Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-25-Speech-3-455"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090325.33.3-455"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, in de plenaire vergadering van mei vorig jaar heeft het Europees Parlement al duidelijk stelling genomen tegen de mensonwaardige en milieuverwoestende situaties rond het ontmantelen van schepen. Op verschillende stranden in Zuid-Azië liggen echter nog steeds enorme afgedankte zeeschepen die onder milieuonvriendelijke maar ook mensonvriendelijke omstandigheden worden gesloopt. In Bangladesh bijvoorbeeld voldoet geen van de 36 slooplocaties aan de minimale milieu- en veiligheidsnormen. Positief is dat een week geleden het Hooggerechtshof om deze reden de regering van Bangladesh heeft opgedragen om deze zogenaamde sloopwerven binnen twee weken te sluiten. Tevens heeft hetzelfde Hooggerechtshof bepaald dat geen enkel schip met gevaarlijke stoffen Bangladesh binnen mag. Bovendien moet de minister van Milieu van Bangladesh binnen drie maanden regels voor de recycling van sloopschepen vaststellen die voldoen aan het Verdrag van Bazel. Dit zijn nu precies de belangrijke maatregelen die het Europees Parlement conform de resolutie van vorig jaar voorstaat. Je zou haast denken dat het Hooggerechtshof in Bangladesh onze resolutie gelezen heeft. Ik zie deze uitspraak als een belangrijke overwinning in de strijd tegen de eerder genoemde onaanvaardbare praktijken. Het is erg belangrijk dat de regering van Bangladesh de juridische uitspraken goed opvolgt. Dat geldt niet alleen voor Bangladesh, maar ook voor andere Aziatische landen. Eerder heb ik al opgemerkt dat de inzet van individuele staten niet voldoende zal zijn. Een mondiale oplossing voor het probleem van de sloopschepen blijft dringend noodzakelijk. In mei van dit jaar zal er in Hongkong een mondiale conferentie worden gehouden door de Internationale Maritieme Organisatie. Doel van deze conferentie is dat er een mondiaal akkoord wordt gesloten inzake de recycling van sloopschepen. De resolutie van de Commissie milieu moet ervoor zorgen dat de Raad en de Commissie een duidelijke boodschap meekrijgen voor de onderhandelingen met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Ten opzichte van de resolutie van vorig jaar is het van belang om de volgende vijf zaken toe te voegen. Ten eerste moet het duidelijk zijn dat afgedankte schepen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt als gevaarlijk afval aangemerkt dienen te worden en zodoende onder het Verdrag van Bazel dienen te vallen. Blijven discussiëren over de definities is niet in het belang van milieubescherming. Amendement 1 van de EVP-Fractie zwakt deze stellingname enigszins af en kan ik daarom niet steunen. Ten tweede, het stranden van schepen voor ontmanteling ter plekke moet als niet aanvaardbaar worden aangemerkt. Ten derde, het is noodzakelijk dat voordat de langdurige ratificatieperiode is afgerond er maatregelen worden uitgevoerd vooral in verband met de uitfasering van enkelwandige tankers. Ten vierde, certificering van sloopwerven wordt toegejuicht. Ten vijfde, een verplicht fonds dient in het kader van de producentenverantwoordelijkheid een onderdeel van de maatregelen te blijven. Dit heeft het Europees Parlement vorig jaar al aangegeven. Het lijkt er echter op dat de Europese Commissie op dit standpunt terugkomt. Ik wil daarom graag van commissaris Figel’ horen dat de Commissie nog steeds bereid is om een sloopfonds op te richten. Met deze resolutie, gevoegd bij de resolutie van vorig jaar, zetten we als Europees Parlement een heldere lijn uit naar een oplossing van genoemde problemen. Ik ben verheugd dat er in de Commissie milieu en in de Commissie vervoer een grote mate van overeenstemming is over dit onderwerp. Ik spreek de hoop uit dat de Raad en de Commissie zich ook zo eensgezind zullen inspannen om over twee maanden in Hongkong een goed verdrag te sluiten waarbij de belangen inzake veiligheid, milieu en volksgezondheid goed gewaarborgd zijn. Graag hoor ik van commissaris Figel’ of deze heldere lijn door de Commissie zal worden gebruikt als inzet voor de onderhandeling bij de IMO-conferentie, alsmede welke maatregelen de Europese Commissie gaat treffen voor een tijdige implementatie en uitvoering van het te sluiten verdrag."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, na plenárním zasedání v květnu loňského roku se Evropský parlament jasně postavil proti demontáži lodí, která se uskutečňuje neekologickým způsobem a v lidsky nedůstojných podmínkách. Přesto se však na různých místech při pobřeží jižní Asie demontují obrovské námořní lodě určené k vrakování v lidsky nedůstojných a neekologických podmínkách. Například v Bangladéši neodpovídá ani jedno z 36 demontážních zařízení minimálním ekologickým a bezpečnostním normám. Pozitivní věc je, že z tohoto důvodu přikázal před týdnem nejvyšší soud bangladéšské vládě, aby do dvou týdnů tato „vrakoviště“ uzavřela. Zároveň nejvyšší soud zakázal všem lodím obsahujícím nebezpečné látky přístup na území Bangladéše. Bangladéšský ministr pro životní prostředí musí během tří měsíců stanovit pravidla pro recyklaci lodí určených k vrakování v souladu s Basilejskou úmluvou. To jsou ta samá významná opatření, která prosazoval Evropský parlament v usnesení z minulého roku. Člověk by si mohl skoro myslet, že bangladéšský nejvyšší soud naše usnesení četl. Toto rozhodnutí je podle mne významným vítězstvím v boji s nepřijatelnými postupy, které byly dříve zmíněny. Je nezbytné, aby se bangladéšská vláda náležitě řídila soudním rozhodnutím. To se týká nejenom Bangladéše, ale též dalších asijských zemí. Jak jsem již zmínil, snahy jednotlivých států nebudou dostačující. Stále je naléhavě nutné nalézt pro problém demontáže lodí komplexní řešení. Letos v květnu pořádá Mezinárodní námořní organizace v Hong Kongu celosvětovou konferenci, jejímž cílem je uzavření celosvětové dohody o recyklaci lodí určených k vrakování. Prostřednictvím usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin musí být vyslán Radě a Komisi jasný signál k vyjednávání, které by mělo vést k co nejlepšímu výsledku. S ohledem na usnesení z loňského roku je důležité přidat následujících pět bodů. Zaprvé, musí být jasně vyjádřené, že lodě určené k vrakování, které obsahují nebezpečné látky, by měly být považovány za nebezpečný odpad, a měly by tedy spadat pod Basilejskou úmluvu. Další diskutování o definicích není v zájmu ochrany životního prostředí. Pozměňovací návrh číslo 1, který navrhla Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, tuto pozici poněkud oslabuje, a já ho tedy nemohu podpořit. Zadruhé, provozování lodí na mělčině určené pro demontáž na tom samém místě musí být považováno za nepřijatelné. Zatřetí, je třeba přijmout opatření – především ohledně vyřazení tankerů s jednoduchým trupem – dříve, než skončí zdlouhavé období ratifikace. Začtvrté, mělo by se prosadit udělování oprávnění pro demontážní místa. Zapáté, v opatřeních by mělo být i nadále zahrnuto povinné financování v rámci zodpovědnosti výrobce – tak, jak to Parlament loni uvedl. Zdá se však, že Evropská komise tento postoj znovu přehodnocuje. Proto bych byl rád, kdyby nám pan komisař Figel sdělil, že Komise je stále připravena vytvořit fond pro vrakování. Pomocí tohoto usnesení a usnesení z minulého roku Evropský parlament ukazuje jasnou cestu k řešení zmiňovaných problémů. Jsem rád, že jsou v této otázce názory Výboru pro životní prostředí a Výboru pro dopravu a cestovní ruch velmi podobné. Doufám, že také Rada a Komise se budou společně snažit, aby za dva měsíce v Hongkongu uzavřely přijatelnou úmluvu, která zajistí zájmy bezpečnosti, veřejného zdraví i životního prostředí. Byl bych rád, kdyby nám pan komisař Figel sdělil, zda bude pro Evropskou komisi tato jasná cesta hlavním bodem při jednání na konferenci Mezinárodní námořní organizace a také jaká opatření Komise zamýšlí přijmout, aby zajistila včasné uzavření úmluvy."@cs1
"Hr. formand! Tilbage på plenarmødet i maj sidste år indtog Europa-Parlamentet et klart standpunkt imod menneskeligt nedværdigende og miljøskadelige situationer i forbindelse med ophugning af skibe. Og dog bliver der stadig på sydasiatiske strande ophugget enorme søgående skibe under forhold, som både er miljøskadelige og menneskeligt nedværdigende. I Bangladesh f.eks. overholder ikke et af 36 ophugningssteder minimumsstandarderne for miljø og sikkerhed. Der er dog det gode ved det, at højesteret derfor i sidste uge beordrede regeringen i Bangladesh til at lukke disse "ophugningsanlæg" inden to uger. Samtidig forbød samme højesteret alle skibe, der medførte farlige stoffer, at sejle ind i bangladeshisk farvand. Yderligere har Bangladesh' miljøminister tre måneder til at fastlægge regler, der opfylder Baselkonventionens bestemmelser, for ophugning af skibe. Det er de selvsamme foranstaltninger, som Europa-Parlamentet argumenterede for i beslutningen fra sidste år. Man kunne næsten forledes til at tro, at højesteret i Bangladesh havde læst vores beslutning. Jeg ser denne afgørelse som en vigtig sejr i kampen mod den tidligere nævnte uacceptable praksis. Det er afgørende, at regeringen i Bangladesh følger behørigt op på rettens afgørelse. Det gælder ikke kun Bangladesh, men også andre asiatiske lande. Jeg har allerede bemærket, at det ikke er nok, hvad den enkelte stat kan udrette. Det er stadig hårdt tiltrængt med en global løsning på problemet med ophugning af skib. I maj i år afholder Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) en global konference i Hong Kong, hvis formål er at indgå en global aftale om ophugning af skibe. Den beslutning, der blev truffet af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, skal sikre, at der sendes et klart signal til Rådet og Kommissionen om forhandlingerne med det formål at opnå det bedst mulige resultat. Med hensyn til sidste års beslutning er det vigtigt at tilføje følgende fem punkter. For det første må det gøres klart, at skibe til ophugning, som involverer farlige stoffer, bør anses for farligt affald og dermed falde ind under Baselkonventionen. At fortsætte med at debattere definitionerne er ikke i miljøbeskyttelsens interesse. Ændringsforslag 1 fremsat af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater svækker denne holdning noget, og jeg kan derfor ikke støtte den. For det andet må det anses for uacceptabelt at sætte skibe på grund til ophugning på stedet. For det tredje er der behov for at træffe foranstaltninger – navnlig vedrørende udfasning af tankskibe med enkeltskrog – før udløbet af den lange ratificeringsperiode. For det fjerde hilser jeg certificering af ophugningspladser velkommen. For det femte bør der fortsat findes en obligatorisk fond i forbindelse med producentansvar – som Europa-Parlamentet fastslog sidste år. Imidlertid synes Europa-Kommissionen at genoverveje denne holdning. Jeg vil derfor gerne høre kommissær Figel’ fortælle os, at Kommissionen stadig er klar til at oprette en ophugningsfond. Med denne beslutning i kombination med sidste års beslutning afstikker Europa-Parlamentet en klar kurs mod en løsning på de nævnte problemer. Jeg bifalder den høje grad af enighed om dette emne i Miljøudvalget og Transport- og Turismeudvalget. Det er mit håb, at Rådet og Kommissionen vil gøre en lige så enig indsats for at vedtage en solid konvention i Hong Kong om to måneder, en konvention, som skal garantere, at sikkerhedens, folkesundhedens og miljøets interesser tjenes godt. Jeg vil gerne bede kommissær Figeľ om at fortælle os, hvorvidt Europa-Kommissionen skal bruge denne klare kurs som et aktiv i forhandlingerne på IMO-konferencen og også, hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at træffe for at sikre rettidig gennemførelse af den konvention, der skal vedtages."@da2
". Herr Präsident, Bei der Plenartagung im Mai letzten Jahres hat das Europäische Parlament bereits klar Stellung gegen das menschenunwürdige und umweltfeindliche Abwracken von Schiffen bezogen. An verschiedenen Stränden in Südasien werden immer noch große Seeschiffe unter umweltfeindlichen und menschenunwürdigen Bedingungen abgewrackt. In Bangladesch beispielsweise erfüllt nicht einer der 36 Abwrackplätze die Mindestnormen in Bezug auf Umweltschutz und Sicherheit. Positiv ist, dass aus diesem Grund der Oberste Gerichtshof vor einer Woche die Regierung von Bangladesch aufgefordert hat, diese „Abwrackwerften“ innerhalb von zwei Wochen zu schließen. Gleichzeitig hat der Oberste Gerichtshof allen Schiffen, die Gefahrstoffe in ihrer Ladung führen, das Befahren des Territoriums von Bangladesch untersagt. Außerdem muss der Umweltminister von Bangladesch in den nächsten drei Wochen Regeln für das Recycling von Abwrackschiffen festlegen, die dem Basler Übereinkommen entsprechen. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, für die das Europäische Parlament in der Resolution vom letzten Jahr plädiert hat. Der Oberste Gerichtshof von Bangladesch hat unsere Resolution als Grundlage genommen. Ich betrachte dieses Urteil als bedeutenden Sieg im Kampf gegen die bereits erwähnten unakzeptablen Praktiken. Es ist äußerst wichtig, dass die Regierung von Bangladesch das Urteil des Gerichtshofs genau umsetzt. Dies gilt nicht nur für Bangladesch, sondern auch für andere asiatische Länder. Ich habe bereits betont, dass das Engagement einzelner Staaten nicht ausreicht. Eine globale Lösung für das Problem des Abwrackens von Schiffen steht immer noch dringend auf der Tagesordnung. Im Mai dieses Jahres führt die Internationale Seeschifffahrtorganisation (IMO) eine internationale Konferenz in Hongkong durch, deren Ziel ein globales Abkommen über das Recycling von Abwrackschiffen ist. Die Resolution des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit muss garantieren, dass der Rat und die Kommission eindeutige Signale für die Verhandlungen erhalten, um dabei optimale Ergebnisse zu erzielen. Im Hinblick auf die Resolution des letzten Jahres müssen unbedingt die folgenden fünf Punkte ergänzt werden. Erstens muss klar herausgestellt werden, dass Abwrackschiffe, die Gefahrstoffe enthalten, als gefährlicher Abfall angesehen und somit unter das Basler Übereinkommen fallen müssen. Nur weiter über die Definitionen zu diskutieren, ist nicht im Interesse des Umweltschutzes. Änderungsantrag 1, der von der Gruppe der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und Europäischer Demokraten vorgeschlagen wurde, schwächt diese Position in gewissem Maße. Deshalb kann ich sie nicht unterstützen. Zweitens muss das Stranden von Schiffen, um sie vor Ort abzuwracken, als inakzeptabel gelten. Drittens müssen vor Ende des langen Ratifizierungszeitraums Maßnahmen ergriffen werden – besonders beim Ausmustern von Einhüllentankern. Viertens ist eine Zertifizierung von Abwrackplätzen zu begrüßen. Fünftens sollten die Maßnahmen fortgesetzt werden, welche die Einrichtung eines obligatorischen Fonds im Rahmen der Herstellerhaftung beinhalten, wie das Europäische Parlament im letzten Jahr festgestellt hat. Jedoch scheint die Europäische Kommission diese Position gegenwärtig noch einmal zu überdenken. Deshalb würde ich gern von Herrn Kommissar Figel’ hören, ob die Kommission noch immer die Einrichtung eines Abwrackfonds beabsichtigt. Mit dieser Resolution in Kombination mit den Resolutionen der letzten Jahre verfolgt das Europäische Parlament einen klaren Kurs zur Lösung dieser Probleme. Ich begrüße die grundlegende Übereinkunft zu diesem Problem im Ausschuss für Umweltfragen und dem Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. Ich hoffe, dass der Rat und die Kommission auch gemeinsame Anstrengungen unternehmen werden, um in zwei Wochen in Hongkong eine stimmiges Übereinkommen zu verabschieden, ein Übereinkommen, das die Interessen von Sicherheit, Volksgesundheit und Umwelt angemessen schützt. Ich möchte Herrn Kommissar Figel’ bitten, uns zu sagen, ob die Europäische Kommission diese klare Orientierung als Schwerpunkt bei den Verhandlungen auf der Konferenz der IMO betrachtet und welche Maßnahmen die Kommission zu ergreifen gedenkt, um die rechtzeitige Umsetzung des künftigen Übereinkommens zu gewährleisten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιστρέφοντας στην ολομέλεια του Μαίου του προηγούμενου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τήρησε σαφή θέση κατά των υποτιμητικών για τον άνθρωπο και καταστροφικών για το περιβάλλον καταστάσεων που έχουν σχέση με τη διάλυση των πλοίων. Παρόλα αυτά, σε διάφορες ακτές στη Νότια Ασία, τεράστια ποντοπόρα πλοία προς διάλυση αποσυναρμολογούνται ακόμη υπό συνθήκες που είναι καταστροφικές για το περιβάλλον και υποτιμητικές για τον άνθρωπο. Στο Μπαγκλαντές για παράδειγμα, ούτε ένα από τα 36 σημεία διάλυσης δεν είναι συμβατό με τα ελάχιστα περιβαλλοντικά πρόυτπα και τα πρότυπα ασφάλειας. Το καλό είναι ότι, γι’ αυτόν το λόγο, το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πριν από μία εβδομάδα να κλείσει αυτούς τους «σταθμούς διάλυσης» σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, το ίδιο Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε σε όλα τα πλοία που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες να εισέρχονται στο έδαφος του Μπαγκλαντές. Επιπλέον, ο Υπουργός Περιβάλλοντος του Μπαγκλαντές έχει διορία τρεις μήνες για να θεσπίσει κανόνες που να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση της Βασιλείας, για την ανακύκλωση των πλοίων προς διάλυση. Αυτά είναι τα ίδια σημαντικά μέτρα που υπερασπίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του προηγούμενου έτους. Μπορούμε σχεδόν να συγχωρήσουμε κάποιον επειδή σκέφθηκε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Μπαγκλαντές είχε διαβάσει το ψήφισμά μας. Θεωρώ αυτή την απόφαση ως μία σημαντική νίκη στην καταπολέμηση των απαράδεκτων πρακτικών που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές παρακολουθεί δεόντως τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Μπαγκλαντές αλλά και για άλλες Ασιατικές χώρες. Έχω παρατηρήσει ήδη ότι οι προσπάθειες των μεμονωμένων κρατών δεν θα είναι επαρκείς. Χρειάζεται επειγόντως μία λύση σε παγκόσμιο επίπεδο για το πρόβλημα της διάλυσης των πλοίων. Τον Μάιο αυτού του έτους, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) διοργανώνει μία παγκόσμια διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ, σκοπός της οποίας είναι να συνάψει μία παγκόσμια συμφωνία για την ανακύκλωση των πλοίων προς διάλυση. Το ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των τροφίμων πρέπει να διασφαλίζει ότι αποστέλλεται ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Αναφορικά με το ψήφισμα του προηγούμενου έτους, είναι σημαντικό να προσθέσουμε τα ακόλουθα πέντε σημεία. Πρώτον, πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα πλοία προς διάλυση που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να εμπίπτουν στη Σύμβαση της Βασιλείας. Σε συνέχεια της συζήτησης, οι ορισμοί δεν εμπίπτουν στα συμφέρονται της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Τροπολογία 1 που προτείνει η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αποδυναμώνει κάπως αυτή τη θέση και ως εκ τούτου δεν μπορώ να να την υποστηρίξω. Δεύτερον, η μεταφορά των πλοίων για επιτόπια διάλυση πρέπει να θεωρείται ως απαράδεκτη. Τρίτον, πρέπει να λάβουμε μέτρα – ιδιαίτερα σχετικά με τη σταδιακή απόσυρση των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους – πριν το τέλος της μακράς περιόδου επικύρωσης. Τέταρτον, πρέπει να χαιρετίσουμε την πιστοποίηση των σταθμών διάλυσης. Πέμπτον, τα μέτρα πρέπει να εξακολουθήσουν να συμπεριλαμβάνουν ένα υποχρεωτικό ταμείο εντός του πλαισίου της ευθύνης του παραγωγού – όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι επανεξετάζει αυτή τη θέση. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ακούσω τον Επίτροπο Figel να μας αναφέρει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι προετοιμασμένη για να δημιουργήσει ένα ταμείο απόσυρσης. Με αυτό το ψήφισμα, σε συνδυασμό με το ψήφισμα του προηγούμενου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει μία σαφή πορεία προς τη λύση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Χαιρετίζω το υψηλό επίπεδο συμφωνίας που υπάρχει γι’ αυτό το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, και στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα καταβάλλουν μία εξίσου κοινά αποδεκτή προσπάθεια προκειμένου να συνάψουν μία πλήρη σύμβαση στο Χονγκ Κονγκ σε δύο μήνες, μία συμφωνία που διαφυλάσσει σωστά τα συμφέροντα της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Θα ήθελα ο Επίτροπος Figel να μας αναφέρει εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει αυτή τη σαφή πορεία ως βασικό στοιχείο κατά τις διαπραγματεύσεις στη διάσκεψη του ΔΝΟ καθώς και ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή της σύμβασης που θα συναφθεί."@el10
". Mr President, back in the plenary of May last year, the European Parliament took a clear stance against the humanly degrading and environmentally destructive situations involved in the dismantling of ships. Yet, on various shores in South Asia, enormous seagoing ships for scrapping are still being dismantled under conditions that are both environmentally damaging and humanly degrading. In Bangladesh, for example, not one of the 36 dismantling sites complies with minimum environmental and safety standards. One good thing is that, for this reason, the High Court ordered the Government of Bangladesh a week ago to close these ‘dismantling yards’ within two weeks. At the same time, the same High Court banned all ships containing hazardous substances from entering Bangladeshi territory. In addition, the Bangladeshi Minister for the Environment has three months to lay down rules, complying with the Basel Convention, for the recycling of ships for scrapping. These are the very same important measures advocated by the European Parliament in last year’s resolution. One could almost be forgiven for thinking that the Bangladeshi High Court had read our resolution. I see this ruling as an important victory in the fight against the unacceptable practices mentioned earlier. It is essential that the Government of Bangladesh duly follow up on the court rulings. This goes not only for Bangladesh but also for other Asian countries. I have already remarked that the efforts of individual states will not suffice. A global solution to the problem of ship dismantling is still urgently needed. In May of this year, the International Maritime Organization (IMO) is holding a global conference in Hong Kong, the aim of which is to conclude a global agreement on the recycling of ships for scrapping. The resolution by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety must ensure that a clear signal is sent to the Council and the Commission for the negotiations, with the objective of achieving the best possible result. With regard to last year’s resolution, it is important to add the following five points. Firstly, it must be made clear that ships for scrapping that incorporate hazardous substances should be regarded as hazardous waste and hence should fall under the Basel Convention. Continuing to debate the definitions is not in the interests of environmental protection. Amendment 1, proposed by the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats, weakens this position somewhat, and thus I cannot support it. Secondly, running ships aground for on-site dismantling must be regarded as unacceptable. Thirdly, there is a need to take measures – particularly on the phasing out of single-hull tankers – before the end of the lengthy ratification period. Fourthly, certification of dismantling yards is to be welcomed. Fifthly, the measures should continue to include a mandatory fund within the framework of producer responsibility – as the European Parliament stated last year. However, the European Commission appears to be reconsidering this position. I should therefore like to hear Commissioner Figel’ tell us that the Commission is still prepared to set up a scrapping fund. With this resolution, in combination with last year’s, the European Parliament is charting a clear course towards a solution to the problems referred to. I welcome the high level of agreement on this issue in the Committee on the Environment and the Committee on Transport and Tourism. It is my hope that the Council and the Commission will make an equally concerted effort to conclude a sound convention in Hong Kong in two months’ time, one that safeguards the interests of safety, public health and the environment well. I should like Commissioner Figel’ to tell us whether the European Commission will be using this clear course as a key asset in the negotiations at the IMO conference, and also what measures the Commission means to take to ensure timely implementation of the convention to be concluded."@en4
". Señor Presidente, en la sesión plenaria de mayo del pasado año, el Parlamento Europeo se manifestó claramente en contra de las situaciones tan degradantes para el ser humano y tan destructivas para el medio ambiente que plantea el desguace de buques. Todavía, en algunas costas del sur de Asia, enormes buques de navegación marítima siguen desguazándose en condiciones perjudiciales para el medio ambiente y degradantes para el ser humano. En Bangladesh, por ejemplo, ninguna de las 36 instalaciones de desguace cumple con los niveles mínimos de seguridad y respeto del medio ambiente. Un aspecto positivo es que, por esta razón, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno de Bangladesh hace una semana que cerrara esos astilleros de desguace en un plazo de dos semanas. Al mismo tiempo, el mismo Tribunal Supremo prohibió la entrada a territorio bangladeshí de buques que contengan sustancias peligrosas. Asimismo, el Ministro de Medio Ambiente de Bangladesh dispone de tres meses para establecer normas, cumpliendo con el Convenio de Basilea, para el reciclado de los buques para desguace. Estas son precisamente las mismas medidas defendidas por el Parlamento Europeo en la resolución del pasado año. Se nos podría perdonar por pensar que el Tribunal Supremo de Bangladesh había leído nuestra resolución. Considero esta resolución una victoria importante en la lucha contra las prácticas inaceptables mencionadas anteriormente. Es esencial que el Gobierno de Bangladesh haga el debido seguimiento de la resolución del Tribunal. Y esto va dirigido no solo a Bangladesh, sino también a otros países asiáticos. Ya he señalado que los esfuerzos de los distintos Estados no serán suficientes. Se sigue necesitando con urgencia una solución mundial al problema del desguace de buques. En mayo de este año, la Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una conferencia mundial en Hong Kong, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo sobre el reciclado de buques para desguace. La resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria debe transmitir una señal clara al Consejo y a la Comisión de cara a las negociaciones, con el fin de lograr el mejor resultado posible. En cuanto a la resolución del pasado año, cabe añadir los cinco puntos siguientes. En primer lugar, debe quedar claro que los buques para desguace que incorporen sustancias peligrosas deben ser considerados residuos peligrosos y, por ende, deben regirse por el Convenio de Basilea. Seguir debatiendo sobre las definiciones no tiene ningún interés para la protección del medio ambiente. La enmienda 1, propuesta por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quita algo de fuerza a esta postura y por eso no la apoyo. En segundo lugar, llevar buques de un lado a otro para desguazarlos debe ser inaceptable. En tercer lugar, hay que tomar medidas —sobre todo respecto a la eliminación progresiva de los petroleros monocasco— antes de que finalice el largo periodo de ratificación. En cuarto lugar, acogeríamos favorablemente el establecimiento de un sistema de certificación de los astilleros de desguace. En quinto lugar, las medidas deberían seguir incluyendo un fondo obligatorio en el marco de responsabilidad del productor —como declaró el Parlamento Europeo el año pasado—. Sin embargo, la Comisión Europea parece estar reconsiderando esta postura. Así que me gustaría que el Comisario Figel’ nos dijera si la Comisión sigue estando dispuesta a crear un fondo para desguace. Con esta resolución, combinada con la del año pasado, el Parlamento Europeo está avanzando hacia la búsqueda de una solución de los problemas mencionados. Me complace el alto nivel de acuerdo sobre este asunto alcanzado en la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Transportes y Turismo. Espero que el Consejo y la Comisión realicen un esfuerzo igualmente coordinado para concertar un convenio sólido en Hong Kong dentro de dos meses, un convenio que proteja debidamente los intereses de la seguridad, la salud pública y el medio ambiente. Quisiera que el Comisario Figel’ nos dijera si la Comisión Europea aprovechará la ventaja de este avance en las negociaciones en la conferencia de la OMI, y también que nos explicara qué medidas pretende tomar la Comisión para garantizar la oportuna aplicación del convenio que se concierte."@es21
"Härra juhataja, eelmise aasta mai täiskogu ajal võttis Euroopa Parlament selge seisukoha laevade lammutamisest tulenevate, inimväärikust alandavate ja keskkonda kahjustavate olukordade suhtes. Siiski lammutatakse mitmel pool Lõuna-Aasia rannikul suuri merelaevu tingimustes, mis kahjustavad keskkonda ja alandavad inimväärikust. Näiteks Bangladeshis ei vasta 36 lammutustehasest mitte ükski minimaalsetele keskkonna- ja ohutusstandarditele. Hea on see, et sel põhjusel käskis kõrgem kohus Bangladeshi valitsusel nädal tagasi kahe nädala jooksul need lammutustehased sulgeda. Samal ajal keelas kohus ohtlikke aineid sisaldavate laevade sisenemise Bangladeshi territooriumile. Lisaks on Bangladeshi keskkonnaministril kolm kuud aega, et kehtestada lammutatavate laevade ringlussevõttu käsitlevad eeskirjad, mis on kooskõlas Baseli konventsiooniga. Need on needsamad väga olulised meetmed, mida Euroopa Parlament toetas oma eelmise aasta resolutsioonis. Võiks lausa arvata, et Bangladeshi kõrgema astme kohus on meie resolutsiooni lugenud. Ma näen seda kohtuotsust tähtsa võiduna võitluses eelnimetatud vastuvõetamatute toimimisviiside vastu. Oluline on, et Bangladeshi valitsus järgiks kohtuotsust nõuetekohaselt. See ei kehti aga üksnes Bangladeshi, vaid ka teiste Aasia riikide kohta. Ma olen juba märkinud, et üksikute riikide jõupingutustest ei piisa. Laevade lammutamise probleemile on ikka veel hädasti vaja üleilmset lahendust. Selle aasta mais korraldab Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) Hongkongis maailmakonverentsi, mille eesmärk on sõlmida üleilmne leping lammutatavate laevade ringlussevõtu kohta. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooniga tahetakse nõukogule ja komisjonile saata selge sõnum, et läbirääkimistel tuleb saavutada parim võimalik tulemus. Mis puudutab eelmise aasta resolutsiooni, siis sellele on oluline lisada viis punkti. Esiteks tuleb selgeks teha, et ohtlikke aineid sisaldavaid lammutatavaid laevu tuleb käsitleda ohtlike jäätmetena ning seega kuuluvad nad Baseli konventsiooni alla. Defineerimisega seotud vaidluste jätkamine ei ole keskkonnakaitse huvides. Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni esitatud muudatusettepanek 1 nõrgendab seda seisukohta mõnevõrra ja seepärast ei saa ma seda toetada. Teiseks tuleb pidada vastuvõetamatuks toimimisviisi, kus laevadel lastakse madalikule joosta, et neid siis kohapeal lammutada. Kolmandaks on vaja enne pikaleveninud ratifitseerimisaja lõppu võtta meetmeid eriti seoses ühekordse põhjaga tankerite kasutuselt kõrvaldamisega. Neljandaks tuleb avaldada heameelt lammutustehaste sertifitseerimise üle. Viiendaks peaksid meetmed jätkuvalt sisaldama kohustuslikke makseid tootjavastutuse raames, nagu Euroopa Parlament eelmisel aastal teatavaks tegi. Näib aga, et Euroopa Komisjon muudab seda seisukohta. Seetõttu soovin kuulda volinik Figel’ilt, kas komisjon on endiselt valmis laevade lammutamise fondi looma. Selle ja eelmise aasta resolutsiooniga näitab Euroopa Parlament ette selge kursi, kuidas jõuda siinviidatud probleemide lahenduseni. Avaldan heameelt selle üle, et keskkonnakomisjon ning transpordi- ja turismikomisjon jõudsid kõnealusel teemal kõrgetasemelisele kokkuleppele. Ma loodan, et nõukogu ja komisjon teevad samaväärseid ühiseid jõupingutusi, et saavutada Hongkongis kahe kuu pärast mõistlik konventsioon, mis tagab hästi ohutuse, rahvatervise ja keskkonnahuvid. Ma soovin, et volinik Figel’ ütleks meile, kas Euroopa Komisjon kasutab seda selget kurssi IMO konverentsi läbirääkimiste põhialusena ja missuguseid meetmeid on komisjonil kavas võtta, et sõlmitavat konventsiooni rakendataks õigel ajal."@et5
". Arvoisa puhemies, viime vuoden toukokuun täysistunnossa Euroopan parlamentti vastusti selvästi alusten romuttamiseen liittyviä ihmisarvoa alentavia ja ympäristöä kuluttavia olosuhteita. Useilla Etelä-Aasian rannoilla puretaan kuitenkin valtavia romutettavia merialuksia ympäristöä kuluttavissa ja ihmisarvoa alentavissa olosuhteissa. Esimerkiksi Bangladeshissa ei yhdessäkään 36 romuttamosta noudateta turvallisuus- ja ympäristöstandardien vähimmäisvaatimuksia. Yksi hyvä asia on, että tästä syystä korkein oikeus määräsi viikko sitten Bangladeshin hallituksen sulkemaan nämä "romuttamot" kahden viikon kuluessa. Samalla korkein oikeus kielsi kaikkien vaarallisia aineita kuljettavien alusten saapumisen Bangladeshin alueelle. Lisäksi Bangladeshin ympäristöministerille annettiin kolme kuukautta aikaa laatia Baselin yleissopimusta noudattavat säännöt romutettavien alusten kierrätyksestä. Juuri näitä samoja tärkeitä toimenpiteitä Euroopan parlamentti puolsi viime vuoden päätöslauselmassa. Voisi melkein kuvitella, että Bangladeshin korkein oikeus on lukenut päätöslauselmamme. Pidän päätöstä tärkeänä voittona taistelussa aiemmin mainittuja tuomittavia käytäntöjä vastaan. On ehdottoman tärkeää, että Bangladeshin hallitus noudattaa tarkkaan tuomioistuimen päätöstä. Tämä koskee Bangladeshin lisäksi myös muita Aasian maita. Kuten olen jo huomauttanut, yksittäisten valtioiden panos ei riitä. Laivanromutusongelmaan tarvitaan yhä kipeästi maailmanlaajuinen ratkaisu. Tämän vuoden toukokuussa Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) järjestää Hongkongissa kansainvälisen konferenssin, jossa tavoitteena on tehdä maailmanlaajuinen sopimus romutettavien alusten kierrätyksestä. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselman on taattava, että neuvostolle ja komissiolle lähetetään selvä signaali neuvotteluita varten, jotta lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Viime vuoden päätöslauselmaan nähden on tärkeää lisätä seuraavat viisi kohtaa. Ensinnäkin on tehtävä selväksi, että vaarallisia aineita sisältäviä romutettavia aluksia tulee pitää vaarallisena jätteenä ja että niiden tulisi siksi kuulua Baselin yleissopimuksen soveltamisalaan. Määritelmistä väitteleminen ei edistä ympäristönsuojelua. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän ehdottama tarkistus 1 heikentää jonkin verran tätä kantaa, enkä voi siksi tukea sitä. Toiseksi, alusten ajamista rannalle paikan päällä tapahtuvaa romutusta varten ei voida pitää hyväksyttävänä. Kolmanneksi, toimiin on ryhdyttävä – erityisesti yksirunkoisten säiliöalusten käytöstä poistamiseen liittyen – ennen pitkähkön ratifiointikauden päättymistä. Neljänneksi, käyttöön tulee ottaa romuttamoiden sertifiointijärjestelmä. Lisäksi, kuten Euroopan parlamentti totesi viime vuonna, toimiin tulisi edelleen kuulua tuottajan vastuuseen perustuva pakollinen rahasto. Euroopan komissio vaikuttaa kuitenkin harkitsevan tätä kantaa uudelleen. Siksi haluaisin kuulla komission jäsen Figel’in kertovan, että komissio on yhä valmis perustamaan romutusrahaston. Euroopan parlamentti näyttää tällä ja viime vuoden päätöslauselmalla selvää suuntaa kohti mainittujen ongelmien ratkaisua. Olen tyytyväinen siihen, että ympäristön valiokunta ja liikenne- ja matkailuvaliokunta ovat pitkälti yhtä mieltä asiasta. Toivon, että neuvosto ja komissio antavat yhtä lailla keskitetyn panoksensa, jotta Hongkongissa saadaan kahden kuukauden kuluttua aikaan järkevä yleissopimus, joka takaa niin turvallisuuden ja kansanterveyden kuin ympäristön hyvinvoinnin. Pyydän komission jäsen Figel’iä kertomaan, käyttääkö Euroopan komissio tätä selvää suuntaa keskeisenä valttina IMO-konferenssin keskusteluissa ja mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä yleissopimuksen nopean toimeenpanon takaamiseksi."@fi7
". Monsieur le Président, lors de la séance plénière en mai dernier, le Parlement européen s’est clairement positionné contre les situations humainement dégradantes et nuisibles à l’environnement liées au démantèlement des navires. Pourtant, sur plusieurs côtes d’Asie du sud, d’énormes navires à démanteler le sont encore dans des conditions nuisibles à l’environnement et humainement dégradantes. Au Bangladesh, par exemple, pas un des 36 sites de démantèlement ne respecte les normes minimales environnementales et sécuritaires. Pour cette raison, et c’est une bonne chose, la Cour suprême a ordonné il y a une semaine au gouvernement bangladeshi de fermer ces «chantiers de démantèlement» dans deux semaines. Simultanément, la Cour suprême a interdit à tout navire contenant des substances dangereuses de pénétrer sur le territoire du Bangladesh. En outre, le ministre de l’environnement du Bangladesh dispose de trois mois pour définir des règles, en application de la convention de Bâle, pour le recyclage des navires à démanteler. Il s’agit là des mêmes mesures importantes recommandées par le Parlement européen dans sa résolution de l’année dernière. On pourrait presque nous pardonner d’avoir cru que la Cour suprême du Bangladesh avait lu notre résolution. Je considère cette décision comme une victoire importante dans la lutte contre les pratiques inacceptables précitées. Il est essentiel que le gouvernement du Bangladesh suive dûment les décisions de la Cour. C’est valable non seulement pour le Bangladesh, mais aussi pour d’autres pays asiatiques. J’ai déjà remarqué que les efforts isolés des États étaient insuffisants. Il faut rapidement trouver une solution à l’échelle planétaire au problème du démantèlement des navires. En mai de cette année, l’Organisation maritime internationale (OMI) tiendra une conférence mondiale à Hong Kong, afin de conclure un accord international sur le recyclage des navires à démanteler. La résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire doit faire en sorte d’envoyer un signal clair au Conseil et à la Commission en vue des négociations, afin d’obtenir le meilleur résultat possible. En ce qui concerne la résolution de l’année dernière, il importe d’ajouter les cinq points suivants. Premièrement, il faut clairement indiquer que les navires à démanteler contenant des substances dangereuses devraient être considérés comme des déchets dangereux et dès lors tomber sous le coup de la convention de Bâle. Poursuivre les débats sur les définitions ne sert pas les intérêts de la protection environnementale. L’amendement 1, proposé par le groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens affaiblit quelque peu cette position, et je ne peux donc pas le soutenir. Deuxièmement, échouer des navires pour leur démantèlement sur place doit être considéré comme inacceptable. Troisièmement, il faut prendre des mesures ― en particulier pour la suppression progressive des navires-citernes à simple coque ― avant la fin de la longue période de ratification. Quatrièmement, il faut accueillir favorablement la certification des chantiers de démantèlement. Cinquièmement, les mesures devraient inclure en permanence un fonds obligatoire dans le cadre de la responsabilité du producteur ― comme le Parlement européen l’a déclaré l’année dernière. Cependant, il semble que la Commission européenne reconsidère cette position. Je voudrais dès lors que le commissaire Figel nous dise que la Commission est toujours prête à créer un fonds de démantèlement. Grâce à cette résolution, combinée à celle de l’année dernière, le Parlement européen établit un itinéraire clair vers une solution aux problèmes évoqués. Je suis heureux que la commission de l’environnement et la commission des transports et du tourisme aient un degré élevé de convergence en la matière. J’espère que le Conseil et la Commission fourniront un effort tout aussi concerté afin de conclure une convention solide à Hong Kong dans deux mois, sauvegardant efficacement les intérêts de la sécurité, de la santé publique et de l’environnement. Je souhaiterais que le commissaire Figel nous dise si la Commission européenne utilisera cet itinéraire clair comme atout essentiel lors des négociations à la conférence de l’OMI, et également quelles mesures la Commission entend prendre pour garantir l’exécution dans les délais de la future convention."@fr8
"Elnök úr, az Európai Parlament egy tavaly májusi plenáris ülésen világosan állást foglalt a hajóbontás kapcsán kialakult, az emberre nézve megalázó, a környezetre nézve pedig romboló helyzet ellen. Mégis, különböző dél-ázsiai tengerpartokon még mindig hatalmas, selejtezésre váró tengerjáró hajókat bontanak környezetkárosító és emberileg megalázó körülmények között. Bangladesben például a 36 bontással foglalkozó telephely közül egyetlenegy sem felel meg a környezetre és a biztonságra vonatkozó minimumelőírásoknak. Az egyetlen jó dolog, hogy ezért a Legfelsőbb Bíróság egy héttel ezelőtt arra utasította a bangladesi kormányt, hogy két héten belül zárja be ezeket a „hajóbontókat”. Egyidejűleg ugyanez a Legfelsőbb Bíróság valamennyi veszélyes anyagot tartalmazó hajónak megtiltotta a Banglades területére való belépést. Ezenkívül a bangladesi környezetvédelmi miniszternek három hónapja van arra, hogy a selejtezendő hajók újrahasznosítására vonatkozóan, a bázeli egyezménnyel összhangban lévő szabályokat határozzon meg. Ezek ugyanazok a nagyon fontos intézkedések, amelyeket az Európai Parlament múlt évi állásfoglalásában javasolt. Talán megbocsátható az a gondolat, hogy a bangladesi Legfelsőbb Bíróság olvasta állásfoglalásunkat. E szabályozást a fent említett elfogadhatatlan gyakorlat elleni küzdelem fontos győzelmének tekintem. Elengedhetetlen, hogy a bangladesi kormány megfelelően kövesse a bírósági határozatot. Ez nemcsak Bangladesre, hanem a többi ázsiai országra is vonatkozik. Már megjegyeztem, hogy az egyes országok erőfeszítései nem lesznek elegendőek. A hajóbontás problémájának globális megoldására még mindig sürgősen szükség van. Ez év májusában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Hong Kongban világkonferenciát tart, amelynek célja a selejtezendő hajók újrahasznosításáról szóló globális megállapodás megkötése. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásának biztosítania kell, hogy a Tanács és a Bizottság a tárgyalásokra vonatkozóan egyértelmű jelzést kapjon, amelynek célja a lehető legjobb eredmény elérése. Tekintettel a tavalyi állásfoglalásra, fontos, hogy azt kiegészítsük a következő öt ponttal. Először is, világossá kell tenni, hogy azokat a selejtezendő hajókat, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és így a bázeli egyezmény alá tartoznak. A fogalommeghatározásokról szóló vita folytatása a környezetvédelemnek nem érdeke. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja által javasolt 1. számú módosítás némileg gyengíti ezt az álláspontot, és így nem tudom támogatni. Másodszor, elfogadhatatlan, hogy a helyszínen történő bontás érdekében hajókat zátonyra futtatnak. Harmadszor, a hosszú ratifikálási időszak vége előtt intézkedéseket kell hozni, különösen az egyhéjazatú tartályhajók forgalomból történő kivonásáról. Negyedszer, üdvözlendő a hajóbontók tanúsítása. Ötödször, az intézkedéseket folytatni kell, és a gyártói felelősség keretén belül egy kötelező alapot kell létrehozni – amint az Európai Parlament tavaly megállapította. Az Európai Bizottság azonban úgy tűnik, hogy felülvizsgálja ezt az álláspontot. Ezért Figel’ biztos úrtól szeretném hallani, hogy a Bizottság még mindig készül-e arra, hogy létrehozzon egy selejtezési alapot? Ezzel az állásfoglalással, a tavalyi állásfoglalással kombinálva, az Európai Parlament az említett problémák megoldásának irányába mutató egyértelmű útvonalat jelölt ki. Üdvözlöm a Környezetvédelmi Bizottságban, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban az e kérdéssel kapcsolatban kialakult nagyfokú egyetértést. Remélem, hogy a Tanács és a Bizottság hasonló összehangolt erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy két hónap múlva Hong Kongban hatékony és eredményes megállapodás jöjjön létre, amely a biztonság, a közegészségügy és a környezetvédelem érdekeit is védi. Szeretném, ha Figel’ biztos úr közölné velünk, hogy az Európai Bizottság használni fogja-e ezt az egyértelmű útvonalat mint kulcsfontosságú eszközt az IMO-konferencia tárgyalásain, és hogy a Bizottság milyen intézkedéseket kíván hozni a megkötendő egyezmény időben történő végrehajtása érdekében."@hu11
". Signor Presidente, in occasione della plenaria del maggio 2008, il Parlamento europeo ha preso chiaramente posizione contro le pratiche umanamente degradanti e ambientalmente distruttive con cui si procede alla demolizione delle navi. Ciononostante, numerose spiagge dell’Asia del Sud sono costellate di enormi navi destinate alla rottamazione che vengono demolite in condizioni dannose per l’ambiente e contrarie alla dignità umana. Per esempio, neppure uno dei 36 siti di smantellamento delle navi presenti in Bangladesh risulta conforme ai requisiti minimi ambientali e di sicurezza. Una buona notizia è che, proprio in ragione di questa situazione, la scorsa settimana la Corte suprema del Bangladesh ha ingiunto al governo di chiudere questi “cantieri di demolizione” entro due settimane. Con la medesima ordinanza, la Corte suprema ha interdetto l’accesso alle acque bengalesi a tutte le navi che trasportano sostanze pericolose. Inoltre il ministro bengalese per l’Ambiente avrà a disposizione tre mesi di tempo entro cui stabilire delle norme per il riciclaggio delle navi da rottamare in ottemperanza alla convenzione di Basilea. Questi sono i medesimi, importanti provvedimenti caldeggiati dal Parlamento europeo nella risoluzione dello scorso anno. Si potrebbe quasi azzardare l’ipotesi che la Corte suprema del Bangladesh abbia letto la nostra risoluzione. Con questa sentenza ritengo sia stata ottenuta una vittoria importante nella lotta contro le pratiche intollerabili menzionate prima. E’ fondamentale che il governo del Bangladesh prenda provvedimenti a seguito di questi pronunciamenti giudiziali e lo stesso dovrebbe accadere anche in altri paesi asiatici. Ho già sottolineato che le iniziative di singoli Stati non sono sufficienti e urge trovare una soluzione globale al problema della demolizione delle navi. Nel maggio di quest’anno, l’IMO (Organizzazione marittima internazionale) terrà una conferenza internazionale a Hong Kong, volta alla conclusione di un accordo internazionale sul riciclaggio delle navi tramite rottamazione. Con la risoluzione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare si vuole inviare un messaggio chiaro al Consiglio e alla Commissione in vista dei negoziati, allo scopo di ottenere il migliore risultato possibile. Con riferimento alla risoluzione dell’anno scorso, è importante aggiungere le seguenti cinque precisazioni. Innanzi tutto, occorre puntualizzare che le navi destinate alla rottamazione contenenti sostanze tossiche dovrebbero essere considerate rifiuti pericolosi e come tali rientrare nell’ambito di applicazione della convenzione di Basilea. Prolungare la discussione sulla formulazione delle definizioni non è certo nell’interesse della salvaguardia ambientale. L’emendamento n.1 proposto dal gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei tende a indebolire questo caposaldo e pertanto non lo posso appoggiare. In secondo luogo occorre fare presente che è inaccettabile tirare a secco le navi per la demolizione . Terzo punto: occorrono provvedimenti, in particolare per la dismissione delle petroliere monoscafo, prima che il lungo periodo per la ratifica giunga al termine. Come quarto punto si sostiene l’idea di una certificazione dei cantieri di demolizione. Come ultimo punto ribadisco che i provvedimenti dovrebbero continuare a prevedere un fondo obbligatorio, in linea col principio della responsabilità del produttore, come richiesto lo scorso anno dal Parlamento europeo. Tuttavia la Commissione europea intende forse rivedere questo requisito. Vorrei pertanto ricevere conferma dal commissario Figel’ che la Commissione è ancora intenzionata a istituire un fondo per la rottamazione. Con questa risoluzione e quella dell’anno scorso, il Parlamento europeo ha segnato una rotta chiara verso la soluzione dei problemi descritti. Rilevo con soddisfazione l’alto grado di consenso conseguito su questo tema in seno alla commissione per l’ambiente e alla commissione per i trasporti e il turismo. Spero che il Consiglio e la Commissione riusciranno a coordinarsi parimenti in uno sforzo concertato per la stipula tra due mesi a Hong Kong di una convenzione valida e in grado di proteggere gli interessi della sicurezza, della sanità pubblica e dell’ambiente. Vorrei sapere dal commissario Figel’ se la Commissione europea intende avvalersi di queste indicazioni precise come elemento chiave nei negoziati della conferenza IMO e quali misure intende intraprendere al fine di garantire una pronta attuazione della convenzione di prossima stipula."@it12
". Gerb. pirmininke, prisiminkime praeitų metų gegužės mėn. plenarinę sesiją, kai Europos Parlamentas pateikė aiškią poziciją dėl žalingų aplinkai sąlygų, kuriomis išmontuojami laivai ir kurios daro gėdą žmonijai. Tačiau įvairiose Pietų Azijos pakrantėse ir toliau išmontuojami didžiuliai jūrų laivai, kurie tampa atliekomis, aplinkai žalingomis ir darančiomis gėdą žmonijai sąlygomis. Pvz., Bangladeše nė viena iš 36 išmontavimo vietų neatitinka minimalių aplinkos apsaugos ir saugumo standartų. Vienas teigiamas dalykas - tai, kad aukštesnysis teismas prieš savaitę nurodė Bangladešo vyriausybei uždaryti šias „išmontavimo įmones“ per dvi savaites. Be to, tas pats aukštesnysis teismas uždraudė visiems laivams, turintiems pavojingų medžiagų, įplaukti į Bangladešo teritoriją. Bangladešo aplinkos ministras per tris mėnesius turi nustatyti taisykles, atitinkančios Bazelio konvenciją dėl laivų perdirbimo į atliekas. Tai tos svarbios priemonės, kurias numatė Europos Parlamentas praeitų metų rezoliucijoje. Galima net būtų pamanyti, kad Bangladešo aukštesnysis teismas skaitė mūsų rezoliuciją. Šį sprendimą laikau svarbia pergale prieš kovą su anksčiau minėta nepriimtina praktika. Svarbiausia, kad Bangladešo vyriausybė tinkamai vykdytų teismo sprendimus. Tai taikoma ne tik Bangladešui, bet ir kitoms Azijos šalims. Jau minėjau, kad atskirų valstybių pastangų nepakaks. Nedelsiant reikia surasti visuotinį sprendimą dėl laivų išmontavimo. Šių metų gegužės mėn. Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) rengia visuotinę konferenciją Honkonge, kurios tikslas – sudaryti visuotinį susitarimą dėl laivų perdirbimo į atliekas. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rezoliucija turi užtikrinti, kad būtų nusiųsta aiški žinia Tarybai ir Komisijai dėl derybų, siekiant geriausio galimo rezultato. Praeitų metų rezoliucijos klausimu svarbu pridurti šiuos penkis aspektus. Pirma, turi būti aišku, kad atliekoms skirti laivai, turinys pavojingų medžiagų, laikomi pavojingomis atliekomis ir jiems taikoma Bazelio konvencija. Aplinkosaugos institucijos nesuinteresuotos toliau diskutuoti dėl apibrėžimų. 1 pakeitimas, kurį pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija, silpnina šią poziciją, todėl negaliu jam pritarti. Antra, laivų užplukdymas ant seklumos, kad būtų galima juos išmontuoti - visiškai nepriimtinas. Trečia, reikia imtis priemonių – ypač baigiantis viengubo korpuso tanklaivių galiojimo laikui – iki užsitęsusio ratifikavimo laikotarpio pabaigos. Ketvirta, sveikintinas išmontavimo įmonių sertifikavimas. Penkta, turi būti tęsiamos priemonės, apimančios privalomų fondų įsteigimą, atsižvelgiant į gamintojų atsakomybę – kaip pareiškė Europos Parlamentas praeitais metais. Tačiau Europos Komisija, regis, persvarsto šią poziciją. Todėl norėčiau išgirsti iš Komisijos nario Jano Figel‘io, kad Komisija pasiruošusi įsteigti atliekų tvarkymo fondą. Su šių metų ir praeitų metų rezoliucijomis Europos Parlamentas nubrėžia aiškų kursą, padėsiantį surasti sprendimą minėtoms problemoms. Pritariu aukšto lygio susitarimui šiuo klausimu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete ir Transporto ir turizmo komitete. Viliuosi, kad Taryba ir Komisija dės bendras pastangas, kad per du mėnesius sudarytų patikimą konvenciją Honkonge - konvenciją, kuri gintų aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos interesus. Norėčiau, kad Komisijos narys Jan Figel’ patvirtintų, jog Europos Komisija naudos šį aiškų kursą kaip pagrindinę priemonę derybose IMO konferencijoje, ir kokių priemonių Komisija ruošiasi imtis, kad ši konvencija būtų laiku įgyvendinta."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Pagājušā gada maija plenārsēdē Eiropas Parlaments pieņēma skaidru nostāju pret cilvēku pazemojošajām un videi kaitīgajām situācijām, kas saistītas ar kuģu demontāžu. Taču dažādās vietās Dienvidāzijas piekrastē joprojām sagriešanai lūžņos tiek demontēti ārkārtīgi lieli kuģi, un tas notiek apstākļos, kas ir gan videi kaitīgi, gan cilvēkiem pazemojoši. Piemēram, neviena no Bangladešas 36 demontāžas vietām neatbilst vides un drošības normām. Labā ziņa ir tā, ka pirms nedēļas augstākā tiesa lika Bangladešas valdībai divu nedēļu laikā slēgt šīs demontāžas vietas. Tajā pašā laikā tā pati augstākā tiesa noteica aizliegumu ieiet Bangladešas teritorijā kuģiem, kuros ir bīstamas vielas. Turklāt Bangladešas vides ministram ir noteikts trīs mēnešu laikā sagatavot Bāzeles konvencijai atbilstošus noteikumus par kuģu demontāžu sagriešanai metāllūžņos. Tie ir tieši tie paši svarīgie pasākumi, kurus Eiropas Parlaments aizstāvēja pagājušā gada rezolūcijā. Varētu pat piedot, ja kāds nodomātu, ka Bangladešas augstākā tiesa ir lasījusi mūsu rezolūciju. Es uzskatu šo tiesas lēmumu par svarīgu uzvaru cīņā pret iepriekš minētajām nepieļaujamajām metodēm. Ir svarīgi, lai Bangladešas valdība pienācīgi ievēro tiesas lēmumus. Tas attiecas ne tikai uz Bangladešu, bet arī uz citām Āzijas valstīm. Es jau teicu, ka nepietiek tikai ar atsevišķu valstu centieniem. Nekavējoties ir vajadzīgs starptautisks kuģu demontāžas problēmas risinājums. Šā gada maijā Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) Honkongā rīko starptautisku konferenci, lai noslēgtu starptautisku nolīgumu par kuģu demontāžu sagriešanai metāllūžņos. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijai ir jānodrošina skaidrs vēstījums Padomei un Komisijai attiecībā uz šīm sarunām, lai panāktu iespējami labāko rezultātu. Attiecībā uz pagājušā gada rezolūciju ir svarīgi tai pievienot šādus piecus punktus. Pirmkārt, ir nepārprotami jāpasaka, ka metāllūžņos sagriežamie kuģi, kuros ir bīstamas vielas, ir jāuzskata par bīstamiem atkritumiem, un tādējādi uz tiem attiecas Bāzeles konvencija. Vides aizsardzības interesēs nav turpināt debates par definīcijām. Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu ierosinātais grozījums Nr. 1 zināmā mērā vājina šo nostāju, un tādēļ es to nevaru atbalstīt. Otrkārt, ir jāuzskata par nepieļaujamu kuģu nogādāšana uz sēkļiem, lai tos uz vietas demontētu. Treškārt, ir jāīsteno pasākumi – it īpaši attiecībā uz vienkorpusa tankkuģu norakstīšanu, – pirms ir beidzies pārāk ieilgušais ratifikācijas laiks. Ceturtkārt, ir atzinīgi jāvērtē demontāžas vietu sertifikācija. Piektkārt, ir jāturpina pasākumi, lai izveidotu obligātu finansējumu saistībā ar ražotāja atbildību, kā pagājušajā gadā norādīja Eiropas Parlaments. Tomēr šķiet, ka Eiropas Komisija pārdomā šo nostāju. Tādēļ es gribētu dzirdēt no komisāra kunga, ka Komisija joprojām ir gatava izveidot kuģu sagriešanas fondu. Ar šo rezolūciju un pagājušā gada rezolūciju Eiropas Parlaments iezīmē skaidru virzību uz minētās problēmas risinājumu. Es atzinīgi vērtēju lielo atbalstu, ko šajā jautājumā parādīja Vides komiteja un Transporta un tūrisma komiteja. Es ceru, ka pēc diviem mēnešiem Honkongā Padome un Komisija tikpat saskaņoti centīsies noslēgt labu konvenciju, kas aizsargās drošības intereses, sabiedrības veselību un arī vidi. Es gribētu, lai komisārs mums pasaka, vai Eiropas Komisija izmantos šo noteikto kursu kā galveno vērtību sarunās SJO konferencē, un kādus pasākumus Komisija domā piemērot, lai nodrošinātu noslēgtās konvencijas savlaicīgu īstenošanu."@lv13
"Voorzitter, in de plenaire vergadering van mei vorig jaar heeft het Europees Parlement al duidelijk stelling genomen tegen de mensonwaardige en milieuverwoestende situaties rond het ontmantelen van schepen. Op verschillende stranden in Zuid-Azië liggen echter nog steeds enorme afgedankte zeeschepen die onder milieu-onvriendelijke maar ook mensonvriendelijke omstandigheden worden gesloopt. In Bangladesh bijvoorbeeld voldoet geen van de 36 slooplocaties aan de minimale milieu- en veiligheidsnormen. Positief is dat een week geleden het Hooggerechtshof om deze reden de regering van Bangladesh heeft opgedragen om deze zogenaamde sloopwerven binnen twee weken te sluiten. Tevens heeft hetzelfde Hooggerechtshof bepaald dat geen enkel schip met gevaarlijke stoffen Bangladesh binnen mag. Bovendien moet de minister van Milieu van Bangladesh binnen drie maanden regels voor de recycling van sloopschepen vaststellen die voldoen aan het Verdrag van Bazel. Dit zijn nu precies de belangrijke maatregelen die het Europees Parlement conform de resolutie van vorig jaar voorstaat. Je zou haast denken dat het Hooggerechtshof in Bangladesh onze resolutie gelezen heeft. Ik zie deze uitspraak als een belangrijke overwinning in de strijd tegen de eerder genoemde onaanvaardbare praktijken. Het is erg belangrijk dat de regering van Bangladesh de juridische uitspraken goed opvolgt. Dat geldt niet alleen voor Bangladesh, maar ook voor andere Aziatische landen. Eerder heb ik al opgemerkt dat de inzet van individuele staten niet voldoende zal zijn. Een mondiale oplossing voor het probleem van de sloopschepen blijft dringend noodzakelijk. In mei van dit jaar zal er in Hongkong een mondiale conferentie worden gehouden door de Internationale Maritieme Organisatie. Doel van deze conferentie is dat er een mondiaal akkoord wordt gesloten inzake de recycling van sloopschepen. De resolutie van de Commissie milieu moet ervoor zorgen dat de Raad en de Commissie een duidelijke boodschap meekrijgen voor de onderhandelingen met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Ten opzichte van de resolutie van vorig jaar is het van belang om de volgende vijf zaken toe te voegen. Ten eerste moet het duidelijk zijn dat afgedankte schepen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt als gevaarlijk afval aangemerkt dienen te worden en zodoende onder het Verdrag van Bazel dienen te vallen. Blijven discussiëren over de definities is niet in het belang van milieubescherming. Amendement 1 van de EVP-Fractie zwakt deze stellingname enigszins af en kan ik daarom niet steunen. Ten tweede, het stranden van schepen voor ontmanteling ter plekke moet als niet aanvaardbaar worden aangemerkt. Ten derde, het is noodzakelijk dat voordat de langdurige ratificatieperiode is afgerond er maatregelen worden uitgevoerd vooral in verband met de uitfasering van enkelwandige tankers. Ten vierde, certificering van sloopwerven wordt toegejuicht. Ten vijfde, een verplicht fonds dient in het kader van de producentenverantwoordelijkheid een onderdeel van de maatregelen te blijven. Dit heeft het Europees Parlement vorig jaar al aangegeven. Het lijkt er echter op dat de Europese Commissie op dit standpunt terugkomt. Ik wil daarom graag van commissaris Figel' horen dat de Commissie nog steeds bereid is om een sloopfonds op te richten. Met deze resolutie, gevoegd bij de resolutie van vorig jaar, zetten we als Europees Parlement een heldere lijn uit naar een oplossing van genoemde problemen. Ik ben verheugd dat er in de Commissie milieu en in de Commissie vervoer een grote mate van overeenstemming is over dit onderwerp. Ik spreek de hoop uit dat de Raad en de Commissie zich ook zo eensgezind zullen inspannen om over twee maanden in Hongkong een goed verdrag te sluiten waarbij de belangen inzake veiligheid, milieu en volksgezondheid goed gewaarborgd zijn. Graag hoor ik van commissaris Figel' of deze heldere lijn door de Commissie zal worden gebruikt als inzet voor de onderhandeling bij de IMO-conferentie, alsmede welke maatregelen de Europese Commissie gaat treffen voor een tijdige implementatie en uitvoering van het te sluiten verdrag."@mt15
". Panie przewodniczący! W maju zeszłego roku na sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął jasne stanowisko przeciwko niehumanitarnej i nieekologicznej sytuacji w zakresie złomowania statków. Mimo to na wielu plażach Azji Południowej ogromne statki pełnomorskie, przeznaczone do złomowania są w dalszym ciągu demontowane w warunkach niszczycielskich dla środowiska naturalnego i niehumanitarnych. Na przykład w Bangladeszu żaden z 36 punktów złomowania statków nie spełnia minimalnych standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Jedynym dobrym skutkiem takiej sytuacji jest fakt, że tydzień temu Sąd Najwyższy nakazał z tej przyczyny rządowi Bangladeszu zamknięcie tych „stoczni demontażowych” w okresie dwóch tygodni. Jednocześnie Sąd Najwyższy zakazał wszystkim statkom, przewożącym substancje niebezpieczne, wstępu na terytorium Bangladeszu. Ponadto minister środowiska Bangladeszu ma trzy miesiące na wydanie przepisów, zgodnych z konwencją bazylejską, dotyczących recyklingu statków przeznaczonych do złomowania. Dokładnie takie same środki Parlament Europejski zalecił w swojej zeszłorocznej rezolucji. Można niemal wybaczyć, jeżeli komuś przyjdzie na myśl, że Sąd Najwyższy Bangladeszu przeczytał naszą rezolucję. Uważam to orzeczenie za ważne zwycięstwo w wojnie z wyżej wspomnianymi niedopuszczalnymi praktykami. Kluczowe znaczenie ma ścisłe zastosowanie się przez rząd Bangladeszu do orzeczenia Sądu. Dotyczy to nie tylko Bangladeszu, ale również innych państw azjatyckich. Zwróciłem już uwagę, że wysiłki poszczególnych państw nie wystarczą. Nadal istnieje pilna potrzeba znalezienia globalnego rozwiązania problemu złomowania statków. W maju bieżącego roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) organizuje globalną konferencję w Hongkongu, której celem jest zawarcie globalnego porozumienia w sprawie recyklingu statków przeznaczonych do złomowania. Rezolucja Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności musi zapewnić wysłanie wyraźnego sygnału do Rady i Komisji w sprawie negocjacji, aby osiągnąć możliwie jak najlepszy wynik. W porównaniu do ubiegłorocznej rezolucji konieczne jest dodanie następujących pięciu uwag. Po pierwsze, należy wyjaśnić, że statki przeznaczone do złomowania, zawierające substancje niebezpieczne, powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i z tego względu powinny podlegać Konwencji bazylejskiej. Dalsza debata nad definicjami nie leży w interesie ochrony środowiska naturalnego. Poprawka nr 1, zgłoszona przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów w pewnym sensie osłabia to stanowisko, a zatem nie mogę jej poprzeć. Po drugie, osadzanie statku na plaży w celu jego złomowania na miejscu musi zostać uznane za niedopuszczalne. Po trzecie, przed zakończeniem przedłużającego się okresu ratyfikacji konieczne jest podjęcie działań, w szczególności w zakresie wycofania zbiornikowców jednokadłubowych. Po czwarte, z zadowoleniem należy przyjąć wydawanie zezwoleń dla stoczni demontażowych. Po piąte, działania powinny w dalszym ciągu obejmować obowiązkowy fundusz w ramach odpowiedzialności producenta – co w zeszłym roku stwierdził Parlament Europejski. Wydaje się jednak, że Komisja Europejska zastanawia się nad zmianą tego stanowiska. Z tego względu chciałbym usłyszeć od komisarza Figel’a, że Komisja w dalszym ciągu jest gotowa ustanowić fundusz złomowania. Dzięki przedmiotowej rezolucji, w połączeniu z zeszłoroczną, Parlament Europejski wyznacza wyraźny kierunek w celu rozwiązania omawianych problemów. Z zadowoleniem przyjmuję wysoki stopień zgodności w tej sprawie w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Transportu i Turystyki. Mam nadzieję, że Rada i Komisja podejmą równie zgodne działania na rzecz przyjęcia za dwa miesiące rozsądnej konwencji w Hongkongu, która będzie dobrze chronić interesy bezpieczeństwa, zdrowia publicznego i ochrony środowiska naturalnego. Zwracam się do komisarza Figel’a o poinformowanie nas, czy Komisja Europejska wykorzysta ten wyraźny kierunek jako istotny wkład w trakcie negocjacji na konferencji IMO oraz jakie działania planuje podjąć Komisja w celu zapewnienia terminowej realizacji konwencji, którą planuje się przyjąć."@pl16
". Senhor Presidente, no plenário de Maio do ano passado, o Parlamento Europeu assumiu uma clara posição contra as situações degradantes para o ser humano e destrutivas para o meio ambiente que o desmantelamento de navios envolve. No entanto, em várias zonas costeiras da Ásia do Sul, continuam a desmantelar-se enormes navios de mar destinados à sucata, sob condições que não só são degradantes para o ser humano como também são prejudiciais para o ambiente. No Bangladeche, por exemplo, nenhum dos 36 estaleiros de desmantelamento cumpre as normas ambientais e de segurança mínimas. Um aspecto positivo é que, por esta razão, o Supremo Tribunal ordenou ao Governo do Bangladeche, há uma semana, que encerrasse estes “estaleiros de desmantelamento” no prazo de duas semanas. Simultaneamente, o Supremo Tribunal proibiu a entrada de todos os navios que contenham substâncias perigosas em território do Bangladeche. Além disso, o Ministro do Ambiente do Bangladeche deverá estabelecer, no prazo de três meses, regras que estejam em conformidade com a Convenção de Basileia, aplicáveis à reciclagem de navios destinados à sucata. Estas são precisamente as medidas importantes defendidas pelo Parlamento Europeu na resolução do ano passado. Quase seria razoável pensar-se que o Supremo Tribunal do Bangladeche leu a nossa resolução. Encaro esta decisão como uma grande vitória da luta contra as práticas inaceitáveis atrás mencionadas. É essencial que o Governo do Bangladeche dê o devido seguimento às decisões do tribunal. Isto aplica-se não só ao Bangladeche mas também a outros países asiáticos. Já observei anteriormente que os esforços individuais de cada país não serão suficientes. Ainda é necessário encontrar, com urgência, uma solução global para o problema do desmantelamento de navios. Em Maio do presente ano, a Organização Marítima Internacional (OMI) realizará uma conferência global, em Hong Kong, com o objectivo de concluir um acordo global sobre a reciclagem de navios destinados à sucata. A resolução da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar deve assegurar que o Conselho e a Comissão recebem um sinal inequívoco, relativamente às negociações, quanto ao objectivo de se alcançar o melhor resultado possível. No que diz respeito à resolução do ano passado, é importante acrescentar os seguintes cinco pontos. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que os navios que se destinam à sucata e que contêm substâncias perigosas devem ser considerados como resíduos perigosos e, assim, devem ser abrangidos pela Convenção de Basileia. Continuar a debater as definições não serve os interesses da protecção ambiental. A alteração 1, proposta pelo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, enfraquece de algum modo esta posição e, consequentemente, não a posso apoiar. Em segundo lugar, deve ser considerado inaceitável encalhar navios com vista ao seu desmantelamento em estaleiro. Em terceiro lugar, é necessário tomar medidas – em particular em relação à supressão gradual de petroleiros de casco simples – antes do fim do longo período de ratificação. Em quarto lugar, é desejável a certificação dos estaleiros de desmantelamento. Em quinto lugar, as medidas devem continuar a incluir um fundo obrigatório no quadro da responsabilidade do produtor – tal como o Parlamento Europeu declarou no ano passado. Contudo, a Comissão Europeia parece estar a reconsiderar esta posição. Gostaria, portanto, que o senhor Comissário Figel nos comunicasse que a Comissão continua preparada para criar um fundo destinado a subvencionar os desmantelamentos. Com esta resolução, em combinação com a do ano passado, o Parlamento Europeu está a traçar um claro percurso no sentido de uma solução para os problemas que referimos. Congratulo-me pelo elevado grau de acordo alcançado em relação a este assunto na Comissão do Ambiente e na Comissão dos Transportes e do Turismo Espero que o Conselho e a Comissão desenvolvam, também, esforços concertados para que, daqui a dois meses, se celebre em Hong Kong uma convenção sólida que salvaguarde os interesses a nível de segurança, da saúde pública e do ambiente. Gostaria que o senhor Comissário Figel nos informasse se a Comissão Europeia irá adoptar este rumo bem definido como factor fulcral nas negociações na conferência da OMI e, também, que nos comunicasse quais as medidas que a Comissão pretende tomar para assegurar a aplicação atempada da convenção a celebrar."@pt17
"Domnule preşedinte, în şedinţa plenară din mai anul trecut, Parlamentul European a adoptat o atitudine clară împotriva situaţiilor degradante din punct de vedere uman şi distructive pentru mediu apărute în procesele de dezmembrare a navelor. Cu toate acestea, pe ţărmurile Asiei de Sud, nave marine enorme pentru fier vechi continuă să fie dezmembrate în condiţii care sunt atât distructive pentru mediu, cât şi degradante din punct de vedere uman. În Bangladesh, de exemplu, nici unul dintre cele 36 de situri de dezmembrare nu respectă standarde minime de mediu şi de securitate. Un lucru bun este că, din acest motiv, în urmă cu o săptămână, Curtea Supremă a ordonat guvernului din Bangladesh să închidă aceste „şantiere de dezmembrare” în termen de două săptămâni. În acelaşi timp, aceeaşi Curte Supremă a interzis intrarea pe teritoriul Bangladesh-ului a tuturor navelor care conţin substanţe periculoase. Mai mult, ministrul mediului din Bangladesh are trei luni la dispoziţie pentru a întocmi regulamente în conformitate cu Convenţia de la Basel în ceea ce priveşte reciclarea navelor pentru fier vechi. Acestea sunt exact măsurile importante sprijinite de către Parlamentul European în rezoluţia de anul trecut. Am putea crede că judecătorii de la Curtea Supremă din Bangladesh au citit rezoluţia noastră. Văd această decizie ca pe o victorie importantă în lupta împotriva practicilor inacceptabile menţionate anterior. Este esenţial ca guvernul din Bangladesh să urmeze corect deciziile Curţii. Acest lucru se aplică nu numai pentru Bangladesh, ci şi pentru alte ţări asiatice. Am remarcat deja că eforturile statelor individuale nu vor fi suficiente. Avem încă nevoie urgentă de o soluţie mondială a problemei dezmembrării navelor. În luna mai a acestui an, Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) organizează o conferinţă mondială la Hong Kong, al cărei scop este încheierea unui acord mondial cu privire la reciclarea navelor pentru fier vechi. Rezoluţia Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară trebuie să asigure trimiterea unui semnal clar către Consiliu şi Comisie pentru negocieri, cu obiectivul de a obţine cel mai bun rezultat posibil. În ceea ce priveşte rezoluţia de anul trecut, este important să adăugăm următoarele cinci puncte. În primul rând, trebuie să fie clar că navele pentru fier vechi care conţin substanţe periculoase ar trebui considerate deşeuri periculoase şi ar trebui deci să cadă sub incidenţa Convenţiei de la Basel. A continua să dezbatem pe marginea definiţiilor nu este în interesul protecţiei mediului. Amendamentul 1, propus de Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, slăbeşte cumva această poziţie şi de aceea nu pot să sprijin acest amendament. În al doilea rând, eşuarea navelor pentru dezmembrare pe loc trebuie să fie considerată inacceptabilă. În al treilea rând, este nevoie să luăm măsuri - în special în ceea ce priveşte scoaterea din uz a petrolierelor cu cocă simplă - înainte de sfârşitul perioadei lungi de ratificare. În al patrulea rând, certificarea şantierelor de dezmembrare este binevenită. În al cincilea rând, ar trebui să continuăm măsurile prin crearea unui fond obligatoriu printre responsabilităţile producătorilor - aşa cum a declarat Parlamentul European anul trecut. Cu toate acestea, Comisia Europeană pare să revină asupra acestei poziţii. De aceea aş dori să aud de la domnul comisar Figeľ că instituţia domniei sale este în continuare pregătită să instituie un fond pentru dezmembrarea navelor pentru fier vechi. Prin această rezoluţie, în combinaţie cu cea de anul trecut, Parlamentul European trasează un drum clar pentru găsirea unei soluţii la problemele discutate. Faptul că în Comisia pentru mediu şi în Comisia pentru transport şi turism suntem de acord asupra acestei probleme este binevenit. Consiliul şi Comisia, sper, îşi vor conjuga eforturile pentru a încheia peste două luni la Hong Kong o convenţie solidă, care să protejeze în mod corespunzător interesele siguranţei, ale sănătăţii publice şi ale mediului. Aş dori ca domnul comisar Figeľ să ne spună dacă intenţionează Comisia Europeană să folosească acest drum clar trasat ca un avantaj cheie în negocierile de la conferinţa OMI şi, de asemenea, ce măsuri doreşte să ia Comisia pentru a asigura punerea rapidă în aplicare a convenţiei ce va fi încheiată."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na plenárnom zasadnutí v máji minulého roku Európsky parlament zaujal jasné stanovisko proti neľudským a ekologicky škodlivým podmienkam pri demontážach lodí. Na viacerých pobrežiach južnej Ázie sa však naďalej demontujú obrovské vyradené námorné lode v ekologicky škodlivých a neľudských podmienkach. Napríklad v Bangladéši ani jedno z 36 zariadení na demontáž lodí nespĺňa minimálne environmentálne a bezpečnostné normy. Jediné pozitívne na tom je, že pred týždňom bangladéšsky Najvyšší súd z tohto dôvodu nariadil vláde Bangladéša, aby zatvorila tieto „zariadenia na demontáž“ do dvoch týždňov. Zároveň ten istý Najvyšší súd zakázal vstup na bangladéšske územie všetkým lodiam, ktoré obsahujú nebezpečné látky. Navyše má bangladéšsky minister životného prostredia tri mesiace na to, aby stanovil pravidlá recyklácie vyradených lodí, ktoré budú v súlade s Bazilejským dohovorom. Ide o tie isté dôležité opatrenia, ktoré Európsky parlament presadzoval vo svojom minuloročnom uznesení. Asi by bolo naivné si myslieť, že sudcovia bangladéšskeho Najvyššieho súdu si prečítali naše uznesenie. Vnímam toto rozhodnutie bangladéšskeho Najvyššieho súdu ako dôležité víťazstvo v boji proti neprijateľným praktikám, ktoré som spomenul. Je nevyhnutné, aby sa bangladéšska vláda náležite riadila týmto súdnym rozhodnutím. To neplatí len pre Bangladéš, ale aj pre ostatné ázijské krajiny. Už som poznamenal, že úsilie jednotlivých štátov nebude postačovať. Globálne riešenie problému demontáže lodí je ešte stále naliehavé. V máji tohto roku usporiada Medzinárodná námorná organizácia (IMO) celosvetovú konferenciu v Hongkongu, ktorej cieľom je uzavrieť globálnu dohodu o recyklácii vyradených lodí. Uznesenie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín musí zabezpečiť, že Rade a Komisii bude vyslaný jasný signál na rokovania s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok. V súvislosti s minuloročným uznesením je dôležité dodať päť nasledujúcich poznámok. Po prvé, musí byť jasne stanovené, že vyradené lode, ktoré obsahujú nebezpečné látky, by mali byť považované za nebezpečný odpad, a preto by mali patriť do pôsobnosti Bazilejského dohovoru. Pokračovanie v diskusii o definíciách nie je v záujme ochrany životného prostredia. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 1, ktorý predložili členovia skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, oslabuje toto stanovisko, a preto ho nemôžem podporiť. Po druhé, navigácia lodí na plytčinu počas prílivu s cieľom použiť metódu demontáže na plážach musí byť považovaná za neprijateľnú. Po tretie, potrebujeme prijať opatrenia – najmä v súvislosti s vyraďovaním ropných tankerov s jednoduchým trupom – ešte pred skončením zdĺhavého obdobia ratifikácie. Po štvrté, zavedenie osvedčení pre zariadenia na demontáž lodí je vítané. Po piate, opatrenia by naďalej mali zahŕňať vytvorenie povinného fondu, za ktorý by bol zodpovedný výrobca – ako Európsky parlament stanovil minulý rok. Zdá sa však, že Európska komisia prehodnocuje toto stanovisko. Rád by som preto od pána komisára Figeľa počul, že Komisia je stále pripravená vytvoriť fond na demontáž lodí. Prostredníctvom tohto uznesenia, v spojení s minuloročným uznesením, naberá Európsky parlament jasný kurz smerom k riešeniu predmetných problémov. Vítam vysokú úroveň zhody v tejto otázke vo Výbore pre životné prostredie a vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch. Pevne verím, že Rada a Komisia rovnako vyvinú intenzívne úsilie, aby bol o dva mesiace v Hongkongu prijatý rozumný dohovor, taký, ktorý bude chrániť záujmy bezpečnosti, verejného zdravia a takisto životného prostredia. Bol by som rád, keby nám pán komisár Figeľ povedal, či bude mať Európska komisia pri rokovaniach na konferencii IMO na zreteli tento jasný kurz ako kľúčovú devízu, a takisto aké opatrenia plánuje Komisia prijať, aby zabezpečila včasnú implementáciu dohovoru, ktorý bude prijatý."@sk19
". Gospod predsednik, na plenarnem zasedanju lanskega maja je Evropski parlament zavzel jasno stališče proti človeka ponižujočim in okolje uničujočim razmeram pri razgradnji ladij. Vendar na obalah Južne Azije še vedno razgrajujejo izrabljene ogromne čezoceanske ladje v pogojih, ki škodujejo okolju in ponižujejo delavce. V Bangladešu, na primer, niti eden od 36 obratov za razgradnjo ne izpolnjuje niti osnovnih okoljskih in varnostnih standardov. Pozitivno pa je, da je Visoko sodišče pred tednom dni naložilo vladi Bangladeša, naj v dveh tednih zapre take „obrate za razgradnjo“. Ob tem pa je Visoko sodišče tudi prepovedalo vstop vsem ladjam z nevarnimi snovmi v ozemeljske vode Bangladeša. Poleg tega je ministru Bangladeša za okolje določilo trimesečni rok za uvedbo pravil za recikliranje izrabljenih plovil v skladu z Baselsko konvencijo. To so prav ukrepi, za katere se je zavzel Evropski parlament v svoji lanski resoluciji. Ne moremo si kaj, da ne bi pomislili, da je Visoko sodišče Bangladeša bralo našo resolucijo. Ta razsodba se mi zdi pomembna zmaga v boju proti prej omenjenim nesprejemljivim praksam. Vlada Bangladeša mora nujno spoštovati to razsodbo. To ne velja samo za Bangladeš, pač pa tudi za druge azijske države. Omenil sem že, da prizadevanja posamičnih držav ne bodo zadostovala. Nujno potrebujemo globalno rešitev problema razgradnje plovil. Maja letos Mednarodna pomorska organizacija (IMO) organizira svetovno konferenco v Hongkongu, na kateri naj bi sprejeli globalni sporazum o recikliranju izrabljenih ladij. Resolucija Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane mora pomeniti jasno sporočilo Svetu in Komisiji glede pogajanj, da bo mogoče doseči čim boljši izid pogajanj. Glede na lanskoletno resolucijo je treba dodati naslednjih pet točk. Prvič, jasno moramo povedati, da je treba izrabljene ladje, ki vsebujejo nevarne snovi, obravnavati kot nevarne odpadke, torej zanje velja Baselska konvencija. Nadaljnja razprava o opredelitvah ne koristi okolju. Sprememba 1, ki jo predlaga Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov, na določen način razvodeni ta predlog, zato je ne morem podpreti. Drugič, razgradnja ladij na suhem mora veljati za nesprejemljivo prakso. Tretjič, treba je ukrepati – zlasti glede postopnega umika tankerjev z enojnim trupom iz uporabe – že pred iztekom dolgotrajnega postopka ratifikacije. Četrtič, podpirati moramo certificiranje obratov za razgradnjo. Petič, med ukrepi moramo ohraniti obvezni sklad za razrez plovil kot del odgovornosti proizvajalca – to je zahteval Evropski parlament že lansko leto. Videti pa je, da Evropska komisija še preučuje to stališče. Zato bi rad od komisarja Figla slišal, ali je Komisija še pripravljena ustanoviti sklad za razrez plovil. S to resolucijo, skupaj z lansko, Evropski parlament začrtuje jasno pot k rešitvi omenjenih problemov. Pozdravljam široko soglasje o tem vprašanju v Odboru za okolje in Odboru za promet in turizem. Upam, da si bosta Komisija in Svet enako usklajeno prizadevala za sprejem kakovostne konvencije v Hongkongu čez dva meseca, konvencije, ki bo pomenila dobro zaščito varnosti, javnega zdravja in okolja. Želel bi, da nam komisar Figel pove, ali bo Evropska komisija uporabila jasno začrtano pot kot temeljno izhodišče pri pogajanjih na konferenci IMO, pa tudi, s kakšnimi ukrepi namerava Komisija zagotoviti pravočasno uveljavitev sprejete konvencije."@sl20
". Herr talman! Under plenarsammanträdet i maj förra året tog Europaparlamentet tydligt ställning mot de människoförnedrande och miljöskadliga förhållandena vid nedmontering av fartyg. Ändå nedmonteras fortfarande enorma fartyg för skrotdelarna längs många stränder i södra Asien under förhållanden som är både miljöfarliga och människoförnedrande. I t.ex. Bangladesh uppfyller inte en enda av de 36 nedmonteringsplatserna minimikrav på miljöskydd och säkerhet. En positiv sak är att en högre domstol för en vecka sedan därför beordrade Bangladeshs regering att inom två veckor stänga dessa ”nedmonteringsvarv”. Samma domstol förbjöd samtidigt alla fartyg som innehåller farliga ämnen att komma in på Bangladeshs territorium. Dessutom har Bangladeshs miljöminister fått tre månader på sig att fastställa regler för skrotning av fartyg som uppfyller Baselkonventionens krav. Det är precis de viktiga åtgärder som Europaparlamentet förordade i förra årets resolution. Man kan nästan tro att Bangladeshs högre domstol har läst vår resolution. Jag ser detta beslut som en viktig seger i kampen mot de oacceptabla metoder som jag nämnde tidigare. Det är mycket viktigt att Bangladeshs regering följer upp domstolens beslut på rätt sätt. Och det gäller inte bara Bangladesh utan även andra asiatiska länder. Som jag redan har påpekat räcker det inte att enskilda stater agerar. Det finns fortfarande ett akut behov av en global lösning på fartygsnedmonteringsproblemet. I maj i år håller Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) en global konferens i Hongkong i syfte att uppnå ett globalt avtal om skrotning av fartyg. Med resolutionen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet måste man skicka en tydlig signal till rådet och kommissionen inför förhandlingarna så att resultatet blir det bästa möjliga. När det gäller förra årets resolution är det viktigt att lägga till följande fem punkter. För det första måste det göras klart att skrotade fartyg som innehåller farliga ämnen måste betraktas som farligt avfall och därmed omfattas av Baselkonventionen. Att fortsätta att debattera definitionerna ligger inte i miljöskyddets intresse. Denna ståndpunkt försvagas något genom ändringsförslag 1 från Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och jag kan därför inte stödja det. För det andra måste det anses som oacceptabelt att fartyg körs på grund för att nedmonteras på platsen. För det tredje måste det vidtas åtgärder – framför allt en utfasning av tankfartyg med enkelskrov – innan den långa ratificeringsperioden löper ut. För det fjärde bör certifiering av nedmonteringsvarv välkomnas. För det femte bör åtgärderna även i fortsättningen omfatta en obligatorisk fond inom ramen för producentansvaret – vilket Europaparlamentet slog fast förra året. Europeiska kommissionen verkar dock fortfarande ompröva denna ståndpunkt. Jag vill därför höra kommissionsledamot Ján Figel’ säga att kommissionen fortfarande är beredd att inrätta en skrotningsfond. Tillsammans med förra årets resolution stakar Europaparlamentet i och med denna resolution ut en tydlig kurs mot en lösning av de problem som jag har nämnt. Jag välkomnar den breda enighet som råder i denna fråga i miljöutskottet och transport- och turismutskottet. Jag hoppas att rådet och kommissionen gör en liknande gemensam ansträngning att ingå ett bra avtal i Hongkong om två månader, ett avtal som väl värnar säkerheten, folkhälsan och miljön. Jag vill att kommissionsledamot Ján Figel’ upplyser oss om Europeiska kommissionen kommer att använda denna tydliga kurs som en viktig tillgång i förhandlingarna under IMO-konferensen, och om vilka åtgärder kommissionen tänker ta för att se till att den konvention som ingås genomförs snabbt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph