Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-26-Speech-4-043"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090326.3.4-043"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is a pleasure to welcome Commissioner Kuneva to the House once again. Commissioner, I only need to use your own words about your energy and vigour in pursuing the interests of consumers, which, I think from our side of the House and, indeed, for all members of our committee, we have admired, and we encourage you very much to continue that work. As far as the collective redress proposal is concerned, I think you are approaching it in exactly the right way. We have consistently said that this is an extremely complex issue. It involves not just European-level measures but also very difficult issues about engagement with national law and regional law and, above all, as you indicated, the consumer has to be at the heart of it. You have been really consistent in saying that consumer confidence in the internal market and cross-border trading is one of the fundamental issues that we have to raise, because otherwise consumers are not getting their rights of access and being able to use and exercise their choice across borders. I think that remains at the heart of what you are discussing today. Above all, I think the timing and complexity of solutions is important, because you have evoked a wide range of solutions here, but it is quite clear that solutions that may involve some new European-level judicial mechanisms will clearly take far longer and potentially be more controversial than picking up some of the alternative dispute resolution measures or also using the existing consumer cooperation measures that have been put in place. I think all of us on this committee recall that, in fact, the enhanced cooperation on consumers was an aspect that was put through our committee in the last Parliament, and we would like to see that become more effective. I think there is a vehicle there that can be used to give consumers the sort of redress that we are looking for, not just in collective claims but also in dealing with cross-border claims themselves much more effectively. If we can get that sense of priority there and timing and speed to come up with the best solutions quickly, I think that is the way that I commend you to think about moving forward."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, je mi ctí opět přivítat paní komisařku Kunevovou v této sněmovně. Paní komisařko, dovolte mi použít vašich vlastních slov o nasazení a elánu při prosazování zájmů spotřebitelů, které – jak doufám – mohu pronést za tuto sněmovnu a rozhodně za všechny členy našeho výboru – obdivujeme a vybízíme vás, abyste v této práci pokračovala. Domnívám se, že ke kolektivnímu odškodnění přistupujeme zcela správně. Jak neustále připomínáme, jedná se o nesmírně komplikovaný problém. Zahrnuje opatření nejen na evropské úrovni, ale obtížné otázky týkající se vazeb na vnitrostátní a regionální právní předpisy a především musí zůstat, jak jste uvedla, na prvním místě spotřebitel. Soustavně připomínáte, že důvěra spotřebitele ve vnitřní trh a v přeshraniční obchod představuje základní problém, který musíme řešit, protože jinak nebude naplněno právo spotřebitele na přístup a spotřebitelé nebudou moci využívat své volby v přeshraničním obchodu. To považuji za hlavní smysl dnešního jednání. Především považuji za důležité načasování a komplikovanost řešení, protože jste dnes naznačila řadu řešení, je však zřejmé, že řešení, která budou zahrnovat nové soudní mechanismy na evropské úrovni, zaberou jednoznačně mnohem více času a mohou být potenciálně mnohem kontroverznější než využití některých stávajících opatření alternativního řešení sporů nebo opatření spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele. Domnívám se, že všichni v tomto výboru si vybavíme, že hlubší spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele je jedním z hledisek, které prošly naším výborem v minulém volebním období Parlamentu, a byli bychom rádi, aby se stalo účinnějším. Domnívám se, že zde je nástroj, který může poskytnout spotřebitelům mnohem účinnější způsob odškodnění, o které usilujeme, a to nejen v rámci kolektivních stížností, ale při řešení přeshraničních stížností. Pokud bychom jej dokázali přednostně prosadit a co nejrychleji nalézt nejlepší řešení, mohu tento přístup pouze doporučit."@cs1
"Hr. formand! Det er en fornøjelse endnu en gang at byde kommissær Kuneva velkommen i Parlamentet. Jeg behøver blot at anvende kommissærens egne ord omkring den energi og styrke, hun har lagt for dagen af hensyn forbrugerne, og som jeg tror vi i vores side af plenarsalen og faktisk alle medlemmer af vores udvalg har beundret, og vi tilskynder kraftigt kommissæren til at fortsætte dette arbejde. For så vidt angår forslaget om kollektive søgsmål, mener jeg, at det er grebet helt rigtigt an. Vi har hele tiden sagt, at dette er et yderst kompliceret spørgsmål. Det involverer ikke blot foranstaltninger på EU-niveau, men også meget vanskelige spørgsmål omkring indgreb i national og regional ret, og frem for alt skal forbrugeren som nævnt af kommissæren stå i centrum. Man har virkelig været konsekvent ved at sige, at forbrugertilliden til det indre marked og den grænseoverskridende handel er nogle af de grundlæggende spørgsmål, vi er nødt til at rejse, fordi forbrugere ellers ikke får klageadgang eller er i stand til at anvende og benytte sig af mulighederne på tværs af grænserne. Jeg mener, dette fortsat er centralt for det, der drøftes i dag. Frem for alt mener jeg, at tidsplanen for og kompleksiteten af løsningerne er vigtig, fordi der er fremmanet en lang række løsninger her, men det er ganske tydeligt, at løsninger, som evt. involverer nogle nye retslige ordninger på EU-niveau, åbenlyst tager meget længere tid at gennemføre og potentielt er mere kontroversielle, end når man vælger nogle af foranstaltningerne til alternativ konfliktløsning eller også anvender de allerede eksisterende foranstaltninger med forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Jeg tror, vi alle i dette udvalg kan huske, at det styrkede samarbejde om forbrugerbeskyttelse faktisk var et aspekt, som blev iværksat via vores udvalg i sidste plenarforsamling, og vi så gerne en yderligere effektivisering. Jeg mener, der her er et redskab, som kan anvendes til at give forbrugere den type klageadgang, vi sigter efter, ikke blot for kollektive søgsmål, men også ved at opnå en meget mere effektiv håndtering af grænseoverskridende søgsmål generelt. Hvis vi har prioriteringen på plads og tidsplanen samt hurtigheden til at fremkomme med de bedste løsninger hurtigt, er dette nok den måde, jeg anbefaler at overveje ved det videre forløb."@da2
"Herr Präsident, es ist mir ein Vergnügen, Frau Kommissarin Kuneva wieder im Hause willkommen zu heißen. Frau Kommissarin, ich brauche nur Ihre eigenen Worte über Ihre Energie und Hartnäckigkeit verwenden, um die Interessen der Verbraucher zu verfolgen, die wir – ich denke da an unsere Seite des Hauses und alle Mitglieder unseres Ausschusses – bewundert haben, und wir möchten Sie sehr dazu ermutigen, diese Arbeit fortzusetzen. Was nun den Vorschlag zu kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren betrifft, haben Sie meiner Ansicht nach genau den richtigen Weg eingeschlagen. Wir haben immer wieder gesagt, dass dies ein äußerst kompliziertes Thema ist. Es umfasst nicht nur Maßnahmen auf rein europäischer Ebene, sondern auch sehr schwierige Fragen, die nationales und regionales Recht betreffen und, wie Sie bereits angedeutet haben, muss der Verbraucher im Zentrum stehen. Sie haben wirklich nachhaltig betont, dass das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt und den grenzüberschreitenden Handel eines der fundamentalsten Themen ist, die wir behandeln müssen, da die Verbraucher andernfalls ihr Recht auf Zugang nicht erhalten und nicht in der Lage sind, grenzüberschreitend Wahlen zu treffen und auszuüben. Ich denke, dies bleibt das Kernstück unserer heutigen Diskussion. Meiner Ansicht nach sind die Zeitplanung und die Komplexität der Lösungen wichtig, denn Sie haben hier eine breite Palette an Lösungen hervorgerufen, aber es ist recht eindeutig, dass Lösungen, die auf europäischer Ebene neue Rechtstraditionen bedeuten, zweifellos weitaus mehr Zeit in Anspruch nehmen werden und möglicherweise kontroverser sind, als einige der umstrittenen alternativen Schlichtungsverfahren oder auch die Verstärkung der Zusammenarbeit in Verbraucherfragen, die bereits beschlossen wurden. Ich denke, dass sich alle Mitglieder dieses Ausschusses daran erinnern werden, dass die verstärkte Zusammenarbeit in Verbraucherfragen in der Tat ein Aspekt war, der in der letzten Sitzung des Parlaments vorgeschlagen wurde, und wir würden gerne sehen, dass dies effizienter umgesetzt wird. Dies ist meiner Ansicht nach ein Mittel, das dazu verwendet werden kann, den Verbrauchern die Art von Rechtsdurchsetzungsverfahren an die Hand zu geben, nach dem wir suchen, nicht nur für Sammelklagen, sondern auch dafür, mit grenzüberschreitenden Klagen wesentlich effizienter umgehen zu können. Jetzt zu zeigen, dass das eine Priorität für uns ist und jetzt zu versuchen, möglichst rasch und rechtzeitig die besten Lösungen zu finden, ist, wie ich denke, der Weg, den ich empfehlen kann, um Fortschritte zu erzielen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι ευχαρίστησή μου που καλωσορίζω και πάλι την Επίτροπο Kuneva στο Κοινοβούλιο. Κυρία Επίτροπε, θα χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια για να περιγράψω την ενέργειά σας και το σθένος σας στην ενασχόλησή σας με τα συμφέροντα των καταναλωτών, στοιχεία τα οποία θαυμάσαμε ιδιαίτερα από την πλευρά του Κοινοβουλίου καθώς και όλα τα μέλη της επιτροπής μας και σας ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα να συνεχίσετε αυτήν την εργασία. Όσον αφορά την πρόταση συλλογικής προσφυγής, πιστεύω ότι την προσεγγίζετε με τον σωστότερο τρόπο. Αναφέρουμε σταθερά ότι αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Εμπλέκονται μέτρα όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά επίσης πολύ δύσκολα ζητήματα που σχετίζονται με δεσμεύσεις των εθνικών νόμων και των περιφερειακών νόμων και πάνω από όλα, όπως σημειώσατε, ο καταναλωτής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Υποστηρίξατε με μεγάλη συνέπεια ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά και στο διασυνοριακό εμπόριο αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να θέσουμε, δεδομένου ότι διαφορετικά οι καταναλωτές στερούνται το δικαίωμα της πρόσβασης και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να εξασκούν την επιλογή τους διασυνοριακά. Πιστεύω πως αυτό παραμένει στο επίκεντρο όσων συζητάμε σήμερα. Πάνω από όλα, πιστεύω πως έχει σημασία ο χρονισμός και η πολυπλοκότητα των λύσεων, διότι έχετε προτείνει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, αλλά είναι σαφές ότι οι λύσεις που πιθανώς να απαιτούν κάποιους νέους δικαστικούς μηχανισμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα χρειαστούν οπωσδήποτε περισσότερο χρόνο και πιθανώς να αποδειχτούν περισσότερο επίμαχες από το να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα εναλλακτικά μέτρα επίλυσης διαφορών ή ακόμα από το να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέτρα για τη συνεργασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι όλοι μας σε αυτήν την επιτροπή θυμόμαστε ότι στην πραγματικότητα η αυξημένη συνεργασία σχετικά με τους καταναλωτές ήταν μια άποψη η οποία προτάθηκε από την επιτροπή μας στο τελευταίο Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να τη δούμε να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Πιστεύω ότι υπάρχει εδώ ένα όχημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει στους καταναλωτές το είδος της προσφυγής που αναζητάμε, όχι μόνο σε συλλογικές απαιτήσεις αλλά για τον περισσότερο αποτελεσματικό χειρισμό των διασυνοριακών απαιτήσεων. Εάν μπορέσουμε να προσδώσουμε εδώ την αίσθηση της προτεραιότητας και το χρονισμό και την ταχύτητα για τη γρήγορη ανεύρεση των καλύτερων λύσεων, θα είναι πιστεύω ο κατάλληλος τρόπος για προχωρήσουμε."@el10
"Señor Presidente, es un placer poder dar la bienvenida a esta Cámara a la Comisaria una vez más. Señora Comisaria, yo sólo necesito usar sus propias palabras sobre la energía y el vigor que ha dedicado para perseguir los intereses de los consumidores, algo que, desde mi punto de vista, tanto los miembros de esta Cámara como el resto de los miembros de la Comisión hemos admirado. Por ello, la animamos a que siga trabajando como hasta ahora. En lo que respecta a la propuesta de los recursos colectivos, creo que la está enfocando de la forma adecuada. Hemos dicho constantemente que se trata de un asunto bastante complejo. Además de las medidas europeas, también incluye aspectos muy complicados sobre el compromiso con el derecho interno y el derecho regional y, sobre todo, como usted ha resaltado, el consumidor tiene que ser el núcleo de este asunto. Ha sido realmente coherente al decir que la confianza del consumidor en el mercado interno y en las relaciones comerciales transfronterizas es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que plantear, ya que, de lo contrario, los consumidores no estarán ejerciendo sus derechos de acceso, utilización y elección a través de las fronteras. Creo que ese sigue siendo el núcleo de lo que estamos debatiendo hoy. Ante todo, creo que el ritmo y la complejidad de las soluciones son importantes, ya que se han mencionado una serie de soluciones a este respecto, pero está bastante claro que las soluciones que podrían implicar a algunos de los nuevos mecanismos judiciales a nivel europeo, naturalmente, llevarán mucho más tiempo y serán muchos más polémicas que si se adquieren algunas medidas alternativas de resolución de litigios o si también se usan las medidas de cooperación entre consumidores existentes que se han aplicado. Creo que todos los de la Comisión recordamos que, a propósito, la cooperación reforzada respecto a los consumidores fue un aspecto que se presentó en nuestra Comisión en la última legislatura del Parlamento, y nos gustaría ver que va siendo más efectiva. Creo que aquí hay un vehículo que puede utilizarse para ofrecer a los consumidores el tipo de compensación que están buscando, no sólo en las demandas colectivas, sino también a la hora de tratar ellos mismos las demandas transfronterizas de forma más efectiva. Si podemos dar ese sentido prioritario a dicho aspecto, además del ritmo y la velocidad adecuados para encontrar soluciones con rapidez, creo que ésta es la forma en la que les recomiendo que piensen a la hora de seguir adelante."@es21
"Härra juhataja, mul on hea meel tervitada Euroopa Parlamendis taas kord volinik Kunevat. Proua volinik, ma ei pea kasutama muud kui teie endi sõnu energia ja tarmukuse kohta tarbijate huvide kaitsmisel, mida, ma arvan, imetleme meie siin Euroopa Parlamendis ja imetlevad tõepoolest kõik meie fraktsiooni liikmed, ning me julgustame teid igati seda tööd jätkama. Kahju kollektiivse hüvitamise ettepaneku kohta arvan, et te lähenete sellele teemale just õigel moel. Oleme alati öelnud, et see on äärmiselt keeruline küsimus. See ei hõlma mitte ainult Euroopa tasandil võetud meetmeid, vaid ka väga keerulist küsimust riiklike ja piirkondlike õigusaktide rolli kohta ning, nagu te märkisite, on kõige tähtsam, et selle kõige keskmes oleks tarbija. Te olete tõesti järjekindlalt rääkinud, et üks põhiküsimusi, mille me peame tõstatama, on tarbija usaldus siseturu ja piiriülese kaubanduse vastu, sest vastasel juhul ei ole tarbijatel juurdepääsu oma õigustele ning nad ei saa oma valikut teisel pool piiri kasutada ega rakendada. Arvan, et see on praegu teiepoolse arutelu keskmes. Eelkõige pean ma tähtsaks lahenduste ajastatust ja keerukust, sest olete siin neid hulganisti välja toonud, aga on üsna selge, et lahendused, mis võivad hõlmata mõningaid uusi üleeuroopalisi kohtulikke meetmeid, võtavad arusaadavalt hoopis rohkem aega ja võivad olla vastuolulisemad kui mõne alternatiivse vaidluste lahendamise korra rakendamine või olemasolevate juba kehtestatud tarbijakoostöömeetmete kasutamine. Arvan, et kõik meie fraktsiooni liikmed mäletavad, et tarbijatega seonduva tõhustatud koostöö küsimuse esitas Euroopa Parlamendi eelmisel ametiajal meie fraktsioon ning meile meeldiks näha, et koostöö muutuks veelgi tulemuslikumaks. Leian, et see võiks olla vahendiks, mille abil saab tagada tarbijatele vajalikud kahjuhüvitusabinõud mitte üksnes kollektiivsete nõuete puhul, vaid ka piiriüleste nõuetega hoopis tõhusamaks tegelemiseks. Kui me suudaks tunnetada selle küsimuse tähtsust ja ajastatust ning kiirustaks parimate lahenduste leidmisega, siis arvan, et see on see tee, mida ma soovitaks teil edasiliikumisel kaaluda."@et5
". Arvoisa puhemies, on ilo toivottaa komission jäsen Kuneva jälleen kerran tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Hyvä komission jäsen, voin käyttää omia sanojanne ja puhua energiastanne ja innostanne kuluttajien edun suojelemiseksi, jota ainakin meidän ryhmämme ja kaikki valiokunnan jäsenet ovat ihailleet. Kannustamme teitä jatkamaan tätä työtä. Kun tarkastelemme kollektiivisia oikeussuojakeinoja, voin todeta, että menettelette aivan oikein tässä asiassa. Olemme jatkuvasti todenneet, että kyseessä on hyvin monimutkainen kysymys. Siihen sisältyy Euroopan tason toimien lisäksi erittäin hankalia kysymyksiä siitä, miten kansallinen ja alueellinen lainsäädäntö otetaan huomioon, ja kuten mainitsitte, kuluttajan on oltava tämän asian ytimessä. Olette todella johdonmukaisesti todenneet, että kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin ja rajatylittävään kaupankäyntiin on yksi perustavanlaatuisista kysymyksistä, joita meidän on otettava esille. Muussa tapauksessa kuluttajilla ei ole mahdollisuutta käyttää oikeussuojakeinoja eivätkä he voi hyödyntää yli rajojen ulottuvaa valinnanmahdollisuuttaan. Minusta tämä on tämänpäiväisen puheenvuoronne ydinkysymys. Mielestäni ennen kaikkea ajoitus ja ratkaisujen monipuolisuus on tärkeää, koska mainitsitte monia erilaisia ratkaisumalleja. On selvää, että ne ratkaisut, jotka sisältävät joitain uusia Euroopan tason oikeudellisia menettelyitä, vievät enemmän aikaa ja ovat mahdollisesti kiistanalaisempia kuin se, että valitsemme tietyt vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt tai sovellamme käytössä olevia kuluttajia koskevia yhteistyömenettelyjä. Luulen, että kaikki tässä valiokunnassa muistavat, että kuluttajayhteistyön tehostaminen oli näkökohta, jonka esitimme valiokunnassamme edellisellä parlamenttikaudella. Haluaisimme nähdä, että siitä on tullut tehokkaampaa. Uskon, että tässä asiassa on kysymys välineestä, jota voidaan käyttää haluamamme oikeussuojakeinojen tarjoamiseen kuluttajille, eikä pelkästään joukkovaateisiin, vaan myös siihen, että kuluttajat voivat itse esittää tehokkaammin rajatylittäviä vaateita. Jos pystymme tällaiseen priorisointiin, ajoitukseen ja vauhtiin parhaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi nopeasti, niin suosittelen, että pyritte etenemään tällä tavalla tässä asiassa."@fi7
"Monsieur le Président, c’est un plaisir d’accueillir à nouveau la commissaire Kuneva au sein de cette Assemblée. Madame la Commissaire, je ne peux que reprendre vos propres paroles pour parler de l’énergie et de la vigueur que vous mettez à défendre les intérêts des consommateurs, des paroles qu’aussi bien notre partie de l’Hémicycle que tous les membres de notre commission avons admirées. Nous vous encourageons chaleureusement à poursuivre en ce sens. En ce qui concerne la proposition de recours collectif, je pense que votre approche est des plus judicieuses. Nous avons maintes fois répété que cette question est loin d’être une mince affaire. En effet, elle n’implique pas uniquement des mesures à l’échelle européenne mais aussi des questions complexes d’engagement envers les législations nationales et régionales et surtout, comme vous l’avez indiqué, le fait que le consommateur doit se trouver au centre de tous les débats. Vous avez été parfaitement cohérente en identifiant la confiance des consommateurs dans le marché interne et le commerce transfrontalier comme l’un des principaux points devant être soulevés. Et pour cause, sans confiance, les consommateurs ne peuvent ni jouir de leurs droits d’accès, ni faire valoir et exercer leur choix à l’étranger. Je pense d’ailleurs que ce point reste encore au centre des débats aujourd’hui. Selon moi, le choix du moment et la complexité des solutions sont deux points extrêmement importants. Vous avez en effet évoqué une longue liste de solutions, mais il est évident que toute solution impliquant de nouveaux mécanismes judiciaires à l’échelle européenne prendra beaucoup plus de temps et sera potentiellement plus sujette à controverse que la simple sélection de certains modes alternatifs de règlement des conflits ou l’utilisation des mesures de coopération des consommateurs déjà existantes. Je pense que tous les membres de cette commission se souviennent que le renforcement de la coopération entre consommateurs constituait l’un des aspects mis en avant par notre commission lors de la dernière législature. Nous aimerions dès lors que ce point acquière plus d’efficacité. Je pense que nous disposons d’un instrument qui va nous permettre d’offrir aux consommateurs le type de recours que nous recherchons et ce, non seulement pour les cas de recours collectif mais aussi pour une gestion plus efficace des réclamations transfrontalières. Nous devrions opter pour cette priorité, établir un calendrier et agir avec diligence de manière à présenter rapidement les meilleures solutions possibles. C’est le modèle que je vous recommanderais de suivre pour aller de l’avant."@fr8
"Elnök úr, örömömre szolgál, hogy ismét itt üdvözölhetjük a Házban Kuneva biztos asszonyt. Biztos asszony, hadd éljek az Ön kifejezésével, miszerint nagy lendülettel és energiával dolgozik a fogyasztók érdekeinek védelmében, amit e Ház és bizottságunk minden tagja elismeréssel övez, és bíztatja Önt, hogy a továbbiakban is végezze ugyanígy ezt a munkát. Ami a kollektív jogorvoslatra vonatkozó javaslatot illeti, úgy vélem, az Ön megközelítése pontosan megfelelő. Mi is következetesen hangoztatjuk, hogy ez egy különösen összetett kérdés. Nem csak az európai szintű intézkedéseket foglalja magában, hanem a nemzeti és regionális jogszabályokkal való összeegyeztethetőség bonyolult kérdését is, úgy, hogy – ahogy Ön is említette – a fogyasztók álljanak a kérdés központjában. Ön is következetesen kiáll azon véleménye mellett, hogy a belső piacba és a határokon átnyúló kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom az egyik legalapvetőbb kérdés, amellyel foglalkoznunk kell, máskülönben a fogyasztók nem élhetnek a hozzáférés jogával, és azt a jogukat sem tudják érvényesíteni, hogy választhassanak a határokon átnyúló szolgáltatások között. Úgy vélem, ez a ma tárgyalt kérdés tekintetében is központi helyen szerepel. Mindenekelőtt úgy vélem, a megoldások időzítése és komplexitása lényeges kérdés, mivel bár Ön a megoldások széles körét említette, nyilvánvaló, hogy azok, amelyek új európai szintű igazságszolgáltatási mechanizmusokat igényelnek, sokkal hosszabb idő alatt fognak megszületni, és valószínűleg sokkal vitatottabbak lesznek, mint néhány alternatív vitarendezési megoldás bevezetése vagy a már meglévő fogyasztói együttműködési intézkedések alkalmazása. Azt hiszem, mindannyian, akik tagjai vagyunk ennek a bizottságnak, emlékszünk arra, hogy a fogyasztókkal kapcsolatos megerősített együttműködés aspektusával az előző Parlament idején foglalkozott a bizottságunk, és szeretnénk látni e terület még hatékonyabb működését. Úgy vélem, létezik olyan eszköz, amely által biztosítható a fogyasztók számára az a jogorvoslat, amelyet igényelnek, nem csak a kollektív jogorvoslat terén, hanem a határokon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatos panaszok még sokkal hatékonyabb kezelése terén is. Amennyiben érzékeljük e kérdés elsődlegességét, és megfelelő időzítéssel és munkatempóval ki tudjuk dolgozni a legjobb megoldásokat, azt javaslom, ezen út mentén haladjunk tovább."@hu11
"Signor Presidente, sono lieto di porgere nuovamente il benvenuto in Aula alla signora commissario Kuneva. Signora Commissario, mi limiterò a ribadire le parole usate da lei stessa in merito alla sua energia e determinazione nel perseguire gli interessi dei consumatori che hanno destato grande ammirazione non solo nel nostro lato della Camera, ma anche in tutti i membri della nostra commissione. La incoraggiamo caldamente a proseguire il lavoro intrapreso. Per quanto concerne la proposta in merito ai ricorsi collettivi, ritengo che vi stiate accostando al tema esattamente nel modo richiesto. Abbiamo ribadito a più riprese che si tratta di un argomento estremamente complesso che comporta non solo misure a livello europeo, ma anche difficilissimi aspetti di integrazione con il diritto nazionale e regionale. In particolare, al centro, come lei rammentava, dobbiamo porre il consumatore. E’ stata molto coerente nel dire che la fiducia dei consumatori nel mercato interno e nel commercio transfrontaliero è uno degli aspetti fondamentali da porre, altrimenti i consumatori non otterranno i diritti di accesso che spettano loro né potranno usare ed esercitare la propria scelta a livello transfrontaliero. Penso che questo resti il fulcro dell’odierna discussione. A mio parere, fondamentali sono i tempi e la complessità delle soluzioni, visto che lei ha evocato un ampio ventaglio di possibilità. E’ tuttavia abbastanza chiaro che soluzioni che dovessero comportare nuovi meccanismi giudiziari a livello europeo richiederanno, come è ovvio, molto più tempo e saranno potenzialmente più controverse rispetto all’uso di una delle misure alternative di risoluzione delle controversie o delle misure di cooperazione dei consumatori già introdotte. Credo che tutti noi in commissione ricordiamo infatti che il miglioramento della cooperazione per quanto concerne i consumatori è stato un aspetto sollevato attraverso la nostra commissione nell’ultimo Parlamento e vorremmo che diventasse più efficace. Ritengo che si tratti di uno strumento utilizzabile per offrire ai consumatori il genere di riparazione che stiamo ricercando, non soltanto nelle azioni collettive, ma anche nelle azioni transfrontaliere, per gestirle più efficacemente. Riuscire a far prevalere un certo senso di priorità accelerando i tempi per giungere rapidamente alle soluzioni migliori: questo a mio parere è il modo corretto per procedere che le raccomando vivamente di seguire."@it12
"Gerb. pirmininke, malonu vėl pasveikinti Komisijos narę M. Kunevą Parlamente. Gerb. Komisijos nare, man belieka pakartoti žodžius apie jūsų energiją ir užsidegimą, dirbant vartotojų interesų labui, kuo, manau, Parlamentas ir visi mūsų komiteto nariai žavėjomės ir raginame tęsti šį darbą. Į pasiūlymą dėl kolektyvinio žalos atlyginimo, manau, jūs žiūrite tinkamai. Visuomet sakėme, kad tai – ypač sudėtinga problema. Čia įsipainiojusios ne tik Europos lygmeniu taikomos priemonės, bet ir labai keblūs klausimai dėl santykio su nacionaliniais ir regioniniais įstatymais, o svarbiausia, kaip minėjote, tai, kad vartotojas turi būti visa ko centre. Jūs vis pabrėžėte, kad vartotojų pasitikėjimas vidine rinka ir tarpvalstybine prekyba yra vienas svarbiausių klausimų, kuriuos turime kelti, nes kitaip vartotojai negalės pasinaudoti savo teise rinktis iš to, kas yra abipus valstybių sienų. Manau, tai – jūsų šiandieninės diskusijos esmė. Visų pirma, manau, svarbūs yra sprendimų įgyvendinimo laikas bei sudėtingumas, nes jūs paminėjote daug sprendimų, tačiau yra aišku, kad tuos, kuriems būtini tam tikri nauji Europos lygmens teisiniai mechanizmai, įgyvendinti tikrai užtruks daug ilgiau, taip pat gali kilti daugiau nesutarimų nei naudojant kokią nors alternatyvią ginčų sprendimo priemonę arba esamas vartotojų bendradarbiavimo priemones. Manau, visi mes komitete prisimename, kad patobulintas bendradarbiavimas vartotojų klausimais iš tiesų buvo aptartas mūsų komiteto praeitame Parlamente, ir norėtume, kad bendradarbiavimas būtų našesnis. Mano manymu, egzistuoja priemonė, kurią naudojant galima vartotojams atlyginti žalą taip, kaip mes įsivaizduojame – ne tik kolektyvinių ieškinių atveju, bet ir daug sėkmingiau sprendžiant tarpvalstybinius ieškinius. Raginu jus judėti į priekį: įsisąmoninti, kad tai – svarbus prioritetas bei susidėlioti įgyvendinimo laiką ir spartą, siekiant greitai rasti geriausius sprendimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Man ir priekš vēlreiz sveikt Parlamentā komisāri kundzi. Komisāres kundze! Varu tikai izmantot jūsu teiktos vārdus par jūsu enerģiju un degsmi patērētāju interešu aizstāvēšanā, ko, manuprāt, mūsu Parlaments un, patiesi, visi mūsu komitejas locekļi ir apbrīnojuši, un mēs ļoti mudinām jūs šo darbu turpināt. Attiecībā uz priekšlikumu par kolektīvo atlīdzību es domāju, ka jūs virzāties pilnīgi pareizā virzienā. Mēs pastāvīgi esam teikuši, ka šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Tas ietver ne tikai Eiropas Savienības līmeņa pasākumus, bet arī ļoti sarežģītus jautājumus par valstu tiesību aktu un reģionālo tiesību aktu iesaistīšanu, un, pats galvenais, kā jūs norādījāt, visa centrā ir jābūt patērētājam. Jūs bijāt patiesi konsekventa, sakot, ka patērētāju uzticība iekšējam tirgum un pārrobežu tirdzniecībai ir viens no pamatjautājumiem, kas mums jāizceļ, jo pretējā gadījumā netiek ievērotas patērētāju tiesības uz pieeju, un ārpus savas valsts robežām tie nevar izmantot un īstenot savas tiesības uz izvēli. Manuprāt, tā ir jūsu šodien apspriestā temata būtība. Pats galvenais, es domāju, ka būtisks ir risinājumu īstenošanas grafiks un sarežģītība, jo jūs esat ierosinājuši plašu risinājumu klāstu, taču ir diezgan skaidrs, ka risinājumiem, kuri var ietvert vairākus jaunus Eiropas Savienības mēroga tiesiskos mehānismus, nenoliedzami vajadzēs daudz vairāk laika un tie, iespējams, būs daudz pretrunīgāki, nekā dažu alternatīvas strīdu izšķiršanas pasākumu izvēlēšanās vai arī pastāvošo patērētāju sadarbības pasākumu izmantošana. Es domāju, ka mēs visi no šīs komitejas atminamies, ka patiesībā ciešāka sadarbība patērētāju aizsardzības jomā bija aspekts, ko iepriekšējā Parlamentā virzīja mūsu komiteja, un mēs gribētu pieredzēt, ka tā kļūst efektīvāka. Es domāju, ka pastāv līdzeklis, ko var izmantot, lai daudz efektīvāk nodrošinātu patērētājiem tāda veida atlīdzību, kādu vēlamies — ne tikai attiecībā uz kolektīvajiem prasījumiem, bet arī uz pārrobežu prasījumiem. Ja varam padarīt šo jomu par prioritāru, kā arī panākt tādu norises grafiku un ātrumu, lai ātri ierosinātu labākos risinājumus, es domāju, ka tas ir veids, kādā iesaku apsvērt virzību uz priekšu."@lv13
"Mr President, it is a pleasure to welcome Commissioner Kuneva to the House once again. Commissioner, I only need to use your own words about your energy and vigour in pursuing the interests of consumers, which, I think from our side of the House and, indeed, for all members of our committee, we have admired, and we encourage you very much to continue that work. As far as the collective redress proposal is concerned, I think you are approaching it in exactly the right way. We have consistently said that this is an extremely complex issue. It involves not just European-level measures but also very difficult issues about engagement with national law and regional law and, above all, as you indicated, the consumer has to be at the heart of it. You have been really consistent in saying that consumer confidence in the internal market and cross-border trading is one of the fundamental issues that we have to raise, because otherwise consumers are not getting their rights of access and being able to use and exercise their choice across borders. I think that remains at the heart of what you are discussing today. Above all, I think the timing and complexity of solutions is important, because you have evoked a wide range of solutions here, but it is quite clear that solutions that may involve some new European-level judicial mechanisms will clearly take far longer and potentially be more controversial than picking up some of the alternative dispute resolution measures or also using the existing consumer cooperation measures that have been put in place. I think all of us on this committee recall that, in fact, the enhanced cooperation on consumers was an aspect that was put through our committee in the last Parliament, and we would like to see that become more effective. I think there is a vehicle there that can be used to give consumers the sort of redress that we are looking for, not just in collective claims but also in dealing with cross-border claims themselves much more effectively. If we can get that sense of priority there and timing and speed to come up with the best solutions quickly, I think that is the way that I commend you to think about moving forward."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is een genoegen commissaris Kuneva weer in het Parlement te mogen verwelkomen. Commissaris, ik hoef slechts uw eigen woorden te gebruiken over uw energie en ijver bij het beschermen van consumentenbelangen, die wij van onze kant van het Parlement en ook van alle leden van onze commissie hebben bewonderd. Wij moedigen u dan ook van harte aan dat werk voort te zetten. Wat betreft het voorstel voor collectief verhaal, denk ik dat u het probleem op precies de juiste manier benadert. We hebben continu gezegd dat dit een uiterst ingewikkeld probleem is. Het gaat hierbij niet alleen om maatregelen op Europees niveau, maar ook om zeer moeilijke problemen omtrent de verhouding tot nationale en regionale wetgeving, en bovenal, zoals u hebt aangegeven, moet de consument hierin centraal staan. U hebt heel consequent duidelijk gemaakt dat vertrouwen van de consument in de interne markt en grensoverschrijdende handel een van de fundamentele problemen is die we aan de orde moeten stellen, omdat de consumenten anders hun toegangsrechten niet krijgen en geen keuze hebben buiten de grens. Dat staat naar mijn mening centraal in hetgeen u vandaag bespreekt. Ik denk dat bovenal de tijdsplanning en de complexiteit van de oplossingen belangrijk is, want u hebt hier een breed scala aan oplossingen genoemd, maar het is duidelijk dat oplossingen waar nieuwe gerechtelijke mechanismen op Europees niveau mee gemoeid zijn, veel meer tijd kosten en waarschijnlijk veel meer omstreden zullen zijn dan het terugvallen op enkele van de alternatieve-geschillenbeslechtingsmaatregelen of ook het gebruiken van de bestaande en reeds uitgevoerde maatregelen voor deelneming van consumenten. Ik denk dat wij van deze commissie ons allemaal herinneren dat de sterkere deelneming van consumenten een aspect was dat via onze commissie tot stand was gekomen in het vorige Parlement, en nu willen we dit graag doeltreffender zien worden. Ik denk dat dit een middel is dat kan worden gebruikt om consumenten de verhaalmogelijkheden te bieden waar we naar op zoek zijn, niet alleen voor collectieve vorderingen, maar ook voor een veel doeltreffendere behandeling van grensoverschrijdende vorderingen zelf. Als we op die manier de prioriteiten weten te stellen en het juiste tijdschema en werktempo om snel met de beste oplossingen te komen, zou ik u aanraden in die geest verdere stappen te zetten."@nl3
"Panie przewodniczący! Z przyjemnością witamy ponownie panią komisarz Kunevą w tej Izbie. Pani komisarz, chciałbym jedynie nawiązać do pani własnych słów o energii i zapale, z jakimi dba pani o interesy konsumentów. Myślę, że wyrażam opinię tej Izby jak i z pewnością wszystkich członków naszej komisji, mówiąc, że podziwialiśmy panią i bardzo zachęcamy do kontynuowania tej pracy. Co do wniosku w sprawie powództw zbiorowych, uważam, że podchodzi pani do niego we właściwy sposób. Twierdziliśmy konsekwentnie, że jest to zagadnienie niezwykle złożone. Dotyczy nie jedynie środków na szczeblu europejskim, ale także bardzo trudnych kwestii odnoszących się do angażowania prawa krajowego i regionalnego oraz, przede wszystkim, jak pani wspomniała, w samym sercu zagadnienia musi znajdować się konsument. Rzeczywiście z dużą konsekwencją twierdziła pani, że zaufanie konsumenta do rynku wewnętrznego i handlu transgranicznego należy do fundamentalnych zagadnień, które musimy podejmować, ponieważ w przeciwnym razie konsumenci nie uzyskują praw dostępu do tego rynku i nie mogą korzystać i egzekwować prawa wyboru w relacjach transgranicznych. Myślę, że jest to istota zagadnienia, które pani dziś omawia. Myślę przede wszystkim, że czas trwania i złożoność rozwiązań mają istotne znaczenie, ponieważ wskazała pani na szereg rozwiązań. Jasne jest przy tym, że zastosowanie rozwiązań, które wymagają pewnych nowych mechanizmów sądowych na szczeblu europejskim zajmie oczywiście znacznie więcej czasu i będzie potencjalnie bardziej kontrowersyjne niż wykorzystanie niektórych z alternatywnych metod rozstrzygania sporów czy także wykorzystanie dotychczasowych działań w zakresie współpracy konsumentów, które zostały już wprowadzone. Myślę, że my wszyscy zasiadający w tej komisji przypominamy sobie, że w istocie szersza współpraca dotycząca konsumentów stanowiła aspekt, który był tematem prac naszej komisji podczas ostatniej kadencji Parlamentu i chcielibyśmy widzieć większą skuteczność tych działań. Myślę, że istnieje mechanizm, który można wykorzystać, aby zapewnić konsumentom ten rodzaj odszkodowania, do którego dążymy, nie tylko w drodze zbiorowych roszczeń, ale także zajmując się samymi roszczeniami transgranicznymi w sposób dużo bardziej skuteczny. Jeżeli uda się nam tak ustawić nasze priorytety w tym zakresie oraz odpowiednio rozłożyć w czasie i szybko wypracować najlepsze rozwiązania, to moim zdaniem jest to sposób, który zalecam do przemyślenia co do dalszych prac w tej mierze."@pl16
"Senhor Presidente, é um prazer dar uma vez mais as boas-vindas a esta Assembleia à Senhora Comissária Kuneva. Senhora Comissária, basta-me utilizar as suas próprias palavras sobre a sua energia e o seu vigor na defesa dos interesses dos consumidores, energia e vigor que, segundo penso, todos admirámos neste lado do Hemiciclo, o mesmo acontecendo por parte de todos os membros da nossa comissão parlamentar; incentivamo-la energicamente a prosseguir esse trabalho. No que se refere à proposta relativa à tutela colectiva, penso que a sua abordagem da questão é exactamente a abordagem correcta. Sempre dissemos que esta é uma questão extremamente complexa. Implica não só medidas a nível europeu, mas também questões muito difíceis sobre ligação com a legislação nacional e a legislação regional e, acima de tudo, como a Senhora Comissária indicou, no cerne dessa questão tem de estar o consumidor. Foi de grande coerência a sua afirmação de que a confiança dos consumidores no mercado interno e no comércio transfronteiras é uma das questões fundamentais que temos de levantar, porque, de outro modo, os consumidores não obterão os seus direitos de acesso nem poderão utilizar e exercer a sua capacidade de escolha transfronteiras. Penso que isso continua a estar no cerne do que hoje estamos a discutir. Acima de tudo, penso que a calendarização e a complexidade das soluções é importante, porque foi aqui evocado um vasto leque de soluções, mas é evidente que soluções que eventualmente impliquem alguns mecanismos judiciais novos a nível europeu levarão, como é óbvio, muito mais tempo e serão potencialmente mais polémicas do que agarrar em algumas das medidas de resolução alternativa de litígios ou também utilizar as medidas de cooperação já existentes relativamente aos consumidores que foram postas em vigor. Penso que todos nós, nesta comissão, recordamos que, de facto, a cooperação reforçada relativamente aos consumidores foi um aspecto lançado através da nossa comissão parlamentar no último Parlamento e gostaríamos de o ver tornar-se mais efectivo. Penso que existe aí um veículo que pode ser utilizado para conceder aos consumidores o tipo de reparação que procuramos obter, não apenas em litígios de massa mas também no tratamento muito mais eficaz dos próprios litígios transfronteiras. Se conseguirmos alcançar aí esse sentido de prioridade e de calendarização e celeridade para apresentarmos rapidamente as melhores soluções, penso ser essa a maneira de avançar na qual lhe recomendo que pense."@pt17
"Domnule preşedinte, este o plăcere să o primim din nou în plen pe doamna comisar Kuneva. Doamnă comisar, cuvintele dumneavoastră privind energia şi vigoarea în protejarea intereselor consumatorilor vă descriu cel mai bine activitatea. Împreună cu toţi membrii Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, v-am admirat aceste calităţi şi vă încurajăm să continuaţi aceste lucrări. În ceea ce priveşte propunerea privind recursul colectiv, cred că abordarea dumneavoastră este perfect corectă. S-a spus că acest aspect este unul deosebit de complex. Acesta implică nu numai măsuri la nivel european, ci şi probleme foarte dificile privind angajamentul faţă de legislaţia naţională şi regională şi, mai presus de toate, după cum aţi indicat, consumatorul trebuie să se afle în centrul atenţiei. Aţi fost coerentă spunând că încrederea consumatorilor în piaţa internă şi comerţul transfrontalier este unul din aspectele fundamentale care trebuie avute în vedere pentru că, altfel, consumatorii nu vor avea drept de acces, de utilizare şi de exercitare a opţiunilor la nivel internaţional. Consider că acest aspect este esenţa discuţiei de astăzi. Mai presus de toate, consider că este foarte importantă programarea şi complexitatea soluţiilor, pentru că aţi evocat o gamă variată de soluţii, însă este destul de clar că soluţiile ce pot implica anumite mecanisme juridice la nivel european vor necesita cu siguranţă mai mult timp şi pot fi mai controversate decât apelarea la câteva măsuri alternative de soluţionare a conflictelor sau chiar punerea în aplicare a măsurilor existente de cooperare cu consumatorii. Cred că toţi membrii acestei comisii îşi amintesc că, de fapt, cooperarea tot mai strânsă cu consumatorii a fost un aspect prezentat în cadrul comisiei noastre în legislatura anterioară şi am dori ca acest lucru să devină realitate. Consider că există un dispozitiv care le poate furniza consumatorilor tipul de recurs pe care îl căutăm, nu doar în cazul cererilor colective, ci şi în soluţionarea cât mai eficace a cererilor transfrontaliere. Dacă putem stabili aceste priorităţi şi ne putem organiza astfel încât să ajungem rapid la cele mai bune soluţii, acesta este drumul pe care îl recomand pentru a progresa."@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, s radosťou opäť vítam pani komisárku Kunevovú v Parlamente. Pani komisárka, použijem vaše slová o energii a nasadení v presadzovaní záujmov spotrebiteľov, ktoré, myslím, táto strana Parlamentu a, samozrejme, všetci členovia nášho výboru obdivujeme a veľmi vás podporujeme, aby ste v tejto práci pokračovali. Čo sa týka návrhu kolektívneho uplatňovania nárokov, myslím, že k nemu pristupujete tým správnym spôsobom. Sústavne hovoríme, že toto je mimoriadne zložitá otázka. Zahŕňa nielen opatrenia na európskej úrovni, ale tiež veľmi zložité otázky o zapojení národného a regionálneho práva a najmä, ako ste naznačili, spotrebiteľ musí byť v jej centre. Skutočne ste dôsledne hovorili, že dôvera spotrebiteľov vo vnútorný trh a cezhraničné nakupovanie je jednou zo základných otázok, ktoré musíme nastoliť, pretože inak spotrebitelia nezískajú svoje práva na prístup a nebudú schopní využiť a uplatniť svoje rozhodnutie cez hranice. Myslím, že to ostáva v centre toho, o čom dnes hovoríte. Predovšetkým si myslím, že načasovanie a zložitosť riešení sú dôležité, pretože ste tu spomenuli celý rad riešení, ale je jasné, že riešenia, ktoré by mohli súvisieť s určitými novými súdnymi mechanizmami na európskej úrovni, budú určite trvať oveľa dlhšie a možno budú kontroverznejšie, než prevzatie istých mechanizmov mimosúdneho vyrovnania sporov či použitie existujúcich zavedených opatrení spolupráce so spotrebiteľmi. Myslím, že si všetci v tomto výbore pamätáme, že posilnená spolupráca so spotrebiteľmi bola aspektom, ktorý vlastne presadil náš výbor v predchádzajúcom volebnom období, a radi by sme videli, ako sa stane efektívnejším. Myslím, že existuje prostriedok, ktorý je možné použiť na zabezpečenie takej nápravy spotrebiteľom, akú chceme dosiahnuť, nielen pri kolektívnych žalobách, ale aj pri cezhraničnom uplatňovaní nárokov. Ak dokážeme pochopiť zmysel priority, načasovania a schopnosti ponúknuť najlepšie riešenia rýchlo, myslím, že to je cesta, ktorú vám odporúčam na zváženie pri postupovaní."@sk19
"Gospod predsednik, z veseljem ponovno pozdravljam komisarko Kunevo v Parlamentu. Komisarka, uporabiti moramo le vaše besede o energiji in prizadevnosti pri uresničevanju interesov potrošnikov, ki smo ju, z naše strani Parlamenta, pa tudi s strani vseh članov našega odbora, občudovali in močno vas podpiramo, da nadaljujete s tem delom. V zvezi s skupinskimi tožbami menim, da ste k problemu pristopili na pravi način. Nenehno trdimo, da gre za zelo zapleteno vprašanje. Niso vključeni le ukrepi na evropski ravni, ampak tudi zelo zahtevna vprašanja o vključevanju nacionalnega in regionalnega prava, predvsem pa, kot ste že omenili, mora biti v središču potrošnik sam. Zares ste bili dosledni pri trditvah, da sta zaupanje potrošnikov v notranji trg in čezmejna trgovina dve izmed temeljnih vprašanj, ki ju moramo zastaviti, saj drugače potrošnikom ne bodo zagotovljene pravice dostopa in možnost uveljavljanja njihove čezmejne izbire. Menim, da o tem tudi teče današnja razprava. Predvsem menim, da sta pomembna časovni okvir in celovitost rešitev, saj ste navedli številne rešitve, vendar je popolnoma jasno, da bo za rešitve, ki lahko vključujejo nekatere nove sodne mehanizme na evropski ravni, potrebno veliko več časa in bodo verjetno bolj sporne, kot pa izbira nekaterih ukrepov za alternativno reševanje sporov ali uporaba obstoječih ukrepov za sodelovanje potrošnikov. Menim, da se vsi v tem odboru spominjamo, da je okrepljeno sodelovanje na področju potrošnikov predstavljalo vidik, ki je bil uveljavljen prek odbora v zadnjem Parlamentu, in želimo si, da postane učinkovitejše. Menim, da predstavlja sredstvo, s katerim lahko potrošnikom zagotovimo takšno vrsto tožb, ki jo iščemo, ne samo na področju skupinskih tožb, ampak tudi pri učinkovitejšem reševanju čezmejnih tožb. Če lahko tu zagotovimo to zavedanje pomembnosti in časovno razporeditev ter hitrost, potrebno za hitro iskanje najboljše rešitve, potem vam priporočam, da razmislite o poti naprej."@sl20
"Herr talman! Det gläder mig att få välkomna kommissionsledamot Kuneva till kammaren igen. Fru kommissionsledamot! Jag kan bara upprepa det ni själv sa om hur energiskt och kraftfullt ni försöker tillgodose konsumenternas intressen. Vi på vår sida av kammaren och alla ledamöterna i utskottet, tror jag, beundrar er för det och vill verkligen att ni ska fortsätta så. När det gäller förslaget om grupptalan tycker jag att ni hanterar det på helt rätt sätt. Vi har konsekvent sagt att det här är en oerhört komplicerad fråga. Det handlar inte bara om åtgärder på EU-nivå, utan också om mycket svåra frågor om anknytningen till nationell och regional rätt, och framför allt måste som ni sa konsumenterna stå i centrum. Ni har verkligen konsekvent hävdat att konsumenternas förtroende för den inre marknaden och gränsöverskridande handel är en av de grundläggande frågor som vi måste ta upp, för annars kan inte konsumenterna utnyttja sin rätt till tillgång och utöva valfrihet över gränserna. Jag tycker att det är kärnpunkten i det ni sa i dag. Först och främst anser jag att timingen och lösningarnas komplexitetsgrad är viktiga, för ni har nämnt en lång rad lösningar här, men det står helt klart att lösningar som innebär att nya rättsmekanismer på EU-nivå kan behöva skapas tar mycket längre tid och potentiellt är mer kontroversiella än om man tar till någon av de alternativa tvistlösningsåtgärderna eller använder de befintliga åtgärder för konsumentsamarbete som har införts. Jag tror att vi alla i utskottet minns att det utökade konsumentsamarbetet var en fråga som utskottet behandlade under parlamentets förra mandatperiod, och vi vill att det blir mer ändamålsenligt. Jag tror att det kan användas för att ge konsumenterna de prövningsmöjligheter vi efterlyser, inte bara när det gäller grupptalan utan också för att hantera gränsöverskridande anspråk på ett mer verkningsfullt sätt. Om vi kan göra dessa prioriteringar där och med timing och skyndsamhet snabbt kommer fram till de bästa lösningarna så tycker jag att det är så ni ska gå vidare."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"Malcolm Harbour,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph