Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-24-Speech-2-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090324.26.2-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is a very important report – I agree with the rapporteur that perhaps we could have been braver and pushed out the boat a bit more. As a Member from a country that votes on every single treaty, I am acutely aware of the need for a continuing active dialogue with citizens. It is my experience that more and more people are losing faith and trust in institutions. The EU represents a huge institution and we have a massive responsibility to ensure that active dialogue is core to what we do. I am particularly supportive of paragraph 32, and I thank the rapporteur for supporting my amendment on the fact that the European Year on Volunteering in 2011 will be an ideal opportunity for EU institutions to connect with citizens. We have called on the Commission to submit appropriate legislation on preparing for 2011, and this they have started. We must now ensure that we have a meaningful dialogue with the 100 million volunteers across the EU and ensure that their views and opinions will form the core of any new plans, policies and programmes and that active dialogue with citizens will guarantee a strong, solid EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto je velmi důležitá zpráva – souhlasím se zpravodajem, že jsme snad mohli být odvážnější a více přitvrdit. Jako poslankyně ze země, která hlasuje o každé jednotlivé smlouvě, si vážně uvědomuji potřebu stálého aktivního dialogu s občany. Podle mé zkušenosti stále více lidí ztrácí víru a důvěru v instituce. EU představuje ohromnou instituci a my máme obrovskou zodpovědnost, abychom zajistili, že aktivní dialog je ústředním bodem toho, co děláme. Podporuji zejména odstavec 32 a děkuji zpravodaji za podporu mého pozměňovacího návrhu ke skutečnosti, že Evropský rok dobrovolnictví v roce 2011 bude ideální příležitostí k tomu, aby orgány EU navázaly vztahy s občany. Vyzvali jsme Komisi, aby předložila odpovídající právní předpisy k přípravě na rok 2011, a Komise s tím začala. Nyní musíme zajistit navázání smysluplného dialogu se 100 miliony dobrovolníků po celé EU a zaručit, aby jejich stanoviska a názory tvořily základ všech nových plánů, politik a programů a aby aktivní dialog mezi občany zaručil silnou a celistvou EU."@cs1
"Hr. formand! Det er en meget vigtig betænkning – jeg er enig med ordføreren i, at vi måske kunne have udvist større mod og gået lidt længere. Jeg kommer fra et land, hvor vi stemmer om hver eneste traktat, og jeg er derfor helt klar over behovet for en fortsat aktiv dialog med borgerne. Jeg oplever, at flere og flere mennesker mister troen på og tilliden til institutionerne. EU repræsenterer en enorm institution, og vi har et meget stort ansvar for at sikre, at der er fokus på en aktiv dialog. Jeg støtter navnlig punkt 32, og jeg takker ordføreren for hans støtte til mit ændringsforslag om det forhold, at det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011 vil give EU-institutionerne en ideel mulighed for at skabe forbindelse til civilsamfundet. Vi har opfordret Kommissionen til at forelægge et passende lovgivningsforslag inden 2011, og dette arbejde er blevet påbegyndt. Vi skal nu sikre, at vi har en meningsfuld dialog med de 100 mio. frivillige i hele EU, at nye planer, politikker og programmer vil blive baseret på deres synspunkter og holdninger, og at en aktiv dialog med borgerne vil sikre et stærkt, solidt EU."@da2
"Herr Präsident! Dies ist ein sehr wichtiger Bericht, und ich stimme mit dem Berichterstatter darin überein, dass wir vielleicht ein bisschen mutiger sein und uns ein bisschen weiter aus dem Fenster hätten lehnen können. Als Mitglied aus einem Land, das über jeden einzelnen Vertrag abstimmt, ist mir mehr als bewusst, dass wir einen fortlaufenden aktiven Dialog mit den Bürgern brauchen. Meiner Erfahrung nach verlieren immer mehr Menschen den Glauben an und das Vertrauen in die Institutionen. Die EU ist eine riesige Institution, und wir tragen eine große Verantwortung dafür sicherzustellen, dass der aktive Dialog im Zentrum unseres Handelns steht. Ganz besonders unterstütze ich Absatz 32, und ich danke dem Berichterstatter für die Unterstützung meines Änderungsantrags zu der Tatsache, dass das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 eine ideale Gelegenheit für die EU-Institutionen sein wird, mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Wir haben die Kommission dazu aufgefordert, eine entsprechende Gesetzgebung in Vorbereitung auf das Jahr 2011 auf den Weg zu bringen, und damit hat die Kommission begonnen. Wir müssen nun sicherstellen, dass wir einen sinnvollen Dialog mit den 100 Millionen Freiwilligen in der EU erreichen, dass ihre Ansichten und Meinungen die Grundlage aller neuen Pläne, politischen Maßnahmen und Programme bilden, und dass der aktive Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern eine starke und solide EU sicherstellt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση – συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο τολμηροί. Ως ευρωβουλευτής από μια χώρα που ψηφίζει για κάθε συνθήκη, έχω πολύ καλή επίγνωση της ανάγκης ενός διαρκούς ενεργού διαλόγου με τους πολίτες. Γνωρίζω από την εμπειρία μου ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο θεσμό και έχουμε τεράστια ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι ο ενεργός διάλογος βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Στηρίζω ιδιαίτερα την παράγραφο 32, και ευχαριστώ τον εισηγητή που στήριξε την τροπολογία μου για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού το 2011 θα είναι μια ιδανική ευκαιρία για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες. Καλέσαμε την Επιτροπή να καταθέσει την κατάλληλη νομοθεσία για την προετοιμασία για το 2011, πράγμαπου έχει αρχίσει να γίνεται. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε ουσιαστικό διάλογο με τα 100 εκατομμύρια εθελοντών σε όλη την ΕΕ και να διασφαλίσουμε ότι οι απόψεις και οι γνώμες τους θα αποτελέσουν τον πυρήνα οποιονδήποτε νέων σχεδίων, πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς και ότι ο εν λόγω ενεργός διάλογος με τους πολίτες θα αποτελέσει εγγύηση για μια ισχυρή, στερεή ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, éste es un informe muy importante y coincido con la ponente en que quizás podríamos haber sido más valientes y haber ido un poco más allá. Como eurodiputada que proviene de un país que somete a votación todos y cada uno de los tratados, soy sumamente consciente de la necesidad de un diálogo continuo y activo con los ciudadanos. Según mi experiencia, cada vez más personas están perdiendo la fe y la confianza en las instituciones. La UE representa una enorme institución y tenemos una gran responsabilidad a la hora de garantizar que el diálogo activo es el centro de nuestra actividad. Estoy particularmente a favor del párrafo 32, y doy las gracias a la ponente por apoyar la enmienda que presenté sobre el hecho de que el Año Europeo del Voluntariado, en 2011, constituirá una oportunidad ideal para que las instituciones de la UE conecten con los ciudadanos. Hemos apelado a la Comisión para que presente una legislación apropiada sobre los preparativos para 2011, y ésta ya ha comenzado a hacerlo. Ahora debemos asegurarnos de que mantenemos un diálogo significativo con los cien millones de voluntarios de toda Europa, y asegurarnos de que sus puntos de vista y sus opiniones constituirán el núcleo de cualquier nuevo plan, política y programa, y que el diálogo activo con los ciudadanos garantizará una UE fuerte y sólida."@es21
"Härra juhataja, see on äärmiselt oluline raport – nõustun raportööriga, et arvatavasti oleksime pidanud olema julgemad ja tegema sellele mõnevõrra suuremaid kulutusi. Olles pärit sellisest riigist, kus hääletatakse iga lepingu küsimuses, olen teravalt teadlik jätkuva aktiivse dialoogi pidamise vajadusest kodanikega. Minu kogemusel kaotab üha enam inimesi usu ja usalduse institutsioonide vastu. EL kujutab endast suurt institutsiooni ning me kanname ulatuslikku vastutust selle eest, et aktiivse dialoogi toimumise tagamine oleks meie tegevuse keskmes. Eriti toetan ma lõiget 32 ning tänan raportööri minu muudatusettepanekut toetamast tõsiasja suhtes, et Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal 2011 avaneb ELi institutsioonidele ideaalne võimalus kodanikega ühenduse leidmiseks. Oleme pöördunud komisjoni poole palvega esitada vastav õigusakt 2011. aastaks valmistumise kohta ning nad on selle ettevalmistamist alustanud. Nüüd tuleb meil tagada sisukas dialoog 100 miljoni vabatahtlikuga kogu ELis ning kindlustada, et nende vaated ja arvamused moodustaks kõikvõimalike uute kavade, poliitika ja programmide tuuma ning aktiivne dialoog kodanikega tagaks tugeva, monoliitse ELi eksistentsi."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on hyvin merkittävä mietintö – olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että olisimme kenties voineet olla vielä rohkeampia ja keikuttaa laivaa hieman enemmän. Sellaisen valtion edustajana, jossa jokaisesta sopimuksesta äänestetään, olen hyvin tietoinen tarpeesta käydä jatkuvaa, aktiivista vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Kokemusteni mukaan yhä uudet ihmiset menettävät uskonsa ja luottamuksensa toimielimiin. EU on valtava instituutio, ja meillä on valtava vastuu varmistaa, että aktiivinen vuoropuhelu on keskeisessä asemassa tekemisissämme. Erityisesti kannatan 32 kohtaa, ja kiitän esittelijää siitä, että hän kannatti tarkistustani, joka koski sitä, että vapaaehtoistyön eurooppalainen teemavuosi 2011 on EU:n toimielimille erinomainen mahdollisuus luoda yhteyksiä kansalaisiin. Kehotimme komissiota tekemään tarvittavat lainsäädäntöehdotukset vuoden 2011 valmistelemiseksi, ja komissio on ryhtynyt työhön. Nyt meidän on varmistettava, että käymme merkityksellistä vuoropuhelua 100 miljoonan vapaaehtoistyöntekijän kanssa kaikkialla EU:ssa, ja varmistettava, että heidän näkemyksensä ja mielipiteensä muodostavat mahdollisten suunnitelmien, politiikan ja ohjelmien ytimen ja että aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa takaa vahvan ja vankan EU:n."@fi7
"Monsieur le Président, c’est un rapport très important et je suis d’accord avec le rapporteur: nous aurions peut-être dû être plus courageux et pousser un peu plus au large. En tant que députée d’un pays qui vote sur chaque traité, je suis pleinement consciente de la nécessité d’un dialogue actif continu avec les citoyens. D’après mon expérience, de plus en plus de gens perdent l a foi et la confiance dans les institutions. L’UE représente une institution énorme et nous avons l’immense responsabilité de faire en sorte qu’un dialogue actif soit au cœur de notre action. Je soutiens en particulier le paragraphe 32, et je remercie le rapporteur pour avoir soutenu mon amendement sur le fait que l’Année européenne du volontariat en 2011 sera une occasion idéale pour les institutions européennes d’entrer en contact avec les citoyens. Nous avons demandé à la Commission de présenter une législation adéquate sur la préparation à 2011 et elle a commencé à le faire. Nous devons à présent faire en sorte d’avoir un dialogue sérieux avec les 100 millions de volontaires à travers l’UE et faire le nécessaire pour que leurs points de vue et leurs opinions constituent la base de tout nouveau plan, de toute nouvelle politique et de tout nouveau programme et pour que le dialogue actif avec les citoyens garantisse une UE forte et solide."@fr8
". Elnök úr, ez nagyon fontos jelentés – egyetértek az előadóval, hogy talán bátrabbak lehettünk volna és messzebbre merészkedhettünk volna. Egy minden egyes szerződésről szavazó ország képviselőjeként tisztában vagyok azzal, hogy szükség van az állampolgárokkal való aktív párbeszéd folytatására. Tapasztalatom szerint egyre több ember veszti el hitét és bizalmát intézményeinkben. Az EU egy hatalmas intézmény, és kötelességünk annak biztosítása, hogy az aktív párbeszéd legyen a magja annak, amit csinálunk. Különösen támogatom a 32. bekezdést, és köszönöm az előadónak, hogy támogatta módosításomat azzal kapcsolatban, hogy 2011-ben az önkéntesség európai éve ideális lehetőség lesz az Unió intézményeinek, hogy kapcsolatba kerüljenek az állampolgárokkal. Felszólítottuk a Bizottságot, hogy nyújtson be megfelelő jogszabályokat 2011-re készülvén, és ezt meg is kezdték. Most biztosítanunk kell, hogy értelmes párbeszédet folytassunk 100 millió önkéntessel Európa-szerte, és azt, hogy véleményük és elképzeléseik az új terveink, politikáink és programjaink magját adják, továbbá hogy az állampolgárokkal való aktív párbeszéd egy erős és szilárd Uniót biztosítson."@hu11
"Signor Presidente, siamo di fronte una relazione estremamente importante e sono d’accordo con il relatore che forse avremmo potuto essere più coraggiosi, spingendoci più in avanti. In quanto parlamentare di un paese che tiene delle votazioni su ogni trattato, sono particolarmente consapevole della necessità di un dialogo attivo e continuativo con i cittadini. Ho potuto costatare che sempre più persone perdono la fiducia nelle istituzioni. L’Unione europea rappresenta un’organizzazione enorme e abbiamo una responsabilità importante nel garantire la centralità del dibattito nel nostro operato. Sostengo in modo particolare i contenuti del paragrafo 32, e ringrazio il relatore di aver appoggiato il mio emendamento relativamente al fatto che l’Anno europeo del volontariato nel 2011 costituirà un’opportunità eccellente affinché le istituzioni dell’Unione europea stabiliscano un contatto con i cittadini. Abbiamo richiesto alla Commissione di presentare dei provvedimenti adeguati sui preparativi per il 2011 ed essa ha avviato i lavori. Ora dobbiamo garantire l’instaurarsi di un dialogo significativo con i 100 milioni di volontari sparsi in tutta l’Unione europea e fare sì che la loro voce e le loro opinioni siano al centro di qualunque nuovo piano, programma o politica, e che il dialogo attivo con i cittadini ci consenta di giungere a un’Unione europea forte e solida."@it12
"Gerb. pirmininke, šis pranešimas yra labai svarbus – ir aš pritariu pranešėjui, kad galbūt mes galėjome būti šiek tiek drąsesni ir siekti juo šiek tiek toliau. Kaip narė, atstovaujanti valstybei, kurioje balsuojama dėl kiekvienos sutarties, aš esu visiškai įsitikinusi tuo, kad būtina toliau tęsti aktyvų dialogą su piliečiais. Mano patirtis parodė, kad vis daugiau žmonių jaučia nusivylimą ES institucijomis. ES pati yra didžiulė institucija, ir mums tenka milžiniška atsakomybė vykdant veiklą aktyvaus dialogo pagrindu. Aš ypač pritariu 32 daliai ir dėkoju pranešėjui už tai, kad jis pritaria mano pakeitimui dėl to, kad 2011 m. būtų paskelbti Europos savanorių metais. Tai būtų ideali galimybė ES institucijoms stiprinti ryšį su savo piliečiais. Mes prašėme Komisiją parengti atitinkamą teisės aktą dėl pasirengimo 2011 m., ir jis jau pradėtas rengti. Dabar mes turime pradėti dialogą su šimtu milijonų savanorių ES ir užtikrinti, kad jų požiūris ir nuomonės būtų įtrauktos į naujus planus, politikos priemones ir programas ir kad aktyvus dialogas su piliečiais leistų sukurti stiprią, vientisą ES."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šis ir ļoti svarīgs ziņojums — es piekrītu referentam, ka, iespējams, mēs būtu varējuši būt drosmīgāki un būtu varējuši tērēt mazliet vairāk. Kā deputāts no valsts, kurā tiek balsots par katru atsevišķu līgumu, es skaudri apzinos, ka ir jāturpina aktīvs dialogs ar iedzīvotājiem. Mana pieredze rāda, ka arvien vairāk cilvēku zaudē ticību un uzticēšanos iestādēm. ES ir milzīga institūcija, un mums ir liela atbildība nodrošināt, lai mūsu darbības pamatā ir šis aktīvais dialogs. Es it sevišķi atbalstu 32. punktu un pateicos referentam par mana grozījuma atbalstīšanu saistībā ar to, ka Eiropas Brīvprātīgo kustības gads 2011. gadā būs lieliska iespēja Eiropas iestādēm sazināties ar pilsoņiem. Mēs esam aicinājuši Komisiju iesniegt atbilstīgu tiesību aktu par gatavošanos 2011. gadam, un tās locekļi ir sākuši to darīt. Tagad mums ir jānodrošina, lai mums būtu jēgpilns dialogs ar 100 miljoniem brīvprātīgo visā Eiropas Savienībā, un jānodrošina, lai viņu uzskati un viedokļi veidotu visu jauno plānu, politikas jomu un programmu pamatu un lai aktīvs dialogs ar iedzīvotājiem garantētu spēcīgu un stabilu Eiropas Savienību."@lv13
"Mr President, this is a very important report – I agree with the rapporteur that perhaps we could have been braver and pushed out the boat a bit more. As a Member from a country that votes on every single treaty, I am acutely aware of the need for a continuing active dialogue with citizens. It is my experience that more and more people are losing faith and trust in institutions. The EU represents a huge institution and we have a massive responsibility to ensure that active dialogue is core to what we do. I am particularly supportive of paragraph 32, and I thank the rapporteur for supporting my amendment on the fact that the European Year on Volunteering in 2011 will be an ideal opportunity for EU institutions to connect with citizens. We have called on the Commission to submit appropriate legislation on preparing for 2011, and this they have started. We must now ensure that we have a meaningful dialogue with the 100 million volunteers across the EU and ensure that their views and opinions will form the core of any new plans, policies and programmes and that active dialogue with citizens will guarantee a strong, solid EU."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is een zeer belangrijk verslag. Ik ben het met de rapporteur eens dat we wellicht iets dapperder hadden kunnen zijn en iets meer hadden kunnen besteden. Als lid uit een land dat over elk verdrag stemt, ben ik mij scherp bewust van de noodzaak van een voortdurende actieve dialoog met burgers. Mijn ervaring is dat steeds meer mensen het geloof en vertrouwen in instellingen verliezen. De EU vertegenwoordigt een enorme instelling en we hebben een grote verantwoordelijkheid om te waarborgen dat een actieve dialoog de kern is van wat wij doen. Mijn steun gaat in het bijzonder uit naar paragraaf 32 en ik wil de rapporteur bedanken voor het steunen van mijn amendement over het feit dat het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk in 2011 de Europese instellingen een ideale gelegenheid zou bieden om in contact te komen met de burgers. We hebben de Commissie opgeroepen om passende wetgeving in te dienen om ons voor te bereiden op 2011, en men is hier mee begonnen. We moeten er nu voor zorgen dat we een zinvolle dialoog kunnen voeren met de 100 miljoen vrijwilligers in de EU en er voor zorgen dat hun standpunten en meningen de kern zullen vormen van alle nieuwe plannen, beleid en programma’s en dat een actieve dialoog met burgers een sterke, solide EU garandeert."@nl3
"Panie przewodniczący! To bardzo ważne sprawozdanie i zgadzam się ze sprawozdawcą, że być może trzeba było działać odważniej i podjąć śmielsze kroki. Jako posłanka z kraju, który głosuje nad każdym traktatem, jestem w pełni świadoma potrzeby dalszego aktywnego dialogu z obywatelami. Z mojego doświadczenia wynika, że coraz więcej ludzi traci wiarę w instytucje. UE jest olbrzymią instytucją i spoczywa na nas wielki ciężar odpowiedzialności za zagwarantowanie, aby aktywny dialog stanowił podstawę naszych działań. Szczególnie popieram punkt 32 i chciałabym podziękować sprawozdawcy za poparcie dla mojej poprawki stwierdzającej, że przypadający w 2011 roku Europejski Rok Wolontariatu jest dla instytucji UE idealną okazją do nawiązania kontaktu z obywatelami. Wezwaliśmy Komisję do przedstawienia odpowiedniego prawodawstwa dotyczącego przygotowania do 2011 roku i proces ten rozpoczął się. Musimy teraz nawiązać prawdziwy dialog ze stoma milionami wolontariuszy z całej UE oraz zapewnić, aby ich poglądy i opinie stały się podstawą dla wszystkich nowych planów, obszarów polityki i programów – aktywny dialog z obywatelami ma zagwarantować siłę i stabilność UE."@pl16
"Senhor Presidente, este é um relatório muito importante – e concordo com o relator em que poderíamos, talvez, ter sido um pouco mais corajosos e ambiciosos. Na minha qualidade de deputada de um país que vota em relação a todos os tratados, estou perfeitamente ciente da necessidade de um diálogo activo e permanente com os cidadãos. Por experiência, sei que cada vez mais pessoas estão a perder a confiança nas instituições. A UE representa uma enorme instituição e cabe-nos a responsabilidade imensa de garantir que o diálogo activo faz parte integrante de tudo o que fazemos. Apoio em particular o n.º 32 do relatório, e agradeço ao relator o facto de ter subscrito a alteração por mim apresentada visando reconhecer que o Ano Europeu do Voluntariado, em 2011, seria uma oportunidade ideal para uma aproximação entre as instituições da UE e os cidadãos. Pedimos à Comissão para apresentar legislação adequada, em preparação de 2011, e a Comissão já deu início a essa tarefa. Importa agora certificarmo-nos de que teremos um diálogo significativo com os 100 milhões de voluntários de toda a UE e assegurarmos que os seus pontos de vista e opiniões estão no cerne de quaisquer novos planos, políticas e programas e que, através do diálogo activo com os cidadãos, teremos uma UE forte e sólida."@pt17
"Dle preşedinte, acesta este un raport foarte important – sunt de acord cu raportorul că probabil am fi putut fi mai curajoşi şi ne-am fi putut strădui mai mult. Ca deputată dintr-o ţară care votează cu privire la fiecare tratat, sunt extrem de conştientă de necesitatea unui dialog activ şi continuu cu cetăţenii. Din experienţă, constat că tot mai mulţi oameni îşi pierd încrederea în instituţii. UE reprezintă o uriaşă instituţie şi avem o responsabilitate imensă de a ne asigura că dialogul activ este un element esenţial pentru ceea ce întreprindem. Susţin cu deosebire punctul 32 şi îi mulţumesc raportorului pentru sprijinirea amendamentului meu cu privire la faptul că Anul european al voluntariatului, 2011, va fi o oportunitate ideală pentru crearea unei legături între instituţiile UE şi cetăţeni. Am invitat Comisia să prezinte o propunere legislativă corespunzătoare pentru pregătirea anului 2011, demersul în acest sens fiind deja iniţiat de Comisie. Acum, trebuie să asigurăm că întreţinem un dialog semnificativ cu cei 100 de milioane de voluntari din întreaga UE şi că viziunile şi opiniile acestora vor forma nucleul noilor planuri, politici şi programe, iar dialogul activ cu cetăţenii va garanta o Uniune Europeană puternică şi solidă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, toto je veľmi dôležitá správa a súhlasím s pánom spravodajcom, že možno sme mohli byť smelší a roztočiť to trochu viac. Ako poslankyňa z krajiny, ktorá hlasuje o každej jednej zmluve, si intenzívne uvedomujem potrebu pokračovať v aktívnom dialógu s občanmi. Podľa mojej skúsenosti čoraz viac ľudí stráca vieru a dôveru v inštitúcie. EÚ je obrovská inštitúcia a máme obrovskú zodpovednosť za to, aby základom toho, čo robíme, bol aktívny dialóg. Predovšetkým podporujem odsek 32 a ďakujem pánovi spravodajcovi za to, že podporil môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh o skutočnosti, že Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 by bol pre inštitúcie EÚ ideálnou príležitosťou na nadviazanie vzťahov s občanmi. Požiadali sme Komisiu, aby predložila príslušné právne predpisy na prípravu pre rok 2011, a v tomto sme začali konať. Teraz musíme sprostredkovať zmysluplný dialóg so 100 miliónmi dobrovoľníkov v rámci EÚ a musíme zabezpečiť, aby ich stanoviská a názory boli základom pre akékoľvek nové plány, politiky a programy a aby aktívny dialóg s občanmi bol zárukou silnej a pevnej EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, to poročilo je zelo pomembno – strinjam se s poročevalcem, da bi lahko bili pogumnejši in čoln potisnili nekoliko dlje. Kot poslanka iz države, ki glasuje o vsaki posamezni pogodbi, se dobro zavedam nujnosti stalnega aktivnega dialoga z državljani. Na osnovi svojih izkušenj lahko rečem, da vse več ljudi izgublja zaupanje v institucije. EU je ogromna institucija in naša odgovornost za to, da ima dialog osrednjo vlogo pri vsem, kar počnemo, je izjemno velika. Podpiram zlasti odstavek 32 in zahvaljujem se poročevalcu za podporo moji spremembi o tem, da bo Evropsko leto prostovoljstva leta 2011 odlična priložnost za povezovanje institucij EU z državljani. Komisijo smo pozvali, naj predloži ustrezno zakonodajo za pripravo na leto 2011, kar so že začeli izvajati. Omogočiti moramo vsebinski dialog s 100 milijoni prostovoljcev po vsej EU in zagotoviti, da bodo njihova stališča in mnenja v ospredju vseh novih načrtov, politik in programov, kakor tudi, da bo aktivni dialog z državljani jamstvo za močno in trdno EU."@sl20
"Herr talman! Detta är ett mycket viktigt betänkande, och jag håller med föredraganden om att vi kanske kunde ha varit djärvare och gått lite längre. Som ledamot från ett land som röstar om vartenda fördrag vet jag hur viktigt det är att hela tiden ha en aktiv dialog med medborgarna. Det är min erfarenhet att allt fler förlorar tillit och förtroendet för institutioner. EU är en enorm institution, och vi har ett stort ansvar för att se till att aktiv dialog är kärnan i vår verksamhet. Jag stöder särskilt punkt 32, och jag vill tacka föredraganden för att ha gett sitt stöd till mitt ändringsförslag om att Europeiska året för volontärarbete 2011 är ett utmärkt tillfälle för EU-institutionerna att skapa kontakter med medborgarna. Vi har uppmanat kommissionen att lägga fram ett lämpligt lagstiftningsförslag som en förberedelse inför 2011, och detta arbete har kommissionen inlett. Nu måste vi se till att skapa en meningsfull dialog med de 100 miljoner volontärarbetare som finns i EU. Vi måste även se till att deras ståndpunkter och åsikter är kärnan i all vår politik och i alla nya planer och program samt att vi för en aktiv dialog med medborgarna så att EU blir starkare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"20,15,1,14,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph