Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-26-Speech-4-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090326.2.4-036"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Mr President, I would like to thank everyone for all the comments. In general, I hear a very positive approach to the proposal for the most needy. Mr President, could I just be allowed to focus on some of the comments that have been raised here today? First of all, I think that we have to keep in mind that poverty is not confined to certain areas or regions within the Member States. Unfortunately, it is an issue that all Member States have to face. It is true that the extent of the problem and the means available to remedy it are not identical throughout the whole European Community. The allocation of the budget to the Member States, as well as the differentiated rates for cofinancing for cohesion and non-cohesion countries, does of course already take into account the financial capacity of every country. This means that the bottom line will be that there will more money available for the so-called ‘new’ Member States than is the case today. Regarding the budget, I would just remind you that we have actually increased the budget available for the programme for the most needy by two thirds – up to EUR 0.5 billion – and I think this, together with the newly introduced cofinancing, will help alleviate some of the problems. I think we also have to keep in mind that this scheme is a voluntary one. Member States that have a social system in place in their own country certainly need not use this scheme. We do not seek to replace social policies that are already implemented in Member States and, to a certain extent, also managed by NGOs. Our intention is to underpin them by the provision of food, which I still consider the central aim of the agricultural policy. I believe that the changes that we have proposed go in the right direction. I think the provisions are reasonable and well balanced. The programme –when hopefully voted through this Parliament as well – will be able to meet the challenges of the future. It will be difficult to be against or to oppose this programme in a situation where unemployment is currently increasing dramatically all over Europe, thereby heavily increasing the number of people at risk of poverty. So I look forward to the votes of this extremely responsible Parliament."@en4
lpv:translated text
"− Pane předsedající, ráda bych poděkovala všem za jejich komentáře. Obecně zaznamenáváme velmi kladný přístup k návrhu pro ty nejpotřebnější občany. Pane předsedající, mohu se ve svém příspěvku soustředit na některé komentáře, které jsme zde dnes vyslechli? Za prvé, domnívám se, že nesmíme zapomínat na to, že chudoba se neomezuje jen na určité oblasti nebo regiony v rámci členských států. Naneštěstí je to problém, se kterým se musíme potýkat ve všech členských státech. Je pravda, že rozsah tohoto problému a dostupné prostředky k jeho nápravě nejsou v rámci celého Evropského společenství stejné. Přidělování rozpočtových prostředků jednotlivým členským státům, stejně tak jako rozdílné sazby spolufinancování u států, které čerpají prostředky z Fondu soudržnosti, a u států, které z nich prostředky nečerpají, už samozřejmě zohledňuje finanční možnosti každé jednotlivé země. To znamená, že nakonec zůstane tzv. „novým“ členským státům k dispozici více prostředků, než je tomu nyní. Pokud jde o rozpočet, ráda bych vám jen připomněla, že jsme ve skutečnosti navýšili rozpočet tohoto programu pro nejpotřebnější o dvě třetiny – na 0,5 miliardy EUR –, což podle mého názoru společně s nově zavedeným spolufinancováním pomůže zmírnit některé z těchto problémů. Domnívám se rovněž, že nesmíme zapomínat na to, že tento režim je dobrovolný. Členské státy, které mají ve své zemi zavedený určitý sociální systém, nemusejí samozřejmě tento režim využívat. Nesnažíme se nahradit sociální politiky, které jsou již v členských státech zavedené, a do jisté míry rovněž řízené nevládními organizacemi. Naším záměrem poskytovat podporu ve formě potravin, což nadále považuji za ústřední cíl zemědělské politiky. Jsem přesvědčena, že změny, které navrhujeme, směřují správným směrem. Považuji tato ustanovení za rozumná a vyvážená. Tento program – pokud jej dnes schválí i Parlament – se dokáže utkat s obtížemi v budoucnosti. Bude obtížné postavit se proti tomuto programu v situaci, kdy stále výrazně narůstá nezaměstnanost v celé Evropě, a tím se značně zvyšuje počet lidí ohrožených chudobou. Proto se těším na hlasování tohoto velmi zodpovědného Parlamentu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke enhver for alle bemærkningerne. Generelt fornemmer jeg, at man er meget positiv over for forslaget om fødevarer til de mest trængende. Lad mig blot fokusere på nogle få af de bemærkninger, som er blevet fremført her i dag. Først og fremmest mener jeg, vi er nødt til at holde os for øje, at fattigdom ikke er begrænset til bestemte områder eller regioner i medlemsstaterne. Det er desværre et problem, som samtlige medlemsstater må forholde sig til. Det er rigtigt, at problemets omfang og de midler, der er tilgængelige til at afhjælpe problemet, ikke er ens i hele Det Europæiske Fællesskab. Ved tildelingen af budgetmidler til medlemsstaterne samt de forskellige grader af samfinansiering for samhørigheds- og ikkesamhørighedslande tages der naturligvis allerede hensyn til hvert enkelt lands økonomiske formåen. Slutresultatet er således, at der vil være flere tilgængelige midler for de såkaldte "nye" medlemsstater end i dag. Hvad angår budgettet, vil jeg blot minde om, at vi rent faktisk har øget det disponible budget for programmet for de mest trængende med to tredjedele – op til 0,5 mia. EUR – og jeg mener, at dette sammen med den nylig indførte samfinansiering er med til at afhjælpe nogle af problemerne. Jeg mener også, vi skal holde os for øje, at denne ordning er frivillig. De medlemsstater, der har et fungerende socialsystem i deres eget land behøver bestemt slet ikke at anvende denne ordning. Det er ikke formålet at erstatte de socialpolitikker, som allerede er gennemført i medlemsstaterne og i et vist omfang også forvaltes af ngo'erne. Det er vores hensigt at understøtte disse politikker ved uddelingen af fødevarer, som jeg stadig betragter som det centrale formål med landbrugspolitikken. Det er min holdning, at de ændringer, vi har foreslået, går i den rigtige retning. Jeg mener, foranstaltningerne er rimelige og velafvejede. Programmet vil – når det forhåbentlig også er vedtaget her i Parlamentet – kunne imødegå udfordringerne i fremtiden. Det er vanskeligt at være imod eller modsætte sig dette program i en situation, hvor arbejdsløsheden i øjeblikket stiger markant i hele Europa, hvorved antallet af potentielle fattigdomsramte mennesker stiger. Så jeg ser frem til stemmeafgivningen her i Parlamentet, som jo udviser stort ansvar."@da2
"− Herr Präsident, ich möchte allen für ihre Anmerkungen danken. Im Großen und Ganzen höre ich einen sehr positiven Ansatz hinsichtlich des Vorschlags für die Bedürftigsten. Herr Präsident, dürfte ich mich auf einige der Anmerkungen konzentrieren, die heute hier vorgebracht wurden? Zunächst sollten wir meiner Meinung nach berücksichtigen, dass Armut nicht auf bestimmte Gebiete oder Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten begrenzt ist. Leider handelt es sich hier um ein Problem, von dem alle Mitgliedstaaten betroffen sind. Wahr ist, dass das Ausmaß des Problems innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nicht überall identisch ist. Dies gilt auch für die Mittel, die zu dessen Beseitigung zur Verfügung stehen. Bei der Verteilung der Haushaltsmittel an die Mitgliedstaaten und den unterschiedlichen Kofinanzierungsquoten für Kohäsionsländer und Nicht-Kohäsionsländer werden die finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Länder selbstverständlich bereits berücksichtigt. Dies bedeutet, dass am Ende für die so genannten „neuen“ Mitgliedstaaten mehr Gelder zur Verfügung stehen werden, als es heute der Fall ist. Hinsichtlich der Haushaltsmittel möchte ich Sie nur daran erinnern, dass wir die Mittel für das Programm für die Bedürftigsten tatsächlich um zwei Drittel – auf 0,5 Milliarden Euro – aufgestockt haben. Ich denke, dass dies zusammen mit der neu eingeführten Kofinanzierung dazu beitragen wird, einige der Probleme abzumildern. Meiner Ansicht nach sollten wir auch berücksichtigen, dass das Programm freiwillig ist. Mitgliedstaaten, die über ein eigenes Sozialsysteme in ihrem Land verfügen, müssen dieses Programm sicherlich nicht in Anspruch nehmen. Wir möchten die bereits in den Mitgliedstaaten umgesetzte und zu einem gewissen Grad auch durch NRO verwaltete Sozialpolitik nicht ersetzen. Unsere Absicht besteht darin, diese durch die Bereitstellung von Nahrungsmitteln zu untermauern, was ich nach wie vor als zentrales Ziel der Agrarpolitik betrachte. Ich glaube, dass die vorgeschlagenen Änderungen in die richtige Richtung gehen. Ich denke, die Vorschriften sind sinnvoll und ausgewogen. Das Programm – sofern es hoffentlich auch vom Parlament angenommen wird – wird es ermöglichen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. In einer Zeit, da die Arbeitslosigkeit in ganz Europa dramatisch zunimmt und somit die Zahl der von Armut bedrohten Menschen erheblich ansteigt, wird es schwierig, gegen das Programm zu sein oder ihm zu widersprechen. Daher freue mich auf die Abstimmung dieses extrem verantwortungsvollen Parlaments."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας. Εν γένει, άκουσα μια πολύ θετική προσέγγιση στην πρόταση αναφορικά με τους απόρους. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπεται να επικεντρωθώ σε κάποια από τα σχόλια που έγιναν σήμερα εδώ; Πρώτα από όλα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ένδεια δεν περιορίζεται σε κάποιες περιοχές ή περιφέρειες εντός των Κρατών Μελών. Δυστυχώς, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα Κράτη Μέλη. Είναι αλήθεια ότι το μέγεθος του προβλήματος και τα διαθέσιμα μέσα για τη λύση του δεν είναι πανομοιότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η κατανομή του προϋπολογισμού στα Κράτη Μέλη, καθώς και οι διαφοροποιημένες τιμές για τη συγχρηματοδότηση για τις χώρες συνοχής και μη συνοχής, λαμβάνει υπόψη την οικονομική δυνατότητα κάθε χώρας. Αυτό σημαίνει ότι τελικά το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερα διαθέσιμα χρήματα για τα λεγόμενα «νέα» Κράτη Μέλη από όσα διατίθενται σήμερα. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην ουσία αυξήσαμε το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα για τους απόρους κατά δυο τρίτα – έως 0,5 εκατομμύρια ευρώ – και πιστεύω ότι αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τη νέα συγχρηματοδότηση, θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των προβλημάτων. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το σχέδιο είναι εθελοντικό. Τα Κράτη Μέλη που έχουν λειτουργικό κοινωνικό σύστημα στη χώρα τους σίγουρα δεν χρειάζονται αυτό το σχέδιο. Δεν επιθυμούμε να αντικαταστήσουμε τις κοινωνικές πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται σε Κράτη Μέλη και ως ένα βαθμό διαχειρίζονται από ΜΚΟ. Η πρόθεσή μας είναι να τις υποστηρίξουμε παρέχοντας τρόφιμα, μια πράξη την οποία εξακολουθώ να θεωρώ ως τον κεντρικό στόχο της γεωργικής πολιτικής. Πιστεύω ότι οι αλλαγές που προτείναμε οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι οι διατάξεις είναι εύλογες και εξισορροπημένες. Το πρόγραμμα, όταν εν τέλει ψηφιστεί από αυτό το Κοινοβούλιο, θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος. Θα είναι δύσκολο να είσαι κατά ή υπέρ αυτού του προγράμματος σε μια κατάσταση όπου η ανεργία αυξάνεται δραματικά σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτήν τη στιγμή, και ως εκ τούτου αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Αδημονώ για την ψηφοφορία αυτού του εξαιρετικά υπεύθυνοι Κοινοβουλίου."@el10
"− Señor Presidente, quisiera mostrar mi agradecimiento a todos por los comentarios que han hecho. En general, he podido observar que hay un enfoque muy positivo de cara a la propuesta orientada a las personas más necesitadas. Señor Presidente, ¿podría centrarme en algunos de los comentarios que se han hecho hoy aquí? En primer lugar, considero que tenemos que tener en cuenta que la pobreza no está delimitada a determinadas áreas o regiones dentro de los Estados miembros. Lamentablemente, se trata de un problema al que tienen que hacer frente todos los Estados miembros. Es cierto que la magnitud del problema y los medios disponibles para remediarlo no son idénticos en toda la Comunidad Europea. La asignación del presupuesto a los Estados miembros, así como los diferentes porcentajes de cofinanciación para los países de cohesión y no cohesión, naturalmente, tiene en cuenta la capacidad financiera de cada país. Esto deriva en un resultado neto basado en más dinero disponible para los llamados «nuevos» Estados miembros del que se les asigna hoy en día. En cuando al presupuesto, sólo quisiera recordarles que realmente hemos aumentado el presupuesto disponible para el programa destinado a las personas más necesitadas en dos tercios —hasta 500 millones de euros—, y creo que este logro, junto con la cofinanciación que se ha introducido recientemente, ayudarán a aliviar algunos de los problemas. También considero que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un programa voluntario. Aquellos Estados miembros que cuentan con un sistema social en su propio país necesitarán, sin duda alguna, hacer uso de este programa. Nuestra intención no es sustituir las políticas sociales que ya se hayan aplicado en los Estados miembros y que, hasta cierto punto, también son las ONG las encargadas de gestionarlas. Nuestra intención es reforzarlas mediante el suministro de alimentos, pues creo que se trata del objetivo central de la política agrícola. Creo que los desafíos que hemos propuesto siguen la dirección adecuada. Creo que las disposiciones son razonables y que están bien equilibradas. El programa —una vez que también se haya votado en el Parlamento— podrá cubrir los desafíos del futuro. Será difícil oponerse a este programa en un contexto en el que la tasa de desempleo es cada vez mayor en toda Europa, lo que da lugar a que cada vez haya más gente expuesta al riesgo de vivir en la pobreza. Por tanto, espero contar con los votos de una institución tan responsable como el Parlamento."@es21
"Härra juhataja, tahan tänada kõiki tehtud märkuste eest. Üldiselt kuulen väga positiivset vastukaja kõige suuremas hädas olijaid käsitlevale ettepanekule. Härra juhataja, kas lubate mul keskenduda mõnele märkusele, mis on siin täna tehtud? Esiteks, arvan, et me peame pidama meeles, et vaesus ei ole piiratud liikmesriikide teatud alade või piirkondadega. Kahjuks peavad selle küsimusega tegelema kõik liikmesriigid. On õige, et probleemi ulatus ja selle lahendamiseks kättesaadavad meetmed ei ole terves Euroopa Ühenduses ühesugused. Liikmesriikide osad eelarves ning erinevad kaasrahastamise määrad Ühtekuuluvusfondist abi saavatele ja mittesaavatele riikidele võtavad loomulikult arvesse iga riigi finantssuutlikkust. See tähendab, et lõppkokkuvõttes hakkab niinimetatud uute liikmesriikide jaoks olema praegusest rohkem raha. Eelarve suhtes tahan teile lihtsalt meelde tuletada, et tegelikult oleme me enim puudustkannatavate inimeste programmi eelarvet suurendanud kahe kolmandiku võrra – kuni 0,5 miljardi euroni –, ja ma arvan, et see koos uue abinõuna kehtestatava kaasfinantseerimisega aitab mõningaid probleeme leevendada. Leian, et me ei tohi unustada ka, et see abikava on vabatahtlik. Liikmesriigid, kus on olemas sotsiaalsüsteem, ei pea loomulikult kõnealust abikava kasutama. Meie eesmärk ei ole liikmesriikides juba rakendatava ja teatud määral ka valitsusväliste organisatsioonide juhitava sotsiaalpoliitika asendamine. Me tahame neid toetada toidu andmisega, mida ma endiselt pean põllumajanduspoliitika keskseks sihiks. Usun, et väljapakutud muudatused lähevad õiges suunas. Arvan, et sätted on mõistlikud ja hästi tasakaalus. Programm – kui Euroopa Parlament loodetavasti samuti selle poolt hääletab – võimaldab astuda vastu tulevikus tekkivatele probleemidele. On keeruline olla või seista sellele programmile vastu olukorras, kus kogu Euroopas on tööpuudus järsult kasvamas, suurendades omakorda oluliselt nende inimeste arvu, keda ähvardab vaesus. Seega ootan huviga selle äärmiselt vastutustundliku Euroopa Parlamendi hääletuse tulemust."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää teitä kaikkia kommenteistanne. Kuulin yleisesti ottaen hyvin myönteisiä kantoja vähävaraisimpia koskevasta ehdotuksesta. Arvoisa puhemies, haluaisin keskittyä tiettyihin täällä tänään esitettyihin kommentteihin. Ensinnäkin minusta on pidettävä mielessä, että köyhyys ei rajoitu jäsenvaltioiden tiettyihin alueisiin. Kyse on valitettavasti asiasta, jonka kanssa kaikki jäsenvaltiot joutuvat ponnistelemaan. On totta, että ongelman laajuus ja käytettävissä olevat parannuskeinot eivät ole kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa samat. Varojen myöntämisessä jäsenvaltioille ja koheesiorahoitusta saavien maiden sekä niiden valtioiden, jotka eivät saa koheesiorahoitusta, eriytetyissä yhteisrahoitusosuuksissa otetaan tietenkin huomioon jokaisen valtion maksukyky. Tämä merkitsee viime kädessä, että rahaa on käytössä nykyistä enemmän niin sanotuille uusille jäsenvaltioille. Haluaisin muistuttaa teitä talousarviosta, että me olemme itse asiassa lisänneet vähävaraisimpia koskevan ohjelman varoja kahdella kolmasosalla, lähes puolella miljardilla eurolla. Uskon, että tällä, yhdessä uudelleen esitetyn yhteisrahoituksen kanssa, voidaan lieventää joitain ongelmia. Minusta meidän on pidettävä myös mielessä, että tämä on vapaaehtoinen järjestelmä. Jäsenvaltiot, joilla on omassa maassaan käytössä erityinen sosiaalijärjestelmä, eivät tarvitse tätä järjestelmää. Emme pyri korvaamaan jäsenvaltioissa sovellettavaa sosiaalipolitiikka, jota hallinnoivat jossain määrin myös kansalaisjärjestöt. Tarkoituksemme on tukea niitä elintarvikkeiden jakelulla, jota pidän edelleen maatalouspolitiikan keskeisenä tavoitteena. Uskon, että ehdottamamme muutokset ovat oikeansuuntaisia. Säännökset ovat minusta perusteltuja ja tasapainoisia. Ohjelmalla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin, ja toivon, että se hyväksytään myös parlamentin äänestyksessä. Tätä ohjelmaa on vaikeaa vastustaa tilanteessa, jossa työttömyys lisääntyy rajusti kaikkialla Euroopassa, minkä vuoksi myös työttömyysuhan alla olevien määrä lisääntyy voimakkaasti. Odotan sen vuoksi innokkaana tämän erittäin vastuullisen parlamentin äänestystä."@fi7
". − Monsieur le Président, j’aimerais remercier l’Assemblée pour toutes ces contributions. Je suis heureuse de constater que cette proposition en faveur des plus démunis a été bien accueillie dans son ensemble. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur quelques points qui ont été soulevés aujourd’hui. Avant toute chose, je pense qu’il convient de préciser que la pauvreté ne se limite pas uniquement à certaines zones ou régions des États membres. Malheureusement, il s’agit bel et bien d’un problème auquel tous les États membres doivent faire face. Cependant, il est bien entendu évident que l’étendue du problème et les moyens disponibles pour y remédier diffèrent d’un point à l’autre de la Communauté européenne. La dotation budgétaire aux États membres et les différents taux de cofinancement pour les pays bénéficiant du Fonds de cohésion et autres, tient compte, bien entendu, de la capacité financière inhérente à chaque pays. Ceci implique qu’en fin de compte, les États membres dits «nouveaux» bénéficieront de plus de ressources qu’à l’heure actuelle. En ce qui concerne le budget, je voudrais simplement vous rappeler que dans le cadre du programme pour les plus démunis il a été augmenté de deux tiers et s’élève maintenant à un demi milliard d’euros. Selon moi, ce nouvel apport combiné à la récente introduction du cofinancement permettra de résoudre certains problèmes. N’oublions pas non plus que la participation à ce programme est volontaire et que les États membres disposant déjà d’un système social national n’ont pas besoin d’y adhérer. En effet, notre objectif n’est pas de remplacer les politiques sociales instaurées au sein des États membres, gérées dans une certaine mesure par les ONG, mais de les soutenir en leur fournissant des denrées alimentaires ce qui, selon moi, constitue toujours l’essence même de la politique agricole. J’estime par conséquent que les modifications que nous avons proposées vont dans la bonne direction et que les dispositions sont raisonnables et bien équilibrées. Ce programme, qui je l’espère sera également voté par ce Parlement, sera capable de relever les défis du futur. Étant donné le contexte actuel où l’ensemble du territoire européen est frappé par une augmentation dramatique du chômage, et par conséquent du nombre de personnes risquant de tomber dans la pauvreté, il serait difficile de s’opposer à ce programme. J’attends donc avec impatience les votes de ce Parlement extrêmement responsable."@fr8
"− Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az elhangzott hozzászólásokhoz. Általában véve elmondhatom, hogy nagyon pozitívan fogadták a szükséget szenvedők megsegítésére irányuló javaslatot. Elnök úr, hadd térjek ki néhány, a mai nap folyamán elhangzott hozzászólásra. Először is, úgy vélem, nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy a szegénység nem csak a tagállamok bizonyos területeire vagy régióira korlátozódik. Sajnos ez egy olyan kérdés, amellyel minden tagállamnak szembe kell néznie. Bár igaz, hogy a probléma mértéke és az annak orvoslására rendelkezésre álló eszközök nem egyformák az Európai Közösség különböző területein. A költségvetésnek a tagállamok számára történő elosztása, csakúgy mint a társfinanszírozás differenciált mértéke a kohéziós és a nem kohéziós országok esetében természetesen már most figyelembe veszi az egyes országok anyagi kapacitását. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett új tagállamok végső soron több pénzhez férhetnek majd hozzá, mint eddig. Ami a költségvetést illeti, szeretném emlékeztetni Önöket, hogy valójában kétharmadával megemeltük a leginkább rászorulók megsegítését célzó program költségvetését – így az most 0,5 milliárd EUR –, és úgy vélem, hogy ez – az újonnan bevezetett társfinanszírozással együtt – segít majd a problémák enyhítésében. Véleményem szerint azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a program önkéntes. Azok a tagállamok, amelyek rendelkeznek az e program helyébe állítható szociális rendszerrel, bizonyára nem szorulnak rá, hogy igénybe vegyék ezt a lehetőséget. Nem célunk, hogy ezzel helyettesítsük a tagállamokban már működő szociális politikákat, amelyeket bizonyos részben a nem kormányzati szervezetek működtetnek. A mi szándékunk az, hogy megerősítsük ezeket azáltal, hogy élelmiszert biztosítunk, ami véleményem szerint még mindig a közös agrárpolitika egyik központi célja. Úgy hiszem, hogy az általunk javasolt változtatások a megfelelő irányba mutatnak. Úgy vélem, az intézkedések megalapozottak és kiegyensúlyozottak. A program – amely reményeink szerint a parlamenti szavazáson is átmegy – képes lesz választ adni a jövő kihívásaira. Nehéz lesz nem támogatni vagy ellenezni ezt a programot egy olyan helyzetben, mint most, amikor a munkanélküliség Európa-szerte drámai mértékben növekszik, amely folyamán egyre nagyobb mértékben nő azok száma, akik ki lesznek téve a szegénység veszélyének. Így hát várom e rendkívül felelősségteljes Parlament szavazásának végeredményét."@hu11
"Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti per le osservazioni formulate. In generale, ho percepito un approccio molto positivo alla proposta concernente gli indigenti. Ciò premesso, signor Presidente, mi consenta di soffermarmi su alcuni commenti espressi. In primo luogo, penso che dobbiamo ricordare che la povertà non si limita ad alcune zone o regioni all’interno degli Stati membri. E’ purtroppo un fenomeno esteso che tutti gli Stati membri devono affrontare. E’ vero che la sua portata e i mezzi disponibili per porvi rimedio non sono identici nell’intera Comunità. L’assegnazione del bilancio agli Stati membri e le percentuali differenziate di cofinanziamento per i paesi della coesione e non tengono ovviamente conto della capacità finanziaria di ciascuno Stato. Ciò significa che il punto di partenza è che vi sarà più denaro disponibile per i cosiddetti “nuovi” Stati membri di quanto ve ne sia oggi. In merito al bilancio, vorrei soltanto rammentarvi che abbiamo di fatto incrementato di due terzi – fino a 0,5 miliardi di euro – il bilancio a disposizione del programma per gli indigenti e ritengo che questo, insieme al neointrodotto cofinanziamento, contribuirà ad attenuare alcuni problemi. Penso inoltre che dobbiamo tenere presente il fatto che si tratta di un regime volontario. Gli Stati membri che dispongono di un proprio sistema sociale non hanno sicuramente bisogno di avvalersi del programma. Non cerchiamo di sostituire le politiche sociali già attuate negli Stati membri e, in una certa misura, gestiti anche dalle organizzazioni non governative. Il nostro intento è supportarle attraverso l’approvvigionamento di cibo, che considero sempre l’obiettivo centrale della politica agricola. Credo che le modifiche proposte vadano nella giusta direzione. Penso che le disposizioni siano ragionevoli e ben equilibrate. Il programma – quando auspicabilmente sarà stato approvato dal Parlamento – sarà in grado di affrontare le sfide del futuro. E’ difficile essere contro il programma od opporvisi in una situazione in cui la disoccupazione sta drammaticamente aumentando in tutta Europa, incrementando anche notevolmente il numero di persone a rischio di povertà. Confido dunque nel voto di questo Parlamento estremamente responsabile."@it12
"− Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti visiems už komentarus. Apskritai matau labai teigiamą reakciją į pasiūlymą dėl labiausiai skurstančių. Gerb. pirmininke, norėčiau dėmesio skirti tik keliems šiandien išsakytiems komentarams. Manau, kad turime nepamiršti, jog skurdas neapsiriboja tam tikromis vietovėmis ar regionais valstybėse narėse. Deja, su tuo susiduria visos valstybės narės. Tikra tiesa, kad problemos mastai bei turimos priemonės jai spręsti nėra vienodos visoje Europos Bendrijoje. Biudžeto skyrimas valstybėms narėms bei skirtingos bendrojo finansavimo normos sanglaudos ir ne sanglaudos šalims rodo, kad atsižvelgiama į šalių finansines galimybes. Tai reiškia, kad galų gale vadinamosioms „naujoms“ valstybėms narėms teks daugiau pinigų nei tenka dabar. Dėl biudžeto tik norėčiau priminti, kad iš tiesų padidinome labiausiai skurstančiųjų programai skirtą biudžetą dviem trečdaliais – iki 0,5 mlrd. EUR, – ir manau, kad ši suma drauge su naujai įvestu bendruoju finansavimu padės išspręsti dalį problemų. Manau, turime nepamiršti, kad tai savanoriška programa. Valstybės narės, turinčios atskirą socialinę sistemą, tikrai neprivalo ja naudotis. Mūsų tikslas nėra pakeisti valstybėse narėse jau įgyvendintus socialinės politikos sprendimus, iš dalies vykdomus ir NVO. Mūsų siekis – paremti juos, tiekiant maistą, o tą aš vis dar laikau svarbiausiu žemės ūkio politikos tikslu. Tikiu, kad mūsų pasiūlyti keitimai eina teisinga kryptimi. Manau, kad sąlygos tinkamos ir gerai suderintos. Programa – kai už ją, tikėkimės, nubalsuos ir Parlamentas – gebės susidoroti su ateityje kilsiančiais iššūkiais. Bus nelengva nepritarti ar eiti prieš šią programą, esant situacijai, kai nedarbas dramatiškai auga visoje Europoje ir taip sparčiai daugėja žmonių, kuriems gresia skurdas. Tad laukiu šio labai atsakingo Parlamento balsavimo."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, es gribētu visiem pateikties par izteikumiem. Kopumā es saklausu ļoti pozitīvu pieeju priekšlikumam par vistrūcīgākajiem. Priekšsēdētāja kungs, vai es drīkstētu pievērsties tikai dažām šodien šeit izteiktajām piezīmēm? Pirmkārt, es domāju, ka mums jāpatur prātā, ka nabadzība neaprobežojas ar noteiktiem apvidiem vai reģioniem dalībvalstīs. Diemžēl tas ir jautājums, ar kuru jāsaskaras visām dalībvalstīm. Ir tiesa, ka problēmas apjoms un tās risināšanai pieejamie līdzekļi nav vienādi visā Eiropas Kopienā. Budžeta piešķīrums dalībvalstīm, kā arī diferencētās līdzfinansējuma likmes kohēzijā iekļautajām un kohēzijā neiekļautajām valstīm, protams, jau ņem vērā katras valsts finansiālo spēju. Tas nozīmē, ka pamatnostāja būs tāda, ka vairāk naudas būs pieejama tā sauktajām „jaunajām” dalībvalstīm nekā tas ir šodien. Attiecībā uz budžetu es tikai atgādināšu jums, ka mēs patiesībā esam palielinājuši budžetu, kas ir pieejams programmai vistrūcīgākajiem, pat divām trešdaļām — līdz EUR 0,5 miljardiem — un es domāju, ka šis kopā ar tikko ieviesto līdzfinansējumu palīdzēs atvieglot dažas no problēmām. Es domāju, ka mums ir arī jāatceras, ka šī ir brīvprātīga shēma. Dalībvalstis, kurām pašām darbojas sociāla sistēma, noteikti nav jāizmanto šī shēma. Mēs nemēģinām aizvietot sociālo politiku, kas jau ir īstenota dalībvalstīs un ko zināmā mērā pārvalda NVO. Mūsu nolūks ir tās atbalstīt, piegādājot pārtiku, ko es joprojām uzskatu par lauksaimniecības politikas centrālo mērķi. Es uzskatu, ka mūsu ierosinātās pārmaiņas iet pareizā virzienā. Es domāju, ka noteikumi ir saprātīgi un līdzsvaroti. Programma, kad par to, cerams, nobalsos arī šis Parlaments, varēs risināt nākotnes problēmas. Būs grūti nostāties pret vai oponēt šai programmai situācijā, kad bezdarbs pašlaik dramatiski palielinās visā Eiropā, līdz ar to ievērojami palielinot cilvēku skaitu, kas ir pakļauti trūkuma riskam. Tāpēc es gaidu šī ārkārtīgi atbildīgā Parlamenta balsojumu."@lv13
"Mr President, I would like to thank everyone for all the comments. In general, I hear a very positive approach to the proposal for the most needy. Mr President, could I just be allowed to focus on some of the comments that have been raised here today? First of all, I think that we have to keep in mind that poverty is not confined to certain areas or regions within the Member States. Unfortunately, it is an issue that all Member States have to face. It is true that the extent of the problem and the means available to remedy it are not identical throughout the whole European Community. The allocation of the budget to the Member States, as well as the differentiated rates for cofinancing for cohesion and non-cohesion countries, does of course already take into account the financial capacity of every country. This means that the bottom line will be that there will more money available for the so-called ‘new’ Member States than is the case today. Regarding the budget, I would just remind you that we have actually increased the budget available for the programme for the most needy by two thirds – up to EUR 0.5 billion – and I think this, together with the newly introduced cofinancing, will help alleviate some of the problems. I think we also have to keep in mind that this scheme is a voluntary one. Member States that have a social system in place in their own country certainly need not use this scheme. We do not seek to replace social policies that are already implemented in Member States and, to a certain extent, also managed by NGOs. Our intention is to underpin them by the provision of food, which I still consider the central aim of the agricultural policy. I believe that the changes that we have proposed go in the right direction. I think the provisions are reasonable and well balanced. The programme –when hopefully voted through this Parliament as well – will be able to meet the challenges of the future. It will be difficult to be against or to oppose this programme in a situation where unemployment is currently increasing dramatically all over Europe, thereby heavily increasing the number of people at risk of poverty. So I look forward to the votes of this extremely responsible Parliament."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil iedereen graag bedanken voor alle gemaakte opmerkingen. Ik merk dat het voorstel voor de meest behoeftigen over het algemeen heel positief wordt benaderd. Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe in te gaan op enkele van de opmerkingen die vandaag zijn gemaakt? Allereerst denk ik dat we moeten onthouden dat armoede niet beperkt is tot bepaalde gebieden of regio’s binnen de lidstaten. Helaas is het een probleem dat alle lidstaten moeten inzien. Het is waar dat de omvang van het probleem en de middelen die beschikbaar zijn om het op te lossen niet in de hele Europese Gemeenschap hetzelfde zijn. Bij de toewijzing van de begroting aan de lidstaten en de gedifferentieerde percentages voor medefinanciering voor cohesie- en niet-cohesielanden is uiteraard al rekening gehouden met de financiële draagkracht van elk land. Dit betekent dat er uiteindelijk meer geld beschikbaar zal zijn voor de zogenaamde ‘nieuwe’ lidstaten dan nu het geval is. Ten aanzien van de begroting wil ik alleen in herinnering roepen dat we de begroting voor het programma voor de meest behoeftigen met tweederde – tot 0,5 miljard – hebben verhoogd en ik denk dat dit, samen met het nieuwe medefinancieringssysteem, de problemen voor een deel zal oplossen. Ik denk dat we ook moeten onthouden dat dit een vrijwillige regeling is. Lidstaten die zelf een sociaal systeem toepassen op nationaal niveau hoeven van deze regeling uiteraard geen gebruik te maken. Het is niet onze bedoeling sociaal beleid dat al in de lidstaten wordt uitgevoerd en tot op zekere hoogte ook door ngo’s wordt beheerd, te vervangen. Onze bedoeling is om dit beleid te ondersteunen door het verstrekken van voedsel, wat ik nog steeds als centrale doelstelling van het landbouwbeleid beschouw. Ik denk dat de veranderingen die wij hebben voorgesteld de juiste richting volgen. Ik denk dat de voorschriften aanvaardbaar en evenwichtig zijn. Het programma zal, als ook dit Parlement het in zijn stemming goedkeurt, in staat zijn de uitdagingen van de toekomst te overwinnen. Dit programma is moeilijk af te keuren of te verwerpen in de huidige situatie waarin de werkloosheid in heel Europa drastisch stijgt en daardoor ook het aantal mensen met een armoederisico ernstig toeneemt. Ik kijk dus alvast uit naar de stemming van dit uiterst verantwoordelijke Parlement."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować wszystkim za uwagi. Ogólnie rzecz biorąc słyszę, że nastawienie do projektu dla najbardziej potrzebujących jest bardzo pozytywne. Panie przewodniczący! Czy mogę skupić się na niektórych zgłoszonych dziś uwagach? Po pierwsze, myślę, że musimy pamiętać, że ubóstwo nie ogranicza się do pewnych obszarów lub regionów w państwach członkowskich. Niestety, jest to wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się wszystkie państwa członkowskie. To prawda, że skala problemu i dostępność środków zaradczych nie są identyczne w całej Wspólnocie Europejskiej. Podział budżetu pomiędzy państwa członkowskie, jak również zróżnicowane udziały dotyczące współfinansowania dla krajów objętych Funduszem Spójności i krajów nim nie objętych oczywiście uwzględniają już możliwości każdego z krajów. To oznacza, że w rezultacie dla tak zwanych „nowych” państw członkowskich dostępnych będzie więcej pieniędzy niż obecnie. Jeśli chodzi o budżet, to przypomnę tylko, że właśnie zwiększyliśmy budżet programu dla najbardziej potrzebujących o dwie trzecie – do 0,5 miliarda euro – i myślę, że to, wraz z nowo wprowadzonym współfinansowaniem, pomoże złagodzić niektóre problemy. Myślę też, że musimy pamiętać, że schemat ten ma charakter dobrowolny. Te państwa członkowskie, które posiadają własny system socjalny, oczywiście nie potrzebują tego schematu. Nie próbujemy zastępować polityki społecznej już realizowanej w państwach członkowskich, którą w pewnym zakresie zarządzają również organizacje pozarządowe. Naszym zamiarem jest ich wsparcie poprzez dostarczanie żywności, co wciąż uważam za główny cel polityki rolnej. Wierzę, że projektowane przez nas zmiany idą we właściwym kierunku. Myślę, że te przepisy są rozsądne i wyważone. Program – gdy, jak mam nadzieję, zostanie przegłosowany przez ten Parlament – będzie zdolny sprostać wyzwaniom przyszłości. Trudno będzie teraz być przeciw lub sprzeciwiać się temu programowi w sytuacji, w której bezrobocie w całej Europie dramatycznie rośnie, przez co znacznie zwiększa się liczba osób zagrożonych ubóstwem. Oczekuję więc na głosy tego niezmiernie odpowiedzialnego Parlamentu."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer a todos os intervenientes todas as observações que fizeram. De uma maneira geral, vejo que é muito positiva a abordagem da proposta em prol dos mais necessitados. Senhor Presidente, permitam-me que me concentre sobre alguns dos comentários que aqui foram feitos hoje. Em primeiro lugar, penso que temos de ter presente que a pobreza não está limitada a determinadas áreas ou regiões pertencentes aos Estados-Membros. Infelizmente, é uma questão que todos os Estados-Membros têm de enfrentar. É verdade que a dimensão do problema e os meios disponíveis para o remediar não são idênticos em toda a Comunidade Europeia. A afectação do orçamento aos Estados-Membros, bem como as taxas diferenciadas para o co-financiamento para países da coesão e países que não são da coesão, já levam em consideração, como é evidente, a capacidade financeira de todos os países. Isso significa que a orientação de fundo será a de que haverá mais dinheiro disponível para os chamados "novos" Estados-Membros do que acontece hoje em dia. No que diz respeito ao orçamento, gostaria apenas de recordar que aumentámos de facto o orçamento disponível para o programa a favor dos mais necessitados em dois terços – para 500 milhões de euros - e penso que este montante, juntamente com o co-financiamento recentemente introduzido, contribuirá para minorar alguns dos problemas. Penso que também temos de ter presente que este regime é voluntário. Os Estados-Membros que têm em vigor um sistema social no seu próprio país não têm decerto necessidade de utilizar este regime. Não procuramos substituir políticas sociais que já são aplicadas em Estados-Membros e, em certa medida, também são geridas por ONG. A nossa intenção é apoiá-las através do fornecimento de géneros alimentícios, o que continuo a considerar como objectivo central da política agrícola. Considero que as modificações que propusemos seguem o rumo certo. Penso que as disposições são razoáveis e equilibradas. O programa – uma vez aprovado também por este Parlamento, assim o esperamos – poderá responder aos desafios do futuro. Será difícil estar contra este programa ou opor-se-lhe numa situação em que o desemprego aumenta assustadoramente em toda a Europa, aumentando assim, de forma acentuada, o número de pessoas em risco de pobreza. Aguardo, pois, com o maior interesse a votação deste Parlamento extremamente responsável."@pt17
"− Domnule preşedinte, doresc să mulţumesc tuturor pentru toate comentarii. În general, reacţiile la propunerea pentru persoanele cele mai defavorizate sunt pozitive. Domnule preşedinte, îmi permiteţi să fac referire la câteva comentarii emise astăzi aici? În primul rând, consider că toţi trebuie să reţinem că sărăcia nu afectează doar anumite regiuni sau zone din statele membre. Din păcate, este o problemă cu care se confruntă toate statele membre. Este adevărat că dimensiunile problemei şi mijloacele disponibile pentru remedierea acesteia nu sunt identice la nivel comunitar. Alocarea bugetului către statele membre, precum şi procentele diferenţiate de cofinanţare pentru ţările implicate şi cele neimplicate în procesul de coeziune, iau deja în calcul capacitatea financiară a fiecărei ţări. Aceasta înseamnă că, într-un final, aşa-numitele "noi" state membre vor avea la dispoziţie mai mulţi bani decât astăzi. În ceea ce priveşte bugetul, doresc să vă reamintesc că am mărit cu două treimi (aproximativ 500 de milioane de euro) bugetul disponibil pentru programul pentru persoanele cele mai defavorizate şi consider că această măsură, împreună cu cofinanţarea nou introdusă, va contribui la găsirea unor soluţii pentru câteva din probleme. Trebuie să reţinem faptul că acest program este unul voluntar. Desigur, statele membre cu un sistem social nu au nevoie să folosească acest program. Nu încercăm să înlocuim politicile sociale deja puse în aplicare în statele membre şi care, într-o anumită măsură, sunt gestionate şi de ONG-uri. Intenţia noastră este să ajutăm furnizând alimente şi consider că acesta este scopul central al politicii agricole. Consider că modificările pe care le-am propus merg în direcţia corectă. Sunt de părere că prevederile sunt rezonabile şi bine echilibrate. Acest program – care sperăm că va fi votat şi de Parlament – va putea face faţă provocărilor viitorului. Ar fi greu ca cineva să se declare împotriva acestui program sau să i se opună, având în vedere că şomajul creşte dramatic în întreaga Europă, determinând astfel creşterea numărului persoanelor sărace. Sper, deci, că acest Parlament extrem de responsabil îi va acorda votul său de încredere."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som sa každému poďakovala za pripomienky. Vo všeobecnosti počujem veľmi pozitívny prístup k návrhu pre najodkázanejšie osoby. Pán predsedajúci, mohla by som sa zamerať na niektoré pripomienky, ktoré tu dnes zazneli? Po prvé, myslím si, že nesmieme zabúdať, že chudoba nie je obmedzená na určité oblasti či regióny členských štátov. Bohužiaľ, je to záležitosť, ktorej musia čeliť všetky členské štáty. Je pravda, že rozsah problému a dostupné prostriedky na jeho zmiernenie nie sú rovnaké v rámci celého Európskeho spoločenstva. Pri vyčlenení rozpočtu členským štátom, ako aj rozlíšení sadzby spolufinancovania pre kohézne a nekohézne štáty, sa, samozrejme, prihliada na finančnú spôsobilosť jednotlivých štátov. To znamená, že tzv. „novým“ členským štátom bude v podstate pridelených viac peňazí, ako je tomu dnes. Čo sa týka rozpočtu, chcela by som vám pripomenúť, že sme zvýšili rozpočet programu pre najodkázanejšie osoby o dve tretiny – až 0,5 miliardy EUR – a myslím, že to spolu s novozavedeným spolufinancovaním pomôže zmierniť niektoré problémy. Myslím, že takisto nesmieme zabúdať, že táto schéma je dobrovoľná. Členské štáty, ktoré majú vlastný platný sociálny systém, nemusia túto schému použiť. Nechceme nahradiť sociálne politiky zavedené v členských štátoch, ktoré sú do určitej miery riadené aj mimovládnymi organizáciami. Naším zámerom je podporiť ich zásobením potravinami, čo stále považujem za hlavný cieľ poľnohospodárskej politiky. Verím, že zmeny, ktoré sme navrhli, majú správny smer. Myslím si, že ustanovenia sú rozumné a vyvážené. Program – ak ho dnes, dúfajme, odhlasuje aj Parlament – bude schopný čeliť problémom budúcnosti. Bude ťažké byť proti alebo sa postaviť proti tomuto programu v čase, keď sa nezamestnanosť stále zvyšuje v celej Európe, čím sa výrazne zvyšuje počet ľudí ohrozených chudobou. Teším sa teda na hlasovanie tohto veľmi zodpovedného Parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, vsem bi se rada zahvalila za pripombe. Na splošno sem slišala zelo pozitiven pristop k predlogu zagotavljanja pomoči tistim, ki so je najbolj potrebni. Gospod predsednik, dovolite mi, da se osredotočim na nekatere pripombe, ki smo jih danes slišali. Predvsem ne smemo pozabiti, da revščina ni omejena le na določena območja ali regije znotraj držav članic. Žal gre za vprašanje, s katerim se morajo soočati vse države članice. Res je, da obseg problema in sredstva, razpoložljiva za odpravljanje te revščine, niso enaka po vsej Evropski skupnosti. Pri dodeljevanju proračunskih sredstev državam članicam, kot tudi pri različnih stopnjah sofinanciranja za kohezijske in nekohezijske države, se seveda že sedaj upošteva finančna zmogljivost vsake posamezne države. To pomeni, da bo v končni fazi na voljo več denarja za tako imenovane „nove“ države članice, kot ga je na voljo v tem trenutku. V zvezi s proračunom bi vas rada opozorila, da smo proračun, namenjen programu zagotavljanja pomoči tistim, ki so je najbolj potrebni, že povečali za dve tretjini – na 0,5 milijarde EUR –, in menim, da bo to, skupaj z novo uvedenim sofinanciranjem, pomagalo pri blaženju nekaterih problemov. Prav tako ne smemo pozabiti, da je ta načrt prostovoljen. Državam članicam, ki imajo vzpostavljene socialne sisteme, vsekakor ni treba uporabljati tega načrta. Ne nameravamo nadomestiti socialnih politik, ki jih države članice že izvajajo in katere v določenem obsegu upravljajo tudi nevladne organizacije. Naš namen je, da jih podpremo z zagotavljanjem hrane, kar je po mojem mnenju še vedno osrednji namen kmetijske politike. Prepričana sem, da spremembe, ki smo jih predlagali, predstavljajo razvoj v pravo smer. Menim, da so določbe razumne in dobro uravnotežene. S programom – ko bo, upam, izglasovan tudi v tem Parlamentu – bomo pripravljeni na izzive, ki jih prinaša prihodnost. Zelo težko bo glasovati proti ali nasprotovati temu programu v razmerah, ko se brezposelnost trenutno po vsej Evropi dramatično povečuje, s tem pa se močno povečuje tudi število ljudi, ki jih ogroža revščina. Z veseljem pričakujem glasovanje v tem izjemno odgovornem Parlamentu."@sl20
"− Herr talman! Jag vill tacka er alla för era synpunkter. Jag märker att inställningen till förslaget till fromma för de mest behövande överlag är mycket positiv. Herr talman! Får jag bara ta upp några av de synpunkter som har framförts här i dag? För det första tror jag att vi måste hålla i minnet att fattigdomen inte begränsar sig till vissa områden eller regioner i medlemsstaterna. Tyvärr är den någonting som alla medlemsstater måste ta itu med. Det stämmer att problemets omfattning och de tillgängliga medlen för att åtgärda det inte är identiska i hela Europeiska gemenskapen. Budgetallokeringen till medlemsstaterna och de differentierade samfinansieringsgraderna mellan sammanhållnings- och icke-sammanhållningsländer tar förstås redan hänsyn till respektive lands finansiella kapacitet. Det betyder att det i slutändan blir mer pengar tillgängliga för de så kallade nya medlemsstaterna än i dag. När det gäller budgeten vill jag bara påminna er om att vi faktiskt har ökat anslaget till programmet för de sämst ställda med två tredjedelar – upp till 0,5 miljarder euro – och jag tror att detta, jämte den nyss införda samfinansieringen, kommer att lindra en del av problemen. Jag tycker också att vi ska komma ihåg att det här är ett frivilligt system. Medlemsstater som har fungerande sociala system behöver verkligen inte använda det här systemet. Vi försöker inte ersätta socialpolitiska åtgärder som medlemsstaterna redan har genomfört och som i viss utsträckning också administreras av icke-statliga organisationer. Vår avsikt är att komplettera dem genom att tillhandahålla livsmedel, vilket jag fortfarande anser vara det centrala i jordbrukspolitiken. Jag tycker att de förändringar som vi har föreslagit är steg i rätt riktning. Jag anser att bestämmelserna är rimliga och välavvägda. När programmet förhoppningsvis har antagits också av parlamentet kommer det att klara framtidens utmaningar. Det kommer att bli svårt att gå emot det här programmet i ett läge där arbetslösheten ökar dramatiskt i hela Europa och antalet människor som riskerar fattigdom därmed ökar kraftigt. Så jag ser fram emot omröstningen i detta oerhört ansvarstagande parlament."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph