Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-24-Speech-2-498"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090324.37.2-498"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, novel food regulations should provide for the diversification of food products on the European market, while ensuring that these new products are safe for the consumer. Therefore, the novel food regulation is not an appropriate framework for such a complex issue. If, in the future, food products derived from cloned animals are to be introduced on the European market, it should be done by means of a specific regulation submitted for public consultation and then democratically adopted. I believe Parliament needs to take a strong stand and, by means of a majority vote, put pressure on the Commission to find solutions that echo the will of the citizens. We will also support labelling of nano-ingredients. People have the right to know what they eat and make their choices accordingly. If some people are concerned about nanotechnology, then they should be able to make a different choice. However, we believe that labelling of foods produced from animals fed with genetically modified feedingstuffs is simply not realistic and feasible. I personally am strongly against GMOs, but I cannot imagine how we could trace efficiently which animals were fed with GMOs and which were not. However, under the current regulation very few novel foods are approved on the EU market due to highly complex application and assessment procedures. If we had applied the current procedures to the authorisation of the potato or the kiwi fruit we might not have them on our table today. The revision of the current regulation should aim to set up a more efficient and practicable system for the authorisation of novel foods. I understand some of my colleagues’ concerns about allowing on the market new products that might present a danger or mislead the consumer. However, we should not fall into the trap of safety hysteria and kill innovation, and we should not discriminate against novel food, placing it a less favourable position than products already on the market that do not necessarily have a nutritional advantage for consumers; nevertheless, consumers have freedom of choice. My group is generally satisfied with the outcome of the vote in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. However, there are certain issues that go far beyond the scope of this regulation, and consequently we will not be able to support it. For example, we cannot demand that a novel food has no negative impact on the environment. Whether we like it or not, all human activities have an impact on the environment, and such a provision is disproportionate in this context. Instead, my group believes we need to strike the right balance between encouraging innovation and applying the precautionary principle concerning food safety, consumer and environmental protection and animal welfare. Our approach was to ease the long and bureaucratic procedures for putting novel foods on the market and protecting the industry’s investments by means of reinforced data protection. To that end, for the plenary vote we have retabled a set of amendments to facilitate the procedure for products that are similar to foods or ingredients already existing on the market and where the authorisation procedure has already started under the old Regulation. Applications pending under the old Regulation should be completed according to the rules in force at the time of the submission of the dossier. Reintroducing the application under the revised Regulation would only mean further delays and costs for the industry. At the same time, we also tried to promote the interests of consumers by reinforcing implementing measures on, for example, marketing and monitoring, supporting the exclusion of cloned animals from the food chain, and specific labelling provisions. On the issue of cloning, I strongly support the exclusion of foods from cloned animals and their descendants from the scope of this Regulation, and call on the Commission to ban cloned animals in the food chain. In September 2008 the European Parliament adopted by a large majority a resolution asking for a ban on cloned animals from the food supply. We must be consistent in the political message we send to the Commission and to citizens. There are still fundamental questions to be addressed regarding the ethical implications of cloning animals for food supply, and even the implication of animal cloning on human health and animal welfare."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nařízení o nových potravinách by měla zajišťovat rozšířený výběr potravinových výrobků na evropském trhu a zaručovat, že tyto nové výrobky budou pro spotřebitele bezpečné. Proto není nařízení o nových potravinách vhodným rámcem pro tak složitou otázku. Pokud by v budoucnu měly být potravinové výrobky z klonovaných zvířat zavedeny na evropský trh, mělo by k tomu dojít prostřednictvím specifického nařízení předloženého k veřejné diskusi a poté demokraticky přijatého. Jsem přesvědčen, že je třeba, aby Parlament zaujal pevný postoj a většinovým hlasováním zatlačil na Komisi, aby hledala řešení, která odrážejí vůli občanů. Také podpoříme označování nanosoučástek. Lidé mají právo vědět, co jedí, a podle toho se rozhodovat. Pokud má někdo z nanotechnologie obavy, měl by mít možnost volby. Nicméně jsme přesvědčeni, že označování výrobků ze zvířat krmených geneticky modifikovaným krmením je zkrátka nereálné a neuskutečnitelné. Osobně jsem přísně proti geneticky modifikovaným organismům, ale neumím si představit, jak bychom mohli účinně dohledávat, která zvířata byla krmena GMO a která nebyla. Nicméně podle stávajícího nařízení je pro trh EU schvalováno velmi málo nových potravin kvůli velmi složitým postupům schvalování a hodnocení. Pokud bychom uplatnili stávající postupy na schválení brambor nebo kiwi, možná bychom je dnes na svých stolech neměli. Revize současného nařízení by měla usilovat o zavedení účinnějšího a schůdnějšího systému pro schvalování nových potravin. Chápu obavy některých mých kolegů ohledně umožnění vstupu na trh některým výrobkům, které mohou představovat nebezpečí nebo klamat spotřebitele. Neměli bychom však spadnout do pasti bezpečnostní hysterie a ničit inovaci a neměli bychom diskriminovat nové potraviny tím, že je postavíme do méně příznivé pozice než výrobky, které jsou již na trhu a které nemusí nutně mít pro spotřebitele výživovou hodnotu; nicméně spotřebitelé mají svobodu volby. Má skupina je obecně spokojena s výsledkem hlasování ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Nicméně jsou zde některé otázky, které dalece překračují rámec tohoto nařízení, a proto jej nebudeme moci podpořit. Například nemůžeme vyžadovat, aby nové potraviny neměly žádný nepříznivý vliv na životní prostředí. Ať se nám to líbí nebo ne, veškeré lidské činnosti mají vliv na životní prostředí a takové nařízení je v tomto kontextu nepřiměřené. Má skupina je přesvědčena, že spíše potřebujeme nalézt rovnováhu mezi podporou inovace a uplatňování zásady předběžné opatrnosti ohledně bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele a životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Náš přístup byl zjednodušit dlouhé a byrokratické postupy pro uvedení nových potravin na trh a ochránit investice průmyslu prostřednictvím pevnější ochrany údajů. Proto jsme při plenárním hlasování znovu předložili sérii pozměňovacích návrhů, abychom usnadnili postup pro výrobky, které jsou podobné na trhu již se vyskytujícím potravinám nebo přísadám a u nichž již započal postup schvalování podle starého nařízení. Případy čekající na schválení podle starého nařízení by měly být dokončeny podle pravidel platných v době podání dokumentu. Nové přihlašování produktů podle revidovaného nařízení by znamenalo jen další zpoždění a náklady pro průmysl. Zároveň jsme se pokusili prosadit zájmy spotřebitelů posílením prováděcích opatření například pro oblast marketingu a kontrol, podporou vyloučení klonovaných zvířat z potravinového řetězce a specifickými ustanoveními pro označování výrobků. Pokud jde o klonování, rozhodně podporuji vyloučení potravin z klonovaných zvířat a jejich potomků z rámce tohoto nařízení a vyzývám Komisi, aby zakázala zařazování klonovaných zvířat do potravinového řetězce. V září 2008 Evropský parlament velkou většinou přijal rozhodnutí vyžadující zákaz zařazení klonovaných zvířat do dodávek potravin. Musíme být jednotní v politickém sdělení, které vyšleme Komisi a občanům. Stále existují zásadní otázky ohledně etických důsledků klonování zvířat pro dodávky potravin a také o dopadech klonování zvířat na lidské zdraví a dobré životní podmínky zvířat, které je třeba zodpovědět."@cs1
"Fru formand! Forordninger om nye fødevarer skulle fremme diversificeringen af fødevarer på det europæiske marked, samtidig med at det sikres, at disse nye produkter er sikre for forbrugeren. Derfor er forordningen om nye fødevarer ikke en egnet ramme for et så komplekst spørgsmål. Hvis der engang i fremtiden skal indføres fødevarer fra klonede dyr på det europæiske marked, bør det ske ved hjælp af en specifik forordning, der sendes i offentlig høring og dernæst vedtages demokratisk. Jeg mener, at Parlamentet bør indtage en fast holdning og ved hjælp af en flertalsafstemning lægge pres på Kommissionen for at finde løsninger, der afspejler borgernes vilje. Vi vil også støtte en mærkning af nanoingredienser. Folk har ret til at vide, hvad de spiser og træffe deres valg i overensstemmelse hermed. Hvis nogle mennesker er bekymrede over nanoteknologi, bør de kunne foretage et andet valg. Vi mener dog, at mærkning af fødevarer fra dyr fodret med genetisk modificerede fødevarer ganske enkelt ikke er realistisk eller praktisk gennemførligt. Jeg er personligt meget imod gmo'er, men jeg kan ikke forestille mig, hvordan vi effektivt skulle kunne spore, hvilke dyr der er blevet fodret med gmo'er, og hvilke der ikke er. Kun ganske få nye fødevarer godkendes dog på EU-markedet på grundlag af den aktuelle forordning på grund af de yderst komplekse anvendelses- og vurderingsprocedurer. Hvis vi havde anvendt de aktuelle procedurer på godkendelse af kartoflen eller kiwifrugten, kunne vi måske ikke spise dem i dag. Revisionen af den aktuelle forordning bør sigte mod at fastsætte et mere effektivt og praktisk gennemførligt system for godkendelse af nye fødevarer. Jeg forstår nogle af mine kollegers bekymringer over at tillade nye produkter på markedet, som vil kunne være til fare for eller vildlede forbrugeren. Vi må dog ikke falde i fælden med sikkerhedshysteri og slå innovationen ihjel, og vi bør ikke forskelsbehandle nye fødevarer og stille dem ringere end produkter, der allerede findes på markedet, og som ikke nødvendigvis har en ernæringsmæssig fordel for forbrugerne. Forbrugerne har dog valgfrihed. Min gruppe er generelt tilfreds med resultatet af afstemningen i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Der er dog visse ting, der går langt videre end denne forordnings anvendelsesområde, og vi vil derfor ikke kunne støtte den. Vi kan f.eks. ikke kræve, at en ny fødevare ikke har nogen negativ indvirkning på miljøet. Uanset om vi kan lide det eller ej, så har alle menneskelige aktiviteter en indvirkning på miljøet, og sådan en bestemmelse er uforholdsmæssig i denne forbindelse. I stedet mener min gruppe, at vi må finde den rette balance mellem tilskyndelse til innovation og anvendelse af forsigtighedsprincippet vedrørende fødevaresikkerhed, forbruger- og miljøbeskyttelse samt dyrevelfærd. Vores mål var at lette de lange og bureaukratiske procedurer for markedsføring af nye fødevarer og at beskytte industriens investeringer ved hjælp af en øget databeskyttelse. I denne forbindelse har vi med henblik på afstemningen på plenarforsamlingen på ny indgivet en række ændringsforslag for at lette proceduren for produkter, der ligner fødevarer eller ingredienser, der allerede findes på markedet, og hvor godkendelsesproceduren allerede er blevet indledt på grundlag af den gamle forordning. Endnu ikke afgjorte ansøgninger under den gamle forordning bør færdiggøres i henhold til de regler, der var gældende på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen. Genindgivelse af ansøgningen i henhold til den reviderede forordning ville kun betyde yderligere forsinkelser og omkostninger for industrien. Samtidig forsøgte vi også at fremme forbrugernes interesser ved at styrke gennemførelsesforanstaltninger om f.eks. markedsføring og overvågning, ved at støtte udelukkelsen af klonede dyr fra fødekæden og særlige mærkningsbestemmelser. Med hensyn til spørgsmålet om kloning støtter jeg på det kraftigste udelukkelsen af fødevarer fra klonede dyr og deres afkom fra forordningens anvendelsesområde og opfordrer Kommissionen til at forbyde klonede dyr i fødekæden. I september 2008 vedtog Europa-Parlamentet med et stort flertal en beslutning, hvori det krævede et forbud mod klonede dyr i fødekæden. Vi må være konsekvente i det politiske budskab, vi sender til Kommissionen og borgerne. Der er stadig grundlæggende spørgsmål, der skal løses, om de etiske konsekvenser af kloning af dyr til fødevarer og selv konsekvensen af kloning af dyr på menneskets sundhed og dyrevelfærd."@da2
"Frau Präsidentin, Verordnungen zu neuartigen Lebensmitteln sollten eine Diversifizierung von Nahrungsmitteln auf dem europäischen Markt vorsehen und gleichzeitig dafür sorgen, dass diese neuartigen Produkte für den Verbraucher sicher sind. Daher ist die Verordnung zu neuartigen Lebensmitteln kein angemessener Rahmen für ein solch komplexes Thema. Wenn Lebensmittel aus geklonten Tieren in Zukunft auf dem europäischen Markt eingeführt werden, sollte dies mithilfe einer spezifischen Verordnung erfolgen, die einer Öffentlichkeitsbefragung unterzogen und dann demokratisch verabschiedet wird. Ich denke, das Parlament muss einen festen Standpunkt vertreten und mit einem Mehrheitsbeschluss Druck auf die Kommission ausüben, um Lösungen zu finden, die den Willen der Bürger widerspiegeln. Ich unterstütze auch die Etikettierung von Nanobestandteilen. Die Leute haben ein Recht zu wissen, was sie essen und sich entsprechend zu entscheiden. Wenn manche Menschen im Hinblick auf Nanotechnologie besorgt sind, dann sollten sie in der Lage sein, etwas anderes zu wählen. Wir denken jedoch, dass die Etikettierung von Nahrungsmitteln, die von Tieren stammen, die genetisch verändertes Futter erhalten haben, einfach nicht realistisch und nicht machbar ist. Ich persönlich bin ein entschiedener Gegner genetisch veränderter Organismen, kann mir jedoch nicht vorstellen, wie wir effizient verfolgen können, welche Tiere mit solchen Organismen gefüttert wurden und welche nicht. Unter der aktuellen Verordnung werden angesichts der hochgradig komplexen Antrags- und Bewertungsverfahren jedoch nur sehr wenige neuartige Lebensmittel für den EU-Markt zugelassen. Hätten wir die derzeit geltenden Verfahren auch bei der Zulassung von Kartoffeln oder Kiwi angewendet, so lägen diese womöglich bis heute nicht auf unserem Teller. Die Überarbeitung der aktuellen Verordnung sollte ein effizienteres und praktikableres System zur Zulassung neuartiger Lebensmittel zum Ziel haben. Ich verstehe die Bedenken einiger meiner Kollegen hinsichtlich der Marktzulassung neuartiger Produkte, die möglicherweise eine Gefahr darstellen oder den Verbraucher irreführen. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht in die Falle der Sicherheitshysterie tappen und Innovationen abschnüren, und wir sollten neuartige Lebensmittel nicht diskriminieren gegenüber Produkten, die bereits auf dem Markt sind und für Verbraucher auch nicht unbedingt ernährungstechnische Vorteile bieten; die Verbraucher haben dennoch die freie Wahl. Meine Fraktion ist im Allgemeinen mit dem Ergebnis der Abstimmung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit zufrieden. Trotzdem gibt es einige Fragen, die weit über den Geltungsbereich dieser Verordnung hinausgehen, und daher werden wir sie nicht unterstützen können. Beispielsweise können wir nicht verlangen, dass sich neuartige Lebensmittel nicht nachteilig auf die Umwelt auswirken. Ob es uns gefällt oder nicht, alle menschlichen Aktivitäten wirken sich auf die Umwelt aus, und eine solche Bestimmung ist in diesem Kontext nicht verhältnismäßig. Meine Fraktion ist stattdessen der Ansicht, dass wir im Hinblick auf Lebensmittelsicherheit, Verbraucher- und Umweltschutz und Tiergesundheit das richtige Gleichgewicht zwischen Innovationsförderung und der Anwendung des Prinzips der Vorbeugung finden müssen. Unser Ansatz bestand darin, die langwierigen und bürokratischen Verfahren zur Markteinführung neuartiger Lebensmittel zu vereinfachen und der Industrie Investitionssicherheit durch verstärkten Datenschutz zu gewähren. Zu diesem Zweck haben wir erneut verschiedene Änderungsanträge zur Abstimmung im Plenum vorgebracht, um das Verfahren für diejenigen Produkte zu vereinfachen, die schon auf dem Markt erhältlichen Lebensmitteln oder Bestandteilen ähneln und deren Zulassungsverfahren bereits unter der alten Verordnung begonnen wurde. Im Rahmen der alten Verordnung laufende Antragsverfahren sollten nach den zum Zeitpunkt der Vorlage des Dossiers geltenden Vorschriften abgeschlossen werden. Eine Neueinführung des Antrags unter der überarbeiteten Verordnung würde nur zu weiteren Verzögerungen und Kosten für die Industrie führen. Gleichzeitig haben wir auch versucht, die Verbraucherinteressen in größerem Maß zu schützen. Beispiele hierfür sind die verstärkte Einführung von Maßnahmen bei Vermarktung und Überwachung, der Ausschluss geklonter Tiere aus der Nahrungsmittelkette sowie besondere Etikettierungsvorschriften. Zum Thema Klonen unterstütze ich klar den Ausschluss von Nahrungsmitteln geklonter Tiere und ihrer Nachkommen von dieser Verordnung, und ich fordere die Kommission auf, geklonte Tiere in der Nahrungsmittelkette zu verbieten. Im September 2008 hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit eine Entschließung angenommen, die ein Verbot geklonter Tiere in der Nahrungsmittelkette anstrebte. Wir müssen für eine konsistente politische Botschaft an die Kommission und die Bürger sorgen. Noch immer sind fundamentale Fragen hinsichtlich der ethischen Folgen des Klonens von Tieren für die Nahrungsmittelversorgung und sogar hinsichtlich der Auswirkungen des Klonens auf die menschliche Gesundheit und das Wohlergehen von Tieren offen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι κανονισμοί για τα νέα τρόφιμα θα έπρεπε να προβλέπουν τη διαφοροποίηση των προϊόντων τροφίμων στην ευρωπαϊκή αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτά τα νέα προϊόντα είναι ασφαλή για τον καταναλωτή. Επομένως, ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα δεν αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για ένα τόσο σύνθετο ζήτημα. Εάν, στο μέλλον, τα προϊόντα τροφίμων που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα πρόκειται να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ενός συγκεκριμένου κανονισμού ο οποίος θα υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση κι έπειτα θα εγκριθεί δημοκρατικά. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται να λάβει ακλόνητη θέση και, μέσω μιας πλειοψηφίας, να ασκήσει πίεση στην Επιτροπή να βρει λύσεις που θα απηχούν τη βούληση των πολιτών. Θα υποστηρίζουμε επίσης τη σήμανση των νανο-συστατικών. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τι τρώει και να κάνει επιλογές αναλόγως. Εάν κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για τη νανοτεχνολογία, τότε θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια άλλη επιλογή. Εντούτοις, πιστεύουμε ότι η σήμανση των τροφίμων που παράγονται από ζώα που τρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές απλά δεν είναι ρεαλιστική και εφικτή. Εγώ προσωπικά είναι κατηγορηματικά κατά των ΓΤΟ, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε αποτελεσματικά ποια ζώα τράφηκαν με ΓΤΟ και ποια όχι. Εντούτοις, σύμφωνα με τον τρέχοντα κανονισμό πολύ λίγα νέα τρόφιμα εγκρίνονται στην αγορά της ΕΕ λόγω των εξαιρετικά περίπλοκων διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης. Εάν είχαμε εφαρμόσει τις τρέχουσες διαδικασίες στην έγκριση της πατάτας ή του ακτινιδίου, ίσως να μην τα είχαμε στο τραπέζι μας σήμερα. Η αναθεώρηση του τρέχοντος κανονισμού θα έπρεπε να έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και πρακτικού συστήματος για την έγκριση νέων τροφίμων. Κατανοώ κάποιες από τις ανησυχίες των συναδέλφων μου σχετικά με τον να επιτραπεί η κυκλοφορία στην αγορά νέων προϊόντων που ενδεχομένως να παρουσιάζουν κινδύνους ή να παραπλανούν τον καταναλωτή. Εντούτοις, δεν θα έπρεπε να πέσουμε στην παγίδα της υστερίας για την ασφάλεια και να σκοτώσουμε την καινοτομία, και δεν έπρεπε επίσης να κάνουμε διακρίσεις κατά των νέων τροφίμων, θέτοντάς τα σε λιγότερο ευνοϊκή θέση σε σχέση με προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και τα οποία δεν έχουν απαραίτητα κάποιο διατροφικό πλεονέκτημα για τους καταναλωτές. Παρ’ όλ’ αυτά, οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέγουν. Η ομάδα είναι εν γένει ικανοποιημένη με την έκβαση της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που ξεπερνούν κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού και κατά συνέπεια δεν θα μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση ένα νέο τρόφιμο να μην έχει κανένα αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Είτε μας αρέσει είτε όχι, όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν κάποιον αντίκτυπο στο περιβάλλον και μια τέτοια διάταξη είναι δυσανάλογη σε αυτό το πλαίσιο. Αντίθετα, η ομάδα μου πιστεύει ότι χρειάζεται να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και το να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων, την προστασία του καταναλωτή και ου περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Η δική μας προσέγγιση ήταν να διευκολυνθούν οι μακροχρόνιες και γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση της κυκλοφορίας των νέων τροφίμων στην αγορά και την προστασία των βιομηχανικών επενδύσεων μέσω ενισχυμένης προστασίας των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, για την ψηφοφορία της ολομέλειας υποβάλλαμε εκ νέου μια δέσμη τροπολογιών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας για προϊόντα που είναι παρόμοια με τρόφιμα ή συστατικά που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και για τα οποία η διαδικασία έγκρισης έχει ήδη ξεκινήσει σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό. Οι εκκρεμούσες αιτήσεις σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν κατά την υποβολή του φακέλου. Η υποβολή νέας αίτησης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό θα σήμαινε μόνο περισσότερες καθυστερήσεις και δαπάνες για τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, προσπαθήσαμε επίσης να προάγουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών ενισχύοντας τα μέτρα εφαρμογής, για παράδειγμα, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την παρακολούθηση, τη στήριξη του αποκλεισμού των κλωνοποιημένων ζώων από την τροφική αλυσίδα και συγκεκριμένων διατάξεων για τη σήμανση. Όσον αφορά το θέμα της κλωνοποίησης, στηρίζω θερμά τον αποκλεισμό των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους αυτών από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και καλώ την Επιτροπή να απαγορεύσει τα κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα. Τον Σεπτέμβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε κατά μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα με το οποίου ζητούσε την απαγόρευση των κλωνοποιημένων ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στο πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε στην Επιτροπή και τους πολίτες. Υπάρχουν ακόμα θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τις δεοντολογικές συνέπειες της κλωνοποίησης ζώων για επισιτιστικούς λόγους, ακόμα και τις συνέπειες της κλωνοποίησης ζώων στην υγεία του ανθρώπου και την καλή διαβίωση των ζώων."@el10
"Señora Presidenta, el reglamento sobre nuevos alimentos debe incluir la diversificación de los alimentos en el mercado europeo y garantizar la seguridad de estos nuevos productos para el consumidor. En consecuencia, el reglamento sobre nuevos alimentos no constituye un marco apropiado para una cuestión tan compleja. Si en el futuro los alimentos derivados de la clonación animal se introducen en el mercado europeo, debe hacerse a través de un reglamento específico que se haya sometido a una consulta pública y se haya adoptado posteriormente de manera democrática. Creo que el Parlamento debe adoptar una postura firme, y mediante una votación por mayoría, presionar a la Comisión para que encuentre soluciones que se hagan eco de la voluntad de los ciudadanos. También vamos a apoyar el etiquetado relativo a los nanoingredientes. El público tiene derecho a saber lo que come y a decidir en consecuencia. Si a algunas personas les preocupa la nanotecnología, deben poder seleccionar otra opción. Sin embargo, pensamos que el etiquetado de alimentos procedentes de animales alimentados con piensos genéticamente modificados simplemente no es realista ni viable. Personalmente estoy muy en contra de los OMG, pero no puedo imaginarme el modo en que podríamos controlar de manera eficaz los animales que han sido alimentados con OMG y los que no. Sin embargo, en virtud del nuevo reglamento, existen muy pocos nuevos alimentos autorizados en el mercado comunitario, a raíz de la elevada complejidad de los procedimientos de solicitud y evaluación. Si hubiéramos aplicado los procedimientos actuales a la autorización de la patata o del kiwi, podríamos no tenerlos presentes actualmente en nuestras mesas. El objetivo de la revisión del reglamento actual debe ser establecer un sistema eficaz y practicable para la autorización de nuevos alimentos. Entiendo algunas de las preocupaciones de mis colegas al efecto de permitir nuevos productos en el mercado que podrían ser peligrosos o engañosos para el consumidor. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de la histeria por la seguridad y renunciar a la innovación; tampoco debemos discriminar los nuevos alimentos, colocándolos en una posición menos favorable a la de los productos que ya se encuentran en el mercado y que no tienen ventajas nutricionales para los consumidores. Aún así, los consumidores tienen libertad para elegir. En general, mi grupo está satisfecho con el resultado de la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. No obstante, hay ciertas cuestiones que van más allá del ámbito de este reglamento, y por ello no lo podemos apoyar. Por ejemplo, no podemos exigir que un nuevo alimento no tenga efectos negativos sobre el medio ambiente. Nos guste o no, todas las actividades humanas poseen un impacto sobre el medio ambiente, y esta disposición es desproporcionada en este contexto. En cambio, mi grupo considera que hemos de lograr el equilibrio adecuado entre el fomento de la innovación y la aplicación del principio de prudencia con respecto a la seguridad alimentaria, la protección del consumidor y del medio ambiente y el bienestar animal. Nuestra estrategia consistía en relajar los procedimientos largos y burocráticos necesarios para introducir los nuevos alimentos en el mercado y proteger las inversiones de la industria mediante un refuerzo de la protección de datos. Con este fin, para la votación en sesión plenaria hemos vuelto a proponer una serie de enmiendas con el fin de facilitar el proceso de los productos similares a los alimentos o ingredientes que ya existen en el mercado y sobre los que el proceso de autorización ya se ha iniciado de conformidad con el reglamento anterior. Las solicitudes pendientes bajo el reglamento anterior deben finalizarse de acuerdo con las normas que estén en vigor en el momento de la presentación del expediente. Volver a introducir la solicitud en virtud del reglamento revisado sólo supondría más retrasos y un coste más elevado para el sector. Al mismo tiempo, también intentamos fomentar los intereses de los consumidores reforzando las medidas de implementación, por ejemplo, el marketing y el control, el apoyo de la exclusión de los animales clonados de la cadena alimenticia y la especificación de las disposiciones relativas al etiquetado. Con respecto a la cuestión de la clonación, apoyo firmemente la exclusión de los alimentos de animales clonados y sus descendientes del ámbito de este reglamento, e insto a la Comisión a que prohíba los animales clonados en la cadena alimenticia. En septiembre de 2008, el Parlamento Europeo aprobó con una amplia mayoría una resolución en la que solicitaba la prohibición de que la cadena alimenticia incluya animales clonados. Debemos ser coherentes en el mensaje político que enviemos a la Comisión y a los ciudadanos. Sigue habiendo cuestiones fundamentales que deben abordarse en relación con las implicaciones éticas de la clonación de animales para la cadena alimenticia, e incluso la repercusión de la clonación de animales sobre la salud humana y el bienestar animal."@es21
"Proua juhataja. Uuendtoidu määrused peaksid aitama kaasa toiduainete mitmekesistamisele Euroopa turul, kindlustades samal ajal, et need tooted on tarbijale ohutud. Seetõttu pole uuendtoidu määrus sobiv raamistik sellise keerulise küsimuse jaoks. Kui tulevikus soovitakse hakata kloonitud loomadest valmistatud toidutooteid Euroopa turule tooma, siis tuleks seda teha spetsiifilise määruse abil, mis esitatakse avalikule arutlusele ja võetakse hiljem demokraatlikult vastu. Arvan, et parlament peaks häälteenamuse abil kindla seisukoha võtma ning avaldama komisjonile survet, et leitaks lahendus, mis kajastaks kodanike tahet. Toetame ka nanokoostisosadega seotud märgistamist. Inimestel on õigus teada, mida nad söövad ja sellest lähtuvalt teha oma valikuid. Kui mõningatele inimestele tekitab nanotehnoloogia muret, siis peaks neil olema võimalus teha teine valik. Samas arvame, et pole jõukohane ega realistlik märgistada toite, mille valmistamise käigus on kasutatud loomi, keda on toidetud geneetiliselt muundatud söödaga. Isiklikult olen väga resoluutselt GMOde vastu, kuid ma ei kujuta ette, kuidas saaksime efektiivselt tuvastada, milliseid loomi GMOdega toideti ja milliseid mitte. Samas kiidetakse praeguse õigusakti alusel Euroopa turul heaks väga vähe uuendtoitu, kuna taotlemis- ja hindamisprotseduurid on väga keerulised. Kui oleksime praeguseid protseduure kohaldanud tomati või kiivi heakskiitmiseks, siis ei pruugiks neid võib-olla meie laudadel täna olla. Praeguse määruse läbivaatamise eesmärk peaks olema uuendtoidu heakskiitmiseks efektiivsema ja praktilisema süsteemi kehtestamine. Mõistan mõningate minu kolleegide muret, mis puudutavad uute selliste toodete lubamise turule, mis võivad tarbijale ohtlikud olla või neid eksitada. Samas ei peaks me langema ohutushüsteeria võrku ja lämmatama innovatsiooni ning me ei tohiks eristada uuendtoitu, asetades seda selliste juba turul olevate toodete suhtes vähem soodsasse positsiooni, mis ei pruugi tarbijatele ilmtingimata toitainete-alast eelist omada, kuid tarbijatel on siiski valikuvabadus. Minu fraktsioon on üldjoontes keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni hääletustulemusega rahul. Samas eksisteerivad teatud teemad, mis jäävad antud määruse raamistikust välja ja sellest lähtuvalt ei saa me seda toetada. Näiteks ei saa me nõuda, et uuendtoit ei avaldaks keskkonnale negatiivne mõju. Meile ei pruugi see meeldida, kuid igasugune inimtegevus avaldab keskkonnale mõju ja selline säte on antud kontekstis ebaproportsionaalne. Selle asemel leiab minu fraktsioon, et peame leidma õige tasakaalu innovatsioonile kaasaaitamise ja toiduohutuse tarbija, keskkonnakaitse ja loomade heaolu käsitleva ettevaatliku põhimõtte vahel. Meie eesmärk oli lihtsustada uuendtoidu turuletoomisega seotud pikki ja bürokraatlikke protseduure ja kaitsta valdkonna investeeringuid kindlama andmekaitse abil. Seetõttu oleme täiskogu hääletuseks uuesti esitanud hulga muudatusettepanekuid, et lihtsustada protseduuri toodetele, mis on sarnased turul juba eksisteerivate toitude või koostisosadega ja mille suhtes on heakskiitmisprotseduuri vana määruse alusel juba alustatud. Vana määruse käigus pooleliolevad taotlused tuleks lõpetada nende määruste alusel, mis kehtisid siis, kui dokument esitati. Revideeritud määruse alusel taotlemise taasesitamine tähendaks valdkonnale ainult täiendavaid viivitusi ja kulusid. Samal ajal üritasime ka esindada tarbijate huve, kindlustades selliste määruste rakendamist, mis puudutavad näiteks turustamist ja vaatlemist, toetavad kloonitud loomade väljaarvamist toiduahelast ja käsitlevad spetsiifilisi märgistamissätteid. Mis puudutab kloonimist, siis toetan resoluutselt kloonitud loomadest ja nende järglastest valmistatud toiduainete väljaarvamist antud määruse raamistikust ja kutsun komisjoni üles keelustama kloonitud loomade sattumist toiduahelasse. 2008. aasta septembris võttis Euroopa Parlament häälteenamusega vastu resolutsiooni, milles paluti kloonitud loomade toiduahelasse sattumise keelustamist. Meie poliitiline sõnum komisjonile ja kodanikele peab olema järjepidev. Endiselt on õhus tähelepanu vajavaid kardinaalseid küsimusi, mis puudutavad toiduahela tarbeks kloonitud loomadega seonduvaid eetilisi tagajärgi ja isegi neid tagajärgi, mis tekivad loomade kloonimisega seoses inimese tervisele ja loomade heaolule."@et5
"Arvoisa puhemies, uuselintarvikkeita koskevan lainsäädännön tulisi mahdollistaa elintarvikkeiden monipuolistaminen Euroopan markkinoilla, mutta taata samalla, että uudet elintarvikkeet ovat turvallisia kuluttajille. Näin monimutkaista asiaa ei siksi tule liittää uuselintarvikkeita koskevaan asetukseen. Jos kloonatuista eläimistä peräisin olevat elintarvikkeet tulevaisuudessa tuodaan Euroopan markkinoille, toiminnan tulee perustua erityiseen asetukseen, josta järjestetään julkinen kuuleminen ja joka hyväksytään demokraattisesti. Mielestäni parlamentin tulee ottaa vahvasti kantaa asiaan ja painostaa ääntenenemmistön avulla komissiota löytämään ratkaisuja, jotka vastaavat kansalaisten tahtoa. Kannatamme myös nanoainesosien merkitsemistä. Ihmisillä on oikeus tietää, mitä elintarvikkeet sisältävät ja tehdä päätöksensä sen mukaan. Niillä, jotka ovat huolissaan nanotekniikasta, tulisi olla oikeus olla käyttämättä sitä. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistettujen elintarvikkeiden merkitseminen ei yksinkertaisesti ole realistista eikä mahdollista. Vastustan itse vakaasti muuntogeenisiä organismeja, mutta en pidä mahdollisena, että voisimme tehokkaasti seurata, mitkä eläimet on ruokittu muuntogeenisellä rehulla ja mitkä eivät. Nykyisen asetuksen puitteissa EU:n markkinoille hyväksytään vain hyvin vähän uuselintarvikkeita, koska haku- ja arviointiprosessit ovat kovin monimutkaisia. Jos nykyisiä menettelyjä olisi sovellettu esimerkiksi perunan ja kiivin hyväksymiseen, nämä eivät ehkä tällä hetkellä koristaisi ruokapöytäämme. Nykyisen asetuksen tarkistamisella tulisi pyrkiä perustamaan tehokkaampi ja käytännöllisempi uuselintarvikkeiden hyväksymisjärjestelmä. Ymmärrän joidenkin kollegoideni huolen siitä, että markkinoille pääsisi uusia tuotteita, jotka saattavat olla vaarallisia tai johtaa kuluttajia harhaan. Emme saa kuitenkaan joutua turvallisuushysterian pauloihin ja tukahduttaa innovaatiota. Meidän ei myöskään tule syrjiä uuselintarvikkeita ja asettaa niitä huonompaan asemaan kuin jo markkinoilla olevat tuotteet, joista ei välttämättä ole ravitsemuksellista hyötyä kuluttajille. Kuluttajilla on aina oltava oikeus valita. Ryhmäni on yleisesti ottaen tyytyväinen ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan äänestyksen tulokseen. Jotkin asiat menevät kuitenkin täysin yli tämän asetuksen soveltamisalan, emmekä siksi voi tukea sitä. On esimerkiksi mahdotonta vaatia, ettei uuselintarvikkeella saa olla kielteistä vaikutusta ympäristöön. Pidimme siitä tai emme, kaikella ihmisten toiminnalla on vaikutusta ympäristöön, ja tällainen säännös on tässä yhteydessä suhteeton. Ryhmäni onkin sitä mieltä, että meidän on löydettävä tasapaino innovaation edistämisen ja ennalta varautumisen periaatteen soveltamisen välille elintarviketurvallisuuteen, kuluttajien ja ympäristön suojeluun sekä eläinten hyvinvointiin liittyen. Oma lähestymistapamme on yksinkertaistaa uuselintarvikkeiden markkinoille saattamiseen liittyvää pitkää ja byrokraattista menettelyä ja suojella alan investointeja vahvistamalla tietosuojaa. Siksi olemme esittäneet täysistunnon äänestystä varten uudelleen tarkistuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa sellaisiin tuotteisiin liittyvää menettelyä, jotka vastaavat jo markkinoilla olevia elintarvikkeita ja ainesosia ja joiden hyväksymismenettely on jo aloitettu vanhan asetuksen mukaisesti. Vanhan asetuksen mukaisesti ratkaisua odottavat hakemukset tulisi käsitellä loppuun niiden sääntöjen mukaan, jotka olivat voimassa asiakirjan jättämisen ajankohtana. Hakemuksen jättäminen uudelleen uudistetun asetuksen tultua voimaan viivästyttää prosessia entisestään ja lisää alan kustannuksia. Olemme samanaikaisesti yrittäneet myös ajaa kuluttajien etuja vahvistamalla muun muassa markkinoille saattamisen ja valvonnan täytäntöönpanotoimenpiteitä, tukemalla kloonattujen eläinten jättämistä elintarvikeketjun ulkopuolelle ja kannattamalla tarkkoja merkintäsääntöjä. Kloonaukseen liittyen kannatan vakaasti kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden jättämistä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja kehotan komissiota kieltämään kloonatut eläimet elintarvikeketjusta. Syyskuussa 2008 Euroopan parlamentti hyväksyi suurella ääntenenemmistöllä päätöslauselman, jossa pyydettiin kieltämään kloonattujen eläinten hyväksyminen elintarvikeketjuun. Komissiolle ja kansalaisille lähettämiemme poliittisten viestien on oltava johdonmukaisia. Käsittelemättä on vielä perustavanlaatuisia kysymyksiä liittyen siihen, millaisia eettisiä vaikutuksia eläinten kloonaamisella elintarviketuotannon tarpeisiin on ja miten eläinten kloonaaminen vaikuttaa ihmisten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin."@fi7
"Madame la Présidente, le règlement sur les nouveaux aliments devrait permettre la diversification des produits alimentaires sur le marché européen tout en veillant à ce que ces nouveaux produits soient sans danger pour le consommateur. En conséquence, le règlement sur les nouveaux aliments n’est pas le cadre approprié pour traiter une question aussi complexe. Si, à l’avenir, les produits alimentaires dérivés d’animaux clonés devaient être introduits sur le marché européen, il faudrait les y introduire au moyen d’un règlement spécifique soumis à la consultation publique puis adopté de manière démocratique. J’estime que le Parlement doit adopter une position ferme et, par un vote à la majorité, exercer une pression sur la Commission pour qu’elle trouve des solutions qui reflètent la volonté des citoyens. Nous soutiendrons également l’étiquetage des nano-ingrédients. Les citoyens ont le droit de savoir ce qu’ils mangent et de poser leurs choix en conséquence. Si certaines personnes sont préoccupées par la nanotechnologie, elles devraient pouvoir choisir différemment. Nous estimons toutefois qu’il n’est tout simplement ni réaliste ni faisable d’étiqueter les aliments produits avec des animaux nourris aux aliments pour animaux génétiquement modifiés. Personnellement, je suis fermement opposé aux OMG, mais je ne vois pas comment nous pourrions tracer efficacement quels animaux ont été nourris aux OGM et quels ne l’ont pas été. Cependant, en vertu du règlement actuel, très peu de nouveaux aliments sont approuvés sur le marché communautaire en raison des procédures de demande et d’évaluation très complexes. Si nous avions appliqué les procédures actuelles à la pomme de terre ou au kiwi, il y a fort à parier que nous n’en aurions pas dans nos assiettes aujourd’hui. La révision de l’actuel règlement devrait tenter de mettre en place un système plus efficace et plus réalisable pour l’autorisation des nouveaux aliments. Je comprends les réticences de certains de mes collègues quant à l’autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits susceptibles de présenter un danger ou d’induire le consommateur en erreur. Nous devons toutefois prendre garde à ne pas tomber dans le piège de l’hystérie sécuritaire et à ne pas tuer l’innovation. De même, nous ne devrions pas traiter de manière discriminatoire les nouveaux produits en les mettant dans une position moins favorable que les produits déjà sur le marché et qui ne présentent pas nécessaire d’avantage nutritionnel pour les consommateurs; les consommateurs ont toutefois une liberté de choix. Dans l’ensemble, mon groupe est satisfait du résultat du vote au sein de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Plusieurs questions vont toutefois beaucoup plus loin que le champ d’application de ce règlement et, par conséquent, nous ne pourrons pas le soutenir. Par exemple, nous ne pouvons exiger qu’un nouvel aliment n’ait pas d’impact négatif sur l’environnement. Que nous le voulions ou pas, toutes les activités humaines ont un impact négatif sur l’environnement; aussi cette disposition est-elle disproportionnée dans ce contexte. En lieu et place, mon groupe estime que nous devons trouver un juste équilibre entre encourager l’innovation et appliquer le principe de précaution concernant la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs et de l’environnement et le bien-être des animaux. Notre approche consistait à faciliter les procédures longues et bureaucratiques pour pouvoir mettre des nouveaux aliments sur le marché et à protéger les investissements consentis par l’industrie grâce à une protection renforcée des données. C’est à cet effet que nous avons reproposé en vue du vote en plénière toute une série d’amendements destinés à faciliter la procédure pour les produits similaires à des aliments ou ingrédients déjà présents sur le marché et lorsque la procédure d’autorisation a déjà été entamée conformément à l’ancien règlement. Les demandes en suspens au titre de l’ancien règlement devraient être achevées conformément aux règles en vigueur au moment de la présentation du dossier. Réintroduire la demande conformément au règlement révisé n’entraînerait que des retards et des coûts supplémentaires pour l’industrie. Dans le même temps, nous avons aussi essayé de promouvoir les intérêts des consommateurs en renforçant les mesures de mise en œuvre relatives, notamment, à la commercialisation et au contrôle, ainsi qu’en soutenant l’exclusion des animaux clonés de la chaîne alimentaire et des dispositions spécifiques en matière d’étiquetage. S’agissant du clonage, je soutiens de façon inconditionnelle l’exclusion des aliments issus d’animaux clonés et de leurs descendants du champ d’application de ce règlement, et j’invite la Commission à bannir les animaux clonés de la chaîne alimentaire. En septembre 2008, le Parlement a adopté à une large majorité une résolution réclamant l’interdiction des animaux clonés de la chaîne alimentaire. Nous devons être cohérents dans le message politique que nous envoyons à la Commission et aux citoyens. Il reste des questions fondamentales en suspens concernant les implications éthiques du clonage d’animaux pour la chaîne alimentaire, et même l’implication du clonage d’animaux sur la santé humaine et le bien-être des animaux."@fr8
"Elnök asszony, az új élelmiszerekről szóló rendeleteknek a termékválaszték bővítését kell szolgálniuk az európai piacon, ugyanakkor azt is garantálniuk kell, hogy ezek az új termékek biztonságosak is a fogyasztó számára. Ezért az új élelmiszerekről szóló rendelet nem biztosít megfelelő kereteket egy ilyen bonyolult kérdés számára. Amennyiben a klónozott állatoktól származó élelmiszeripari termékek a jövőben az európai piacra kerülnének, akkor külön rendeletre lesz szükség, amelyet először nyilvános vitára kell bocsátani és demokratikusan kell elfogadni. Úgy vélem, hogy a Parlamentnek többségi szavazással határozottan állást kell foglalnia, és nyomást kell gyakorolnia a Bizottságra, hogy olyan megoldást sikerüljön találni, ami az állampolgárok akaratát tükrözi. Szintén támogatjuk a nano-alapanyagok címkén való feltüntetését. Az embereknek joguk van tudni, hogy mit esznek, és hogy ennek megfelelően dönthessenek. Amennyiben valaki aggódik a nanotechnológia miatt, akkor lehetőséget kell neki adni arra, hogy másként döntsön. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a genetikailag módosított takarmányt fogyasztó állatokból származó élelmiszerek címkézése egyszerűen nem reális és nem megvalósítható. Személy szerint erősen ellenzem a GMO-kat, de el sem tudom képzelni, hogyan tudnánk hatékonyan nyomon követni, mely állatokat etették GMO-val és melyeket nem. A jelenleg érvényben lévő rendelet alapján azonban nagyon kevés új élelmiszer európai piacra történő bevezetését hagyják jóvá a rendkívül bonyolult engedélyeztetési és elbírálási eljárás miatt. Amennyiben a pillanatnyilag érvényes engedélyeztetési eljárást alkalmaznánk a burgonya vagy a kivi forgalomba hozatalára, akkor valószínűleg ezek az élelmiszerek nem is kerülhetnének ma az asztalunkra. A jelenlegi szabályozás felülvizsgálatának egy jóval hatékonyabb és jobban alkalmazható rendszer felállítását kellene kitűznie célul az új élelmiszerek engedélyezése vonatkozásában. Megértem néhány képviselőtársam aggodalmát, hogy olyan új termékek kerülhetnek a piacra, amelyek veszélyt jelenthetnek vagy félrevezethetik a fogyasztót. Nem kellene azonban a biztonságmánia csapdájába esnünk és meggátolnunk az innovációt, továbbá nem kellene az új élelmiszereket hátrányosan megkülönböztetnünk és kedvezőtlenebb helyzetbe hoznunk olyan, már piacon lévő termékekkel szemben, amelyek nem biztos, hogy táplálkozási szempontból előnyösek a fogyasztónak; végül is a fogyasztók szabadon választhatnak. Képviselőcsoportom általában véve elégedett a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságban történt szavazás eredményével. Bizonyos kérdések azonban messze túllépnek ennek a rendeletnek a hatályán, ezért azt nem tudjuk támogatni. Nem írhatjuk elő például, hogy egy új élelmiszernek ne legyen kedvezőtlen hatása a környezetre. Ha tetszik, ha nem, minden emberi tevékenység hatással van a környezetre, és egy ilyen rendelkezés aránytalan lenne ebben az összefüggésben. Képviselőcsoportom azon a véleményen van, hogy ehelyett meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az innováció ösztönzése és az élelmiszerbiztonságot, fogyasztó- és környezetvédelmet, valamint állatjólétet érintő elővigyázatossági alapelvek alkalmazása között. Abból indultunk ki, hogy egyszerűsíteni kell az új élelmiszerek piaci bevezetésével kapcsolatos hosszadalmas bürokratikus eljárást, valamint megerősített adatvédelemmel az ipari beruházások megóvását. Ennek érdekében újra előterjesztettünk egy módosításcsomagot, hogy megkönnyítsük azoknak a termékeknek az engedélyeztetési eljárását, amelyek hasonlóak a már piacon lévő élelmiszerekhez vagy alapanyagokhoz és amelyek engedélyeztetése a régi rendelet alapján már elkezdődött. A régi rendelet alapján függőben lévő kérelmeket a dokumentáció benyújtása idején érvényben lévő szabályok szerint kell kitölteni. A kérelmeknek az átdolgozott rendelet alapján történő ismételt benyújtása csak további késedelmeket és többletköltségeket jelentene az ipar számára. Ugyanakkor igyekeztünk védeni a fogyasztók érdekeit is például a marketingre és az ellenőrzésre vonatkozó végrehajtási intézkedések megerősítésével, valamint a klónozott állatok élelmiszerláncból történő kizárásának támogatásával, illetve különleges címkézési előírásokkal. A klónozás kérdésével kapcsolatban határozottan támogatom a klónozott állatoktól és utódaiktól származó élelmiszerek jelen rendelet hatálya alól történő kizárását, és felszólítom a Bizottságot, hogy tiltsa meg a klónozott állatok élelmiszerláncba történő bekerülését. 2008 szeptemberében az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott egy állásfoglalást a klónozott állatok élelmiszer-ellátásból történő kitiltásáról. Következetesnek kell lennünk abban, hogy milyen politikai üzenetet fogalmazunk meg a Bizottság és az állampolgárok felé. Ki kell térni továbbá olyan alapvető kérdésekre is, mint az élelmiszer-ellátás céljából történő klónozás etikai vonatkozásai, valamint a klónozás emberi egészségre, valamint az állatjólétre gyakorolt hatásai."@hu11
". Signora Presidente, la normativa in merito ai nuovi prodotti alimentari potrebbe favorire la diversificazione dell’offerta sul mercato agro-alimentare europeo, garantendo al contempo la sicurezza del consumatore. Il regolamento sui nuovi prodotti alimentari non costituisce dunque il contesto più opportuno per affrontare un argomento tanto complesso. L’eventuale immissione dei prodotti alimentari derivati da animali clonati sui mercati europei potrebbe avvenire, in futuro, solo grazie a uno specifico regolamento, sottoposto a consultazione pubblica e approvato democraticamente. A mio avviso, il Parlamento dovrebbe assumere una posizione risoluta e, facendosi forte di una votazione a maggioranza, insistere affinché la Commissione trovi una soluzione conforme alla volontà dei cittadini. Sosterremo anche l’etichettatura dei nanoingredienti: i cittadini hanno il diritto di conoscere la composizione degli alimenti che consumano e comportarsi di conseguenza. Chi nutre delle riserve sulla nanotecnologia dovrebbe essere in grado di compiere una scelta corrispondente. Riteniamo tuttavia che l’etichettatura dei prodotti alimentari derivati da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati non sia né realistica né fattibile. Pur opponendomi strenuamente all’uso di organismi geneticamente modificati (OGM), non credo sia possibile distinguere con precisione gli animali nutriti con OGM dagli altri. Ai sensi del regolamento attualmente in vigore, sono pochissimi i nuovi prodotti alimentari che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione sul mercato, a causa delle complesse procedure per la presentazione e la valutazione delle domande. Se avessimo applicato la prassi attuale all’approvazione della patata o del kiwi, è possibile che non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole. Il riesame del regolamento vigente dovrebbe quindi prefiggersi l’obiettivo di creare un sistema più pratico ed efficace per l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari. Comprendo le riserve degli onorevoli colleghi che temono l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi o ingannevoli per il consumatore. Non per questo dovremmo però soccombere a una sorta di smania di sicurezza e tarpare le ali all’innovazione, discriminando peraltro i nuovi prodotti alimentari rispetto a quelli, già sul mercato, che non offrono al consumatore un vantaggio nutritivo. La scelta spetta però al consumatore. Il mio gruppo si dichiara complessivamente soddisfatto dell’esito della votazione in seno alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Vi sono tuttavia alcuni elementi che esulano dal campo di applicazione del testo e che, di conseguenza, ci impediscono di appoggiarlo. Non si può, ad esempio, pretendere che i nuovi prodotti alimentari non abbiano alcun impatto negativo sull’ambiente: piaccia o meno, tutte le attività umane si ripercuotono in qualche modo sull’ambiente e la disposizione ci sembra dunque sproporzionata in tale contesto. Il mio gruppo ritiene piuttosto che si debba trovare il giusto equilibrio tra gli incentivi all’innovazione e l’applicazione del principio precauzionale alla sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente e dei consumatori e al benessere degli animali. Abbiamo dunque cercato di snellire le lunghe procedure burocratiche per l’immissione sul mercato del nuovi prodotti alimentari e per la tutela degli investimenti del settore, grazie al rafforzamento della protezione dei dati. A tal fine, abbiamo ripresentato per la votazione in plenaria una serie di emendamenti, intesi a velocizzare l’iter dei prodotti affini ai prodotti alimentari e degli ingredienti già in uso sul mercato la cui procedura di autorizzazione abbia avuto inizio secondo le disposizioni del regolamento precedente. Le domande presentate ai sensi del regolamento precedente e non ancora evase dovrebbero infatti seguire la normativa in vigore al momento dell’apertura della pratica, perché la ripresentazione della domanda secondo le disposizioni del regolamento rivisto imporrebbe agli operatori del settore ulteriori costi e ritardi. Nel contempo, abbiamo anche cercato di promuovere gli interessi del consumatore, potenziando le misure di attuazione in materia di commercializzazione e monitoraggio – per citare alcuni esempi – e appoggiando l’esclusione degli animali clonati dalla filiera alimentare e l’introduzione di disposizioni ad hoc per l’etichettatura. Riguardo alla clonazione, sostengo con forza l’estromissione dei prodotti alimentari derivati da animali clonati e dalla loro progenie dall’ambito di applicazione del regolamento. Esorto altresì la Commissione a vietare l’uso di animali clonati nella filiera alimentare e ricordo che già nel settembre del 2008 il Parlamento ha adottato ad ampia maggioranza una risoluzione in cui si auspicava la messa al bando degli animali clonati dalla catena alimentare. Nel messaggio politico che mandiamo alla Commissione e ai cittadini, dobbiamo essere coerenti. Vi sono ancora una serie di problematiche da affrontare per quanto riguarda le implicazioni etiche della clonazione di animali a scopo alimentare, nonché le implicazioni di questa prassi sulla salute umana e sul benessere degli animali."@it12
"Gerb. pirmininke, naujų maisto produktų reglamentavimas turėtų numatyti maisto produktų įvairinimą Europos rinkoje, kartu užtikrinant, kad šie nauji produktai yra saugūs vartotojų atžvilgiu. Manau, kad Parlamentas turi imtis tvirtų veiksmų ir daugumos pritarimu daryti spaudimą Komisijai surasti sprendimus, kurie atspindėtų piliečių valią. Taip pat pritarsime nanoingredientų žymėjimui. Žmonės turi teisę žinoti, ką jie valgo, ir atitinkamai pasirinkti. Jeigu kas nors nerimauja dėl nanotechnologijos, jie turėtų galėti pasirinkti kitką. Kad ir kaip būtų, manome, kad iš gyvūnų, maitinamų genetiškai modifikuotais maisto produktais, pagamintų maisto produktų žymėjimas yra tiesiog nerealus ir neįmanomas. Aš asmeniškai esu labai nusistatęs prieš GMO, tačiau negaliu įsivaizduoti, kaip efektyviai galėtume nustatyti, kurie gyvūnai buvo maitinami GMO, o kurie ne. Kad ir kaip ten būtų, remiantis dabartiniu reglamentavimu, labai nedaug naujų maisto produktų yra patvirtinti kaip galintys patekti į Europos rinką dėl labai sudėtingos paraiškos padavimo ir vertinimo tvarkos. Jeigu būtume taikę dabartinę tvarką bulvių ar kivių atžvilgiu, turbūt šiandien jie nebūtų ant mūsų stalo. Peržiūrint dabartinį reglamentą, turėtų būti siekiama nustatyti efektyvesnę ir praktiškesnę sistemą leidimams dėl naujų maisto produktų gauti. Suprantu kai kurių mano kolegų susirūpinimą dėl naujų maisto produktų, galinčių kelti pavojų ar suklaidinti vartotoją, pateikimo į rinką. Vis dėlto neturėtume patekti į saugumo isterijos spąstus ir naikinti naujoves, neturėtume diskriminuoti naujų maisto produktų, pastatydami juos į mažiau palankią padėtį nei yra jau rinkoje esantys produktai, kurie nebūtinai turi maistinių pranašumų vartotojams; nepaisant to, vartotojai turi pasirinkimo laisvę. Mano frakcija iš esmės patenkinta balsavimo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete rezultatais. Vis dėlto yra tam tikrų klausimų, kurie tikrai nepriklauso šio reglamento sričiai, todėl negalėsime jam pritarti. Pvz., negalime reikalauti, kad nauji maisto produktai neturėtų jokio poveikio aplinkai. Mums tai patinka ar ne, visa žmogiška veikla turi poveikį aplinkai, ir šiuo atžvilgiu tokia nuostata yra neproporcinga. Vietoj to, mano frakcija mano, kad mums reikia rasti pusiausvyrą tarp skatinamų naujovių ir atsargumo principų taikymo maisto saugos, vartotojų ir aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės atžvilgiu. Mes siūlėme palengvinti ilgą biurokratinę tvarką, norint pateikti naujus maisto produktus į rinką ir apsaugoti pramonės investicijas, sustiprinant duomenų apsaugą. To siekdami, dar kartą plenariniame posėdyje pateikėme svarstyti krūvą pakeitimų dėl produktų, panašių į jau rinkoje esančius maisto produktus ar ingredientus, kurių atžvilgiu numatyta leidimo gavimo tvarka senajame reglamente, tvarkos palengvinimo. Galiojant senajam reglamentui pateiktos paraiškos turėtų būti išnagrinėtos, remiantis pateikiant dokumentą galiojančiomis taisyklėmis. Naujas paraiškos pateikimas, remiantis peržiūrėtu reglamentu, tik reikštų tolesnį delsimą ir išlaidas pramonės subjektams. Tuo pačiu metu bandėme paremti vartotojų interesus, sustiprinant įgyvendinamas priemones, pvz., rinkodaros ir priežiūros srityse, pritariant klonuotų gyvūnų neįtraukimui į maisto grandinę bei nuostatoms dėl specialaus žymėjimo. Kalbant apie klonavimą, labai pritariu maisto produktų iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių neįtraukimui į šio reglamento reguliavimo sritį ir kreipiuosi į Komisiją, kad būtų pašalinti klonuoti gyvūnai iš maisto grandinės. 2008 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamentas didele dauguma priėmė rezoliuciją, kuria prašoma pašalinti klonuotus gyvūnus iš maisto pasiūlos. Turime siųsti suderintą žinią Komisijai ir piliečiams. Vis dar kyla svarbių klausimų dėl etinės gyvūnų klonavimo reikšmės maisto tiekimui ir netgi dėl gyvūnų klonavimo reikšmės žmogaus sveikatai ir gyvūnų gerovei. Todėl naujų maisto produktų reglamentavimas nėra tinkamas pagrindas tokiam sudėtingam klausimui. Jeigu ateityje iš klonuotų gyvūnų pagaminti maisto produktai bus pateikti į Europos rinką, tai turėtų būti daroma specialaus reglamentavimo priemonėmis, kurios būtų pateiktos viešoms konsultacijoms ir po to demokratiškai priimtos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, jauno pārtikas produktu regulējumam jānodrošina pārtikas produktu daudzveidība Eiropas tirgū, tajā pašā laikā nodrošinot, ka šie jaunie produkti ir droši patērētājiem. Tāpēc regula par jaunajiem pārtikas produktiem nav piemērota tik sarežģītam jautājumam. Ja nākotnē Eiropas tirgū jāievieš pārtikas produkti, kas atvasināti no klonētiem dzīvniekiem, tas jādara ar īpašu regulu, kas nodota sabiedrības apspriešanai un tad demokrātiskā ceļā pieņemta. Es uzskatu, ka Parlamentam jāieņem stingra nostāja un ar vairākuma balsojumu jāpiespiež Komisija rast risinājumus, kas atspoguļo pilsoņu gribu. Mēs atbalstīsim arī nanosastāvdaļu marķēšanu. Cilvēkiem ir tiesības zināt, ko viņi ēd, un attiecīgi izvēlēties. Ja dažiem ir bažas par nanotehnoloģijām, tad tiem jādod iespēja veikt citādu izvēli. Tomēr mēs uzskatām, ka no dzīvniekiem, kas baroti ar ģentētiski modificētu pārtiku, ražotu pārtikas produktu marķēšana vienkārši nav reāla un iespējama. Es personiski esmu noteikti pret ĢMO, bet es nevaru iedomāties, kā efektīvi noteikt, kuri dzīvnieki ir baroti ar ĢMO un kuri ne. Tomēr saskaņā ar pašreizējo regulējumu ļoti nedaudz jauno produktu ir apstiprināti ES tirgū ļoti sarežģīto piemērojuma un novērtēšanas procedūru dēļ. Ja mēs būtu piemērojuši pašreizējās procedūras kartupeļu vai kivi augļu autorizācijai, mums, iespējams, to šodien nebūtu uz mūsu galdiem. Pašreizējā regulējuma pārskatīšanas mērķim būtu jābūt izveidot efektīvāku un praktiskāku sistēmu jauno pārtikas produktu autorizācijai. Es izprotu dažu mūsu kolēģu bažas par to, ka tiek atļauts ienākt tirgū jauniem produktiem, kas varētu kaitēt patērētājam vai maldināt viņu. Tomēr mums nevajadzētu krist histērijas lamatās attiecībā uz drošību un iznīcināt inovācijas, un mums nevajadzētu pieļaut diskrimināciju attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem, ieņemot nelabvēlīgāku attieksmi pret tiem nekā pret jau tirgū esošiem produktiem, kam nemaz var nebūt barības vielu priekšrocības, kaut gan patērētājiem ir izvēles brīvība. Mana grupa kopumā ir apmierināta ar balsojuma rezultātiem Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejā. Tomēr ir noteikti jautājumi, kas ir krietni ārpus šīs regulas kompetences un tāpēc mēs nevarēsim to atbalstīt. Piemēram, mēs nevaram pieprasīt, lai jaunajiem pārtikas produktiem nebūtu negatīvas ietekmes uz vidi. Vai mums tas patīk vai ne, visai cilvēku rīcībai ir ietekme uz vidi, un šāds nosacījums nav samērīgs šajā kontekstā. Mūsu grupa turpretī uzskata, ka mums jāpanāk līdzsvars starp inovāciju veicināšanu un piesardzības principa piemērošanu attiecībā uz pārtikas drošību, patērētāja un vides aizsardzību un dzīvnieku labklājību. Mūsu pieeja bija atvieglot ilgās un birokrātiskās procedūras jauno pārtikas produktu laišanai tirgū un nozares ieguldījumu aizsardzībai, īstenojot datu aizsardzību. Šajā nolūkā balsošanai plenārsēdē mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, lai veicinātu procedūru produktiem, kas ir līdzīgi pārtikas produktiem vai to sastāvdaļām, kas jau ir tirgū un kur autorizācijas procedūra jau ir uzsākta saskaņā ar iepriekšējo regulu. Pietiekumi, kas saņemti saskaņā ar iepriekšējo regulu, jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem dokumenta iesniegšanas laikā. Jauna pieteikuma iesniegšana saskaņā ar pārskatīto regulu nozīmētu tikai turpmāku atlikšanu un izdevumus nozarei. Tajā pašā laikā mēs centāmies arī veicināt patērētāju intereses, pastiprinot ieviešanas pasākumus, piemēram, tirgvedību un uzraudzību, atbalstot klonēto dzīvnieku izņemšanu no pārtikas ķēdes un konkrētus nosacījumus marķēšanai. Kas attiecas uz jautājumu par klonēšanu, es stingri atbalstu pārtikas produktu no klonētiem dzīvniekiem un viņu pēcnācējiem izņemšanu no šīs regulas kompetences. 2008. gada septembrī Eiropas Parlaments ar lielu vairākumu pieņēma rezolūciju, kas pieprasīja aizliegt klonēto dzīvnieku iekļaušanu pārtikas apgādē. Mums jābūt konsekventiem, nosūtot politisku vēstījumu Komisijai un pilsoņiem. Vēl ir svarīgi jautājumi, kas jārisina attiecībā uz klonētu dzīvnieku ētisku saistību ar pārtikas apgādi, un pat dzīvnieku klonēšanas saistību ar cilvēku veselību un dzīvnieku labklājību."@lv13
"Madam President, novel food regulations should provide for the diversification of food products on the European market, while ensuring that these new products are safe for the consumer. Therefore, the novel food regulation is not an appropriate framework for such a complex issue. If, in the future, food products derived from cloned animals are to be introduced on the European market, it should be done by means of a specific regulation submitted for public consultation and then democratically adopted. I believe Parliament needs to take a strong stand and, by means of a majority vote, put pressure on the Commission to find solutions that echo the will of the citizens. We will also support labelling of nano-ingredients. People have the right to know what they eat and make their choices accordingly. If some people are concerned about nanotechnology, then they should be able to make a different choice. However, we believe that labelling of foods produced from animals fed with genetically modified feedingstuffs is simply not realistic and feasible. I personally am strongly against GMOs, but I cannot imagine how we could trace efficiently which animals were fed with GMOs and which were not. However, under the current regulation very few novel foods are approved on the EU market due to highly complex application and assessment procedures. If we had applied the current procedures to the authorisation of the potato or the kiwi fruit we might not have them on our table today. The revision of the current regulation should aim to set up a more efficient and practicable system for the authorisation of novel foods. I understand some of my colleagues’ concerns about allowing on the market new products that might present a danger or mislead the consumer. However, we should not fall into the trap of safety hysteria and kill innovation, and we should not discriminate against novel food, placing it a less favourable position than products already on the market that do not necessarily have a nutritional advantage for consumers; nevertheless, consumers have freedom of choice. My group is generally satisfied with the outcome of the vote in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. However, there are certain issues that go far beyond the scope of this regulation, and consequently we will not be able to support it. For example, we cannot demand that a novel food has no negative impact on the environment. Whether we like it or not, all human activities have an impact on the environment, and such a provision is disproportionate in this context. Instead, my group believes we need to strike the right balance between encouraging innovation and applying the precautionary principle concerning food safety, consumer and environmental protection and animal welfare. Our approach was to ease the long and bureaucratic procedures for putting novel foods on the market and protecting the industry’s investments by means of reinforced data protection. To that end, for the plenary vote we have retabled a set of amendments to facilitate the procedure for products that are similar to foods or ingredients already existing on the market and where the authorisation procedure has already started under the old Regulation. Applications pending under the old Regulation should be completed according to the rules in force at the time of the submission of the dossier. Reintroducing the application under the revised Regulation would only mean further delays and costs for the industry. At the same time, we also tried to promote the interests of consumers by reinforcing implementing measures on, for example, marketing and monitoring, supporting the exclusion of cloned animals from the food chain, and specific labelling provisions. On the issue of cloning, I strongly support the exclusion of foods from cloned animals and their descendants from the scope of this Regulation, and call on the Commission to ban cloned animals in the food chain. In September 2008 the European Parliament adopted by a large majority a resolution asking for a ban on cloned animals from the food supply. We must be consistent in the political message we send to the Commission and to citizens. There are still fundamental questions to be addressed regarding the ethical implications of cloning animals for food supply, and even the implication of animal cloning on human health and animal welfare."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, verordeningen over nieuwe voedingsmiddelen moeten zorgen voor de diversificatie van levensmiddelen op de Europese markt, en bovendien verzekeren ze dat deze nieuwe producten veilig zijn voor de consument. Daarom is de verordening voor nieuwe voedingsmiddelen niet het juiste kader voor zo’n ingewikkeld onderwerp. Indien in de toekomst uit gekloonde dieren afkomstige levensmiddelen op de Europese markt worden gebracht, dan dient dit aan de hand van een specifieke verordening te worden gedaan, die aan een publieke raadpleging wordt onderworpen en daarna democratisch wordt aangenomen. Ik ben van mening dat het Parlement een hard standpunt moet innemen en door middel van een meerderheidsbesluit druk moet uitoefen op de Commissie om oplossingen te vinden die aan de wensen van de burgers voldoen. We zullen ook de etikettering van nano-ingrediënten ondersteunen. De mensen hebben het recht om te weten wat ze eten en om dienovereenkomstig hun keuzes te maken. Wanneer sommige mensen zich zorgen maken over nanotechnologie, moeten ze in staat zijn om een andere keuze te maken. We zijn echter van mening dat de etikettering van levensmiddelen die geproduceerd zijn uit dieren die gevoerd zijn met genetisch gemodificeerd voer, simpelweg niet realistisch en niet haalbaar is. Ik ben persoonlijk zeer sterk tegen GGO’s, maar ik kan me niet voorstellen hoe we op doeltreffende wijze dieren zouden kunnen opsporen die al of niet met GGO’s zijn gevoerd. Op grond van de huidige verordening worden vanwege de zeer ingewikkelde aanvraag- en beoordelingsprocedures echter zeer weinig nieuwe voedingsmiddelen tot de EU-markt toegelaten. Wanneer we de huidige procedures op de toelating van de aardappel of de kiwi hadden toegepast, dan zouden we die nu nog steeds niet kunnen eten. De herziening van de huidige verordening moet gericht zijn op een efficiënter en werkbaarder toelatingsstelsel voor nieuwe voedingsmiddelen. Ik begrijp de zorgen van sommige van mijn collega’s over de markttoelating van nieuwe producten die een gevaar zouden kunnen vormen of de consument zouden kunnen misleiden. We mogen echter niet het slachtoffer van een veiligheidshysterie worden en de innovatie om zeep helpen, en we mogen de nieuwe voedingsmiddelen niet discrimineren en een situatie scheppen die ongunstiger is voor nieuwe producten dan voor producten die al op de markt zijn maar niet noodzakelijkerwijze een voedingsvoordeel voor de consumenten hebben. De consument heeft immers de vrije keus. Over het algemeen is mijn fractie tevreden met het resultaat van de stemming in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Er zijn echter een paar onderwerpen die het kader van deze verordening te buiten gaan en die wij daarom niet kunnen ondersteunen. Zo kunnen we bijvoorbeeld niet eisen dat een nieuw voedingsmiddel geen negatieve gevolgen voor het milieu heeft. Of we het nu goed vinden of niet, alle menselijk activiteiten hebben gevolgen voor het milieu, en zo’n bepaling is in dit verband onevenredig. Mijn fractie is in plaats daarvan van mening dat we het juiste evenwicht moeten bereiken tussen het bevorderen van innovatie en de toepassing van het voorzorgsbeginsel betreffende voedselveiligheid, consumenten- en milieubescherming en dierenwelzijn. Onze benadering was gericht op het verminderen van de lange en bureaucratische procedures voor het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen en op het beschermen van de investeringen van de industrie door versterkte gegevensbescherming. Met het oog hierop hebben we voor de stemming in de plenaire vergadering een reeks amendementen opnieuw ingediend die ten doel hebben de procedure te vereenvoudigen voor producten die vergelijkbaar zijn met producten of ingrediënten die al in de handel zijn en waarvoor de toelatingsprocedure al onder de oude verordening is gestart. Aanvragen die onder de oude verordening in behandeling zijn genomen moeten overeenkomstig de ten tijde van indiening van het dossier in werking zijnde regels worden voltooid. Het opnieuw indienen van de aanvraag volgens de herziene verordening zou slechts nieuwe vertraging en kosten voor de industrie met zich meebrengen. Tegelijkertijd hebben we ook gepoogd om de belangen van de consumenten te behartigen door de uitvoeringsmaatregelen te versterken met betrekking tot bijvoorbeeld het op de markt brengen en de controle en door de uitsluiting van gekloonde dieren uit de voedselketen en specifieke etiketteringsvoorschriften te ondersteunen. Wat de kwestie van het klonen aangaat ben ik er een groot voorstander van dat voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde dieren en hun afstammelingen buiten het toepassingsgebied van deze verordening worden gehouden, en ik roep de Commissie op om gekloonde dieren uit de voedselketen te weren. In september 2008 heeft het Europees Parlement met grote meerderheid een resolutie aangenomen waarin om een verbod op het gebruik van gekloonde dieren voor de voedselvoorziening werd gevraagd. In onze politieke boodschap aan de Commissie en de burgers moeten we consequent zijn. Er zijn nog steeds wezenlijke vraagstukken die we dienen aan te pakken als het om de ethische gevolgen van het klonen van dieren voor de voedselvoorziening gaat en ook wat betreft de gevolgen van het klonen van dieren voor de menselijke gezondheid en het dierenwelzijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! W przepisach w sprawie nowej żywności należałoby przewidzieć zróżnicowanie produktów żywnościowych na europejskim rynku, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo tych nowych produktów dla konsumenta. Dlatego rozporządzenie w sprawie nowej żywności nie zapewnia właściwych ram dla tak złożonej kwestii. Jeżeli produkty żywnościowe pochodzące ze sklonowanych zwierząt miałyby zostać w przyszłości wprowadzone na europejski rynek, to należałoby to urzeczywistnić przy pomocy szczególnego rozporządzenia przedstawionego do publicznej konsultacji, a następnie przyjętego w demokratyczny sposób. Uważam, że Parlament musi przyjąć zdecydowaną postawę i większością głosów zmusić Komisję do znalezienia rozwiązań odzwierciedlających wolę obywateli. Poprzemy również etykietowanie nanoskładników. Obywatele mają prawo wiedzieć, co jedzą, tak jak przysługuje im również prawo wyboru w tej kwestii. Jeżeli ktoś obawia się nanotechnologii, to powinien mieć możliwość dokonania innego wyboru. Uważamy jednak, że etykietowanie artykułów spożywczych produkowanych ze zwierząt żywionych genetycznie zmodyfikowaną paszą jest po prostu nierealne i niewykonalne. Osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem organizmów zmodyfikowanych genetycznie, ale nie mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób moglibyśmy skutecznie wykrywać, które zwierzęta były żywione organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, a które nie. Na mocy obowiązującego prawodawstwa wydano jednak bardzo niewiele zezwoleń dla nowej żywności na rynku UE, a to z powodu bardzo złożonych procedur składania wniosków oraz oceny. Jeżeli stosowano by obowiązujące procedury w celu uzyskania zezwoleń na ziemniaki lub owoce kiwi, to prawdopodobnie produkty te nie gościłyby dzisiaj na naszych stołach. Za cel zmiany obowiązującego prawodawstwa należy przyjąć ustanowienie skuteczniejszego i bardziej praktycznego systemu wydawania zezwoleń w odniesieniu do nowej żywności. Rozumiem obawy niektórych moich kolegów w kwestii umożliwienia wprowadzania do obrotu nowych produktów, które mogą stanowić dla konsumenta zagrożenie lub wprowadzać go w błąd. Nie powinniśmy jednak dać się złapać w pułapkę histerii na temat bezpieczeństwa i unicestwiać innowacje. Nie powinniśmy również dyskryminować nowej żywności, umieszczając ją na pozycji mniej korzystnej w stosunku do produktów, które już się znajdują w obrocie i niekoniecznie przynoszą korzyści odżywcze konsumentom, którym jednak przysługuje swoboda wyboru. Moja grupa jest ogólnie zadowolona z wyniku głosowania w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Są jednak pewne kwestie, które dalece wykraczają poza zakres przedmiotowego rozporządzenia, w związku z czym nie będziemy mogli go poprzeć. Na przykład nie możemy domagać się, by nowa żywność nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Czy nam się to podoba, czy nie wszystkie ludzkie działania mają wpływ na środowisko naturalne i taki przepis jest w tym kontekście nieproporcjonalny. Moja grupa uważa natomiast, że musimy dążyć do równowagi między stymulowaniem innowacji a stosowaniem zasady ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, ochrony konsumentów i środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. Celem naszego podejścia było ułatwienie długich i biurokratycznych procedur przy wprowadzaniu nowej żywności do obrotu oraz ochronę inwestycji w danym sektorze, przez zapewnienie lepszej ochrony danych. W tym celu ponownie zgłosiliśmy zestaw poprawek do poddania pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, mających na celu ułatwić procedurę dla produktów podobnych do artykułów spożywczych lub składników żywności, które już się znajdują w obrocie i w stosunku do których już rozpoczęto procedurę wydawania zezwoleń na mocy starego rozporządzenia. Wnioski rozpatrywane na podstawie przepisów starego rozporządzenia powinny zostać rozpatrzone zgodnie z przepisami, które obowiązywały w chwili złożenia dokumentacji. Ponowne składanie wniosku na mocy zmienionego rozporządzenia wiązałoby się tylko z kolejnymi opóźnieniami i kosztami dla danej branży przemysłu. Jednocześnie staraliśmy się wspierać interesy konsumentów, wzmacniając środki wykonawcze, dotyczące na przykład wprowadzania do obrotu i monitorowania, jak również popierając wykluczenie sklonowanych zwierząt z łańcucha żywnościowego czy szczególne przepisy w sprawie etykietowania. W kwestii klonowania zdecydowanie popieram wykluczenie artykułów spożywczych ze sklonowanych zwierząt i ich potomstwa z zakresu przedmiotowego rozporządzenia i wzywam Komisję do wprowadzenia zakazu uwzględniania sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym. We wrześniu 2008 roku Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów rezolucję wzywającą do zakazu uwzględniania sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym. Musimy być konsekwentni, jeśli chodzi o polityczne przesłanie, które przekazaliśmy Komisji i obywatelom. Nadal istnieją podstawowe kwestie, którymi należy się zająć w odniesieniu do etycznych następstw klonowania zwierząt w celu produkcji żywności, a nawet skutków klonowania zwierząt dla zdrowia ludzkiego i dobrostanu zwierząt."@pl16
"Senhora Presidente; os regulamentos relativos aos novos alimentos devem criar condições para a diversificação da oferta de géneros alimentícios no mercado europeu, garantindo ao mesmo tempo a segurança desses novos produtos para os consumidores. Por conseguinte, o regulamento relativo aos novos alimentos não é a sede indicada para o tratamento de uma questão tão complexa. Se, no futuro, os géneros alimentícios derivados de animais clonados houverem de ser introduzidos no mercado europeu, isso deve ser feito por meio de regulação específica a submeter a consulta pública e aprovar democraticamente, em seguida. Penso que o Parlamento precisa de adoptar uma posição forte e de, através de uma votação maioritária, pressionar a Comissão a encontrar soluções que reflictam a vontade dos cidadãos. Apoiaremos igualmente a rotulagem dos nanocomponentes. As pessoas têm o direito de saber o que comem e a fazer as suas escolhas em conformidade. Se há pessoas que sentem apreensão em relação às nanotecnologias, importa assegurar-lhes a possibilidade de optarem por outras alternativas. Contudo, pensamos que a rotulagem dos alimentos produzidos à base de animais alimentados com produtos geneticamente modificados é uma solução simplesmente irrealista e inviável. Por mim, sou radicalmente contra os OGM, mas sou de todo incapaz de conceber um modo eficiente de destrinçarmos os animais que foram alimentados com OGM dos que o não foram. No entanto, ao abrigo do actual regime o número de novos alimentos aprovados no mercado da UE é muito diminuto, por via do elevado grau de complexidade de que se revestem os processos de apresentação de pedidos de inclusão e a sua avaliação. Se a batata e o kiwi tivessem sido sujeitos aos actuais procedimentos de autorização, talvez estivessem ainda hoje para chegar à nossa mesa. A revisão da legislação em vigor deve visar instituir um sistema de autorização de novos alimentos mais eficiente e praticável. Eu entendo as preocupações de alguns colegas a respeito do perigo de se permitir a introdução no mercado de novos produtos passíveis de representar um risco ou de induzir em erro os consumidores. No entanto, não devemos cair na armadilha da mania da segurança e matar a inovação nem discriminar os novos alimentos, pondo-os numa posição menos favorável em relação a produtos que já se encontram no mercado que não apresentam, necessariamente, vantagens nutricionais para os consumidores; não obstante, os consumidores têm liberdade de escolha. O meu grupo está globalmente satisfeito com o resultado da votação na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. Contudo, há certas questões que extravasam em muito o âmbito do presente regulamento e, por consequência, não poderemos apoiá-lo. Não podemos, por exemplo, exigir que um novo alimento não produza qualquer impacto negativo no ambiente. Quer queiramos quer não, todas as actividades humanas têm impacto sobre o ambiente e uma tal disposição é desproporcionada neste contexto. O meu grupo acredita que devemos antes estabelecer um equilíbrio adequado entre o encorajamento da inovação e a aplicação do princípio de precaução nos domínios da segurança alimentar e da protecção do consumidor, do ambiente e do bem-estar animal. A nossa abordagem consistia em aligeirar os longos procedimentos burocráticos para a colocação de novos alimentos no mercado e defender os investimentos da indústria através de um reforço da protecção dos dados. Para o efeito, para a votação em plenário, recuperámos um conjunto de alterações tendentes a simplificar o procedimento para os produtos similares a alimentos ou ingredientes já existentes no mercado cujo procedimento de autorização tenha sido já iniciado ao abrigo do regulamento antigo. Os pedidos submetidos ao abrigo do regulamento antigo pendentes devem ser tratados de acordo com as normas em vigor no momento da respectiva apresentação. Determinar a reintrodução do processo sob o novo regime significaria apenas um atraso e custos acrescidos para a indústria. Ao mesmo tempo, tentámos também promover os interesses dos consumidores reforçando medidas de execução relativas, por exemplo, à comercialização e monitorização, de apoio à exclusão dos animais clonados da cadeia alimentar, e disposições específicas em matéria de rotulagem. Quanto à questão da clonagem, apoio energicamente a exclusão dos alimentos provenientes de animais clonados e dos seus descendentes do âmbito do presente regulamento, e exorto a Comissão a banir os animais clonados da cadeia alimentar. Em Setembro de 2008 o Parlamento Europeu aprovou por larga maioria uma resolução em que reclama a interdição da introdução na cadeia alimentar de produtos provenientes de animais clonados. Temos de ser coerentes na mensagem política que enviamos à Comissão e aos cidadãos. Continua a haver questões fundamentais por abordar no que respeita às implicações éticas da clonagem de animais para fins alimentares, inclusive os efeitos da clonagem de animais nos planos da saúde humana e do bem-estar animal."@pt17
"Dnă preşedintă, regulamentele privind alimentele noi ar trebui să prevadă diversificarea produselor alimentare pe piaţa europeană, asigurând, în acelaşi timp, că aceste produse noi sunt sigure pentru consumatori. Prin urmare, regulamentul privind alimentele noi nu reprezintă un cadru adecvat pentru abordarea acestor aspecte atât de complexe. În cazul în care, în viitor, produsele alimentare obţinute din animale clonate urmează să fie introduse pe piaţa europeană, acest lucru ar trebui să fie realizat cu ajutorul unui regulament specific, supus consultării publice şi adoptat ulterior în mod democratic. Consider că Parlamentul trebuie să adopte o poziţie fermă şi să exercite, cu ajutorul unui vot majoritar, presiune asupra Comisiei pentru ca aceasta să găsească soluţii care să reflecteze voinţa cetăţenilor. Vom sprijini, de asemenea, etichetarea nanoingredientelor. Cetăţenii au dreptul de a şti ce mănâncă şi de a alege în mod corespunzător. În cazul în care unii cetăţeni sunt îngrijoraţi cu privire la nanotehnologie, atunci aceştia ar trebui să aibă posibilitatea de a face o alegere diferită. Cu toate acestea, credem că etichetarea alimentelor obţinute din animale hrănite cu furaje modificate genetic nu este deloc o opţiune realistă şi fezabilă. Personal, sunt total împotriva OMG-urilor, însă nu îmi pot imagina modul în care am putea identifica, în mod eficient, animalele care au fost hrănite cu OMG-uri şi cele care nu au fost hrănite astfel. Cu toate acestea, în temeiul legislaţiei actuale, foarte puţine alimente noi sunt acceptate pe piaţa UE, datorită procedurilor de punere în aplicare şi de evaluare deosebit de complexe. Dacă am fi aplicat procedurile actuale în cazul autorizării cartofului sau al fructului kiwi, ar exista posibilitatea ca acestea să nu mai fie astăzi pe masa noastră. Revizuirea legislaţiei actuale ar trebui să vizeze stabilirea unui sistem mai eficient şi mai practic pentru autorizarea alimentelor noi. Înţeleg preocupările unora dintre colegii mei cu privire la posibilitatea de a permite introducerea pe piaţă a unor produse noi care ar putea reprezenta un pericol pentru consumator sau l-ar putea induce în eroare pe acesta. Cu toate acestea, nu ar trebui să cădem în capcana isteriei privind siguranţa şi să ajungem să ucidem inovaţia, şi nici nu ar trebui să tratăm în mod discriminatoriu alimentele noi, plasându-le pe o poziţie mai puţin favorabilă decât cea pe care se află celelalte produse de pe piaţă, care nu prezintă în mod necesar un avantaj nutriţional pentru consumatori; cu toate acestea, consumatorii dispun de libertatea de a alege. Grupul din care fac parte este, în general, mulţumit de rezultatul votului exprimat în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Cu toate acestea, există anumite aspecte care trec dincolo de domeniul de aplicare a acestui regulament, şi, în consecinţă, nu vom putea să îl susţinem. De exemplu, nu putem pretinde ca un aliment nou să nu aibă niciun fel de impact negativ asupra mediului. Indiferent că ne place sau nu, toate activităţile umane au un impact asupra mediului, iar o astfel de prevedere este disproporţionată în acest context. În schimb, grupul din care fac parte consideră că trebuie să atingem un echilibru între încurajarea inovaţiei şi aplicarea principiului precauţiei în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, protecţia consumatorilor şi a mediului şi bunăstarea animalelor. Abordarea noastră a urmărit facilitarea procedurilor lungi şi birocratice privind introducerea alimentelor noi pe piaţă şi protejarea investiţiilor industriei, prin intermediul protecţiei consolidate a datelor. În acest scop, în perspectiva votului din şedinţa plenară, am depus un nou set de amendamente vizând facilitarea procedurilor referitoare la produsele care sunt similare alimentelor sau ingredientelor deja existente pe piaţă, în cazul în care procedura de autorizare a început deja în temeiul vechiului regulament. Cererile aflate în curs de examinare în temeiul vechiului regulament ar trebui soluţionate în conformitate cu normele care erau în vigoare în momentul depunerii dosarului. Reintroducerea cererii în temeiul noului regulament ar însemna doar întârzieri şi costuri suplimentare pentru industrie. În acelaşi timp, am încercat, de asemenea, să promovăm interesele consumatorilor prin consolidarea măsurilor de punere în aplicare referitoare, de exemplu, la comercializare şi monitorizare, sprijinirea excluderii animalelor clonate din lanţul alimentar, precum şi prevederi specifice privind etichetarea. În ceea ce priveşte clonarea, susţin cu tărie excluderea alimentelor obţinute din animale clonate şi descendenţii acestora din domeniul de aplicare a prezentului regulament şi invit Comisia să interzică utilizarea animalelor clonate în cadrul lanţului alimentar. În luna septembrie 2008, Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate o rezoluţie prin care se solicita interzicerea utilizării animalelor clonate în cadrul lanţului alimentar. Trebuie să fim consecvenţi în mesajul nostru politic pe care îl transmitem Comisiei şi cetăţenilor. Există încă aspecte fundamentale care trebuie abordate referitoare la implicaţiile de natură etică ale clonării animalelor în scopul producţiei de alimente, sau chiar impactul pe care clonarea animalelor îl are asupra sănătăţii umane şi a bunăstării animalelor."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, nariadenia o nových potravinách by mali zabezpečiť diverzifikáciu potravín na európskom trhu a zároveň zaistiť bezpečnosť týchto nových výrobkov pre spotrebiteľa. Nariadenie o nových potravinách preto nie je vhodný rámec pre takú komplexnú otázku. Ak by v budúcnosti potraviny vyrobené z klonovaných zvierat mali byť uvedené na európsky trh, malo by sa tak stať prostredníctvom konkrétneho nariadenia predloženého na verejnú konzultáciu a potom demokraticky prijatého. Domnievam sa, že Parlament musí zaujať pevné stanovisko prostredníctvom väčšiny hlasov, vyvinúť tlak na Komisiu, aby našla riešenia, ktoré zohľadnia vôľu občanov. Podporíme aj označovanie nanozložiek. Ľudia majú právo vedieť, čo jedia, a rozhodovať sa podľa toho. Ak majú niektorí ľudia obavy z nanotechnológie, tak by mali mať možnosť rozhodnúť sa inak. Domnievame sa však, že označovanie potravín vyrobených zo zvierat kŕmených geneticky modifikovaným krmivom je jednoducho nerealistické a nerealizovateľné. Osobne som rozhodne proti GMO, ale neviem si predstaviť, ako by sme efektívne sledovali, ktoré zvieratá boli kŕmené GMO a ktoré nie. Podľa súčasného nariadenia je však veľmi málo nových potravín schválených pre trh EÚ kvôli veľmi komplexným postupom pri predkladaní žiadostí a hodnotení. Ak by sme uplatnili súčasné postupy schvaľovania na zemiaky alebo kiwi, nemuseli by sme ich mať dnes na stole. Revízia súčasného nariadenia by sa mala zamerať na vytvorenie efektívnejšieho a praktickejšieho systému schvaľovania nových potravín. Chápem obavy niektorých kolegov, že povolenie nových výrobkov na trhu by mohlo predstavovať nebezpečenstvo, alebo by mohlo zavádzať spotrebiteľa. Nemali by sme však padnúť do pasce bezpečnostnej hystérie a zablokovať inovácie a nemali by sme diskriminovať nové potraviny tým, že ich znevýhodníme oproti výrobkom, ktoré už sú na trhu a ktoré nemajú nevyhnutne výživovú výhodu pre spotrebiteľa. Spotrebitelia majú však slobodu voľby. Moja skupina je vo všeobecnosti spokojná s výsledkom hlasovania vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Existujú však niektoré otázky, ktoré presahujú rámec tohto nariadenia, v dôsledku čoho ho nemôžeme podporiť. Napríklad nemôžeme žiadať, aby nové potraviny nemali negatívny vplyv na životné prostredie. Či sa nám to páči alebo nie, všetky ľudské činnosti majú vplyv na životné prostredie a takýto predpis je v tomto kontexte neprimeraný. Moja skupina sa namiesto toho domnieva, že by sme mali dosiahnuť rovnováhu medzi podporou inovácie a uplatňovaním zásady predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, ochranu spotrebiteľa a životného prostredia a životné podmienky zvierat. Náš prístup spočíval v zmiernení dlhých a byrokratických postupov pri zavádzaní nových potravín na trh a ochrane investícií tohto odvetvia prostredníctvom posilnenej ochrany údajov. Preto sme na hlasovanie na plenárnom zasadnutí znovu predložili súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na uľahčenie postupu pre výrobky, ktoré sú podobné potravinám, alebo zložky, ktoré sú na trhu už zavedené, a pri ktorých sa proces schvaľovania už začal podľa starého nariadenia. Žiadosti posudzované podľa starého nariadenia by mali byť vybavené podľa pravidiel platných v čase predloženia dokumentácie. Opätovné predloženie žiadosti podľa revidovaného nariadenia by len znamenalo ďalšie meškania a náklady pre odvetvie. Zároveň sme sa snažili presadiť záujmy spotrebiteľov posilnením vykonávacích opatrení napríklad pre marketing a monitorovanie a podporiť vylúčenie klonovaných zvierat z potravinového reťazca a konkrétne predpisy týkajúce sa označovania výrobkov. Čo sa týka klonovania, jednoznačne podporujem vylúčenie potravín z klonovaných zvierat a ich potomkov z rozsahu tohto nariadenia a vyzývam Komisiu, aby zakázala klonované zvieratá v potravinovom reťazci. V septembri 2008 Európsky parlament prijal veľkou väčšinou uznesenie vyzývajúce na zákaz klonovaných zvierat z dodávok potravín. Musíme byť dôslední v politickom odkaze, ktorý posielame Komisii a občanom. Stále tu sú zásadné otázky, ktorým je potrebné sa venovať v oblasti etických dôsledkov klonovania zvierat pre dodávky potravín a dokonca aj vplyvu klonovania zvierat na ľudské zdravie a životné podmienky zvierat."@sk19
"Gospa predsednica, uredbe o novih živilih bi morale spodbujati raznolikost živilskih izdelkov na evropskem trgu, ob tem pa zagotavljati, da so novi proizvodi varni za potrošnike. Zato uredba o novih živilih ni ustrezen okvir za tako zapleteno vprašanje. Če bodo v prihodnje živilski izdelki iz kloniranih živali prišli na evropski trg, se mora to zgoditi s posebno uredbo, ki bo šla v javno razpravo in bo nato demokratično sprejeta. Verjamem, da mora Parlament zavzeti močno stališče in z večino glasov pritisniti na Komisijo, da poišče rešitve, ki bodo upoštevale voljo državljanov. Podprli bomo tudi označevanje nanosestavin. Ljudje imajo pravico vedeti kaj jedo in se v skladu s tem odločiti. Če nekatere ljudi skrbi nanotehnologija, potem bi se morali imeti možnost odločiti za drugo izbiro. Mislim pa tudi, da ni realistično in izvedljivo, da bi označevali živila, narejena iz živalske krme z gensko spremenjenimi sestavinami. Osebno zelo nasprotujem gensko spremenjenim organizmom, a si ne predstavljam, kako bi lahko učinkovito izsledili, katere živali so bile krmljene z gensko spremenjenimi organizmi in katere ne. Vendar pa je v skladu s sedanjo uredbo le malo novih živil odobrenih na trgu EU zaradi zelo zapletenih postopkov vlaganja zahtevkov in ocenjevanja. Če bi sedanje postopke uporabili za odobritev krompirja ali kivija, ju danes zelo verjetno ne bi imeli na mizi. Sprememba sedanje uredbe bi morala poskusiti vzpostaviti učinkovitejši in bolj praktičen sistem za odobritev novih živil. Razumem skrbi nekaterih svojih kolegov o tem, da bi na trg pustili nove proizvode, ki bi lahko za potrošnika bili nevarni ali pa bi ga zavajali. Vendar pa ne smemo pasti v past varnostne histerije in ubijati inovacij, in ne bi smeli diskriminirati novih živil ter jim dodeljevati manj ugodnega položaja kot drugim izdelkom, ki so že na trgu a nimajo nujno hranilnih prednosti za potrošnike; kljub temu imajo potrošniki svobodo izbire. Moja skupina je na splošno zadovoljna z rezultatom glasovanja na Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Vendar pa so določena vprašanja, ki presegajo področje uporabe te uredbe in jih posledično ne bomo mogli podpreti. Na primer, ne moremo zahtevati, da nova živila nimajo nobenega negativnega vpliva na okolje. Če nam je všeč ali ne, imajo vse človeške dejavnosti vpliv na okolje, in taka določba je v tem kontekstu nesorazmerna. Namesto tega moja skupina verjame, da moramo najti pravo ravnovesje med spodbujanjem inovacij in uporabo previdnostnega načela glede varnosti hrane, varstva potrošnikov in okolja in dobrega počutja živali. Z našim pristopom smo želeli olajšati dolg in birokratski postopek dajanja novih živil v promet in varovanja vlaganj industrije s pomočjo okrepljenega varovanja podatkov. V ta namen smo za plenarno zasedanje dali ponovno na mizo sveženj sprememb, ki bi olajšale postopke za izdelke, podobne živilom ali sestavinam, ki so že na trgu in za katere je proces odobritve veljal že po stari Uredbi. Zahtevki, ki so v postopku še po stari Uredbi, je treba izpolniti v skladu s pravili, ki so veljala v času oddaje dosjeja. Ponovno oddajanje zahtevkov v skladu s spremenjeno Uredbo bi pomenilo samo nadaljnje zamude in stroške za industrijo. Hkrati pa smo poskušali postaviti v ospredje interese potrošnikov tako, da smo okrepili ukrepe izvajanja, na primer, trženje in nadzor, podprli izključitev kloniranih živali iz prehranske verige, in posebne določbe o označevanju. Glede kloniranja zelo podpiram izključitev živil iz kloniranih živali in njihovih potomcev iz obsega te Uredbe, in pozivam Komisijo naj prepove klonirane živali v prehranski verigi. Septembra 2008 je Evropski parlament z veliko večino sprejel sklep o izključitvi kloniranih živali iz prehranske verige. Biti moramo dosledni pri političnih sporočilih, ki jih pošiljamo Komisiji in državljanom. Še vedno obstajajo odprta temeljna vprašanja glede etičnih posledic kloniranja živali za oskrbo s hrano, ali celo posledicah kloniranja živali za človeško zdravje in dobro počutje živali."@sl20
"Fru talman! Nya livsmedelsregler borde främja diversifieringen av livsmedelsprodukter på den europeiska marknaden, samtidigt som de garanterar att de nya produkterna är säkra för konsumenterna. Den nya livsmedelsförordningen är därför inte en lämplig ram för en så komplicerad fråga. Om man i framtiden skulle introducera livsmedelsprodukter från klonade djur på den europeiska marknaden borde det göras genom en särskild förordning som läggs fram i ett offentligt samråd och sedan antas i demokratisk ordning. Europaparlamentet måste vara tydligt i sitt ställningstagande och genom en klar majoritet sätta press på kommissionen att hitta lösningar som motsvarar medborgarnas vilja. Vi kommer också att stödja märkning av nanoingredienser. Människor har rätt att veta vad de äter och att välja i enlighet därmed. Om vissa människor oroas över nanotekniken bör de få möjlighet att välja något annat. Men vi anser att märkning av livsmedel som framställts av djur som fötts upp med genetiskt modifierade foder helt enkelt inte är realistiskt och genomförbart. Personligen är jag stark motståndare till genetiskt modifierade organismer, men jag kan inte se hur vi på ett effektivt sätt skulle kunna spåra vilka djur som fötts upp med GMO och vilka som inte gjort det. Enligt de nuvarande reglerna godkänns emellertid mycket få nya livsmedel på EU:s marknad på grund av de mycket komplicerade ansöknings- och utvärderingsförfarandena. Om vi hade tillämpat de nuvarande reglerna på godkännandet av potatis eller kiwi hade vi kanske inte haft dem på matbordet i dag. Revideringen av den nuvarande förordningen bör sikta till att skapa ett effektivare och mer praktiskt system för att godkänna nya livsmedel. Jag förstår att några av mina kolleger känner oro över att släppa in nya produkter på marknaden som skulle kunna utgöra en fara eller vilseleda konsumenterna. Vi får emellertid inte bli offer för säkerhetshysteri och ta död på innovationen. Vi får inte heller diskriminera nya livsmedel och placera dem i en mindre gynnad position än produkter som redan finns på marknaden och som inte nödvändigtvis har de näringsmässiga fördelarna för konsumenterna. Hur som helst har konsumenterna valfrihet. Min grupp är i stort sett nöjd med resultatet av omröstningen i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Det finns emellertid vissa frågor som sträcker sig betydligt längre än tillämpningsområdet för denna förordning. Följaktligen kommer vi inte att kunna stödja förslaget. Vi kan till exempel inte kräva att ett nytt livsmedel inte får någon negativ inverkan på miljön. Oavsett om vi tycker om det eller inte påverkar all mänsklig verksamhet miljön, och en sådan bestämmelse skulle inte vara proportionell i detta sammanhang. I stället anser min grupp att vi behöver hitta rätt balans mellan att uppmuntra förnyelse och tillämpa försiktighetsprincipen på livsmedelssäkerhet, konsument- och miljöskydd och djurens välfärd. Vår strategi var att underlätta den långa och byråkratiska processen för att föra ut nya livsmedel på marknaden och skydda branschens investeringar genom ett förstärkt uppgiftsskydd. Inför omröstningen i kammaren har vi därför återigen lagt fram ett antal ändringsförslag för att underlätta förfarandet för produkter som liknar livsmedel eller ingredienser som redan finns på marknaden och där godkännandeprocessen redan har påbörjats enligt de gamla reglerna. Ansökningar som ingetts enligt den gamla förordningen borde slutbehandlas enligt de regler som gällde när ärendet började behandlas. Att göra en förnyad ansökan enligt den reviderade förordningen skulle bara medföra ytterligare förseningar och kostnader för branschen. Samtidigt försökte vi också främja konsumenternas intressen genom att förstärka tillämpningsåtgärderna för bland annat marknadsföring och övervakning genom att stödja att man utesluter klonade djur från livsmedelskedjan och genom särskilda bestämmelser om märkning. När det gäller kloning stöder jag helhjärtat att man undantar livsmedel från klonade djur och deras avkomma från denna förordnings tillämpningsområde, och jag uppmanar kommissionen att förbjuda klonade djur i livsmedelskedjan. I september 2008 antog Europaparlamentet med bred majoritet en resolution med krav på att klonade djur skulle undantas från livsmedelsförsörjningen. Vi måste vara konsekventa i våra politiska budskap till kommissionen och medborgarna. Det finns fortfarande grundläggande frågor att besvara om de etiska konsekvenserna av klonade djur som livsmedel och även om konsekvenserna av djurkloning för människors hälsa och djurens välfärd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Magor Imre Csibi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph