Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-24-Speech-2-311"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090324.26.2-311"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Föredraganden skriver i sitt betänkande att sammanhållningspolitiken hör till EU:s mest framgångsrika satsningar. Det är en uppseendeväckande slutsats, inte minst eftersom Europeiska revisionsrätten så sent som i november 2008 konstaterade att 11 procent av de 42 miljarder euro som 2007 godkändes inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik aldrig borde ha betalats ut. Föredraganden tycks vara fullt medveten om detta och i punkt 17 uppmanas de som deltar i debatten om territoriell sammanhållning att undvika alla hänvisningar till budgetmässiga och finansiella konsekvenser av den föreslagna politiken. Locket på, med andra ord. EU:s sammanhållningspolitik är feltänkt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, där hänsyn till skattebetalarnas pengar är ett måste, är den inget annat än ett fullkomligt haveri. Junilistan har självklart röstat nej till betänkandet i sin helhet."@sv22
lpv:translated text
". ( ) Zpravodaj v této zprávě píše, že politika soudržnosti je jednou z nejúspěšnějších investic EU. To je překvapivý závěr, a to v neposlední řadě z toho důvodu, že Evropský účetní dvůr zcela nedávno – v listopadu loňského roku – potvrdil, že 11 % z částky 42 miliard EUR, která byla schválena v roce 2007 v rámci politiky soudržnosti EU, nemělo být nikdy vyplaceno. Zdá se, že si to ho je zpravodaj plně vědom, a v bodě 17 vyzývá ty, kdo se zapojují do diskuse o územní soudržnosti, aby se vystříhali veškerých zmínek o rozpočtových a finančních dopadech navrhované politiky – jinak řečeno, aby nad nimi přivřeli oči. Politika soudržnosti EU je špatně promyšlena. Ze sociálně-hospodářského hlediska lze říci, že kde je třeba brát ohled na peníze daňových poplatníků, jedná se o naprostou katastrofu. Červnová kandidátka přirozeně hlasovala proti této zprávě jako celku."@cs1
"Ordføreren skriver i sin betænkning, at samhørighedspolitik er en af EU's mest vellykkede investeringer. Det er en forbløffende konklusion, ikke mindst fordi Den Europæiske Revisionsret så sent som i november sidste år bekræftede, at 11 % af de 42 mia. EUR, der i 2007 blev vedtaget inden for rammerne af EU's samhørighedspolitik, aldrig burde have været udbetalt. Det lader ordføreren til at være fuldstændig klar over, og i punkt 17 opfordrer han inderligt dem, der er involveret i debatten om territorial samhørighed, til at undgå alle referencer til de budgetmæssige og økonomiske følger af den foreslåede politik. Lægge låg på det, med andre ord. EU's samhørighedspolitik er dårligt udtænkt. Set ud fra et socioøkonomisk perspektiv, hvor man er nødt til at tage hensyn til skatteydernes penge, er det intet mindre end en komplet katastrofe. Junilisten stemte naturligvis imod den samlede betænkning."@da2
"( ) In seinem Bericht schreibt der Berichterstatter, dass die Kohäsionspolitik eine der erfolgreichsten Investitionen der Europäischen Union ist. Das ist eine überraschende Schlussfolgerung, nicht zuletzt deshalb, weil der Europäische Rechnungshof erst kürzlich, im November letzten Jahres festgestellt hat, dass 11 % der 42 Milliarden Euro, die im Jahr 2007 im Rahmen der Kohäsionspolitik der Europäischen Union gebilligt worden waren, niemals ausgezahlt hätten werden sollen. Der Berichterstatter scheint sich hierüber vollkommen im Klaren zu sein und drängt in Absatz 17 die an der Debatte über den territorialen Zusammenhalt beteiligten Personen, jeden Verweis auf die den Haushalt und die Finanzen betreffenden Implikationen der vorgeschlagenen Politik zu vermeiden: mit anderen Worten, darüber stillzuschweigen. Die Kohäsionspolitik der EU ist einfach schlecht ausgedacht. Von einer sozioökonomischen Perspektive aus betrachtet, in der das Geld der Steuerzahler eingerechnet werden muss, ist sie schlicht und einfach eine komplette Katastrophe. Natürlich hat die Juni-Liste gegen den Bericht insgesamt gestimmt."@de9
"( ) Στην έκθεσή του, ο εισηγητής γράφει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις της ΕΕ. Αυτό το συμπέρασμα προκαλεί έκπληξη, όχι μόνο γιατί μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι το 11% από τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ, που είχαν εγκριθεί το 2007 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, δεν έπρεπε να είχαν καταβληθεί ποτέ. Ο εισηγητής φαίνεται να το γνωρίζει αυτό και, στην παράγραφο 17, παροτρύνει όσους εμπλέκονται στη συζήτηση για την εδαφική συνοχή να αποφύγουν κάθε αναφορά στις δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης πολιτικής: να τις κουκουλώσουν, με άλλα λόγια. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ δεν είναι ορθά διαμορφωμένη. Από κοινωνικο-οικονομικής πλευράς, όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα χρήματα των φορολογουμένων, δεν πρόκειται παρά για απόλυτη καταστροφή. Φυσικά, το June List ψήφισε κατά της έκθεσης συνολικά."@el10
"( ) In his report, the rapporteur writes that cohesion policy is one of the EU’s most successful investments. That is a startling conclusion, not least because, as recently as November last year, the European Court of Auditors confirmed that 11% of the EUR 42 billion that was approved in 2007 within the framework of the EU cohesion policy should never have been paid out. The rapporteur seems to be fully aware of this and, in paragraph 17, urges those involved in the debate on territorial cohesion to avoid all references to the budgetary and financial implications of the proposed policy: keep a lid on it, in other words. The EU’s cohesion policy is badly thought out. From a socio-economic perspective, where account has to be taken of taxpayers’ money, it is nothing more than a complete disaster. Naturally, the June List voted against the report as a whole."@en4
"( ) En su informe, el ponente afirma que la política de cohesión es una de las más exitosas inversiones de la UE. Esta conclusión es sorprendente, sobre todo porque tan sólo en noviembre del pasado año, el Tribunal de Cuentas Europeo confirmó que el 11 % de los 42 000 millones de euros aprobados en 2007 en el marco de la política de cohesión de la UE nunca deberían haberse desembolsado. El ponente parece ser muy consciente de esto y, en el apartado 17, insta a los participantes del debate sobre cohesión territorial a evitar toda referencia a las implicaciones financieras y presupuestarias de la política propuesta: en otras palabras, corre un tupido velo. La política de cohesión de la UE está mal planteada. Desde una perspectiva socioeconómica, desde la que hay que tener en cuenta el dinero del contribuyente, no es más que un completo desastre. Naturalmente, la Lista de Junio ha votado en contra de la totalidad del informe."@es21
"( ) Käesolevas raportis kirjutab raportöör, et ühtekuuluvuspoliitika on üks ELi edukaimaid investeeringuid. See on hämmastav järeldus, mitte üksnes seetõttu, et hiljuti, eelmise aasta novembris kinnitas Euroopa audiitorite koda, et 11% 42 miljardi euro suurusest 2007. aastal vastu võetud ELi ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatud rahast ei oleks tohtinud kunagi välja maksta. Raportöör näib olevat sellest täiesti teadlik ning lõikes 17 palub ta tungivalt territoriaalse ühtekuuluvuse aruteluga seotud isikutel vältida ettepandud poliitika suhtes igasuguseid viiteid eelarvelistele ja rahalistele implikatsioonidele: teisisõnu, hoidkem seda vaka all. ELi ühtekuuluvuspoliitika on halvasti läbi mõeldud. Sotsiaalmajanduslikust vaatepunktist, kus tuleb kanda vastutust maksumaksja raha eest, ei ole see midagi muud kui täielik katastroof. Loomulikult hääletas Juuninimekiri selle raporti vastu tervikuna."@et5
". ( ) Esittelijä toteaa mietinnössään, että koheesiopolitiikka on yksi EU:n menestyksekkäimmistä investoinneista. Tämä on hätkähdyttävä päätelmä, sillä niin äskettäin kuin viime vuoden marraskuussa Euroopan tilintarkastustuomioistuin vahvisti, että yhtätoista prosenttia EU:n koheesiopolitiikan puitteissa vuonna 2007 hyväksytyistä 42 miljardista eurosta ei olisi koskaan pitänyt maksaa. Esittelijä vaikuttaa olevan täysin tietoinen tästä ja kehottaa 17 kohdassa aluepolitiikkaa koskevaan keskusteluun osallistuvia välttämään viittaamista ehdotetun politiikan vaikutuksiin talousarvioon ja talouteen: toisin sanoen, pidetään ne salassa. EU:n koheesiopolitiikka on huonosti suunniteltu. Yhteiskunnallis-taloudelliselta kannalta, jolloin on otettava huomioon veronmaksajien rahat, se on täysi katastrofi. Junilistan äänestää luonnollisesti mietintöä vastaan kokonaisuudessaan."@fi7
"Dans son rapport, le rapporteur écrit que la politique de cohésion est l’un des investissements les plus fructueux de l’UE. C’est une conclusion pour le moins surprenante, notamment si l’on songe au fait que, pas plus tard qu’en novembre de l’année dernière, la Cour des comptes européenne a confirmé que 11 % des 42 milliards d’euros approuvés en 2007 dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE n’auraient jamais dû être déboursés. Le rapporteur semble parfaitement conscient de cette réalité et demande, au paragraphe 17, aux participants au débat d’éviter toute référence aux implications budgétaires et financières de la politique proposée, autrement dit d’étouffer la vérité. La politique de cohésion de l’UE est mal conçue. Si l’on se place dans une perspective socio-économique, censée prendre en considération l’argent des contribuables, cette politique est un véritable désastre. La Liste de juin a bien évidemment voté contre ce rapport dans son ensemble."@fr8
"( ) Az előadó azt írja a jelentésében, hogy a kohéziós politika az EU egyik legsikeresebb befektetése. Ez riasztó következtetés, nem utolsósorban azért, mert az Európai Számvevőszék még tavaly novemberben is azt erősítette meg, hogy az EU kohéziós politikája keretében jóváhagyott 42 milliárd euro 11%-át soha nem kellett volna kifizetni. Az előadó látszólag teljes mértékben tisztában van ezzel és a 17. szakaszban arra biztatja a területi kohézióról szóló vitában érintetteket, hogy kerüljenek minden, a javasolt politika költségvetési és pénzügyi vonzataival kapcsolatos utalást: más szóval tartsák a szájukat. Az EU kohéziós politikája nem elég átgondolt. Társadalmi-gazdasági szempontból, ahol az adófizetők pénzét is figyelembe kell venni, egyenesen totális katasztrófa. A Júniusi Lista természetesen teljes egészében elutasította a jelentést."@hu11
"( ) Nel testo presentato, il relatore sostiene che la politica di coesione è uno degli investimenti più riusciti dell’Unione europea. Una conclusione alquanto sorprendente, anche perché non più tardi dello scorso novembre, la Corte dei conti europea ha confermato che l’11 per cento dei 42 miliardi di euro approvati nel 2007 nel quadro della politica di coesione europea non si sarebbero mai dovuti erogare. Il relatore pare esserne pienamente al corrente e, al paragrafo 17, invita i soggetti coinvolti nella discussione sulla coesione territoriale a escludere tutti i riferimenti alle implicazioni finanziarie e di bilancio della politica proposta: in altre parole, a far passare la cosa sotto silenzio. La politica di coesione dell’Unione europea è mal formulata. Dal punto di vista socio-economico, che deve tenere in considerazione i soldi dei contribuenti, è un completo disastro. Ovviamente, Junilistan ha espresso voto contrario alla relazione nel suo complesso."@it12
"( ) Šiame pranešime pranešėjas teigia, kad sanglaudos politika yra viena sėkmingiausių ES investicijų. Tai stulbinanti išvada, ypač atsižvelgiant į tai, kad praėjusių metų lapkričio mėn. Europos Audito Rūmai patvirtino, kad iš 2007 m. sanglaudos politikai numatytų 42 mlrd. EUR 11 proc. niekada neturėjo būti išmokėti. Atrodo, pranešėjui tai puikiai žinoma, todėl 17 dalyje jis ragina dalyvaujančius diskusijose dėl teritorinės sanglaudos vengti bet kokių užuominų apie siūlomos politikos finansinį poveikį, kitaip tariant, laikyti jį paslaptyje. ES sanglaudos politika blogai apgalvota. Socialiniu ir ekonominiu požiūriu, atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų pinigus, ji yra tragiška. Todėl balsavo prieš bendrą pranešimą."@lt14
"( ) Savā ziņojumā referents raksta, ka kohēzijas politika ir viens no ES veiksmīgākajiem ieguldījumiem. Tas ir pārsteidzošs secinājums, un ne tikai tāpēc, ka vēl pagājušā gada novembrī Eiropas Revīzijas palāta apstiprināja, ka nekad nebūtu vajadzējis izmaksāt 11 % no 42 miljardiem eiro, kas tika apstiprināti 2007. gadā saskaņā ar ES kohēzijas politiku. Šķiet, ka referents to pilnībā apzinās un 17. punktā mudina tos, kuri iesaistīti debatēs par teritoriālo kohēziju, izvairīties no jebkādām atsaucēm uz ierosinātās politikas ietekmi uz budžetu un finansēm, citiem vārdiem sakot — noklusēt to. ES kohēzijas politika ir slikti pārdomāta. No sociāli ekonomiskā viedokļa, kad jāņem vērā nodokļu maksātāju nauda, tā nav nekas cits kā pilnīga katastrofa. Protams, Jūnija saraksts balsoja pret šo ziņojumu kopumā."@lv13
"Föredraganden skriver i sitt betänkande att sammanhållningspolitiken hör till EU:s mest framgångsrika satsningar. Det är en uppseendeväckande slutsats, inte minst eftersom Europeiska revisionsrätten så sent som i november 2008 konstaterade att 11 procent av de 42 miljarder euro som 2007 godkändes inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik aldrig borde ha betalats ut. Föredraganden tycks vara fullt medveten om detta och i punkt 17 uppmanas de som deltar i debatten om territoriell sammanhållning att undvika alla hänvisningar till budgetmässiga och finansiella konsekvenser av den föreslagna politiken. Locket på, med andra ord. EU:s sammanhållningspolitik är feltänkt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, där hänsyn till skattebetalarnas pengar är ett måste, är den inget annat än ett fullkomligt haveri. Junilistan har självklart röstat nej till betänkandet i sin helhet."@mt15
". − De rapporteur schrijft in zijn verslag dat het cohesiebeleid een van de meest succesvolle investeringen van de EU is. Dat is een opmerkelijke conclusie, vooral omdat de Europese Rekenkamer nog in november 2008 vaststelde dat elf procent van de in 2007 in het kader van het cohesiebeleid van de EU goedgekeurde 42 miljard euro nooit uitbetaald had mogen worden. De rapporteur lijkt zich hier terdege van bewust, en in paragraaf 17 worden de deelnemers aan het debat over territoriale cohesie aangemoedigd verwijzingen naar mogelijke budgettaire of financiële implicaties van het voorgestelde beleid te vermijden. Met andere woorden: de doofpot in. Het cohesiebeleid van de EU is een foute beslissing. Vanuit een sociaaleconomisch perspectief, waarin rekening houden met het geld van de belastingbetalers een must is, is dit niets anders dan een totaal fiasco. Wij van Junilistan hebben vanzelfsprekend tegen het verslag als geheel gestemd."@nl3
"( ) W swoim sprawozdaniu sprawozdawca stwierdza, że polityka spójności stanowi jedną z najbardziej udanych inwestycji UE. To zadziwiający wniosek, choćby dlatego, że jeszcze w listopadzie zeszłego roku Europejski Trybunał Obrachunkowy potwierdził, iż 11% z kwoty 42 miliardów euro, którą zatwierdzono w 2007 roku w ramach polityki spójności UE, nigdy nie powinno było zostać wypłacone. Sprawozdawca wydaje się doskonale zdawać sobie z tego sprawę i w punkcie 17 wzywa uczestników debaty do unikania jakichkolwiek odniesień do budżetowych i finansowych konsekwencji proponowanej polityki – innymi słowy do ich przemilczenia. Polityka spójności UE jest nieprzemyślana. Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie pieniędzy podatników, jest ona kompletną katastrofą. Oczywiście Lista Czerwcowa opowiedziała się za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania."@pl16
"( ) No seu relatório, o relator afirma que a política de coesão é um dos investimentos de maior sucesso da União Europeia. Trata-se de uma conclusão surpreendente, tanto mais que, ainda em Novembro do ano passado, o Tribunal de Contas Europeu confirmou que 11% dos 42 mil milhões de euros aprovados em 2007 no âmbito da política de coesão da UE nunca deviam ter sido pagos. O próprio relator, aliás, parece bastante consciente desse facto, de tal modo que, no nº 11, aconselha a não incluir no debate público referências às possíveis implicações orçamentais e financeiras da coesão territorial, ou seja, a evitar cuidadosamente o assunto. A política de coesão da UE está mal concebida. De um ponto de vista socioeconómico, e que no que diz respeito à responsabilização pelos dinheiros dos contribuintes, é um desastre total. Obviamente, a Lista de Junho votou contra o relatório na globalidade."@pt17
"( ) În raportul său, raportorul scris că politica de coeziune este una dintre investiţiile cele mai de succes ale UE. Aceasta este o concluzie uluitoare, în special pentru că, anul trecut, în luna noiembrie, Curtea Europeană de Conturi a confirmat că un procent de 11% din cele 42 de miliarde EUR care au fost aprobate în 2007 în cadrul politicii de coeziune a UE nu ar fi trebuit plătit. Raportorul pare să cunoască acest detaliu şi, la punctul 17, îi îndeamnă pe cei implicaţi în dezbaterea privind coeziunea teritorială să evite toate trimiterile la implicaţiile bugetare şi financiare ale politicii propuse: cu alte cuvinte, subiectul e închis. Politica de coeziune a UE este concepută în mod eronat. Dintr-o perspectivă socioeconomică, în care trebuie să se ţină seama de banii contribuabililor, nu este decât un dezastru total. În mod firesc, partidul June List a votat împotriva acestui raport în ansamblul său."@ro18
"( ) Spravodajca uvádza v správe, že politika súdržnosti je jednou z najúspešnejších investícií EÚ. To je prekvapujúci záver, v neposlednom rade preto, lebo Európsky dvor audítorov len prednedávnom, v novembri minulý rok, potvrdil, že 11 % zo sumy 42 miliárd EUR, ktorá bola schválená v roku 2007 v rámci politiky súdržnosti EÚ, sa nemalo nikdy vyplatiť. Zdá sa, že spravodajca si je toho plne vedomý, pretože v odseku 17 vyzýva subjekty zapojené do rozpravy o územnej súdržnosti, aby nezačleňovali nijaké odkazy o rozpočtových a finančných implikáciách navrhovanej politiky: inými slovami, nech to zostane pod pokrievkou. Kohézna politika EÚ je zle premyslená. Zo sociálno-ekonomického pohľadu, kde je potrebné predložiť účty o využití peňazí daňových poplatníkov, ide vyslovene o totálnu katastrofu. Strana Júnový zoznam, samozrejme, hlasovala proti správe ako takej."@sk19
"( ) V svojem poročilu poročevalec navaja, da je kohezijska politika ena od najuspešnejših naložb EU. To je osupljiv sklep, navsezadnje zato, ker je šele novembra lani Evropsko računsko sodišče potrdilo, da 11 % od 42 milijard EUR, odobrenih leta 2007 v okviru kohezijske politike EU, sploh ne bi smelo biti izplačanih. Zdi se, da se poročevalec tega popolnoma zaveda in v odstavku 17 poziva vse sodelujoče v razpravi o teritorialni koheziji, da se izognejo sklicevanjem na proračunske in finančne posledice predlagane politike: z drugimi besedami, da naj ne izpustijo duha iz steklenice. Kohezijska politika EU je slabo domišljena. Z družbenogospodarskega vidika, ko je treba upoštevati denar davkoplačevalcev, je videti popolna katastrofa. Junijska lista je seveda glasovala proti temu poročilu v celoti."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"SV"18,5,20,1,19,14,16,11,7,10,13,4,21,17,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph