Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-24-Speech-2-338"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090324.28.2-338"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome the Prime Minister on this, the first leg, of the ‘Brown G20 World Tour’. You have sketched a big agenda for the G20, Prime Minister, from combating world poverty to nuclear disarmament, to peace in the Middle East, and I wish you success. My group congratulates you and your colleagues in the European Council for mapping out the contours of a common approach, albeit on a more limited agenda, to the summit next week. Opportunities to work with the Obama Administration should not be spoilt by a transatlantic war of words. I know we share that view, but America retains its affection for skeletal regulation, and the reality of this recession shows that those who wilfully ignored bad practice are now suffering most. We need a European financial services authority. By all means press others to support the same standards, but caution from them cannot condone inaction from us. As you say, we need to lock honesty, transparency and the rule of law into the financial system. Reform of global financial institutions is necessary too, to stop current account surpluses and excess liquidity fuelling global boom and bust. We need the IMF to fill that role. Can it assemble more assets with increased access to crisis funds? Should it become a real asset manager for parts of the global savings pool, second-guessing speculators, preventing panic, stabilising markets? How can we reform its decision-making structures to reflect the demand for more democratic oversight and the power of emerging economies? It is crucial too, despite the pain of recession, to confront the challenge of climate change and the problems posed by poverty. Prime Minister, you spoke about the need for action, so will you give the IMF and the World Bank an explicit mandate to tackle the drought, flooding and disease that accompany global warming in the developing world? Will you make sure they grant, lend and plan not just for market success, but to achieve social progress and green goals too? We need a new and sustainable economy enshrined in a global social contract. The era of easy money is past. For future growth, making a living must not equate to making a killing. But to achieve these things Europe must marshal consensus, and the UK must be part of it. Prime Minister, you and I carry different colours from the political pallet, but as fellows Scots with a burning belief in progressive politics, I know that we both understand Burns when he wrote: ‘Oh would some Power the gift to give us, to see ourselves as others see us’. And those parties pushing themselves and Britain to the sidelines of Europe will cost their country dear. So let Britain be a positive partner, cast in the European mould. Prime Minister, I expect the single currency to emerge stronger from this crisis. In the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro’s wing. You designed five byzantine tests that prevented British entry these past 10 years. Will you now work to bring the United Kingdom into the euro in the post-recession period? The UK should not stand back to the wall while others take to the floor. This is a dance that Britain should join."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, vítám pana premiéra při příležitosti této první etapy „Brownova světového turné předcházejícího schůzce G20“. Pro G20 jste navrhnul velký program, pane premiére, a to od boje proti světové chudobě až po jaderné odzbrojování a mír na Blízkém východě, a já vám přeji úspěch. Moje skupina vám a vašim kolegům z Evropské rady blahopřeje k načrtnutí obrysů společného přístupu pro účely schůzky na nejvyšší úrovni, která se koná příští týden, ačkoli tento program je omezenější. Příležitosti spolupracovat s administrativou prezidenta Obamy by neměly být zmařeny transatlantickou slovní válkou. Víme, že v této otázce se shodneme, ale Amerika si stále zachovává svou náklonnost ke slabé regulaci a realita současné recese ukazuje, že ti, kteří záměrně přehlíželi špatné praktiky, nyní trpí nejvíce. Potřebujeme evropský úřad pro finanční služby. Je třeba využít všechny prostředky na to, aby ostatní podporovali tytéž standardy, ale ani jejich obezřetnost nemůže přehlížet naši nečinnost. Jak říkáte, ve finančním systému je třeba zajistit čestnost, transparentnost a dodržování právních předpisů. Potřebná je rovněž reforma světových finančních institucí, a to s cílem zamezit tomu, aby globální růst a pokles byly podněcovány na základě přebytků běžného účtu a likvidních zůstatků. Je třeba, aby tuto úlohu hrál MMF. Může s lepším přístupem ke krizovému fondu shromáždit více prostředků? Měl by se stát skutečným správcem prostředků pro část globálních úspor, předvídat spekulanty, předcházet panice, stabilizovat trhy? Jak můžeme reformovat jeho rozhodovací struktury tak, aby odrážely požadavek na demokratičtější dozor a pravomoci rozvíjejících se zemí? Navzdory problému recese je také důležité postavit se výzvě změny klimatu a problému chudoby. Pane premiére, hovořil jste o tom, že je třeba jednat, udělíte tedy MMF a Světové bance výslovný mandát, aby se zabývaly obdobími sucha, záplavami a nemocemi, které doprovází globální oteplování v rozvojových zemích? Zajistíte, aby schvalovaly půjčky, půjčovaly a plánovaly nejen za účelem tržního úspěchu, ale také za účelem dosažení sociálního pokroku a cílů v oblasti životního prostředí? Potřebujeme nové a udržitelné hospodářství stanovené globální sociální dohodou. Doba lehce nabytých peněz je minulostí. Aby se v budoucnosti dosáhlo růstu, vydělávání si na živobytí se nesmí rovnat zabíjení. Avšak aby se těchto věcí dosáhlo, Evropa musí dospět ke konsenzu a Spojené království musí být jeho součástí. Pane premiére, já a vy uznáváme jiné barvy politické palety, ale vím, že jako Skotové s horoucí vírou v progresivní politiku oba chápeme Burnse, když napsal: „Ó kdyby nám tak nějaká síla dala ten dar vidět se tak, jak nás vidí jiní.“ A ty strany, které sebe a Británii tlačí směrem od Evropy na vedlejší trať, přijdou svou zemi draho. Ať je tedy Británie pozitivním partnerem podílejícím se na formování Evropy. Pane premiére, očekávám, že jednotná měna bude touto krizí posílena. V tomto mrazivém závanu recese se investoři ukryli pod ochranná křídla eura. Navrhl jste pět složitých testů, které Británii za posledních 10 let zabránily vstoupit do eurozóny. Budete nyní pracovat na tom, aby Spojené království přešlo na euro v období po recesi? Spojené království by nemělo stát vzadu u zdi, zatímco ostatní tancují. Toto je tanec, ke kterému by se měla Británie připojit."@cs1
"Hr. formand! Jeg hilser premierministeren velkommen her på første del af "Browns G20-verdensturne". De har skitseret en stor dagsorden for G20-topmødet – fra bekæmpelse af verdens fattigdom til atomnedrustning – og jeg ønsker Dem held og lykke. Min gruppe lykønsker Dem og Deres kolleger i Det Europæiske Råd med at have tegnet konturerne af en fælles tilgang – skønt det er med en mere begrænset dagsorden – til næste uges topmøde. Mulighederne for et samarbejde med Obamaregeringen bør ikke ødelægges af en transatlantisk krig på ord. Jeg ved, at vi er enige herom, men USA bevarer sin kærlighed til skeletforordninger, og denne recessions virkelighed viser, at de, der med vilje ignorerede dårlig praksis, nu lider mest. Vi har brug for en europæisk myndighed for finansielle tjenester. Vi bør bestemt presse andre til at gå ind for samme standarder, men forsigtighed fra deres side kan ikke tilgive passivitet fra vores side. Som De siger, skal vi låse hæderlighed, gennemsigtighed og retsstatsprincipper fast i det finansielle system. Det er også nødvendigt at reformere de globale finansielle institutioner for at undgå, at overskuddet på betalingsbalancens løbende poster og overskudslikviditet giver næring til globale op- og nedture. IMF skal udfylde denne rolle. Kan den samle flere midler med øget adgang til krisefonde? Skal den blive til forvalter af likvide midler for dele af den globale opsparingspulje og for spekulanter, der søger at forudsige fremtiden, med henblik på at forhindre panik og stabilisere markederne? Hvordan kan vi reformere dens beslutningstagningsstrukturer, så de afspejler efterspørgslen efter mere demokratisk opsyn og vækstøkonomiernes magt? Trods lavkonjunkturens smerte er det også yderst vigtigt at se på udfordringerne fra klimaændringer og fattigdom. De talte om behovet for en indsats, hr. premierminister, så vil De venligst give IMF og Verdensbanken et eksplicit mandat til at håndtere de tørker, oversvømmelser og sygdomme, der rammer udviklingslandene som følge af den globale opvarmning. Vil De sørge for, at de ikke kun bevilger, udlåner og planlægger med henblik på markedsmæssig succes, men også til fordel for sociale fremskridt og grønne mål? Vi har brug for en ny og bæredygtig økonomi, der er knæsat i en global social kontrakt. De lettjente penges æra er forbi. I den fremtidige vækst skal det at tjene til livets ophold ikke være ensbetydende med, at man slagter andre. For at nå disse mål skal Europa imidlertid skabe enighed, og Det Forenede Kongerige skal være en del heraf. De og jeg har forskellig politisk farve, men som skotske landsmænd med en brændende tro på progressiv politik ved jeg, at vi begge forstår Burns' ønske om, at vi får mulighed for at se os selv på samme måde, som andre opfatter os. Og de partier, der skubber sig selv og Storbritannien ud på sidelinjen i EU, kommer til at koste deres land dyrt. Så lad Storbritannien være en positiv partner, der står med fødderne solidt plantet i den europæiske jord. Hr. premierminister, jeg forventer, at den fælles valuta bliver styrket af denne krise. Under recessions kølige vinde har investorerne søgt ly under euroens vinger. De udtænkte fem byzantinske prøver, der har holdt Storbritannien uden for euroen i de seneste 10 år. Vil De nu arbejde for at få Det Forenede Kongerige til at tilslutte sig eurosamarbejdet i tiden efter krisen? Det Forenede Kongerige bør ikke stå op ad muren, mens andre træder dansen. Det er en dans, som Storbritannien også bør deltage i."@da2
"Sehr geehrter Herr Präsident, Ich begrüße den Premierminister bei der ersten Station seiner „Brown-G20-Welttournee“. Sie haben eine umfangreiche Agenda für die G20 aufgestellt, Herr Premierminister, vom Kampf gegen die Armut in der Welt über die atomare Abrüstung bis hin zum Frieden im Nahen Osten, und ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Meine Fraktion gratuliert Ihnen und Ihren Kollegen im Europarat zur Darstellung der großen Konturen für einen gemeinsamen Ansatz, wenn auch in einer begrenzteren Agenda, für den Gipfel nächste Woche. Die Chancen, mit der Obama-Regierung zusammenzuarbeiten, sollten nicht durch einen transatlantischen Wortkrieg verdorben werden. Ich weiß, wir teilen diese Ansicht, aber Amerika neigt weiterhin zu einer minimalen Regulierung, und die Realität dieser Rezession zeigt, dass diejenigen, die die üblen Methoden vorsätzlich ignoriert haben, nun am meisten darunter leiden. Wir brauchen eine europäische Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen. Versuchen Sie ruhig, die anderen zur Unterstützung derselben Standards zu bewegen, aber ihre Vorsicht darf nicht dazu führen, dass wir untätig sind. Wie Sie gesagt haben, müssen wir Ehrlichkeit, Transparenz und das Rechtsstaatsprinzip fest im Finanzsystem verankern. Die Reform der globalen Finanzinstitutionen ist notwendig, um Leistungsbilanzüberschüsse und Überliquidität zu stoppen, die weiterhin Öl ins Feuer des globalen Boom-and-Bust-Zyklus gießen. Für die Erfüllung dieser Aufgabe brauchen wir den IWF. Kann er mit einem besseren Zugang zu den Krisenfonds mehr Vermögen aufbauen? Sollte er zu einem echten Vermögensverwalter für Teile des globalen Spareinlagenreservoirs, für wahrsagende Spekulanten werden, Panik verhüten, Märkte stabilisieren? Wie können wir seine Entscheidungsstrukturen verändern, um die Forderung nach einer demokratischeren Aufsicht und die Macht der Schwellenländer widerzuspiegeln? Es ist aber auch von größter Bedeutung, sich trotz der schmerzhaften Rezession der Herausforderung des Klimawandels und den Problemen der Armut zu stellen. Sehr geehrter Premierminister, Sie sprachen von der Notwendigkeit zu handeln, werden Sie dann auch dem IWF und der Weltbank den expliziten Auftrag erteilen, die Dürre, die Überschwemmungen und die Krankheiten zu bekämpfen, die die globale Erderwärmung in den Entwicklungsländern begleiten werden? Werden Sie sicherstellen, dass sie nicht nur wegen des Markterfolgs gewähren, leihen und planen, sondern, um sozialen Fortschritt zu erreichen und Umweltziele zu verwirklichen? Wir brauchen eine neue und nachhaltige Wirtschaft, die in einem globalen Sozialvertrag verankert ist. Die Ära des billigen Geldes ist Vergangenheit. Für ein künftiges Wachstum darf das Bestreiten des Lebensunterhalts nicht mit der Vernichtung von Leben aufgewogen werden. Aber um das zu erreichen, muss Europa einen Konsens erzielen und Großbritannien muss ein Teil davon sein. Sehr geehrter Premierminister, Sie und ich tragen verschiedene Farben der politischen Palette, aber als schottische Landsleute mit einem festen Glauben an eine progressive Politik weiß ich, dass wir beide Burns richtig verstehen, wenn er schreibt: „Oh wäre uns doch die Gabe gegeben, uns mit den Augen der Anderen zu sehen.“ Und diese Parteien, die sich selbst und Großbritannien an den Rand Europas drängen, werden ihrem Land teuer zu stehen kommen. Daher soll Großbritannien ein positiver Partner sein, der in der europäischen Form gegossen wird. Herr Premierminister, ich erwarte, dass die Einheitswährung gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. Im kalten Wind der Rezession haben sich die Investoren in den Schutz des Euro geflüchtet. Sie haben fünf sehr komplizierte Tests entworfen, die in den vergangenen zehn Jahren den Eintritt der Briten verhindert haben. Werden Sie nun daran arbeiten, das Vereinigte Königreich in der Phase nach der Rezession auf den Euro umzustellen? Das Vereinigte Königreich sollte nicht an der Wand stehen bleiben, während die anderen sich auf das Parkett begeben. An diesem Tanz sollten die Briten teilnehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω τον κύριο Πρωθυπουργό σε αυτό το πρώτο σκέλος της «Παγκόσμιας Περιοδείας Brown G20». Η ημερήσια διάταξη για τη σύνοδο κορυφής G20 που καταρτίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ευρεία, συμπεριλαμβάνοντας θέματα από την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας ως τον πυρηνικό αφοπλισμό και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Η ομάδα μου συγχαίρει τόσο εσάς όσο και τους συναδέλφους σας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ότι χαράξατε το πλαίσιο μιας κοινής προσέγγισης, αν και με πιο περιορισμένη ημερήσια διάταξη, για τη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας. Οι ευκαιρίες για συνεργασία με την κυβέρνηση του κυρίου Obama δεν πρέπει να χαθούν λόγω ενός διατλαντικού λεκτικού πολέμου. Γνωρίζω ότι συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη, αλλά η Αμερική εξακολουθεί να υποστηρίζει την ελάχιστη ρύθμιση και η πραγματικότητα της σημερινής ύφεσης αποδεικνύει ότι περισσότερο απ’ όλους υποφέρουν εκείνοι που ηθελημένα αγνόησαν τις κακές πρακτικές. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αρχή οικονομικών υπηρεσιών. Πρέπει με όλα τα μέσα να πιέσουμε τους άλλους να υποστηρίξουν τα ίδια πρότυπα, αν όμως εκείνοι είναι επιφυλακτικοί, αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται η δική μας αδράνεια. Όπως είπατε, πρέπει να εγκαταστήσουμε την τιμιότητα, τη διαφάνεια και την ευνομία στο οικονομικό μας σύστημα. Απαραίτητη είναι επίσης η μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στα πλεονάσματα των τρεχόντων λογαριασμών και στην υπερβάλλουσα ρευστότητα, η οποία τροφοδοτεί την παγκόσμια άνθιση και ύφεση. Το ρόλο αυτό πρέπει να αναλάβει το ΔΝΤ. Μπορεί να συναθροίσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία με αυξημένη πρόσβαση στα ταμεία της κρίσης; Είναι καλό να γίνει διαχειριστής των πραγματικών στοιχείων ενεργητικού για μέρη των παγκόσμιων κοινοπραξιών αποταμιεύσεων, των καιροσκόπων δεύτερης ευκαιρίας, για την αποτροπή του πανικού και τη σταθεροποίηση των αγορών; Πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τις δομές λήψης αποφάσεών του, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την απαίτηση για περισσότερο δημοκρατική επίβλεψη και τη δύναμη των αναδυόμενων οικονομιών; Είναι επίσης πολύ σημαντικό, παρά τη δυσχερή κατάσταση της ύφεσης, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και των προβλημάτων που προκαλεί η φτώχεια. Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για την ανάγκη ανάληψης δράσης· προτίθεστε λοιπόν να δώσετε στο ΔΝΤ και στην Παγκόσμια Τράπεζα σαφή εντολή για την αντιμετώπιση της ξηρασίας, των πλημμύρων και των ασθενειών που ακολουθούν την αναθέρμανση του πλανήτη στις αναπτυσσόμενες χώρες; Θα βεβαιωθείτε ότι θα προβούν σε παροχές, δανεισμό και σχεδιασμό όχι μόνο για την επιτυχία της αγοράς, αλλά και για την επίτευξη της κοινωνικής προόδου και των οικολογικών στόχων; Έχουμε ανάγκη μια νέα και βιώσιμη οικονομία, η οποία να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός παγκόσμιου κοινωνικού συμβολαίου. Η εποχή του εύκολου κέρδους ανήκει στο παρελθόν. Για τη μελλοντική ανάπτυξη, η οικονομική επιτυχία κάποιων δεν πρέπει να είναι μοιραία για κάποιους άλλους. Για να επιτευχθούν όμως αυτά τα πράγματα, η Ευρώπη πρέπει να επιτύχει συμβιβασμό και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποτελεί μέρος του. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς κι εγώ φέρουμε διαφορετικά χρώματα από την πολιτική παλέτα, ως Σκωτσέζοι όμως και οι δύο με ακράδαντη πίστη στην προοδευτική πολιτική, γνωρίζω ότι και οι δύο κατανοούμε τι ήθελε να πει ο Burns όταν έγραφε: «Μακάρι κάποια Δύναμη να μας δώσει το χάρισμα να αντικρύσουμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπουν οι άλλοι». Και τα κόμματα αυτά πιέζουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τη Μεγάλη Βρετανία στο περιθώριο της Ευρώπης, πράγμα που η χώρα θα πληρώσει ακριβά. Ας είναι λοιπόν η Βρετανία ένας θετικός εταίρος μέσα στο ευρωπαϊκό χωνευτήρι. Κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένω το κοινό νόμισμα να βγει ενισχυμένο από αυτή την κρίση. Οι επενδυτές έχουν βρει καταφύγιο κάτω από τις φτερούγες του ευρώ, για να προστατευθούν από τους κρύους ανέμους της ύφεσης. Τα τελευταία 10 χρόνια σχεδιάσατε πέντε δαιδαλώδεις ελέγχους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εισαγωγή της Βρετανίας στη ζώνη του ευρώ. Θα εργαστείτε τώρα για να οδηγήσετε το Ηνωμένο Βασίλειο στο ευρώ στην περίοδο μετά από την κρίση; Το ΗΒ δεν πρέπει να μένει πίσω και να κοιτάζει τους άλλους να προοδεύουν. Είναι ώρα και η Βρετανία να μπει στο χορό."@el10
"Señor Presidente, doy la bienvenida al Primer Ministro en esta, la primera etapa de la «Gira Mundial Brown G-20». Ha esbozado usted una gran agenda para el G-20, Primer Ministro, desde combatir la pobreza mundial, pasando por el desarme nuclear, hasta la paz en Oriente Medio, y le deseo éxito en su tarea. Mi grupo quiere darles la enhorabuena a usted y a sus colegas del Consejo Europeo por proyectar los detalles de un enfoque común, aunque en una agenda más limitada, para la cumbre de la semana que viene. Las oportunidades de trabajar con la Administración Obama no deberían echarse a perder por una guerra transatlántica de palabras. Sé que compartimos esa perspectiva, pero Estados Unidos conserva su afecto por la regulación estructural y la realidad de esta recesión nos muestra que aquellos que ignoraron intencionadamente la práctica negativa, son los que más están sufriendo ahora. Necesitamos una autoridad europea de servicios financieros. Por supuesto, hay que presionar a los demás para que apoyen los mismos criterios, pero su cautela no puede justificar una falta de acción por nuestra parte. Como usted dice, necesitamos garantizar la honestidad, la transparencia y el estado de derecho en el sistema financiero. La reforma de las instituciones financieras globales también es necesaria, para frenar los excedentes contables actuales y el exceso de liquidez que alimentan el y la quiebra globales. Necesitamos que el FMI desempeñe esa función. ¿Puede reunir más activos con mayor acceso a los fondos de crisis? ¿Debería convertirse en un auténtico administrador de activos para partes de la piscina global de ahorros y especuladores que se anticipan, impidiendo el pánico y estabilizando los mercados? ¿Cómo podemos reformar estas estructuras de toma de decisiones para reflejar la demanda de una supervisión más democrática y el poder de las economías emergentes? Asimismo, es crucial a pesar del daño de la recesión, enfrentarse al reto del cambio climático y los problemas que plantea la pobreza. Primer Ministro, usted habló de la necesidad de acción, entonces, ¿dará instrucciones al FMI y al Banco Mundial para abordar la sequía, las inundaciones y la enfermedad que acompañan al calentamiento global en el mundo en vías de desarrollo? ¿Se asegurará de que conceden y prestan ayudas y elaboran planes no sólo para conseguir el éxito del mercado, sino para lograr progreso social y también objetivos medioambientales? Necesitamos un contrato social global que consagre una economía nueva y sostenible contenida. La época del dinero fácil ha pasado. Para conseguir un futuro crecimiento, no se debe identificar ganarse la vida con enriquecerse. Pero para conseguir estas cosas, Europa debe alcanzar el consenso y el Reino Unido debe formar parte de él. Primer Ministro, usted y yo lucimos distintos colores de la paleta política, pero como escoceses con una confianza ferviente en la política progresista, sé que ambos entenderemos a Burns cuando escribió: «Oh, que algún poder nos haga el regalo de vernos a nosotros mismos como los otros nos ven». Les saldrá caro a sus países que esas partes estén empujándose entre sí y empujando a Gran Bretaña hacia los laterales de Europa. Así que permitamos que Gran Bretaña sea un socio positivo formado en el molde europeo. Primer Ministro, espero que la moneda única emerja con más fuerza de esta crisis. El frío viento de la recesión ha motivado que los inversores se refugien bajo el ala del euro. Usted diseñó cinco pruebas bizantinas que impidieron la entrada británica estos últimos diez años. ¿Trabajará por traer el euro al Reino Unido ahora tras la recesión? El Reino Unido no debería permanecer de espaldas a la pared mientras otros salen a la pista de baile. Éste es un baile al que Gran Bretaña debería unirse."@es21
"Härra president, ma tervitan peaministrit sellel „Browni G-20 maailmaturnee” esimesel etapil. Härra peaminister, te olete G-20 kohtumiseks koostanud mahuka päevakava, alates võitlusest vaesusega kuni tuumarelvastuse leviku tõkestamise ning rahuni Lähis-Idas, ning ma soovin teile edu. Minu fraktsioon õnnitleb teid ja teie kolleege Euroopa Ülemkogus ühtse lähenemise piiride koostamise puhul järgmise nädala kohtumiseks, kuigi päevakava on tunduvalt piiratum. Võimalust Obama administratsiooniga koos töötada ei tohiks rikkuda üleatlandilise sõnasõjaga. Ma tean, et me jagame seda vaadet, kuid Ameerika jääb oma visandliku seadustiku juurde ning selle languse reaalsus näitab, et kõige enam kannatavad praegu just need, kes ignoreerisid sihilikult häid tavasid. Me vajame Euroopa finantsteenuste ametit. Me peame samu standardeid kõikide vahenditega teistele peale suruma, kuid oma tegevusetust ei saa me nende ettevaatusega välja vabandada. Nagu te ütlesite, vajame me finantssüsteemi ausust, läbipaistvust ja võrdsust seaduste ees. Samuti on vaja reformida globaalseid finantsinstitutsioone, et takistada praegusel ülejäägil ja liigsel likviidsusel ülemaailmset buumi üle kuumendamast. Seda rolli peab täitma IMF. Kas sellel oleks võimalik koguda rohkem raha parema juurdepääsuga kriisifondidesse? Kas see peaks saama globaalse ühisfondi tõeliseks varahalduriks, mis uurib hangeldajate tegevust, et vältida paanikat ja stabiliseerida turge? Kuidas me saaksime reformida selle otsustusstruktuuri nii, et see vastaks rohkem demokraatliku kontrolli ning arenevate majanduste nõudlusele? Samuti on languse negatiivsetest mõjudest hoolimata oluline jätkata võitlust kliimamuutuste ning vaesusega kaasnevate probleemidega. Härra peaminister, te rääkisite tegutsemise vajadusest. Kas te annate siis IMFile ja Maailmapangale selgesõnalise mandaadi, et tõkestada arengumaades globaalse soojenemisega kaasaskäivat põuda, üleujutusi ja haigusi? Kas te olete veendunud, et need ei toeta, laena ja planeeri ainult majanduse edu, vaid ka sotsiaalset arengut ja roheliste eesmärkide saavutamist? Me vajame uut ja jätkusuutlikku majandust, mis oleks kirja pandud globaalses sotsiaalses lepingus. Lihtsa raha ajajärk on läbi. Selleks, et saavutada tulevane majanduskasv, ei pea elatise teenimine võrduma tapmisega. Kuid selleks, et see kõik Euroopas saavutada, tuleb tarbijaid suunata ning ka ÜK peab selles osalema. Härra peaminister, teie ja mina kanname poliitilisel platvormil erinevaid värve, kuid ma tean, et šotlastena, kellel on tugev usk progressiivsesse poliitikasse, mõistame me mõlemad Burnsi, kes kirjutas: „Oh annaks mõni jõud meile võime ennast näha nii nagu teised meid näevad”. Ning need parteid suruvad ennast ja Suurbritanniat Euroopa keskmest eemale, mis läheb nende riigile kalliks maksma. Seega, las Suurbritannia olla positiivne partner, kuju Euroopa vormis. Härra peaminister, ma eeldan, et ühisvaluuta muutub selles kriisis tugevamaks. Investorid on languse külma tuule eest varju otsinud euro kaitsva tiiva alt. Teie loodud on viis bütsantslikku testi, mis on takistanud Suurbritannial 10 aastat euroga liitumist. Kas te nüüd, langusjärgsel perioodil, hakkate töötama selle nimel, et Ühendkuningriik euroga liituks? ÜK ei tohiks seista seina ääres, ajal kui teised on keset saali. Suurbritannia peaks selle tantsuga ühinema."@et5
"Arvoisa puhemies, toivotan pääministerin tervetulleeksi "Brownin G20-maailmankiertueen" ensimmäiselle osuudelle. Arvoisa pääministeri, olette hahmotellut G20-kokoukselle laajan asialistan, joka kattaa aiheita maailman köyhyyden torjumisesta ydinaseriisuntaan ja Lähi-idän rauhaan, ja toivotan teille menestystä. Ryhmäni kiittää teitä ja kollegojanne Eurooppa-neuvostossa yhteisen lähestymistavan muotoilemisesta ensi viikon huippukokousta varten, vaikkakin suppeamman asialistan pohjalta. Yhteistyömahdollisuuksia Barack Obaman hallinnon kanssa ei pitäisi pilata transatlanttisella sanasodalla. Tiedän, että olemme tästä yhtä mieltä, mutta Yhdysvallat haluaa edelleen karsia sääntelyn minimiin, ja nykyinen lama osoittaa, että ne, jotka tarkoituksellisesti katsoivat huonoja toimintatapoja läpi sormien, kärsivät nyt kaikkein eniten. Tarvitsemme eurooppalaisen rahoituspalveluviranomaisen. Painostakaa kaikin mokomin muita kannattamaan samoja vaatimuksia, mutta heidän varovaisuutensa ei oikeuta meidän toimettomuuttamme. Kuten sanotte, rehellisyys, avoimuus ja oikeusjärjestys on kytkettävä tiiviisti rahoitusjärjestelmään. Maailmanlaajuisten rahoituslaitosten uudistaminen on myös välttämätöntä, jotta vaihtotaseen ylijäämät ja ylimääräinen maksuvalmius lakkaisivat ruokkimasta maailmanlaajuista noususuhdannetta ja vararikkoa. IMF:n on otettava kyseinen tehtävä hoitaakseen. Pystyykö se keräämään enemmän varoja kriisirahoituksen paremman saatavuuden turvin? Pitäisikö siitä tulla osalle maailmanlaajuisia säästörahastoja, jälkiviisaille keinottelijoille, tosiasiallinen varainhoitaja, joka ehkäisisi paniikkia ja vakauttaisi markkinat? Miten voimme uudistaa sen päätöksentekorakenteita vastaamaan demokraattisemman valvonnan tarvetta ja voimakkaasti kasvavien talouksien valtaa? Laman aiheuttamista vaikeuksista huolimatta on olennaisen tärkeää käydä käsiksi ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen ja köyhyyden aiheuttamiin ongelmiin. Arvoisa pääministeri, puhuitte toiminnan tarpeesta, joten annatteko IMF:lle ja Maailmanpankille täsmälliset valtuudet torjua kuivuutta, tulvia ja tauteja, joita ilmaston lämpenemisestä seuraa kehitysmaissa? Huolehditteko siitä, etteivät ne myönnä ja lainaa varoja ja tee suunnitelmia vain saadakseen voittoa vaan myös yhteiskuntakehityksen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi? Tarvitsemme maailmanlaajuisessa yhteiskuntasopimuksessa vahvistetun uuden ja kestävän talouden. Helpon rahan aikakausi on ohi. Tulevan kasvun takia toimeentulo ei saa tarkoittaa samaa kuin äkkirikastuminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n on kuitenkin järjestäydyttävä yksimielisesti, ja Yhdistyneen kuningaskunnan on oltava mukana. Arvoisa pääministeri, te ja minä edustamme erilaisia poliittisia aatesuuntia, mutta edistyksellistä politiikkaa vankkumattomasti kannattavina skottilaisina maanmiehinä tiedän meidän molempien ymmärtävän seuraavia Robert Burnsin säkeitä: " " (Kunpa jokin voima antaisi meille lahjan nähdä itsemme sellaisena, kuin muut meidät näkevät). Ne puolueet, jotka työntävät itseään ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa syrjään Euroopasta, käyvät maallensa kalliiksi. Saakoon Yhdistynyt kuningaskunta olla eurooppalaisessa muotissa valettu hyödyllinen kumppani. Arvoisa pääministeri, arvelen yhtenäisvaluutan selviävän tästä kriisistä vahvempana. Laman kylmissä tuulissa sijoittajat ovat hakeneet turvaa eurosta. Kehititte viisi mutkikasta mittapuuta, joilla estettiin euron käyttöönotto Yhdistyneessä kuningaskunnassa viimeisten kymmenen vuoden ajan. Teettekö nyt töitä saadaksenne euron käyttöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa laman jälkeisenä aikana? Yhdistyneen kuningaskunnan ei pitäisi vetäytyä seinänvierustalle muiden siirtyessä tanssilattialle. Yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi osallistua tähän tanssiin."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite la bienvenue au Premier ministre à cette première étape de la «tournée mondiale de Brown pour le G20». Vous avez exposé un grand programme pour le G20, Monsieur le Premier ministre, allant de la lutte contre la pauvreté dans le monde au désarmement nucléaire, en passant par la paix au Moyen-Orient, et je vous souhaite un franc succès. Mon groupe vous félicite ainsi que vos collègues au sein du Conseil européen pour avoir délimité les contours d’une approche commune, quoique sur un agenda plus limité, dans la perspective du sommet de la semaine prochaine. Les possibilités de collaborer avec le gouvernement Obama ne devraient pas être gâchées par une guerre transatlantique sur les mots. Je sais que nous partageons ce point de vue, mais l’Amérique reste attachée à une réglementation squelettique et la réalité de cette récession montre que ceux qui, sciemment, n’ont pas prêté attention aux mauvaises pratiques sont ceux qui en pâtissent le plus actuellement. Nous avons besoin d’une autorité européenne des services financiers. Il faut par tous les moyens inciter les autres pays à appuyer les mêmes normes, mais leur méfiance ne peut justifier notre inaction. Vous l’avez dit, il faut ancrer l’honnêteté, la transparence et l’État de droit dans le système financier. Une réforme des institutions financières mondiales est aussi de mise, afin d’empêcher les excédents de la balance des comptes courants et les liquidités excessives d’alimenter les booms et les fiascos mondiaux. Le FMI doit remplir ce rôle. Est-il en mesure de réunir plus d’actifs avec un accès accru aux fonds de crise? Devrait-il devenir un véritable gestionnaire d’actifs pour certains pans du volume mondial d’épargne, pour les spéculateurs qui anticipent, afin d’empêcher la panique et de stabiliser les marchés? Comment pouvons-nous réformer ses structures décisionnelles afin de refléter les exigences d’un contrôle démocratique renforcé et la puissance des économies émergentes? De même, il est primordial, malgré les difficultés de la récession, de relever le défi du changement climatique et de résoudre le problème de la pauvreté. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de la nécessité d’agir. Par conséquent, allez-vous explicitement mandater le FMI et la Banque mondiale pour qu’ils s’attaquent à la sécheresse, aux inondations et aux maladies qui accompagnent le réchauffement de la planète dans le monde en développement? Veillerez-vous à ce qu’ils dégagent des fonds, accordent des prêts et définissent des plans pas seulement pour la réussite du marché, mais aussi afin de réaliser des progrès sociaux et d’atteindre les objectifs écologiques? Nous avons besoin d’une économie nouvelle et durable, consacrée dans un contrat social mondial. L’ère de l’argent facile est révolue. Pour la croissance, //la subsistance des uns ne doit pas se faire au détriment des autres//. Pour ce faire, l’Europe doit toutefois parvenir à dégager un consensus et le Royaume-Uni doit en faire partie. Monsieur le Premier ministre, vous et moi sommes de différentes sensibilités politiques, mais en tant qu’Écossais croyant fermement en la politique progressiste, nous comprenons tous deux – je le sais – Burns lorsqu’il écrivait: // «Puissions-nous avoir le don de nous voir tels que les autres nous voient»//. Et ces partis qui veulent s’éloigner et éloigner la Grande-Bretagne de l’Europe vont coûter cher à leur pays. Que la Grande-Bretagne soit donc un partenaire positif, coulé dans le moule européen. Monsieur le Premier ministre, je pense que la monnaie unique va sortir renforcée de cette crise. Dans ces temps tumultueux de récession, les investisseurs se sont réfugiés derrière l’euro. Vous avez conçu cinq tests byzantins qui ont empêché l’adhésion britannique ces dix dernières années. Allez-vous à présent viser à faire entrer le Royaume-Uni dans la zone euro après cette période de récession. Le Royaume-Uni ne devrait pas faire rester contre le mur pendant que d’autres vont sur la piste. C’est une danse à laquelle la Grande-Bretagne devrait prendre part."@fr8
"Elnök úr, üdvözlöm a miniszterelnök urat itt, a „Brown G20 világturné” első állomásán. Miniszterelnök úr, ön nagy ívű programot vázolt fel a G20-találkozóra, a szegénység elleni küzdelemtől a nukleáris leszerelésen át a közel-keleti békéig, és én sok sikert kívánok önnek. A képviselőcsoportom gratulál önnek és az európai tanácsbeli kollégáinak ahhoz, hogy megrajzolták egy közös megközelítés körvonalait a jövő heti csúcstalálkozóra, bár egy korlátozottabb programra vonatkozóan. Az Obama-kormányzattal való együttműködés lehetőségeit nem kellene tönkretennie egy transzatlanti szócsatának. Tudom, hogy ebben egyetértünk, de Amerika továbbra is a vázlatos szabályozást szereti, és a recesszió valósága azt mutatja, hogy most azok szenvednek a legjobban, akik szándékosan figyelmen kívül hagyták a rossz gyakorlatot. Európai pénzügyi szolgáltatási hatóságra van szükség. Minden lehetséges eszközzel azon legyen, hogy másokat rávegyen ugyanezen elvek támogatására, de mások óvatossága nem lehet mentség a mi passzivitásunkra. Ahogy mondta, becsületességet, átláthatóságot és jogállamiságot kell vinnünk a pénzügyi rendszerbe. Szükség van a globális pénzügyi intézmények reformjára is, hogy a folyó fizetési mérlegek többlete és a többletlikviditás ne táplálja a fellendülés és visszaesés hullámvasútját. Arra van szükség, hogy az IMF töltse be ezt a szerepet. Képes több vagyont összegyűjteni, ha jobban hozzáfér a válságalapokhoz? Váljon a globális megtakarítások egy részét illetően valódi vagyonkezelővé, amely kitalálja a spekulánsok gondolatait, megelőzi a pánikot és stabilizálja a piacokat? Hogyan tudjuk megreformálni a döntéshozatali mechanizmusait, hogy azok tükrözzék a demokratikusabb felügyelet igényét és a felemelkedő gazdaságok erejét? Az is döntő fontosságú, hogy a recesszió fájdalma ellenére szembenézzünk az éghajlatváltozás kihívásával és a szegénységgel kapcsolatos problémákkal. Miniszterelnök úr, a cselekvés szükségességéről beszélt, tehát fog ön kifejezett megbízást adni az IMF-nek és a Világbanknak, hogy kezeljék az aszályt, áradásokat és járványokat, melyek a globális felmelegedést kísérik a fejlődő országokban? Biztosítja, hogy nemcsak a piaci sikerek érdekében adnak, hiteleznek és terveznek, hanem a társadalmi fejlődés és zöld célok érdekében is? Új és fenntartható gazdaságra van szükség, melyet egy globális társadalmi szerződés szentesít. A könnyen szerzett pénz korszaka véget ért. A jövőbeli növekedés érdekében a megélhetés nem lehet egyenlő a nagyot kaszálással. De e célok elérése érdekében Európának konszenzusra kell jutnia, és ebben az Egyesült Királyságnak is részt kell vennie. Miniszterelnök úr, mi ketten a politikai paletta különböző színeit képviseljük, de mint a progresszív politikában szenvedélyesen hívő skót honfitársak, tudom, hogy mindketten megértjük Burnst, mikor azt írja: „Adná az ég, hogy hidegen néznénk magunk, mint idegen”. És a magukat és Nagy-Britanniát Európa partvonalára taszító pártok sokba kerülnek az országuknak. Legyen hát Nagy-Britannia pozitív partner, amelyet európai fából faragtak. Miniszterelnök úr, arra számítok, hogy a közös valuta erősebben kerül ki ebből a válságból. A recesszió fagyos szelében a befektetők az euro szárnyai alatt kerestek menedéket. Ön öt bonyolult próbatételt tervezett, amelyek az elmúlt 10 évben megakadályozták Britannia belépését. Most fog azért dolgozni, hogy a recesszió utáni időszakban az Egyesült Királyság belépjen az eurózónába? Az Egyesült Királyságnak nem kellene a fal mellé húzódnia, mikor mások a parkettre lépnek. Olyan tánc ez, melybe Nagy-Britanniának is be kell szállnia."@hu11
"Signor Presidente, do il benvenuto al primo ministro in occasione di questa prima tappa del "Brown in Tour mondiale per il G20". Ha presentato un programma ambizioso per il G20, signor Primo Ministro: dalla lotta alla povertà nel mondo al disarmo nucleae, alla pace in Medio Oriente e le auguro di avere successo. A nome del mio gruppo, mi congratulo con lei e i suoi colleghi del Consiglio europeo per aver delineato un approccio comune, seppure su un programma più circoscritto, al vertice della prossima settimana. Le opportunità di collaborare con l’amministrazione Obama non dovrebbero essere messe a rischio da uno scontro verbale transatlantico. So che condividiamo tale posizione, ma l’America continua a preferire normative ridotte all’essenziale e la recessione in corso dimostra che chi ha deliberatamente ignorato le pratiche scorrette ora ne paga il prezzo più alto. C’è bisogno di un’autorità europea per i servizi finanziari. Dobbiamo fare pressione con ogni mezzo perché tutti approvino i medesimi standard, ma un atteggiamento cauto da parte di altri non può essere il pretesto per tollerare l’immobilità da parte nostra. Come ha detto anche lei, dobbiamo riportare l’onestà, la trasparenza e lo stato di diritto alla base del sistema finanziario. È necessario anche riformare le istituzioni finanziarie globali, per mettere fine alle eccedenze di bilancio e agli eccessi di liquidità che generano un'altalena di boom e crolli a livello globale. Deve essere l’FMI ad assumersi tale ruolo. È in grado di coniugare una maggiore quantità di asset con un migliore accesso ai fondi per la crisi? Dovrebbe diventare un vero e proprio gestore patrimoniale per una certa parte dei risparmi globali, valutando gli speculatori, evitando il panico e stabilizzando i mercati? Come possiamo riformare le sue strutture decisionali per far sì che riflettano l'esigenza di una supervisione più democratica e il peso delle economie emergenti? È inoltre essenziale – nonostante le difficoltà della recessione – affrontare la questione dei cambiamenti climatici e i problemi legati alla povertà. Signor Primo Ministro, lei ha parlato della necessità di agire: darà quindi all'FMI e alla Banca mondiale un mandato esplicito per affrontare le questioni della siccità, delle inondazioni e delle malattie che nei paesi in via di sviluppo accompagnano il riscaldamento globale? Intende assicurarsi che eroghino finanziamenti ed elaborino programmi finalizzati non soltanto al successo dei mercati, ma anche a conseguire il progresso sociale e gli obiettivi della tutela ambientale? Serve un’economia nuova e sostenibile, inserita in un contratto sociale globale. L’epoca dei soldi facili è finita; per la crescita futura, guadagnarsi da vivere non dev'essere sinonimo di ammazzarsi. Per ottenere tali risultati, l’Europa deve raccogliere consenso, e il Regno Unito deve essere parte integrante di tale processo. Signor Primo Ministro, io e lei apparteniamo a schieramenti diversi del panorama politico, ma da scozzesi e convinti sostenitori di una politica progressista, sono certo che condividerà con me le parole di Burns: “Oh se avessimo il dono di vedere noi stessi come ci vedono gli altri”. Quei gruppi che si spingono – e con sé spingono il Regno Unito – ai margini dell’Europa, costeranno caro al loro paese. Facciamo quindi in modo che il Regno Unito sia un partner positivo, forgiato dal modello europeo. Signor Primo Ministro, mi aspetto che da questa crisi la moneta unica esca rafforzata. Spinti dai venti gelidi della recessione, gli investitori si sono rifugiati sotto l’ala dell’euro. Negli ultimi 10 anni, le cinque prove bizantine da voi ideate hanno impedito al Regno Unito di entrarvi a far parte. Intendete ora lavorare per introdurre l'euro nel Regno Unito, nel periodo successivo alla recessione? Il Regno Unito non dovrebbe starsene in disparte, mentre altri scendono in pista: è un ballo, questo, a cui anche il Regno Unito dovrebbe prendere parte."@it12
"Gerb. pirmininke, sveikinu Ministrą Pirmininką, pradėjusį „G. Browno Didžiojo dvidešimtuko pasaulinį turą“. Ministre Pirmininke, Didžiojo dvidešimtuko susitikimui parengėte plačią darbotvarkę, apimančią įvairius klausimus nuo kovos su skurdu pasaulyje iki branduolinio nusiginklavimo ir taikos Vidurio Rytuose, ir aš linkiu jums sėkmės. Mano frakcija sveikina jus ir jūsų Europos Vadovų Tarybos kolegas kitos savaitės aukščiausiojo lygio susitikimui parengus bendro požiūrio gaires, nors ir siauresnei darbotvarkei. Galimybių dirbti su B. Obamos administracija neturėtų sugadinti transatlantinis žodžių karas. Žinau, kad mes esame vienos nuomonės, bet Amerika vis dar prisirišusi prie bazinio reguliavimo, nors ši recesija parodė, kad labiausiai nukentėjo tie, kurie sąmoningai nekreipė dėmesio į blogą praktiką. Mums reikalinga Europos finansinių paslaugų institucija. Būtinai reikia raginti kitus pritarti vienodiems standartams, tačiau jų atsargumas neturėtų pateisinti mūsų neveiklumo. Kaip jūs sakote, finansų sistemoje privalome įtvirtinti sąžiningumą, skaidrumą ir įstatymo viršenybę. Pasaulio finansų institucijų reforma taip pat reikalinga, kad būtų užkirstas kelias einamosios sąskaitos perviršiui ir pertekliniam likvidumui, sustiprinančiam pasaulinį pakilimą ir nuosmukį. Reikia, kad šio darbo imtųsi TVF. Ar jis galėtų surinkti daugiau lėšų padidinęs galimybes pasinaudoti krizei skirtomis lėšomis? Ar jis turėtų tapti tikru pasaulinių santaupų valdytoju, galinčiu numatyti ateitį ir padedančiu išvengti panikos ir stabilizuojančiu rinkas? Kaip galėtume reformuoti jo sprendimų priėmimo struktūrą, kad joje būtų įtvirtinta didesnė demokratinė priežiūra ir atsispindėtų besivystančių ekonomikų galia. Taip pat svarbu, nepaisant recesijos, kovoti su klimato kaita ir skurdo keliamomis problemomis. Ministre Pirmininke, jūs kalbėjote apie būtinybę imtis veiksmų, taigi, ar aiškiai įpareigosite TVF ir Pasaulio banką kovoti su sausra, potvyniais ir ligomis, kurias sukelia globalinis atšilimas besivystančiose šalyse? Ar sieksite įsitikinti, kad jie skiria, skolina ir planuoja ne tik tam, kad rinka sėkmingai veiktų, rinkos, bet ir tam, kad būtų siekiama socialinės pažangos ir aplinkosaugos tikslų? Mums reikalinga nauja ir tvari ekonomika, puoselėjama remiantis visuotine socialine sutartimi. Lengvai uždirbamų pinigų amžius praėjo. Kad ekonomika augtų ateityje, reikia suprasti, kad užsidirbti pragyvenimui ir gerai pasiplėšti pinigo nėra tas pats. Bet siekdama įgyvendinti šiuos dalykus Europa pasiekti konsensusą, o JK turi būti jo dalis. Ministre Pirmininke, mūsų politinės pažiūros skiriasi, bet kaip ir kolegos škotai, karštai tikintys pažangia politika, aš žinau, kad mes abu suprantame R. Burnsą, kai jis rašė: „Ak, ar galėtų kokia nors Jėga suteikti mums dovaną, kad galėtume matyti kitus taip, kaip jie mato mus.“ Visos partijos, stumiančios save ir Britaniją tolyn nuo Europos, savo šaliai brangiai kainuos. Taigi, leiskime Britanijai būti naudinga partnere, kuri pasižymėtų europietišku charakteriu. Ministre Pirmininke, aš manau, kad po šios krizės bendroji valiuta taps stipresne. Pučiant šaltiems recesijos vėjams investuotojai glaudžiasi po euro sparnu. Jūs surengėte penkis klastingus išbandymus, neleidusius Britanijai prisijungti prie euro zonos pastaruosius dešimt metų. Ar dabar imsitės veiksmų, kad Jungtinė Karalystė taptų euro zonos nare pasibaigus nuosmukiui? JK neturėtų laikytis nuošalyje, kai kalba kiti. Tai yra puota, prie kurios Britanija turėtų prisijungti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es apveicu premjerministru ar šo “ G-20 pasaules turnejas” pirmo posmu. Premjerministr, jūs esat iezīmējis apjomīgu darba kārtību G-20 valstīm no cīņas pret nabadzību pasaulē līdz kodolatbruņošanās pasākumiem un mieram Tuvajos Austrumos, un es vēlu jums veiksmi. Mana grupa apsveic jūs un jūsu kolēģus Eiropadomē par kopējas pieejas kontūru iezīmēšanu, kaut gan ar ierobežotāku darba kārtību nākamās nedēļas augstākā līmeņa sanāksmei. Iespējas strādāt ar administrāciju nevajadzētu sabojāt ar transatlantisku vārdu karu. Es zinu, ka mums ir kopīgs viedoklis, bet Amerika saglabā savu pieķeršanos virspusējam regulējumam, un šīs recesijas realitāte parāda, ka tie, kuri ar nodomu ignorēja sliktu praksi, tagad cieš visvairāk. Mums ir vajadzīga Eiropas finanšu pakalpojumu iestāde. Ar visiem līdzekļiem piespiediet citus atbalstīt vienādus standartus, bet piesardzība attiecībā pret tiem nevar piedot rīcības trūkumu no mūsu puses. Kā mēdz teikt, mums ir jāieslēdz godīgums, pārredzamība un tiesiskums finanšu sistēmā. Ir arī vajadzīgas starptautisko finanšu iestāžu reformas, lai apturētu pašreizējos kontu atlikumus un papildu likviditāti, kas veicina globālo uzplaukumu un lejupslīdi. Mums ir vajadzīgs, lai SVF veic šo uzdevumu. Vai tas var savākt vairāk aktīvu ar lielāku piekļuvi krīzes līdzekļiem? Vai tam jākļūst par reālu aktīvu pārvaldītāju daļā pasaules ietaupījumu kopfondu, iepriekš uzminot spekulantus, novēršot paniku, stabilizējot tirgus? Kā mēs varam reformēt tā lēmumu pieņemšanas struktūras, lai atspoguļotu pieprasījumu pēc demokrātiskākas uzraudzības un jauno ekonomiku pilnvarām? Neskatoties uz sāpīgo recesiju, ir arī būtiski pretoties klimata pārmaiņu un nabadzības problēmām. Premjerministr, jūs runājāt par nepieciešamību rīkoties, tādēļ, vai jūs piešķirsiet SVF un Pasaules Bankai skaidras pilnvaras, lai novērstu sausumu, plūdus un slimības, kas pavada globālo sasilšanu jaunattīstības valstīs? Vai pārliecināsieties, ka tie piešķir, aizdod un plāno nevis tikai, lai gūtu panākumus tirgū, bet arī lai panāktu sociālo progresu un sasniegtu vides mērķus? Mums ir vajadzīga jauna un ilgtspējīga ekonomika, kas noteikta globālā sociālajā līgumā. Vieglas naudas laikmets ir pagājis. Turpmākai izaugsmei maizes pelnīšana nedrīkst līdzināties slepkavībai. Taču, lai to panāktu, Eiropai ir jāpanāk vienprātība, un Apvienotajai Karalistei ir jābūt tās daļai. Premjerministr, jums un man politiskajā paletē ir dažādas krāsas, bet kā skotu tautieši ar dedzīgu ticību progresīvai politikai es zinu, ka mēs abi izprotam kad viņš rakstīja: “Ak, kaut mums kāds spēks sniegtu dāvanu redzēt sevi tā, kā citi mūs redz.” Un tās partijas, kuras norobežo pašas sevi un Apvienoto Karalisti Eiropas malā, savai valstij dārgi maksās. Tāpēc ļausim Apvienotajai Karalistei būt pozitīvam partnerim, kas iekļāvies Eiropas veidnē. Premjerministr, es ceru, ka vienotā valūta no šīs krīzes izies stiprāka. Recesijas aukstajos vējos ieguldītāji ir patvērušies zem eiro spārniem. Jūs noteicāt piecas ārkārtīgi sarežģītas pārbaudes, kas neļāva Apvienotajai Karalistei pievienoties šo pēdējo 10 gadu laikā. Vai jūs tagad strādāsiet pie tā, lai Apvienotajā Karalistē ieviestu eiro periodā pēc recesijas? Apvienotajai Karalistei nevajadzētu stāvēt ar muguru pret sienu, kamēr pārējie pieceļas un dejo. Šī ir deja, kurā Apvienotajai Karalistei vajadzētu pievienoties."@lv13
"Mr President, I welcome the Prime Minister on this, the first leg, of the ‘Brown G20 World Tour’. You have sketched a big agenda for the G20, Prime Minister, from combating world poverty to nuclear disarmament, to peace in the Middle East, and I wish you success. My group congratulates you and your colleagues in the European Council for mapping out the contours of a common approach, albeit on a more limited agenda, to the summit next week. Opportunities to work with the Obama Administration should not be spoilt by a transatlantic war of words. I know we share that view, but America retains its affection for skeletal regulation, and the reality of this recession shows that those who wilfully ignored bad practice are now suffering most. We need a European financial services authority. By all means press others to support the same standards, but caution from them cannot condone inaction from us. As you say, we need to lock honesty, transparency and the rule of law into the financial system. Reform of global financial institutions is necessary too, to stop current account surpluses and excess liquidity fuelling global boom and bust. We need the IMF to fill that role. Can it assemble more assets with increased access to crisis funds? Should it become a real asset manager for parts of the global savings pool, second-guessing speculators, preventing panic, stabilising markets? How can we reform its decision-making structures to reflect the demand for more democratic oversight and the power of emerging economies? It is crucial too, despite the pain of recession, to confront the challenge of climate change and the problems posed by poverty. Prime Minister, you spoke about the need for action, so will you give the IMF and the World Bank an explicit mandate to tackle the drought, flooding and disease that accompany global warming in the developing world? Will you make sure they grant, lend and plan not just for market success, but to achieve social progress and green goals too? We need a new and sustainable economy enshrined in a global social contract. The era of easy money is past. For future growth, making a living must not equate to making a killing. But to achieve these things Europe must marshal consensus, and the UK must be part of it. Prime Minister, you and I carry different colours from the political pallet, but as fellows Scots with a burning belief in progressive politics, I know that we both understand Burns when he wrote: ‘Oh would some Power the gift to give us, to see ourselves as others see us’. And those parties pushing themselves and Britain to the sidelines of Europe will cost their country dear. So let Britain be a positive partner, cast in the European mould. Prime Minister, I expect the single currency to emerge stronger from this crisis. In the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro’s wing. You designed five byzantine tests that prevented British entry these past 10 years. Will you now work to bring the United Kingdom into the euro in the post-recession period? The UK should not stand back to the wall while others take to the floor. This is a dance that Britain should join."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik verwelkom premier Brown op dit eerste gedeelte van zijn “G20-wereldreis”. Premier, u hebt een grote agenda voor de G20-Top beschreven, van de bestrijding van de armoede in de wereld tot nucleaire ontwapening en vrede in het Midden-Oosten. Ik wens u veel succes. Mijn fractie feliciteert u en uw collega's in de Europese Raad met het uitzetten van de contouren van een gemeenschappelijke aanpak voor de Top van volgende week, zij het voor een beperktere agenda. De kansen om met de regering van Obama samen te werken mogen niet worden bedorven door een trans-Atlantische woordenstrijd. Ik weet dat we het daarover eens zijn. Amerika blijft echter voorkeur voor regelgeving op hoofdlijnen houden, en de werkelijkheid van deze recessie laat zien dat degenen die weloverwogen slechte praktijken hebben genegeerd, nu het meeste lijden. We hebben een Europese autoriteit voor financiële diensten nodig. Dring er vooral bij anderen op aan om dezelfde normen te steunen. Voorzichtigheid aan hun kant kan echter nooit inactiviteit aan onze kant goedpraten. Zoals u hebt gezegd, moeten we eerlijkheid, transparantie en het recht in het financiële stelsel insluiten. We moeten ook de mondiale financiële instellingen hervormen, om een einde te maken aan de huidige overschotten op lopende rekeningen en overschotten aan liquide middelen die de mondiale hoogconjunctuur en krach hebben aangewakkerd. Het IMF moet die rol vervullen. Kan het IMF meer activa vergaren en grotere toegang krijgen tot crisisfondsen? Moet het voor delen van de mondiale plas aan spaargelden een echte activabeheerder worden, die speculanten doorziet, paniek voorkomt en markten stabiliseert? Hoe kunnen we de besluitvormingsstructuren van het IMF zo hervormen, dat ze de vraag naar democratischer toezicht en de macht van de opkomende economieën beter weerspiegelen? Het is ook van groot belang om, ondanks de pijn van de recessie, de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan, alsook de problemen die armoede met zich meebrengt. Premier, u had het over de noodzaak van actie. Gaat u dus het IMF en de Wereldbank een expliciet mandaat geven om de droogte, overstromingen en ziekte aan te pakken waarmee de opwarming van de aarde gepaard gaat in de ontwikkelingslanden? Gaat u ervoor zorgen dat ze niet alleen subsidies verlenen, leningen verstrekken en plannen maken voor succes op de markten, maar ook plannen om sociale vooruitgang te bewerkstelligen en groene doelen te verwezenlijken? We hebben een nieuwe en duurzame economie nodig die is vastgelegd in een mondiaal sociaal contract. Het tijdperk van het snelle geld is voorbij. Voor de toekomstige groei mag “de kost verdienen” niet gelijkstaan met “je slag slaan”. Om deze dingen te verwezenlijken moet Europa echter de consensus aanvoeren. Het Verenigd Koninkrijk moet daaraan meedoen. Premier, u en ik hebben verschillende politieke opvattingen, maar ik weet dat we als Schotten met een vurig geloof in progressieve politiek allebei de woorden van Robert Burns begrijpen, die wenste dat God ons de gave gaf om onszelf te zien zoals anderen ons zien. De partijen die zichzelf en het Verenigd Koninkrijk naar de zijlijnen van Europa duwen, zullen hun land duur te staan komen. Laat het Verenigd Koninkrijk dus een positieve, uit Europees hout gesneden partner zijn. Premier, ik verwacht dat de gemeenschappelijke munt sterker uit deze crisis zal komen. In de koude wind van de recessie zoeken investeerders beschutting onder de vleugels van de euro. U hebt vijf ingewikkelde tests bedacht die de afgelopen tien jaar hebben verhinderd dat het Verenigd Koninkrijk tot de eurozone is toegetreden. Bent u van plan om nu te gaan werken aan toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de eurozone in de tijd na de recessie? Het Verenigd Koninkrijk mag niet tegen de muur blijven staan terwijl anderen wel de vloer op gaan. Dit is een dans waaraan het Verenigd Koninkrijk moet meedoen."@nl3
"Panie przewodniczący! Witam pana premiera podczas pierwszego etapu „Światowej Trasy Brown G20”. Nakreślił pan, panie premierze, ambitny program dla grupy G20, począwszy od walki z globalnym ubóstwem, poprzez rozbrojenie jądrowe, do pokoju na Bliskim Wschodzie i życzę panu powodzenia. Moja grupa gratuluje panu i pańskim kolegom z Rady Europejskiej zarysowania konturów wspólnego podejścia do przyszłotygodniowego szczytu, chociaż dotyczącego o wiele skromniejszej listy priorytetów. Transatlantycka wojna na słowa nie powinna niweczyć możliwości współpracy z administracją prezydenta Obamy. Wiem, że to nasz wspólny pogląd, lecz Ameryka zachowuje sympatię dla regulacji w zakresie marginalnym, zaś rzeczywistość tej recesji pokazuje, że ci, którzy z premedytacją zignorowali złe praktyki, cierpią teraz najbardziej. Potrzebujemy europejskiego organu ds. usług finansowych. Niech pan zdecydowanie naciska na innych, by wspierali te same standardy, lecz ich ostrożność nie może wspierać naszej pasywności. Jak pan mówi, musimy na stałe zakorzenić uczciwość, przejrzystość i praworządność w systemie finansowym. Konieczna jest również reforma globalnych instytucji finansowych w celu zatrzymania nadwyżek na rachunku bieżącym oraz nadmiernej płynności, napędzającej globalne wzrosty i spadki koniunktury. Tą rolę musi pełnić MFW. Czy jest on w stanie zebrać więcej aktywów ze zwiększonym dostępem do środków z przeznaczeniem na nagłe wypadki? Czy powinien on stać się prawdziwym zarządcą aktywów, będących częścią globalnej puli oszczędności, prognozując spekulacje, zapobiegając panice, stabilizując rynki? Jak możemy zreformować jego struktury decyzyjne, aby odzwierciedlić zapotrzebowanie na bardziej demokratyczny nadzór i siłę gospodarek wschodzących? Mimo bolesnej recesji kluczowe znaczenie ma też zmierzenie się z wyzwaniem zmian klimatu oraz problemami związanymi z ubóstwem. Panie premierze! Mówił pan o konieczności działania, więc czy da pan wyraźny mandat MFW i Bankowi Światowemu do zajęcia się suszami, powodziami i chorobami, towarzyszącymi globalnemu ociepleniu w państwach rozwijających się? Czy zapewni pan, by przyznawały one środki, udzielały pożyczek i planowały nie tylko myśląc o sukcesie rynkowym, ale również w celu osiągnięcia postępu społecznego i celów ekologicznych? Potrzebujemy nowej i zrównoważonej gospodarki, wpisanej do globalnej umowy społecznej. Epoka łatwych pieniędzy już się skończyła. Dla przyszłego wzrostu zarabianie na życie nie może równać się zarabianiu łatwych i szybkich pieniędzy. Jednak by osiągnąć te cele Europa musi zapewnić konsensus, zaś Zjednoczone Królestwo musi w nim uczestniczyć. Panie premierze! Pan i ja nosimy różne barwy z politycznej palety kolorów, ale wiem, że jako płomiennie wierzący w postępową politykę Szkoci obydwaj rozumiemy następujące słowa Burnsa: „I dar mieć taki w każdy czas, by widzieć siebie tak, jak inni widzą nas”. A te partie, które wypychają siebie i Wielką Brytanię na margines Europy, będą swój kraj drogo kosztować. Niech więc Wielka Brytania będzie partnerem pozytywnym, w europejskim stylu. Panie premierze! Spodziewam się, że jednolita waluta wyjdzie z tego kryzysu mocniejsza. W mrożących krew w żyłach wiatrach recesji inwestorzy schronili się pod skrzydłami euro. Pan opracował pięć skomplikowanych testów, które przez ostatnie 10 lat uniemożliwiły wejście Wielkiej Brytanii do strefy euro. Czy obecnie w okresie po recesji będzie pan pracował na rzecz wprowadzenia euro w Zjednoczonym Królestwie? Zjednoczone Królestwo nie powinno stać pod ścianą, gdy inni wyszli na parkiet. W tym tańcu Wielka Brytania powinna się do nich przyłączyć."@pl16
"Senhor Presidente, felicito o Senhor Primeiro-Ministro pela primeira etapa da sua (Tournée Mundial Brown-G20). Delineou uma agenda muito carregada para o G20, Senhor Primeiro-Ministro, desde o combate à pobreza mundial ao desarmamento nuclear, passando pela paz no Médio Oriente, e desejo-lhe todo o êxito. O meu grupo felicita-o, assim como aos seus colegas do Conselho Europeu por terem definido os contornos de uma abordagem comum, embora com uma agenda mais limitada, para a Cimeira da próxima semana. A oportunidade de trabalhar com a Administração Obama não deverá ser prejudicada por uma guerra de palavras transatlântica. Sei que partilhamos dessa opinião, mas a América mantêm a sua preferência por uma regulação mais limitada, e a realidade desta recessão mostra que aqueles que deliberadamente ignoraram as más práticas são aqueles que agora sofrem. Precisamos de uma autoridade europeia para os serviços financeiros. Importa pressionar os outros para que apoiem as mesmas normas, e a atitude de cautela por parte dos outros não poderá ser uma desculpa para a nossa inacção. Como diz, é preciso enraizar a honestidade, a transparência e o primado do direito no sistema financeiro. A reforma das instituições financeiras mundiais também é necessária, para impedir que os excedentes de conta corrente e o excesso de liquidez alimentem uma economia global marcada por altos e baixos. É preciso que o FMI desempenhe esse papel. Será que este poderá congregar mais activos com um maior acesso aos fundos de combate à crise? Deverá tornar-se um verdadeiro gestor de activos para partes do conjunto das poupanças, antecipando as intenções dos especuladores, evitando o pânico e estabilizando os mercados? Como poderemos nós alterar as suas estruturas decisórias de modo reflectir a exigência de uma maior supervisão democrática e o poder das economias emergentes? É igualmente crucial, apesar dos problemas da recessão, que enfrentemos o desafio das alterações climáticas e os problemas levantados pela pobreza. Senhor Primeiro-Ministro, falou da necessidade de acção, dará, então, ao FMI e ao Banco Mundial um mandado específico para que possa responder à seca, às inundações e à doença que acompanham o aquecimento global nos países em desenvolvimento? Assegurar-se-á de que estas instituições concederão, emprestarão e planearão, não apenas com vista ao êxito do mercado, mas também a consecução de progresso social e dos objectivos ambientais? Precisamos de uma economia nova e sustentável, consagrada num contrato social global. A era do dinheiro fácil acabou. Para o crescimento futuro, é preciso que ganhar a vida não seja sinónimo de sucesso rápido. Mas para conseguir isso, a Europa deverá chegar a um consenso, e o Reino Unido deverá fazer parte desse consenso. Senhor Primeiro-Ministro, defendemos cores diferentes na palete política, mas, sendo ambos escoceses que acreditam fervorosamente na política progressista, sei que compreendemos bem Robert Burns quando este escreveu: ("O maior presente que Deus pode dar-nos é permitir que nos vejamos como os outros nos vêem). E aqueles que estão apostados em empurrar-se a si próprios e ao Reino Unido para as franjas da Europa custarão bem caro ao seu país. Por isso, Senhor Primeiro-Ministro, permita que o Reino Unido seja um parceiro positivo, enformado no molde europeu. Senhor Primeiro-Ministro, espero que a moeda única emirja mais forte desta crise. Durante os ventos frios da recessão, os investidores encontraram refúgio no euro. O Senhor Primeiro-Ministro concebeu cinco testes complexos que impediram a adesão britânica à moeda única nestes últimos dez anos. Trabalhará agora para que o Reino Unido adira ao euro no período pós-recessão? O Reino Unido não deverá permanecer impávido enquanto outros avançam. Esta é uma dança em que o Reino Unido deve participar."@pt17
"Domnule Preşedinte, urez bun venit prim-ministrului în această primă etapă a „Turneului mondial Brown pentru G20”. Aţi schiţat o agendă încărcată pentru G20, domnule prim-ministru, de la combaterea sărăciei în lume la dezarmarea nucleară, la pacea în Orientul Mijlociu şi vă urez succes. Grupul meu vă felicită pe dumneavoastră şi pe colegii dumneavoastră din Consiliul European pentru trasarea contururilor unei abordări comune, deşi pentru o agendă mai limitată, în cadrul reuniunii la nivel înalt de săptămâna viitoare. Oportunităţile de a coopera cu administraţia Obama nu trebuie să fie distruse de un război transatlantic al cuvintelor. Ştiu că împărtăşim acest punct de vedere, dar America îşi păstrează ataşamentul pentru reglementarea de bază, iar realitatea acestei recesiuni demonstrează că cei care au ignorat în mod intenţionat practicile imorale, suferă acum cel mai mult. Avem nevoie de o autoritate europeană a serviciilor financiare. Este necesar să insistaţi ca şi alţii să sprijine aceleaşi standarde, dar prudenţa din partea acestora nu poate scuza lipsa noastră de acţiune. După cum spuneţi, trebuie să fixăm onestitatea, transparenţa şi statul de drept în sistemul financiar. Reforma instituţiilor financiare globale este necesară, de asemenea, pentru a opri surplusurile de cont curent şi lichidităţile în exces care alimentează variaţiile extreme ale economiei mondiale. Este necesar ca FMI să joace acest rol. Poate aduna mai multe active cu acces sporit la fondurile de criză? Trebuie să devină un adevărat administrator de active pentru părţi ale fondului comun de economii globale, care să critice mult prea târziu speculatorii, să preîntâmpine panica, să stabilizeze pieţele? Cum putem reforma structurile sale de luare a deciziilor pentru a reflecta necesitatea unei supravegheri mai democratice şi puterea economiilor emergente? Este crucial, de asemenea, în pofida dificultăţilor generate de recesiune, să înfruntăm provocarea schimbărilor climatice şi problemele ridicate de sărăcie. Domnule prim-ministru, aţi vorbit despre nevoia de acţiune, deci veţi da FMI-ului şi Băncii Mondiale un mandat explicit pentru a se ocupa de secetă, inundaţii şi maladiile care însoţesc încălzirea globală în ţările în curs de dezvoltare? Vă veţi asigura că acestea oferă, împrumută şi planifică nu doar în scopul succesului pieţei, ci şi pentru a obţine progresul social şi a atinge obiectivele ecologice? Avem nevoie de o economie nouă şi durabilă păstrată într-un contract social global. Epoca banilor uşori aparţine trecutului. Pentru creşterea economică viitoare, a-ţi câştiga existenţa nu trebuie să fie echivalent cu a da lovitura din punct de vedere financiar. Dar pentru a realiza aceste lucruri, Europa trebuie să dispună de consens, iar Regatul Unit trebuie să fie parte din acesta. Domnule prim-ministru, eu şi dumneavoastră suntem de culori diferite în spectrul politic, dar ca scoţieni cu o credinţă arzătoare în politicile progresiste, ştiu că îl înţelegem amândoi pe Burns când a scris: „O, de ne-ar da puterea darul de a ne vedea, aşa cum ne văd alţii” Şi acele partide care împing Marea Britanie şi pe ele însele la marginile Europei vor crea probleme ţării lor. Aşa că să lăsăm Marea Britanie să fie un partener pozitiv, turnat în mulajul european. Domnule prim-ministru, aştept ca moneda unică să iasă mai puternică din această criză. În timpul vânturilor reci ale recesiunii, investitorii s-au adăpostit sub aripa monedei euro. Aţi proiectat cinci teste complicate care au împiedicat aderarea Marii Britanii în aceşti ultimi 10 ani. Veţi lucra acum să aduceţi Regatul Unit în zona euro în perioada post-recesiune? Regatul Unit nu trebuie să stea pe margine, în timp ce alţii sunt pe ringul de dans. Acesta este un dans la care Regatul Unit ar trebui să participe."@ro18
"Vážený pán predseda, vítam pána premiéra na tomto prvom úseku svetového turné Brown G20. Vážený pán premiér, načrtli ste ambiciózny program samitu G20 od boja proti svetovej chudobe po jadrové odzbrojenie a mier na Blízkom východe, a ja vám želám veľa úspechov. Moja skupina blahoželá vám a vašim kolegom v Európskej rade za načrtnutie obrysov spoločného postoja na budúcotýždňovom samite, aj keď s obmedzenejším programom. Možnosti spolupráce s Obamovou administratívou by nemali byť zmarené transatlantickou vojnou slov. Viem, že máme rovnaký názor, ale Amerika sa drží svojho sklonu podporiť iba najnutnejšie regulačné opatrenia. Realita tejto recesie však ukazuje, že tí, ktorí zaťato ignorovali zlú prax, teraz trpia najviac. Potrebujeme európsky úrad pre finančné služby. Všetkými prostriedkami tlačiť na ostatných, aby podporili rovnaké normy, ale ich opatrnosť nemôže ospravedlňovať našu nečinnosť. Ako ste povedali, musíme do finančného systému natrvalo vniesť čestnosť, transparentnosť a zákonnosť. Rovnako potrebná je aj reforma svetových finančných inštitúcií na zastavenie prebytkov na bežnom účte a nadmernej likvidity, ktoré sú hnacími silami celosvetového striedania prosperity a krízy. Potrebujeme, aby túto úlohu plnil MMF. Môže zhromaždiť viac aktív a mať väčší prístup ku krízovým zdrojom? Mal by sa stať správcom reálnych aktív časti svetových úspor, spochybňovať špekulantov, predchádzať panike a stabilizovať trhy? Ako môžeme reformovať jeho rozhodovacie štruktúry tak, aby odrážali dopyt po demokratickejšej kontrole a moc rozvíjajúcich sa hospodárstiev? Napriek bolestnej recesii je taktiež veľmi dôležité, aby sme sa postavili zoči-voči problému zmeny klímy a problémom, ktoré predstavuje chudoba. Pán premiér, hovorili ste o potrebe konať, takže, dáte MMF a Svetovej banke jednoznačný mandát na riešenie sucha, záplav a chorôb, ktoré sprevádzajú globálne otepľovanie v rozvojovom svete? Zabezpečíte, aby vynakladali prostriedky, požičiavali a plánovali nielen pre úspešný trh, ale aj na dosiahnutie sociálneho pokroku a ekologických cieľov? Potrebujeme nové a trvalo udržateľné hospodárstvo, ktoré by zabezpečovala celosvetová sociálna zmluva. Éra poľahky získaných peňazí je minulosťou. Pre budúci rast to znamená, že zarábanie na živobytie sa nesmie rovnať burzovým špekuláciám. Na dosiahnutie týchto cieľov však Európa musí dospieť ku konsenzu a Spojené kráľovstvo musí byť toho súčasťou. Pán premiér, vy a ja nosíme rôzne farby politickej palety, ale ako rodení Škóti s neutíchajúcou vierou v pokrokovú politiku viem, že obaja rozumieme tomu, čo napísal Robert Burns: „Kiež by nám bolo dané vidieť sa tak, ako nás vidia iní“. A tie strany, ktoré tlačia seba a Britániu na okraj Európy, by prišli Britániu draho. Takže, nechajme Britániu, aby bola pozitívnym partnerom z európskeho cesta. Pán premiér, očakávam, že jednotnú menu táto kríza posilní. V mrazivých vetroch recesie sa investori schovali pod krídla eura. Vy ste vymysleli päť zložitých testov, ktoré zabránili, aby Británia za uplynulých 10 rokov zaviedla euro. Budete teraz pracovať na tom, aby Spojené kráľovstvo po skončení recesie zaviedlo euro? Spojené kráľovstvo by nemalo stáť chrbtom ku stene, kým ostatní idú tancovať. Toto je tanec, ku ktorému by sa mala pridať aj Británia."@sk19
"Gospod predsednik, pozdravljam predsednika vlade na tem prvem kraku „Brownove svetovne turneje G20“. Za G20 ste začrtali obsežen dnevni red, predsednik vlade, od boja zoper svetovno revščino do jedrskega razoroževanja in miru na Srednjem vzhodu in pri tem vam želim uspeha. Moja skupina vam in vašim sodelavcem v Evropskem svetu čestita za načrtovanje skupnega pristopa, čeprav v omejenem obsegu, za vrh naslednji teden. Priložnosti za sodelovanje z vlado predsednika Obame ne bi smeli zapraviti s čezatlantsko besedno vojno. Vem, da smo podobnega mnenja, vendar je Amerika še naprej naklonjena skeletni regulativi, stvarnost te recesije pa kaže, da so prav tisti, ki se namerno niso zmenili za slabo prakso, zdaj najbolj prizadeti. Potrebujemo evropski organ za finančne storitve. Vsekakor je treba druge pripraviti, da bodo podprli iste standarde, vendar pa njihova opreznost ne more opravičiti naše nedejavnosti. Kot pravite, je treba v našem finančnem sistemu učvrstiti poštenost, preglednost in vladavino prava. Potrebna je tudi reforma globalnih finančnih institucij za zaustavitev presežkov tekočih računov in prevelike likvidnosti, kar povzroča cikle visoke konjunkture in recesije. To vlogo mora prevzeti MDS. Lahko s povečanim dostopom do sredstev za krizne razmere zbere več sredstev? Ali bi moral postati pravi upravljavec premoženja za dele globalnih varčevalnih rezerv, špekulantov, ki napovedujejo, kaj bo kdo storil, ter preprečevati paniko in stabilizirati trge? Kako lahko prenovimo njegove odločevalske strukture, da bi odražale zahteve po bolj demokratičnem nadzoru in moč hitro rastočih gospodarstev? Prav tako je ključnega pomena, da se kljub težavam zaradi recesije spopademo z izzivom podnebnih sprememb in problemi, ki jih prinaša revščina. Predsednik vlade, govorili ste o nujnih ukrepih, pa boste MDS in Svetovni banki dali jasna pooblastila za spopad s sušo, poplavami in boleznimi, ki spremljajo globalno segrevanje v državah v razvoju? Boste poskrbeli, da se sredstva ne bodo zagotavljala, posojala in načrtovala zgolj za doseganje tržnega uspeha, ampak za doseganje družbenega napredka in tudi zelenih ciljev? Potrebujemo novo in vzdržno gospodarstvo, vključeno v globalno družbeno pogodbo. Obdobje lahkega zaslužkarstva je preteklost. Pri prihodnji rasti naj bi preživljanja ne enačili z lahkim zaslužkom. V ta namen mora Evropa doseči soglasje, pri čemer mora Združeno kraljestvo biti del tega. Predsednik vlade, vi in jaz sva na politični paleti različno obarvana, vendar vem, da oba kot Škota z gorečim prepričanjem v napredno politiko razumeva, kar je zapisal Burns: „Ko bi nam neka sila dala videti sebe, kot nas vidijo drugi“. In stranke, ki sebe in Britanijo potiskajo na rob Evrope, bodo državo drago stale. Zato naj bo Britanija pozitiven partner, odlitek evropskega kalupa. Predsednik vlade, pričakujem, da bo skupna valuta iz krize izšla močnejša. Vlagatelji so pred hladnimi vetrovi recesije našli zavetje pod okriljem evra. Zasnovali ste pet bizantinskih preizkusov, ki so v zadnjih 10 letih preprečevali britanski vstop. Si boste zdaj prizadevali za vključitev Združenega kraljestva v evro v obdobju po recesiji? Združeno kraljestvo ne bi smelo biti postavljeno ob zid, medtem ko so drugi uspešni. To je ples, ki se mu mora Britanija pridružiti."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar premiärministern till denna hans första etapp av ”Brown G20 World Tour”. Ni har målat upp en omfattande agenda för G20, herr premiärminister, från att bekämpa världens fattigdom via kärnvapennedrustning till fred i Mellanöstern, och jag önskar er all framgång. Min grupp gratulerar er och era kolleger i Europeiska rådet till att ni dragit upp riktlinjerna för en gemensam strategi för toppmötet nästa vecka, även om det nu är med en mer begränsad agenda. Möjligheterna att samarbeta med Obama-administrationen borde inte förstöras genom en transatlantisk ordstrid. Jag vet att vi delar denna åsikt, men Amerika håller fast vid sin förkärlek för rigid reglering, och denna konjunkturnedgång visar oss i praktiken att de som med berått mod ignorerade tillämpningen av dåliga metoder nu drabbats värst. Vi behöver en europeisk tillsynsmyndighet för finansiella tjänster. Utöva gärna påtryckningar på andra att stödja samma standarder, men deras försiktighet kan inte ursäkta overksamhet från vårt håll. Som ni säger måste vi föra in ärlighet, öppenhet och rättssäkerhet i finanssystemet. En reform av de globala finansinstitutionerna behövs också för att hindra att överskotten i bytesbalanserna och en alltför stor likviditet ger näring åt globala högkonjunkturer som följs av lågkonjunkturer. IMF måste spela denna roll. Kan IMF samla ytterligare tillgångar med ökad tillgång till krismedel? Borde IMF bli en verklig kapitalförvaltare för delar av de globala besparingarna genom att föregå spekulation, förhindra panik eller stabilisera marknaderna? Hur kan vi reformera dess beslutsstrukturer så att de återspeglar kravet på mer demokratisk tillsyn och på inflytande för tillväxtekonomier? Det är också avgörande, trots bördan med konjunkturnedgången, att vi konfronterar utmaningen med klimatförändringen och problemen på grund av fattigdomen. Herr premiärminister! Ni talade om behovet av åtgärder. Kommer ni alltså att ge IMF och Världsbanken ett uttryckligt mandat att ta itu med torkan, översvämningarna och sjukdomarna i kölvattnet av den globala uppvärmningen i utvecklingsländerna? Kommer ni att se till att de stöder, lånar ut pengar och planerar inte bara för marknadsframgångar, utan också för att nå sociala framsteg och gröna mål? Vi behöver en ny och hållbar ekonomi som är inskriven i ett globalt socialt kontrakt. Eran med lättförtjänta pengar är förbi. För den framtida tillväxten får den enes bröd inte vara den andres död. Men för att nå detta måste EU förespråka samförstånd, och Storbritannien måste vara en del av detta. Herr premiärminister! Ni och jag förespråkar olika falanger inom politiken, men som skottar med en brinnande tro på progressiv politik vet jag att vi båda förstår Robert Burns, som skrev: ”Oh would some Power the gift to give us, to see ourselves as others see us” [ung. ”ge oss förmågan att se oss själva så som andra ser oss”]. Och de som placerar sig själva och Storbritannien på Europas sidolinjer kommer att tvinga sitt land att betala ett högt pris. Så låt Storbritannien vara en positiv partner som är stöpt i den europeiska formen. Herr premiärminister, jag förväntar mig att den gemensamma valutan kommer att bli starkare efter denna kris. I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar. Ni har utformat fem bysantinska tester som hindrat Storbritannien från att gå med i valutasamarbetet under de senaste tio åren. Kommer ni nu att arbeta för att föra in Storbritannien i eurosamarbetet under perioden efter lågkonjunkturen? Storbritannien borde inte ta ett steg tillbaka medan andra går framåt. Detta är ett spel som Storbritannien också kan spela."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"Oh would some Power the gift to give us, to see ourselves as others see us"7
"Robert Burns"13
"“Oh would some Power the gift to give us, to see ourselves as others see us”"17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph