det passer dem, der nyder Kremls gunst, og strammer tommelskruerne på dem, der ikke har den, hvilket bekræftes af den nye retssag mod Mikhail Khodorkovsky i dag. Valgene er ingen undtagelse, som vi ved. Fysiske overgreb, chikanering af fortalere for menneskerettigheder, mord på uafhængige journalister – hr. Tabajdi, dette er virkeligheden i dagens Rusland. Det er trist, at nogle medlemmer forsøger på at udvande kritikken af Ruslands indsats på menneskerettighedsområdet. Jeg er overrasket over, at nogle ønsker at definere den nye aftale som strategisk, blot fordi Moskva ønsker det. Ja, vi skal bygge broer, men vi må ikke være ukritiske over for ting, der er unævnelige. Der er tre grunde til, at nogen er tilbøjelige til at lefle for hr. Putin. For det første er der dem, som engang sympatiserede med Sovjet, og som fortsat er følelsesmæssigt knyttet til Kreml. For det andet er der nogen, som mener, at Rusland på en eller anden måde er anderledes end andre lande, og at de samme standarder ikke kan bruges, og for det tredje er der dem, som mener, at Rusland bare er for skræmmende at skælde ud. Ingen af disse argumenter holder vand. Europas hårde venstrefløj har en historie med bevidst uvidenhed om menneskerettigheder i Sovjettiden. Det er ikke bare moralsk forkert, men også politisk forvrøvlet af dem at komme med undskyldninger for Rusland, nu hvor landet bevæger sig i retning af det autoritære højre. Desuden er menneskerettighederne universelle og udelelige, ellers er de værdiløse, så Unionen bør have selvtillid til at forsvare vores værdier inden for vores grænser og uden for dem. Endelig har Europa i dag en befolkning, der er tre en halv gange større end Ruslands. Vi har militærudgifter, der er 10 gange større, og en økonomi, der er 15 gange større. Vi har ingen grund til at krybe frygtsomt sammen over for Kreml og al mulig grund til at forsvare vores værdier. Derfor støtter vi en ny aftale, men Europa skal gå forenet, stærkt og med åbne øjne ind i aftalen."@da2
"Herr Präsident, die Außenpolitik erfordert Diplomatie und Grundsätze, und dieser Bericht bezüglich eines neuen Abkommens EU-Russland enthält beides. Meine Fraktion befürwortet dessen Inhalt und gratuliert Janusz Onyszkiewicz zu seiner Arbeit. Die Geschichte lehrt uns, dass es die Russen am meisten ärgert, wenn wir ihnen den Rücken zukehren, weshalb es im Interesse beider Seiten liegt, in vertrauensbildender Weise miteinander zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zu handeln. Gleichzeitig ist es unlauter zu behaupten, das Verhalten Russlands sei über jeden Zweifel erhaben. Es ist ein Land, das die Energieversorgung als Waffe benutzt, ein Land, dessen anmaßendes Verhalten im Kaukasus und im Baltikum die Nerven seiner Nachbarn bis aufs äußerste strapaziert, und ein Land, dessen Rechtsstaatlichkeit sich zugunsten derjenigen beugt, die dem Kreml wohlgesinnt sind, während diejenigen unter Druck gesetzt werden, die dies nicht sind, wie der neue Prozess heute gegen Michail Khodorkovsky bestätigt. Die Wahlen bilden hier, wie wir wissen, keine Ausnahme. Herr Tabajdi – körperlicher Missbrauch, die Einschüchterung von Verfechtern der Menschenrechte, die Ermordung unabhängiger Journalisten – das ist heute Realität in Russland. Wir bedauern, dass einige Kolleginnen und Kollegen bezüglich der Kritik der Menschenrechtspolitik in Russland Abstriche gemacht haben. Ich bin überrascht, dass einige darauf bestehen, das neue Abkommen als strategisch zu bezeichnen, nur weil Moskau dies so möchte. Ja, wir sollten Brücken bauen, aber wir dürfen unsäglichen Dingen gegenüber nicht unkritisch werden. Es gibt drei Gründe, die erklären, warum einige von uns dazu tendieren, Herrn Putin nachzugeben. Erstens sind da diejenigen, die einst mit den Sowjets sympathisiert haben und deren sentimentale Verbundenheit mit dem Kreml noch immer fortbesteht. Zweitens gibt es Kolleginnen und Kollegen, die denken, Russland unterscheide sich in gewisser Hinsicht von anderen Ländern, weshalb man nicht dieselben Maßstäbe ansetzen könne, und drittens denken einige, Russland sei einfach zu mächtig, um kritisiert zu werden. Keines dieser Argumente ist stichhaltig. Europas extreme Linke hat in ihrer Geschichte die Menschenrechtslage in der Ära der Sowjetunion bewusst ignoriert. Es ist nicht nur moralisch falsch, sondern auch politisch widersprüchlich, Russland jetzt in Schutz zu nehmen, das nun Züge eines Obrigkeitsstaats annimmt. Darüber hinaus sind die Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar. Andernfalls bedeuten sie nichts. Daher sollte die Union das Selbstvertrauen haben, unsere Werte innerhalb und außerhalb unserer Grenzen zu verteidigen. Abschließend liegt die aktuelle Bevölkerungszahl Europas dreieinhalb Mal über der Russlands. Unsere Militärausgaben sind zehn Mal höher, und unsere Wirtschaft übertrifft die Russlands um das Fünfzehnfache. Wir haben keinen Grund dazu, uns vor dem Kreml zu ducken. Vielmehr sollten wir für unsere Werte eintreten. Daher unterstützen wir ein neues Abkommen, aber Europa sollte diese Beziehung geeint, stark und mit offenen Augen eingehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι εξωτερικές υποθέσεις απαιτούν διπλωματία και αρχές, και η παρούσα έκθεση σχετικά με τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας διαθέτει και τα δύο. Η ομάδα μου εγκωμιάζει το περιεχόμενό της και συγχαίρει τον κ. Janusz Onyszkiewicz για το έργο του. Η Ιστορία μας διδάσκει ότι τίποτε δεν εξοργίζει περισσότερο τους Ρώσους από το να τους γυρνά κανείς την πλάτη, επομένως είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικοινωνήσουν, να συνεργασθούν και να συναλλαχθούν με τρόπους που οικοδομούν εμπιστοσύνη. Επίσης, είναι ανέντιμο να ισχυριζόμαστε ότι η συμπεριφορά της Ρωσίας δεν επιδέχεται μομφής. Πρόκειται για μια χώρα που χρησιμοποιεί τους ενεργειακούς εφοδιασμούς ως όπλο, μια χώρα της οποίας η υπεροπτική συμπεριφορά στον Καύκασο και στις χώρες της Βαλτικής φέρνει τους γείτονές της στα άκρα, και μια χώρα στην οποία το κράτος δικαίου προσαρμόζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ευνοούμενους του Κρεμλίνου, και να πιέσει εκείνους που δεν έχουν την εύνοιά του, όπως επιβεβαιώνει η σημερινή νέα δίκη του Mikhail Khodorkovsky. Όπως γνωρίζουμε, οι εκλογές δεν αποτελούν εξαίρεση στην κατάσταση αυτή. Σωματική βία, εκφοβισμός υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δολοφονία ανεξάρτητων δημοσιογράφων – κ. Tabajdi, αυτή είναι η πραγματικότητα στη Ρωσία σήμερα. Λυπούμαστε γιατί ορισμένοι βουλευτές προσπαθούν να αμβλύνουν τις κριτικές όσον αφορά τις επιδόσεις της Ρωσίας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εκπλήσσομαι με την επιμονή ορισμένων να χαρακτηρίζουν τη νέα συμφωνία ως στρατηγική, απλώς και μόνον επειδή αυτό επιθυμεί η Μόσχα. Ναι, πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες, αλλά δεν πρέπει να αποφεύγουμε να επικρίνουμε τα ακατονόμαστα. Υπάρχουν τρεις λόγοι που εξηγούν γιατί ορισμένοι έχουν την τάση να κολακεύουν τον κ. Putin. Πρώτον, υπάρχουν εκείνοι που κάποτε έβλεπαν με συμπάθεια τους Σοβιετικούς και εξακολουθούν να νιώθουν συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το Κρεμλίνο. Δεύτερον, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η Ρωσία διαφέρει με κάποιον τρόπο από τις άλλες χώρες και ότι δεν μπορούν να ισχύουν για αυτήν τα ίδια πρότυπα, και τρίτον υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι πολύ τρομακτική ώστε να την περιφρονήσουμε. Κανένα από τα επιχειρήματα αυτά δεν ευσταθεί. Η σκληροπυρηνική Αριστερά της Ευρώπης διαθέτει μια ιστορία σκόπιμης άγνοιας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη σοβιετική περίοδο. Δεν είναι μόνον ηθικά λάθος, είναι και πολιτικά ανόητο να δικαιολογούν σήμερα τη Ρωσία καθώς κατευθύνεται προς την αυταρχική Δεξιά. Επιπλέον, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα· διαφορετικά δεν σημαίνουν τίποτα. Επομένως, η Ένωση πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση να προασπισθεί τις αξίες μας εντός των συνόρων μας και εκτός αυτών. Τέλος, η Ευρώπη διαθέτει σήμερα πληθυσμό τρεισήμισι φορές μεγαλύτερο από αυτόν της Ρωσίας. Οι στρατιωτικές μας δαπάνες είναι δέκα φορές μεγαλύτερες, και η οικονομία μας δεκαπέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Ρωσίας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε το Κρεμλίνο και έχουμε κάθε λόγο να προασπιζόμαστε τις αξίες μας. Επομένως, στηρίζουμε μια νέα συμφωνία, αλλά η Ευρώπη πρέπει να εισέλθει στη σχέση αυτή ενωμένη, δυνατή και με τα μάτια ανοικτά."@el10
"Señor Presidente, los asuntos exteriores requieren diplomacia y principios, y este informe sobre el Nuevo Acuerdo UE-Rusia está provisto de ambos. Mi grupo elogia su contenido y felicita al señor Janusz Onyszkiewicz por su labor. La historia nos enseña que no hay nada que irrite más a los rusos que darles la espalda, así que en el interés de Rusia y de la Unión Europea hemos de comunicarnos, cooperar y comerciar de forma que se fomente la confianza. Del mismo modo, es deshonesto pretender que la conducta de Rusia es intachable. Este es un país que utiliza los suministros de energía como arma, un país cuya conducta arrogante en el Cáucaso y en los países bálticos pone los nervios de punta a los países vecinos, y un país en el que el Estado de Derecho se pliega y adapta para acomodar a los que están a favor del Kremlin y aprieta las tuercas a los que no lo están, como confirma el nuevo juicio que hoy se celebra contra Mikhail Khodorkovsky. Las elecciones, como sabemos, no son una excepción. El abuso físico, la intimidación a los defensores de los derechos humanos, el asesinato de periodistas independientes — el señor Tabajdi— son realidades de la Rusia de hoy en día. Nos entristece que algunos miembros hayan dirigido sus esfuerzos a aguar la crítica al historial de derechos humanos de Rusia. Me sorprende la insistencia en que algunos definen el Nuevo Acuerdo como estratégico, simplemente porque Moscú así lo quiere. Sí, debemos construir puentes, pero no debemos dejar de ser críticos en asuntos que son incalificables. Existen tres razones para explicar por qué algunos son propensos a complacer al señor Putin. En primer lugar, están los que una vez simpatizaron con los soviéticos y cuya unión sentimental al Kremlin continúa. En segundo lugar, están los que piensan que Rusia es de algún modo diferente a otros países y no se pueden aplicar las mismas normas, y, en tercer lugar, están los que piensan que Rusia da demasiado miedo como para menospreciarla. Ninguno de estos argumentos se tiene en pie. La extrema izquierda de Europa cuenta con una historia de terca ignorancia sobre los derechos humanos en la época soviética. No es solo moralmente erróneo, sino también políticamente descabellado excusar a Rusia ahora que está avanzando hacia la derecha autoritaria. Además, los derechos humanos son universales e indivisibles, o no significan nada; por tanto la Unión debe tener la confianza para defender nuestros valores dentro y fuera de nuestras fronteras. Por último, Europa hoy cuenta con una población de tres veces y media superior a la de Rusia. Tenemos un gasto militar diez veces mayor y una economía que supera quince veces el tamaño de la de Rusia. No tenemos ninguna razón para acobardarnos ante el Kremlin y tenemos todas las razones para defender nuestros valores. Por lo tanto, apoyamos el Nuevo Acuerdo, pero permitan que Europa participe en la relación de forma unida, fuerte y con los ojos abiertos."@es21
"Härra juhataja, välisasjad nõuavad nii diplomaatiat kui ka põhimõttekindlust ning see raport ELi ja Venemaa vahelise uue lepingu kohta sisaldab mõlemat. Minu fraktsioon on raporti sisuga rahul ja õnnitleb Janusz Onyszkiewiczit tehtud töö puhul. Ajalugu on meile õpetanud, et miski ei pahanda venelasi rohkem kui nendele selja keeramine, seega on nii Venemaa kui ka Euroopa Liidu huvides suhelda, teha koostööd ja tegelda kaubandusega viisidel, mis äratab usaldust. Samuti on võlts teeselda, et Venemaa käitumist ei tohi kahtluse alla seada. Tegu on riigiga, kes kasutab energiavarusid relvana, riigiga, kelle hooletu käitumine Kaukaasia ja Balti riikide suhtes hoiab nende naabrite närve pidevalt pingul, ja riigiga, kus õigusriiki painutatakse ja moonutatakse Kremli soosingus olevate isikute kasuks ja ebasoosingus olevate isikute kahjuks, nagu näitab uus kohtuprotsess Mihhail Hodorkovski vastu. Nagu teame, pole erandiks ka valimised. Härra Tabajdi, tänase Venemaa tegelikkuseks on füüsiline vägivald, inimõiguste eest seisvate advokaatide ähvardamine ja sõltumatute ajakirjanike mõrvamine. Peame kahetsusega nentima, et mõned liikmed on võtnud eesmärgiks leevendada kriitikat seoses inimõiguste olukorraga Venemaal. Mind üllatab, et mõned soovivad uue lepingu nimetamist strateegiliseks pelgalt seepärast, et Moskva seda tahab. Jah, me peame arendama suhteid, ent me ei saa jätta kritiseerimata kohutavaid asju. Põhjusi, miks mõned kalduvad täitma kõiki härra Putini soove, on kolm. Esiteks leidub inimesi, kes pooldasid nõukogude võimu ja kelle emotsionaalne side Kremliga jätkub. Teiseks arvab osa inimesi, et Venemaa on teistest riikidest erinev ja et talle samad normid ei kehti; ning kolmandaks leidub inimesi, kelle arvates Venemaa on nii hirmuäratav, et teda ei tohi vihale ajada. Ükski neist väidetest ei pea vett. Euroopa vasakradikaalid on nõukogude perioodil toime pandud inimõiguste rikkumiste suhtes teadlikult silma kinni pigistanud. See pole mitte üksnes moraalselt vale, vaid poliitiliselt on rumal vabandada Venemaa käitumist nüüd, kus ta liigub autoritaarse parempoolsuse suunas. Lisaks on inimõigused universaalsed ja ühtsed – vastasel korral ei tähendaks need midagi; seega peaks liidul olema meelekindlust kaitsta oma väärtusi nii liidu piires kui ka väljaspool seda. Lõpetuseks peab ütlema, et tänase Euroopa elanikkond on Venemaa omast kolm ja pool korda suurem. Meie sõjalised kulutused on kümme korda suuremad ja majandus viisteist korda suurem. Meil ei ole põhjust Kremli ees saba jalge vahele tõmmata ja meil on igati põhjust seista oma väärtuste eest. Seepärast toetame uut lepingut, ent Euroopa peab sõlmima selle suhte ühtselt, tugevana ja avatud silmadega."@et5
"Arvoisa puhemies, ulkopolitiikka edellyttää diplomatiaa ja periaatteita, ja tämä EU:n ja Venäjän välistä uutta sopimusta käsittelevä mietintö tarjoaa molempia. Ryhmäni kannattaa sen sisältöä ja onnittelee esittelijä Janusz Onyszkiewicziä hänen työstään. Historia on opettanut, että Venäjä ärtyy eniten juuri siitä, että käännämme sille selkämme, joten on sekä Venäjän että Euroopan unionin etujen mukaista kommunikoida, harjoittaa yhteistyötä ja käydä kauppaa luottamusta rakentavalla tavalla. Samoin olisi myös epärehellistä väittää, että Venäjän toiminta olisi moitteetonta. Maa käyttää energiaa aseenaan, sen ylimielinen toiminta Kaukasuksella ja Baltiassa kiristää naapurimaiden hermot äärimmilleen, maan oikeusvaltioperiaatteita taivutellaan Kremlin mielen mukaisesti ja kiristetään erimielisten kohdalla, kuten Mihail Hodorkovskyn tänään alkava uusi oikeudenkäynti osoittaa. Vaalit eivät tee poikkeusta, kuten tiedämme. Fyysistä väkivaltaa, ihmisoikeustaistelijoiden pelottelua, riippumattomien toimittajien murhia, hyvä Tabajdi, tämä on Venäjän nykytodellisuutta. Olemme harmissamme siitä, että jotkin jäsenet ovat ottaneet tehtäväkseen viedä pohjaa Venäjän ihmisoikeustilanteen arvostelulta. Olen hämmästynyt siitä itsepintaisuudesta, jolla osa jäsenistä puolustaa uutta sopimusta strategisena välineenä, ja tämä vain, koska Moskova niin haluaa. On totta, että meidän on rakennettava siltoja, mutta emme voi ummistaa silmiämme kamalilta vääryyksiltä. On kolme syytä siihen, miksi jotkut jäsenet ovat taipuvaisia Putinin liehittelyyn. Ensimmäinen on se, että osa sympatisoi aiemmin neuvostoliittolaisia, ja nyt heidän sympatiansa kohdistuu Kremliin. Toiseksi on niitä, joiden mielestä Venäjä eroaa jollakin tavoin muista maista, jolloin Venäjään ei päde samat säännöt. Kolmanneksi on niitä, joiden mielestä Venäjä on yksinkertaisesti liian pelottava kritisoitavaksi. Yksikään perustelu ei ole pitävä. Euroopan äärivasemmisto on koko Neuvostoliiton aikakauden ajan sivuuttanut tarkoituksellisesti ihmisoikeuskysymykset. On moraalisesti väärin ja poliittisesti mieletöntä puolustella Venäjää nyt, kun se on siirtymässä kohti autoritaarista oikeistoa. Ihmisoikeudet ovat sitä paitsi maailmanlaajuisia ja jakamattomia oikeuksia, sillä muutoin ne eivät merkitse mitään. Unionin olisikin uskallettava puolustaa arvojamme rajojemme sisä- ja ulkopuolella. Euroopan väkiluku on nykyään kolme ja puoli kertaa suurempi kuin Venäjän. Sotilasmenomme ovat kymmenkertaiset ja taloutemme volyymi viisitoistakertainen Venäjään verrattuna. Meillä ei siis ole mitään syytä piiloutua Kremliltä mutta meillä on täysi syy puolustaa arvojamme. Sen vuoksi kannatamme uutta sopimusta, mutta antakaamme Euroopan aloittaa kumppanuus yhtenäisenä, vahvana ja avoimin silmin."@fi7
". Monsieur le Président, les affaires étrangères requièrent diplomatie et principes. Le rapport sur un nouvel accord UE-Russie réunit les deux. Mon groupe en approuve le contenu et félicite Janusz Onyszkiewicz pour son travail. L’histoire nous a montré que rien ne fâche plus les Russes que de nous voir leur tourner le dos. La Russie et de l’Union européenne ont donc tout intérêt à communiquer, à coopérer et à commercer de telle sorte que s’établisse la confiance. Mais il serait malhonnête d’affirmer que la Russie est au-delà de tout reproche. Ce pays brandit l’approvisionnement énergétique comme une arme; son comportement cavalier dans le Caucase et les États baltes agace ses voisins. En outre, la Russie est un pays où l’État de droit est modulable, traitant avec souplesse ceux qui ont les faveurs du Kremlin et serrant les vis pour tous ceux qui n’en bénéficient pas, comme l’atteste le nouveau procès à charge de Mikhail Khodorkovsky. Nous savons que les élections n’échappent pas à la règle. Mauvais traitements, intimidation des défenseurs des droits de l’homme et assassinats de journalistes indépendants font partie, M. Tabajdi, de la réalité de la Russie actuelle. Nous sommes déçus que certains députés tentent d’atténuer les critiques portant sur le non-respect des droits de l’homme par la Russie. Je suis surpris que certains insistent tant pour qualifier le nouvel accord de stratégique simplement parce que c’est ce que veut Moscou. Bien sûr, nous devrions bâtir des ponts, mais les faits épouvantables ne peuvent être passés sous silence. Trois raisons expliquent que certains cèdent aux exigences de M. Poutine. Tout d’abord, il y a ceux qui ont un jour sympathisé avec les Soviétiques et qui restent sentimentalement attachés au Kremlin. Ensuite, il y a ceux qui considèrent que la Russie est, dans une certaine mesure, différente des autres pays et que les mêmes normes ne peuvent pas lui être appliquées. Enfin, il y a ceux qui estiment que la Russie est trop effrayante pour être méprisée. Aucun de ces arguments ne tient la route. L’extrême gauche européenne avait pour habitude d’ignorer délibérément les violations des droits de l’homme à l’ère soviétique. Excuser la Russie maintenant qu’elle tend vers la droite autoritaire est moralement condamnable et politiquement incohérent. En outre, si les droits de l’homme ne sont pas universels et indivisibles, ils sont dépourvus de sens. L’Union européenne devrait donc être suffisamment confiante pour défendre nos valeurs à l’intérieur de nos frontières et au-delà. Enfin, la population de l’UE aujourd’hui est trois fois et demie plus importante que la population russe. Nos dépenses militaires sont dix fois plus élevées et notre économie quinze fois plus vaste. Nous n’avons aucune raison de trembler devant le Kremlin et toutes les raisons de défendre nos valeurs. Par conséquent, nous soutenons un nouvel accord mais il faut faire en sorte que l’Europe aborde cette relation unie, forte et les yeux grands ouverts."@fr8
"Elnök úr! A külügyekben diplomáciára és alapelvekre van szükség, és az EU és Oroszország közötti új megállapodásról szóló jelentés mindkettőről gondoskodik. Csoportom támogatja a jelentés tartalmát és gratulál Janusz Onyszkiewicz úrnak az elvégzett munkáért. A történelem arra tanít minket, hogy az oroszokat semmi sem idegesíti jobban, mint ha hátat fordítunk nekik, tehát mind Oroszországnak, mind pedig az Európai Uniónak az az érdeke, hogy kommunikáljunk, együttműködjünk és kereskedjünk olyan módon, ami a bizalmat építi. Ugyanilyen módon nem lenne őszinte dolog úgy tenni, mintha Oroszország magatartása kifogástalan lenne. Ez az ország fegyverként használja fel energiakészleteit, rátarti magatartást tanúsított a Kaukázusban, a Baltikumban élő szomszédai idegein táncol, és ebben az országban a jogállamiság fogalmát úgy csűrik-csavarják, ahogyan az éppen megfelel a Kreml érdekeinek, kedvezve a Kreml által favorizáltaknak, és megszorongatva a nyakát a nem tetsző személyeknek, amint ezt a Mihail Hodorkovszkij elleni új tárgyalás is megerősíti. Jól tudjuk, hogy ez alól a választások sem jelentenek kivételt. Az emberi jogok szószólóinak fizikai bántalmazása és megfélemlítése, a független újságírók meggyilkolása – Tabajdi úr, ezek a mai Oroszország realitásai. Nagyon elszomorít bennünket az, hogy egyes képviselők megpróbálják tompítani az oroszországi emberi jogi helyzettel szemben kifejtett kritikát. Meglep, hogy egyesek annyira ragaszkodnak ahhoz, hogy stratégiai jelentőséget tulajdonítsanak az új megállapodásnak, egyszerűen azért, mert Moszkva ezt akarja. Igen, hidakat kell építenünk, de nem szabad szó nélkül elmennünk borzalmas események mellett. Három okkal lehet magyarázni azt, hogy egyesek miért hajlanak arra, hogy Putyin úr cinkosává váljanak. Először ott vannak azok, akik valamikor szimpatizáltak a szovjetekkel és továbbra sem változott a Kremllel kapcsolatos érzelmi beállítottságuk. Másodszor azok, akik úgy gondolják, hogy Oroszország valahogy más, mint a többi ország és nem alkalmazhatók rá ugyanazok a normák, harmadszor pedig azok, akik úgy gondolják, hogy Oroszország túlságosan félelmetes ahhoz, hogy megdorgáljuk. Egyik érv sem állja meg a helyét. Európa kemény baloldala mindig is tudatosan semmibe vette az emberi jogokat a szovjet korszakban. Ez nemcsak morálisan elfogadhatatlan, hanem politikailag is értelmetlen, hogy most ezzel lehessen mentegetni Oroszországot, amikor a tekintélyelvű jogrend felé halad. Ezenkívül az emberi jogok univerzálisak és oszthatatlanok, ellenkező esetben semmit sem jelentenek; tehát az Uniónak kellő magabiztossággal kell védelmeznie értékeit határain belül és azon túl. És végül: Európa lakossága ma három és félszerese Oroszország lakosságának. Katonai kiadásaink tízszeresen meghaladják az orosz kiadásokat, gazdaságunk mérete pedig az orosz gazdaság tizenötszöröse. Semmi okunk sincs arra, hogy gyáván meghunyászkodjunk a Kreml előtt, viszont minden okunk megvan arra, hogy kiálljunk értékeink mellett. Ezért támogatjuk az új megállapodást, de Európának egységesen, erősen és nyitott szemmel kell belépnie ebbe a kapcsolatba."@hu11
". Signor Presidente, gli affari esteri richiedono diplomazia e principi e questa relazione su un nuovo accordo tra Unione europea e Russia presenta entrambe queste caratteristiche. Il mio gruppo sostiene il contenuto del testo e si congratula con l’onorevole Onyszkiewicz per il suo lavoro. La storia ci insegna che niente rende i russi tanto nervosi quanto la consapevolezza che qualcuno volta loro le spalle ed è quindi sia nell’interesse della Russia che dell’Unione europea comunicare, cooperare e commerciare in modo da costruire un rapporto di fiducia. Sarebbe disonesto fingere che la condotta della Russia sia irreprensibile: stiamo parlando di un paese che utilizza la fornitura di energia come un’arma, un paese la cui condotta sprezzante nel Caucaso e nel Baltico fa irritare i paesi confinanti, un paese dove lo stato di diritto si piega per far spazio a chi è in linea con il Cremlino, mentre schiaccia coloro che non lo sono, come dimostra oggi il nuovo processo contro Mikhail Khodorkovsky. Le elezioni, come sappiano, non fanno eccezione. I maltrattamenti fisici e le intimidazioni ai danni dei sostenitori dei diritti umani, l’omicidio di giornalisti indipendenti come Tabajdi, sono realtà nella Russia di oggi. Ci rattristano i tentativi di alcuni deputati di smorzare le critiche sulla situazione dei diritti umani in Russia e mi sorprende l’insistenza con cui alcuni sostengono che il nuovo accordo è strategico solo perché questa è la volontà di Mosca. E’ vero che occorre cercare di costruire legami, ma non dobbiamo per questo smettere di criticare i comportamenti riprovevoli. Tre tipi di persone tendono principalmente ad assecondare il primo ministro Putin. In primo luogo chi un tempo provava simpatia per i sovietici ed è oggi ancora legato al Cremlino. In secondo luogo chi pensa che la Russia sia in qualche modo diversa dagli altri paesi e che non sia soggetta alle stesse norme. Infine chi è troppo intimidito dalla Russia per poterla disprezzare. Nessuna delle tre posizioni sta in piedi. L’estrema sinistra europea nell’era sovietica ha sempre intenzionalmente ignorato i diritti umani e ritengo sia moralmente sbagliato, nonché politicamente confuso, da parte loro cercare di trovare delle scuse al comportamento russo ora che il paese si sta muovendo verso una destra autoritaria. I diritti umani sono universali e indivisibili: in caso contrario non avrebbero valore. L’Unione europea deve fermamente difendere i nostri valori sia all’interno che all’esterno dei nostri confini. L’Europa di oggi ha una popolazione pari a tre volte e mezzo quella della Russia, una spesa militare dieci volte superiore e un’economia che è, per dimensioni, quindici volte superiore. Non vi è motivo per aver paura del Cremlino: abbiamo invece tutte le ragioni per difendere i nostri valori. Siamo quindi favorevoli al nuovo accordo, ma vorremmo che l’Europa si presentasse ai negoziati unita, forte e vigile."@it12
"Pone pirmininke, užsienio reikaluose būtina diplomatija ir principai, o pranešime dėl naujojo ES ir Rusijos susitarimo atsispindi abu šie aspektai. Mano frakcija palankiai vertina jo turinį ir sveikina Januszą Onyszkiewiczių su jo darbu. Istorija byloja, kad niekas labiau nesupykdo rusų kaip nugaros jiems atgręžimas, taigi tiek Rusija, tiek Europos Sąjunga suinteresuotos bendrauti, bendradarbiauti ir palaikyti prekybinius ryšius taip, kad būtų kuriamas pasitikėjimas. Kita vertus, nesąžininga apsimetinėti, kad Rusijos elgesys nepriekaištingas. Tai valstybė, naudojanti energijos tiekimą kaip ginklą, valstybė, kurios nepagarbus elgesys Kaukaze ir Baltijos valstybėse kelia nuolatinę įtampą, ir valstybė, kurioje teisinės valstybės principai tarnauja ir prisitaiko prie tų, kurie jaučia prielankumą Kremliui, ir spaudžia tuos, kurie tokio prielankumo nejaučia. Tai patvirtina ir naujas Mikhailo Khodorkovskio teismas. Kaip žinome, rinkimai – ne išimtis. Fizinis smurtas, grasinimai žmogaus teisių gynėjams, nepriklausomų žurnalistų žudymas – C. Tabajdi, tokia šių dienų realybė Rusijoje. Liūdna, kad kai kurie nariai siekia sušvelninti kritiką dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje. Mane stebina kai kurių narių atkaklus reikalavimas apibrėžti naująjį susitarimą kaip strateginį vien todėl, kad to pageidauja Maskva. Taip, turime stiprinti santykius, tačiau negalime nekritikuoti neapsakomų blogybių. Yra trys priežastys, kodėl kai kurie linkę pataikauti V. Putinui. Pirma, kadaise jie simpatizavo sovietams ir vis dar yra sentimentaliai prisirišę prie Kremliaus. Antra, jie mano, kad Rusija skiriasi nuo kitų valstybių, todėl jai negali būti taikomi tie patys standartai. Ir, trečia, galvoja, kad Rusija tiesiog kelia per didelę grėsmę, kad būtų galima jos nepaisyti. Nė vienas iš tokių argumentų nėra įtikinamas. Sovietinėje eroje Europos radikalūs kairieji sąmoningai ignoravo žmogaus teises. Tai, kad jie dabar gina Rusiją, kai ji žengia į dešiniųjų autoritarinį valdymą, ne tik moraliai neteisinga, bet ir politiškai nesuvokiama. Be to, žmogaus teisės yra universalios ir nedalijamos, nes kitaip jos būtų nieko vertos; todėl Europos Sąjunga turi pasitikėti savo jėgomis, gindama mūsų vertybes ES ribose ir už jų. Ir galiausiai Europa turi pusketvirto karto daugiau gyventojų negu Rusija. Mūsų karinės išlaidos dešimteriopai didesnės, o ekonomika – penkiolika kartų didesnė. Neturime priežasčių gūžtis prieš Kremlių; priešingai, turime visas priežastis ginti ES vertybes. Todėl pritariame naujajam susitarimui, tačiau Europa turi užmegzti šiuos santykius būdama vieninga, stipri ir budri."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ārlietās ir vajadzīga diplomātija un principi, un šis ziņojums par jauno ES un Krievijas nolīgumu nodrošina gan vienu, gan otru. Mana grupa uzslavē tā saturu un apsveic par viņa darbu. Vēsture mums māca, ka Krieviju nekas tā nesadusmo kā tās ignorēšana, tādēļ savstarpējie sakari, sadarbība un tirdzniecība, veicinot uzticību, ir gan Krievijas, gan Eiropas Savienības interesēs. Tāpat ir negodīgi izlikties, ka Krievijas rīcība ir nevainojama. Tā ir valsts, kas izmanto enerģijas piegādes kā ieroci, valsts, kuras augstprātīgā rīcība Kaukāzā un Baltijas valstīs padara nervozas tās kaimiņvalstis, un valsts, kurā tiesiskums tiek pieskaņots to cilvēku interesēm, kuri atbalsta Kremli, un izmantots tam, lai ierobežotu cilvēkus, kuri to neatbalsta, kā to apstiprina šodienas jaunā tiesas prāva pret . Kā mēs zinām, vēlēšanas nav izņēmums. Fiziska vardarbība pret cilvēktiesību aizstāvjiem un viņu iebiedēšana, neatkarīgo žurnālistu slepkavības kungs, tāda šobrīd ir reālā situācija Krievijā. Mēs esam apbēdināti, ka daži deputāti ir nolēmuši mazināt kritiku par cilvēktiesību situāciju Krievijā. Es esmu izbrīnīts, ka daži deputāti sauc jauno nolīgumu par stratēģisku tikai tāpēc, ka to vēlas Maskava. Jā, mums ir jāveido sadarbība, bet mēs nedrīkst izturēties nekritiski pret lietām, ko nevar nosaukt vārdā. Pastāv trīs iemesli, kāpēc daži cilvēki tiecas atbalstīt kungu. Pirmkārt, tie ir cilvēki, kas kādreiz atbalstīja padomju varu un kas joprojām raugās uz Kremli ar sentimentu. Otrkārt, tie ir cilvēki, kas domā, ka Krievija kaut kādā veidā atšķiras no citām valstīm un tai nevar piemērot tos pašus standartus, un, treškārt, tie ir cilvēki, kas domā, ka Krievija ir pārāk biedējoša, lai to nicinātu. Neviens no šiem argumentiem neiztur kritiku. Eiropas radikāli kreisie spēki vēsturiski ir stūrgalvīgi ignorējuši cilvēktiesības padomju varas ērā. Tas no viņu puses ir ne tikai morāli nepareizi, bet arī politiski nesaprātīgi attaisnot Krieviju tagad, kad tā virzās autoritatīvi labējo spēku virzienā. Turklāt cilvēktiesības ir universālas un nedalāmas vai arī tās neko nenozīmē; tādēļ ES ir pārliecinoši jāaizstāv mūsu vērtības mūsu teritorijā un ārpus tām. Visbeidzot, Eiropā šobrīd dzīvo trīs ar pusi reizes vairāk cilvēku nekā Krievijā. Mūsu militārie izdevumi ir desmit reizes lielāki un ekonomika ir piecpadsmit reizes lielāka. Mums nav iemesla baidīties no Kremļa un visi iemesli iestāties par savām vērtībām. Tādēļ mēs atbalstām jaunu nolīgumu, bet Eiropai ir jāiesaistās šajās attiecībās vienoti, stabili un ar atvērtām acīm."@lv13
"Mr President, foreign affairs demands diplomacy and principle, and this report on a new EU-Russia agreement provides both. My group commends its content and congratulates Janusz Onyszkiewicz on his work. History teaches us that nothing riles the Russians more than turning our backs to them, so it is in the interests of both Russia and the European Union to communicate, cooperate and trade in ways that build trust. Equally, it is dishonest to pretend that Russia’s conduct is beyond reproach. This is a country that uses energy supplies as a weapon, a country whose cavalier conduct in the Caucasus and the Baltics sets its neighbours’ nerves on edge, and a country where the rule of law flexes and bends to accommodate those in favour with the Kremlin, and turns the screws on those who are not, as today’s new trial against Mikhail Khodorkovsky confirms. Elections, as we know, are no exception. Physical abuse, the intimidation of human rights advocates, the murder of independent journalists – Mr Tabajdi, these are the realities of Russia today. We are saddened that some Members have set their sights on watering down criticism of Russia’s human rights record. I am surprised at the insistence of some on defining the new agreement as strategic, simply because Moscow wants it. Yes, we should build bridges, but we must not be uncritical of things that are unspeakable. There are three reasons to explain why some are prone to pander to Mr Putin. First, there are those who once sympathised with the Soviets and whose sentimental attachment to the Kremlin continues. Second, there are those who think that Russia is somehow different from other countries and the same standards cannot apply and, third, there are those who think that Russia is just too scary to scorn. None of these arguments holds water. Europe’s hard Left has a history of wilful ignorance about human rights in the Soviet era. It is not only morally wrong, but politically muddle-headed for them to make excuses for Russia now that she is moving towards the authoritarian right. Moreover, human rights are universal and indivisible, or they mean nothing; so the Union should have the confidence to defend our values within our borders and outwith them. Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia’s. We have military spending that is ten times bigger, and an economy fifteen times the size. We have no reason to cower from the Kremlin, and every reason to stand up for our values. We therefore support a new agreement, but let Europe enter that relationship united, strong and with its eyes open."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, voor buitenlandse zaken zijn diplomatie en principes nodig, en dit verslag over een nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland biedt beide. Mijn fractie looft de inhoud van het verslag en feliciteert de heer Onyszkiewicz met zijn werk. De geschiedenis leert ons dat niets de Russen zo nijdig maakt als wanneer we hun de rug toekeren. Het is dus in het belang van zowel Rusland als de Europese Unie dat wij met elkaar communiceren, samenwerken en handel drijven op vertrouwenwekkende manieren. Evenzo is het niet eerlijk om te doen alsof het gedrag van Rusland onberispelijk is. Dit is een land dat energieleveringen als wapen gebruikt, een land waarvan het arrogante gedrag in de Kaukasus en de Baltische staten zijn buurlanden irriteert, en een land dat het recht flexibel interpreteert om degenen die in de gunst van het Kremlin staan, van dienst te zijn, en degenen die het Kremlin niet aanstaan de duimschroeven aan te halen, zoals het nieuwe proces van vandaag tegen Michaïl Khodorkovski bevestigt. De verkiezingen zijn, zoals wij weten, geen uitzondering. Meneer Tabajdi, fysiek geweld, intimidatie van mensenrechtenverdedigers en moord op onafhankelijke journalisten zijn de werkelijkheden van het Rusland van vandaag. We vinden het jammer dat enkele afgevaardigden de kritiek op de staat van dienst van Rusland op het gebied van de mensenrechten willen afzwakken. Ik ben verrast te moeten zien hoezeer sommigen erop aandringen de nieuwe overeenkomst te bestempelen als strategisch, eenvoudigweg omdat Moskou die overeenkomst wil. Ja, we moeten bruggen bouwen, maar we mogen dingen die verfoeilijk zijn, niet kritiekloos aanvaarden. Er zijn drie redenen waarom sommigen geneigd zijn toe te geven aan de heer Poetin. Op de eerste plaats zijn er mensen die ooit met de Sovjets hebben gesympathiseerd en nog steeds een emotionele band hebben met het Kremlin hebben. Op de tweede plaats zijn er mensen die denken dat Rusland op de een of andere manier anders is dan andere landen en dat voor Rusland niet dezelfde normen kunnen gelden. En op de derde plaats zijn er mensen die denken dat Rusland gewoon te angstaanjagend is om tegen zich in het harnas te jagen. Geen van deze argumenten is steekhoudend. De harde linkervleugel van Europa heeft zich in het verleden moedwillig onwetend gehouden van de mensenrechtensituatie in het Sovjettijdperk. Zij maken niet alleen een morele fout, maar geven ook blijk van politieke warrigheid als ze excuses bedenken voor Rusland, nu het land opschuift naar autoritair rechts. Mensenrechten zijn bovendien universeel en ondeelbaar; anders hebben niets te betekenen. De Unie moet dus voldoende zelfvertrouwen hebben om onze waarden te verdedigen, zowel binnen onze eigen grenzen als daarbuiten. Tot slot heeft de Europese Unie tegenwoordig een bevolking die drie en een half keer zo groot is als die van Rusland. Onze militaire uitgaven zijn tien keer zo hoog en onze economie is vijftien keer zo groot. We hebben geen reden om terug te deinzen voor het Kremlin, maar wel alle reden om onze waarden te verdedigen. We geven daarom steun aan een nieuwe overeenkomst, maar laat Europa die relatie wel eensgezind, sterk en met open ogen aangaan."@nl3
"Panie przewodniczący! W sprawach zagranicznych nieodzowna jest dyplomacja i kierowanie się zasadami, a przedmiotowe sprawozdanie na temat nowej umowy UE-Rosja zawiera obie te cechy. Moja grupa akceptuje jego treść i gratuluje posłowi Januszowi Onyszkiewiczowi wykonanej pracy. Historia uczy nas, że nic tak nie rozwściecza Rosjan, jak odwracanie się od nich, zatem zarówno w interesie Rosji, jak i Unii Europejskiej leży komunikacja, współpraca i handel prowadzone w sposób budujący wzajemne zaufanie. Równocześnie nieuczciwe jest udawanie, że postępowanie Rosji pozostaje bez zarzutu. To państwo używające energii niczym oręża, państwo, którego nieodpowiedzialne postępowanie na Kaukazie i w krajach bałtyckich budzi skrajny niepokój jego sąsiadów, państwo, w którym praworządność to pojęcie są elastyczne i naginane na korzyść stronników Kremla, podczas gdy wobec przeciwników stosowana jest zasada dokręcania śruby, czego dowodem jest obecny nowy proces Michaiła Chodorkowskiego. Jak wiemy, wybory nie są żadnym wyjątkiem. Przemoc wobec obrońców praw człowieka i ich zastraszanie, morderstwa niezależnych dziennikarzy, taka jest, panie pośle Tjabadi, rzeczywistość dzisiejszej Rosji. Przykro nam, że niektórzy posłowie skłaniają się ku złagodzeniu krytyki postępowania Rosji w kwestii poszanowania praw człowieka. Jestem zaskoczony naciskaniem na przyznanie nowej umowie strategicznego charakteru tylko dlatego, że tego właśnie żąda Moskwa. Tak, powinniśmy budować mosty, ale nie możemy pozostawać bezkrytyczni wobec spraw, na których potępienie brak słów. Oto trzy powody, dla których niektórzy skłonni są ulegać kaprysom Putina. Po pierwsze, ci, który niegdyś sympatyzowali z obozem sowieckim wciąż odczuwają sentymentalną więź z Kremlem. Po drugie, niektórzy uważają, że Rosja jest inna niż pozostałe państwa i nie można wobec niej stosować tych samych standardów, inni zaś sądzą, że Rosja jest zbyt groźna, by ją potępić. Żaden z tych argumentów nie ma sensu. Betonowa lewica europejska na za sobą historię celowej ignorancji praw człowieka w czasach Związku Radzieckiego. Jest to nie tylko moralnie naganne, ale również politycznie nierozważne, by usprawiedliwiać Rosję, która zmierza obecnie w kierunku rządów autorytarnych. Ponadto prawa człowieka są uniwersalne i niepodzielne, bo inaczej nie znaczą nic. Unia powinna zatem z przekonaniem bronić swoich wartości zarówno na własnym terytorium, jak i poza nim. Wreszcie Europa trzyipółkrotnie przewyższa obecnie Rosję pod względem liczby ludności. Wydatki na wojsko są u nas dziesięć razy wyższe, a gospodarka przerasta rosyjską piętnastokrotnie. Nie mamy powodu, by drżeć przed Kremlem, a wszystko przemawia za tym, byśmy bronili swoich wartości. Dlatego też popieramy nową umowę, ale stosunki powinna nawiązać Europa zjednoczona, silna i czujna."@pl16
". Senhor Presidente, os assuntos externos têm de ser tratados com diplomacia e princípios, e este relatório respeitante ao novo acordo UE-Rússia prima por ambas as características. O meu grupo recomenda a sua aprovação e felicita o colega Janusz Onyszkiewicz pelo seu trabalho. A História ensina-nos que nada irrita mais os russos do que o virarmos-lhes as costas. Daí, é do interesse tanto da Rússia como da União Europeia comunicar, cooperar e desenvolver o comércio entre si em moldes tendentes a reforçar a confiança mútua. De igual modo, é desonesto pretender que a conduta da Rússia está acima de qualquer crítica. É um país que utiliza as suas fontes de abastecimento energético como uma arma, um país cuja conduta arrogante no Cáucaso e no Báltico leva os países seus vizinhos à exasperação, e um país onde o Estado de direito se molda às conveniências dos que estão nas boas graças do Kremlin e aperta com quem não está, como hoje ficou provado no novo julgamento contra Mikhail Khodorkovsky. As eleições, como sabemos, não são excepção. Maus-tratos físicos, intimidação de defensores dos direitos humanos, assassínio de jornalistas independentes – é esta a realidade da Rússia de hoje, Senhor Deputado Tabajdi. Entristece-nos que alguns colegas optem por diluir as críticas sobre a actuação da Rússia no plano dos direitos humanos. Surpreende-me a insistência de alguns em apelidar o novo acordo de estratégico só porque Moscovo assim o quer. Sim, devemos lançar pontes, mas não devemos ser acríticos em relação a coisas que são inadmissíveis. São três os motivos por que alguns querem dar améns ao Sr. Putin. Em primeiro lugar, há aqueles que em tempos simpatizaram com os Sovietes e cuja ligação sentimental ao Kremlin persiste. Em segundo lugar, há os que consideram que a Rússia é, de certa forma, diferente dos outros países e que não se lhe podem aplicar os mesmos padrões, e, em terceiro lugar, há os que acham que a Rússia é demasiado assustadora e não se atrevem a criticá-la. Nenhum destes argumentos colhe. A linha dura da Esquerda europeia tem uma história de ignorância intencional acerca dos direitos humanos na era soviética. É não apenas moralmente reprovável mas também politicamente confuso estarem a arranjar desculpas para a Rússia, agora que o país ruma no sentido da direita autoritária. Além disso, os direitos humanos são universais e indivisíveis, ou não têm qualquer significado: a União Europeia deve, pois, ter confiança para defender os nossos valores tanto no interior das nossas fronteiras como fora delas. Por último, a Europa tem hoje uma população três vezes e meia superior à da Rússia. Temos despesas militares dez vezes maiores que a Rússia, e uma economia quinze vezes maior que a daquele país. Não há razão para nos acobardarmos perante o Kremlin, antes temos todos os motivos para nos batermos pelos nossos valores. Assim, apoiamos um novo acordo, mas que a Europa entre nessa relação unida, forte e de olhos bem abertos."@pt17
"Domnule Preşedinte, afacerile externe impun diplomaţie şi principiu, iar acest raport privind un nou acord UE-Rusia oferă aceste componente. Grupul meu apreciază conţinutul acestuia şi îl felicită pe domnul Janusz Onyszkiewicz pentru munca depusă. Istoria ne învaţă că nimic nu îi irită mai mult pe ruşi decât să le întoarcem spatele, astfel încât este atât în interesul Rusiei, cât şi în cel al Uniunii Europene să comunice, să coopereze şi să desfăşoare schimburi comerciale în moduri care clădesc încrederea. În aceeaşi ordine de idei, nu este onest să pretindem că Rusia are un comportament ireproşabil. Aceasta este o ţară care foloseşte resursele de energie ca armă, o ţară al cărei comportament dispreţuitor în Caucaz şi regiunea baltică exasperează ţările vecine şi o ţară în care statul de drept se ajustează şi se pliază pentru a-i ajuta pe cei care sunt în favoarea Kremlinului şi a-i ameninţa pe cei care sunt împotrivă, după cum o confirmă noul proces împotriva lui Mihail Khodorkovsky din prezent. După cum ştim, nici alegerile nu fac excepţie. Violenţa fizică, intimidarea activiştilor drepturilor omului, asasinarea jurnaliştilor independenţi - domnule Tabajdi, acestea sunt realităţile Rusiei de astăzi. Ne întristează că unii colegi şi-au propus să-şi diminueze critica faţă de palmaresul Rusiei legat de drepturile omului. Sunt surprins de insistenţa unora de a defini noul acord ca fiind strategic, doar fiindcă Moscova doreşte acest lucru. Da, trebuie să zidim punţi, dar nu trebuie să tolerăm lucruri care sunt de nedescris. Trei motive explică de ce unii sunt înclinaţi să îi dea satisfacţie domnului Putin. În primul rând, sunt cei care au simpatizat odată cu sovieticii şi al căror ataşament sentimental faţă de Kremlin persistă. În al doilea rând, sunt cei care consideră că Rusia este oarecum diferită de alte ţări, deci nu i se pot aplica aceleaşi standarde, şi, în al treilea rând, sunt cei care cred că Rusia este prea înfricoşătoare ca să fie dispreţuită. Niciunul dintre aceste argumente nu rezistă. Extrema stângă europeană are o istorie a ignoranţei voite faţă de drepturile omului în epoca sovietică. Nu este doar greşit din punct de vedere moral, ci şi confuz din punct de vedere politic ca aceasta să găsească scuze Rusiei, acum că Rusia se îndreaptă spre o dreaptă autoritaristă. Mai mult, drepturile omului sunt universale şi indivizibile, altfel nu înseamnă nimic; aşadar Uniunea ar trebui să apere cu încredere valorile noastre în interiorul graniţelor sale şi în afara acestora. În cele din urmă, în prezent, Europa are o populaţie de trei ori şi jumătate mai numeroasă decât cea a Rusiei. Avem cheltuieli în domeniul apărării de zece ori mai ridicate, iar economia europeană este de cincisprezece ori mai mare decât cea a Rusiei. Nu avem niciun motiv să ne aplecăm în faţa Kremlinului şi avem toate motivele să ne apărăm valorile. Astfel, sprijinim un nou acord, dar Europa să intre în această relaţie unită, puternică şi cu ochii larg deschişi."@ro18
"Vážený pán predseda, zahraničné veci si vyžadujú diplomaciu a zásady a táto správa o novej dohode medzi EÚ a Ruskom poskytuje oboje. Moja skupina schvaľuje jej obsah a blahoželá pánovi Januszovi Onyszkiewiczovi k jeho práci. História nás učí, že Rusov najviac podráždi, keď sa k nim obrátime chrbtom, preto je v záujme Ruska a Európskej únie komunikovať, spolupracovať a obchodovať spôsobom, ktorý vytvára dôveru. Je tiež nečestné predstierať, že správanie Ruska si nezaslúži kritiku. Je to krajina, ktorá využíva dodávky energie ako zbraň, krajina, ktorej bezohľadné správanie na Kaukaze a v Pobaltí dráždi jej susedov, krajina, kde sa pravidlá právneho štátu ohýbajú a prispôsobujú tak, aby vyhovovali ľuďom, ktorých podporuje Kremeľ, a priťahuje skrutky tým, ktorých Kremeľ nepodporuje, ako dokazuje dnešné nové súdne konanie proti Michailovi Chodorkovskému. Voľby, ako vieme, nie sú výnimkou. Fyzické násilie, zastrašovanie obhajcov ľudských práv, vraždy nezávislých novinárov – pán Tabajdi, to je realita súčasného Ruska. Je nám ľúto, že niektorí kolegovia sa zamerali na zmierňovanie kritiky Ruska za jeho postoj v oblasti ľudských práv. Som prekvapený tým, ako niektorí ľudia nástoja na definovaní novej dohody ako strategickej jednoducho preto, lebo to chce Moskva. Áno, mali by sme budovať mosty, ale nesmieme byť nekritickí k veciam, ktoré sú neprijateľné. Existujú tri dôvody, ktoré vysvetľujú, prečo sa niektorí ľudia snažia nakloniť si pána Putina. Po prvé, sú to ľudia, ktorí kedysi sympatizovali so Sovietmi a ktorých sentimentálne spojenie s Kremľom pretrváva. Po druhé, sú to tí, ktorí si myslia, že Rusko je akosi iné než ostatné krajiny a neuplatňujú naň rovnaké normy, a po tretie, sú to ľudia, ktorí si myslia, že Rusko nesmieme znevažovať, pretože z neho ide strach. Ani jeden z týchto argumentov však neobstojí. Európska ortodoxná politická ľavica má za sebou históriu zámerného ignorovania problematiky ľudských práv počas sovietskej éry. Ak sa títo ľudia teraz snažia nájsť ospravedlnenie, prečo sa Rusko vyvíja smerom k autoritárskej pravici, nie je to len morálne nesprávne, ale aj politicky pomýlené. Ľudské práva sú okrem toho univerzálne a nedeliteľné, inak neznamenajú nič. Únia by mala mať preto dostatok sebavedomia, aby obhajovala naše hodnoty v rámci našich hraníc i mimo nich. Na záver chcem povedať, že Európa má triapolkrát viac obyvateľov než Rusko. Naše výdavky na obranu sú desaťkrát väčšie a naše hospodárstvo je pätnásťkrát väčšie než ruské. Nemáme dôvod krčiť sa pred Kremľom a existujú všetky dôvody pre to, aby sme stáli za svojimi hodnotami. Preto podporujeme novú dohodu, ale chceme, aby Európa išla do tohto vzťahu jednotná, silná a s otvorenými očami."@sk19
"Gospod predsednik, za zunanje zadeve sta potrebni diplomacija in načelo in to poročilo o novem sporazumu EU/Rusija nudi oboje. Moja skupina priporoča njegovo vsebino in Januszu Onyszkiewiczu čestita za njegovo delo. Zgodovina nas uči, da nič ne jezi Rusije bolj, kot če ji nekdo obrne hrbet, zato je v interesu Rusije kakor tudi Evropske unije, da komuniciramo, sodelujemo in trgujemo tako, da bomo pri tem zgradili zaupanje. Prav tako je nepošteno, da se pretvarjamo, da si ravnanje Rusije ne zasluži graje. Rusija je država, ki svoje zaloge energije uporablja kot orožje, država, katere brezobzirno ravnanje na Kavkazu in Baltiku spravlja njene sosede ob živce, in država, kjer se načela pravne države prilagajajo tako, da prinašajo koristi tistim, ki podpirajo Kremelj, ter privijajo tiste, ki ga ne podpirajo, kar potrjuje tudi današnji nov proces proti Mihailu Hodorkovskemu. Volitve, kot vemo, niso nikakršna izjema. Fizične zlorabe, ustrahovanje zagovornikov človekovih pravic, umori neodvisnih novinarjev – gospod Tabajdi, vse to je značilno za današnjo Rusijo. Z žalostjo opažamo, da so nekatere članice odločile ublažiti kritiko dosedanje politike Rusije na področju človekovih pravic. Preseneča me, da nekateri vztrajajo pri opredelitvi novega sporazuma kot strateškega samo zato, ker tako želi Moskva. Da, moramo graditi mostove, vendar ne smemo biti nekritični do stvari, ki so nezaslišane. Obstajajo trije razlogi, ki pojasnjujejo, zakaj nekateri radi ugajajo gospodu Putinu. Najprej so tisti, ki so nekoč simpatizirali s Sovjeti in ki so še vedno čustveno navezani na Kremelj. Potem imamo tiste, ki mislijo, da se Rusija nekako razlikuje od drugih držav in da zanjo zato ne morejo veljati enaki standardi, ter tiste, ki mislijo, da je Rusija enostavno preveč strašna, da bi bili do nje preveč kritični. Niti eden od teh argumentov ne vzdrži. Za skrajno levico Evrope je značilna trmasta ignoranca človekovih pravic v sovjetski dobi. Ni narobe samo z moralnega vidika, temveč je tudi politično nesmiselno, da iščejo izgovore za Rusijo zdaj, ko se nagiba proti avtoritarni desnici. Poleg tega človekove pravice nimajo nikakršnega pomena, če niso splošne in nedeljive, zato bi morala Unija samozavestno zagovarjati naše vrednote znotraj in zunaj naših meja. Število prebivalcev današnje Evrope je tri in pol krat večje od števila prebivalcev Rusije. Naša poraba za vojsko je desetkrat večja, gospodarstvo pa petnajstkrat večje. Nobenega razloga nimamo, da bi pokleknili pred Kremljem, prav vse razloge pa imamo, da se postavimo za naše vrednote. Zato podpiramo nov sporazum, toda naj Evropa stopi v ta odnos enotna, močna in z odprtimi očmi."@sl20
". Herr talman! Utrikespolitik kräver diplomati och principer. I detta betänkande om det nya avtalet mellan EU och Ryssland återfinns båda. Min grupp lovordar betänkandets innehåll och gratulerar Janusz Onyszkiewicz till hans arbete. Historien har lärt oss att ingenting irriterar ryssarna mer än när vi vänder dem ryggen. Därför ligger det i både Rysslands och EU:s intresse att kommunicera, samarbeta och bedriva handel på ett förtroendeskapande sätt. På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt. Detta är ett land som använder energileveranser som ett vapen, ett land vars nonchalanta uppträdande i Kaukasien och Östersjöområdet får dess grannländer att sitta på helspänn och ett land där rättssäkerheten böjs och anpassas så att den passar dem som är positiva till Kreml och drar åt tumskruvarna på dem som är kritiska, vilket dagens nya rättegång mot Mikhail Chodorkovskij bekräftar. Valen är som vi vet inget undantag. Misshandel, hotelser mot människorättsförespråkare, mord på oberoende journalister – så ser verkligheten ut i dagens ryssland, herr Tabajdi. Vi beklagar att vissa ledamöter strävar efter att mildra kritiken mot Rysslands tidigare kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Jag är förvånad över hur vissa envisas med att beteckna det nya avtalet som ett strategiskt avtal, bara för att Moskva vill det. Visst bör vi bygga broar, men vi får inte okritiskt acceptera sådant som är avskyvärt. Det finns tre skäl till att vissa gärna vill göra eftergifter för Vladimir Putin. För det första har vi de tidigare Sovjetsympatisörerna som fortfarande har känslomässiga band till Kreml. För det andra har vi de som anser att Ryssland på något sätt skulle vara annorlunda än andra länder och att samma normer inte kan tillämpas på ryssarna. För det tredje har vi de som anser att Ryssland helt enkelt är för skrämmande för att man ska våga ta avstånd. Inget av dessa skäl är legitimt. Europas yttersta vänster har en historia där man medvetet ignorerade de mänskliga rättigheterna under Sovjettiden. Detta är inte bara moraliskt fel, utan ett tecken på politisk förvirring hos dem när de nu hittar på ursäkter för Ryssland, när landet slår in på den diktatoriska vägen. De mänskliga rättigheterna är dessutom universella och odelbara, annars betyder de ingenting. EU bör därför ha självförtroende nog att försvara våra värden inom och utanför våra gränser. Slutligen är EU:s befolkning i dag tre och en halv gånger så stor som Rysslands. Vi har militära utgifter som är tio gånger högre och en ekonomi som är femton gånger större. Det finns ingen anledning för oss att huka inför Kreml. Däremot finns det all anledning att stå upp för våra värden. Därför stöder vi ett nytt avtal, men låt EU gå in i detta förhållande enat, starkt och med öppna ögon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Beifalll)"9
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,2,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph