Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-24-Speech-2-198"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090324.26.2-198"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I want to support paragraph 22, which – like the van Nistelrooij report – calls for Member States to strengthen the partnership principle in their programmes for the current period and in accordance with Article 11 of the General Regulation of the ERDF, the ESF and the Cohesion Funds. We in Parliament write these regulations, but it is up to the Member States to implement these regulations, and it is up to the Commission to monitor their implementation. A recent report about the involvement of NGOs and others in the development, implementation and monitoring of the Structural Funds in the new Member States was entitled ‘The illusion of inclusion’, and I think the title says it all. Member States and the Commission are not shouldering their responsibilities. We in this Parliament must continue to insist that they do."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chci podpořit odstavec 22, který – jako zpráva pana van Nistelrooije – žádá, aby členské státy ve svých programech na nynější období a v souladu s článkem 11 všeobecného nařízení o EFRZ, ESF a fondech soudržnosti posílily zásadu partnerství. My v Parlamentu píšeme tato nařízení, ale je na členských státech, aby tato nařízení prováděly, a je na Komisi, aby jejich provádění sledovala. Nedávná zpráva o zapojení nevládních organizací a dalších subjektů do rozvoje, provádění a sledování strukturálních fondů v nových členských státech byla nazvána „Iluze o začlenění“ a já si myslím, že název hovoří sám za sebe. Členské státy a Komise neberou na svá bedra své povinnosti. My v tomto Parlamentu musíme trvat na tom, aby tak činily."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne støtte punkt 22, hvori medlemsstaterne – som i van Nistelrooij-betænkningen – opfordres til at styrke partnerskabsprincippet i deres programmer for indeværende periode, jf. artikel 11 i den generelle forordning om EFRU, ESF og Samhørighedsfonden. Parlamentet udformer disse bestemmelser, men medlemsstaterne skal gennemføre disse bestemmelser, og Kommissionen skal overvåge deres gennemførelse. Der blev for nylig udarbejdet en rapport om ngo'ernes inddragelse i udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af strukturfondene i de nye medlemsstater med titlen "The illusion of inclusion", og denne titel siger efter min mening alt. Medlemsstaterne og Kommissionen påtager sig ikke deres ansvar. Parlamentet er fortsat nødt til at insistere på, at de skal."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Absatz 22 unterstützen, in der – wie im Van-Nistelrooij-Bericht – die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, das Partnerschaftsprinzip in ihren Programmen für den aktuellen Planungszeitraum in Übereinstimmung mit Artikel 11 der Allgemeinen Verordnung des EFRE, dem ESF und den Kohäsionsfonds zu unterstützen. Wir im Parlament schreiben diese Verordnungen, aber ihre Umsetzung ist Sache der Mitgliedstaaten, und es liegt bei der Kommission, diese Umsetzung zu überwachen. Ein kürzlich erstellter Bericht zur Beteiligung von NRO und anderen an der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung der Strukturfonds in den neuen Mitgliedstaaten beteiligten Parteien trägt den Titel „The Illusion of Inclusion“ (Die Illusion der Einbeziehung). Ich finde, dieser Titel sagt bereits alles. Die Mitgliedstaaten und die Kommission werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Wir hier im Parlament müssen darauf bestehen, dass sie es endlich tun."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υποστηρίξω την παράγραφο 22, η οποία – όπως η έκθεση van Nistelrooij – ζητά από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αρχή της εταιρικής σχέσης στα προγράμματά τους για την τρέχουσα περίοδο και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Γενικού Κανονισμού του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής. Εμείς στο Κοινοβούλιο συντάσσουμε αυτούς τους κανονισμούς, αλλά από τα κράτη μέλη εξαρτάται η υλοποίησή τους και από την Επιτροπή εξαρτάται η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Μια πρόσφατη έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των ΜΚΟ και άλλων στην ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των διαρθρωτικών ταμείων στα νέα κράτη μέλη φέρει τον τίτλο «Η αυταπάτη της ένταξης» και πιστεύω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Εμείς σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε να τις αναλάβουν."@el10
"Señor Presidente, quiero dar mi apoyo al párrafo 22, el cual (al igual que el informe del Sr. van Nistelrooij) pide a los Estados miembros que refuercen el principio de cooperación en sus programas para el período actual y de conformidad con el artículo 11 del Reglamento General del FEDER, el FSE y los Fondos de Cohesión. Nosotros aquí en el Parlamento escribimos este reglamento, pero depende de los Estados miembros aplicarlo, y depende de la Comisión vigilar su aplicación. Un informe reciente sobre la participación de las ONG y de otros organismos en el desarrollo, la aplicación y el control de los Fondos Estructurales en los nuevos Estados miembros fue titulado «La ilusión de la inclusión», y creo que el título lo dice todo. Ni los Estados miembros ni la Comisión están cumpliendo con sus responsabilidades. Aquí en este Parlamento debemos seguir insistiendo en que lo hagan."@es21
"Härra juhataja, soovin avaldada toetust lõikele 22, mis, sarnaselt härra van Nistelrooij raportile kutsub liikmesriike üles partnerluspõhimõtte kindlustamisele nende käesolevates programmides, seda vastavalt ERFi üldmääruste artiklile 11, ESFile ja ühtekuuluvusfondidele. Me siin parlamendis kirjutame neid määrusi, kuid nende määruste rakendamine sõltub liikmesriikidest ja nende rakendamist jälgib komisjon. Hiljutine raport valitsusväliste organisatsioonide ja teiste struktuurifondide jälgimise, rakendamise ja seirega seotusest uutes liikmesriikides kandis pealkirja „Kaasatuse illusioon” ning minu arust ütleb juba pealkiri kõik. Liikmesriigid ja komisjon ei pane oma kohustustele õlga alla. Parlamendis tuleb jätkata neile peale käimist, et nad seda siiski teeks."@et5
"Arvoisa puhemies, tuen 22 kohtaa jossa – kuten myös van Nistelrooij’n mietinnössä – kehotetaan jäsenvaltioita lujittamaan kumppanuusperiaatetta niiden ohjelmissa nykyisellä kaudella EAKR:sta, ESR:sta ja koheesiorahastosta annetun yleisasetuksen 11 artiklan mukaisesti. Me täällä parlamentissa laadimme nämä asetukset, mutta jäsenvaltioiden tehtävänä on niiden täytäntöönpano, ja komission on seurattava niiden täytäntöönpanoa. Hiljattain laadittu raportti kansalaisjärjestöjen ja muiden osallistumisesta rakennerahastohankkeiden kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja seurantaan uusissa jäsenvaltioissa oli otsikoitu "Illuusio osallistumisesta", ja minusta otsikko kertoo kaiken. Jäsenvaltiot ja komissio eivät kanna vastuutaan. Meidän on täällä parlamentissa jatkettava sen vaatimista."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais soutenir le paragraphe 22 qui – comme le rapport van Nistelrooij – encourage les États membres à renforcer le principe de partenariat dans leurs programmes pour la période actuelle, conformément à l’article 11 du règlement général du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion. Nous rédigeons ces règlements au Parlement, mais il appartient aux États membres de les mettre en œuvre, et à la Commission de contrôler cette mise en œuvre. Un récent rapport sur la participation des ONG et d’autres organisations au développement, à la mise en œuvre et au contrôle des fonds structurels dans les nouveaux États membres était intitulé «L’illusion de l’inclusion», et je pense que ce titre dit tout. Les États membres et la Commission n’assument pas leurs responsabilités. Nous devons, au sein de ce Parlement, continuer à insister pour qu’ils le fassent."@fr8
". Elnök úr, én támogatni akarom a 22. bekezdést, amely – a van Nistelrooij-jelentéshez hasonlóan – arra kéri a tagállamokat, hogy programjaikban erősítsék a partnerségi elvet a jelenlegi időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a kohéziós alapok általános rendelkezéseinek 11. cikke értelmében. Mi itt a Parlamentben írjuk ezeket a rendeleteket, azonban a tagállamok feladata ezen rendeletek végrehajtása és a Bizottság feladata a végrehajtás ellenőrzése. Egy közelmúltbeli jelentés, amely a nem kormányzati és egyéb szerveknek az új tagállamokbeli strukturális alapok fejlesztésében, végrehajtásában és nyomon követésében való részvételéről szól, a „Befogadás illúziója” címet kapta, és úgy vélem, a cím magáért beszél. A tagállamok és a Bizottság nem vállalják a felelősséget. Nekünk itt a Parlamentben ragaszkodnunk kell hozzá, hogy ez ne így legyen."@hu11
"Signor Presidente, desidero sostenere il paragrafo 22, che – come la relazione dell’onorevole van Nistelrooij – chiede agli Stati membri di rafforzare il principio del partenariato nei loro programmi per il periodo corrente in conformità con l’Articolo 11 del regolamento generale del Fondo europeo di sviluppo regionale, con il Fondo sociale europeo e con i Fondi di coesione. Siamo noi che scriviamo tali regolamenti in Parlamento la loro attuazione spetta agli Stati membri ed è la Commissione che deve verificarne l’attuazione. Una recente relazione sul coinvolgimento delle organizzazioni non governative e di altri organismi nello sviluppo, attuazione e monitoraggio dei Fondi strutturali nei nuovi Stati membri recava l’eloquente titolo “L’illusione dell’inclusione”. Gli Stati membri e la Commissione non stanno assumendosi le loro responsabilità. Noi in questo Parlamento dobbiamo continuare a insistere affinché lo facciano."@it12
"Gerb. pirmininke, aš norėčiau pritarti 22 daliai, kuria – kaip ir Lamberto van Nistelrooijaus pranešime – valstybės narės raginamos stiprinti partnerystės principą savo programose ir vadovaujantis ERPF, ESF ir Sanglaudos fondų bendrojo reglamento 11 straipsniu. Mes kuriame šiuos reglamentus Parlamente, tačiau būtent valstybės narės turi įgyvendinti šiuos reglamentus, o Komisija stebi jų įgyvendinimą. Naujausias pranešimas apie NVO ir kitų dalyvavimą įgyvendinant struktūrinius fondus naujosiose valstybėse narėse ir jų kontrolę pavadintas „Įtraukties iliuzija“, ir aš manau, kad šis pavadinimas yra labai iškalbingas. Valstybės narės ir Komisija prisiima atsakomybę. Mes šiame Parlamente privalome to reikalauti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos atbalstīt 22. punktu, kurā tāpat kā kunga ziņojumā dalībvalstis tiek aicinātas stiprināt partnerattiecību principu programmās pašreizējam periodam saskaņā ar Vispārējās regulas par ERAF, ESF un Kohēzijas fondu 11. pantu. Mēs Parlamentā izstrādājam šīs regulas, bet dalībvalstīm ir jāīsteno šīs regulas, un Komisijai ir jāuzrauga to īstenošana. Nesena ziņojuma par NVO un citu pušu līdzdalību struktūrfondu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā jaunajās dalībvalstīs nosaukums bija “Iekļaušanas ilūzija”, un es domāju, ka nosaukums pasaka visu. Dalībvalstis un Komisija neuzņemas savus pienākumus. Mums šajā Parlamentā ir jāturpina uzstāt, lai tas tiek darīts."@lv13
"Mr President, I want to support paragraph 22, which – like the van Nistelrooij report – calls for Member States to strengthen the partnership principle in their programmes for the current period and in accordance with Article 11 of the General Regulation of the ERDF, the ESF and the Cohesion Funds. We in Parliament write these regulations, but it is up to the Member States to implement these regulations, and it is up to the Commission to monitor their implementation. A recent report about the involvement of NGOs and others in the development, implementation and monitoring of the Structural Funds in the new Member States was entitled ‘The illusion of inclusion’, and I think the title says it all. Member States and the Commission are not shouldering their responsibilities. We in this Parliament must continue to insist that they do."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag mijn steun uitspreken voor lid 22, waarin – net als in het verslag-Van Nistelrooij – lidstaten worden opgeroepen het partnerschapbeginsel in hun programma's voor de huidige periode te versterken overeenkomstig artikel 11 van de algemene verordening betreffende EFRO, ESF en het Cohesiefonds. Wij in het Parlement schrijven deze verordeningen, maar het is aan de lidstaten om ze ten uitvoer leggen en het is aan de Commissie om op de tenuitvoerlegging toe te zien. Een recent verslag over de betrokkenheid van ngo’s en andere partijen in de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en controle van de structuurfondsen in de nieuwe lidstaten was genaamd “The illusion of inclusion”, en ik denk dat deze titel boekdelen spreekt. Lidstaten en de commissie nemen hun verantwoordelijkheden niet. Wij in dit Parlement moeten erop blijven aandringen dat zij dat wel doen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić poparcie dla punktu 22, w którym – podobnie jak w sprawozdaniu pana posła van Nistelrooija – wzywa się państwa członkowskie do wzmocnienia zasady partnerstwa we własnych programach na bieżący okres, zgodnie z art. 11 rozporządzenia ogólnego w sprawie EFRR, EFS i Funduszu Spójności. Jako posłowie tworzymy te rozporządzenia, jednak ich wdrażanie jest zadaniem państw członkowskich, a monitorowanie wdrażania – zadaniem Komisji. Niedawne sprawozdanie dotyczące zaangażowania organizacji pozarządowych i innych w rozwój, wdrażanie oraz monitorowanie funduszy strukturalnych w nowych państwach członkowskich nosiło tytuł „Iluzja włączenia”; sądzę, iż mówi on sam za siebie. Państwa członkowskie i Komisja nie wypełniają swoich obowiązków. My, posłowie, musimy nadal się domagać, by to czyniły."@pl16
"Senhor Presidente, quero apoiar o n.º 22, que – à semelhança do relatório van Nistelrooij – convida os Estados-Membros a reforçar o princípio de parceria nos seus programas para o período em curso, nos termos do artigo 11.º do Regulamento geral para o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão. Nós, no Parlamento, escrevemos estes regulamentos, mas é aos Estados-Membros que cabe aplicá-los, e é à Comissão que incumbe controlar a sua aplicação. Um relatório recentemente publicado sobre o envolvimento das ONG e outros no desenvolvimento, aplicação e controlo dos Fundos Estruturais nos novos Estados-Membros tem como título "A ilusão da inclusão", e penso que o título diz tudo. Os Estados-Membros e a Comissão não estão a assumir a sua parte das responsabilidades. Nós, no Parlamento, devemos continuar a insistir para que o façam."@pt17
"Dle preşedinte, doresc să susţin punctul 22, care – ca şi în raportul van Nistelrooij – invită statele membre să consolideze principiul de parteneriat în cadrul programelor lor pentru perioada în curs şi în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul general privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune. Noi, în Parlament, redactăm aceste regulamente, dar statele membre au responsabilitatea punerii lor în aplicare, iar Comisia are sarcina monitorizării aplicării acestora. Un raport recent cu privire la implicarea ONG-urilor şi a altor organizaţii în dezvoltarea, punerea în aplicare şi monitorizarea fondurilor structurale în noile state membre a fost intitulat „Iluzia includerii” şi cred că titlul vorbeşte de la sine. Statele membre şi Comisia nu îşi asumă responsabilitatea. Noi, de aici, din Parlament, trebuie să insistăm în continuare pentru ca acestea să şi-o asume."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som podporiť odsek 22, ktorý podobne ako správa pána spravodajcu van Nistelrooija žiada členské štáty, aby posilnili zásadu partnerstva vo svojich programoch na súčasné obdobie a v súlade s článkom 11 všeobecného nariadenia o EFRR, ESF a Kohéznom fonde. My v Parlamente vytvárame tieto nariadenia, ale vykonávajú ich členské štáty a ich vykonávanie monitoruje Komisia. Nedávna správa o účasti mimovládnych a iných organizácií na rozvoji, využívaní a monitorovaní štrukturálnych fondov v nových členských štátoch mala názov Ilúzia začlenenia a myslím si, že tento názov hovorí za všetko. Členské štáty a Komisia si neplnia svoje povinnosti. My v tomto Parlamente musíme naďalej trvať na tom, aby si ich plnili."@sk19
"Gospod predsednik, podpreti želim odstavek 22, ki – tako kot poročilo gospoda van Nistelrooija – poziva države članice, da okrepijo načelo partnerstva v svojih programih za tekoče obdobje in v skladu s členom 11 Splošne uredbe o ESRR, ESS in kohezijskem skladu. Mi v Parlamentu te predpise pišemo, države članice jih morajo izvajati, Komisija pa njihovo izvajanje nadzirati. Nedavno poročilo o vključevanju NVO in drugih v razvoj, izvajanje in nadziranje strukturnih skladov v novih državah članicah nosi naslov „Iluzija vključenosti“, in mislim, da naslov pove vse. Države članice in Komisija ne prevzemajo svojih odgovornosti. V Parlamentu si moramo še naprej prizadevati, da bodo to storile."@sl20
"Herr talman! Jag vill stödja punkt 22, där man – som i Lambert van Nistelrooijs betänkande – kräver att medlemsstaterna ska stärka partnerskapsprincipen i sina program för den nuvarande perioden och i enlighet med artikel 11 i den allmänna förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och sammanhållningsfonderna. Vi i parlamentet skriver dessa förordningar, men det är medlemsstaternas ansvar att genomföra dem och det är kommissionen som ska övervaka att de genomförs. En aktuell rapport om de icke-statliga organisationernas och andras engagemang i utvecklingen, genomförandet och övervakandet av strukturfonderna i de nya medlemsstaterna hade titeln och jag anser att denna rubrik säger allt. Medlemsstaterna och kommissionen tar inte sitt ansvar. Vi i parlamentet måste fortsätta att insistera på att de ska göra det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"5,20,15,1,14,10,13,4,9
"The illusion of inclusion"22
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph