Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-26-Speech-4-162"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090326.16.4-162"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Detta tyckandebetänkande från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling innehåller som vanligt förslag som medför ökade kostnader för EU:s budget. Vi ställer inte upp på betänkandets huvudtankar som bland annat beklagar den progressiva avregleringen av gemenskapens interventionsåtgärder på jordbruksmarknaden. Utskottets förslag om ”marknadsförvaltningsåtgärder” är vi inte heller anhängare av. Europaparlamentets jordbruksutskott behöver också påminnas om att prisbilden är olika i olika medlemsstater. Utskottets förslag om att skapa en europeisk databas för medborgarna som ska innehålla referenspriser för produkter och insatsvaror samt information om kostnader för energi, löner, hyror, avgifter och skatter för hela Europa finner vi föga verklighetsförankrat. Förutsättningarna för jämförelser mellan medlemsstaterna finns helt enkelt inte av en mängd olika skäl. Förslaget om ett särskilt märke för EU:s jordbruksprodukter finner vi också underligt. Vad är det bakomliggande motivet till det? Ett försök till att uppmuntra protektionism? Som vanligt kan vi i Junilistan konstatera att det i detta läge är tur att inte Europaparlamentet är medbeslutande för EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till olika grupper inom jordbruksnäringen. Vi har röstat nej till detta betänkande om livsmedelspriserna i Europa."@sv22
lpv:translated text
"− ( ) Tato „přesvědčující“ zpráva Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jako obvykle obsahuje návrhy, které zahrnují zvýšené výdaje z rozpočtu EU. Nepodporujeme hlavní myšlenku této zprávy, která mimo jiné lituje probíhajícího rušení intervenčních opatření Společenství na zemědělském trhu. Stejně tak nepodporujeme návrh výboru na přijetí „opatření pro řízení trhu“. Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova by si měl rovněž uvědomit, že cenová situace je v jednotlivých členských státech odlišná. Návrh výboru na vytvoření občanům přístupné celoevropské databáze, která bude obsahovat referenční ceny produktů a vstupů a informace o nákladech na energii, mzdy, nájemné, poplatky a odvody v celé Evropě, neodpovídá podle našeho názoru realitě. Z řady různých důvodů neexistují předpoklady pro srovnání mezi jednotlivými členskými státy. Za podivný rovněž považujeme návrh na zavedení zvláštní značky pro evropské zemědělské produkty. Jaké motivy se za tímto návrhem skrývají? Je to pokus o podporu protekcionismu? Červnový seznam jako obvykle shledává, že za této situace je štěstím, že Evropský parlament nemá v oblasti zemědělské politiky EU pravomoc spolurozhodování. Evropská unie by jinak uvízla v pasti protekcionismu a rozsáhlých podpor jednotlivým skupinám v odvětví zemědělství. Proto jsme hlasovali proti této zprávě o cenách potravin v Evropě."@cs1
") Som sædvanlig indeholder denne "meningspåvirkende" betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter forslag, som vil indebære øgede omkostninger via EU's budget. Vi støtter ikke hovedindholdet i betænkningen, hvor man bl.a. beklager den igangværende afvikling af Fællesskabets interventionsforanstaltninger på markedet for landbrugsvarer, og udvalgets forslag om "markedsforvaltningsforanstaltninger" er vi heller ikke tilhængere af. Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har også brug for at blive mindet om, at prisdannelsen er forskellig i de forskellige medlemsstater. Udvalgets forslag om at etablere en EU-dækkende database for borgerne med referencepriser for produkter og rå- og hjælpestoffer samt oplysninger om omkostninger til energi, lønninger, husleje, skatter og afgifter fra hele Europa ligger efter vores mening fjernt fra virkeligheden. Forudsætningerne for sammenligninger mellem medlemsstaterne mangler ganske enkelt af mange forskellige årsager. Vi finder også, at forslaget om en særlig etiket til europæiske landbrugsprodukter underligt. Hvad er motivet bag dette? Et forsøg på at tilskynde til protektionisme? Som sædvanlig kan vi i Junilisten konstatere, at det i denne situation er heldigt, at Europa-Parlamentet ikke er medbestemmende vedrørende EU's landbrugspolitik. Ellers ville EU havne i en fælde med protektionisme og omfattende subventioner til forskellige grupper inden for landbruget. Vi har stemt nej til den foreliggende betænkning om fødevarepriser i Europa."@da2
"− ( ) Wie üblich beinhaltet dieser „um Meinungen bittende“ Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Vorschläge, die das EU-Budget mit Mehrkosten belasten werden. Wir können die Hauptgedanken des Berichts nicht unterstützen, die unter anderem den ständigen Abbau der Interventionsmaßnahmen der Gemeinschaft im Agrarmarkt bedauern. Noch sind wir für den Vorschlag des Ausschusses, „Marktmanagementmaßnahmen“ durchzuführen. Der Ausschuss des Europäischen Parlaments für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung muss ferner darauf aufmerksam machen, dass die Preislage in den diversen Mitgliedstaaten unterschiedlich ist. Der Vorschlag des Ausschusses, eine europaweite Datenbank für Bürger einzurichten, die Referenzpreise für Produkte sowie Inputs und Informationen über Energiekosten, Gehälter, Mieten, Zölle und Steuern in ganz Europa enthält, ist unserer Ansicht nach weit von der Realität entfernt. Die Voraussetzungen für Vergleiche zwischen den Mitgliedstaaten sind aus verschiedenen Gründen einfach nicht gegeben. Des Weiteren halten wir den Vorschlag für eine spezielle Kennzeichnung europäischer Agrarprodukte für fragwürdig. Welches Motiv steckt dahinter? Ein Versuch, mehr Protektionismus durchzusetzen? Wie üblich betrachtet es die Juni-Liste in dieser Situation als glücklichen Umstand, dass das Europäische Parlament keine Mitentscheidungsbefugnisse in Bezug auf die Agrarpolitik der EU hat. Andernfalls würde die EU in den Protektionismus abgleiten und diversen Gruppen im Agrarbereich mit hohen Subventionen unter die Arme greifen. Wir haben daher gegen diesen Bericht über die Lebensmittelpreise in Europa gestimmt."@de9
"− ( ) Ως συνήθως, η παρούσα έκθεση «πρότασης γνώμης» της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, περιέχει προτάσεις που θα επιφέρουν αυξημένα κόστη στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν συμφωνούμε με τις κύριες ιδέες της έκθεσης, οι οποία, μεταξύ άλλων, εκφράζει λύπη για το συνεχιζόμενο κατακερματισμό των μέτρων κοινοτικής παρέμβασης στην αγορά γεωργικών προϊόντων. Επίσης διαφωνούμε με την πρόταση της επιτροπής για «θέσπιση μέσων διαχείρισης της αγοράς». Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η κατάσταση των τιμών είναι διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος. Κατά τη γνώμη μας, η πρόταση της επιτροπής για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τους πολίτες η οποία θα περιλαμβάνει τιμές αναφοράς προϊόντων και μέσων παραγωγής, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για ενέργεια, αμοιβές, ενοίκια, τέλη και εισφορές από ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προϋποθέσεις σύγκρισης μεταξύ των κρατών μελών απλώς δεν υφίστανται για πολλούς και διάφορους λόγους. Επίσης περίεργη βρίσκουμε και την πρόταση εισαγωγής ειδικής ετικέτας για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα. Ποιο είναι το κίνητρο πίσω από αυτή την πρόταση; Μήπως μια απόπειρα ενθάρρυνσης του προστατευτισμού; Ως συνήθως, το June List θεωρεί ότι, σε αυτή την περίπτωση, είναι ατυχές το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα συναπόφασης στον τομέα της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕ θα πέσει στην παγίδα του προστατευτισμού και των υψηλών επιδοτήσεων προς διάφορες ομάδες του αγροτικού τομέα. Καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη."@el10
"− ( ) As usual, this ‘opinion-soliciting’ report by the Committee on Agriculture and Rural Development contains proposals that will entail increased costs for the EU budget. We do not support the main ideas of the report, which, among other things, regrets the ongoing dismantling of Community intervention measures in the agricultural market. Neither are we in favour of the committee’s proposal for ‘market management measures’. The European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development also needs reminding that the price situation is different in different Member States. The committee’s proposal to create a Europe-wide database for citizens containing reference prices for products and inputs and information on the costs of energy, pay, rents, duties and taxes from all across Europe is, in our opinion, detached from reality. The prerequisites for comparisons between the Member States simply do not exist for numerous different reasons. We also find the proposal for a special label for European agricultural products strange. What is the motive behind this? An attempt to encourage protectionism? As usual, the June List observes that, in this situation, it is fortunate that the European Parliament does not have powers of codecision in respect of the EU’s agricultural policy. Otherwise, the EU would fall into the trap of protectionism and of heavy subsidies to various groups within agriculture. We have voted against this report on food prices in Europe."@en4
"− ( ) Como de costumbre, este «informe sonda» de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural contiene propuestas que supondrán un aumento de los gastos para el presupuesto de la UE. No apoyamos las ideas principales del informe, que, entre otras cosas, lamentan el desmantelamiento en curso de las medidas de intervención de la Comunidad en el mercado agrícola. Tampoco estamos a favor de la propuesta de la Comisión para las «medidas de gestión del mercado». La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural también tiene que recordar que la situación de los precios es diferente entre los Estados miembros. La propuesta de la Comisión de crear una base de datos de ámbito europeo para los ciudadanos, que contenga precios de referencia para los productos y los insumos, así como información sobre el coste energético, los salarios, las rentas, las obligaciones y los impuestos de toda Europa está, bajo nuestro punto de vista, muy lejos de la realidad. Son muchas y varias las razones por las que no existen requisitos previos para realizar comparaciones entre los Estados miembros. También pensamos que la propuesta de que los productos agrícolas europeos lleven una etiqueta identificativa específica es extraña. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Hay un intento de fomentar el proteccionismo? Como de costumbre, la Lista de Junio observa que, en esta situación, es una suerte que el Parlamento Europeo no tenga competencias de codecisión respecto a la política agrícola de la UE. De lo contrario, la UE caería en la trampa del proteccionismo y de las masivas subvenciones que se destinan a varios grupos dentro del marco de la agricultura. Por todo esto, hemos votado en contra de este informe sobre los precios de los productos alimenticios en Europa."@es21
"Nagu ikka sisaldab kõnealune põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni koostatud oma arvamust pealesuruv raport ettepanekuid, mis toovad kaasa kulude suurenemise ELi eelarves. Me ei toeta raporti põhilisi punkte, kus muu hulgas väljendatakse kahetsust praegusest ühenduse põllumajandusturu sekkumismeetmetest loobumise pärast. Me ei toeta ka komisjoni ettepanekut „turukorraldusmeetmete” kasutuselevõtu kohta. Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile tuleb ühtlasi meelde tuletada, et olukord hindadega on erinevates liikmesriikides erinev. Komisjoni ettepanek luua kodanikele üleeuroopaline andmebaas, mis sisaldaks toodete ja tootmissisendite võrdlushindu ning teavet energia-, töötasu, üüri-, maksu- ja lõivukulude kohta kogu Euroopas, ei ole meie arvates tegelikkusega kooskõlas. Mitmel põhjusel ei ole olemas eeldusi liikmesriikide vahel võrdluste tegemiseks. Samuti on meie arvates imelik Euroopa põllumajandustoodete erimärgistuse nõue. Mis on selle eesmärk? Püüe soodustada protektsionismi? Nagu ikka märgib Junilistan, et õnneks puudub Euroopa Parlamendil selles olukorras kaasotsustamisõigus ELi põllumajanduspoliitika suhtes. Vastasel juhul kukuks EL protektsionismi ja erinevatele põllumajanduses tegutsevatele rühmitustele makstavate suurte toetuste lõksu. Me hääletasime selle Euroopa toiduainete hindu käsitleva raporti vastu."@et5
"( ) Kuten tavallista, tämä maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnan kuulemismenettelyä koskeva mietintö sisältää ehdotuksia, jotka aiheuttavat EU:n talousarvioon lisää kustannuksia. Emme kannata mietinnön tärkeimpiä näkökohtia, koska niissä muun muassa pahoitellaan maatalousmarkkinoita koskevien tukitoimien asteittaista poistamista. Emme myöskään kannata valiokunnan ehdotusta markkinoiden ohjausvälineistä. Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnan on myös muistettava, että hintatilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa. Valiokunnan ehdotus luoda kansalaisten saataville koko Euroopan kattava tietokanta, johon sisältyvät tuotteiden ja tuotantopanosten vertailuhinnat sekä energiaan, palkkoihin, vuokriin, veroihin ja maksuihin liittyvät kustannukset kaikkialla Euroopassa, on mielestämme menettänyt kosketuksen todellisuuteen. Jäsenvaltioiden välisen vertailun edellytyksiä ei yksinkertaisesti ole olemassa lukuisista eri syistä. Ehdotus eurooppalaisten maataloustuotteiden erityisestä merkinnästä on mielestämme myös outo. Mikä on motiivi tässä asiassa? Pyritäänkö kannustamaan protektionismia? Tapansa mukaan Junilistan huomauttaa, että tässä tilanteessa on onni, ettei Euroopan parlamentilla ole EU:n maatalouspolitiikka koskevia yhteispäätösvaltuuksia. Muutoin EU sortuisi protektionismiin ja joutuisi tukemaan suurilla summilla erilaisia maatalousalan ryhmiä. Äänestimme tätä elintarvikkeiden hintoja Euroopassa koskevaa mietintöä vastaan."@fi7
". Comme d’habitude, ce rapport «pour demande d’avis» de la commission de l’agriculture et du développement rural contient des propositions qui entraîneront une hausse des coûts supportés par le budget de l’UE. Nous ne souscrivons pas aux idées principales du rapport qui, entre autres, déplore le démantèlement progressif des mesures communautaires d’intervention sur le marché agricole. Nous ne sommes pas non plus favorables à la proposition de «mesures de gestion du marché» formulée par la commission. Il convient également de rappeler à la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen que la situation des prix est différente selon les États membres. La proposition de la commission de créer une base de données européenne accessible aux citoyens et comprenant les prix de référence des produits ainsi que des intrants et des informations sur les coûts de l’énergie, les coûts salariaux, les loyers et les prélèvements, à travers toute l’Europe, est selon nous déconnectée de la réalité. Les conditions préalables à une comparaison entre les États membres n’existent tout simplement pas, et ce pour plusieurs raisons. Nous pensons également que la proposition d’un label spécial à apposer sur les produits agricoles européens est étrange. Quel en est le motif? Vise-t-elle à encourager le protectionnisme? Comme d’habitude, la Liste de Juin constate que, dans cette situation, il est heureux que le Parlement européen ne dispose pas de pouvoirs de codécision quant à la politique agricole de l’UE. Si c’était le cas, l’UE tomberait dans le piège du protectionnisme et du versement de subsides importants à différents groupes du secteur agricole. Nous avons voté contre ce rapport sur les prix des denrées alimentaires en Europe."@fr8
"− ( ) Mint általában, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak ez a „véleménykérő” jelentése is olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek az EU költségvetését tovább terhelő költségeket vonnak maguk után. Nem támogatjuk a jelentés fő gondolatait, amelyek többek közt fájlalják az agrárpiaci közösségi intervenciós intézkedések jelenleg zajló visszaszorítását. Továbbá nem támogatjuk a bizottság „piacszabályozási intézkedésekre” vonatkozó javaslatát. Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságát arra is emlékeztetni kell, hogy a különböző tagállamokban eltérő az árhelyzet. A polgárok számára létrehozandó, a termékekre és alapanyagokra vonatkozó referenciaárakat és az EU egész terültén érvényes energiaköltségekről, a bérekről, a bérleti díjakról, az adókról és illetékekről szóló információkat tartalmazó uniós adatbázisról szóló bizottsági javaslat véleményünk szerint valóságtól elrugaszkodott. A tagállamok összehasonlításához szükséges előfeltételek számos különböző okból kifolyólag egyszerűen nem léteznek. Továbbá különösnek találjuk az európai élelmiszertermékek címkézésére tett javaslatot is. Milyen cél áll e mögött? A protekcionizmus bátorítására tett kísérlet? A Júniusi Lista szokásához híven azt az észrevételt teszi, hogy ebben a helyzetben szerencsés, hogy az Európai Parlamentnek nincs együttdöntési hatásköre az EU agrárpolitikáját illetően. Máskülönben az EU a protekcionizmus és a mezőgazdaságon belüli csoportok erős támogatásának csapdájába esne. Mi az európai élelmiszerárakról szóló jelentés ellen szavaztunk."@hu11
"Come di consueto, questa relazione che sollecita pareri della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale contiene proposte che comporteranno maggiori costi per il bilancio dell’Unione. Non avalliamo le idee principali della relazione che, tra l’altro, si rammarica per lo smantellamento in atto delle misure di intervento comunitarie sul mercato agricolo. Parimenti siamo contrari alla proposta della commissione di “misure di gestione del mercato”. La commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del parlamento europeo dovrebbe anche ricordare che la situazione dei prezzi è diversa nei vari Stati membri. La proposta della commissione di creare un database europeo per i cittadini contenente prezzi di riferimento per prodotti e materie prime, nonché informazioni sui costi di energia, retribuzioni, locazioni, dazi e imposte per l’intera Europa, è a nostro parere completamente avulsa dalla realtà. Per svariati motivi, i prerequisiti per effettuare raffronti tra gli Stati membri semplicemente non esistono. Troviamo altresì strana la proposta contenuta nella relazione riguardante un marchio speciale per i prodotti agricoli europei. Quale motivazione si cela dietro tale proposta? Un tentativo di incoraggiare il protezionismo? Come sempre, Junilistan rileva che, in tale situazione, è una fortuna che il Parlamento europeo non disponga di poteri di codecisione per quanto concerne la politica agricola della Comunità, altrimenti l’Unione cadrebbe nella trappola del protezionismo e del pesante sovvenzionamento di vari gruppi che operano in tale ambito. Abbiamo votato contro la relazione concernente i prezzi dei prodotti alimentari in Europa."@it12
"− ( ) Kaip ir visada, šiame Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto „nuomonės klausiančiame“ pranešime yra siūlymų, kurie pareikalaus didesnių ES biudžeto išlaidų. Nepalaikome pagrindinių idėjų pranešime, kuriame, be kitko, apgailestaujama, kad laipsniškai naikinamos Bendrijos žemės ūkio produktų rinkai skirtos intervencinės priemonės. Taip pat nepalaikome komiteto siūlymo įvesti „rinkos reguliavimo priemones“. Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui taip pat reikia priminti, kad skirtingose valstybėse narėse kainų situacija skiriasi. Komiteto siūlymas sukurti Europos lygmens piliečiams prieinamą duomenų bazę, kurioje būtų skelbiamos produktų ir gamybos priemonių kainos, taip pat informacija apie elektros energijos, darbo užmokesčio, nuomos kainas, mokesčius ir muitus visoje Europoje, mūsų nuomone, yra atitrūkęs nuo tikrovės. Pagrindas lyginti padėtį įvairiose valstybėse narėse dėl įvairių priežasčių paprasčiausiai neegzistuoja. Taip pat mums atrodo keistas siūlymas naudoti specialų Europos žemės ūkio produktų ženklą. Koks tokio siūlymo motyvas? Ar tai – bandymas skatinti protekcionizmą? partija norėtų pareikšti, jog šiuo atveju reikia džiaugtis, kad Europos Parlamentui nėra suteiktos bendro sprendimo priėmimo galios ES žemės ūkio politikoje. Priešingu atveju ES patektų į protekcionizmo ir didelių subsidijų įvairioms žemės ūkio grupėms spąstus. Balsavome prieš šį pranešimą dėl maisto kainų Europoje."@lt14
". − Kā parasti, šajā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumā, kas „pauž viedokli”, ir ietverti priekšlikumi, kas prasīs no ES budžeta palielinātas izmaksas. Mēs neatbalstām ziņojuma galvenās idejas, kas citu lietu starpā pauž nožēlu par Kopienas intervences pasākumu likvidēšanu lauksaimniecības tirgū. Mēs neesam arī par komitejas priekšlikumu par „tirgus vadības pasākumiem”. Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai ir arī jāatgādina, ka cenu stāvoklis ir atšķirīgs dažādās dalībvalstīs. Komitejas priekšlikums radīt Eiropas mēroga datubāzi pilsoņiem, kurā būs arī minētas izstrādājumu cenas un apjomi un informācija par enerģijas izmaksām, algām, īres maksām, nodevām un nodokļiem no visas Eiropas, mūsuprāt, ir atrauts no realitātes. Daudzu dažādu iemeslu dēļ dalībvalstu salīdzināšanai vienkārši nav priekšnosacījumu. Mēs arī uzskatām, ka priekšlikums par īpašu marķējumu Eiropas lauksaimniecības produktiem ir dīvains. Kāds motīvs slēpjas aiz tā? Mēģinājums iedrošināt protekcionismu? Kā parasti Jūnija saraksts atzīmē, ka šajā situācijā par laimi Eiropas Parlamentam nav koplēmuma pilnvaru attiecībā uz ES lauksaimniecības politiku. Pretējā gadījumā ES iekristu dažādu lauksaimniecības nozares grupu protekcionisma un smagu subsīdiju slazdā. Mēs balsojām pret šo ziņojumu par pārtikas cenām Eiropā."@lv13
"Detta tyckandebetänkande från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling innehåller som vanligt förslag som medför ökade kostnader för EU:s budget. Vi ställer inte upp på betänkandets huvudtankar som bland annat beklagar den progressiva avregleringen av gemenskapens interventionsåtgärder på jordbruksmarknaden. Utskottets förslag om "marknadsförvaltningsåtgärder" är vi inte heller anhängare av. Europaparlamentets jordbruksutskott behöver också påminnas om att prisbilden är olika i olika medlemsländer. Utskottet förslag om att skapa en europeisk databas för medborgarna som skall innehålla referenspriser för produkter och insatsvaror samt information om kostnader för energi, löner, hyror, avgifter och skatter för hela Europa finner vi föga verklighetsförankrat. Förutsättningarna för jämförelser mellan medlemsländerna finns helt enkelt inte av en mängd olika skäl. Förslaget om ett särskilt märke för EU:s jordbruksprodukter finner vi också underligt. Vad är det bakomliggande motivet till det? Försök till att uppmuntra protektionism? Som vanligt kan vi i Junilistan konstatera att det i detta läge är tur att inte Europaparlamentet är medbeslutande för EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till olika grupper inom jordbruksnäringen. Vi har röstat nej till detta betänkande om livsmedelspriserna i Europa."@mt15
". − Dit ‘opinieverslag’ van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling bevat zoals gewoonlijk voorstellen die stijgende kosten voor de EU-begroting met zich meebrengen. Wij zijn het niet eens met de hoofdideeën van het verslag waarin, onder andere, de geleidelijke ontmanteling van communautaire interventiemaatregelen in de landbouwsector wordt betreurd. Wij zijn ook geen voorstanders van het voorstel van de commissie betreffende “beheersmaatregelen”. De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement moet er ook aan worden herinnerd dat het prijsbeeld van lidstaat tot lidstaat verschilt. Het voorstel van de commissie om voor de burgers een Europese database met referentieprijzen van producten en productiemiddelen alsmede informatie over kosten van energie, lonen, huren, vergoedingen en heffingen van overal in Europa tot stand te brengen, vinden wij van weinig realiteitszin getuigen. Om vele verschillende redenen ontbreekt het gewoonweg aan de voorwaarden om te kunnen vergelijken. Het voorstel over een speciaal etiket voor Europese landbouwproducten vinden wij ook merkwaardig. Wat is het achterliggende motief? Een poging tot aanzetten tot protectionisme? Zoals gewoonlijk stellen wij van Junilistan vast dat het in deze situatie een geluk is dat het Europees Parlement geen medebeslissingsbevoegdheid heeft inzake het Europees landbouwbeleid, want anders zou de Unie in de val van protectionisme en zware subsidies aan diverse groepen in de landbouwsector trappen. Wij hebben tegen dit verslag over de voedselprijzen in Europa gestemd."@nl3
"− ( ) Jak zwykle sprawozdanie „konsultacyjne” Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiera propozycje, które będą wiązać się ze wzrostem kosztów w budżecie UE. Nie popieramy głównych założeń sprawozdania, w którym między innymi wyrażono żal z powodu likwidacji wspólnotowych działań interwencyjnych na rynku rolnym. Nie opowiadamy się również za propozycją komisji dotyczącą „instrumentów sterowania rynkiem”. Należy również przypomnieć Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, że sytuacja dotycząca cen różni się w zależności od państwa członkowskiego. W naszej opinii propozycja komisji, aby stworzyć ogólnoeuropejską bazę danych dla obywateli zawierającą ceny referencyjne produktów i środków produkcji oraz informacje o kosztach energii, wynagrodzenia, czynszów, opłat i prowizji w całej Europie jest oderwana od rzeczywistości. Wstępne warunki porównania między państwami członkowskimi po prostu z różnych względów nie występują. Uważamy również, że propozycja specjalnego oznakowania europejskich produktów rolnych jest dziwna. Jakie są jej motywy? Czy nie jest to próba propagowania protekcjonizmu? Jak zwykle partia Lista Czerwcowa stwierdza, że w tej sytuacji Parlament Europejski nie ma na szczęście uprawnień w zakresie współdecyzji w obszarze polityki rolnej UE. W przeciwnym razie UE wpadłaby w pułapkę protekcjonizmu i słonych kwot dotacji dla różnych grup w rolnictwie. Głosowaliśmy przeciwko sprawozdaniu w sprawie cen żywności w Europie."@pl16
"− ( ) Como é habitual, este relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural "solicitando opiniões" contém propostas que implicam maiores custos para o orçamento da UE. Não apoiamos as principais ideias do relatório, que, entre outras coisas, lamenta o progressivo desmantelamento das medidas comunitárias de intervenção no mercado agrícola. Nem somos a favor da proposta da comissão de introduzir medidas de gestão do mercado. A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu faria bem em ter presente que a situação dos preços não é a mesma nos diferentes Estados-Membros. A proposta da comissão no sentido de criar uma base de dados pan-europeia, de fácil acesso aos cidadãos, com preços de referência de produtos e meios de produção, bem como informação sobre custos energéticos, salários, rendas, impostos e taxas em toda a Europa está, na nossa opinião, desfasada da realidade. Os pré-requisitos para se proceder a comparações entre os Estados-Membros muito simplesmente não existem por variadíssimas razões. Também não nos parece aconselhável a proposta de criação de um rótulo especial para produtos agrícolas europeus. Qual o motivo por detrás disto? Uma tentativa de incentivar o proteccionismo? Como é habitual, a Lista de Junho, nesta situação, vê com bons olhos o facto de o Parlamento Europeu não ter poderes de co-decisão relativamente à política agrícola comum. De contrário, a UE cairia na armadilha do proteccionismo e da concessão de pesados subsídios a vários grupos no âmbito da agricultura. Votámos contra o relatório em apreço sobre os preços dos géneros alimentícios na Europa."@pt17
"− ( ) Ca de obicei, acest raport ce „solicită opinii” al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală conţine propuneri care vor implica costuri mărite pentru bugetul UE. Nu susţinem ideile principale ale raportului care, printre altele, regretă eliminarea actuală a măsurilor de intervenţie ale Comunităţii pe piaţa agricolă. De asemenea, nu suntem de acord cu propunerea comisiei de luare a unor „măsuri de gestionare a pieței”. În plus, trebuie să-i amintim Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală a Parlamentului European că situaţia preţurilor diferă de la un stat membru la altul. Propunerea comisiei de a crea o bază europeană de date pentru cetăţeni, care să conţină preţurile de referinţă pentru produse şi factori de producţie, precum şi informaţii privind costurile legate de energie, salarii, pensii, taxe vamale şi taxe provenite din întreaga Europă este, după părerea noastră, departe de realitate. Condiţiile prealabile necesare pentru a face comparaţii între statele membre nu există din diverse motive. Propunerea pentru o etichetă specială a produselor agricole europene ni se pare, de asemenea, bizară. Ce motiv se ascunde în spatele acesteia? O încercare de a încuraja protecţionismului? Ca de obicei, partidul June List observă că, în această situaţie, faptul că Parlamentul European nu deţine puterea de codecizie în materie de politică agricolă este un lucru pozitiv. În mod contrar, UE ar cădea în capcana protecţionismului şi a subvenţiilor masive acordate diferitelor grupuri din industria agricolă. Am votat împotriva acestui raport privind preţurile produselor alimentare în Europa."@ro18
". Táto správa „ponúkajúca stanovisko“ Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ako zvyčajne obsahuje návrhy, ktoré majú za následok nárast nákladov v rozpočte EÚ. Nepodporujeme hlavné myšlienky správy, ktorá okrem iného vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcim odstraňovaním intervenčných opatrení Spoločenstva na poľnohospodárskom trhu. Nepodporujeme ani návrh výboru na „opatrenia na riadenie trhu“. Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zároveň pripomína, že cenová situácia sa v jednotlivých členských štátoch líši. Návrh výboru na vytvorenie celoeurópskej databázy pre občanov, ktorá by obsahovala referenčné ceny produktov a vstupov a informácie o nákladoch na energie, platoch, cenách nájomného, clách a daniach z celej Európy, má podľa nás ďaleko k realite. Nevyhnutné predpoklady na takéto porovnávanie medzi členskými štátmi jednoducho z mnohých dôvodov neexistujú. Aj návrh na osobitné označovanie európskych poľnohospodárskych produktov považujeme za zvláštny. Aké motívy k tomu vedú? Pokus o povzbudenie protekcionizmu? Strana Junilistan ako zvyčajne konštatuje, že v tejto situácii je šťastím, že Európsky parlament nemá spolurozhodovaciu právomoc o poľnohospodárskej politike EÚ. V opačnom prípade by EÚ padla do pasce protekcionizmu a objemných dotácií pre rôzne skupiny v rámci poľnohospodárstva. Hlasovali sme proti tejto správe o cenách potravín v Európe."@sk19
"( ) Kot običajno, to „mnenje vsiljujoče“ poročilo Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja vsebuje predloge, ki bodo pomenili povečanje stroškov za proračun EU. Ne podpirava glavnih idej poročila, ki med drugim obžaluje nenehno odpravljanje intervencijskih ukrepov na kmetijskem trgu. Prav tako ne podpirava predloga odbora glede „ukrepov za upravljanje trga“. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta je prav tako treba opozoriti, da se cenovne razmere v posameznih državah članicah razlikujejo. Predlog odbora glede vzpostavitve vseevropske baze podatkov za državljane, ki vsebuje referenčne cene za proizvode in surovine in informacije o stroških energije, plač, najemnin, davkih in dajatvah iz vse Evrope, je po našem mnenju daleč od stvarnosti. Predpogoji za primerjavo med državami članicami enostavno ne obstajajo iz številnih razlogov. Prav tako se nama zdi čuden predlog glede posebne oznake za evropske kmetijske proizvode. Kaj je namen vsega tega? Poskus spodbujanja protekcionizma? Junijska lista ponovno ugotavlja, kako dobro je, da Evropski parlament nima pristojnosti za soodločanje o kmetijski politiki EU. Sicer bi se EU ujela v zanko protekcionizma in velikih subvencij za različne skupine v okviru kmetijske dejavnosti. Glasovala sva proti temu poročilu o cenah hrane v Evropi."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"SV"18,20,1,14,16,11,7,10,4,21,17,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph