Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-24-Speech-2-344"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090324.28.2-344"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Prime Minister has received some criticism this afternoon for his comment ‘British jobs for British workers’, but you can brush that aside, because from the moment he said it I do not think anybody seriously thought that he would ever, as a British Prime Minister, put the interests of British workers above that of his European dream. My goodness me, you showed that this afternoon, Prime Minister. It is just a pity that, apart from UKIP, virtually nobody seems to have bothered to turn up to listen to you. You are very popular here. You are very popular indeed because within a few days of the Irish saying ‘no’ to the Lisbon Treaty, you had rammed that Treaty through the British Parliament, breaking a specific manifesto pledge that you would give the British people a referendum on the Constitutional Treaty. Shame on you, Prime Minister, for doing that. You have devalued democracy in our country; you have devalued the trust that voters put in you as a British Prime Minister. Of course, we know the reason why. The reason why is that we would have voted ‘no’. You said in your speech that none but those on the extremes oppose European Union. Well, that may be right amongst professional career politicians, but a clear majority of the British people want us to have friendship and free trade with the European Union, but do not want to be members of this political Union. You cannot continue to build this European Union against public opinion. If you do it against the will of the people, you are storing up enormous social and political problems for the future. Please let the peoples of Europe decide their destiny. Do not have it done in parliaments like this and parliaments like Westminster. It will not work! As far as the economy is concerned, you have told us that somehow you are the economic guru; you are the man who can save the world. Well, I remember very well your first big act as Chancellor when you sold 400 metric tonnes of gold on the world’s exchanges at USD 275 an ounce. At today’s valuation, that would be USD 10 billion higher. It was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong. It was the fact that you announced in advance how much you were going to sell and on what day you were going to sell it. It was an error so basic that the average A-level economics student – even in these educationally devalued times – would not have done this. To add to that, you have destroyed our private pension system, and you took away from the Bank of England its ability to regulate the banks and gave it to the ‘tick-box’ bureaucrats of the FSA in Canary Wharf. We have not heard an apology. Your Government has apologised for the Amritsar massacre; you have apologised for slavery; you have apologised for virtually everything. Will you please apologise for what you did as British Chancellor, and then perhaps we might just listen to you?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pan premiér byl dnes odpoledne cílem kritiky za svoji poznámku „britská pracovní místa pro britské pracovníky“, ale to můžete zamést stranou, protože od chvíle, kdy to řekl, nevěřím, že by si někdo vážně myslel, že by jakožto britský premiér někdy kladl zájmy britských pracovníků nad svůj evropský sen. Máte můj obdiv, dnes odpoledne jste to ukázal, pane premiére. Pouze je škoda, že kromě Nezávislé strany spojeného království (UKIP) se prakticky nikdo neobtěžoval vás poslouchat. Zde jste velmi oblíbený. Jste vlastně velmi oblíbený, protože za několik dní poté, co Irsko řeklo „ne“ Lisabonské smlouvě, jste tuto smlouvu předložil v britském parlamentu a porušil tím zvláštní manifestní příslib, že britskému lidu umožníte hlasovat o ústavní smlouvě prostřednictvím referenda. Za to se styďte, pane premiére. Znehodnotil jste demokracii ve vaší zemi, znehodnotil jste víru, kterou ve vás jakožto britského premiéra vložili voliči. Samozřejmě známe důvod, proč jste tak učinil. Důvodem je to, že bychom hlasovali proti. Ve svém projevu jste řekl, že Evropské unii oponují pouze ti, kdo zastávají politické extrémy. To může být pravda mezi profesionálními politiky, jasná většina britského lidu si však přeje udržovat s Evropskou unií přátelské vztahy a volné obchodní styky, ale nepřeje si být členy této politické Unie. Nemůžete nadále budovat tuto Evropskou unii proti stanovisku veřejného mínění. Pokud tak učiníte proti vůli lidu, budete do budoucna vytvářet obrovské sociální a politické problémy. Prosím, nechte evropské národy, ať rozhodnou o svém osudu. Nedělejte to v parlamentech, jako je tento, a nedělejte to v parlamentech, jako je ten ve Westminsteru. To nebude fungovat! Co se týče hospodářství, řekl jste nám, že určitým způsobem jste v této oblasti skutečným odborníkem; jste mužem, který může zachránit svět. Velmi dobře si pamatuji váš první velký čin, který jste udělal jako ministr, když jste prodal 400 tun zlata na světových burzách, a to za 275 USD unci. Při dnešních cenách by to dělalo o 10 miliard USD více. Nejde pouze o skutečnost, že jste se zmýlil, protože zmýlit se můžeme všichni. Jde o skutečnost, že jste předem oznámil, jaké množství hodláte prodat a který den tak učiníte. To byla naprosto průměrná chyba. Pokročilý student ekonomie – i v těchto časech znehodnoceného vzdělávání – by to neudělal. Navíc jste zničil náš systém soukromého penzijního pojištění a centrální bance Bank of England jste odebral schopnost regulovat banky a dal ji ne příliš schopným byrokratům z Úřadu pro finanční služby (FSA) při finančním centru Canary Wharf. Neslyšeli jsme žádnou omluvu. Vaše vláda se omluvila za masakr v Amritsaru; omluvil jste se za otroctví; omluvil jste se prakticky za všechno. Omluvíte se, prosím, také za to, co jste učinil jako britský ministr, a poté bychom vás možná mohli poslouchat?"@cs1
"Hr. formand! Premierministeren har fået en del kritik i dag for udtalelsen om "britiske job til britiske arbejdstagere", men det kan De feje til side, fordi ingen helt alvorligt troede, at han nogensinde som britisk premierminister ville sætte de britiske arbejdstageres interesser over hans europæiske drøm. Ih du milde, hvor De viste det i dag, hr. premierminister. Det er bare en skam, at ingen andre end UKIP synes at have skruet op for lyden og lyttet til Dem. De er meget populær her. De er bestemt meget populær, for nogle få dage efter irernes "nej" til Lissabontraktaten havde De banket den gennem det britiske parlament og brudt en programerklæring om, at De ville give det britiske folk en folkeafstemning om forfatningstraktaten. Skam Dem, hr. premierminister, for at gøre det. De har devalueret demokratiet i Deres eget land, og De har devalueret vælgernes tillid til Dem som britisk premierminister. Vi ved selvfølgelig godt hvorfor, nemlig fordi vi ville have stemt "nej". De sagde i Deres tale, at kun de ekstreme er modstandere af EU. Det er måske nok tilfældet blandt professionelle karrierepolitikere, men et stort flertal af den britiske befolkning ønsker venskab og frihandel i EU, mens det ikke ønsker at være medlem af denne politiske union. De kan ikke fortsætte med at opbygge et EU, der strider mod den offentlige mening. Hvis De gør det mod befolkningens ønske, opbygger De enorme sociale og politiske problemer for fremtiden. Vær rar at lade Europas befolkninger selv vælge deres skæbne. Lad ikke parlamenter som dette og parlamentet i Westminster træffe afgørelserne. Det kommer ikke til at fungere! Med hensyn til økonomien har De fortalt os, at De på en eller anden måde er den økonomiske guru, at De er manden, der kan redde verden. Jeg kan udmærket huske Deres første store handling som finansminister, da De solgte 400 t guld på verdens børser til 275 USD pr. ounce. I dag ville den samme mængde være 10 mia. USD mere værd. Det var ikke blot det faktum, at De lavede en fejl, for det kan vi alle sammen gøre. Det var det faktum, at De på forhånd annoncerede, hvor meget De ville sælge, og hvornår De ville gøre det. Det var en så grundlæggende fejl, at selv den gennemsnitlige økonomistudent – end ikke i disse uddannelsesmæssigt devaluerede tider – ikke ville have begået den. Ydermere har De så ødelagt vores private pensionssystem og berøvet Bank of England muligheden for at regulere bankerne blot for at overdrage den til "afkrydsningsbureaukraterne" fra FSA i Canary Wharf. Vi har ikke hørt en undskyldning. Deres regering har undskyldt for Amritsarmassakren, De har undskyldt for slaveri, De har undskyldt for næsten alting. Vil De venligst undskylde for det, De gjorde som britisk finansminister, og så vil vi måske lytte til Dem."@da2
"Sehr geehrter Herr Präsident, der Premierminister hat an diesem Nachmittag für seinen Kommentar „britische Arbeitsplätze für britische Arbeitnehmer“ einige Kritik einstecken müssen, aber Sie können das vergessen, denn in dem Moment, als er das sagte, glaube ich nicht, dass jemand ernsthaft dachte, er würde als britischer Premierminister jemals die Interessen der britischen Arbeitnehmer über seinen Europäischen Traum stellen. Meine Güte, Herr Premierminister, das haben Sie heute Nachmittag bewiesen. Nur schade, dass sich außer der UKIP praktisch niemand die Mühe gemacht hat, Ihnen zuzuhören. Sie sind hier sehr populär. Sie sind wirklich sehr populär, weil Sie nur wenige Tage, nachdem die irische Bevölkerung den Lissabon-Vertrag abgelehnt hatte, diesen Vertrag im britischen Parlament rigoros durchsetzten und damit Ihr Wahlversprechen brachen, dem britischen Volk ein Referendum zum Verfassungsvertrag zu ermöglichen. Schämen Sie sich für Ihr Handeln, Herr Premierminister. Sie haben die Demokratie in unserem Land abgewertet; Sie haben das Vertrauen der Wähler in Sie als Premierminister abgewertet. Der Grund dafür ist uns selbstverständlich bekannt. Der Grund dafür ist, dass wir ansonsten mit „Nein“ gestimmt hätten. Sie sagten in Ihrer Rede, dass sich nur Extremisten gegen die Europäische Union stellten. Nun, das mag zwar auf Berufspolitiker zutreffen, die deutliche Mehrheit des britischen Volkes wünscht sich hingegen eine Europäische Union der Freundschaft und des freien Handels, möchte jedoch kein Mitglied dieser politischen Union sein. Sie können diese Europäische Union nicht weiter gegen die öffentliche Meinung errichten. Wenn Sie dies gegen den Willen des Volkes tun, häufen Sie für die Zukunft enorme soziale und politische Probleme an. Ich bitte Sie: Lassen Sie die Völker Europas selbst über ihr Schicksal entscheiden. Überlassen Sie diese Entscheidung nicht Parlamenten wie diesem oder Parlamenten wie dem in Westminster. Das funktioniert nicht! In Bezug auf die Wirtschaft sagten Sie uns, dass sie eine Art Wirtschaftsguru seien; Sie sind derjenige, der die Welt retten kann. Nun, ich erinnere mich sehr gut an Ihre erste große Handlung als Finanzminister, als Sie an den Börsen 400 Tonnen Gold für 275 US-Dollar je Unze verkauften. Nach heutiger Bewertung entspräche das 10 Milliarden US-Dollar mehr. Es geht nicht einfach nur darum, dass Sie sich geirrt haben, wir alle können uns irren. Es geht darum, dass Sie vorab angekündigt haben, wie viel und an welchem Tag Sie das Gold verkaufen würden. Dieser Fehler war so grundlegend, dass ein durchschnittlich begabter Wirtschaftsstudent im ersten Semester – selbst in diesen bildungstechnisch traurigen Zeiten – ihn nicht begangen hätte. Und noch etwas: Sie haben unser privates Altersvorsorgesystem zerstört und die Bank of England ihrer Fähigkeit der Bankenregulierung beraubt, um sie den Bürokraten der FSA in Canary Wharf, die alles einfach abnicken, zu übertragen. Eine Entschuldigung dafür haben wir nicht vernommen. Ihre Regierung hat sich für das Massaker von Amritsar entschuldigt; Sie haben sich für die Sklaverei entschuldigt; Sie haben sich für nahezu alles entschuldigt. Entschuldigen Sie sich auch für das, was Sie als britischer Finanzminister getan haben, vielleicht hören wir Ihnen dann zu."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πρωθυπουργός δέχτηκε αρκετή κριτική για το σχόλιό του «βρετανικές θέσεις εργασίας για τους βρετανούς εργαζόμενους», μπορούμε όμως να το αφήσουμε αυτό κατά μέρος, επειδή από τη στιγμή που το είπε δεν νομίζω ότι πέρασε στα σοβαρά από το μυαλό κάποιου ότι, ως πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα μπορούσε ποτέ να δώσει προτεραιότητα στα συμφέροντα των βρετανών εργαζόμενων έναντι των συμφερόντων του ευρωπαϊκού του ονείρου. Γιατί, μα την πίστη μου, αυτό δείξατε σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι κρίμα, όμως, που εκτός από το UKIP, ουσιαστικά κανένας άλλος δεν φαίνεται να μπήκε στον κόπο να καθίσει να σας ακούσει. Είστε πολύ δημοφιλής εδώ. Κι αυτό βέβαια επειδή μερικές μόνο ημέρες από το «όχι» των Ιρλανδών στη συνθήκη της Λισαβόνας, εσείς περάσατε αυτή τη συνθήκη στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αθετώντας συγκεκριμένη υπόσχεση που είχατε κάνει δημοσίως, ότι θα θέτατε τη Συνταγματική Συνθήκη στην κρίση του λαού της Μεγάλης Βρετανίας με δημοψήφισμα. Ντροπή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, για αυτό. Απαξιώσατε τη δημοκρατία στη χώρα μας· απαξιώσατε την εμπιστοσύνη που σας έδειξαν οι ψηφοφόροι ως Πρωθυπουργό της χώρας. Βεβαίως, ο λόγος είναι γνωστός. Ο λόγος είναι ότι θα είχαμε ψηφίσει «όχι». Είπατε στην ομιλία σας ότι μόνο οι εξτρεμιστές αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν μπορεί να αληθεύει για τους επαγγελματίες πολιτικούς καριέρας, αλλά μια σαφής πλειονότητα των Βρετανών επιθυμεί να έχουμε φιλικές σχέσεις και σχέσεις ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως και να είμαστε μέλος αυτής της πολιτικής Ένωσης. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την οικοδόμηση της εν λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίθετα από τις επιθυμίες της κοινής γνώμης. Αν το πράξετε ενάντια στη βούληση του λαού, θα αποθηκεύσετε τεράστια κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα για το μέλλον. Αφήστε σας παρακαλώ τους λαούς της Ευρώπης να αποφασίσουν για την τύχη τους. Μην το κάνετε σε κοινοβούλια όπως αυτό και σε κοινοβούλια όπως εκείνο του Ουεστμίνστερ. Δεν θα πιάσει! Όσον αφορά την οικονομία, μας είπατε ότι με κάποιο τρόπο εσείς είστε ο οικονομικός γκουρού· είστε ο άνθρωπος που μπορεί να σώσει τον κόσμο. Λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά την πρώτη σας ενέργεια ως Υπουργός Οικονομικών, όταν πουλήσατε 400 μετρικούς τόνους χρυσό στα παγκόσμια χρηματιστήρια προς 275 δολάρια ΗΠΑ η ουγγιά. Βάσει της σημερινής εκτίμησης, η σημερινή αξία του θα ήταν μεγαλύτερη κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Δεν είναι μόνο το ότι κάνατε λάθος, γιατί λάθη μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος. Είναι που είχατε ανακοινώσει από πριν πόσο θα πουλούσατε και ποια μέρα και πού. Το λάθος αυτό ήταν τόσο στοιχειώδες που ακόμα και ο μέσος πρωτοετής φοιτητής οικονομικών – ακόμα και στη σημερινή εποχή απαξίωσης της εκπαίδευσης – δεν θα είχε κάνει κάτι τέτοιο. Εκτός απ’ αυτό, καταστρέψατε το δημόσιο συνταξιοδοτικό μας σύστημα και αφαιρέσατε από την Τράπεζα της Αγγλίας τη δυνατότητα ρύθμισης των τραπεζών και την έδωσε στους τυπολάτρες γραφειοκράτες της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) της Canary Wharf. Δεν ζητήσατε ούτε μια συγγνώμη. Η κυβέρνησή σας έχει ζητήσει συγγνώμη για τη σφαγή στο Αμρίτσαρ, για τη δουλεία· έχετε ζητήσει συγγνώμη ουσιαστικά για τα πάντα. Μπορείτε σας παρακαλώ να ζητήσετε συγγνώμη για όσα πράξατε ως Υπουργός Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας, και τότε ίσως καθίσουμε να σας ακούσουμε."@el10
"Señor Presidente, el Primer Ministro ha recibido alguna crítica esta tarde por su comentario de «empleos británicos para trabajadores británicos», pero pueden ignorar eso, porque desde el momento en que lo dijo no creo que nadie haya pensado en serio que, como Primer Ministro británico, el señor Brown vaya a anteponer los intereses de los trabajadores británicos a su sueño europeo. Caray, lo ha demostrado usted esta tarde, Primer Ministro. Es una pena que, aparte del Partido por la Independencia del Reino Unido, prácticamente nadie parece haberse molestado en pararse a escucharle. Es usted muy popular aquí. Es realmente popular porque en los días posteriores al «no» irlandés al Tratado de Lisboa, usted hizo que el Parlamento británico ratificara el Tratado, rompiendo una promesa electoral específica según la cual celebraría un referéndum para que el pueblo británico decidiera sobre el Tratado Constitucional Debería avergonzarse, Primer Ministro, por haber hecho eso. Ha devaluado usted la democracia en nuestro país, ha menospreciado la confianza que los votantes depositaron en usted como Primer Ministro británico. Por supuesto, nosotros conocemos la razón. La razón es que hubiéramos votado «no». Usted dijo en su discurso que nadie se opone a la Unión Europea excepto los simpatizantes de extremos políticos. Bien, eso puede ser cierto entre profesionales de la carrera política, pero una clara mayoría del pueblo británico quiere que mantengamos una amistad y libre comercio con la Unión Europea y sin embargo no queremos ser miembros de su Unión política. No puede continuar construyendo esta Unión Europea en contra de la opinión pública. Si lo hace en contra de la voluntad de la gente, estará acumulando problemas sociales y políticos para el futuro. Por favor, deje que los pueblos de Europa decidan su destino. No lo decida usted en parlamentos como éste y en parlamentos como Westminster. ¡No va a funcionar! En cuanto a la economía, nos ha dicho que, de algún modo, es usted el gurú económico; es usted el hombre que puede salvar el mundo. Bien, recuerdo muy bien su primer gran acto como Ministro, cuando vendió 400 toneladas métricas de oro en los mercados de valores mundiales a 275 dólares la onza. Según la tasación actual serían 10 000 millones de dólares más. No se trataba simplemente del hecho de que usted se equivocara, porque todos podemos equivocarnos. Se trataba del hecho de que anunció con antelación cuánto iba a vender y qué día lo iba a vender. Fue un error tan básico que cualquier estudiante de primer año de economía –incluso en estos tiempos de devaluados niveles educativos– no lo habría cometido. Por añadidura, usted ha destruido nuestro sistema privado de pensiones y ha privado al Banco de Inglaterra de su capacidad para regular los bancos para concedérsela a burócratas cuadriculados de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Canary Wharf. No ha escuchado usted ninguna disculpa. Su gobierno se ha disculpado por la masacre de Amritsar, se ha disculpado por la esclavitud, se ha disculpado por prácticamente todo. ¿Se disculpará usted, por favor, por lo que hizo como Ministro británico y quizá entonces podamos escucharle?"@es21
"Härra president, tänasel pärastlõunal sai härra peaminister oma kommentaari „Suurbritannia töökohad brittidele” kohta kriitikat, kuid te ei pea nende sõnadega arvestama, sest hetkel, kui ta seda ütles, ei mõelnud keegi arvatavasti sellele, et ta Suurbritannia peaministrina asetaks kunagi Briti tööliste huvid kõrgemale oma Euroopa unelmast. Armas aeg, te tõestasite seda täna pärastlõunal, härra peaminister. Kahju on vaid sellest, et väljaspool Ühendkuningriigi Iseseisvusparteid ei vaevu tegelikult keegi teid kuulamagi. Siin olete te populaarne. Te olete isegi väga populaarne, sest paar päeva pärast iirlaste „ei” ütlemist Lissaboni leppe osas, surusite teie selle leppe Suurbritannia parlamendis läbi, murdes sellega lubadust lasta Suurbritannia inimestel konstitutsioonilise leppe osas referendumil hääletada. Selle eest häbi teile, härra peaminister. Te olete vähendanud meie riigis demokraatia väärtust. Te olete petnud valijate usaldust, kes teid Suurbritannia peaministriks aitasid. Loomulikult teame põhjust, miks te seda tegite. Põhjuseks on see, et meie oleksime öelnud „ei”. Te ütlesite oma kõnes, et vaid äärmuslased on Euroopa Liidu vastu. Tõsi, see võib nii olla professionaalsete karjääripoliitikute hulgas, kuid selge enamus Suurbritannia inimesi soovib elada Euroopa Liiduga sõpruses ja vabakaubanduslikes suhetes, kuid ei soovi kuuluda poliitilisse liitu. Te ei saa jätkata Euroopa Liidu kujundamist vastu avalikkuse tahtmist. Kui te teete seda vastu inimeste tahtmist, siis tekivad sellest tulevikus väga suured sotsiaalsed ja poliitilised probleemid. Palun laske Euroopa inimestel endil oma tuleviku üle otsustada! Ärge laske neid otsuseid langetada parlamentidel, nagu see siin või Westminster! See ei toimi. Majandusest niipalju, et väitsite end mingil viisil olevat majandusguru: mees, kes suudab päästa maailma. Ma mäletan väga hästi teie esimest suurt käiku kantslerina, kui te müüsite 400 tonni kulda maailma börsidel hinnaga 275 USA dollarit untsi kohta. Tänases vääringus oleks see summa kümne miljardi USA dollari võrra suurem. Asi ei ole selles, et te eksisite, sest me kõik võime eksida. Asi on selles, et te teatasite ette, kui palju te kavatsete müüa ja mis päeval te kavatsete müüa. See oli nii algeline viga, mida majanduslikult rasketel aegadel ei oleks teinud isegi keskmine kõrgel tasemel majandusüliõpilane. Lisaks sellele olete te hävitanud meie pensionisüsteemi ning võtnud Inglise Pangalt ära võimaluse, et reguleerida pankasid, andes selle Canary Wharfi finantsteenuste järelevalve asutuse (FSA) nn märkeruudu bürokraatidele. Me ei ole kuulnud vabandusi. Teie valitsus on palunud vabandust Armistari veresauna eest, te olete vabandanud orjapidamise eest, te olete peaaegu kõige eest vabandust palunud. Kas te paluksite vabandust selle eest, mida te tegite Suurbritannia riigikantslerina ja võib-olla siis me isegi kuulame teid."@et5
". Arvoisa puhemies, pääministeri on saanut tänä iltapäivänä osakseen arvostelua kommentistaan "Britannian työpaikat briteille". Arvostelun voi kuitenkin sivuuttaa, sillä samalla hetkellä kun hän sanoi näin, en usko kenenkään ottaneen vakavasti sitä, että, Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri asettaisi brittiläisten työntekijöiden edut eurooppalaisen unelmansa yläpuolelle. Hyvänen aika sentään, tehän osoititte sen tänä iltapäivänä, arvoisa pääministeri. Harmi vain, että UKIP:ia lukuun ottamatta käytännöllisesti katsoen kukaan ei näytä vaivautuneen paikalle teitä kuuntelemaan. Olette hyvin suosittu täällä. Olette todellakin hyvin suosittu, sillä muutaman päivän kuluttua siitä, kun irlantilaiset sanoivat "ei" Lissabonin sopimukselle, olitte runnonut perustamissopimuksen läpi Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa rikkoen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille antamanne lupauksen perustuslakisopimusta koskevan kansanäänestyksen järjestämisestä. Arvoisa pääministeri, tämän takia teidän on syytä hävetä. Olette heikentänyt demokratian asemaa maassamme, olette heikentänyt luottamusta, jota äänestäjät osoittivat teille, Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerille. Tiedämme tietenkin syyn tähän. Syy on se, että olisimme hylänneet sopimuksen. Totesitte puheenvuorossanne, että ainoastaan ääriliikkeiden edustajat vastustavat Euroopan unionia. Tämä saattaa olla totta ammattipoliitikkojen keskuudessa, mutta selvä enemmistö Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista haluaa pitää yllä ystävällisiä suhteita ja vapaakauppaa Euroopan unionin kanssa, mutta ei kannata poliittisen unionin jäsenyyttä. Ette voi jatkaa Euroopan unionin kehittämistä vastoin yleistä mielipidettä. Jos teette sen vastoin kansalaisten tahtoa, kasaatte tulevaisuuteen valtavasti yhteiskunnallisia ja poliittisia ongelmia. Olkaa hyvä ja antakaa Euroopan kansakuntien päättää kohtalostaan. Älkää panko Euroopan parlamenttia ja Westminsterin kaltaisista parlamenttia tekemään sitä. Se ei toimi! Taloudesta puheen ollen olette kertonut meille olevanne jonkinlainen talousguru, mies, joka voi pelastaa maailman. No, muistan erittäin hyvin ensimmäisen merkittävän toimenne valtiovarainministerinä, kun myitte 400 tonnia kultaa maailman pörsseissä 275:llä Yhdysvaltain dollarilla unssilta. Nykyisen arvon mukaan hinta olisi 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria korkeampi. Kyse ei ollut vain siitä, että te erehdyitte, sillä voimme kaikki erehtyä. Kyse oli siitä, että ilmoititte etukäteen myyntimäärän ja -päivän. Se oli niin alkeellinen virhe, ettei edes taloustiedelinjalla opiskeleva keskiverto lukiolainen – nykyisen heikentyneen koulutustasonkaan aikana – olisi tehnyt sitä. Sen lisäksi olette tuhonnut yksityisen eläkejärjestelmämme ja poistitte Bank of Englandilta oikeuden pankkien sääntelyyn ja annoitte sen rahoituspalveluviranomaisen pikkuvirkamiehille Canary Wharfilla. Emme ole kuulleet anteeksipyyntöä. Hallituksenne on pyytänyt anteeksi Amritsarin verilöylyä ja olette pyytänyt anteeksi orjuutta, olette pyytänyt anteeksi käytännöllisesti katsoen kaikkea. Voisitteko ystävällisesti pyytää anteeksi toimianne Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministerinä? Silloin saattaisimme kenties kuunnella teitä."@fi7
"Monsieur le Président, le Premier ministre a essuyé quelques critiques cette après-midi pour avoir dit «les emplois britanniques pour les travailleurs britanniques», mais vous pouvez oublier ça, parce que dès qu’il l’a dit, je ne pense pas que quiconque ait cru sérieusement qu’en tant que Premier ministre, il ferait jamais passer les intérêts des travailleurs britanniques avant son rêve européen. Grand Dieu, c’est ça que vous avez montré cette après-midi, Monsieur le Premier ministre. Il est regrettable que, mis à part l’UKIP, presque personne ne semble s’être donné la peine de venir vous écouter. Vous êtes très populaire ici. Très populaire en effet, parce que dans les quelques jours du «non» irlandais au traité de Lisbonne, vous avez de force amené ce Traité au parlement britannique, en rompant la promesse spécifique selon laquelle vous donneriez au peuple britannique un référendum sur le traité constitutionnel. Honte à vous, Monsieur le Premier ministre, pour avoir fait ça. Vous avez dévalué la démocratie dans notre pays; vous avez dévalué la confiance que les électeurs avaient mise en vous en tant que Premier ministre britannique. Nous savons bien entendu pourquoi. C’est parce que nous aurions voté «non». Vous avez dit dans votre discours que seuls ceux aux extrémités s’opposaient à l’Union européenne. C’est peut-être vrai pour les hommes politiques de carrière, mais une nette majorité de citoyens britanniques veulent que nous soyons en bons termes avec l’Union européenne et que nous ayons le libre-échange, mais ils ne veulent pas être membres de cette Union politique. Vous ne pouvez pas continuer à construire cette Union européenne contre l’opinion publique. Si vous le faites contre la volonté du peuple, vous accumulez d’énormes problèmes sociaux et politiques pour l’avenir. Laissez s’il vous plaît les peuples d’Europe décider de leur destinée. Ne laissez pas cette destinée aux mains des parlements tels que celui-ci et des parlements tels que Westminster. Cela ne fonctionnera pas! En ce qui concerne l’économie, vous vous êtes d’une certaine manière présenté en gourou économique; vous êtes l’homme qui peut sauver le monde. Eh bien je me souviens très bien de votre première grande décision en tant que chancelier, lorsque vous avez vendu 400 tonnes métriques d’or sur les marchés mondiaux à 275 dollars américains l’once. Au cours d’aujourd’hui, vous en auriez obtenu 10 milliards de dollars en plus. Ce n’est pas seulement que vous vous êtes trompés, car nous pouvons tous nous tromper. C’est que vous avez annoncé à l’avance combien vous alliez en vendre et quel jour précisément. C’était une erreur tellement basique que n’importe quel étudiant de première année en économie – même en ces temps où l’éducation n’a plus la même valeur – ne l’aurait pas commise. Qui plus est, vous avez détruit notre système de pension privé et vous avez retiré à la Banque d’Angleterre de sa capacité à réguler les banques pour la donner aux bureaucrates «de cases à cocher» de la FSA à Canary Wharf. Nous n’avons pas entendu une seule excuse. Votre gouvernement a demandé pardon pour le massacre d’Amritsar; vous avez demandé pardon pour l’esclavage; vous avez demandé pardon pour presque tout. Allez-vous demander pardon pour ce que vous avez fait en tant que chancelier britannique? Peut-être qu’alors nous vous écouterons."@fr8
"Elnök úr, a miniszterelnököt érte pár kritika ma délután a „brit munkát a briteknek” kijelentésért, de ezt nyugodtan félre lehet tenni, mert attól a pillanattól, hogy kimondta, nem hinném, hogy bárki is komolyan elhitte volna, hogy brit miniszterelnökként valaha is az európai álmai elé helyezi a brit munkavállalók érdekeit. Te jó ég, ezt megmutatta ma délután, miniszterelnök úr. Csak sajnálatos, hogy az UKIP kivételével úgy tűnik, gyakorlatilag senki nem vette a fáradságot, hogy eljöjjön és meghallgassa. Itt ön nagyon népszerű. Igazán népszerű, mert pár nappal azután, hogy az írek nemet mondtak a Lisszaboni Szerződésre, ön keresztülverte a brit parlamenten, megszegve azt a konkrét választási ígéretet, hogy népszavazáson terjeszti a britek elé az alkotmányszerződést. Szégyellje magát, miniszterelnök úr, amiért ezt tette! Ön elértéktelenítette a demokráciát az országunkban, és elértéktelenítette a szavazók önbe, mint brit miniszterelnökbe vetett bizalmát. Természetesen tudjuk, miért tett így. Azért, mert nemmel szavaztunk volna. A beszédében azt mondta, hogy csak a szélsőségesek ellenzik az Európai Uniót. Ez talán így van a hivatásos karrierpolitikusok között, a brit nép egyértelmű többsége azonban azt szeretné, ha barátai lennénk az Európai Uniónak és szabadon kereskednénk vele, de nem akarnak tagként részt venni ebben a politikai Unióban. Nem építheti tovább ezt az Európai Uniót a közvélemény ellenében. Ha a közakarat ellenére továbbra is ezt teszi, hatalmas társadalmi és politikai problémákat halmoz fel a jövőre nézve. Kérem, engedje, hogy Európa népei döntsenek a sorsukról. Ezt ne az ehhez és a westminsterihez hasonló parlamentekben intézzék el. Nem fog működni! Ami a gazdaságot illeti, azt mondta nekünk, ön valami gazdasági guru, ön az az ember, aki meg tudja menteni a világot. Hát, én nagyon jól emlékszem az első nagy pénzügyminiszteri lépésére, mikor 400 tonna aranyat adott el a világ tőzsdéin, unciánként 275 USD áron. A mai értéken ez 10 milliárd dollárral többet érne. Nem csak arról van szó, hogy tévedett, hiszen mindannyian tévedhetünk. Arról van szó, hogy előre bejelentette, mennyit fog eladni és melyik napon. Ez olyan alapvető tévedés volt, amelyet még egy zöldfülű közgazdászhallgató sem követett volna el, még a mai hanyatló oktatási rendszer mellett sem. Ezt tetézendő ön tönkretette a magánnyugdíj-rendszerünket, és megvonta a Bank of Englandtől bankok szabályozásának lehetőségét, és az FSA ikszelgetős, Canary Wharf-i bürokratáinak adta. Nem hallottunk bocsánatkérést. A kormánya bocsánatot kért az amritsari mészárlásért; ön bocsánatot kért a rabszolgaságért; gyakorlatilag már mindenért bocsánatot kért. Megtenné, hogy bocsánatot kér azért is, amit brit pénzügyminiszterként tett? Akkor majd talán meg is hallgatjuk."@hu11
"Signor Presidente, il primo ministro ha ricevuto qualche critica questo pomeriggio per le sue parole “posti di lavoro britannici per i lavoratori britannici”, ma le possiamo anche scordare perché, dopo che lui le ha pronunciate, credo che nessuno abbia seriamente pensato che, in quanto primo ministro, avrebbe mai anteposto gli interessi dei lavoratori britannici a quelli del suo sogno europeo. Santo cielo, lo ha dimostrato questo pomeriggio, signor Primo ministro. E’ un vero peccato che, tranne l’UKIP, praticamente nessuno sembra che si sia disturbato a venire ad ascoltarla. Lei è molto popolare qui. Ed è molto popolare proprio perché, pochi giorni dopo il “no” irlandese al trattato di Lisbona, ha forzato l’approvazione di quello stesso trattato al parlamento britannico, violando un impegno specifico inserito nel suo programma elettorale in virtù del quale avrebbe concesso ai cittadini britannici un referendum sul trattato costituzionale. Si vergogni, signor Primo Ministro. Ha svalutato la democrazia nel nostro paese, ha svalutato la fiducia che gli elettori avevano riposto in lei come primo ministro britannico. Naturalmente, sappiamo perché l’ha fatto: perché avremmo votato “no”. Nel suo intervento ha affermato che solo gli estremisti sono contrari all’Unione europea. Bene, forse questo vale per i politici professionisti di carriera, ma una netta maggioranza del popolo britannico è favorevole a intrattenere rapporti di amicizia e libero scambio con l’Unione europea, ma non vuole fare parte di questa Unione politica. Non si può continuare a costruire questa Unione europea contro l’opinione pubblica. Agendo contro la volontà del popolo, si pongono le basi per il manifestarsi di enormi problemi sociali e politici in futuro. Lasciate per favore che siano i popoli europei a decidere del loro destino. Non lasciate una simile decisione a parlamenti come questo o come Westminster. Non funzionerà! Per quanto riguarda l’economia, ci ha detto che in qualche modo lei è il guru economico, lei è l’uomo che può salvare il mondo. Ricordo molto bene il suo primo grande atto come cancelliere, quando ha venduto 400 tonnellate metriche d’oro sulle borse di tutto il mondo a 275 dollari l’oncia. Alla quotazione odierna, l’importo sarebbe superiore di 10 miliardi di dollari. La cosa grave non è stata tanto il fatto che lei abbia commesso un errore: tutti possiamo sbagliare. La cosa grave è che lei ha annunciato in anticipo quanto avrebbe venduto e in quale data lo avrebbe fatto. E’ stato un errore così elementare che nemmeno una matricola di economia lo avrebbe commesso – persino in quest’epoca di svalutazione dell’istruzione. Oltre tutto, ha distrutto il nostro regime pensionistico privato e ha tolto alla Banca d’Inghilterra il potere di vigilanza sulle banche trasferendolo ai burocrati passatimbri della FSA, l’Agenzia di supervisione finanziaria, a Canary Wharf. Non abbiamo sentito una sola parola di scusa. Il suo governo si è scusato per il massacro di Amritsar, ci sono state scuse per la schiavitù, ci sono state scuse praticamente per tutto. Potrebbe gentilmente scusarsi per quello che ha fatto come cancelliere britannico, e forse dopo magari la ascolteremo?"@it12
"Gerb. pirmininke, Ministras Pirmininkas susilaukė kritikos dėl šiandien nuskambėjusios frazės „Britanijos darbo vietos – britų darbuotojams“, bet aš esu įsitikinęs, kad galime į ją nekreipti dėmesio, nes nuo tos akimirkos, kai ji buvo pasakyta, aš netikiu, kad kas nors galėtų rimtai galvoti, kad Britanijos darbininkų interesai jam bus svarbesni už jo europinę svajonę. Viešpatie, šiandien jūs tai pademonstravote, Ministre Pirmininke. Tik gaila, kad beveik niekas, išskyrus UKIP, nesiteikė ateiti jūsų pasiklausyti. Esate čia labai populiarus. Esate labai populiarus dėl to, kad praėjus kelioms dienoms po airių pasakyto „ne“ Lisabonos sutarčiai, jūs pateikėte ją Britanijos Parlamentui, iškilmingai pažadėdamas Britanijos žmonėms, kad bus surengtas referendumas dėl Konstitucinės sutarties. Ministre Pirmininke, toks jūsų elgesys yra gėdingas. Jūs sumenkinote demokratiją savo šalyje; jūs sumenkinote balsuotojų pasitikėjimą jumis kaip Britanijos Ministru Pirmininku. Be abejo, mes žinome, kodėl jūs taip pasielgėte. Priežastis ta, kad mes būtume pasakę „ne“. Savo kalboje jūs pasakėte, kad Europos Sąjungai nepritaria tik politiniai radikalai. Galbūt tai būtų tiesa kalbant apie profesionalius karjeros politikus, bet aiški Britanijos žmonių dauguma nori, kad mes palaikytume draugiškus santykius ir vykdytume laisvą prekybą su Europos Sąjunga, bet nebūtume šios politinės Sąjungos nariai. Negalite kurti šios Europos Sąjungos nepaisydamas viešosios nuomonės. Darydami tai prieš žmonių valią, jūs rizikuojate susidurti su didelėmis socialinėmis ir politinėmis problemomis ateityje. Prašau leisti Europos tautoms pačioms pasirinkti savo likimą. Nespręskite jų likimo tokiuose parlamentuose kaip šis ar esantis Vestminsteryje – nepavyks! Kalbėdamas apie ekonomiką jūs pasakėte esantis ekonomikos guru, žmogus, galintis išgelbėti pasaulį. Deja, aš puikiai atsimenu jūsų, kaip Iždo kanclerio, pirmąjį didelį žingsnį, kai pasaulio biržose pardavėte 400 tonų aukso už 275 USD už unciją. Šiandieninė jų vertė būtų 10 mlrd. USD didesnė. Problema ne ta, kad jūs blogai pasielgėte, nes visi gali suklysti. Problema ta, kad jūs iš anksto paskelbėte, kiek daug ketinate parduoti ir kada ketinate tai padaryti. Ši klaida labai elementari ir jos nebūtų padaręs vidutinis A lygio ekonomikos studentas net ir šiais mokslo nuvertėjimo laikais. Be to, jūs sugriovėte mūsų privačią pensijų sistemą ir iš Anglijos banko atėmėte galimybę reguliuoti bankus, suteikdami ją esančios Finansinės priežiūros institucijos biurokratams. Atsiprašymo negirdėjome. Jūsų Vyriausybė atsiprašė už Amritsaro žudynes, už vergovę – jūs atsiprašėte beveik už viską. Ar galėtume atsiprašyti už tai, ką padarėte būdamas Britanijos iždo kancleriu, o tada mes galbūt atidžiais jus išklausysime?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, premjerministrs šopēcpusdien ir saņēmis kritiku par savu komentāru “britu darbavietas britu strādniekiem”, bet varat tam nepievērst uzmanību, jo kopš brīža, kad viņš to pateica, es nedomāju, ka kāds nopietni domātu, ka viņš jelkad kā Apvienotās Karalistes premjerministrs britu strādnieku intereses vērtētu augstāk par viņa Eiropas sapņa interesēm. Kāds pārsteigums! Šopēcpusdien jūs to parādījāt, premjerministr. Ir tikpat skumji, ka, izņemot Apvienotās Karalistes Neatkarības partiju ( ), šķiet, ka gandrīz neviens nav nopūlējies, lai ierastos un noklausītos jūsu runu. Jūs šeit esat ļoti populārs. Patiesi, jūs esat ļoti populārs, jo dažas dienas pēc tam, kad īri pateica “nē” Lisabonas Līgumam, jūs izgrūdāt šo līgumu cauri Apvienotās Karalistes parlamentam, paužot noteiktu skaidru apņemšanos, ka organizēsiet britiem referendumu par Konstitucionālo līgumu. Kauns par tādu rīcību, premjerministr. Jūs esat mazinājis demokrātijas vērtību savā valstī; jūs esat devalvējis uzticību, ko vēlētāji pauda jums kā Apvienotās Karalistes premjerministram. Protams, mēs zinām, kāds ir iemesls. Iemesls ir tas, ka mēs būtu nobalsojuši ar “nē”. Savā runā jūs teicāt, ka Eiropas Savienībai pretojas tikai ekstrēmisti. Varbūt tā ir tiesa attiecībā uz profesionāliem politiķiem, bet lielākā daļa Apvienotās Karalistes iedzīvotāju vēlas, lai mums būtu draudzīgas attiecības un brīvā tirdzniecība ar Eiropas Savienību, bet nevēlas būt par šīs politiskās savienības dalībniekiem. Jūs nevarat turpināt veidot šo Eiropas Savienību pretēji sabiedrības viedoklim. Ja jūs to darāt pretēji iedzīvotāju gribai, jūs uzkrājat milzīgas sociālas un politiskas problēmas nākotnē. Lūdzu, ļaujiet Eiropas iedzīvotājiem lemt par savu likteni. Neļaujiet, lai tas tiek darīts tādos parlamentos kā šis un tādos parlamentos kā Vestminstera. Tas nedarbosies! Attiecībā uz ekonomiku jūs mums sacījāt, ka jūs esat ekonomikas guru; jūs esat cilvēks, kurš var izglābt pasauli. Es ļoti labi atceros jūsu pirmo svarīgo darbu finanšu ministra amatā, kad pasaules biržās pārdevāt 400 metriskās tonnas zelta par 275 USD par vienu unci. Pie šodienas vērtības tas būtu par 10 miljardiem USD vairāk. Runa nebija tikai par to, ka kļūdījāties, jo mēs visi varam kļūdīties. Runa bija par to, ka iepriekš paziņojāt, cik daudz pārdosiet un kurā dienā to darīsiet. Tā bija tik vienkārša kļūda, ka to nebūtu pieļāvis vienkāršs A līmeņa ekonomikas students pat šajos laikos, kad izglītības vērtība ir kritusies. Papildus tam jūs esat iznīcinājis mūsu privāto pensiju sistēmu, un jūs atņēmāt Anglijas bankai tiesības regulēt bankas un piešķīrāt tās Finanšu pakalpojumu iestādes ( ) birokrātiem rajonā, kuri strādā “ķeksīša pēc”. Mēs neesam dzirdējuši atvainošanos. Jūsu valdība ir atvainojusies par Amritsaras slaktiņu, jūs esat atvainojies par verdzību; jūs esat atvainojies gandrīz par visu. Vai jūs, lūdzu, atvainosieties par to, ko izdarījāt kā Apvienotās Karalistes finanšu ministrs, un pēc tam varbūt mēs varētu jūsos klausīties?"@lv13
"Mr President, the Prime Minister has received some criticism this afternoon for his comment ‘British jobs for British workers’, but you can brush that aside, because from the moment he said it I do not think anybody seriously thought that he would ever, as a British Prime Minister, put the interests of British workers above that of his European dream. My goodness me, you showed that this afternoon, Prime Minister. It is just a pity that, apart from UKIP, virtually nobody seems to have bothered to turn up to listen to you. You are very popular here. You are very popular indeed because within a few days of the Irish saying ‘no’ to the Lisbon Treaty, you had rammed that Treaty through the British Parliament, breaking a specific manifesto pledge that you would give the British people a referendum on the Constitutional Treaty. Shame on you, Prime Minister, for doing that. You have devalued democracy in our country; you have devalued the trust that voters put in you as a British Prime Minister. Of course, we know the reason why. The reason why is that we would have voted ‘no’. You said in your speech that none but those on the extremes oppose European Union. Well, that may be right amongst professional career politicians, but a clear majority of the British people want us to have friendship and free trade with the European Union, but do not want to be members of this political Union. You cannot continue to build this European Union against public opinion. If you do it against the will of the people, you are storing up enormous social and political problems for the future. Please let the peoples of Europe decide their destiny. Do not have it done in parliaments like this and parliaments like Westminster. It will not work! As far as the economy is concerned, you have told us that somehow you are the economic guru; you are the man who can save the world. Well, I remember very well your first big act as Chancellor when you sold 400 metric tonnes of gold on the world’s exchanges at USD 275 an ounce. At today’s valuation, that would be USD 10 billion higher. It was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong. It was the fact that you announced in advance how much you were going to sell and on what day you were going to sell it. It was an error so basic that the average A-level economics student – even in these educationally devalued times – would not have done this. To add to that, you have destroyed our private pension system, and you took away from the Bank of England its ability to regulate the banks and gave it to the ‘tick-box’ bureaucrats of the FSA in Canary Wharf. We have not heard an apology. Your Government has apologised for the Amritsar massacre; you have apologised for slavery; you have apologised for virtually everything. Will you please apologise for what you did as British Chancellor, and then perhaps we might just listen to you?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de premier heeft vanmiddag kritiek gekregen op zijn opmerking ‘Britse banen voor Britse werknemers’. Die kritiek kunt u negeren, want ik denk niet dat, vanaf het moment dat hij dit heeft gezegd, er ook maar iemand is geweest die serieus heeft gedacht dat hij als Britse premier ooit de belangen van de Britse werknemers boven die van zijn Europese droom zou stellen. Goeie genade, premier! Dat hebt u vanmiddag wel laten zien. Het is jammer dat vrijwel niemand, de United Kingdom Independence Party uitgezonderd, de moeite lijkt te hebben genomen om naar u te komen luisteren. U bent hier heel populair. U bent werkelijk heel populair, want binnen enkele dagen na het Ierse ‘nee’ tegen het Verdrag van Lissabon, hebt u dit Verdrag door het Britse parlement gejaagd. Daarmee brak u een specifieke, in het openbaar gedane belofte dat u het Britse volk een referendum over het Grondwettelijk Verdrag zou geven. Schaam u voor deze handelswijze, premier. U hebt de democratie in ons land gedevalueerd; u hebt het vertrouwen beschaamd dat kiezers in u als premier van het Verenigd Koninkrijk hadden gesteld. We kennen natuurlijk allemaal de reden waarom. De reden is dat wij “nee” zouden hebben gestemd. U hebt in uw toespraak gezegd dat niemand behalve degenen aan de politieke uitersten tegen de Europese Unie zijn. Nou, dat mag zo zijn onder beroepspolitici, maar een duidelijke meerderheid van de Britse bevolking wil dat we vriendschappelijke betrekkingen en vrije handel met de Europese Unie hebben, maar wil geen lid van deze politieke Unie zijn. U kunt niet doorgaan deze Europese Unie op te bouwen tegen de publieke opinie in. Als u dat wel doet tegen de wil van het volk, kunt u in de toekomst enorme sociale en politieke problemen verwachten. Laat de volken van Europa alstublieft hun eigen lot bepalen. Laat dat niet doen in parlementen zoals dit Parlement en dat in Westminster. Het zal niet werken! Wat de economie betreft, hebt u ons verteld dat u op de een of andere manier de economische goeroe bent; u bent de man die de wereld kan redden. Nou, ik kan me nog heel goed uw eerste grote daad als minister van Financiën herinneren, toen u vierhonderd ton goud op de wereldbeurzen verkocht voor 275 dollar per ons. Momenteel zou het tien miljard dollar meer hebben opgebracht. Het punt is niet alleen dat u fout zat, want dat kan ons allemaal overkomen. Het punt is dat u vooraf hebt bekendgemaakt hoeveel u ging verkopen en op welke dag u het ging verkopen. Dat was een fundamentele fout die zelfs de gemiddelde scholier die eindexamen economie doet, niet zou hebben gemaakt, zelfs niet in deze tijden van onderwijsachteruitgang. Daarbij komt dat u ons particuliere pensioenstelsel hebt verwoest en u de Bank van Engeland haar bevoegdheid hebt ontnomen om de banken te reguleren en deze bevoegdheid hebt gegeven aan de “aankruisvakjes”-bureaucraten van de FSA in Canary Wharf. We hebben geen excuses gehoord. Uw regering heeft excuses aangeboden voor het bloedbad in Amritsar; u hebt excuses aangeboden voor de slavernij; u hebt excuses aangeboden voor vrijwel alles. Wilt u dan alstublieft ook uw excuses aanbieden voor wat u als Britse minister van Financiën hebt gedaan? Misschien dat we daarna naar u luisteren."@nl3
"Panie przewodniczący! Pan premier został dziś nieco skrytykowany za wygłoszoną przez siebie uwagę „brytyjskie miejsca pracy dla brytyjskich pracowników”, ale można to zignorować, gdyż od chwili, gdy to powiedział, nie sądzę, by ktokolwiek na poważnie sądził, że jako brytyjski premier kiedykolwiek przedłożyłby interesy brytyjskich pracowników nad interes swego europejskiego marzenia. Niech mnie kule biją, udowodnił pan to dziś, panie premierze. Szkoda tylko, że poza Partią Niepodległości Zjednoczonego Królestwa prawie nikt najwyraźniej nie pofatygował się na tą salę, by pana wysłuchać. Jest pan tu bardzo popularny. Jest pan naprawdę bardzo popularny, gdyż zaledwie kilka dni po irlandzkim „nie” dla traktatu lizbońskiego siłą przepchnął pan ten traktat przez brytyjski parlament, łamiąc konkretną obietnicę-manifest, że da pan Brytyjczykom możliwość wypowiedzenia się w referendum na temat traktatu konstytucyjnego. Niech się pan tego wstydzi, panie premierze. Zdeprecjonował pan demokrację w naszym kraju; zmarnował pan zaufanie, pokładane w panu przez wyborców jako brytyjskim premierze. Oczywiście wiemy, dlaczego tak jest. Jest tak dlatego, gdyż zagłosowalibyśmy na „nie”. Powiedział pan w swoim wystąpieniu, iż nikt poza osobami, mającymi skrajne poglądy, nie jest przeciwny Unii Europejskiej. No cóż, tak jest być może wśród zawodowych polityków, jednak wyraźna większość Brytyjczyków pragnie przyjaznych stosunków i wolnego handlu z Unią Europejską, lecz nie chce członkostwa w tej unii politycznej. Nie można wciąż budować tej Unii Europejskiej wbrew opinii publicznej. Jeśli będzie się to działo wbrew woli narodu, nawarstwią się tylko wielkie społeczne i polityczne problemy na przyszłość. Prosimy, niech narodom Europy wolno będzie zadecydować o własnym losie. Niech nie dzieje się to w parlamentach, takich jak ten i ten w Westminsterze. Nie tędy droga! Jeśli chodzi o gospodarkę, powiedział nam pan, że tak się składa, że jest pan jej guru; jest pan człowiekiem, który może ocalić świat. No cóż, bardzo dobrze pamiętam pana pierwszy znaczący ruch na stanowisku ministra finansów, kiedy to sprzedał pan 400 ton metrycznych złota na światowych giełdach za 275 dolarów za uncję. Według dzisiejszej wyceny byłoby to o 10 miliardów dolarów więcej. Nie chodzi jedynie o to, że się pan pomylił, bo wszyscy jesteśmy omylni. Chodzi o to, że ogłosił pan zawczasu, ile zamierza pan sprzedać i którego dnia zamierza pan to sprzedać. Był to tak podstawowy błąd, że przeciętny piątkowy student ekonomii – nawet w tych czasach obniżonej wartości edukacji – nie zrobiłby tego. Dodatkowo zniszczył pan nasz prywatny system ubezpieczeń emerytalnych i zabrał pan Bankowi Anglii prawo do regulacji banków i przekazał je pan biurokratom o mentalności typu „byle odhaczyć” z brytyjskiego urzędu regulacji rynków finansowych na Canary Wharf. Nie usłyszeliśmy żadnych przeprosin. Pański rząd przeprosił za masakrę w Amritsar; przeprosił pan za niewolnictwo; przeprosił pan niemal za wszystko. Czy mógłby pan łaskawie przeprosić za to, co zrobił pan jako brytyjski minister finansów? Może wtedy wysłuchamy, co pan ma do powiedzenia."@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor Primeiro-Ministro ouviu hoje aqui algumas críticas ao seu comentário “Empregos britânicos para os trabalhadores britânicos”, mas pode pôr-se isso de parte, porque desde que o proferiu, considero que ninguém pensa seriamente que alguma vez, na qualidade de Primeiro-Ministro britânico, colocaria os interesses dos trabalhadores britânicos acima dos do seu sonho europeu. Meu Deus, foi o que nos mostrou esta tarde, Senhor Primeiro-Ministro. É uma pena que, para além dos deputados trabalhistas britânicos no PE, praticamente ninguém pareça ter-se dado ao trabalho de aqui vir para o ouvir. É muito popular aqui. O Senhor Primeiro-Ministro é muito popular, porque, com efeito, escassos dias depois de os irlandeses terem dito “não” ao Tratado de Lisboa, forçou a apreciação do Tratado pelo Parlamento britânico, quebrando uma promessa eleitoral específica no sentido de permitir um referendo pelos britânicos sobre o Tratado Constitucional. Que vergonha, Senhor Primeiro-Ministro, essa sua atitude! Desvalorizou a democracia no nosso país; defraudou a confiança que eleitores depositaram no Primeiro-Ministro britânico. Evidentemente, sabemos porquê: porque teríamos votado “não”. Afirmou, no seu discurso, que só quem se situa nos extremos se opõe à União Europeia. Bem, isso pode ser verdade entre os políticos profissionais, mas uma clara maioria do povo britânico deseja manter uma amizade e o comércio livre com a União Europeia, mas não quer que sejamos membros desta União política. Não podem continuar a construir esta União Europeia contra a opinião pública. Se a construírem contra a vontade das populações, estarão a acumular enormes problemas sociais e políticos para o futuro. Por favor, deixem os povos da Europa decidir o seu destino. Não o façam em parlamentos como este e em parlamentos como o de Westminster. Não dará certo! No que respeita à economia, disse-nos, Senhor Primeiro-Ministro, ser, de alguma forma, um guru da economia; um homem que pode salvar o mundo. Bom, lembro-me muito bem da sua primeira grande medida como Ministro das Finanças, altura em que vendeu 400 toneladas métricas de ouro no mercado mundial a 275 dólares norte-americanos por onça. A valores actuais, seria 10 mil milhões de dólares mais caro. Não está aqui em causa apenas o facto de ter tomado uma medida errada, porque todos podemos cometer erros. Está sim o facto de ter anunciado antecipadamente a quantidade que iria vender e o dia em que o faria. Tratou-se de um erro tão básico que qualquer aluno médio de economia do nível do liceu – mesmo nestes tempos difíceis da escolaridade – não o cometeria. A somar a isso, destruiu o nosso sistema privado de pensões e retirou ao Banco de Inglaterra a sua capacidade de regular os bancos, entregando-a aos burocratas amadores da Autoridade dos Serviços financeiros (FSA) em Canary Wharf. Não ouvimos qualquer pedido de desculpas. O seu Governo pediu desculpas pelo massacre de Amritsar; pediu desculpa pela escravatura; pediu desculpa praticamente por tudo e por nada. Fará o favor de pedir desculpa pela sua actuação como Ministro das Finanças do Reino Unido? Nessa altura, então, talvez possamos ouvir o que tem para dizer."@pt17
"Domnule Preşedinte, dl prim-ministru a primit unele critici în această după-amiază pentru comentariul său „locuri de muncă britanice pentru britanici”, dar puteţi ignora acest lucru, pentru că din momentul în care a spus-o nu cred că cineva a crezut cu adevărat că, în calitate de prim-ministru britanic, ar pune interesele muncitorilor britanici deasupra visului său european. Şi doamne Dumnezeule, aţi demonstrat acest lucru în această după-amiază, domnule prim-ministru. E păcat doar că, în afară de UKIP (Partidul pentru Independenţa Regatului Unit), aproape nimeni nu pare să se fi deranjat să vină să vă asculte. Sunteţi foarte popular aici. Sunteţi foarte popular, desigur, pentru că la câteva zile de la răspunsul negativ al Irlandei în ceea ce priveşte Tratatul de la Lisabona, aţi împins cu forţa tratatul prin Parlamentul britanic, încălcând un angajament public specific prin care promiteaţi că veţi da poporului britanic un referendum cu privire la Tratatul Constituţional. Ruşinos, domnule prim-ministru, pentru că aţi procedat astfel. Aţi devalorizat democraţia în ţara noastră; aţi devalorizat încrederea pusă de alegători în dumneavoastră, în calitate de prim-ministru britanic. Desigur, cu toţii cunoaştem motivul. Motivul este că votul nostru ar fi fost negativ. Aţi spus în discursul dumneavoastră că nimeni în afară de extremişti nu se opune Uniunii Europene. Ei bine, aceasta poate fi adevărat printre politicienii profesionişti de carieră, dar o majoritate clară a britanicilor doreşte ca noi să avem relaţii de prietenie şi comerţ liber cu Uniunea Europeană, dar nu doreşte ca ţara lor să fie membră a acestei Uniuni politice. Nu puteţi continua să construiţi această Uniune Europeană împotriva opiniei publice. Dacă faceţi acest lucru împotriva dorinţei oamenilor, adunaţi probleme sociale şi politice enorme pentru viitor. Vă rugăm să permiteţi popoarelor Europei să decidă asupra destinului lor. Nu faceţi acest lucru în parlamente ca acesta şi parlamente ca Westminster. Nu va funcţiona! În ceea ce priveşte economia, ne-aţi spus că într-un fel sunteţi un guru al economiei; sunteţi omul care poate salva lumea. Ei bine, îmi amintesc foarte bine primul dumneavoastră document important în calitate de cancelar, când aţi vândut 400 de tone metrice de aur pe bursa mondială, la 275 de USD uncia (aproximativ 28 g). La evaluarea de astăzi, ar fi cu 10 miliarde de USD mai mult.. Nu a fost numai faptul că aţi greşit, pentru că putem cu toţii greşi. A fost faptul că aţi anunţat anticipat cât de mult veţi vinde şi ziua în care veţi vinde. A fost o eroare atât de fundamentală, pe care niciun student novice la economie - chiar în aceste vremuri în care educaţia este devalorizată - nu ar fi făcut-o. Mai mult, aţi distrus sistemul nostru de pensii private şi aţi luat Băncii Angliei abilitatea de a reglementa băncile şi aţi dat-o birocraţilor înguşti de la FSA din Canary Wharf. Nu am auzit nicio scuză. Guvernul dumneavoastră s-a scuzat pentru masacrul de la Amritsar; v-aţi cerut scuze pentru sclavie; v-aţi cerut scuze pentru aproape orice. Puteţi să vă cereţi scuze pentru ce aţi făcut în calitate de cancelar britanic şi apoi poate vă vom asculta?"@ro18
". Vážený pán predseda, pánovi premiérovi sa dnes popoludní dostalo kritiky za jeho poznámku o „britských pracovných miestach pre britských pracujúcich“, no nemusíte sa tým zaoberať, lebo od chvíle, kedy to povedal, si nemyslím, že by si niekto vážne myslel, že by niekedy, ako britský premiér, uprednostnil záujmy britských pracujúcich pred svojím európskym snom. Vďakabohu, dnes popoludní ste to dokázali, pán premiér. Je veľká škoda, že okrem Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) sa zdá, že prakticky nikto sa neunúval počúvať vás. Ste tu veľmi populárny. Ste skutočne veľmi populárny, pretože o niekoľko dní po tom, čo Íri povedali „nie“ Lisabonskej zmluve, ste tú Zmluvu pretlačili v britskom parlamente, čím ste porušili konkrétny volebný sľub, že britským občanom doprajete referendum o ústavnej zmluve. Hanbite sa za to, pán premiér. Znehodnotili ste demokraciu v našej krajine, znehodnotili ste dôveru, ktorú vám voliči ako britskému premiérovi dali. Samozrejme, poznáme dôvod. Dôvodom je, že by sme hlasovali proti. Vo svojom prejave ste povedali, že okrem extrémistov nikto nie je proti Európskej únii. Dobre, to je možno pravda medzi profesionálnymi kariérnymi politikmi, ale jasná väčšina Britov chce, aby sme mali s Európskou úniou priateľské vzťahy a voľný trh, ale nechce, aby sme boli členmi tejto politickej Únie. Nemôžete pokračovať v budovaní tejto Európskej únie proti verejnej mienke. Ak to robíte proti vôli ľudí, koledujete si o obrovské sociálne a politické problémy v budúcnosti. Prosím, nechajte európske národy, aby rozhodli o svojom osude. Nenechajte to robiť v parlamentoch, ani v tomto, ani vo westminsterskom parlamente. Nebude to fungovať! Pokiaľ ide o hospodárstvo, povedali ste nám, že ste akýmsi ekonomickým guru, že vy ste ten muž, ktorý dokáže zachrániť svet. Dobre, veľmi dobre si pamätám na váš prvý veľký čin vo funkcii premiéra, keď ste predali 400 metrických ton zlata na svetových burzách za 275 USD za uncu. Pri dnešnej cene by to bolo o 10 miliárd USD viac. Nešlo len o to, že ste urobili chybu, lebo všetci môžeme robiť chyby. Išlo o to, že ste vopred oznámili, koľko budete predávať a kedy budete predávať. Bola to taká základná chyba, že by ju neurobil ani priemerný stredoškolský študent ekonómie – ani v týchto časoch devalvácie vzdelania. A na dôvažok, zničili ste náš súkromný dôchodkový systém a britskú centrálnu banku Bank of England ste obrali o možnosť regulácie bánk a dali ste ju byrokratom z Úradu pre finančné služby v Canary Wharf. Nedočkali sme sa ospravedlnenia. Vaša vláda sa ospravedlnila za masaker v Amritsare, ospravedlnili ste sa za otroctvo, ospravedlnili ste sa prakticky za všetko. Ospravedlníte sa prosím aj za to, čo ste urobili ako britský premiér, a potom vás možno budeme aj počúvať?"@sk19
"Gospod predsednik, predsednik vlade je bil danes popoldne zaradi svojega komentarja „britanska delovna mesta za britanske delavce“ deležen kritike, vendar lahko to ignoriramo, kajti mislim, da od trenutka, ko je to izrekel, nihče nikoli ni resno pomislil, da bo kot britanski predsednik vlade interese britanskih delavcev postavil nad lastne evropske sanje. Moj Bog, vendar ste nam s tem postregli danes popoldne, predsednik vlade. Prav škoda je, da se razen tistih iz UKIP (Neodvisna stranka Združenega kraljestva) dejansko nihče drug ni potrudil priti, da bi vam prisluhnil. Tu ste zelo priljubljeni. Tu ste zares zelo priljubljeni, ker ste le v nekaj dneh po irskem „ne” Lizbonski pogodbi to pogodbo na hitro spravili skozi britanski parlament in pri tem prelomili javno izjavo, da boste britanskemu ljudstvu omogočili referendum glede Ustavne pogodbe. Za to naj vas bo sram, gospod predsednik vlade. V naši deželi ste razvrednotili demokracijo; razvrednotili ste zaupanje, ki so ga volivci imeli v vas kot britanskega predsednika vlade. Seveda vemo, kakšen je razlog za to. Razlog je v tem, da bi se mi izrekli za „ne”. V svojem govoru ste rekli, da samo tisti na skrajnih robovih nasprotujejo Evropski uniji. To morda drži med profesionalnimi kariernimi politiki, velika večina Britancev pa si želi, da bi z Evropsko unijo gojili prijateljske vezi in prosto trgovino, ne želijo pa biti člani te politične unije. Evropske unije ne morete še naprej graditi v nasprotju z javnim mnenjem. Če boste to počeli zoper voljo ljudi, si za v prihodnje kopičite ogromne socialne in politične probleme. Pustite, prosim, da narodi Evrope odločajo o svoji usodi. Naj se to ne počne v parlamentih, kot je ta, in v parlamentih, kot je westminstrski. To ne bo uspešno! Kar zadeva gospodarstvo, ste nam povedali, da ste neke vrste gospodarski guru; ste mož, ki lahko reši svet. Zelo dobro se spomnim vašega prvega velikega dejanja kot ministra, ko ste na svetovnih borzah prodali 400 metričnih ton zlata po 275 USD za unčo. Glede na današnje vrednotenje, bi to pomenilo 10 milijard USD več. Ne gre le za dejstvo, da ste se zmotili, kajti zmotimo se lahko vsi. Gre za dejstvo, da ste vnaprej najavili, koliko nameravate prodati in kdaj nameravate prodati. Šlo je za tako osnovno napako, ki je še povprečen študent ekonomije – celo v tem času, ko je izobraževanje razvrednoteno – ne bi zagrešil na zaključnem izpitu na visoki ravni. K temu naj še dodam, da ste uničili naš zasebni pokojninski sistem, Bank of England pa ste odvzeli sposobnost reguliranja bank in jo izročili birokratom FSA in Canary Wharf, ki le vnašajo ustrezne oznake v prazna okenca. Nismo pa slišali opravičila. Vaša Vlada se je opravičila za pokol v Amritsaru; opravičili ste se za suženjstvo; opravičili ste se pravzaprav za vse. Se boste, prosim, opravičili za to, kar ste storili kot britanski finančni minister, potem pa vam bomo morda prisluhnili?"@sl20
"Herr talman! Premiärministern fick kritik i eftermiddags för hans kommentar om ”brittiska arbeten till brittiska arbetare”, men ni kan bortse från detta, eftersom från det ögonblick då han sa det så tror jag inte att någon på allvar trodde att han någonsin skulle, i egenskap av brittisk premiärminister, sätta brittiska arbetstagares intressen före sin europeiska dröm. Det visade ni verkligen i eftermiddag, herr premiärminister. Det är bara synd att, bortsett från UK Independence Party, verkar praktiskt taget ingen ha brytt sig om att dyka upp för att lyssna på er. Ni är väldigt populär här. Ni är verkligen populär här eftersom ni, inom ett par dagar efter Irlands ”nej” till Lissabonfördraget, lyckades driva igenom just det fördraget i det brittiska parlamentet och i och med det bryta ett särskilt offentligt deklarerat löfte till det brittiska folket om att de skulle få folkomrösta om konstitutionsfördraget. Skäms på er, herr premiärminister, för att ni gjorde så. Ni har devalverat demokratin i ert eget land, och ni har devalverat det förtroende som era väljare har för er som brittisk premiärminister. Självklart vet vi varför. Anledningen är att vi skulle ha röstat nej. Ni sa i ert anförande att det bara är extremister som är emot EU. Det kan kanske stämma in på yrkespolitiker, men en klar majoritet av det brittiska folket vill ha vänskap och fri handel med Europeiska unionen utan att vara medlemmar av denna politiska union. Ni kan inte fortsätta att bygga detta EU mot allmänhetens vilja. Om ni gör det mot folkets vilja kommer ni att lagra enorma sociala och politiska problem för framtiden. Var snäll och låt Europas folk få bestämma sitt eget öde. Låt det inte ske i parlament som detta eller som Westminster. Det kommer inte att fungera! När det gäller ekonomin har ni sagt att ni av någon anledning är ekonomins guru. Ni är mannen som kan rädda världen. Jag kommer väl ihåg er första stora åtgärd som finansminister när ni sålde 400 metriska ton guld på världsmarknaden för 275 US-dollar per uns. Enligt dagens uppskattning skulle det vara värt 10 miljarder US-dollar mer. Det var inte bara det att ni misstog er; det kan ju hända alla. Det var det att ni tillkännagav i förväg hur mycket ni skulle sälja och på vilken dag försäljningen skulle ske. Det var ett grundläggande misstag som inte ens en medelmåttlig ekonomistudent på grundkursen – till och med i dessa utbildningsmässigt devalverade tider – skulle ha begått. Dessutom har ni ödelagt vårt privata pensionssystem, och ni fråntog Bank of England dess förmåga att reglera bankerna och gav det i stället till Finansinspektionens begränsade byråkrater vid Canary Wharf. Vi har inte hört någon ursäkt. Er regering har bett om ursäkt för Amritsarmassakern, ni har bett om ursäkt för slaveriet, ni har bett om ursäkt för så gott som allt. Vill ni vara snäll och be om ursäkt för vad ni gjorde som finansminister, så kan vi kanske börja lyssna på er?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,10,4,21,21,9,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph