Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-25-Speech-3-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090325.24.3-176"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I want to support the Mitchell report, particularly where the rapporteur states the need for greater cooperation between the two banks to ensure that there is no overlap in their operation. But in particular I want to welcome the increase in lending by 50% to SMEs. The EUR 5 billion that was initially announced is now set at EUR 7.5 billion each year for a four-year period. The EIB has signalled that more monies are available. This is very good news for SMEs in Ireland because we can expect a EUR 300 million investment over the following weeks in SMEs. It is crucial that the money finds its way to SMEs – that was mentioned by an earlier speaker – and as soon as possible because they are struggling and many of them cannot wait."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chci podpořit Mitchellovu zprávu, a zejména pokud zpravodaj uvádí, že je nutná větší spolupráce mezi těmito dvěma bankami, aby nedocházelo k překrývání jejich činností. Především však vítám zvýšení objemu půjček malým a středním podnikům o 50 %. Částka 5 miliard EUR, která byla původně oznámena, je v současnosti navýšena na 7,5 miliard EUR ročně po dobu čtyř let. EIB oznámila, že je k dispozici více peněz. To jsou velmi dobré zprávy pro malé a střední podniky v Irsku, neboť můžeme v následujících týdnech očekávat investice ve výši 300 milionů EUR do malých a středních podniků. Je mimořádné důležité, aby si peníze našly cestu k malým a středním podnikům – to zde již zaznělo – a aby se tak stalo co nejdříve, neboť podniky bojují o přežití a řada z nich nemůže čekat."@cs1
"Fru formand! Jeg vil støtte Mitchell-betænkningen, især hvor ordføreren anfører behovet for øget samarbejde mellem de to banker for at undgå overlapninger mellem deres drift. Men jeg glæder mig navnlig over stigningen på 50 % i udlånet til små og mellemstore virksomheder. De 5 mia. EUR, der oprindelig blev annonceret, er nu hævet til 7,5 mia. EUR hvert år i en periode på fire år. EIB har signaleret, at der er flere penge til rådighed. Dette er særdeles gode nyheder for de små og mellemstore virksomheder i Irland, fordi vi kan forvente en investering på 300 mio. EUR i de kommende uger i de små og mellemstore virksomheder. Det er afgørende, at pengene finder vej til de små og mellemstore virksomheder, som en tidligere taler nævnte, og så hurtigt som muligt, fordi de kæmper, og mange af dem kan ikke vente."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να υποστηρίξω την έκθεση Mitchell, και ιδίως το σημείο στο οποίο ο εισηγητής κάνει λόγο για την αναγκαιότητα μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζών ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στη λειτουργία τους. Ειδικότερα, θα ήθελα να χαιρετίσω την αύξηση κατά 50% της χορήγησης δανείων προς τις ΜΜΕ. Το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε αρχικά ορίσθηκε τώρα σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για περίοδο τεσσάρων ετών. Η ΕΤΕπ υπέδειξε ότι περισσότερα χρήματα είναι διαθέσιμα. Η είδηση αυτή είναι πολύ ευχάριστη για τις ΜΜΕ στην Ιρλανδία, επειδή μπορούμε να αναμένουμε επενδύσεις 300 εκατομμυρίων ευρώ τις επόμενες εβδομάδες σε ΜΜΕ. Είναι καθοριστικής σημασίας να καταλήξουν τα χρήματα στις ΜΜΕ –αυτό αναφέρθηκε από προηγούμενο ομιλητή– και όσον το δυνατόν συντομότερα, επειδή αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πολλές εξ αυτών δεν μπορούν να περιμένουν."@el10
"Señora Presidenta, quiero expresar mi apoyo al informe Mitchell, en concreto en cuanto a la necesidad de mayor cooperación que menciona el informe entre los dos bancos para garantizar que sus actividades no se solapan. Pero considero especialmente positivo el aumento de la concesión de préstamos en un 50 % a las PYME. Los 5 000 millones de euros que se anunciaron en un principio se han fijado ahora en 7 500 millones de euros al año durante un período de cuatro años. El BEI ha anunciado que se dispone de más crédito. Esta es una noticia excelente para las PYME irlandesas porque esperamos una inversión de 300 000 millones de euros durante las próximas semanas. Lo fundamental es que ese dinero llegue a las PYME —como ha mencionado orador anterior— y con la mayor brevedad posible, pues la situación de algunas es tan grave que no pueden esperar."@es21
"Proua juhataja, soovin toetada Mitchelli raportit, eriti kui raportöör väidab, et on vaja suuremat koostööd kahe panga vahel, et tagada nende tegevuse mittekattumine. Aga eelkõige soovin avaldada heameelt VKEdele antavate laenude 50%-lise suurenemise üle. Viie miljardi euro asemel, mis esialgu teatavaks tehti, on nüüd nähtud ette 7,5 miljardit eurot aastas nelja aasta jooksul. EIP on teatanud, et tehakse veelgi rohkem raha kättesaadavaks. See on väga hea uudis Iirimaa VKEde jaoks, kuna võime järgmistel nädalatel oodata 300 miljoni euro suurust investeeringut VKEdele. Väga tähtis on, et raha jõuaks VKEdeni – seda mainis ka üks eelkõneleja – ja võimalikult kiiresti, kuna nad on raskustes ja paljud neist ei saa enam oodata."@et5
"− Arvoisa puhemies, haluan tukea Gay Mitchellin mietintöä erityisesti, koska esittelijä toteaa, että kahden pankin välillä on oltava enemmän yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että niiden toiminta ei ole päällekkäistä. Mutta erityisesti pidän myönteisenä 50 prosentin lisäystä pk-yrityksille lainauksessa. Alun perin ilmoitettu viiden miljardin euron määrä on nyt nostettu 7,5 miljardiin euroon vuosittain neljän vuoden ajaksi. EIP on viestittänyt, että on saatavilla enemmän rahaa. Nämä ovat erittäin hyviä uutisia pk-yrityksille Irlannissa, koska voimme seuraavien viikkojen aikana odottaa 300 miljoonan euron investointeja pk-yrityksiin. On olennaista, että rahat löytävät tiensä pk-yrityksiin – aiempi puhuja mainitsi sen – ja mahdollisimman pian, koska ne ovat vaikeuksissa ja monet niistä eivät voi odottaa."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais soutenir le rapport Mitchell, notamment lorsque le rapporteur souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les deux banques de manière à s’assurer que leurs activités ne se chevauchent pas. Je tiens tout particulièrement à saluer la hausse de 50 % des prêts accordés aux PME. Les cinq milliards d’euros annoncés initialement se sont transformés en sept milliards et demi d’euros annuels pour une durée de quatre ans. La BEI a indiqué que d’autres fonds sont disponibles. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les PME d’Irlande, car nous pouvons nous attendre à un investissement de 300 millions d’euros à leur intention dans les semaines à venir. Comme indiqué par un précédent intervenant, il est essentiel que les fonds parviennent aux PME le plus rapidement possible, car elles luttent pour leur survie et nombre d’entre elles ne peuvent plus se permettre d’attendre."@fr8
"Elnök asszony, szeretném támogatni a Mitchell-jelentést, különösen azt a pontját, amelyben az előadó hangot ad a két bank közötti fokozott együttműködés szükségességének annak biztosítása érdekében, hogy működésükben ne legyen átfedés. Különösen üdvözölni szeretném azonban a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek 50%-os emelését. Az eredetileg bejelentett 5 milliárd euró immár egy négyéves időszakra évi 7,5 milliárdra nőtt. Az EBB jelezte, hogy további források is rendelkezésre állnak. Ez nagyon jó hír az írországi KKV-k számára, mert az elkövetkezendő hetekben 300 millió euró értékű beruházás várható e vállalkozások tekintetében. Létfontosságú, hogy a pénz valóban utat találjon a KKV-khoz – erről már előttem is szóltak –, méghozzá minél hamarabb, mert azok nehézségekkel küzdenek, és sokan közülük már nem várhatnak tovább."@hu11
"Signora Presidente, sostengo la relazione Mitchell, e soprattutto sottoscrivo il punto in cui il relatore afferma la necessità di una più intensa cooperazione tra le due banche, affinché non vi sia alcuna sovrapposizione nello svolgimento delle loro attività. Accolgo inoltre con particolare favore l’aumento del 50 per cento dei crediti per le piccole e medie imprese: i 5 miliardi di euro previsti inizialmente salgono così a 7,5 all’anno per i prossimi quattro anni e la Banca europea per gli investimenti ha segnalato la disponibilità di risorse aggiuntive. E’ un’ottima notizia per le piccole e medie imprese irlandesi, che possono ora attendersi investimenti nell’ordine di 300 milioni di euro nelle prossime settimane. E’ fondamentale che le risorse stanziate arrivino alle piccole e medie imprese direttamente – come ricordato da un altro oratore – e tempestivamente, poiché molte si trovano in grave difficoltà e non possono attendere oltre."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau paremti G. Mitchello pranešimą, ypač pranešėjo teiginius dėl didesnio dviejų bankų bendradarbiavimo būtinybės siekiant užtikrinti, kad jų veikla nesidubliuotų. Tačiau ypač teigiamai vertinu skolinimo MVĮ padidinimą 50 proc. Vietoj 5 mlrd. EUR, skiriamų kasmet ketverius metus, apie kuriuos buvo iš pradžių paskelbta, nustatyta 7,5 mlrd. EUR suma. EIB užsiminė, kad gali būti skirtos didesnės pinigų sumos. Tai labai geros žinios Airijos MVĮ, nes galime tikėtis, kad per kitas savaites į MVĮ bus investuota 300 mln. EUR. Labai svarbu, kad pinigai pasiektų MVĮ – apie tai kalbėjo ankstesnis kalbėtojas – ir kad tai įvyktų kuo greičiau, nes jos yra sunkioje padėtyje, ir daugelis jų laukti negali."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos izteikt atbalstu ziņojumam, jo īpaši attiecībā uz to, ka referents norāda, ka ir nepieciešama plašāka sadarbība starp abām bankām, lai nodrošinātu, ka to darbības nepārklājas. Taču jo īpaši es vēlētos paust atzinību par aizdevumu palielināšanu MVU par 50 %. EUR 5 miljardi, kas tika paziņoti sākotnēji, tagad ir paaugstināti līdz EUR 7,5 miljardiem gadā četru gadu laikposmā. EIB ir norādījusi, ka ir pieejams vairāk līdzekļu. Tās ir ļoti labas ziņas MVU Īrijā, jo mēs varam sagaidīt, ka turpmāko nedēļu laikā MVU tiks ieguldīti EUR 300 miljoni. Ir svarīgi, lai nauda nokļūtu līdz MVU — kā teica kāds no iepriekšējiem runātājiem — un pēc iespējas ātrāk, jo tie ir nonākuši grūtā stāvoklī un daudzi no tiem nevar gaidīt."@lv13
"Madam President, I want to support the Mitchell report, particularly where the rapporteur states the need for greater cooperation between the two banks to ensure that there is no overlap in their operation. But in particular I want to welcome the increase in lending by 50% to SMEs. The EUR 5 billion that was initially announced is now set at EUR 7.5 billion each year for a four-year period. The EIB has signalled that more monies are available. This is very good news for SMEs in Ireland because we can expect a EUR 300 million investment over the following weeks in SMEs. It is crucial that the money finds its way to SMEs – that was mentioned by an earlier speaker – and as soon as possible because they are struggling and many of them cannot wait."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil het verslag-Mitchell ondersteunen, met name daar waar de rapporteur er op wijst dat de twee banken nauwer moeten gaan samenwerken om overlapping van hun werkzaamheden te voorkomen. In het bijzonder echter juich ik het voorstel toe om de leningen aan KMO’s met 50 procent op te trekken. Aanvankelijk was een bedrag van vijf miljard euro voorgesteld, dat nu verhoogd is tot zeven en een half miljard euro voor een periode van vier jaar. De Europese Investeringsbank heeft aangegeven dat er nog meer geld beschikbaar is. Dit is heel goed nieuws voor de KMO’s in Ierland, omdat wij de komende weken een investering van driehonderd miljoen euro in KMO’s tegemoet kunnen zien. Essentieel is dat dit geld de KMO’s bereikt – een punt dat ook door een eerdere spreker genoemd is - en wel zo snel mogelijk, want zij hebben moeite om het hoofd boven water te houden en voor vele van hen is haast geboden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chcę poprzeć sprawozdanie pana posła Mitchella, w szczególności tam, gdzie sprawozdawca mówi o potrzebie większej współpracy między bankami, tak aby ich działania się na siebie nie nakładały. Jednak ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję zwiększenie o 50% kwot na pożyczki dla MŚP. Pierwotnie przyznana kwota 5 miliardów euro została zwiększona do 7,5 miliarda euro rocznie przez okres czterech lat. EBI zasygnalizował, że dostępne są większe środki. Jest to bardzo dobra informacja dla MŚP w Irlandii, gdyż na przestrzeni najbliższych tygodni możemy spodziewać się, że zainwestowane w nie zostanie 300 milionów euro. Kwestią kluczową jest, aby pieniądze dotarły do MŚP – o czym wspomniał jeden z przedmówców – jak najszybciej, ponieważ borykają się one z trudnościami a wiele z nich nie może dłużej czekać."@pl16
"Senhora Presidente, quero manifestar o meu apoio ao relatório Mitchell, em especial quando o relator afirma que é necessária uma maior cooperação entre os dois bancos, a fim de evitar a sobreposição das operações. Porém, quero saudar em particular o reforço dos empréstimos às PME em 50%. Os 5 mil milhões de euros inicialmente anunciados passaram a 7,5 mil milhões de euros por ano para um período de quatro anos. O BEI indicou que estão disponíveis verbas adicionais. É uma excelente notícia para as PME na Irlanda, pois é de esperar um investimento de 300 milhões de euros nas PME ao longo das próximas semanas. É essencial que este dinheiro chegue às PME, como foi referido numa intervenção anterior, e com a maior rapidez possível, pois as PME estão a enfrentar dificuldades e muitas delas não podem mesmo esperar."@pt17
"Doamnă preşedintă, doresc să sprijin raportul Mitchell, în special în ceea ce priveşte necesitatea unei colaborări mai intense între cele două bănci pentru a se asigura faptul că activităţile lor nu se suprapun. Dar, în special, doresc să salut creşterea creditării cu până la 50% pentru IMM-uri. De la cinci miliarde de euro anunţate iniţial, s-a ajuns acum la 7,5 miliarde de euro anual pentru o perioadă de patru ani. BEI a semnalat că mai multe fonduri sunt disponibile. Este o veste foarte bună pentru IMM-urile din Irlanda, pentru că în următoarele săptămâni ne putem aştepta la investiţii de 300 de milioane de euro în IMM-uri. Este esenţial ca banii să ajungă cât mai repede la IMM-uri - acest lucru a fost deja menţionat de un antevorbitor - deoarece acestea se află într-o situaţie grea şi multe dintre ele nu mai pot aştepta."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som podporiť správu pána Mitchella, najmä časť, v ktorej pán spravodajca vyjadruje potrebu väčšej spolupráce medzi týmito dvoma bankami, aby nedochádzalo k prekrývaniu ich činnosti. Osobitne však vítam zvýšenie pôžičiek pre malé a stredné podniky o 50 %. Pôvodne ohlásená suma pôžičiek vo výške 5 miliárd EUR je teraz stanovená na 7,5 miliardy EUR ročne, a to na štvorročné obdobie. EIB naznačila, že k dispozícii je aj viac finančných prostriedkov. Pre malé a stredné podniky v Írsku je to veľmi dobrá správa, pretože v nasledujúcich týždňoch môžeme očakávať investíciu do MSP vo výške 300 miliónov EUR. Je nevyhnutné, aby si tieto prostriedky našli cestu k MSP – ako spomínal predchádzajúci rečník – čo najskôr, pretože tieto podniky sa boria s ťažkosťami a veľa z nich už nemôže dlhšie čakať."@sk19
"Gospa predsednica, rad bi izrazil podporo poročilu gospoda Mitchella, zlasti ugotovitvi poročevalca, da je za preprečitev podvajanja dejavnosti potrebno tesnejše sodelovanje med obema bankama. Zlasti pa bi rad pozdravil povečanje posojil MSP za 50 %. Namesto prvotno napovedanih 5 milijard EUR je za naslednje štiriletno obdobje določenih 7,5 milijarde EUR na leto. EIB je že nakazala, da je na voljo še več denarja. To je zelo dobra novica za MSP na Irskem, saj lahko v naslednjih tednih pričakujemo 300 milijonov EUR vlaganj v MSP. Bistveno je, da bo ta denar prispel do MSP – kar je omenil že eden od govornikov pred mano – kolikor mogoče hitro, saj so v hudih škripcih in mnoga med njimi ne morejo več dolgo čakati."@sl20
"Fru talman! Jag vill stödja Mitchellbetänkandet, framför allt där föredraganden beskriver behovet av ökat samarbete mellan de två bankerna för att se till att det inte finns någon överlappning av deras verksamheter. Men jag vill framför allt välkomna ökningen av utlåningen till små och medelstora företag med 50 procent. De 5 miljarder euro som ursprungligen avsattes har nu ökats till 7,5 miljarder euro per år under en fyraårsperiod. EIB har signalerat att mer pengar är tillgängliga. Detta är mycket goda nyheter för små och medelstora företag på Irland, eftersom vi kan förvänta oss en investering på 300 miljoner euro i små och medelstora företag under de kommande veckorna. Det är viktigt att pengarna når de små och medelstora företagen – som en tidigare talare nämnde – och detta så snart som möjligt, eftersom de har det besvärligt och många av dem inte har tid att vänta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."5,20,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph