Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-25-Speech-3-283"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090325.27.3-283"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I would like to speak on the justice and security issues covered in this report, not because I am not interested in the economic aspects but because I only have three minutes. Clearly there is a vital need for transatlantic cooperation to combat terrorism and major crime, but it must be done in full respect of the rule of law – domestic and international – and of fundamental rights. For data-sharing, though, it must be a robust and binding legal framework of data protection. The clearest demonstration of the change in approach from President Obama is the intention to close Guantánamo Bay. That is very welcome, and this House has called on Member States to respond positively to a formal request from the US to resettle about 60 low-risk or no-risk former detainees who will not be charged. That request was officially delivered last week on the occasion of the visit of Vice-President Barrot and Minister Langer, and I hope that we see a result soon. I understand it is helped by the willingness now by the Americans to resettle some themselves, such as the 17 Uighurs. It would also be good if President Obama could go further than his January executive orders and announce the closure of all CIA detention centres and a total end to extraordinary rendition. Full disclosure of what has happened in the last seven and a half years, including the shameful use of the outsourcing of torture, is necessary to ensure that there is no repeat, and especially no repeat of the collusion from Europe. This report, adopting an amendment I tabled, urges the new US Administration to ratify and accede to the Statute of the International Criminal Court. This would obviously strengthen that court. US abolition of the death penalty would similarly represent global leadership. The prompt entry into force of the EU-US extradition and legal assistance agreements would boost criminal law cooperation, as well as eliminating the grey area which made extraordinary rendition flights possible. But such cooperation can only be supported if it delivers fair treatment. I have a constituent who is under threat of extradition and decades in a supermax prison because he hacked into the Pentagon computer. It is alarming that he succeeded, but he is a computer anorak, not a terrorist, and he has Asperger’s syndrome. The US should drop its extradition request and let him be prosecuted, if at all, in the UK. Finally I would like to address the subject of the ALDE Group amendments which concern online gambling. It is important to get a swift solution to this dispute, which concerns bans and prosecutions by the US affecting only European Internet gambling operators in illegally selective prosecutions. The US asserts in front of the WTO that all Internet betting is forbidden there, but that is not true. US-based online betting on horse racing, and indeed official state lotteries, are tolerated, but only foreign providers are prosecuted. I have no particular love for Internet gambling – indeed, it worries me – but discriminatory treatment in brazen defiance of WTO rulings has no place in a healthy transatlantic relationship. By the way, nor do visas, so I hope we will have visa waiver for all EU citizens very soon."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych hovořila o otázkách práva a bezpečnosti obsažených v této zprávě, a to nikoli kvůli tomu, že by mě snad hospodářské otázky nezajímaly, ale proto, že mám jen tři minuty. Existuje jasná potřeba transatlantické spolupráce v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti; ta však musí být prováděna v plném souladu se zákony – vnitrostátními a mezinárodními – a se základními právy. Co se týče sdílení dat, je zapotřebí robustní a závazný právní rámec ochrany údajů. Nejjasnějším příkladem změny v přístupu je záměr prezidenta Obamy uzavřít zátoku Guantánamo. To je velmi vítané a tato sněmovna vyzývá členské státy, aby reagovaly kladně na oficiální žádost Spojených států o umístění přibližně šedesáti bezrizikových nebo nízkorizikových původních zadržených, kteří nebudou obvinění. Tento požadavek byl oficiálně předložen minulý týden při příležitosti návštěvy místopředesedy Barrota a ministra Langera a doufám, že se brzy dočkáme výsledků. Chápu, že sami Američané tomu v současnosti napomáhají, když se některé z nich snaží umístit sami, například 17 ujgurů. Bylo by také vhodné, kdyby mohl prezident Obama jít ještě dále než ve svých lednových výkonných nařízeních, a vyhlásil uzavření všech zadržovacích středisek CIA, a tedy úplný konec mimořádného vydávání. Aby bylo zajištěno, že se nic takového již nebude opakovat, a že se nevrátí především tajné dohody s Evropou, je nutné úplné zveřejnění toho, co se dělo v posledních sedmi a půl letech, včetně trestuhodného využívání outsourcingu k mučení. Zpráva tím, že přijímá pozměňovací návrh, který jsem předložila, naléhavě žádá novou vládu Spojených států, aby ratifikovala a schválila statut Mezinárodního trestního tribunálu. To by samozřejmě tento tribunál posílilo. Zrušení trestu smrti Spojenými státy by obdobně znamenalo jejich vedoucí úlohu ve světovém měřítku. Jakmile by vstoupily v platnost dohody o vydávání stíhaných osob a právní pomoci uzavřené mezi EU a Spojenými státy, znamenalo by to povzbuzení spolupráce v oblasti trestního práva a také omezení šedé zóny, která umožnila lety a mimořádné vydávání. Ale taková spolupráce může být podporována, pouze pokud zajišťuje spravedlivé zacházení. Jednomu mému voliči hrozí vydání a desetiletí v nejpřísnějších vězeních za to, že se naboural do počítačové sítě Pentagonu. Je šokující, že uspěl, ale je to počítačový nadšenec, ne terorista, a trpí Aspergerovým syndromem. Spojené státy by měly stáhnout svou žádost na jeho vydání a nechat ho stíhat, jestli vůbec, ve Spojeném království. Na závěr bych chtěla poukázat na téma pozměňovacích návrhů skupiny ALDE, které se týkají hazardních her na internetu. Je důležité dospět v tomto sporu k rychlému řešení, protože zákazy a obvinění ze strany Spojených států se v rámci nezákonného selektivného stíhání dotýkají jen evropských provozovatelů hazardních her na internetu. Spojené státy před WTO tvrdí, že jsou tam veškeré hazardní hry na internetu zakázené, ale to není pravda. Dostihové sázení a samozřejmě oficiální státní loterie, oboje sídlící ve Spojených státech, jsou tolerovány, a stíháni jsou jen zahraniční poskytovatelé. Nemám v hazardních hrách na internetu žádné zalíbení – ve skutečnosti mě velmi znepokojují – ale diskriminační zacházení za nepokrytého porušování pravidel WTO nemá ve zdravém transatlantickém vztahu co dělat. Mimochodem tam nemají co dělat ani víza, tak doufám, že velice brzy dosáhneme pro občany Evropské unie jejich zrušení."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne tale om de retlige og sikkerhedsmæssige spørgsmål, der er omhandlet i denne betænkning, ikke fordi jeg ikke er interesseret i de økonomiske aspekter, men fordi jeg kun har tre minutter. Der er tydeligvis et vitalt behov for transatlantisk samarbejde for at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, men det skal finde sted ud fra et egentligt retligt grundlag – i hvert land og internationalt – for at sikre en korrekt beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Hvad angår fælles brug af data, skal der dog være en fast og bindende retlig ramme for databeskyttelse. Den klareste demonstration af den nye strategi fra præsident Obama er hensigten om at lukke Guantánamobasen. Det er særdeles glædeligt, og Parlamentet har opfordret medlemsstaterne til at reagere positivt på en formel anmodning fra USA om at genbosætte omkring 60 tidligere tilbageholdte fanger af lav risiko eller ingen risiko, som ikke vil blive anklaget. Denne anmodning blev officielt overbragt under besøget af vicepræsident Barrot og minister Langer, og jeg håber, vi snart vil se et resultat. Jeg kan forstå, at det hjælpes af amerikanernes vilje til selv at genbosætte nogle af de tilbageholdte, f.eks. de 17 uighuriske fanger. Det ville også være godt, hvis præsident Obama kunne gå videre end sine bekendtgørelser fra januar og annoncere lukningen af alle CIA's tilbageholdelsesfaciliteter og et totalt stop for ekstraordinære overførsler. Fuld afsløring af, hvad der er sket i de sidste syv og et halvt år, herunder den skammelige brug af tortur, er nødvendig for at sikre, at det ikke gentages, og navnlig, at den hemmelige aftale med Europa ikke gentages. Denne betænkning, som omfatter et ændringsforslag fra mig, opfordrer den nye amerikanske regering til at ratificere og tiltræde Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol. Det vil naturligvis styrke denne domstol. USA's afskaffelse af dødsstraffen ville ligeledes vise globalt lederskab. Den omgående ikrafttrædelse af aftalen mellem EU og USA om udlevering og retshjælp vil sætte skub i det strafferetlige samarbejde og eliminere den grå zone, der gjorde de ekstraordinære overførselsflyvninger mulig. Men dette samarbejde kan kun støttes, hvis det sikrer fair behandling. Jeg har en vælger, der trues med udlevering og årtier i et sikret fængsel, fordi han har hacket sig ind på Pentagons computer. Det er alarmerende, at det lykkedes for ham, men han er computerekspert, ikke terrorist, og han lider af Aspergers syndrom. USA skulle frafalde denne udleveringsanmodning og lade ham blive retsforfulgt i Det Forenede Kongerige, hvis overhovedet. Endelig vil jeg tale om ALDE-Gruppens ændringsforslag vedrørende onlinespil. Det er vigtigt, at vi hurtigt løser denne tvist, som omhandler forbud og retsforfølgelse fra amerikansk side, som kun rammer europæiske operatører af internetspil i ulovligt selektive sager. USA påstår foran WTO, at alle former for internetvæddemål er forbudt der, men det er ikke sandt. Onlinehestevæddemål og faktisk officielle statslotterier med base i USA tillades, men kun udenlandske leverandører forfølges. Jeg er ikke specielt glad for internetspil – faktisk bekymrer det mig – men forskelsbehandling, der er i direkte strid med WTO's regler, hører ikke hjemme i et sundt transatlantisk forhold. Det gør visa for resten heller ikke, så jeg håber, vi meget snart får visumfritagelse for alle EU-borgere."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte eine Stellungnahme zu den in diesem Bericht angesprochenen Justiz- und Sicherheitsfragen abgeben, nicht weil ich kein Interesse an wirtschaftlichen Belangen habe, sondern weil ich nur drei Minuten Redezeit habe. Unstrittig ist die transatlantische Zusammenarbeit von größter Bedeutung beim Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Doch bei diesem Kampf müssen unbedingt die nationalen und internationalen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit eingehalten und die Grundrechte gewahrt werden. Im Hinblick auf den Datenaustausch ist ein robuster und verbindlicher Rechtsrahmen für den Datenschutz notwendig. Bestes Beispiel für die Positionsänderung von Präsident Obama ist die geplante Schließung von Guantánamo. Das ist sehr willkommen. Dieses Parlament hat die Mitgliedstaaten zu einer positiven Reaktion auf ein formelles Gesuch der USA aufgefordert, wonach etwa 60 als weniger oder nicht gefährlich eingestufte Häftlinge umgesiedelt und nicht angeklagt werden sollen. Dieses Gesuch wurde letzte Woche anlässlich des Besuchs von Vizepräsident Jacques Barrot und Minister Ivan Langer überreicht. Ich hoffe, dass uns bald ein Ergebnis vorliegt. Man sieht jetzt auch die Bereitschaft der Amerikaner, selbst einige von ihnen umzusiedeln, wie beispielsweise die 17 Uiguren. Es wäre auch gut, wenn Präsident Obama über seine im Januar erlassenen Verfügungen hinausgehen und die Schließung sämtlicher CIA-Gefangenenlager und die Beendigung der außerordentlichen Auslieferung bekannt geben würde. Die Ereignisse der letzten siebeneinhalb Jahre, einschließlich der zu verachtenden Anwendung von Folter, sollten vollständig aufgedeckt werden, damit sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen, insbesondere nicht die Kollusion von Europa. Dieser Bericht, in dem eine von mir eingereichte Änderung berücksichtigt ist, fordert die neue US-Regierung auf, das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu ratifizieren und ihm beizutreten, Dadurch würde dieser Gerichtshof zweifelsohne gestärkt. Durch die Abschaffung der Todesstrafe könnten die USA auch ihre globale Führungsposition unter Beweis stellen. Das unverzügliche Inkrafttreten des Abkommens über Rechtshilfe in Strafsachen und Auslieferung zwischen der EU und den USA würde die Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten verbessern und die Grauzone beseitigen, die Flüge im Rahmen der außerordentlichen Auslieferung ermöglicht hat. Diese Kooperation kann jedoch nur bei fairer Behandlung unterstützt werden. Ein Wähler aus meinem Wahlkreis sitzt schon seit Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis und soll ausgeliefert werden, weil er sich als Hacker Zugang zum Computer im Pentagon verschafft hat. Es ist natürlich alarmierend, dass ihm das gelungen ist, doch er ist kein Terrorist. Er leidet unter dem Asperger-Syndrom. Die USA sollten ihren Auslieferungsantrag fallen lassen und der Strafverfolgung, wenn überhaupt, in Großbritannien zustimmen. Abschließend möchte ich noch auf die Änderungsanträge der ALDE-Fraktion in Bezug auf Glücksspiele im Internet zu sprechen kommen. Es muss unbedingt eine rasche Lösung für diesen Rechtsstreit gefunden werden, bei dem vonseiten der USA nur europäische Betreiber von illegalen Glücksspielen im Internet strafrechtlich verfolgt werden. Gegenüber der WTO behaupten die USA, dass sämtliche Wettspiele im Internet verboten sind; doch das entspricht nicht der Wahrheit. Von Betreibern in den USA im Internet organisierte Pferdewetten und sogar offizielle staatliche Lotterien werden toleriert; doch ausländische Betreiber werden strafrechtlich verfolgt. Ich habe keine besondere Vorliebe für Glücksspiele im Internet, sie sind vielmehr ein Anlass zur Sorge. Doch die Ungleichbehandlung und schamlose Missachtung der WTO-Vorschriften haben keinen Platz in gesunden transatlantischen Beziehungen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Visa. Ich kann nur hoffen, dass die Visumspflicht für alle EU-Staatsbürger bald aufgehoben wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στα ζητήματα δικαιοσύνης και ασφάλειας που επισημαίνονται στην έκθεση, όχι γιατί δε με ενδιαφέρουν οι οικονομικές πλευρές, αλλά γιατί έχω μόνο τρία λεπτά στη διάθεσή μου. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ζωτική ανάγκη διατλαντικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου – εσωτερικό και διεθνές – και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο, ως προς το διαμερισμό δεδομένων, πρέπει να υπάρχει ένα εύρωστο και δεσμευτικό νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων. Η πιο ξεκάθαρη απόδειξη της αλλαγής στην προσέγγιση από τον Πρόεδρο Obama, είναι η πρόθεσή του να κλείσει το Γκουαντάναμο. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο, και το Σώμα έχει καλέσει τα Κράτη Μέλη να απαντήσουν θετικά στο επίσημο αίτημα των ΗΠΑ να δεχτούν περίπου 60 κρατουμένους χαμηλής ή μηδενικής επικινδυνότητας οι οποίοι δε θα διωχθούν. Το αίτημα αυτό παραδόθηκε επίσημα την περασμένη εβδομάδα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Αντιπροέδρου Barrot και του Υπουργού Langer, και ελπίζω ότι σύντομα θα έχει αποτελέσματα. Κατανοώ ότι η διαδικασία αυτή διευκολύνεται τώρα και από τη θέληση των Αμερικανών να «επαναπροωθήσουν» ορισμένους κρατούμενους, όπως τους 17 Ουιγούρους. Θα ήταν καλό επίσης εάν ο Πρόεδρος Obama έκανε ένα ακόμη βήμα και έπειτα από τα προεδρικά διατάγματα του Ιανουαρίου, ανακοίνωνε το κλείσιμο όλων των κέντρων κράτησης της CIA και το οριστικό τέλος της κατ’ εξαίρεσης παράδοσης (extraordinary rendition). Είναι απαραίτητο να υπάρξει πλήρης αποκάλυψη του τι έγινε τα τελευταία επτάμιση χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της επονείδιστης χρήσης ανάθεσης βασανισμών σε τρίτες χώρες, προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά και ειδικά να μην επαναληφθεί συνομωσία με την Ευρώπη. Αυτή η έκθεση, υιοθετώντας μια τροπολογία που υπέβαλα, προτρέπει τη νέα Αμερικανική Διακυβέρνηση να επικυρώσει και να προσχωρήσει στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό θα ενδυνάμωνε φυσικά το δικαστήριο. Η κατάργηση, από τις ΗΠΑ, της θανατικής ποινής, θα συμβόλιζε παρομοίως παγκόσμια ηγεσία. Η άμεση εφαρμογή των συμφωνιών ΕΕ-ΗΠΑ για την παράδοση και τη δικαστική συνδρομή θα έδινε ώθηση στην ποινική συνεργασία, ενώ θα εξάλειπτε και τη γκρίζα ζώνη που κατέστησε δυνατές τις πτήσεις κατ’ εξαίρεσης παράδοσης. Αλλά μια τέτοια συνεργασία μπορεί να υποστηριχτεί μόνο εάν εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση. Ένας πολίτης της εκλογικής μου περιφέρειας βρίσκεται υπό την απειλή έκδοσης και μακρόχρονης φυλάκισης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας λόγω του ότι παρείσφρησε ηλεκτρονικά σε υπολογιστή του Πενταγώνου. Είναι ανησυχητικό το ότι κατάφερε κάτι τέτοιο, αλλά είναι κομπιουτεράκιας, όχι τρομοκράτης και έχει και σύνδρομο Asperger. Οι ΗΠΑ πρέπει να άρουν το αίτημα έκδοσής του και να τον αφήσουν να διωχθεί, εάν γίνει, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των τροπολογιών της Ομάδας ALDE που αφορά τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε μια γρήγορη λύση σε αυτή τη διαμάχη, που αφορά απαγορεύσεις και διώξεις από τις ΗΠΑ σε Ευρωπαίους φορείς διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε παράνομα επιλεκτικές διώξεις. Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν στον ΠΟΕ ότι εκεί απαγορεύονται όλα τα διαδικτυακά στοιχήματα, αλλά αυτό δεν είναι αληθές. Αμερικανικά διαδικτυακά στοιχήματα για ιπποδρομίες, ακόμη και επίσημα κρατικά λαχεία, είναι ανεκτά, αλλά διώκονται μόνο οι ξένοι πάροχοι. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια – αντιθέτως, είναι κάτι που με ανησυχεί – αλλά διακριτική μεταχείριση περιφρονώντας τις αποφάσεις του ΠΟΕ, δεν έχει θέση σε μια υγιή διατλαντική σχέση. Παρεπτιμπτόντως, το ίδιο ισχύει και για τις θεωρήσεις, οπότε ελπίζω ότι θα υπάρξει απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ πολύ σύντομα."@el10
". Señor Presidente, me gustaría hablar de las cuestiones de justicia y seguridad que se mencionan en este informe, no porque no esté interesada en los aspectos económicos sino porque solamente dispongo de tres minutos. Está claro que es fundamental mantener una cooperación transatlántica para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada, pero debe hacerse respetando plenamente el Estado de Derecho —tanto a escala nacional como internacional— y los derechos fundamentales. En lo que respecta al intercambio de datos, debería existir un marco jurídico de protección de datos sólido y vinculante. El ejemplo más claro del cambio de enfoque del Presidente Obama es su intención de cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo. Esta es una medida que celebramos, y esta Cámara ha solicitado a los Estados miembros que respondan favorablemente a la petición formal de los Estados Unidos de que acojamos a 60 antiguos detenidos de riesgo bajo o nulo contra los que no se presentarán cargos. La solicitud se presentó formalmente la semana pasada con motivo de la visita del Vicepresidente Barrot y el Ministro Langer, y espero que pronto veamos los resultados. Comprendo que este proceso se verá facilitado por la voluntad de los estadounidenses de acoger también a algunos antiguos presos, como por ejemplo a los 17 uigur. También sería positivo que el Presidente Obama fuese más allá de los decretos ley de este mes de enero y anunciase el cierre de todos los centros de detención de la CIA y el fin definitivo de las entregas extraordinarias. Es necesario que se revele todo lo que ha sucedido durante los últimos siete años y medio, incluida la vergonzosa subcontratación de la tortura, para garantizar que esta situación no se repita, en particular que no se repita con la connivencia de Europa. El presente informe, en el que se adopta una enmienda presentada por mí, insta a la Administración estadounidense a que ratifique y acepte el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Sin duda, esta aceptación respaldaría la labor de dicho Tribunal. La abolición de la pena de muerte por parte de los Estados Unidos representaría un ejemplo similar de liderazgo mundial. La rápida entrada en vigor de los acuerdos de extradición y asistencia jurídica entre la UE y los EE.UU. debería impulsar su cooperación en la lucha contra la delincuencia, además de eliminar el vacío legal que hizo posibles los vuelos para entregas extraordinarias. Sin embargo, esta cooperación solamente puede apoyarse si proporciona un trato justo. Tengo un elector amenazado con ser extraditado y que lleva décadas en una prisión de máxima seguridad porque pirateó un ordenador del Pentágono. Resulta alarmante que consiguiese hacerlo, pero estamos hablando de un cerebro de la informática y no de un terrorista, y además padece el síndrome de Asperger. Los Estados Unidos deberían retirar su solicitud de extradición y permitir que, en todo caso, fuese procesado en el Reino Unido. Por último, voy a hablar de las enmiendas del Grupo ALDE sobre las apuestas en línea. Es importante solucionar rápidamente esta cuestión, que afecta a las prohibiciones y acciones judiciales iniciadas por los Estados Unidos exclusivamente contra operadores europeos de apuestas en Internet, de forma ilegalmente selectiva. Los EE.UU. aseguran ante la OMC que están prohibidas las apuestas en Internet en su territorio, pero eso no es cierto. Las apuestas en línea de carreras de caballos realizadas desde este país, e incluso las loterías estatales oficiales, sí que se toleran, por lo que solo se inician acciones contra los proveedores extranjeros. No me apasionan especialmente las apuestas en Internet —de hecho, más bien me preocupan—, pero este tratamiento discriminatorio que desafía las normas de la OMC no tiene razón de ser en el contexto de una relación transatlántica saludable. A propósito, tampoco tienen sentido los visados, por lo que espero que muy pronto se haga realidad la exención del visado para todos los ciudadanos de la UE."@es21
"Härra juhataja, ma tahaksin rääkida õigus- ja julgeolekuküsimustest, mida selles raportis käsitletakse, mitte et majandusküsimused mind ei huvitaks, vaid kuna mul on ainult kolm minutit. Ilmselgelt on Atlandi-ülest koostööd väga vaja võitluseks terrorismi ja ulatusliku kuritegevusega, kuid seejuures tuleb täielikult kinni pidada nii riiklikest kui ka rahvusvahelistest õigusriigi põhimõtetest ning põhiõigustest. Andmete vahetamiseks peab olema kehtestatud tugev ja siduv õiguslik raamistik, mis tagab andmete kaitse. Kõige selgemalt ilmestab lähenemisviisi muutust president Obama puhul kavatsus sulgeda Guantánamo vangla. See on väga teretulnud otsus ja Euroopa Parlament on kutsunud liikmesriike üles vastama positiivselt Ameerika Ühendriikide ametlikule taotlusele asustada ümber umbes 60 väheohtlikku või ohutut endist kinnipeetavat, kellele ei esitata süüdistust. See taotlus esitati ametlikult eelmisel nädalal, asepresident Barrot’ ja minister Langeri visiidi ajal, ning loodetavasti näeme me tulemusi peagi. Ma olen aru saanud, et abiks on ameeriklaste valmisolek asustada mõned kinnipeetavad, näiteks 17 uiguuri, ise ümber. Samuti oleks hea, kui president Obama läheks oma jaanuarikuistest täidesaatvatest otsustest kaugemale ja teataks kõikide Luure Keskagentuuri kinnipidamiskeskuste sulgemisest ja kinnipeetavate erakorralise üleviimise täielikust lõpetamisest. See, mis on toimunud viimase seitsme ja poole aasta jooksul, sealhulgas piinamise häbiväärne „sisseostmine“, tuleb täielikult avalikustada, et välistada sellise tegevuse kordumine ja eelkõige välistada salajased kokkulepped Euroopa poolelt. Selles raportis, mis sisaldab minu esitatud muudatusettepanekut, kutsutakse Ameerika Ühendriikide uut administratsiooni üles Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti ratifitseerima ja sellega ühinema. See muidugi tugevdaks nimetatud kohut. Ka surmanuhtluse kaotamine Ameerika Ühendriikides näitaks ülemaailmse liidrirolli võtmist. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheliste väljaandmise ja õigusabi lepingute kiire jõustumine annaks hoo sisse koostööle kriminaalasjade valdkonnas ja aitaks kaasa selle nn halli tsooni kõrvaldamisele, mille tõttu said erakorralised üleviimislennud võimalikuks. Kuid sellist koostööd saab toetada üksnes siis, kui selle tulemuseks on õiglane kohtlemine. Minu valimisringkonnas on üks isik, keda ohustab väljasaatmine ja kümnete aastate pikkune vanglakaristus, kuna ta häkkis sisse Pentagoni arvutisse. On murettekitav, et see tal õnnestus, kuid ometi on ta üksnes arvutifriik, mitte terrorist, ja tal on Aspergeri sündroom. Ameerika Ühendriigid peaksid loobuma tema väljaandmise nõudmisest ja laskma tal kohtu alla minna Ühendkuningriigis – kui üldse kuskil. Lõpetuseks tahaksin rääkida Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsiooni muudatusettepanekutest, mis puudutavad hasartmänge internetis. On oluline leida kiire lahendus sellele vaidlusele, mille põhjuseks on asjaolu, et Ameerika Ühendriikides kehtestatakse ebaseadusliku valikulise vastutuselevõtmise raames keelde ja esitatakse süüdistusi üksnes Euroopa ettevõtjatest internetihasartmängude korraldajatele. Ameerika Ühendriigid väidavad Maailma Kaubandusorganisatsioonis, et Ameerikas on keelatud igasugused kihlveod internetis, kuid see ei vasta tõele. Hobuste võiduajamiste korral on Ameerika Ühendriikide ettevõtjate korraldatavad internetiennustused lubatud, nagu ka ametlikud riiklikud loteriid; süüdistusi esitatakse üksnes välisriikide ettevõtjatele. Ma ei ole sugugi internetihasartmängude kirglik austaja, tegelikult teevad need mind isegi murelikuks, kuid diskrimineerival kohtlemisel, millega minnakse häbematult vastuollu Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsustega, pole kohta tõelistes Atlandi-ülestes suhetes. Muide, sama võib öelda viisade kohta, nii et loodetavasti kaotatakse viisanõue kõikide Euroopa Liidu kodanike puhul peagi."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan puhua mietinnössä käsitellyistä oikeus- ja turvallisuusasioista, en siksi että taloudelliset näkökohdat eivät kiinnosta minua vaan siksi, että minulla on vain kolme minuuttia puheaikaa. On selvää, että transatlanttisella yhteistyöllä on ehdottomasti torjuttava terrorismia ja laajamittaista rikollisuutta, mutta tässä on noudatettava tiukasti lakeja – niin kansallisia kuin kansainvälisiä – sekä perusoikeuksia. Tietojen vaihtoa varten on kuitenkin oltava vankka ja sitova tietosuojaa koskeva oikeuskehys. Selvin presidentti Obaman antama merkki toimintatavan muutoksesta on aikomus sulkea Guantánamo Bayn pidätyskeskus. Tämä on hyvin myönteinen asia, ja parlamentti on kehottanut jäsenvaltioita vastaamaan myönteisesti Yhdysvaltojen viralliseen pyyntöön sijoittaa noin 60 vähäriskistä tai riskitöntä entistä vankia, joita ei aseteta syytteeseen. Pyyntö esitettiin virallisesti komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot'n ja ministeri Ivan Langerin vierailun yhteydessä, ja toivon, että saamme pian nähdä tuloksia. Asiaa auttaa ymmärtääkseni Yhdysvaltojen valmius sijoittaa myös itse joitakin vankeja, esimerkiksi 17 uiguurivankia. Olisi myös hyvä, jos presidentti Obama voisi mennä tammikuussa antamiaan asetuksia pidemmälle ja ilmoittaa kaikkien CIA:n pidätyskeskusten sulkemisesta ja vankien poikkeuksellisten luovutusten täydellisestä lopettamisesta. Täysi avoimuus siitä, mitä seitsemän ja puolen viime vuoden aikana on tapahtunut, ulkoistetun kidutuksen häpeällinen käyttö mukaan lukien, on tarpeen sen varmistamiseksi, että tämä ja varsinkaan Euroopan yhteistyö siinä eivät toistu. Tähän mietintöön hyväksytyssä tarkistuksessani kehotetaan Yhdysvaltojen uutta hallintoa ratifioimaan kansainvälistä rikostuomioistuinta koskeva peruskirja ja liittymään siihen. On selvää, että tämä tekisi tuomioistuimesta vahvemman. Myös lakkauttamalla kuolemantuomion Yhdysvallat osoittaisi maailmanlaajuista johtajuutta. EU:n ja Yhdysvaltojen luovutus- ja oikeusapusopimusten välitön voimaansaattaminen tehostaisi yhteistyötä rikosoikeuden alalla ja poistaisi harmaan alueen, joka mahdollisti poikkeukselliset luovutuslennot. Tällainen yhteistyö ansaitsee kuitenkin tuen vain, jos siinä taataan oikeudenmukainen kohtelu. Erästä äänestäjääni uhkaa luovutus ja kymmenien vuosien tuomio erityisvankilassa, koska hän tunkeutui hakkeroimalla Pentagonin tietokoneeseen. On hälyttävää, että hän onnistui, mutta hän on tietokonenörtti, ei terroristi, ja hän kärsii Aspergerin oireyhtymästä. Yhdysvaltojen tulisi peruuttaa luovutuspyyntönsä ja sallia, että mikäli hänet ylipäätään asetetaan syytteeseen, se tapahtuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lopuksi haluan käsitellä ALDE-ryhmän tarkistuksia, jotka koskevat online-rahapelejä. On tärkeää saada nopea ratkaisu tähän kiistaan, joka koskee Yhdysvaltojen vain eurooppalaisiin online-rahapelien tarjoajiin kohdistamia sääntöjenvastaisesti valikoivia kieltoja ja syytetoimia. Yhdysvallat väittää WTO:ssa, että kaikki online-vedonlyönti on kiellettyä sen alueella, mutta tämä ei ole totta. Yhdysvaltalainen hevoskilpailuja koskeva online-vedonlyönti ja jopa viralliset valtiolliset arpajaiset sallitaan, mutta vain ulkomaalaisia palveluntarjoajia asetetaan syytteeseen. En ole erityisen ihastunut online-rahapeleihin – ne itse asiassa huolestuttavat minua – mutta räikeässä ristiriidassa WTO:n päätösten kanssa olevalla syrjivällä kohtelulla ei ole sijaa terveissä transatlanttisissa suhteissa. Sivumennen sanoen niissä ei ole sijaa viisumeillekaan, joten toivon, että kaikille EU:n kansalaisille myönnetään viisumivapaus hyvin pian."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais parler des questions de justice et de sécurité abordées dans le présent rapport, non pas parce que je ne m’intéresserais pas aux aspects économiques, mais parce que je ne dispose que de trois minutes. Il existe clairement un besoin vital de coopération transatlantique afin de lutter contre le terrorisme et la grande criminalité, mais elle doit s’effectuer dans le plein respect de la primauté du droit - tant national qu’international - et des droits fondamentaux. Pour le partage des données, toutefois, il doit exister un cadre juridique solide et contraignant en matière de protection des données. La démonstration la plus claire de ce changement d’approche de la part du président Obama est l’intention de fermer Guantanamo Bay. C’est une très bonne chose, et cette Assemblée a appelé les États membres à répondre positivement à une demande officielle des États-Unis de donner asile à quelque 60 anciens détenus à faible risque ou ne présentant aucun risque, qui ne seront pas poursuivis. Cette demande a été officiellement présentée la semaine dernière à l’occasion de la visite du vice-président Barrot et du ministre Langer, et j’espère qu’un résultat suivra prochainement. Je pense que la disposition actuelle des Américains à donner eux-mêmes asile à certains d’entre eux, comme les 17 Ouïghours, y aidera. Il serait également bon que le président Obama puisse aller plus loin que son décret du mois de janvier, et annoncer la fermeture de tous les centres de détention de la CIA ainsi que la fin complète des transferts exceptionnels de prisonniers. La divulgation complète de ce qui s’est passé au cours des sept dernières années et demie, y compris le recours honteux à la «sous-traitance» de la torture, est nécessaire pour garantir que cela ne se reproduira pas, et surtout que l’Europe ne rééditera pas cette collusion. Ce rapport, qui adopte un amendement que j’ai moi-même déposé, demande instamment à la nouvelle administration américaine de ratifier le statut de la Cour pénale internationale, et d’y adhérer. Cela aurait évidemment pour effet de renforcer cette juridiction. L’abolition de la peine de mort par les États-Unis donnerait également l’exemple au monde. L’entrée en vigueur rapide des accords conclus entre l’Union européenne et les États-Unis en matière d’extradition et d’assistance juridique donnerait une forte impulsion à la coopération dans le domaine du droit pénal, de même que l’élimination de la zone grise qui rend possible les vols de transferts de prisonniers. Mais cette coopération ne peut être soutenue que si elle garantit un traitement équitable. Un habitant de ma circonscription est sous la menace d’une extradition et risque de passer des décennies dans une prison-forteresse parce qu’il a piraté l’ordinateur du Pentagone. Il est alarmant de constater qu’il y est parvenu, mais c’est un fana d’informatique, et non un terroriste, et il est atteint du syndrome d’Asperger. Les États-Unis devraient renoncer à leur demande d’extradition, et laisser le Royaume-Uni le poursuivre, le cas échéant. Enfin, je voudrais aborder le sujet des amendements du groupe ALDE concernant les jeux d’argent en ligne. Il est important de parvenir rapidement à une solution à ce litige, qui concerne les interdictions et les poursuites intentées par les États-Unis au détriment des seuls opérateurs internet européens de jeux de hasard, dans le cadre de procédures judiciaires illégalement sélectives. Les États-Unis affirment devant l’OMC que tous les paris sur internet sont interdits, mais ce n’est pas vrai. Les paris en ligne sur les courses de chevaux basés aux États-Unis, ainsi que les loteries nationales publiques, sont tolérées, mais seuls les opérateurs étrangers sont poursuivis. Je n’ai pas d’affection particulière pour le jeu sur internet - en fait, il m’inquiète - mais les traitements discriminatoires témoignant d’un mépris éhonté des règles de l’OMC n’ont pas leur place dans une relation transatlantique saine. D’ailleurs, c’est aussi le cas des visas, et j’espère donc que nous obtiendrons très bientôt une exemption de visa pour tous les citoyens de l’Union européenne."@fr8
"Elnök úr, az e jelentésben tárgyalt, az igazságszolgáltatással és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekről szeretnék beszélni, nem azért, mert nem érdekelnek a gazdasági aspektusok, hanem azért, mert csak három perc áll rendelkezésemre. Egyértelmű, hogy a terrorizmus és a komoly bűncselekmények elleni küzdelemhez elengedhetetlen szükség van a transzatlanti együttműködésre, de ennek a hazai és a nemzetközi jogállamiság, valamint az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartásával kell megtörténnie. Az adatcsere vonatkozásában azonban szilárd és kötelező érvényű adatvédelmi jogi keretre van szükség. A megközelítésben bekövetkezett változás legegyértelműbb jele, hogy Obama elnöknek szándékában áll a Guantánamói-öböl bezárása. Ezt igazán üdvözöljük, és e Ház felhívta a tagállamokat, hogy pozitívan reagáljanak az USA hivatalos megkeresésére, amelyben körülbelül 60 alacsony kockázatot jelentő vagy kockázatot nem jelentő korábbi letartóztatott elhelyezését kérte, akik ellen nem indítanak vádeljárást. A kérést hivatalosan Barrot alelnök és Langer miniszter látogatása alkalmából a múlt héten jelentették be, és remélem, hogy hamarosan látjuk majd az eredményeket is. Úgy vélem, hogy ezt az is segíti, hogy az amerikaiak maguk is készek néhányukat, köztük például 17 ujgurt elhelyezni. Jó lenne továbbá, ha Obama elnök januári végrehajtási utasításain túlmenően bejelentené valamennyi CIA-büntetésvégrehajtási központ bezárását és a rendkívüli kiadatás teljes megszüntetését. Teljes egészében fel kell tárni, hogy mi történt az elmúlt hét és fél évben, beleértve a kínvallatások kiszervezésének szégyenletes alkalmazását is. Erre azért van szükség, hogy ez ne ismétlődhessen meg, és különösen ne ismétlődhessen meg az Európával való összejátszás. E jelentés az általam benyújtott módosítás elfogadásával sürgeti az amerikai kormányt, hogy ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumát és csatlakozzon ahhoz. Ez nyilvánvalóan erősítené a bíróságot. A halálbüntetés eltörlése az USA-ban világviszonylatban hasonlóképpen vezető szerepet játszana. Az EU–USA kiadatási és jogi segítségnyújtási megállapodások azonnali hatálybalépése fokozná mind a büntetőjog területén történő együttműködést, mind pedig annak a szürke területnek a felszámolását, amely lehetővé tette a rendkívüli kiadatási műveletekhez a légi járatok használatát. Ez az együttműködés azonban csak akkor támogatható, ha tisztességes bánásmódot biztosít. Van egy olyan választópolgárom, akit a kiadatás veszélye és supermax-börtönbe való több évtizedes bezárás fenyeget, mert betört a Pentagon számítógépébe. Nyugtalanító, hogy sikerrel járt, ő azonban számítógép-függő, nem terrorista, és Asperger-szindrómája van. Az USA-nak vissza kellene vonnia kiadatási kérelmét és hagynia kellene, hogy az Egyesült Királyságban emeljenek ellene vádat, ha egyáltalán ez megtörténik. Végül szeretném megemlíteni az ALDE-képviselőcsoport módosításainak témáját, amely az online szerencsejátékokat érinti. Fontos, hogy ebben a vitában, amely az USA által kizárólag európai internetes szerencsejátékosok elleni, illegálisan megkülönböztető büntetőeljárásokban indított kitiltásokat és büntetőeljárásokat érint, gyors megoldást találjunk. Az USA a WTO előtt azt állítja, hogy náluk minden internetes fogadás tiltott, de ez nem igaz. A lóversenyek, sőt a hivatalos állami lottó esetében az online fogadást az USA-ban megengedik, csak a külföldi szolgáltatók ellen indítanak eljárást. Különösebben nem kedvelem az internetes fogadást – sőt, aggaszt engem –, de a WTO-szabályokkal szembeni arcátlan, megkülönböztető elbánásnak nincs helye az egészséges transzatlanti kapcsolatokban. Egyébként a vízumoknak sem, így remélem, hogy hamarosan valamennyi uniós polgár vízummentességet élvez."@hu11
". Signor Presidente, vorrei parlare dei temi della giustizia e della sicurezza che sono stati affrontati nella relazione, non perché non sia interessata agli aspetti economici, ma perché ho solo tre minuti a mia disposizione. La cooperazione transatlantica è assolutamente necessaria per contrastare il terrorismo e la grande criminalità, ma deve svolgersi nel pieno rispetto dello stato di diritto – sia nazionale che internazionale – e dei diritti fondamentali. Per quanto concerne più particolarmente la condivisione dei dati, deve essere approntato un quadro giuridico robusto e vincolante per garantire protezione. La dimostrazione lampante del cambiamento di approccio del presidente Obama è l’intenzione di chiudere Guantánamo. E’ un’azione cui va il nostro sentito plauso. Il Parlamento ha inviato gli Stati membri a rispondere positivamente alla richiesta formale degli Stati Uniti di accogliere circa 60 detenuti a basso rischio o a rischio nullo per i quali non si prevede l’istruzione di un procedimento. La richiesta è stata ufficialmente avanzata la settimana scorsa in occasione della visita del vicepresidente Barrot e del ministro Langer e spero che presto si veda il risultato. Ovviamente aiuta il fatto che ora gli americani sono disposti ad accoglierne una parte, come i 17 uighur. Sarebbe inoltre positivo se il presidente Obama potesse andare oltre gli ordini esecutivi emessi a gennaio, annunciando la chiusura di tutti i centri detentivi della CIA e la fine definitiva delle misure straordinarie di questo tipo. E’ del tutto necessario che venga alla luce quanto è accaduto negli ultimi sette anni e mezzo, compreso l’uso vergognoso della tortura perpetrata da terzi, in modo da garantire che una situazione del genere non debba più ripetersi, e che non si ripeta soprattutto la collusione dell’Europa. Questa relazione, con l’adozione dell’emendamento che ho presentato, esorta l’amministrazione statunitense a ratificare e a rispettare lo statuto del Tribunale penale internazionale. In questo modo, tale tribunale sarà rafforzato. Analogamente, se gli USA dovessero abolire la pena capitale, tale atto sarebbe un segno di una leadership mondiale. La rapida entrata in vigore degli accordi UE-USA in materia di estradizione e assistenza legale intensificherebbe la cooperazione in materia penale ed eliminerebbe altresì l’area grigia che ha reso possibile i voli con cui sono stati trasportati i detenuti. Ma questa cooperazione può essere sostenuta solo se garantisce un trattamento equo. Un cittadino che fa parte del mio collegio elettorale rischia di essere estradato con la prospettiva di finire in un carcere speciale per decenni solo perché è entrato illegalmente nel sistema informatico del Pentagono. E’ allarmante il fatto che vi sia riuscito, ma è un maniaco informatico, non un terrorista; in realtà, è affetto dalla sindrome di Asperger. Gli Stati Uniti dovrebbero archiviare la richiesta di estradizione e lasciare che sia eventualmente perseguito nel Regno Unito. Infine desidero parlare della questione degli emendamenti del gruppo ALDE che riguardano il gioco d’azzardo online. E’ importante trovare una soluzione rapida a questa controversia, in quanto gli Stati Uniti impongono divieti e avviano procedimenti legali solo contro operatori europei del settore mediante procedure illegalmente selettive. Gli Stati Uniti in sede OMS sostengono che nel loro territorio vige il divieto totale sul gioco d’azzardo in Internet, ma non è vero. Vengono tollerate le scommesse online gestite da società statunitensi sulle corse di cavalli e persino lotterie statali, ma solo i fornitori stranieri vengono denunciati. Non ho alcun interesse particolare per il gioco d’azzardo online – anzi mi preoccupa – ma il trattamento discriminatorio in spudorato contrasto con le decisioni dell’OMC non ha senso nel contesto di relazioni transatlantiche sane. A proposito, lo stesso vale anche per i visti, quindi spero che molto presto sarà abolito l’obbligo di richiedere il visto per tutti i cittadini comunitari."@it12
". Gerb. pirmininke, norėčiau kalbėti apie šiame pranešime aptariamus teisingumo ir saugumo klausimus, tačiau ne todėl, kad nesidomėčiau ekonominiais aspektais, bet todėl, kad turiu tik tris minutes. Žinoma, transatlantinio bendradarbiavimo partneriams būtina kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais, bet tai reikia daryti visiškai laikantis teisės – tiek vidaus, tiek tarptautinės – ir pagrindinių teisių viršenybės. Tačiau norint dalintis duomenimis, turi veikti stipri ir privaloma teisinė duomenų apsaugos struktūra. Prezidento B. Obamos veiklos metodų skirtingumą aiškiai rodo jo ketinimas uždaryti Gvantanamo kalėjimą. Tai labai sveikintina, ir šie Rūmai ragino valstybes nares teigiamai atsakyti į oficialų JAV prašymą perkelti apie 60 menką pavojų keliančių ar išvis pavojaus nekeliančių sulaikytųjų, kurie nebus kaltinami. Tas prašymas praėjusią savaitę buvo oficialiai pateiktas per pirmininko pavaduotojo J. Barroto ir ministro I. Langerio vizitą, ir tikiuosi, kad netrukus pamatysime rezultatą. Suprantu, kad tam dabar padeda ir pačių amerikiečių pasirengimas perkelti kai kuriuos iš jų, pvz., 17 uigūrų. Taip pat būtų gerai, jei prezidentas B. Obama galėtų padaryti daugiau negu šie jo sausio mėb. pateikti nurodymai ir paskelbti apie visų CŽV sulaikymo punktų uždarymą ir galutinai nutraukti visas nepaprastojo perdavimo operacijas. Būtina visiškai atskleisti tai, kas įvyko per praėjusius septynerius su puse metų, įskaitant gėdingą kankinimo paslaugų pirkimą, kad užtikrintume, jog tai nepasikartos, o ypač – nepasikartos sąmokslas apeinant Europą. Šis pranešimas, kuriame priimtas mano siūlytas pakeitimas, ragina naują JAV vyriausybę ratifikuoti ir prisijungti prie Tarptautinio baudžiamojo teismo statuto. Tai neabejotinai sustiprintų šį teismą. Mirties bausmės panaikinimas JAV taip pat sustiprintų šios šalies kaip pasaulinės lyderės statusą. Greitas Europos Sąjungos ir JAV ekstradicijos ir teisinės pagalbos sutarčių įsigaliojimas sustiprintų bendradarbiavimą baudžiamosios teisės srityje ir panaikintų „pilkąją“ sritį, kuri leido atlikti nepaprastojo perdavimo skrydžius. Bet tokį bendradarbiavimą galima palaikyti tik tada, jei užtikrinamas tinkamas elgesys. Turiu rinkėją, kuriam kyla ekstradicijos grėsmė ir įkalinimas dešimtmečiams sugriežtintojo režimo kalėjime už tai, kad jis įsilaužė į Pentagono kompiuterį. Kelia nerimą tai, kad jam pavyko įsilaužti, bet jis yra kompiuterių entuziastas, o ne teroristas, ir turi Aspergerio sindromą. JAV turi atsisakyti savo prašymo dėl ekstradicijos ir leisti jį traukti baudžiamojon atsakomybėn Jungtinėje Karalystėje, jei apskritai jį reikia teisti. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie ALDE frakcijos pakeitimus dėl lošimo internete. Svarbu greitai išspręsti šį ginčą, kylantį dėl to, kad JAV draudimai ir baudžiamieji persekiojimai taikomi tik Europos lošimo internete operatoriams pagal neteisėtai atrankinę baudžiamųjų persekiojimų tvarką. JAV PPO organizacijai tvirtina, kad bet koks lažinimasis internete toje šalyje uždraustas, bet tai netiesa. JAV veikianti lažinimosi dėl žirgų lenktynių paslauga internete ir net oficialios valstybinės loterijos yra toleruojamos, bet baudžiamojon atsakomybėn traukiami tiktai užsienio tiekėjai. Aš nejaučiu ypatingos aistros lošti internete – iš tikrųjų tai man tai kelia nerimą, bet normaliuose transatlantiniuose santykiuose neturi likti vietos diskriminaciniam elgesiui begėdiškai nepaisant PPO nutarimų. Lygiai taip pat neturėtų likti ir vizų, taigi tikiuosi, kad netrukus bus atsisakyta vizų visiems Europos Sąjungos gyventojams."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, es vēlos runāt par tieslietu un drošības jautājumiem, kas aplūkoti šajā ziņojumā — ne tādēļ, ka mani neinteresē ekonomiskie aspekti, bet tādēļ, ka manā rīcībā ir tikai trīs minūtes. Nav šaubu, ka ir nepieciešama transatlantiskā sadarbība, lai apkarotu terorismu un liela mēroga noziegumus, taču tas jādara, pilnībā ievērojot tiesiskumu — vietējā un starptautiskā līmenī — un pamattiesības. Tomēr attiecībā uz datu sniegšanu jābūt stabilam un saistošam datu aizsardzības tiesiskajam regulējumam. Skaidrākais apliecinājums, ko prezidents sniedzis par pieejas maiņu, ir nodoms slēgts Gvantanamo līča bāzi. Tas vērtējams ļoti atzinīgi, un Eiropas Parlaments ir aicinājis dalībvalstis pozitīvi atbildēt uz ASV oficiālo lūgumu izvietot apmēram 60 zema riska vai bezriska bijušos ieslodzītos, kuri netiks tiesāti. Šis lūgums pagājušajā gadā tika oficiāli izteikts priekšsēdētāja vietnieka un ministra vizītes laikā, un es ceru, ka mēs drīz redzēsim rezultātus. Es saprotu, ka šajā ziņā tagad palīdz amerikāņu gatavība pašiem izvietot dažus ieslodzītos, piemēram, 17 uigurus. Būtu arī labi, ja prezidents Obama varētu iet tālāk par viņa janvāra rīkojumiem un paziņot par visu CIP aizturēšanas centru slēgšanu un ārkārtas pārsūtīšanu pilnīgu izbeigšanu. Lai nodrošinātu, ka nekas tāds neatkārtosies un jo īpaši ka neatkārtosies slepenas vienošanās no Eiropas puses, ir nepieciešams pilnībā darīt zināmu viss, kas notika pēdējo septiņu ar pusi gadu laikā, tostarp kaunpilnā spīdzināšanas izmantošana trešās valstīs. Šajā ziņojumā, kurā iekļauts kāds manis iesniegts grozījums, jaunā ASV administrācija tiek mudināta ratificēt un pieņemt Starptautiskās Krimināltiesas Statūtus. Tas šo tiesu katrā ziņā nostiprinātu. Arī tas, ja ASV atceltu nāves sodu, būtu piemērs visai pasaulei. Ja drīzumā stātos spēkā ES un ASV izdošanas un tiesiskās palīdzības nolūgumi, tas būtu stimuls sadarbībai krimināltiesību jomā, kā arī likvidētu pelēko sfēru, kuras dēļ kļuva iespējamas ārkārtas pārsūtīšanas. Taču šādu sadarbību var atbalstīt tikai tad, ja tā nodrošina taisnīgu attieksmi. Manā vēlēšanu apgabalā ir kāda persona, kurai draud izraidīšana un gadu desmiti augstākās drošības cietumā, jo viņš bija ielauzies Pentagona datoros. Tas rada lielas bažas, ka viņam tas izdevās, taču viņš ir datoru urķis, nevis terorists un viņam ir Aspergera sindroms. ASV būtu jāatsauc savs izdošanas pieprasījums un jāļauj viņu notiesāt Apvienotajā Karalistē, ja tas vispār būtu jādara. Visbeidzot, es vēlos pievērsties ALDE grupas grozījumu tematam, proti, tiešsaistes azartspēlēm. Ir svarīgi panākt ātru risinājumu šim strīdam, kurš attiecas uz ASV ieviestiem aizliegumiem un vajāšanām, kas nelegāli selektīvos kriminālvajāšanas procesos skar tikai Eiropas interneta azartspēļu operatorus. ASV Pasaules Tirdzniecības organizācijā apgalvo, ka ASV ir aizliegtas jebkādas azartspēles internetā, taču tā nav taisnība. Tiešsaistes zirgu sacīkšu totalizatori, ko rīko ASV uzņēmumi, un arī oficiālas štatu loterija tiek atļautas, taču vajāti tiek tikai ārvalstu pakalpojumu sniedzēji. Man nav īpašu simpātiju pret interneta azartspēlēm — faktiski tās pat mani satrauc —, bet diskriminējošai attieksmei, klaji neievērojot PTO noteikumus, nav vietas transatlantiskajās attiecībās. Starp citu tas attiecas arī uz vīzām, tādēļ ceru, ka ļoti drīz tiks atceltas vīzas visiem ES pilsoņiem."@lv13
"Mr President, I would like to speak on the justice and security issues covered in this report, not because I am not interested in the economic aspects but because I only have three minutes. Clearly there is a vital need for transatlantic cooperation to combat terrorism and major crime, but it must be done in full respect of the rule of law – domestic and international – and of fundamental rights. For data-sharing, though, it must be a robust and binding legal framework of data protection. The clearest demonstration of the change in approach from President Obama is the intention to close Guantánamo Bay. That is very welcome, and this House has called on Member States to respond positively to a formal request from the US to resettle about 60 low-risk or no-risk former detainees who will not be charged. That request was officially delivered last week on the occasion of the visit of Vice-President Barrot and Minister Langer, and I hope that we see a result soon. I understand it is helped by the willingness now by the Americans to resettle some themselves, such as the 17 Uighurs. It would also be good if President Obama could go further than his January executive orders and announce the closure of all CIA detention centres and a total end to extraordinary rendition. Full disclosure of what has happened in the last seven and a half years, including the shameful use of the outsourcing of torture, is necessary to ensure that there is no repeat, and especially no repeat of the collusion from Europe. This report, adopting an amendment I tabled, urges the new US Administration to ratify and accede to the Statute of the International Criminal Court. This would obviously strengthen that court. US abolition of the death penalty would similarly represent global leadership. The prompt entry into force of the EU-US extradition and legal assistance agreements would boost criminal law cooperation, as well as eliminating the grey area which made extraordinary rendition flights possible. But such cooperation can only be supported if it delivers fair treatment. I have a constituent who is under threat of extradition and decades in a supermax prison because he hacked into the Pentagon computer. It is alarming that he succeeded, but he is a computer anorak, not a terrorist, and he has Asperger’s syndrome. The US should drop its extradition request and let him be prosecuted, if at all, in the UK. Finally I would like to address the subject of the ALDE Group amendments which concern online gambling. It is important to get a swift solution to this dispute, which concerns bans and prosecutions by the US affecting only European Internet gambling operators in illegally selective prosecutions. The US asserts in front of the WTO that all Internet betting is forbidden there, but that is not true. US-based online betting on horse racing, and indeed official state lotteries, are tolerated, but only foreign providers are prosecuted. I have no particular love for Internet gambling – indeed, it worries me – but discriminatory treatment in brazen defiance of WTO rulings has no place in a healthy transatlantic relationship. By the way, nor do visas, so I hope we will have visa waiver for all EU citizens very soon."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag spreken over de justitie- en veiligheidszaken die in dit verslag aan bod komen, niet omdat ik niet geïnteresseerd ben in de economische aspecten maar omdat ik maar drie minuten spreektijd heb. Er is duidelijk grote behoefte aan trans-Atlantische samenwerking ter bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit, maar daarbij moeten de wet – zowel binnenlands als internationaal recht – en de grondrechten volledig geëerbiedigd worden. Voor gegevensuitwisseling moet er een krachtig en bindend juridisch kader voor gegevensbescherming bestaan. De duidelijkste aanwijzing voor een verandering in aanpak van de kant van president Obama is zijn voornemen om Guantánamo Bay te sluiten. Dat voornemen is zeer verheugend en in dit Huis is een beroep op de lidstaten gedaan om positief te reageren op een formeel verzoek van de VS om zo’n zestig voormalige gevangenen te herhuisvesten die weinig of geen risico vormen en niet in staat van beschuldiging zullen worden gesteld. Dat verzoek is vorige week officieel gedaan ter gelegenheid van het bezoek van vicevoorzitter Barrot en minister Langer, en ik hoop dat we er spoedig resultaat van kunnen zien. Ik begrijp dat dit wordt bevorderd door de bereidheid die de Amerikanen nu tonen om een aantal van de gevangenen, zoals de zeventien Oeigoeren, zelf te huisvesten. Het zou ook goed zijn als president Obama verder zou kunnen gaan dan hij in zijn decreten van januari heeft gedaan en de sluiting van alle detentiecentra van de CIA en een totale beëindiging van de buitengewone uitleveringen zou aankondigen. Volledige openbaarmaking van wat er de afgelopen zeven-en-een-half jaar is gebeurd, met inbegrip van de beschamende uitbesteding van foltering, is noodzakelijk om te waarborgen dat er geen herhaling komt, met name geen herhaling van de heimelijke medewerking vanuit Europa. In dit verslag, met een door mij ingediend amendement, wordt de nieuwe Amerikaanse regering aangespoord het Statuut inzake het Internationaal Strafhof te ratificeren en tot dat statuut toe te treden. Hierdoor zou dat hof vanzelfsprekend versterkt worden. Afschaffing van de doodstraf door de VS zou een soortgelijk staaltje van mondiaal leiderschap betekenen. De prompte inwerkingtreding van de overeenkomsten tussen de EU en de VS inzake uitlevering en rechtsbijstand zou de strafrechtelijke samenwerking versterken en het grijze gebied opheffen dat de buitengewone uitleveringsvluchten mogelijk heeft gemaakt. Maar zulke samenwerking kan alleen worden gesteund als zij een eerlijke behandeling oplevert. Een inwoner van mijn kiesdistrict wordt bedreigd met uitzetting en tientallen jaren opsluiting in een extra beveiligde gevangenis omdat hij heeft ingebroken in de computer van het Pentagon. Het is verontrustend dat hem dat gelukt is maar hij is een computernerd, geen terrorist, en hij lijdt aan het aspergersyndroom. De VS moeten hun verzoek om zijn uitlevering intrekken en zijn eventuele vervolging overlaten aan het Verenigd Koninkrijk. Ten slotte wil ik de amendementen van de ALDE-Fractie met betrekking tot onlinekans- en gokspelen aanroeren. Het is van belang dat dit meningsverschil snel wordt opgelost; het betreft verboden en aanklachten van de VS die alleen gericht zijn tegen Europese internetbedrijven door middel van onwettig selectieve aanklachten. De VS voeren bij de Wereldhandelsorganisatie aan dat alle gok- en kansspelen op het internet in hun land verboden zijn, maar dat is niet waar. In de VS gevestigde paardenwedkantoren, en zelfs officiële staatsloterijen, worden wel op het internet toegelaten. Alleen buitenlandse aanbieders worden vervolgd. Ik ben niet bijzonder gecharmeerd van onlinegokken – het verontrust me zelfs – maar discriminatie die overduidelijk in strijd is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie hoort niet thuis in een gezonde trans-Atlantische relatie. Dat geldt overigens ook voor visa en daarom hoop ik dat we spoedig een visumontheffing voor alle burgers van de EU zullen hebben gerealiseerd."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałam zabrać głos na temat poruszonych w sprawozdaniu kwestii dotyczących wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa – nie ze względu na brak zainteresowania sprawami gospodarczymi z mojej strony, lecz dlatego, że mam tylko trzy minuty. Istnieje wyraźna potrzeba współpracy transatlantyckiej w zakresie zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości, ale musi się to odbywać z pełnym poszanowaniem rządów prawa – krajowego i międzynarodowego – oraz praw podstawowych. W przypadku wymiany danych muszą natomiast istnieć solidne i wiążące ramy prawne dla ochrony danych. Najbardziej oczywistym przejawem zmiany nastawienia ze strony prezydenta Obamy jest zamiar zamknięcia Guantanamo. Jest to pożądany ruch i niniejsza Izba zaapelowała do państw członkowskich o udzielenie pozytywnej odpowiedzi na formalny wniosek USA w sprawie przesiedlenia około sześćdziesięciu byłych więźniów, przeciwko którym nie zostanie wniesiony akt oskarżenia i którzy stanowią niskie zagrożenie lub w ogóle nie stanowią zagrożenia. Wniosek został oficjalnie przedstawiony w zeszłym tygodniu przy okazji wizyty wiceprzewodniczącego Barrota i pana ministra Langera i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy efekty. Rozumiem, że sprzyja temu wyrażana obecnie przez samych Amerykanów wola przyjęcia niektórych z tych osób, na przykład 17 Ujgurów. Dobrze byłoby również, gdyby prezydent Obama posunął się dalej niż w swoich styczniowych rozporządzeniach i ogłosił zamknięcie wszystkich więzień CIA oraz całkowite zaniechanie praktyki wydawania w trybie nadzwyczajnym. Konieczne jest ujawnienie wszystkich faktów z ostatnich siedmiu i pół roku, w tym haniebnej praktyki zlecania tortur w krajach trzecich, aby nigdy więcej taka sytuacja nie miała miejsca, a zwłaszcza by nie doszło ponownie do zmowy ze strony Europy. Przedmiotowe sprawozdanie, uwzględniające zgłoszoną przeze mnie poprawkę, zawiera apel do nowej administracji USA, aby ratyfikowała Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego i przystąpiła do niego. Byłoby to oczywiste wzmocnienie dla tego organu. Podobnym przejawem przywództwa światowego byłoby zniesienie przez USA kary śmierci. Niezwłoczne wejście w życie umów UE-USA o ekstradycji i pomocy prawnej pobudziłoby współpracę z zakresu prawa karnego, jednocześnie eliminując istnienie szarej strefy, która umożliwia wykonywanie lotów służących realizacji polityki wydawania w trybie nadzwyczajnym. Współpracę w tym zakresie można jednak popierać tylko wtedy, gdy zapewnione jest sprawiedliwe traktowanie. Jednemu z mieszkańców mojego okręgu wyborczego grozi ekstradycja i dziesiątki lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze, bo włamał się do komputera Pentagonu. Niepokojem napawa fakt, że mu się to udało, ale jest to maniak komputerowy, i to z zespołem Aspergera, a nie terrorysta. USA powinny wycofać wniosek ekstradycyjny i pozwolić, by osoba ta była ścigana – o ile w ogóle – w Wielkiej Brytanii. Na koniec chciałam poruszyć kwestię poprawek zgłoszonych przez grupę ALDE w sprawie hazardu internetowego. Spór ten, który dotyczy zakazów i oskarżeń wnoszonych przez USA w niezgodny z prawem wybiórczy sposób wyłącznie wobec europejskich operatorów gier losowych w Internecie, musi być pilnie rozwiązany. USA utrzymują przed WTO, że u nich obowiązuje zakaz zawierania jakichkolwiek zakładów w Internecie, ale to nie jest prawda. W amerykańskim Internecie toleruje się obstawianie wyścigów konnych czy wręcz oficjalne loterie stanowe, a ściga się jedynie operatorów zagranicznych. Nie jestem szczególną zwolenniczką hazardu internetowego – w istocie rzeczy martwi mnie to zjawisko – ale w zdrowych stosunkach transatlantyckich nie ma miejsca na dyskryminację stanowiącą jawne naruszenie orzeczeń WTO. Nie ma też miejsca dla wiz, więc mam nadzieję, że wkrótce nastąpi ich zniesienie dla wszystkich obywateli UE."@pl16
". Senhor Presidente, gostaria de me debruçar sobre as questões de justiça e segurança tratadas no relatório, não porque não esteja interessada nos aspectos económicos, mas porque só disponho de três minutos. A indispensabilidade da cooperação transatlântica no combate ao terrorismo e à criminalidade grave é evidente, mas essa cooperação tem de ser prosseguida no pleno respeito do Estado de direito – nos planos nacional e internacional – e dos direitos fundamentais. Seja como for, a partilha de dados deve ficar subordinada a um quadro legal rigoroso e vinculativo relativo à protecção de dados. A prova mais evidente da mudança de orientação protagonizada pelo Presidente Obama é a sua intenção de encerrar a prisão de Guantánamo. É um dado muito positivo, e este Parlamento já solicitou aos Estados-Membros que respondessem favoravelmente ao pedido formal dos Estados Unidos no sentido da reinstalação de cerca de 60 antigos prisioneiros considerados de baixo risco ou risco nulo e que não serão condenados. O pedido foi entregue oficialmente na semana passada, por ocasião da visita do Vice-Presidente Barrot e do Ministro Ivan Langer, e espero que, em breve, vejamos resultados. Compreendo que a vontade manifestada pelos Estados Unidos de reinstalarem no seu próprio território alguns dos detidos – os 17 uígures, por exemplo – veio facilitar a questão. Seria igualmente positivo se o Presidente Obama pudesse ir além das suas decisões de Janeiro e anunciasse o encerramento de todos os centros de detenção da CIA e a cessação definitiva das transferências ilegais de prisioneiros. É necessário dar a conhecer tudo o que aconteceu nos últimos sete anos e meio, incluindo o recurso à deslocalização da tortura, para garantir que nada disso se repete, em particular a conivência da Europa. O relatório acolhe uma alteração que propus e nos termos da qual a Administração dos Estados Unidos é instada a ratificar e a aderir ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Isso reforçaria claramente o Tribunal. Do mesmo modo, a abolição pelos Estados Unidos da pena de morte representaria a liderança mundial. A imediata entrada em vigor do Acordo UE-EUA sobre Auxílio Judiciário Mútuo e Extradição irá fomentar a cooperação em direito penal e eliminar a área cinzenta que viabilizou os voos para transferências ilegais de prisioneiros. Mas esta cooperação só pode ser apoiada se estiver garantido um tratamento justo. Um eleitor do meu círculo eleitoral está sob ameaça de extradição e preso há décadas numa prisão de segurança máxima por ter acedido ilegalmente a um computador do Pentágono. É preocupante que o tenha conseguido fazer, mas trata-se de um viciado em computadores, não de um terrorista, e sofre da síndrome de Asperger. Os Estados Unidos devem retirar o pedido de extradição e, se for caso disso, deixá-lo ser presente a tribunal no Reino Unido. Finalmente, gostaria de abordar a questão das alterações propostas pelo Grupo ALDE respeitantes aos jogos de apostas em linha. É importante dar uma solução rápida a este diferendo, que se relaciona com interdições e processos – ilegais porque parciais – levantados nos Estados Unidos a organizadores europeus de jogos na Internet, e só a eles. Os Estados Unidos alegam junto da OMC que todas as apostas através da Internet são proibidas no país, mas isso não é verdade. As apostas em linha relativas a corridas de cavalos e baseadas nos Estados Unidos e, claro, as lotarias oficiais dos estados são toleradas, mas os fornecedores estrangeiros são alvo de acções judiciais. Não tenho qualquer simpatia especial pelos jogos de apostas na Internet – na verdade, preocupam-me –, mas um tratamento discriminatório que desrespeita descaradamente as decisões da OMC não tem lugar numa relação transatlântica saudável. A propósito, o mesmo acontece com os vistos, pelo que espero que, muito em breve, estes sejam suprimidos para todos os cidadãos da UE."@pt17
"Domnule preşedinte, aş dori să vorbesc despre problemele referitoare la justiţie şi securitate incluse în acest raport, nu pentru că nu aş fi interesată de aspectele economice, ci pentru că nu am la dispoziţie decât trei minute. În mod evident, cooperarea transatlantică este vitală pentru combaterea terorismului şi a infracţiunilor majore, dar aceasta trebuie să respecte în totalitate legislaţia – internă şi internaţională – şi drepturile fundamentale. Totuşi, în ceea ce priveşte partajarea datelor, trebuie să existe un cadru juridic robust şi obligatoriu pentru protejarea acestora. Dovada cea mai clară a schimbării modului de abordare al preşedintelui Obama o reprezintă intenţia de a închide închisoarea de la Guantanamo. Acest lucru este foarte îmbucurător, iar Parlamentul a invitat statele membre să răspundă pozitiv la o solicitare formală din partea Statelor Unite ale Americii de transferare a aproximativ 60 de deţinuţi cu risc minim sau fără risc, care nu vor fi puşi sub acuzare. Această solicitare a fost formulată oficial săptămâna trecută, cu ocazia vizitei efectuate de către vicepreşedintele Barrot şi de ministrul Langer, şi sper să vedem cât de curând un rezultat în acest sens. Înţeleg că partea americană doreşte să transfere o parte dintre deţinuţi, printre care şi 17 uiguri. De asemenea, ar fi bine ca preşedintele Obama să acţioneze mai departe în direcţia ordinelor executive date în ianuarie şi să anunţe închiderea tuturor centrelor de detenţie ale CIA şi să pună capăt practicii de „extrădare extraordinară”. Dezvăluirea în totalitate a celor întâmplate în ultimii şapte ani şi jumătate, inclusiv utilizarea condamnabilă a practicilor de tortură, este necesară pentru a ne asigura că aceste lucruri nu se vor mai repeta şi, mai ales, că nu se va repeta complicitatea Europei. Acest raport, care adoptă un amendament pe care eu l-am depus, îndeamnă noua administraţie a Statelor Unite să ratifice şi să acceadă la Statutul Curţii Penale Internaţionale. Acest lucru ar consolida cu siguranţă Curtea. De asemenea, abolirea pedepsei cu moartea de către Statele Unite ar putea fi un exemplu mondial. Intrarea imediată în vigoare a acordurilor încheiate între UE şi SUA referitoare la extrădare şi asistenţă juridică vor sprijini cooperarea în domeniul dreptului penal şi vor ajuta la eliminarea zonei gri care a făcut posibile zborurile legate de cazurile de extrădări extraordinare. Însă această cooperare nu poate fi posibilă decât cu condiţia aplicării unui tratament corect. Cunosc cazul unui alegător care se află în proces de extrădare şi condamnare într-o închisoare de maximă securitate, deoarece a pătruns în sistemul computerizat al Pentagonului. Faptul că a reuşit acest lucru este alarmant, însă el este pasionat de calculatoare, nu terorist, şi suferă de sindromul Asperger. SUA ar trebui să renunţe la cererea de extrădare şi să permită judecarea acestei persoane, dacă este cazul, pe teritoriul Marii Britanii. La final, aş dori să abordez subiectul amendamentului depus de Grupul ALDE referitor la jocurile de noroc online. Este important să găsim o soluţie rapidă pentru această problemă care implică, din partea SUA, practici de interzicere şi urmăriri judiciare care îi afectează doar pe operatorii europeni de jocuri de noroc pe internet, implicaţi în procese ilegale şi selective. SUA afirmă în faţa Organizaţiei Mondiale a Comerţului că toate pariurile pe internet sunt interzise pe teritoriul Statelor Unite, însă acest lucru nu este adevărat. Site-urile pentru pariuri pe curse de cai, localizate pe teritoriul SUA, precum şi loteriile oficiale de stat sunt tolerate, însă doar furnizorii străini sunt urmăriţi în justiţie. Nu sunt pasionată de jocurile de noroc prin internet – acest fenomen mi se pare, dimpotrivă, îngrijorător – însă tratamentul discriminatoriu care sfidează regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului nu îşi are locul într-un parteneriat transatlantic sănătos. De asemenea, acest lucru este valabil şi pentru vize, aşadar sper că eliminarea obligativităţii vizelor va fi valabilă cât mai curând pentru toţi cetăţenii UE."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som hovoriť o veciach týkajúcich sa spravodlivosti a bezpečnosti spomenutých v správe. Nie je to tým, že by som sa nezaujímala o hospodárske záležitosti, ale mám iba tri minúty. Transatlantická spolupráca je zjavne potrebná v záujme boja proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, ktorý však musí prebiehať pri plnom dodržiavaní vnútroštátnych aj medzinárodných zásad právneho štátu a pri dodržiavaní základných práv. Spoločný prístup k informáciám vyžaduje pevný a záväzný právny rámec na ochranu údajov. Najlepším prejavom zmeny prístupu USA je zámer prezidenta Obamu zatvoriť väzenské zariadenie v zálive Guantánamo. Tento krok veľmi vítame a Parlament vyzval členské štáty, aby kladne reagovali na formálnu žiadosť USA o presídlenie 60 málo rizikových alebo nerizikových bývalých väzňov, proti ktorým nebude vznesená obžaloba. Žiadosť bola oficiálne doručená minulý týždeň pri príležitosti návštevy podpredsedu Barrota a ministra Langera a dúfam, že čoskoro uvidíme výsledok. Vyrozumela som, že pomáha aj vôľa Američanov, ktorí sú teraz sami ochotní presídliť určitý počet väzňov vrátane 17 Ujgurov. Bolo by dobré, keby prezident Obama prekonal svoje januárové nariadenia a ohlásil zatvorenie všetkých väzenských zariadení CIA a ukončenie mimoriadneho vydávania osôb. Úplné odhalenie všetkých udalostí za posledných sedem a pol roka včítane hanebného využívania outsourcingu mučenia je potrebné na zabezpečenie toho, aby sa takéto udalosti už neopakovali, a už vôbec nie na základe tajných dohôd s Európou. V správe bol prijatý jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predložila a ktorý naliehavo žiada vládu USA, aby ratifikovala Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu a pristúpila k nemu. Toto by jednoznačne posilnilo tento súd. Aj zrušenie trestu smrti v Spojených štátoch by potvrdilo pozíciu celosvetového vodcu. Urýchlený vstup dohôd EÚ a USA o vydávaní osôb a právnej pomoci do platnosti by zlepšil spoluprácu v oblasti trestného práva a odstránil neprehľadnú sféru, ktorá umožňovala lety s mimoriadne vydanými osobami. Takúto spoluprácu však možno podporovať iba vtedy, keď zaručuje spravodlivé zaobchádzanie. Jednému občanovi z môjho volebného obvodu hrozí vydanie a desiatky rokov vo väzení s najvyšším stupňom stráženia, pretože vnikol do počítača Pentagonu. Je alarmujúce, že sa mu to podarilo, on však nie je terorista, ale počítačový maniak, ktorý navyše trpí Aspergerovým syndrómom. Spojené štáty by mali zrušiť žiadosť o jeho vydanie a dovoliť jeho stíhanie, ak ho vôbec treba stíhať, v Spojenom kráľovstve. Na záver by som chcela spomenúť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupiny ALDE o internetových hazardných hrách. Treba nájsť rýchle riešenie tohto sporu vrátane zákazov a stíhania zo strany Spojených štátov, ktoré sa ilegálnym selektívnym stíhaním dotýka iba európskych prevádzkovateľov internetových hazardných hier. Spojené štáty síce pred WTO vyhlasujú, že sú u nich všetky internetové hazardné hry zakázané, ale nie je to pravda. Internetové stávky na konské dostihy a aj oficiálne štátne lotérie sa tolerujú a stíhajú sa iba zahraniční poskytovatelia. Nemám mimoriadnu záľubu v internetových hazardných hrách, práve naopak, ale diskriminačný prístup a otvorené porušovanie pravidiel WTO nemá v zdravom transatlantickom vzťahu žiadne miesto. Len tak mimochodom, platí to aj pre víza, takže dúfam, že sa onedlho dočkáme zrušenia vízovej povinnosti pre všetkých občanov EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi spregovorila o vprašanjih sodstva in varnosti, ki jih zajema poročilo, ne zato, ker me gospodarski vidiki ne bi zanimali, pač pa zato, ker imam na voljo le tri minute. Nedvomno je čezatlantsko sodelovanje v boju proti terorizmu in velikemu kriminalu nujno, vendar se mora odvijati ob polnem spoštovanju prava – domačega in mednarodnega – in temeljnih pravic. Pri izmenjavi podatkov mora veljati čvrsta in zavezujoča ureditev zaščite podatkov. Najočitnejši znak sprememb usmeritev od predsednika Obame je njegova odločitev za zaprtje taborišča Guantánamo Bay. To je zelo pozdravno in naša zbornica je pozvala države članice, naj se pozitivno odzovejo na uradno prošnjo ZDA za sprejem približno 60 nenevarnih bivših zapornikov, za katere obtožnice ne bodo vložene. Ta prošnja je bila uradno izročena prejšnji teden ob obisku podpredsednika Barrota in ministra Langerja, in upam, da bomo kmalu priča rezultatom. Kot vem, k ugodnemu odzivu pomaga tudi pripravljenost Američanov, da tudi oni sprejmejo nekaj naših ljudi, na primer 17 Ujgurov. Dobro bi bilo tudi, če bi predsednik Obama lahko svojo januarsko izvršilno odredbo nadgradil in napovedal ukinitev vseh centrov za pridržanje, ki jih ima CIA, in popolno opustitev izrednih izročitev. Da ne bi moglo priti do ponovitev takih dogodkov, predvsem pa ne tajnega sodelovanja Evrope v njih, je potrebno popolno razkritje dogajanj v zadnjih sedmih letih in pol, vključno s sramotnim najemanjem zunanjih izvajalcev pri mučenju. Poročilo, s spremembo, ki sem jo predložil, nujno poziva novo administracijo ZDA, naj ratificira statut Mednarodnega kazenskega sodišča in pristopi k njemu. To bi vsekakor utrdilo položaj sodišča. Tudi odprava smrtne kazni v ZDA bi veljala za zgled svetu. Takojšnja uveljavitev sporazumov o izročitvi in pravni pomoči med EU in ZDA bi spodbudila sodelovanje na področju kazenskega prava, pa tudi odpravila sive lise, ki so doslej omogočale polete za izredne izročitve. Tako sodelovanje pa lahko podpiramo le, če zagotavlja pošteno obravnavo. V mojem volilnem okrožju živi človek, ki mu grozijo izročitev in nato desetletja v najstrožjem zaporu, ker je vdrl v računalniški sistem Pentagona. Lahko nas sicer skrbi, ker mu je to uspelo, ampak ta človek je računalniški čudak, ne pa terorist, poleg tega pa trpi za Aspergerjevim sindromom. ZDA bi morale odstopiti od svoje zahteve za izročitev in dovoliti sojenje v Veliki Britaniji, če je sojenje sploh potrebno. Na koncu bi se rada dotaknila še vsebine sprememb skupine ALDE, ki zadevajo spletne igre na srečo. Ta spor, pri katerem gre za nezakonite selektivne pregone in prepovedi izključno evropskih operaterjev spletnih iger na srečo v ZDA, se mora nujno čim prej razrešiti ZDA zagotavlja STO, da so na njenem ozemlju prepovedane vse spletne stave, to pa ni res. ZDA dopuščajo spletne konjske stave, pa tudi uradne državne loterije lastnih izvajalcev, preganjajo pa le tuje izvajalce. Nimam posebnih simpatij do spletnih iger na srečo – v resnici me celo skrbijo – za tako pristransko obravnavo in posmehovanje odločbam STO pa v zdravih čezatlantskih odnosih pač ni prostora. Mimogrede, tudi za vizume ne, in upam, da bomo kmalu doživeli odpravo vizumov za vse državljane EU."@sl20
". Herr talman! Jag vill tala om de rättsliga och säkerhetsmässiga frågor som tas upp i betänkandet, inte för att jag inte är intresserad av de ekonomiska aspekterna, utan för att jag bara har tre minuter på mig. Det står klart att det finns ett centralt behov av transatlantiskt samarbete för att bekämpa terrorism och allvarliga brott, men detta måste göras med full respekt för rättsordningen – såväl den nationella som den internationella – och för de grundläggande rättigheterna. För uppgiftsutbytet krävs det också en fast och bindande rättslig ram för dataskydd. Det tydligaste exemplet på att president Barack Obama för med sig en ny inställning är hans avsikt att stänga Guantánamo Bay. Det är mycket välkommet och parlamentet har uppmanat medlemsstaterna att positivt besvara en formell begäran från USA om att omplacera cirka 60 tidigare interner som bedöms utgöra en låg risk eller ingen risk och som inte kommer att ställas inför rätta. Den begäran framfördes officiellt förra veckan vid vice ordförande Jacques Barrots och minister Ivan Langers besök, och jag hoppas att vi kommer att se resultat inom kort. Jag anser att detta nu får hjälp på vägen genom amerikanernas vilja att själva omplacera några av Guantánamofångarna, såsom de 17 uigurerna. Det skulle också vara bra om president Barack Obama kunde gå längre än sina verkställande beslut från januari och meddela att alla CIA:s förvarsanläggningar ska stängas och att de extraordinära utlämnandena kommer att upphöra fullständigt. Allt som har skett under de senaste sju och halvt åren måste avslöjas fullständigt, även det skamliga bruket att låta andra utföra tortyren, så att detta inte upprepas, särskilt inte i maskopi med EU. I detta betänkande, där ett ändringsförslag som jag lade fram antogs, uppmanas den nya amerikanska administrationen att ratificera och ansluta sig till Internationella brottmålsdomstolens stadga. Detta skulle självklart stärka domstolen. USA:s avskaffande av dödstraffet skulle likaså innebära ett globalt ledarskap. Ett snabbt ikraftträdande av EU:s och USA:s avtal om utlämning och rättslig hjälp skulle bidra till att stärka det straffrättsliga samarbetet, och man skulle även eliminera den gråzon som möjliggjorde flygningarna med extraordinära utlämnanden. Men ett sådant samarbete kan endast stödjas om det innebär rättvis behandling. Jag har en väljare som hotas av utlämning och decennier i ett högsäkerhetsfängelse för att han hackade in sig i Pentagons datorsystem. Det är oroande att han lyckades, men han är en datornörd, inte en terrorist, och han har Aspbergers syndrom. USA bör dra tillbaka sin begäran om utlämning och låta honom åtalas, om alls, i Storbritannien. Slutligen vill jag ta upp ALDE-gruppens ändringsförslag, som rör online-spel. Det är viktigt att vi snabbt löser denna tvist, som rör förbud och åtal från USA:s sida som endast drabbar europeiska spelbolag i olagligt selektiva åtal. Inför WTO försäkrar USA att all vadslagning på Internet är förbjuden där, men det är inte sant. USA-baserad vadslagning på nätet om hästlopp och officiella statliga lotterier tolereras, medan endast utländska leverantörer åtalas. Jag är inte särskilt förtjust i spel på Internet – det oroar mig faktiskt – men diskriminerande behandling i öppet trots mot WTO-beslut har ingen plats i ett sunt transatlantiskt förhållande. Det har förresten inte viseringar heller, så jag hoppas att vi kommer att få en viseringsbefrielse för alla EU-medborgare mycket snart."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Langet"13
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph