Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-26-Speech-4-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090326.16.4-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat în favoarea acestui raport pentru ca programul alimentar a cărui extindere este avută în vedere este un instrument cheie pentru ajutorarea persoanelor defavorizate şi care, în contextul crizei economice, au mult de suferit chiar în ceea ce priveşte satisfacerea unor nevoi de bază. În plus, este o măsură raţională de folosire în mod eficient a resurselor alimentare ale UE pentru că alocă produsele rămase neutilizate celor ce au nevoie de ele, stimulând, totodată, cererea pe piaţa produselor alimentare din UE. Susţin ca astfel de programe de asistenţă pentru ajutorul alimentar să beneficieze de o finanţare în întregime din bugetul UE, deoarece instituirea unor rate de cofinanţare ar îngreuna semnificativ procesul, ar împiedica implementarea în timp util a măsurilor şi obţinerea unor rezultate rapide. Cu toate acestea, consider că autorităţilor naţionale trebuie să li se acorde mai multe atribuţii în ceea ce priveşte administrarea ajutorului la faţa locului, pentru că acestea cunosc mai bine situaţia la nivel local şi nevoile specifice ale populaţiei."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože potravinový program, jehož rozšíření se zde zvažuje, představuje rozhodující nástroj pomoci chudým, kteří během současné hospodářské krize velmi trpí a chybí jim i základní potřeby. Navíc se jedná o citlivé opatření z hlediska účinného využívání potravinových zdrojů EU, protože v jeho rámci jsou rozdělovány potraviny, které zůstaly nevyužity, těm, kteří je potřebují, a zároveň se tak zvyšuje poptávka na potravinovém trhu EU. Podporuji, aby tyto programy potravinové pomoci byly v plné míře financovány z rozpočtu EU, protože uplatňování spolufinancování by tento proces značně zdržovalo a bránilo by včasnému zavádění opatření a rychlému dosažení výsledků. Domnívám se však, že vnitrostátní orgány musejí dostat více pravomocí s ohledem na řízení pomoci na místě, protože lépe znají situaci na místní úrovni a konkrétní potřeby obyvatelstva."@cs1
"Jeg stemte for den foreliggende betænkning, da fødevareprogrammet, hvis udvidelse er under overvejelse, er et centralt instrument til at hjælpe de dårligst stillede, som lider ganske meget under den aktuelle økonomiske krise, selv når det drejer sig om opfyldelse af basisbehov. Desuden er det en fornuftig foranstaltning med hensyn til effektiv anvendelse af EU's fødevareressourcer, fordi man uddeler de produkter, som ikke er blevet anvendt, til dem, der har brug for dem, samtidig med at man fremmer efterspørgslen på EU's fødevaremarked. Jeg går ind for, at sådanne fødevarehjælpeprogrammer finansieres fuldt ud via EU's budget, da anvendelse af en grad af samfinansiering i væsentligt omfang ville hindre processen og vanskeliggøre gennemførelsen af foranstaltningerne i tide og opnåelsen af hurtige resultater. Jeg mener dog, at de nationale myndigheder skal tildeles flere beføjelser vedrørende administration af hjælpen på stedet, da de er mere bekendt med situationen på lokalt plan og med befolkningens specifikke behov."@da2
"Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da das Nahrungsmittelprogramm, dessen Ausbau hier betrachtet wird, das Kerninstrument zur Unterstützung der Bedürftigen darstellt, die unter der aktuellen Wirtschaftskrise sehr leiden, selbst was die Befriedigung der Grundbedürfnisse anbelangt. Zudem ist es eine vernünftige Maßnahme, die Nahrungsmittelressourcen der EU effektiv zu nutzen, da sie die nicht verwendeten Produkte an diejenigen verteilt, die sie benötigen, während gleichzeitig die Nachfrage auf dem Lebensmittelmarkt der EU steigt. Ich bin dafür, dass solche Nahrungsmittelhilfeprogramme eine Vollfinanzierung aus dem EU-Haushalt erhalten, da die Anwendung von Kofinanzierungsquoten den Prozess, die Umsetzung der Maßnahmen in einem angemessenen Zeitrahmen und die Erreichung schneller Ergebnisse erheblich behindern würde. Allerdings bin ich der Auffassung, dass den nationalen Behörden weiter reichende Aufgaben im Hinblick auf die Verwaltung der Hilfsgüter vor Ort zugewiesen werden sollten, da sie mit der Lage auf lokaler Ebene und mit den spezifischen Bedürfnissen der Bevölkerung besser vertraut sind."@de9
"Ψήφισα υπέρ της έκθεσης διότι το επισιτιστικό πρόγραμμα, η επέκταση του οποίου μελετάται, αποτελεί σημαντικό μέσο βοήθειας των απόρων, οι οποίοι δυσκολεύονται πολύ εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, να εξυπηρετήσουν ακόμη και βασικές ανάγκες τους. Επιπλέον, αποτελεί λογικό μέτρο όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των επισιτιστικών πόρων της ΕΕ, αφού διανέμει αχρησιμοποίητα προϊόντα σε όσους τα έχουν ανάγκη, τονώνοντας έτσι τη ζήτηση στην αγορά τροφίμων της ΕΕ. Είμαι υπέρ της πλήρους χρηματοδότησης των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς η θέσπιση ποσοστών συγχρηματοδότησης θα δυσχέραινε τη διαδικασία και θα παρακώλυε την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων και την επίτευξη γρήγορων αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες όσον αφορά την επιτόπια χορήγηση της βοήθειας, διότι διαθέτουν καλύτερη γνώση τόσο της κατάστασης στο τοπικό επίπεδο όσο και των συγκεκριμένων αναγκών του πληθυσμού."@el10
"I voted in favour of this report because the food programme whose extension is being considered is a key instrument for helping the deprived who are suffering a great deal in the current economic crisis, even when it comes to meeting basic needs. In addition, it is a sensible measure in terms of using the EU’s food resources effectively because it distributes the products which have been left unused to those who need them, while, at the same time, boosting demand on the EU’s food market. I am in favour of such food aid assistance programmes receiving full funding from the EU budget as applying cofinancing rates would significantly impede the process and hamper the implementation of the measures in good time and the achievement of rapid results. However, I think that national authorities must be granted more functions with regard to administering the aid on site because they are more familiar with the situation at local level and with the population’s specific needs."@en4
"He votado a favor del informe porque el programa de alimentos del que se está considerando su ampliación es un instrumento fundamental para ayudar a las personas necesitadas que se están enfrentando a un gran desafío en el clima de crisis económica actual, incluso cuando se trata de cubrir las necesidades básicas. Además, se trata de una medida delicada en términos de un uso efectivo de los recursos alimenticios de la UE, pues trata de distribuir los productos que han quedado inutilizables entre aquellos que los necesitan mientras que, al mismo tiempo, se impulsa la demanda del mercado alimenticio en el ámbito de la UE. Estoy a favor de que estos programas de ayuda alimentaria se financien completamente con cargo al presupuesto de la UE, pues la aplicación de porcentajes de cofinanciación bloquearía significativamente el proceso, y obstaculizaría la aplicación de las medidas en el momento oportuno, así como la capacidad de obtener resultados con rapidez. No obstante, creo que a las autoridades nacionales se les deberían conceder más funciones en lo que atañe a la administración de ayuda pues están más familiarizadas con la situación a nivel local y con las necesidades específicas de la población."@es21
"Hääletasin kõnealuse raporti poolt, sest toiduabiprogrammid, mille pikendamist kaalutakse, on põhiline vahend, mille kaudu abistatakse puudustkannatavaid inimesi, kes praeguses majanduskriisis isegi põhivajaduste rahuldamisel palju kannatavad. Lisaks sellele on tegemist mõistliku meetmega ELi toiduvarude tõhusaks kasutamiseks, sest selle raames jaotatakse kasutamatajäänud tooteid neid vajavatele isikutele ning samal ajal suurendatakse nõudlust ELi toiduainete turul. Pooldan selliste toiduabiprogrammide täielikku rahastamist ELi eelarvest, sest kaasrahastamismäärade kohaldamine takistaks protsessi oluliselt ning tõkestaks meetmete õigeaegset rakendamist ja kiirete tulemuste saavutamist. Kuid ma arvan, et riiklikele ametiasutustele tuleks abi kohapealse andmise korraldamisel anda rohkem ülesandeid, sest nad on kohaliku olukorra ja elanikkonna eriliste vajadustega paremini kursis."@et5
"Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska elintarvikeohjelma, jonka laajentamista harkitaan, on keskeinen väline nykyisestä talouskriisistä kärsivien vähävaraisten auttamiseksi ja heidän perustarpeisiinsa vastaamiseksi. Se on lisäksi järkevä toimi EU:n elintarvikevarojen käyttämiseksi tehokkaasti, koska sen avulla jaetaan käyttämättömiä elintarvikkeita niitä tarvitseville sekä tehostetaan EU:n elintarvikemarkkinoiden kysyntää. Kannatan sitä, että tällainen elintarvikeapuohjelma rahoitetaan täysin EU:n talousarviosta, sillä yhteisrahoitus estäisi edistymisen ja vaikeuttaisi toimien joutuisaa täytäntöönpanoa sekä tuloksien nopeaa aikaansaamista. Minusta kuitenkin kansallisille viranomaisille olisi annettava enemmän päätösvaltaa avun hallinnoimiseksi paikan päällä, koska ne ovat paremmin selvillä paikallisen tason tilanteesta ja väestön erityistarpeista."@fi7
". J’ai voté en faveur de ce rapport car le programme alimentaire dont il envisage la prolongation est un instrument d’aide essentiel pour les plus démunis qui ont été durement touchés par la crise économique et qui éprouvent même des difficultés à satisfaire leurs besoins vitaux de base. Il s’agit en outre d’une mesure judicieuse en termes d’utilisation des ressources alimentaires de l’UE, car elle distribue les produits non utilisés à ceux qui en besoin tout en stimulant la demande sur le marché européen des denrées alimentaires. Je suis favorable à ce que ces programmes d’aide alimentaire soient intégralement financés par le budget de l’UE, car l’application de taux de cofinancement entraverait considérablement le processus et compromettrait la mise en œuvre de mesures opportunes et la réalisation de résultats rapides. J’estime toutefois que les autorités nationales doivent se voir confier davantage de fonctions en matière de gestion de l’aide sur place, car elles sont plus au fait de la situation au niveau local et des besoins spécifiques de la population."@fr8
"Én a jelentés mellett szavaztam, mert az élelmiszersegélyezési program, amelynek kibővítését fontolgatjuk, kulcsfontosságú eszköz azoknak a rászorultaknak a megsegítésében, akik rengeteget szenvednek a jelenlegi gazdasági válság miatt, még ha a segély kielégíti is az alapvető szükségleteiket. Ezen felül a segély ésszerű intézkedés az EU élelmiszerforrásinak hatékony felhasználása tekintetében, mivel azokat a termékeket osztja el, amelyeket azért nem használtak fel, hogy meghagyják a rászorulóknak, miközben az EU élelmiszerpiacán is növeli a keresletet. Én támogatom az olyan élelmiszersegély-programokat, amelyeket teljes egészében az EU költségvetéséből finanszíroznak, mivel a társfinanszírozási ráták alkalmazása jelentősen hátráltatná a folyamatot, és akadályozná, hogy az intézkedések időben valósuljanak meg, és gyors eredmények szülessenek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a nemzeti hatóságokat nagyobb szereppel kell felruházni a segély helyszíni elosztása tekintetében, mivel helyi szinten jobban ismerik a helyzetet és a lakosság sajátos igényeit."@hu11
"Ho votato a favore della relazione che il programma alimentare di cui si considera l’estensione è uno strumento fondamentale per aiutare gli indigenti che stanno soffrendo moltissimo nell’attuale crisi economica, anche per soddisfare le esigenze di base. Si tratta inoltre di un intervento sensato per sfruttare le risorse alimentari dell’Unione in maniera efficace in quanto distribuisce prodotti rimasti inutilizzati a chi ne ha bisogno promuovendo nel contempo la domanda sul mercato alimentare comunitario. Sono altresì favorevole a che tali programmi di assistenza alimentare siano interamente finanziati dal bilancio dell’Unione perché applicare percentuali di cofinanziamento ostacolerebbe notevolmente il processo e l’attuazione tempestiva delle misure per conseguire rapidamente risultati. Penso però che alle autorità nazionali si debbano conferire maggiori funzioni per quanto concerne l’amministrazione degli aiuti in loco, dato che conoscono meglio la situazione locale e le esigenze specifiche della popolazione."@it12
"Balsavau už šį pranešimą, nes maisto programa, kurios praplėtimą svarstome, yra svarbi priemonė padėti nepasiturintiems, per dabartinę ekonominę krizę patiriantiems daug vargo, net sunkiai galintiems patenkinti pagrindinius poreikius. Be to, tai yra protinga ES maisto resursų efektyvaus panaudojimo priemonė, nes pagal šią programą nepanaudoti produktai išskirstomi tiems, kam jų reikia, o kartu padidinama paklausa ES maisto rinkoje. Palaikau tokių pagalbos maistu programų visišką finansavimą iš ES biudžeto, nes pritaikius bendrojo finansavimo normas, programos vykdymui atsirastų rimtų kliūčių, būtų trukdoma priemones įgyvendinti laiku ir greitai pasiekti rezultatų. Kita vertus, manau, kad nacionalinėms valdžios institucijoms turi būti suteikta daugiau funkcijų administruojant pagalbą vietoje, nes šios institucijos geriau susipažinusios su situacija vietiniu lygmeniu ir su gyventojų konkrečiais poreikiais."@lt14
"Es balsoju par šo ziņojumu, jo pārtikas programma, kuras pagarināšana tiek izskatīta, ir galvenais palīdzības instruments vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas cieš ļoti lielas grūtības pašreizējā ekonomikas krīzē, pat lai apmierinātu pamatvajadzības. Turklāt tas ir saprātīgs pasākums, izlietojot efektīvi ES pārtikas resursus, jo produktus, kas ir palikuši neizlietoti, izdala tiem, kuriem tie ir vajadzīgi, vienlaikus palielinot pieprasījumu ES pārtikas tirgū. Es esmu par šādu pārtikas palīdzības atbalsta programmu pilnu finansēšanu no ES budžeta, jo līdzfinansēšanas likmju piemērošana ievērojami traucētu procesam un kavētu pasākumu laicīgu īstenošanu un strauju rezultātu sasniegšanu. Tomēr, manuprāt, valsts iestādēm ir jāpiešķir vairāk funkciju attiecībā uz palīdzības administrēšanu uz vietas, jo tās labāk pārzina situāciju vietējā līmenī un iedzīvotāju īpašās vajadzības."@lv13
"Am votat în favoarea acestui raport pentru ca programul alimentar a cărui extindere este avută în vedere este un instrument cheie pentru ajutorarea persoanelor defavorizate şi care, în contextul crizei economice, au mult de suferit chiar în ceea ce priveşte satisfacerea unor nevoi de bază. În plus, este o măsură raţională de folosire în mod eficient a resurselor alimentare ale UE pentru că alocă produsele rămase neutilizate celor ce au nevoie de ele, stimulând, totodată, cererea pe piaţa produselor alimentare din UE. Susţin ca astfel de programe de asistenţă pentru ajutorul alimentar să beneficieze de o finanţare în întregime din bugetul UE, deoarece instituirea unor rate de cofinanţare ar îngreuna semnificativ procesul, ar împiedica implementarea în timp util a măsurilor şi obţinerea unor rezultate rapide. Cu toate acestea, consider că autorităţilor naţionale trebuie să li se acorde mai multe atribuţii în ceea ce priveşte administrarea ajutorului la faţa locului, pentru că acestea cunosc mai bine situaţia la nivel local şi nevoile specifice ale populaţiei."@mt15
". Ik heb gestemd voor dit verslag omdat het voedselprogramma waarvan de uitbreiding wordt beoogd een essentieel instrument is bij de hulpverlening aan kansarmen, die in de huidige economische crisis veel te lijden hebben, zelfs als het aankomt op de bevrediging van basisbehoeften. Bovendien is het een verstandige maatregel om de voedselbronnen van de EU op efficiënte wijze aan te wenden, omdat het de ongebruikt gebleven producten distribueert onder degenen die ze nodig hebben en tegelijk de vraag op voedselmarkt in de EU stimuleert. Ik pleit ervoor dat dergelijke voedselhulpprogramma's volledig worden gefinancierd uit de EU-begroting, omdat het instellen van medefinancieringspercentages het proces in belangrijke mate zou bemoeilijken en de tijdige uitvoering van de maatregelen en het boeken van snelle resultaten zou belemmeren. Ik ben echter van oordeel dat de nationale autoriteiten meer bevoegdheden moeten krijgen met betrekking tot het beheer van de hulp ter plekke, want zij zijn beter bekend met de situatie op lokaal niveau en de specifieke behoeften van de bevolking."@nl3
"Głosowałem za sprawozdaniem, ponieważ program żywnościowy, którego rozszerzenie jest rozważane, jest uznawany za kluczowy instrument pomocy dla najbardziej potrzebujących, szczególnie dotkniętych przez obecny kryzys gospodarczy, nawet jeżeli pozwala zaspokoić tylko podstawowe potrzeby. Ponadto jest to rozsądny środek, jeżeli chodzi o skuteczne wykorzystywanie zasobów żywnościowych UE, ponieważ umożliwia dystrybucję produktów, które w innym przypadku nie zostałyby wykorzystane, wśród osób, które ich potrzebują, a jednocześnie stymuluje podaż na rynku żywności UE. Popieram pełne finansowanie takich programów pomocy żywnościowej z budżetu UE, gdyż stosowanie wskaźników współfinansowania znacznie spowolniłoby cały proces, utrudniłoby wdrażanie środków we właściwym czasie i uniemożliwiłoby osiągnięcie szybkich wyników. Uważam jednak, że władze krajowe powinny mieć większy udział w administrowaniu pomocą na miejscu, ponieważ lepiej znają lokalną sytuację i konkretne potrzeby ludności."@pl16
"Votei a favor deste relatório porque o programa de ajuda alimentar cujo alargamento está a ser considerado constitui um instrumento fundamental para auxiliar as pessoas mais necessitadas que sofrem profundamente as consequências da actual crise económica, mesmo ao nível das necessidades básicas. Para além do mais, é uma medida sensata que permite uma eficaz utilização dos recursos alimentares da UE, na medida em que distribui os produtos que ficaram por consumir por cidadãos em situação de necessidade, enquanto, paralelamente, promove a procura no mercado de produtos alimentares da UE. Subscrevo a ideia de estes programas de ajuda alimentar receberem a totalidade do financiamento a partir do orçamento da UE, atendendo a que as taxas de co-financiamento complicariam significativamente o processo e impediriam a execução atempada de medidas e a consecução rápida de resultados. Contudo, creio que as autoridades nacionais têm necessariamente de assumir mais funções com respeito à administração da ajuda no terreno, dado que estão mais familiarizadas com a situação a nível local e com as necessidades específicas da população."@pt17
"Hlasoval som za túto správu, pretože potravinový program, o ktorého predĺžení uvažujeme, je kľúčovým nástrojom pomoci odkázaným osobám, ktoré mimoriadne doplácajú na súčasnú hospodársku krízu, dokonca aj pokiaľ ide o ich základné potreby. Okrem toho ide o rozumné opatrenie z pohľadu toho, že sa efektívne použijú potravinové zdroje EÚ. Distribuujú sa totiž produkty, ktoré sa nevyužívali, osobám, ktoré ich potrebujú, čím sa zároveň povzbudzuje dopyt na potravinovom trhu EÚ. Som za také programy potravinovej pomoci, ktoré sa v plnej miere financujú z rozpočtu EÚ. Uplatňovanie sadzieb spolufinancovania by totiž výrazne zdržiavalo proces a obmedzovalo by vykonávanie opatrení v pravý čas a tiež dosahovanie rýchlych výsledkov. Myslím si však, že vnútroštátne orgány by mali získať viac úloh pri správe pomoci priamo na mieste, pretože lepšie poznajú situáciu na miestnej úrovni a konkrétne potreby obyvateľstva."@sk19
"Glasoval sem za to poročilo, saj je program hrane, o podaljšanju katerega razmišljamo, ključni instrument za zagotavljanje pomoči ogroženim, ki zelo trpijo v trenutni gospodarski krizi, tudi ko govorimo o zadovoljevanju osnovnih potreb. Poleg tega je smiseln ukrep z vidika učinkovite uporabe zalog hrane v EU, saj se neporabljeni proizvodi razdeljujejo tistim, ki jih potrebujejo, istočasno pa spodbuja povpraševanje na trgu s hrano EU. Podpiram način, da so takšni programi pomoči v hrani financirani iz proračuna EU, saj bo uporaba stopenj sofinanciranja znatno ovirala proces in zaustavila izvajanje ukrepov v primernem času in doseganje hitrih rezultatov. Vendar menim, da morajo biti nacionalnim organom podeljene obsežnejše funkcije v zvezi s pomočjo na mestu samem, saj bolje poznajo razmere na lokalni ravni in posebne potrebe prebivalstva."@sl20
"Jag röstade för det här betänkandet, eftersom det livsmedelsprogram som man överväger att utöka är ett centralt instrument för att hjälpa de sämst ställda, som lider mycket i den rådande finanskrisen, till och med när det gäller att tillgodose grundläggande behov. Dessutom är det ett förnuftigt sätt att använda EU:s livsmedelstillgångar effektivt, eftersom man därmed delar ut produkter som inte har gått åt till dem som behöver, samtidigt som efterfrågan ökar på EU:s livsmedelsmarknad. Jag är för att sådana livsmedelsstödprogram får full finansiering genom EU-budgeten, eftersom tillämpliga samfinansieringsåtgärder påtagligt skulle hämma processen och hindra att åtgärder vidtas i tid och att vi når snabba resultat. Jag anser däremot att nationella myndigheter måste få fler funktioner i samband med förvaltning av stödet på plats, eftersom de är bättre förtrogna med den lokala situationen och med befolkningens särskilda behov."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph