Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-25-Speech-3-389"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090325.30.3-389"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Kolēģi! Diemžēl Eiropas kopējās vērtības joprojām nesatur prasību vispusīgi un taisnīgi vērtēt dažādu totalitārisma režīmu noziegumus Eiropā un to sekas. Puspatiesības, vienpusēja interpretācija vai vēsturiskās patiesības noliegšana vājina eiropiešus. Pamatlēmums par rasismu un ksenofobiju prasa kriminālatbildību tikai par nacistisko noziegumu rupju banalizēšanu, taču joprojām klusē par totalitārā komunisma noziegumiem Eiropā. Ir pēdējais laiks likt lietā objektīvu metodi totalitāro noziegumu izvērtēšanā. Varam izmantot Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieredzi. Tā atsaucas uz vispārzināmiem starptautisko tiesību pārkāpumiem un principiem, kas ir labi zināmi ikvienam un pielietojami jau vismaz kopš Nirnbergas tiesas. Beidzot ir jāpanāk taisnīgs Eiropas nesenās totalitārās vēstures atspoguļojums Eiropas nākotnes, Eiropas kopējo vērtību vārdā!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Dámy a pánové, bohužel společné hodnoty Evropy stále ještě neobsahují požadavek na vytvoření vyčerpávajícího a pravdivého hodnocení zločinů různých totalitních režimů v Evropě a jejich důsledků. Polopravdy, jednostranné výklady a odmítání historické pravdy Evropany oslabuje. Rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii ukládá trestní odpovědnost jen za hrubé zjednodušování nacistických zločinů, ale mlčí o zločinech totalitního komunismu v Evropě. Je nejvyšší čas použít objektivní metodu pro hodnocení totalitních zločinů. Můžeme využít zkušenosti Evropského soudu pro lidská práva. Staví na všeobecně uznávaných porušeních mezinárodních práv a principů, které jsou všem dobře známy a jsou použitelné alespoň od norimberského procesu. Musíme konečně pravdivě reflektovat nedávnou totalitní historii Evropy, a to ve jménu budoucnosti Evropy a společných hodnot Evropy!"@cs1
". Fru formand, mine damer og herrer! Desværre vil Europas fælles værdier stadig ikke omfatte et krav om en omfattende og sandfærdig vurdering af de forbrydelser, der er blevet begået af de forskellige totalitære regimer i Europa og deres konsekvenser. Halve sandheder, ensidige fortolkninger og fornægtelsen af historiske sandheder svækker europæerne. Med rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad er det kun en alvorlig trivialisering af de nazistiske forbrydelser, der gøres strafbar, mens der ikke siges noget om den totalitære kommunismes forbrydelser i Europa. Det er på høje tid at anvende en objektiv metode til vurdering af totalitære forbrydelser. Vi kan gøre brug af erfaringerne fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den tager udgangspunkt i universel anerkendelse af internationale rettigheder og principper, som er kendte for alle og har fundet anvendelse siden Nürembergprocesserne. Vi skal i det mindste komme med en sandfærdig gengivelse af Europas nyeste totalitære historie af hensyn til Europas fremtid og Europas fælles værdier!"@da2
". Sehr verehrte Damen und Herren, leider fehlt in den gemeinsamen europäischen Werten die Forderung, die Verbrechen der verschiedenen totalitären Regime in Europa und ihre Konsequenzen umfassend und wahrheitsgemäß zu bewerten. Halbwahrheiten, einseitige Interpretationen und das Leugnen historischer Wahrheiten unterminieren diese Bemühungen in Europa. Durch den Rahmenbeschluss zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wird nur das gröbliche Verharmlosen der Naziverbrechen unter Strafe gestellt. Über die Verbrechen des totalitären Kommunismus in Europa wird jedoch geschwiegen. Es ist deshalb höchste Zeit, die Verbrechen totalitärer Regime objektiv zu bewerten. Dabei können wir die Erfahrungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nutzen. Er basiert auf der Anerkennung der strafrechtlichen Relevanz von Verstößen gegen internationale Rechte und Prinzipien, die allgemein bekannt sind und mindestens seit den Nürnberger Prozessen als Maßstab für die Bewertung politischer Verbrechen angewandt werden. Im Namen der europäischen Zukunft und der gemeinsamen europäischen Werte ist es unsere Pflicht, die jüngere Geschichte des Totalitarismus in Europa wahrheitsgemäß zu reflektieren!"@de9
". Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς οι κοινές αξίες της Ευρώπης δεν περιέχουν ακόμη όρο για μια εκτενή και ειλικρινή εκτίμηση των εγκλημάτων των διαφόρων ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη και των επιπτώσεών τους. Οι μισές αλήθειες, μονόπλευρες ερμηνείες και άρνηση της ιστορικής αλήθειας αποδυναμώνουν τους Ευρωπαίους. Η απόφαση πλαίσιο για το ρατσισμό και την ξενοφοβία προβλέπει ποινικές ευθύνες μόνο για την περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της σημασίας των εγκλημάτων των Ναζί, αλλά δεν αναφέρεται στα εγκλήματα του ολοκληρωτικού Κομμουνισμού στην Ευρώπη. Είναι ώρα να εφαρμόσουμε μια αντικειμενική μέθοδο για την εκτίμηση ολοκληρωτικών εγκλημάτων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βασίζεται σε καθολικά αναγνωρισμένες παραβιάσεις διεθνών δικαιωμάτων και αρχών, που είναι γνωστά σε όλους και εφαρμόζονται τουλάχιστον από τη δίκη της Νυρεμβέργης. Πρέπει, επιτέλους, να συλλογιστούμε το πρόσφατο ολοκληρωτικό παρελθόν της Ευρώπης για το μέλλον και τις κοινές αξίες της Ευρώπης!"@el10
". Ladies and gentlemen, unfortunately, Europe’s common values still do not contain a requirement to make a comprehensive and truthful assessment of the crimes of various totalitarian regimes in Europe and their consequences. Half-truths, one-sided interpretations and the denial of historical truth weakens Europeans. The framework decision on racism and xenophobia imposes criminal liability only for the gross trivialisation of Nazi crimes, but remains silent about the crimes of totalitarian Communism in Europe. It is high time to apply an objective method to the assessment of totalitarian crimes. We can make use of the experience of the European Court of Human Rights. It bases itself on universally recognised infringements of international rights and principles, which are well-known to all and have been applicable at least since the Nuremberg trials. We must, at last, truthfully reflect Europe’s recent totalitarian history in the name of Europe’s future and Europe’s common values!"@en4
". Señorías, lamentablemente entre los valores comunes de Europa todavía no figura el requisito de hacer una valoración exhaustiva y veraz de los crímenes de los distintos regímenes totalitarios de Europa y sus consecuencias. Medias verdades, interpretaciones parciales y la negación de la verdad histórica debilitan a los europeos. La decisión marco sobre el racismo y la xenofobia impone responsabilidad penal solo para la burda banalización de los crímenes nazis, pero silencia los crímenes del comunismo totalitario de Europa. Ya va siendo hora de aplicar un método objetivo para valorar los crímenes totalitarios. Podemos hacer uso de la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Se basa en violaciones de derechos y principios internacionales reconocidos a nivel mundial, que son conocidos por todos y que han sido aplicables al menos desde los juicios de Nuremberg. ¡Debemos, por fin, reflejar fielmente la historia reciente de los totalitarismos en Europa en nombre del futuro de Europa y de los valores comunes de Europa!"@es21
". Daamid ja härrad, kahjuks ei ole Euroopa ühiste väärtuste seas ikka veel nõuet hinnata igakülgselt ja ausalt Euroopa erinevate totalitaarsete režiimide kuritegusid ja nende tagajärgi. Pooltõed, ühepoolsed tõlgendused ja ajaloolise tõe eitamine muudab eurooplased nõrgaks. Rassismi ja ksenofoobiat käsitleva raamotsusega kohaldatakse kriminaalvastutust natsikuritegude jultunud alatähtsustamise eest, ent totalitaarse kommunismi kuritegudest Euroopas vaikitakse. Viimane aeg on hakata totalitaarseid kuritegusid objektiivselt hindama. Me saame selleks kasutada Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat. Selle praktika aluseks on rahvusvaheliste õiguste ja põhimõtete üleilmselt hukka mõistetud rikkumised; see on üldtuntud ja seda on kohaldatud vähemalt Nürnbergi kohtuprotsessidest alates. Euroopa tuleviku ja ühiste väärtuste nimel peame viimaks ometi kajastama Euroopa hiljutist totalitaarset ajalugu tõepäraselt!"@et5
". Hyvät parlamentin jäsenet, valitettavasti Euroopan yhteiset arvot eivät vielä sisällä vaatimusta Euroopan eri totalitaaristen hallitusten tekemien rikosten ja niiden seurausten perusteellisesta ja totuudenmukaisesta arvioinnista. Puolitotuudet, yksipuoliset tulkinnat ja historiallisten tosiasioiden kieltäminen heikentävät eurooppalaisia. Rasismia ja muukalaisvihaa koskevassa puitepäätöksessä määrätään rikosvastuusta vain natsien rikosten törkeästä vähättelystä mutta vaietaan totalitaarisen kommunismin rikoksista Euroopassa. On korkea aika soveltaa totalitaaristen rikosten arviointiin objektiivista menetelmää. Voimme hyödyntää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kokemuksia. Se perustuu kansainvälisten oikeuksien ja periaatteiden yleisesti tunnustettuihin rikkomisiin, jotka ovat kaikkien hyvin tuntemia ja joita on sovellettu vähintään Nürnbergin oikeudenkäynneistä lähtien. Meidän on lopultakin käsiteltävä totuudenmukaisesti Euroopan totalitaarista lähihistoriaa Euroopan tulevaisuuden ja Euroopan yhteisten arvojen nimessä!"@fi7
"Mesdames et Messieurs, malheureusement, les valeurs communes de l’Europe continuent de n’inclure aucune exigence portant sur l’évaluation complète et authentique des crimes des divers régimes totalitaires en Europe et de leurs conséquences. Les demi-vérités, les interprétations partiales et le déni de la vérité historique affaiblissent les Européens. La décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie n’impose la responsabilité criminelle qu’à la grossière banalisation des crimes nazis, mais reste silencieuse sur les crimes du communisme totalitaire en Europe. Il est grand temps d’appliquer une méthode objective concernant l’évaluation des crimes totalitaires. Nous pouvons recourir à l’expérience de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle se fonde sur des violations universellement reconnues des droits et principes internationaux, connus de tous et en application depuis les procès de Nuremberg. Nous devons, tout du moins, avoir le souci de refléter fidèlement l’histoire totalitaire récente de l’Europe au nom de l’avenir de l’Europe et des valeurs communes de l’Europe!"@fr8
"Hölgyeim és uraim, sajnos, Európa közös értékei még mindig nem tartalmazzák azt a követelményt, hogy el kell végezni a különböző európai totalitárius rendszerek bűntetteinek átfogó és őszinte vizsgálatát, és fel kell mérni következményeiket. Féligazságok, egyoldalú értelmezések és a történelmi igazság tagadása gyengíti az európaiakat. A rasszizmusról és az idegengyűlöletről szóló kerethatározat csak a náci bűntettek durva kisebbítése esetén határoz meg büntetőjogi jogkövetkezményeket, de nem szól az európai totalitárius kommunizmus bűntetteiről. Itt az ideje, hogy a totalitárius bűntettek vizsgálatára objektív módszereket alkalmazzunk. Támaszkodhatunk az Emberi Jogok Európai Bíróságának tapasztalataira. A módszerek azokat a nemzetközi jogokat és elveket érintő, egyetemesen elismert jogsértéseket veszik figyelembe, amelyeket a nürnbergi per óta mindenki jól ismer és alkalmaz. Végül, Európa jövője és Európa közös értékei nevében őszintén el kell gondolkodnunk Európa közelmúltbeli totalitárius történelméről!"@hu11
". Onorevoli colleghi, purtroppo i valori comuni europei ancora non contemplano l’obbligo di procedere a un’esauriente e veritiera disamina dei crimini dei vari regimi totalitari susseguitisi in Europa e delle loro conseguenze. Mezze verità, interpretazioni di parte e la negazione della verità storica indeboliscono gli europei. La decisione quadro su razzismo e xenofobia prevede responsabilità penali unicamente per la banalizzazione dei crimini nazisti, ma tace dei crimini commessi in Europa dal comunismo totalitario. E’ giunto il momento di applicare un metodo obiettivo alla valutazione dei crimini totalitari. Possiamo attingere all’esperienza della Corte europea dei diritti dell’uomo: essa si fonda su violazioni universalmente riconosciute dei diritti e dei principi internazionali, ben noti a tutti e in vigore almeno fin dai processi di Norimberga. Dobbiamo, infine, riflettere onestamente sulla recente storia totalitaria dell’Europa in nome dell’avvenire e dei valori comuni europei!"@it12
". Ponios ir ponai, deja, Europos bendrosios vertybės vis dar neapima reikalavimo atlikti išsamų ir teisingą įvairių totalitarinių režimų Europoje nusikaltimų ir jų padarinių vertinimą. Dalis tiesos, vienpusiai aiškinimai ir istorinės tiesos neigimas silpnina europiečius. Pagrindų sprendime dėl rasizmo ir ksenofobijos nustatoma baudžiamoji atsakomybė tik už šiurkštų nacistinių nusikaltimų sumenkinimą, bet nieko nereglamentuojama dėl totalitarinio komunizmo nusikaltimų Europoje. Jau seniai laikas taikyti objektyvų metodą totalitariniams nusikaltimams vertinti Galime pasinaudoti Europos Žmogaus Teisių Teismo patirtimi. Jis grindžiamas visuotinai pripažintais tarptautinių teisių ir principų pažeidimais, žinomais visiems ir taikytiems bent jau nuo Niurnbergo teismų. Pagaliau turime teisingai atspindėti Europos naujausią totalitarinę istoriją Europos ateities ir Europos bendrųjų vertybių vardan!"@lt14
"Kolēģi! Diemžēl Eiropas kopējās vērtības joprojām nesatur prasību vispusīgi un taisnīgi vērtēt dažādu totalitārisma režīmu noziegumus Eiropā un to sekas. Puspatiesības, vienpusēja interpretācija vai vēsturiskās patiesības noliegšana vājina eiropiešus. Ietvarlēmums par rasismu un ksenofobiju prasa kriminālatbildību tikai par nacistisko noziegumu rupju banalizēšanu, taču joprojām klusē par totalitārā komunisma noziegumiem Eiropā. Ir pēdējais laiks likt lietā objektīvu metodi totalitāro noziegumu izvērtēšanā. Varam izmantot Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieredzi. Tā atsaucas uz vispārzināmiem starptautisko tiesību un principu pārkāpumiem, kas ir labi zināmi ikvienam un pielietojami jau vismaz kopš Nirnbergas tiesas. Beidzot ir jāpanāk taisnīgs Eiropas nesenās totalitārās vēstures atspoguļojums Eiropas nākotnes, Eiropas kopējo vērtību vārdā!"@mt15
". Dames en heren, helaas bevatten de gemeenschappelijke Europese waarden nog steeds niet de eis een uitgebreide en waarheidsgetrouwe beoordeling te maken van de misdaden van diverse totalitaire regimes in Europa en de gevolgen die daaruit voortvloeiden. Halve waarheden, eenzijdige interpretaties en de ontkenning van de historische waarheid verzwakken de Europeanen. Het kaderbesluit inzake racisme en vreemdelingenhaat stelt alleen grove bagatellisering van nazimisdaden strafbaar, maar zwijgt over de misdaden van het totalitaire communisme in Europa. We hebben dringend behoefte aan een objectieve methode voor het beoordelen van totalitaire regimes. Hierbij kunnen we gebruik maken van de ervaring van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze is gebaseerd op universeel erkende schendingen van internationale rechten en beginselen, die iedereen bekend zijn en in elk geval sinds de processen van Neurenberg worden toegepast. We moeten eindelijk eerlijk uitkomen voor de recente totalitaire geschiedenis van Europa omwille van de toekomst en de gemeenschappelijke waarden van Europa!"@nl3
". Panie i panowie! Niestety, wspólne wartości europejskie wciąż nie obejmują wymogu dokonania kompleksowej i zgodnej z prawdą oceny zbrodni różnych reżimów totalitarnych w Europie oraz ich konsekwencji. Półprawdy, jednostronne interpretacje i zaprzeczanie prawdzie historycznej to słabość Europejczyków. Ramowa decyzja w sprawie rasizmu i ksenofobii nakłada odpowiedzialność karną jedynie za wyraźne banalizowanie zbrodni nazistowskich, milczy jednak na temat zbrodni totalitaryzmu komunistycznego w Europie. Najwyższy czas zastosować obiektywną metodę oceny zbrodni totalitaryzmów. Możemy wykorzystać w tym względzie doświadczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stosowana przezeń metoda opiera się na ogólnie uznanych naruszeniach praw i zasad międzynarodowych, które są wszystkim dobrze znane i miały zastosowanie przynajmniej od czasu procesów norymberskich. Musimy w końcu prawdziwie ukazać niedawną totalitarną historię Europy w imię przyszłości tej Europy i wspólnych wartości europejskich"@pl16
". Senhoras e Senhores Deputados, infelizmente, os valores comuns da Europa não contêm ainda a exigência de que seja realizada uma avaliação exaustiva e fiel dos crimes dos vários regimes totalitários europeus e das suas consequências. Meias verdades, interpretações parciais e a negação da realidade histórica enfraquecem os europeus. A decisão-quadro relativa ao racismo e à xenofobia só prevê a responsabilidade penal para a trivialização grosseira de crimes nazis, e é omissa quanto aos crimes do comunismo totalitário na Europa. Está na hora de aplicar um método objectivo à avaliação dos crimes totalitários. Podemos tirar partido da experiência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Esta baseia-se em violações universalmente reconhecidas dos direitos e princípios internacionais, que são bem conhecidos de todos e aplicáveis, pelo menos, desde os julgamentos de Nuremberga. Temos, finalmente, de pensar com sinceridade a história totalitária recente da Europa em nome do seu futuro e dos seus valores comuns!"@pt17
"Doamnelor şi domnilor, din păcate, valorile comune ale Europei încă nu conţin o cerinţă de a face o evaluare cuprinzătoare şi veridică a crimelor diferitelor sisteme totalitare din Europa şi a consecinţelor acestora. Jumătăţile de adevăr, interpretările subiective şi negarea adevărului istoric slăbesc europenii. Decizia-cadru privind rasismul şi xenofobia impune răspunderea penală numai pentru trivializarea grosolană a crimelor naziste, dar rămâne tăcută în ceea ce priveşte crimele comunismului totalitar din Europa. A venit vremea să aplicăm o metodă obiectivă de evaluare a crimelor totalitarismului. Putem să ne folosim de experienţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Aceasta se bazează pe încălcări universal recunoscute ale drepturilor şi principiilor internaţionale, care sunt bine cunoscute tuturor şi au fost aplicabile cel puţin de la procesul de la Nürnberg. Trebuie să reflectăm, în sfârşit, cu adevărat, la istoria totalitară recentă a Europei, în numele viitorului Europei şi al valorilor comune europene!"@ro18
"Vážené dámy, vážení páni, bohužiaľ, spoločné hodnoty Európy stále neobsahujú požiadavku úplného a pravdivého posúdenia zločinov rôznych totalitných režimov v Európe a ich následkov. Polopravdy, jednostranné interpretácie a odmietanie historickej pravdy oslabujú Európanov. Rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii zavádza trestnú zodpovednosť iba za hrubé trivializovanie nacistických zločinov, ale nehovorí o zločinoch totalitného komunistického režimu v Európe. Je najvyšší čas použiť objektívne metódy na hodnotenie totalitných zločinov. Môžeme využiť skúsenosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Zakladajú sa na všeobecne uznanom porušovaní medzinárodných práv a zásad, ktoré sú všetkým dobre známe a ktoré sa aplikujú prinajmenšom od norimberských procesov. Musíme konečne pravdivo ukazovať nedávnu totalitnú históriu Európy v mene budúcnosti Európy a jej spoločných hodnôt!"@sk19
"Gospe in gospodje, v skupne vrednote Evrope na žalost še vedno ni vključena zahteva po obsežni in resnicoljubni presoji zločinov različnih evropskih totalitarnih režimov in njihovih posledic. Polresnice, pristranske razlage in zanikanje zgodovinske resnice slabijo Evropejce. Okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji uveljavlja kazensko odgovornost samo za grobo zmanjševanje pomena nacističnih zločinov, molči pa o zločinih totalitarnega komunizma v Evropi. Skrajni čas je že za uveljavitev objektivnih postopkov pri presojanju totalitarnih zločinov. Pomagamo si lahko z izkušnjami Evropskega sodišča za človekove pravice. Sodišče uporablja merila splošno priznanega kršenja mednarodnih pravic in načel, ki so nam vsem dobro znana in so v uporabi že vsaj od nürnberškega procesa. Končno moramo iskreno premisliti nedavno totalitarno zgodovino Evrope, v imenu evropske prihodnosti in evropskih skupnih vrednot."@sl20
". Mina damer och herrar! Tyvärr innehåller Europas gemensamma värderingar fortfarande inte något krav på att göra en omfattande och sann bedömning av de brott som har begåtts av olika totalitära regimer i Europa och deras konsekvenser. Halvsanningar, ensidiga tolkningar och förnekande av historiska fakta försvagar Europa. Rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet innebär straffrättsligt ansvar endast vid omfattande trivialisering av nazistbrott, men förblir tyst när det gäller brott som den totalitära kommunismen begått i Europa. Det är hög tid att vi tillämpar en objektiv metod för bedömning av totalitära brott. Vi kan använda erfarenheterna från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. De bygger på universellt erkända överträdelser av internationella rättigheter och principer som är välkända för alla och har varit tillämpliga åtminstone sedan Nürnbergrättegångarna. Vi måste äntligen uppriktigt återspegla Europas senaste totalitära historia för Europas framtid och Europas gemensamma värderingar!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph