Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-26-Speech-4-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090326.16.4-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Yttrandefriheten och rätten till privatlivet är absoluta rättigheter som inte under några omständigheter får undermineras. Vi anser givetvis att dessa rättigheter även gäller på Internet och på så sätt garanterar den enskildes rätt att fritt uttrycka sig. Vi tycker även att möjligheten att ta bort individuell information från databaser och hemsidor ska betraktas som självklar och uppmanar företag att garantera att enskilda kan få personliga uppgifter raderade från databaser. Vi menar dock att avsaknad av en sådan garanti i första hand är ett internationellt problem, som därför bäst löses genom internationella regelverk och konventioner. Junilistan är mycket positiv till att säkerheten och de grundläggande friheterna på Internet garanteras, men vi är negativa till vissa skrivningar i betänkandet. Man vill bland annat gå vidare med antagande av direktivet om straffrättsliga åtgärder till skydd av immateriella rättigheter. Detta motsätter vi oss starkt då vi inte vill ha en europeisk straffrättsharmonisering! Vidare vill föredraganden att man ska jämställa rätten till Internet med rätten till skolgång. Vi tycker detta är ett magstarkt uttalande då rätten och möjligheten till skolgång, i många EU-länder är långt ifrån en självklarhet. Betänkandets goda intentioner överväger emellertid och vi har därför valt att rösta ja."@sv22
lpv:translated text
"− ( ) Svoboda projevu a právo na soukromý život jsou absolutní práva, která nesmí být za žádných okolností porušována. Přirozeně jsme přesvědčeni, že tato práva se vztahují rovněž na internet, čímž je zaručeno právo jednotlivce na svobodný projev. Rovněž se domníváme, že možnost odstranění osobních údajů z databází a internetových stránek by měla být samozřejmostí a měli bychom vyzvat společnosti, aby zaručily jednotlivcům možnost nechat své osobní údaje odstranit z databází. Jsme však přesvědčeni, že neexistence těchto záruk je prvořadým mezinárodním problémem, který mohou proto nejlépe vyřešit mezinárodní zákonné předpisy a úmluvy. Červnový seznam velmi podporuje záruky bezpečnosti a základních svobod na internetu, nesouhlasíme však s některými formulacemi v této zprávě. Ve zprávě se například vítá postup přijetí směrnice o opatřeních zaměřených na vymáhání práv duševního vlastnictví. S tím rozhodně nesouhlasíme a nepřejeme si harmonizaci evropského trestního práva. Zpravodaj se rovněž snaží srovnávat právo na internet s právem k přístupu ke vzdělání. Považujeme toto tvrzení za arogantní, protože právo a příležitost k navštěvování školy není v řadě členských států EU samozřejmostí. Dobré úmysly však v této zprávě převažují nad zápory, a rozhodli jsme se proto hlasovat pro její přijetí."@cs1
"− ( ) Ytringsfriheden og retten til privatliv er absolutte rettigheder, som under ingen omstændigheder må blive undergravet. Naturligvis mener vi, at disse rettigheder også gælder for internettet, og at de derfor skal sikre individets ret til at udtrykke sig frit. Vi mener også, at muligheden for at fjerne personlige oplysninger fra databaser skal betragtes som en selvfølge, og vi vil lægge pres på virksomheder for at få dem til at garantere, at enkeltpersoner kan få deres personlige oplysninger slettet fra databaser. Men efter vores mening er det forhold, at en sådan garanti mangler, først og fremmest et internationalt problem, som derfor bedst kan løses ved hjælp af internationale regler og konventioner. Junilisten går stærkt ind for at garantere sikkerhed og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet, men vi er imod nogle af formuleringerne i betænkningen. F.eks. udtrykkes der i betænkningen et ønske om at gå videre med vedtagelsen af direktivet om strafferetlige foranstaltninger, hvormed de intellektuelle ejendomsrettigheder skal håndhæves. Dette er vi stærkt imod, da vi ikke ønsker en harmonisering af europæisk strafferet. Ordføreren ønsker også at sammenligne retten til adgang til internettet med retten til at gå i skole. Vi mener, at dette er en arrogant udtalelse, idet retten til og muligheden for at gå i skole langt fra er en selvfølge i mange af EU’s medlemsstater. Dog opvejer betænkningens gode hensigter de negative sider, og vi har derfor valgt at stemme for den."@da2
"− ( ) Das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf ein Privatleben sind absolute Rechte, die unter keinen Umständen unterminiert werden dürfen. Natürlich sind wir der Meinung, dass diese Rechte auch für das Internet gelten, damit das Recht des Einzelnen auf freie Meinungsäußerung gewährleistet wird. Wir sind auch der Meinung, dass die Möglichkeit des Entfernens persönlicher Daten aus Datenbanken und von Websites selbstverständlich sein sollte und möchten Unternehmen dringend dazu auffordern, zu gewährleisten, dass jeder selbst über die Löschung seiner persönlichen Daten aus Datenbanken bestimmen kann. Wir glauben jedoch, dass das Fehlen einer solchen Gewährleistung in erster Linie ein internationales Problem ist und daher am besten durch internationale Regeln und Übereinkommen gelöst werden sollte. Die Juni-Liste befürwortet die Gewährleistung der Sicherheit und der Grundfreiheiten im Internet sehr; wir sind jedoch gegen einige Formulierungen in dem Bericht. Beispielsweise wird im Bericht der Wunsch ausgedrückt, die Annahme der Richtlinie über strafrechtliche Maßnahmen in Angriff zu nehmen, die die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zum Ziel hat. Wir sind stark dagegen, da wir keine Harmonisierung des europäischen Strafrechts möchten. Der Berichterstatter versucht außerdem, das Recht auf Internet mit dem Recht auf Zugang zu Schulbildung zu vergleichen. Wir sind der Meinung, dass dies eine anmaßende Aussage ist, da das Recht und die Chance auf Schulbesuch in vielen EU-Mitgliedstaaten noch lange nicht geklärt sind. Die guten Absichten des Berichts gleichen jedoch seine negativen Aspekte aus, sodass wir beschlossen haben, für den Bericht zu stimmen."@de9
"− ( ) Η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι απόλυτα δικαιώματα τα οποία δεν πρέπει να υπονομεύονται σε καμία περίπτωση. Φυσικά, πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση του διαδικτύου και εγγυώνται το δικαίωμα ατομικής ελεύθερης έκφρασης. Επίσης πιστεύουμε ότι η δυνατότητα διαγραφής προσωπικών πληροφοριών από βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδων πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι εταιρείες πρέπει να εγγυώνται τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων τους. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η έλλειψη τέτοιων εγγυήσεων αποτελεί κατά πρώτο και κύριο λόγο διεθνές πρόβλημα το οποίο θα επιλυόταν καλύτερα μέσω διεθνών κανονισμών και συμβάσεων. Το June List συμφωνεί απολύτως με την εγγύηση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο, αντιτιθόμαστε, ωστόσο, σε ορισμένες διατυπώσεις της έκθεσης. Για παράδειγμα, η έκθεση εκφράζει την επιθυμία έγκριση της οδηγίας για τα ποινικά μέτρα με στόχο την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιτιθόμαστε σθεναρά σε κάτι τέτοιο, καθώς δεν επιθυμούμε εναρμόνιση του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Επίσης, ο εισηγητής προβαίνει σε σύγκριση του δικαιώματος πρόσβασης στο διαδίκτυο με την πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αλαζονική δήλωση, καθώς σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, το δικαίωμα και οι δυνατότητα σχολικής εκπαίδευσης δεν θεωρούνται δεδομένα. Ωστόσο, οι καλές προθέσεις της έκθεσης ξεπερνούν σε σπουδαιότητα τα αρνητικά της και ως εκ τούτου αποφασίσαμε να την υπερψηφίσουμε."@el10
"− ( ) The freedom of expression and the right to a private life are absolute rights that must under no circumstances be undermined. Naturally enough, we believe that these rights also apply to the Internet, thereby guaranteeing the individual’s right to free expression. We also think that the possibility of removing personal information from databases and websites should be considered a given and we would urge companies to guarantee that individuals can have their personal data deleted from databases. However, we believe that the lack of such a guarantee is first and foremost an international problem which is therefore best solved by means of international regulations and conventions. The June List is very much in favour of the guarantee of security and the fundamental freedoms on the Internet, but we are opposed to some of the wordings in the report. For example, the report expresses the desire to proceed with the adoption of the Directive on criminal measures aimed at the enforcement of intellectual property rights. We are strongly opposed to this, as we do not want the harmonisation of European criminal law. The rapporteur also seeks to compare the right to the Internet with the right to access to schooling. We are of the opinion that this is an arrogant statement, as the right and opportunity to attend school are far from foregone conclusions in many EU Member States. However, the good intentions of the report outweigh the negatives and we have therefore chosen to vote in favour of it."@en4
"− ( ) La libertad de expresión y el derecho a la vida privada son derechos que deben respetarse bajo cualquier circunstancia. Por supuesto, creemos que estos derechos también deberían aplicarse al caso de Internet, garantizando por ello el derecho de los individuos a la libertad de expresión. También pensamos que la posibilidad de eliminar información personal de las bases de datos y de los sitios web debería darse por hecho, y deberíamos instar a que las empresas garanticen que la información de las personas se suprima de las bases de datos. No obstante, creemos que la falta de garantías a este respecto es, ante todo, un problema de carácter internacional, y los convenios y los reglamentos internacionales serían la mejor forma de solucionarlo. La Lista de Junio está muy a favor de que se garantice la seguridad y las libertades fundamentales en Internet, pero nos oponemos a algunos de los argumentos del informe. Por ejemplo, el informe manifiesta el deseo de continuar con la adopción de la Directiva sobre medidas penales con la intención de reforzar los derechos de propiedad intelectual e industrial. Estamos totalmente en contra de esto, pues no estamos a favor de una armonización del derecho penal europeo. El ponente también pretende comparar el derecho a Internet con el derecho a la educación. Pensamos que se trata de una declaración arrogante, pues el derecho y la posibilidad de asistir al colegio distan mucho de las conclusiones previas de muchos Estados miembros de la UE. Sin embargo, las buenas intenciones del informe pesan más que las intenciones negativas y, por eso, hemos decidido votar a favor."@es21
"Sõnavabadus ja õigus eraelu puutumatusele on absoluutsed õigused, mida mingil juhul ei tohi kahjustada. Loomulikult usume, et kõnealused õigused kehtivad ka Interneti kohta, kindlustades nii üksikisiku õiguse sõnavabadusele. Me leiame ka, et võimalus eemaldada isikuandmed andmebaasidest ja veebilehtedelt peaks olema iseenesestmõistetav, ning ärgitame ettevõtjaid tagama üksikisikutele oma isikuandmete andmebaasidest kustutamise võimalus. Kuid me usume, et vastavasisulise tagatise puudumine on eelkõige rahvusvaheline probleem, mille saab kõige paremini lahendada rahvusvaheliste regulatsioonide ja konventsioonidega. Junilistan toetab igati turvalisuse ja põhivabaduste tagamist Internetis, kuid me oleme vastu teatud formuleeringutele raportis. Näiteks, raportis väljendatakse soovi jätkata ja võtta vastu direktiiv kriminaalmeetmete kohta intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks. Me oleme sellele kategooriliselt vastu, sest me ei poolda Euroopa kriminaalõiguse ühtlustamist. Raportöör soovib samuti võrrelda õigust Internetile õigusega kooliharidusele. Leiame, et see on ülbe seisukoht, sest õigus ja võimalus käia koolis on paljudes ELi liikmesriikides juba ammu äratehtud otsus. Kuid raporti head kavatsused kaaluvad üles selle halvad küljed ning seetõttu otsustasime hääletada selle poolt."@et5
"− ( ) Ilmaisunvapaus ja oikeus yksityiselämän kunnioitukseen ovat ehdottomia oikeuksia, joita ei saa missään olosuhteissa heikentää. Me katsomme, että näitä oikeuksia on sovellettava myös internetiin, jotta taataan yksilön oikeus ilmaisunvapauteen. Olemme myös sitä mieltä, että henkilötietojen poistamista tietokannoista ja verkkosivuilta koskevaa mahdollisuutta olisi harkittava, ja kehotamme yrityksiä takaamaan, että yksityishenkilöt voivat poistaa henkilötietonsa tietokannoista. Tällaisen vakuuden puute on mielestämme ensisijaisesti kansainvälinen ongelma, joten se ratkaistaan parhaiten kansainvälisillä säännöksillä ja sopimuksilla. Junilistan kannattaa hyvin paljon turvallisuutta ja perusvapauksia internetissä, mutta me vastustamme joitain mietinnössä käytettyjä sanamuotoja. Mietinnössä ilmaistaan esimerkiksi halu hyväksyä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtääviä rikosoikeudellisia toimenpiteitä koskeva direktiivi. Me vastustamme tätä jyrkästi, sillä emme halua, että Euroopan rikoslainsäädäntö yhdenmukaistetaan. Esittelijä vertaa internetin käyttöä oikeuteen saada koulutusta. Tämä on mielestämme ylimielinen näkökanta, koska oikeus ja mahdollisuus koulutukseen eivät ole monessa EU:n jäsenvaltiossa itsestäänselvyyksiä. Mietinnön hyvät pyrkimykset ovat kuitenkin kielteisiä seikkoja painavammat, joten päätimme äänestää sen puolesta."@fi7
". La liberté d’expression et le droit à la vie privée sont des droits absolus qu’il ne faut compromettre en aucune circonstance. Tout naturellement, nous considérons que ces droits s’appliquent également à Internet, garantissant ainsi le droit de la personne à la liberté d’expression. Nous pensons également que la possibilité de supprimer des informations personnelles contenues dans des bases de données et des sites Internet devrait être considérée comme une réalité et nous demandons instamment aux entreprises de garantir que les individus puissent effacer leurs données personnelles sauvegardées dans des bases de données. Nous estimons toutefois que l’absence d’une telle garantie constitue avant tout un problème international qu’il est dès lors préférable de résoudre par le biais de réglementations et conventions internationales. La Liste de Juin est largement favorable à la sauvegarde de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet, mais nous sommes opposés à certains passages du rapport. Par exemple, le rapport exprime le souhait de procéder à l’adoption de la directive concernant des mesures pénales visant à l’application des droits de propriété intellectuelle. Nous y sommes fermement opposés, car nous ne voulons pas harmoniser le droit pénal européen. Le rapporteur cherche également à comparer le droit à Internet au droit d’accès à l’éducation. Il s’agit selon nous d’une déclaration arrogante, puisque le droit et l’opportunité de se rendre à l’école sont loin d’être acquis dans de nombreux États membres de l’UE. Les bonnes intentions du rapport l’emportent toutefois sur les éléments négatifs. Nous avons donc voté en faveur de ce rapport."@fr8
"− ( ) A véleménynyilvánítás szabadsága és a magánélethez való jog olyan abszolút jogok, amelyeket semmilyen körülmények között sem szabad aláásni. Természetesen úgy véljük, hogy ezek a jogok az internethasználatra is vonatkoznak, tehát garantálják az egyén véleménynyilvánítási szabadságát. Azt is gondoljuk, hogy azt a lehetőséget, hogy különböző adatbázisokból és weboldalakról le lehessen törölni a személyes adatokat, adottnak kell tekinteni, és ösztönöznénk a vállalatokat, hogy garantálják az egyének számára, hogy kitörölhetik személyes adataikat az adatbázisukból. Úgy véljük azonban, hogy az efféle garancia hiánya mindenekelőtt nemzetközi probléma, amelyre tehát a nemzetközi szabályok és egyezmények kínálják a legjobb megoldást. A Júniusi Lista nagyon is támogatja az internetes biztonság és az alapvető szabadságok garantálását, ám a jelentés bizonyos megfogalmazásaival nem értünk egyet. Kifejezi például azt a vágyat, hogy a következő lépés a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló büntetőjogi irányelv elfogadása legyen. Ezt mi határozottan ellenezzük, mivel nem támogatjuk az európai büntetőjog harmonizációját. Az előadó továbbá megpróbálja összehasonlítani az internethez és az iskoláztatáshoz való jogot. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy ez egy fennhéjázó kijelentés, mivel az iskolalátogatáshoz való jog és ennek lehetősége számos EU-tagállamban messze nem előre eldöntött ügy. Mindazonáltal, a jelentés jó törekvései felülmúlják a negatívumait, ezért úgy döntöttünk, megszavazzuk."@hu11
"La libertà di espressione è il diritto a una vita privata sono diritti assoluti che vanno in tutti i casi salvaguardati. Come è ovvio, riteniamo che tali diritti valgano anche per Internet, ciò allo scopo di assicurare il diritto alla libera espressione del singolo. Parimenti riteniamo che la possibilità di eliminare informazioni personali da database e siti web debba considerarsi scontata, per cui dovremmo esortare le imprese a garantire che i singoli possano cancellare i propri dati dai database. Crediamo però che la mancanza di una siffatta garanzia sia innanzi tutto un problema internazionale che pertanto può risolversi al meglio attraverso regolamenti e convenzioni internazionali. Junilistan è estremamente favorevole a garantire la sicurezza e le libertà fondamentali in Internet, ma è contraria alla formulazione di alcuni passaggi della relazione. La relazione, per esempio, esprime il desiderio di procedere all’adozione della direttiva concernente le misure penali volta all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Siamo fortemente contrari a tale direttiva in quanto non vogliamo l’armonizzazione del diritto penale europeo. Il relatore tenta inoltre di raffrontare il diritto a Internet con il diritto di accesso alla scolarizzazione. Siamo del parere che questa sia una dichiarazione pretenziosa perché il diritto e l’opportunità di frequentare la scuola sono tutt’altro che esiti scontati in molti Stati membri dell’Unione. Tuttavia, le buone intenzioni della relazione superano notevolmente gli aspetti negativi, ragion per cui abbiamo deciso di votare a suo favore."@it12,12
"− ( ) Išraiškos laisvė ir teisė į privatų gyvenimą – absoliučios teisės, kurių jokiais būdais negalima pažeisti. Natūralu, kad esame įsitikinę, jog šios teisės taip pat galioja internetui, taigi individui turi būti garantuojama teisė į laisvą išraišką. Taip pat manome, kad turėtų būti galimybė pašalinti asmeninę informaciją iš duomenų bazių bei interneto svetainių. Raginame įmones suteikti garantijas, kad individams paprašius jų asmeniniai duomenys bus ištrinti iš duomenų bazių. Tačiau manome, kad tokių garantijų nebuvimas visų pirma yra tarptautinė problema, kurią geriausia spręsti tarptautiniais reglamentais ir konvencijomis. yra už saugumo ir pagrindinių laisvių internete užtikrinimą, bet nepritariame kai kurioms pranešimo formuluotėms. Pavyzdžiui, pranešime reiškiamas noras toliau siekti priimti direktyvą dėl baudžiamųjų priemonių, skirtų intelektinės nuosavybės teisėms įgyvendinti. Tam griežtai nepritariame, nes nenorime, kad Europos baudžiamoji teisė būtų suderinta. Pranešėjas taip pat sugretina teisę į internetą su teise į galimybę mokytis. Manome, kad toks pareiškimas arogantiškas, nes dėl teisės ir galimybės lankyti mokymo įstaigas daugelyje ES valstybių narių toli gražu nėra apsispręsta. Tačiau geri norai nusveria neigiamas puses, todėl nusprendėme balsuoti už pranešimą."@lt14
". − Vārda brīvība un tiesības uz privāto dzīvi ir absolūtas tiesības, kuras nekādā gadījumā nedrīkst iedragāt. Tomēr mēs uzskatām, ka tās ir attiecināmas arī uz internetu, tādējādi garantējot indivīda tiesības uz vārda brīvību. Mēs uzskatām, ka iespēja izņemt personisko informāciju no datubāzēm un tīmekļa vietnēm jāuzskata par normu un mēs aicinām uzņēmumus nodrošināt, ka indivīdi var izdzēst savus personiskos datus no datubāzēm. Tomēr mēs uzskatām, ka šādu garantiju trūkums pirmkārt un galvenokārt ir starptautiska problēma, kuru vislabāk var atrisināt ar starptautiskiem regulējumiem un konvencijām. Jūnija Saraksts atbalsta drošības un pamatbrīvību garantijas Internetā, bet mēs esam pret dažiem formulējumiem ziņojumā. Piemēram, ziņojumā ir pausta vēlme virzīt Direktīvas par kriminālsankcijām pieņemšanu, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu. Mēs noteikti esam pret to, jo nevēlamies Eiropas krimināllikuma harmonizāciju. Referents cenšas salīdzināt tiesības internetā ar tiesībām uz izglītību. Mēs uzskatām, ka tas ir augstprātīgs apgalvojums, jo tiesības un iespēja apmeklēt skolu nepavisam nav aizspriedumaini secinājumi daudzās ES dalībvalstīs. Tomēr ziņojuma labie nodomi ievērojami pārspēj negatīvos un tādēļ mēs izvēlējāmies balsot par to."@lv13
"Yttrandefriheten och rätten till privatlivet är absoluta rättigheter som inte under några omständigheter får undermineras.Vi anser givetvis att dessa rättigheter även gäller på Internet och på så sätt garanterar den enskildes rätt att fritt uttrycka sig. Vi tycker även att möjligheten att ta bort individuell information från databaser och hemsidor ska betraktas som självklar och uppmanar företag att garantera att enskilda kan få personliga uppgifter raderade från databaser. Vi menar dock att avsaknad av en sådan garanti i första hand är ett internationellt problem, som därför bäst löses genom internationella regelverk och konventioner. Junilistan är mycket positiva till att säkerheten och de grundläggande friheterna på Internet garanteras, men vi är negativa till vissa skrivningar i betänkandet. Man vill bland annat gå vidare med antagande av direktivet om straffrättsliga åtgärder till skydd av immateriella rättigheter. Detta motsätter vi oss starkt då vi inte vill ha en europeiskt straffrättsharmonisering! Vidare vill föredraganden att man ska jämställa rätten till Internet med rätten till skolgång. Vi tycker detta är ett magstarkt uttalande då rätten och möjligheten till skolgång, i många EU-länder är långt ifrån en självklarhet. Betänkandets goda intentioner överväger emellertid och vi har därför valt att rösta ja."@mt15
". − De vrijheid van meningsuiting en het recht op een persoonlijke levenssfeer zijn absolute rechten die onder geen beding ondermijnd mogen worden. Wij zijn natuurlijk van mening dat die vrijheden ook op het internet gelden en zo het recht van elk individu garanderen om vrij zijn mening te uiten. Wij vinden zelfs dat de mogelijkheid om persoonsgegevens uit databases en van websites te verwijderen als vanzelfsprekend moet worden beschouwd en roepen ondernemingen op te garanderen dat individuele personen hun persoonsgegevens uit databases kunnen laten verwijderen. Wij zijn echter van mening dat het ontbreken van zo een garantie in de eerste plaats een internationaal probleem is dat derhalve het best wordt opgelost via internationale regelgeving en verdragen. Wij van Junilistan zijn erg ingenomen met de garantie van de veiligheid en fundamentele vrijheden op het internet, maar wij zijn het niet eens met bepaalde formuleringen in het verslag. In het verslag wordt bijvoorbeeld de wens geuit om over te gaan tot het aannemen van de richtlijn inzake strafmaatregelen gericht op het handhaven van intellectuele-eigendomsrechten. Daar zijn wij sterk tegen gekant omdat wij geen Europese harmonisering van het strafrecht willen. Verder wil de rapporteur dat men het recht op internettoegang op een lijn stelt met het recht op onderwijs. Wij vinden dat een krasse uitspraak omdat het recht op onderwijs en de mogelijkheid om onderwijs te genieten in vele EU-landen verre van vanzelfsprekend is. De goede bedoelingen van het verslag zijn echter belangrijker dan de negatieve elementen en daarom hebben wij gekozen om voor te stemmen."@nl3
"− ( ) Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności są bezwzględnymi prawami, których nie można podważać w żadnych okolicznościach. Oczywiście uważamy, że prawa te mają również zastosowanie do Internetu, gwarantując prawo jednostki do swobody wypowiedzi. Uważamy również, że możliwość usuwania danych osobowych z baz danych i stron internetowych nie powinna być podważana, i nalegamy, aby przedsiębiorstwa gwarantowały obywatelom prawo usuwania danych osobowych z baz danych. Naszym zdaniem brak takich gwarancji jest jednak przede wszystkim problemem międzynarodowym, który można najlepiej rozwiązać za pomocą międzynarodowych uregulowań i konwencji. Partia Lista Czerwcowa zdecydowanie popiera gwarancje bezpieczeństwa i podstawowych wolności w Internecie, lecz nie możemy zaakceptować niektórych sformułowań w sprawozdaniu. Na przykład w sprawozdaniu wyrażono wolę przyjęcia dyrektywy w sprawie środków prawa karnego mającą na celu egzekwowanie praw do własności intelektualnej. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec tego pomysłu, ponieważ nie zgadzamy się na harmonizację europejskiego prawa karnego. Sprawozdawca próbuje również porównać prawo do Internetu z prawem dostępu do szkolnictwa. Uważamy to stwierdzenie za aroganckie, ponieważ prawo i możliwość uczęszczania do szkoły nie są przesądzone w wielu państwach członkowskich. Niemniej jednak dobre intencje sprawozdania przeważają nad negatywnymi spostrzeżeniami, dlatego też postanowiliśmy zagłosować za jego przyjęciem."@pl16
"− ( ) A liberdade de expressão e o direito à vida privada são direitos absolutos que não podem, em circunstância alguma, ser postos em causa. Naturalmente que consideramos que estes direitos também se aplicam à Internet, garantindo assim o direito individual à liberdade de expressão. Também consideramos que a possibilidade de eliminar informação pessoal das bases de dados e deve ser considerada um dado adquirido, pelo que instamos as empresas a garantir aos indivíduos que podem mandar apagar das bases de dados as suas informações de carácter pessoal. Contudo, também entendemos que a falta dessa garantia é sobretudo um problema internacional que terá, por conseguinte, de ser solucionada por meio de regulamentos e convenções internacionais. A Lista de Junho é grandemente a favor da garantia de segurança e das liberdades fundamentais na Internet, mas opomo-nos a algumas formulações do relatório. Por exemplo, o relatório manifesta o desejo de prosseguir com a adopção da directiva relativa a medidas penais, que tem por objectivo a aplicação dos direitos de propriedade intelectual. Opomo-nos fortemente a esta ideia, uma vez que não aceitamos a harmonização do direito penal europeu. O relator também procura comparar o direito à Internet com o direito ao acesso à escolaridade. A nosso ver, esta é uma declaração arrogante, uma vez que o direito e a oportunidade de frequentar uma escola estão longe de ser uma certeza em muitos Estados-Membros da UE. No entanto, as boas intenções do relatório suplantam as negativas e decidimos, portanto, votar a favor."@pt17
"− ( ) Libertatea de exprimare şi dreptul la o viaţă privată sunt drepturi absolute care nu au voie în niciun caz să fie subminate. Bineînţeles că suntem de părere că aceste drepturi se aplică şi în cazul internetului, garantând astfel dreptul fiecăruia la libera exprimare. Credem, de asemenea, că posibilitatea de a şterge informaţiile personale din bazele de date şi de pe paginile de internet ar trebui să fie luată în considerare şi îndemnăm companiile să garanteze că o persoană poate solicita ştergerea datelor sale personale dintr-o bază de date. Cu toate acestea, considerăm că lipsa acestor garanţii este, în primul şi în primul rând, o problemă internaţională care se poate rezolva cel mai bine prin intermediul reglementărilor şi convenţiilor internaţionale. Partidul June List susţine ferm garanţia securităţii şi a libertăţilor fundamentale pe internet, însă ne opunem anumitor formulări din raport. De exemplu, raportul exprimă dorinţa de a adopta Directiva privind măsurile penale de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Ne opunem cu fermitate acestui lucru, deoarece nu dorim armonizarea dreptului penal european. Raportorul încearcă, de asemenea, să compare dreptul accesului la internet cu dreptul accesului la şcolarizare. Suntem de părere că aceasta este o declaraţie arogantă, deoarece dreptul şi şansa de a merge la şcoală sunt departe de a fi concluzii anticipate în multe state membre ale UE. Cu toate acestea, intenţiile bune ale raportului depăşesc aspectele negative, motiv pentru care ne-am hotărât să votăm în favoarea acestuia."@ro18
". Sloboda prejavu a právo na súkromný život sú absolútnymi právami, ktoré nemožno za žiadnych okolností podkopávať. Prirodzene veríme, že tieto práva sa vzťahujú aj na internet, čím sa zaručuje právo jednotlivca na slobodné vyjadrenie názoru. Zároveň si myslíme, že možnosť vyňatia osobných údajov z databáz a webových stránok by sa mala považovať za samozrejmosť, a naliehavo vyzývame spoločnosti, aby zaručili, že osobné údaje jednotlivcov sa dajú z databáz odstrániť. Zároveň sa však domnievame, že nedostatočné záruky sú v prvom rade medzinárodným problémom, ktorý by sa dal preto najlepšie riešiť pomocou medzinárodných nariadení a dohovorov. Strana Junilistan výrazne podporuje zaručenie bezpečnosti a základných slobôd na internete, sme však proti niektorým formuláciám v správe. Správa napríklad vyjadruje vôľu pokračovať v prijímaní smernice o trestnoprávnych opatreniach zameraných na dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Dôrazne proti tomu namietame, pretože nechceme harmonizáciu európskeho trestného práva. Spravodajca sa zároveň usiluje o porovnanie práva na internet a práva na prístup k vzdelaniu. Zastávame názor, že toto vyhlásenie je arogantné. Právo a príležitosť navštevovať školu nie sú totiž v mnohých členských štátoch EÚ až takou samozrejmosťou. Dobré zámery správy však prevažujú jej negatíva, a preto sme sa rozhodli hlasovaním ju podporiť."@sk19
". − ( ) Svoboda izražanja in pravica do zasebnega življenja sta absolutni pravici, ki ne smeta biti ogroženi v nobenem primeru. Seveda verjameva, da ti pravici veljata tudi za internet in tako zagotavljata vsakemu posamezniku pravico do svobodnega izražanja. Prav tako meniva, da bi bilo treba razmisliti o odstranitvi osebnih podatkov iz baz podatkov in spletnih strani, in pozivava podjetja, da posameznikom omogočijo, da se njihovi podatki izbrišejo iz baz podatkov. Pri tem pa verjameva, da je neobstoj takšnega jamstva predvsem mednarodni problem, ki ga je zaradi tega mogoče najbolje rešiti s pomočjo mednarodnih uredb in konvencij. Junijska lista močno podpira zagotavljanje varnosti in temeljnih svoboščin na internetu, vendar nasprotujemo nekaterim besedilom v poročilu. Poročilo na primer podpira nadaljevanje postopka sprejemanja direktive o kazenskih ukrepih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Temu močno nasprotujemo in ne želimo usklajevanja evropskega kazenskega prava. Poročevalec prav tako poskuša primerjati pravico do interneta s pravico do šolanja. Menimo, da gre za objestno izjavo, saj pravica in možnost za obiskovanje šole v številnih državah članicah EU nista v celoti opredeljeni. Vendar pa dobre namere poročila prevladajo nad slabimi, zaradi česar smo se odločili, da bomo glasovali zanj."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"SV"18,20,1,14,16,11,7,10,2,4,21,17,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph