Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-23-Speech-1-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090323.17.1-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la strategia UE-Africa è soprattutto una grande sfida, una sfida che deve vederci capaci anche di rimettere in discussione noi stessi e le nostre politiche. C'è ancora bisogno di un'approfondita riflessione, io credo, sui rapporti tra i nostri due continenti e sulle strategie di sviluppo. È un processo lungo, non possiamo chiedere che tutto venga risolto in un momento, e anche molto complicato, ma che dovrebbe avere, io credo, in prima istanza la necessità di essere un processo inclusivo e partecipato di costruzione dal basso di una partnership tra uguali. Il vertice di Lisbona non ha saputo fare questo pienamente anche per la fretta forse con il quale è stato fatto e sia l'Unione europea che l'Unione africana non hanno voluto o saputo dare un ruolo strutturale ai parlamenti e alla società civile, tanto in Africa come in Europa. Siamo ad un anno dal vertice e, come sottolinea con forza la relazione Martens, il nostro Parlamento, il Pan-African Parliament e la società civile non hanno ancora piena voce nella definizione della strategia. Quindi è indispensabile che questa inclusione - anche per raggiungere gli obiettivi del Millennio per fare uscire dalla povertà, dalle malattie e per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'educazione - che questa inclusione avvenga, con tutti i temi che sono stati posti, dalla desertificazione, al cambiamento climatico, all'energia. Una piena ownership è indispensabile ed un partenariato democratico aperto quindi alle popolazioni e non confinato soltanto ai governi o alle commissioni. Noi, come Parlamento europeo, abbiamo intensificato i nostri rapporti con il Parlamento panafricano e non c'è dubbio che per questi nostri passi avanti la strategia Unione europea-Africa ha avuto un impatto positivo. Ma ci sono alcuni dubbi sorti già nel 2007: i fondi. Verranno reperiti questi fondi per realizzare questa strategia comune? Quale futuro per gli ACP e l'accordo di Cotonou? Come ci rapportiamo alle organizzazione internazionali: Banca Mondiale, Fondo monetario, al WTO? Lavoriamo insieme per rendere queste istituzioni più democratiche. Ecco, io credo che la sfida debba continuare con molta forza perché l'Africa - e l'abbiamo imparato in questi anni - è un continente ricco di risorse umane ed economiche ed è davvero un partner. È fantastico vedere - il Commissario Michel che lo conosce bene lo sa - quanta ricchezza vi sia e non ci siano soltanto morte, distruzione e guerra, anche se su quelle noi dobbiamo evidentemente lavorare perché davvero possano esserci pace e democrazia."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, dámy a pánové, společná strategie EU a Afriky je především velkou výzvou, časem, kdy máme ukázat, že jsme schopni neotřelého pohledu na sebe sama a naše politiky. Jsem přesvědčena, že se musíme velmi pečlivě zamyslet nad vztahy mezi našimi dvěma kontinenty a nad našimi rozvojovými strategiemi. Je to dlouhý proces a nemůžeme očekávat, že se vše vyřeší najednou, a tento proces je rovněž velmi komplikovaný, ale především je podle mého názoru nutné, aby to byl participativní proces otevřený všem vybudovaný zezdola nahoru: partnerství rovných. Lisabonský summit toho nemohl beze zbytku dosáhnout, pravděpodobně kvůli spěchu, s jakým byl ukončen, a ani Evropská unie, ani Africká unie nechtěly nebo nemohly přidělit parlamentům a občanské společnosti v Africe či Evropě strukturální úlohu. Od summitu právě uplynul rok a, jak silně zdůrazňuje zpráva paní Martensové, náš Parlament, Panafrický parlament a občanská společnost stále nemohou skutečně promluvit do směřování této strategie. Proto je klíčové – nejen kvůli splnění rozvojových cílů tisíciletí o překonání chudoby a nemocí a o rozvoji zemědělství a vzdělávání – jejich začlenění ke všem vzneseným tématům, od dezertifikace po změnu klimatu a energetiku. Je zásadní, aby byly úplná odpovědnost a demokratické partnerství otevřené, tedy veřejnosti, a nikoliv pouze pro vlády a výbory. My v Evropském parlamentu zlepšujeme vztahy s Panafrickým parlamentem a není pochyb, že tento pokrok má příznivý dopad na společnou strategii EU a Afriky. V roce 2007 se však objevilo mnoho pochybností ohledně financování. Budou vytvořeny finanční prostředky pro realizaci této společné strategie? Jaká je budoucnost států AKT a dohody z Cotonou? Jaké budou naše vztahy s mezinárodními organizacemi – Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem a WTO? Spolupracujme, aby se tyto instituce staly demokratičtějšími. Konečně jsem přesvědčena, že bychom se měli odhodlat a bojovat proti tomuto problému, protože Afrika – jak jsme se v posledních letech poučili – je kontinent s lidskými a ekonomickými zdroji; skutečný partner. Je úžasné vidět – pan komisař Michel, kterého dobře znám, o tom ví –, že se tam nalézá velké bohatství, nikoliv pouze smrt, ničení a válka, třebaže musíme v těchto oblastech pracovat, abychom vybudovali mír a demokracii."@cs1
". Hr. formand, mine damer og herrer! Den fælles Afrika/EU-strategi er først og fremmest en stor udfordring, en anledning til, at vi viser, at vi kan se på os selv og vores politikker med friske øjne. Jeg mener, vi stadig må gennemtænke forholdet mellem vores to kontinenter og vores udviklingsstrategier meget nøje. Det er en lang proces, og vi kan ikke forvente at løse alting på én gang, og det er også meget kompliceret, men det skal efter min mening primært være en inkluderende aktiv proces baseret på bottom up-princippet. Det er et partnerskab mellem ligeværdige parter. Lissabontopmødet kunne ikke nå så vidt, måske på grund af det hastværk, det blev afsluttet med, og hverken EU eller AU kunne eller ønskede at give parlamenter og civilsamfund en strukturel rolle, hverken i Afrika eller i Europa. Der er nu gået et år siden topmødet, og som det stærkt fremhæves i Martens-betænkningen, har Europa-Parlamentet, Det Panafrikanske Parlament og civilsamfundet stadig ikke for alvor noget at skulle have sagt med hensyn til at fastlægge strategien. Det er derfor afgørende – ikke mindst for at opfylde 2015-målene om udryddelse af fattigdom og sygdom og om udvikling på landbrugs- og uddannelsesområderne – at disse bliver inkluderet, og det gælder også alle de emner, der er blevet taget op, fra ørkendannelse til klimaforandringer og energi. Det er derfor væsentligt at have fuldstændigt ejerskab og et demokratisk partnerskab, der er åbent for offentligheden og ikke udelukkende er begrænset til regeringer og udvalg. Europa-Parlamentet har styrket sine relationer til Det Panafrikanske Parlament, og der er ingen tvivl om, at disse fremskridt har påvirket den fælles Afrika/EU-strategi positivt. Tilbage i 2007 opstod der imidlertid en række tvivlspunkter om finansiering. Vil der blive fundet midler til at gennemføre denne fælles strategi? Hvad er fremtiden for AVS-staterne og Cotonouaftalen? Hvordan vil vores forhold blive til internationale organisationer – Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og WTO? Lad os arbejde sammen om at gøre disse institutioner mere demokratiske. Lad mig slutte af med at sige, at jeg mener, at vi skal fatte mod og gå videre med denne udfordring, fordi Afrika – som vi har erfaret i løbet af de seneste år – er et kontinent med rige menneskelige og økonomiske ressourcer, en ægte partner. Det er fantastisk at se, at der er stor velstand, og ikke kun død, ødelæggelse og krig, selv om vi naturligvis skal arbejde med disse områder for at skabe fred og opbygge demokrati."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren, die gemeinsame EU-Afrika-Strategie ist zuallererst einmal eine große Herausforderung – für uns eine Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, dass wir in der Lage sind, unsere politischen Modelle und uns selbst unter einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten. Ich glaube, wir sind nach wie vor an einem Punkt, wo wir unsere Beziehungen zwischen unseren beiden Kontinenten und unsere Entwicklungsstrategien sorgfältig durchdenken müssen. Es handelt sich hier um einen langen Prozess. Wir können nicht erwarten, alle Probleme auf einmal lösen zu können. Es ist außerdem ein sehr komplizierter Prozess, der aber meiner Meinung nach einen einschließenden, partizipativen Charakter haben und von unten nach oben strukturiert sein muss: eine Partnerschaft unter Gleichen also. Der Lissabon-Gipfel konnte dies nicht vollständig erreichen, vielleicht wegen der Hast, mit der dieses Treffen behaftet war. Und weder die Europäische Union noch die Afrikanische Union waren Willens oder in der Lage, den Parlamenten und der Zivilgesellschaft, in Afrika und Europa, eine strukturelle Rolle zuzugestehen. Seit diesem Gipfeltreffen ist nun ein Jahr vergangen und – dies macht der Martens-Bericht deutlich – weder unser Parlament noch das Panafrikanische Parlament, und auch nicht die Zivilgesellschaft, haben bislang wirklich ein Wort mitzureden bei der Strategiebestimmung. Es ist daher von entscheidender Bedeutung – nicht zuletzt unter dem Aspekt der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zur Überwindung von Armut und Krankheit, und um die landwirtschaftliche und Bildungsentwicklung voranzutreiben – dass diese Akteure in den Prozess einbezogen werden, zusammen mit all den angesprochenen Problemen, von der Ausbreitung der Wüsten bis zum Klimawandel und der Frage der Energieversorgung. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Verantwortlichkeiten zu benennen und eine demokratische Partnerschaft zu pflegen, die zur Gesellschaft hin offen ist und sich nicht ausschließlich auf Regierungen und Ausschüsse beschränkt. Wir als Europäisches Parlament haben unsere Beziehungen zum Panafrikanischen Parlament ausgeweitet, und es besteht kein Zweifel darüber, dass diese Schritte nach vorn einen positiven Effekt auf die gemeinsame EU-Afrika-Strategie ausgeübt haben. Allerdings gab es 2007 in Bezug auf die Finanzierung eine Reihe von Zweifeln. Wird es zur Verwirklichung dieser gemeinsamen Strategie die finanziellen Mittel geben? Wie sieht die Zukunft der AKP-Staaten und des Cotonou-Abkommens aus? Wie werden sich unsere Beziehungen zu internationalen Organisationen wie der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der WTO gestalten? Lassen Sie uns zusammen darauf hin arbeiten, dass diese Institutionen demokratischer werden. Abschließend denke ich, wir sollten diese Herausforderung beherzt in Angriff nehmen und auf Lösungen drängen, denn Afrika – dies haben wir die letzten Jahre gelernt – ist ein Kontinent reich an menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen, ein echter Partner also. Es ist faszinierend zu sehen – Kommissar Michel, den ich gut kenne, ist sich dessen bewusst – dass Afrika Wertvolles zu bieten hat und nicht nur durch Tod, Zerstörung und Krieg gezeichnet ist; obgleich wir uns selbstverständlich dieser Probleme annehmen müssen, um Frieden und Demokratie zum Einzug zu verhelfen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κοινή Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής είναι πρώτα από όλα μια μεγάλη πρόκληση, η ώρα για εμάς να δείξουμε ότι μπορούμε να εξετάσουμε εκ νέου εμάς τους ίδιους και τις πολιτικές μας. Πιστεύω ότι πρέπει ακόμα να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων μας και των αναπτυξιακών στρατηγικών μας. Η διαδικασία είναι μακρά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι όλα θα επιλυθούν άμεσα, καθώς άλλωστε πρόκειται για ιδιαίτερα πολύπλοκες καταστάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία πρέπει να είναι πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, μια συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία από τη βάση προς την κορυφή: μια συνεργασία μεταξύ ίσων. Η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβώνας δεν κατόρθωσε να το επιτύχει αυτό πλήρως, ίσως διότι ολοκληρώθηκε εσπευσμένα και ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Αφρικανική Ένωση ήθελαν ή ήταν σε θέση να δώσουν ένα δομικό ρόλο στα κοινοβούλια και στην κοινωνία των πολιτών σε Αφρική ή Ευρώπη. Έχει περάσει πλέον ένας χρόνος από τη σύνοδο και, όπως τονίζει εμφατικά η έκθεση Martens, το Κοινοβούλιό μας, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών δεν έχουν ακόμα πραγματικό λόγο στη χάραξη της στρατηγικής. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας – όχι μόνο για να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών όπως και την αγροτική και εκπαιδευτική ανάπτυξη – να συμπεριληφθούν και αυτά τα θέματα μαζί με όλα τα θέματα που έχουν τεθεί, από την ερημοποίηση έως την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να έχουμε ολοκληρωμένη ανάληψη της ευθύνης και μια δημοκρατική εταιρική σχέση ανοιχτή στο κοινό, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στις κυβερνήσεις και στις επιτροπές. Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε βελτιώσει τις σχέσεις μας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα βήματα προς τα εμπρός είχαν θετική επίδραση στην κοινή Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής. Ωστόσο, το 2007, ανέκυψαν αμφιβολίες σχετικά με τη χρηματοδότηση. Θα βρεθούν τα κεφάλαια για την υλοποίηση αυτής της κοινής στρατηγικής; Ποιο είναι το μέλλον για τα Κράτη ΑΚΕ και τη Συμφωνία Κοτονού; Ποια θα είναι η σχέση μας με τους διεθνείς οργανισμούς - την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ΠΟΕ; Ας συνεργαστούμε για να κάνουμε αυτούς τους θεσμούς πιο δημοκρατικούς. Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι πρέπει να αναθαρρήσουμε και να συνεχίσουμε με αυτή την πρόκληση διότι η Αφρική, όπως μάθαμε τα τελευταία χρόνια, είναι μια ήπειρος πλούσια σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ένας γνήσιος εταίρος. Είναι φανταστικό να βλέπουμε - ο Επίτροπος Michel, τον οποίο γνωρίζω καλά, το ξέρει αυτό - ότι υπάρχει μεγάλος πλούτος και όχι μόνο θάνατος, καταστροφή και πόλεμος, παρόλο που πρέπει, φυσικά, να εργαστούμε σε εκείνες τις περιοχές για την εδραίωση της ειρήνης και της δημοκρατίας."@el10,10
". Mr President, ladies and gentlemen, the joint EU-Africa Strategy is first and foremost a great challenge, a time for us to show that we are capable of taking a fresh look at ourselves and our policies. I believe we still need to think through relations between our two continents, and our development strategies, very carefully. It is a long process; we cannot expect to solve everything at once, and it is also very complicated, but primarily it must, in my opinion, be an inclusive, participative process built from the bottom up: a partnership between equals. The Lisbon Summit was not able to achieve this in full, perhaps because of the haste with which it was concluded, and neither the European Union nor the African Union wanted or was able to give a structural role to parliaments and civil society, in Africa or Europe. It is now a year since the summit and, as the Martens report strongly emphasises, our Parliament, the Pan-African Parliament and civil society still do not have a real say in determining the strategy. It is therefore vital – not least in order to meet the Millennium Development Goals on overcoming poverty and disease and on agricultural and educational development – that these should be included, along with all the topics that have been raised, from desertification to climate change and energy. It is essential to have complete ownership and a democratic partnership open, therefore, to the public and not confined solely to governments and committees. We, as the European Parliament, have enhanced our relations with the Pan-African Parliament and there is no doubt that these steps forward have had a positive impact on the joint EU-Africa Strategy. A number of doubts emerged back in 2007, however, regarding funding. Will the funds be found to achieve this joint strategy? What is the future for the ACP States and the Cotonou Agreement? What will be our relationship with international organisations – the World Bank, the International Monetary Fund and the WTO? Let us work together to make these institutions more democratic. To conclude, I believe that we should take heart and press ahead with this challenge because Africa – as we have learnt in recent years – is a continent rich in human and economic resources; a genuine partner. It is fantastic to see – Commissioner Michel, whom I know well, is aware of this – that there is great wealth and not just death, destruction and war, although we must, of course, work on those areas to build peace and democracy."@en4
". Señor Presidente, Señorías, la estrategia conjunta UE-África es ante todo un enorme desafío, una oportunidad para que demostremos que somos capaces de renovarnos tanto nosotros mismos como las políticas que aplicamos. En mi opinión, todavía hemos de considerar las relaciones entre nuestros continentes, así como nuestras estrategias de desarrollo, con gran cautela. El proceso es largo; no podemos esperar resolver todos los problemas de una vez, y también es muy complicado, pero fundamentalmente, a mi juicio, debe ser un proceso participativo e inclusivo que debe instaurarse de abajo arriba: una asociación entre iguales. En la Cumbre de Lisboa no se pudo alcanzar este objetivo en su totalidad, quizá debido a la precipitación con la que concluyó, y ni la Unión Europea ni la Unión Africana quisieron o pudieron conceder una función estructural a los parlamentos ni a la sociedad civil, en África ni en Europa. Hace ya un año de aquella Cumbre y, como destaca con fuerza el informe Martens, nuestro Parlamento, el Parlamento Panafricano y la sociedad civil siguen sin tener una opinión definida a la hora de determinar la estrategia. En consecuencia, es vital —especialmente para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la erradicación de la pobreza y las enfermedades y sobre el desarrollo de la agricultura y la educación— que se incluyan esos temas, junto a todos los demás que han surgido, desde la desertización hasta el cambio climático o la energía. Es esencial contar con un control total y con una asociación democrática abierta, por tanto, al público y no confinada exclusivamente a los gobiernos y las comisiones. El Parlamento Europeo ha mejorado sus relaciones con el Parlamento Panafricano y no hay duda de que este avance ha tenido una repercusión positiva sobre la estrategia conjunta UE-África. Sin embargo, en 2007 surgió una serie de dudas con respecto a la financiación. ¿Se encontrarán los fondos necesarios para la aplicación de esta estrategia conjunta? ¿Cuál es el futuro de los Estados ACP y del Acuerdo de Cotonú? ¿Qué relación mantendremos con las organizaciones internacionales —el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OIT—? Trabajemos conjuntamente en pos de una mayor democratización de esas instituciones. Para concluir, creo que deberíamos tomarnos en serio este reto y seguir adelante, puesto que África —como hemos tenido ocasión de aprender a lo largo de los últimos años— es un continente rico en recursos humanos y económicos, un auténtico socio. Es formidable ver —el Comisario Michel, a quien conozco bien, es perfectamente consciente de ello— que hay allí una gran riqueza y no solo muerte, destrucción y guerra, aunque, claro está, debemos trabajar en esas esferas para instaurar la paz y la democracia."@es21
". Härra juhataja, daamid ja härrad, Euroopa Liidu ja Aafrika ühisstrateegia on esiteks suur väljakutse, meie aeg näidata, et suudame iseennast ja oma poliitikaid värske pilguga vaadata. Usun, et peame ikka veel meie kahe mandri suhted ja arengustrateegiad väga hoolikalt läbi mõtlema. See on pikaajaline protsess. Me ei saa eeldada, et lahendame kõik korraga, ning see on ka väga keerukas, ent eelkõige peab see minu arvates olema hõlmav ja osalusega protsess, mis on rajatud alt üles: partnerlus võrdsete vahel. Lissaboni tippkohtumisel ei suudetud seda täielikult saavutada kiiruse tõttu, millega see lahendati, ning ei Euroopa Liit ega Aafrika Liit ei soovinud või polnud suuteline andma parlamentidele ja kodanikuühiskonnale struktuurilist rolli Aafrikas ega Euroopas. Praeguseks on tippkohtumisest möödunud aasta ja nagu Martensi raport tugevalt rõhutab, ei ole meie parlamendil, üleaafrikalisel parlamendil ja kodanikuühiskonnal ikkagi tõelist sõnaõigust strateegia määratlemisel. On väga oluline – vähemalt selleks, et täita aastatuhande arengueesmärke vaesuse ületamise ja põllumajandus- ning haridusalase arengu osas – et need hõlmatakse koos kõigi teemadega, mis tõstatatud on, alates kõrbestumisest kuni kliimamuutuste ja energiani. Seega on väga oluline omada täielikku omandiõigust ja demokraatlikku partnerlust, mis oleks avalikkusele avatud, ja mitte piirata seda vaid valitsuste ja komisjonidega. Meie kui Euroopa Parlament oleme tugevdanud oma suhteid üleaafrikalise parlamendiga ja seega pole kahtlust, et need edusammud on Euroopa Liidu ja Aafrika ühisstrateegiat positiivselt mõjutanud. 2007. aastal tekkis aga finantseerimisega seoses mitmeid kahtlusi. Kas leitakse finantsid selle ühisstrateegia saavutamiseks? Milline on AKV riikide ja Cotonou lepingu tulevik? Milline hakkab olema meie suhe rahvusvaheliste organisatsioonidega: Maailmapangaga, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailma Kaubandusorganisatsiooniga? Teeme koostööd, et muuta need institutsioonid demokraatlikumaks. Kokkuvõttes usun, et peame olema julged ja liikuma selle väljakutsega edasi, sest Aafrika – nagu viimaste aastate jooksul õppinud oleme – on rikkalike inim- ja majandusressurssidega manner ja tõeline partner. On fantastiline näha – volinik Michel, keda ma hästi tunnen, on sellest teadlik – et on ka jõukust, mitte ainult surma, hävingut ja sõda, kuigi peame loomulikult nendes valdkondades rahu ja demokraatia loomiseks tööd tegema."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Afrikan ja EU:n yhteinen strategia on ennen kaikkea suuri haaste. On aika osoittaa, että pystymme tarkastelemaan omaa toimintaamme ja politiikkamme uudesta näkökulmasta. Uskon, että meidän on jatkettava näiden kahden maanosan suhteiden ja omien kehitysstrategioidemme perusteellista pohtimista. Kyseessä on pitkä prosessi. Emme voi odottaa, että ratkaisisimme kaikki ongelmat kertaheitolla, vaan prosessi on myös varsin monimutkainen. Sen on mielestäni kuitenkin oltava ennen kaikkea kattava, osallistava ja alhaalta ylöspäin rakentuva prosessi: tasavertaisuuteen perustuva kumppanuus. Lissabonin huippukokouksessa ei vielä päästy tähän tavoitteeseen luultavasti kiireisen aikataulun vuoksi. Rakentavaa roolia parlamenteille tai kansalaisyhteiskunnalle Afrikassa tai Euroopassa ei pystynyt antamaan sen enempää Euroopan unioni kuin Afrikan unionikaan. Huippukokouksesta on nyt kulunut vuosi, ja kuten jäsen Martensin mietinnössä vahvasti korostetaan, ei Euroopan parlamentilla, yleisafrikkalaisella parlamentilla eikä kansalaisyhteiskunnalla ole vieläkään todellista sananvaltaa strategian määrittelemisessä. Jotta saavutettaisiin erityisesti köyhyyden ja sairauksien poistamiseen sekä maatalouden ja koulutuksen kehittämiseen liittyvät vuosituhannen kehitystavoitteet, on siis varsin tärkeää ottaa nämä asiat mukaan kaikkien niiden esille tuotujen aiheiden lisäksi, jotka ulottuvat aavikoitumisesta ilmastonmuutokseen ja energiakysymyksiin. Näin ollen on välttämätöntä antaa kansalaisille mahdollisuus osallistua täydelliseen omavastuuseen ja demokraattiseen kumppanuuteen, eikä sitä saa rajoittaa koskemaan vain hallituksia ja komiteoita. Olemme Euroopan parlamenttina parantaneet suhteitamme yleisafrikkalaiseen parlamenttiin, ja tämä edistys on epäilemättä vaikuttanut myönteisesti Afrikan ja EU:n yhteiseen strategiaan. Vuonna 2007 oltiin epäilevällä kannalla, mutta vain rahoituksen suhteen. Saadaanko tälle yhteiselle strategialle järjestettyä rahoitus? Millainen on AKT-maiden ja Cotonoun sopimuksen tulevaisuus? Mikä on suhteemme kansainvälisiin organisaatioihin: Maailmanpankkiin, Kansainväliseen valuuttarahastoon ja WTO:hon? Tehkäämme yhteistyötä näiden instituutioiden demokraattisuuden parantamiseksi. Lopuksi haluan sanoa, että meidän pitäisi mielestäni jatkaa rohkeasti tätä haasteellista tehtävää, koska Afrikka on, kuten olemme viime vuosina saaneet tietää, maanosa, jossa on runsaasti henkilö- ja taloudellisia resursseja ja joka on tasavertainen kumppani. Tunnen hyvin komission jäsen Michelin, ja hänkin tietää, että on upeaa nähdä Afrikassa olevan myös runsaasti vaurautta eikä ainoastaan kuolemaa, tuhoa ja sotaa. Meidän on kuitenkin tietysti ponnisteltava rauhan ja demokratian rakentamisen hyväksi."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la stratégie commune UE-Afrique est avant tout un immense défi, l’occasion pour nous de montrer que nous sommes capables de porter un regard neuf sur nous-mêmes et sur nos politiques. Je pense que nous devons examiner à fond les relations entre nos deux continents et nos stratégies de développement. C’est un long processus et nous ne pouvons espérer tout résoudre d’un coup. C’est aussi un processus très complexe. Mais je pense que ce doit être avant tout un processus inclusif et participatif fonctionnant de bas en haut: un partenariat entre égaux. Le sommet de Lisbonne n’a pas été en mesure de parvenir pleinement à ce but, peut-être à cause de la hâte avec laquelle il a été conclu: ni l’Union européenne, ni l’Union africaine ne voulaient ou n’étaient capables de donner un rôle structurel aux parlements et à la société civile, en Afrique ou en Europe. Une année s’est écoulée depuis le sommet et, comme le rapport Martens le souligne avec force, notre Parlement, le parlement panafricain et la société civile n’ont toujours pas leur mot à dire dans la définition de la stratégie. Il est donc vital - premièrement pour remplir les objectifs du Millénaire pour le développement concernant l’éradication de la pauvreté et de la maladie et le développement de l’agriculture et de l’éducation - que les parlements nationaux et la société civile soient impliqués, et que tous les sujets qui ont été soulevés, de la désertification au changement climatique et à l’énergie, soient pris en compte. Il est essentiel que la stratégie fasse l’objet d’une appropriation complète par le public et qu’elle soit un partenariat démocratique ouvert, qui ne soit pas la chasse gardée des gouvernements et des commissions. Nous, en tant que Parlement européen, nous avons renforcé nos relations avec le parlement panafricain et il est évident que ces avancées ont eu un impact positif sur la stratégie commune UE-Afrique. Toutefois, certains doutes ont émergé en 2007 en ce qui concerne le financement. Trouvera-t-on les fonds pour mettre en œuvre cette stratégie commune? Quel est l’avenir des États ACP et de l’accord de Cotonou? Quelles seront nos relations avec les organisations internationales - la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’OMC? Travaillons ensemble à rendre ces institutions plus démocratiques. Pour conclure, je pense que nous devrions prendre cette question à cœur et la faire avancer résolument, car l’Afrique - comme nous l’avons appris ces dernières années - est un continent riche en ressources humaines et économiques; un véritable partenaire. Il est fantastique de constater - le commissaire Michel, que je connais bien, en est conscient - que l’Afrique, ce n’est pas seulement la mort, la destruction et la guerre, mais aussi d’immenses richesses, bien que nous devions évidemment travailler dans ces domaines pour asseoir la paix et la démocratie."@fr8
"Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az EU–Afrika közös stratégia először és elsősorban óriási kihívást jelent: ideje megmutatnunk, hogy képesek vagyunk friss szemmel tekinteni saját magunkra és a politikáinkra. Úgy vélem, hogy nagyon körültekintően kell átgondolnunk a két kontinens közötti kapcsolatokat, valamint a fejlesztési stratégiákat. Ez hosszú folyamat: nem várhatjuk, hogy mindent megoldunk egy csapásra, és ez nagyon bonyolult is, de véleményem szerint elsősorban befogadó, részvételt elősegítő, alulról felfelé építkező folyamat kell, hogy legyen: egyenlő felek partnersége. A lisszaboni csúcstalálkozó nem tudta ezt maradéktalanul elérni, talán azért, mert sietve hozták meg a döntést, és sem az Európai Unió, sem az Afrikai Unió nem akart, vagy nem tudott strukturális szerepet adni a parlamenteknek és a civil társadalomnak Afrikában illetve Európában. Egy év telt el a csúcstalálkozó óta, és – amint azt a Martens-jelentés határozottan hangsúlyozza – a parlamentünknek, a Pánafrikai Parlamentnek és a civil társadalomnak még mindig nincsen valódi szava a stratégia meghatározásában. Következésképpen létfontosságú – nem kevésbé a szegénység és a betegség leküzdésére, valamint a mezőgazdaság és az oktatás fejlesztésére vonatkozó millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében –, hogy ezekkel a témákkal is foglalkozzunk, az összes többi felvetett témával együtt: az elsivatagosodástól kezdve, az éghajlatváltozáson keresztül, az energiakérdésig bezárólag. Fontos a teljes irányítás és a nyilvánosság felé nyitott, demokratikus partnerség, ami nem kizárólag a kormányokra és bizottságokra korlátozódik. Mi, az Európai Parlament fokoztuk a kapcsolatainkat a Pánafrikai Parlamenttel, és kétségtelen, hogy ezek az előre mutató lépések pozitív hatással vannak az EU–Afrika stratégiára. A finanszírozás tekintetében már 2007-ben bizonyos kétségek merültek fel. Megtaláljuk-e a közös stratégia megvalósításához a pénzeszközöket? Mi az AKCS-államok és a Cotonou-i Megállapodás jövője? Milyen lesz a kapcsolatunk a nemzetközi szervezetekkel: a Világbankkal, a Nemzetközi Valutaalappal és a WTO-val? Dolgozzunk együtt azon, hogy demokratikusabbakká tegyük ezeket az intézményeket! Befejezésképpen annyit, hogy véleményem szerint össze kell szednünk a bátorságunkat, és szembe kell néznünk ezzel a kihívással, mert Afrika – amint azt megtapasztaltuk az elmúlt évek során – gazdag humán és gazdasági erőforrásokkal rendelkező kontinens, komoly partner. Fantasztikus azt látni – Michel biztos úr, akit jól ismerek, tisztában van ezzel –, hogy a halálon, pusztításon és háborún kívül bőség is létezik, habár természetesen dolgoznunk kell ezeken a területeken a béke és a demokrácia megteremtése érdekében."@hu11
". Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, ES ir Afrikos strategija pirmiausia yra didelis iššūkis, metas mums parodyti, kad sugebame naujai pažvelgti į save ir savo politiką. Manau, mes vis dar turime labai atidžiai permąstyti savo santykius tarp dviejų žemynų ir savo vystymosi strategijas. Tai ilgas procesas; negalime tikėtis visko išspręsti iš karto, ir jis labai sudėtingas, bet pirmiausia, mano nuomone, tai turi būti viską apimantis ir kolektyvinis procesas, vykdomas iš apačios į viršų – partnerystė tarp lygių. Lisabonos aukščiausiasis susitikimas negalėjo aprėpti visos apimties galbūt dėl skubotumo, dėl kurio buvo įtrauktas šis klausimas, ir nei Europos Sąjunga, nei Afrikos Sąjunga nenorėjo ar negalėjo suteikti struktūrinio vaidmens parlamentams ir Afrikos ar Europos pilietinei visuomenei. Dabar jau praėjo metai nuo šio aukščiausiojo susitikimo, ir kaip tvirtai pabrėžiama M. Martens pranešime, mūsų Parlamentas, Afrikos Parlamentas ir pilietinė visuomenė vis dar neturi realaus žodžio nustatant strategiją. Todėl labai svarbu – dar ir tam, kad įvykdytume Tūkstantmečio vystymosi tikslus siekdami nugalėti skurdą ir ligas ir dėl žemės ūkio ir švietimo vystymosi – kad viskas būtų įtraukta kartu su visais klausimais, kurie buvo iškelti – nuo žemės virtimo dykuma iki klimato kaitos ir energetikos. Todėl labai svarbu, kad turėtume visišką nuosavybę ir demokratinę partnerystę, atvirą visuomenei ir neapsiribojančią tik vyriausybėmis ir komitetais. Mes, Europos Parlamentas, pagerinome santykius su Visos Afrikos parlamentu ir nekyla abejonių, kad šie žingsniai į priekį turi teigiamos įtakos bendrai ES ir Afrikos strategijai. Tačiau 2007 m. kilo abejonių dėl finansavimo. Ar bus rasta lėšų bendrai strategijai įgyvendinti? Kokia ateitis laukia AKR šalių ir Kotonu susitarimo? Kokie bus mūsų santykiai su kitomis organizacijomis – Pasaulio banku, Tarptautiniu valiutos fondu ir PPO? Dirbkime kartu, kad šios organizacijos taptų demokratiškesnės. Apibendrindama, manau, kad turime rimtai įvertinti ir veržtis į priekį su šiuo iššūkiu todėl, kad Afrika – kaip sužinojome pastaraisiais metais – tai žemynas, turintis daug žmogiškųjų ir ekonominių išteklių, yra tikra partnerė. Fantastiška matyti – Komisijos narys L. Michel, kurį labai gerai pažįstu, tai žino – kad ten yra didelių turtų, o ne tik mirtis, destrukcija, karas, nors, žinoma, turime dirbti ties šiomis sritimis, kad sukurtume taiką ir demokratiją."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kopīgā ES un Āfrikas stratēģija pirmkārt un galvenokārt ir liels izaicinājums, laiks, kad jāapliecina, ka mēs spējam uz sevi un savu politiku paskatīties no malas. Es uzskatu, ka mums vēl ir nepieciešams ļoti rūpīgi pārdomāt abu kontinentu attiecības un attīstības stratēģijas. Tas ir ilgstošs process. Mēs nevaram cerēt, ka visu atrisināsim uzreiz, un tas ir arī ļoti sarežģīts process, taču, pēc manām domām, galvenokārt tam ir jābūt ietverošam un uz līdzdalību balstītam procesam, kuru veido no apakšas uz augšu - vienlīdzīgu pušu partnerībai. Lisabonas Augstākā līmeņa sarunās to pilnībā nevarēja panākt, varbūt lielās steigas dēļ, un ne Eiropas Savienība, ne Āfrikas Savienība nevēlējās un nevarēja piešķirt Āfrikas un Eiropas parlamentiem un pilsoniskajai sabiedrībai strukturālu lomu. Ir pagājis gads kopš augstākā līmeņa sarunām un, kā jau tas ir uzsvērts kundzes ziņojumā, mūsu Parlamentam, Panāfrikas parlamentam un pilsoniskajai sabiedrībai joprojām nav īstas teikšanas stratēģijas noteikšanā. Tādēļ ir svarīgi, - ne tikai lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus nabadzības un slimību apkarošanā un lauksaimniecības un izglītības attīstības jomā - šos jautājumus ietvert līdz ar citiem izskanējušiem tematiem, sākot no pārtuksnešošanās līdz klimata pārmaiņām un enerģētikai. Tādēļ ir svarīgi uzņemties pilnīgu atbildību un atvērt demokrātiskās partnerattiecības sabiedrībai, nevis tikai valdībai un komitejām. Mēs, Eiropas Parlaments, esam veicinājuši mūsu attiecības ar Panāfrikas parlamentu un nav šaubu, ka šiem pasākumiem ir bijusi pozitīva ietekme uz kopīgo ES un Āfrikas stratēģiju. Tomēr 2007. gadā radās vairākas neskaidrības par finansējumu. Vai tiks rasti līdzekļi kopīgās stratēģijas īstenošanai? Kāda ir ĀKK valstu un Kotonū nolīguma nākotne? Kādas būs mūsu attiecības ar starptautiskajām organizācijām – Pasaules Banku, Starptautisko Valūtas fondu un PTO? Strādāsim kopā, lai šīs iestādes kļūst demokrātiskākas. Nobeigumā es vēlos teikt, ka mums ir jāsaņem drosme un jāvirza tālāk šīs problēmas risināšana, jo Āfrika, kā mēs uzzinājām pēdējos gados, ir cilvēkresursiem un ekonomiskajiem resursiem pārpilns kontinents, īsts partneris. Ir fantastiski vērot – komisārs ko es labi pazīstu, arī par to zina – ka tur ir arī lielas bagātības un ne tikai nāve, iznīcība un karš, lai gan mums, protams, ir jāstrādā arī šajā virzienā, lai panāktu mieru un demokrātiju."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la strategia UE-Africa è soprattutto una grande sfida, una sfida che deve vederci capaci anche di rimettere in discussione noi stessi e le nostre politiche. C'è ancora bisogno di un'approfondita riflessione, io credo, sui rapporti tra i nostri due continenti e sulle strategie di sviluppo. È un processo lungo, non possiamo chiedere che tutto venga risolto in un momento, e anche molto complicato, ma che dovrebbe avere, io credo, in prima istanza la necessità di essere un processo inclusivo e partecipato di costruzione dal basso di una tra uguali. Il vertice di Lisbona non ha saputo fare questo pienamente anche per la fretta forse con il quale è stato fatto e sia l'Unione europea che l'Unione africana non hanno voluto o saputo dare un ruolo strutturale ai parlamenti e alla società civile, tanto in Africa come in Europa. Siamo ad un anno dal vertice e, come sottolinea con forza la relazione Martens, il nostro Parlamento, il e la società civile non hanno ancora piena voce nella definizione della strategia. Quindi è indispensabile che questa inclusione - anche per raggiungere gli obiettivi del Millennio per fare uscire dalla povertà, dalle malattie e per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'educazione - che questa inclusione avvenga, con tutti i temi che sono stati posti, dalla desertificazione, al cambiamento climatico, all'energia. Una piena è indispensabile ed un partenariato democratico aperto quindi alle popolazioni e non confinato soltanto ai governi o alle commissioni. Noi, come Parlamento europeo, abbiamo intensificato i nostri rapporti con il Parlamento panafricano e non c'è dubbio che per questi nostri passi avanti la strategia Unione europea-Africa ha avuto un impatto positivo. Ma ci sono alcuni dubbi sorti già nel 2007: i fondi. Verranno reperiti questi fondi per realizzare questa strategia comune? Quale futuro per gli ACP e l'accordo di Cotonou? Come ci rapportiamo alle organizzazione internazionali: Banca Mondiale, Fondo monetario, al WTO? Lavoriamo insieme per rendere queste istituzioni più democratiche. Ecco, io credo che la sfida debba continuare con molta forza perché l'Africa - e l'abbiamo imparato in questi anni - è un continente ricco di risorse umane ed economiche ed è davvero un partner. È fantastico vedere - il Commissario Michel che lo conosce bene lo sa - quanta ricchezza vi sia e non ci siano soltanto morte, distruzione e guerra, anche se su quelle noi dobbiamo evidentemente lavorare perché davvero possano esserci pace e democrazia."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, de gezamenlijke strategie EU-Afrika is vooral een grote uitdaging, een uitdaging waarbij we moeten aantonen in staat te zijn onszelf en ons beleid ter discussie te stellen. Er is volgens mij nog behoefte aan een grondige bezinning op de betrekkingen tussen onze twee continenten en de ontwikkelingsstrategieën. Het is een lang proces en we kunnen niet eisen alle problemen in één keer op te lossen, met name niet nu er ook nog eens grote complicaties zijn. Dit proces zou mijns inziens in eerste instantie behoefte hebben aan de deelname van alle landen en eenieders betrokkenheid, waarbij van onder af aan een partnerschap van gelijken wordt opgebouwd. De Top van Lissabon is daar niet ten volle in geslaagd, misschien mede vanwege de haast waarmee hij was georganiseerd. Zowel de Europese als de Afrikaanse Unie hebben geen structurele rol willen of kunnen verlenen aan de parlementen en het maatschappelijk middenveld in Afrika en Europa. We zijn nu een jaar verder en, zoals het verslag-Martens met verve zegt, tellen de stemmen van ons Parlement, het pan-Afrikaanse parlement en het maatschappelijk middenveld nog niet volledig mee bij het bepalen van de strategie. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat dit inclusieve proces – ook ter realisering van de millenniumdoelstellingen om armoede en ziekten te overwinnen en landbouw en onderwijs te ontwikkelen – plaatsvindt voor alle thema’s die aan de orde zijn gesteld: van woestijnvorming via klimaatverandering tot aan energie. Volledig is onmisbaar, evenals een democratisch partnerschap dat open is naar de bevolking toe en zich niet louter afspeelt in kringen van regeringen en commissies. Wij als Europees Parlement hebben onze betrekkingen met het pan-Afrikaanse parlement geïntensiveerd en er bestaat geen twijfel over dat onze stappen vooruit een positieve invloed hebben gehad op de gemeenschappelijke strategie Europese Unie-Afrika. Maar al in 2007 ontstonden er enkele twijfels over de fondsen. Waar komen de gelden voor het realiseren van deze gemeenschappelijke strategie vandaan? Wat is de toekomst van de ACS en de Overeenkomst van Cotonou? Hoe verhouden we ons tot internationale organisaties als de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds en de WTO? Laten we samenwerken om die instellingen democratischer te maken. Welnu, ik geloof dat we de uitdaging met veel energie dienen blijven aan te pakken, want Afrika is een continent dat rijk is aan menselijke en economische hulpbronnen en een echte partner is. Wij hebben het continent de afgelopen jaren leren kennen. Het is fantastisch om te zien hoe rijk Afrika is – commissaris Michel kan dit als kenner van Afrika bevestigen – en dat het niet alleen een continent van dood, verwoesting en oorlog is. Het is evenwel duidelijk dat we ook aan die problemen dienen te werken, zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van vrede en democratie."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! Wspólna strategia Afryka-UE stanowi nade wszystko ogromne wyzwanie. To dla nas okazja, aby pokazać, że jesteśmy w stanie spojrzeć z nowej perspektywy na nas samych i nasze decyzje. Uważam, że wciąż należy z rozwagą myśleć w kategoriach zarówno relacji między dwoma kontynentami, jak również strategii rozwoju. To długi proces; nie możemy oczekiwać natychmiastowego rozwiązania wszystkich problemów. Jest to nie tylko skomplikowane, ale uważam, że przede wszystkim proces ten musi od samego początku opierać się na współpracy i udziale obu stron, czyli partnerstwie między dwoma równorzędnymi krajami. Podczas szczytu w Lizbonie nie udało się w pełni osiągnąć tego celu, prawdopodobnie z powodu pośpiechu, z jakim opracowywano szczegóły partnerstwa, i ani Unia Europejska, ani Unia Afrykańska nie chciały lub też nie były w stanie przypisać strukturalnej roli parlamentom i społeczeństwu obywatelskiemu w Afryce lub Europie. Od szczytu minął już rok, i jak wyraźnie podkreślono w sprawozdaniu pani poseł Martens, zarówno Parlament Europejski, jak również Parlament Panafrykański i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wciąż nie mają decydującego głosu w określaniu tej strategii. Aby wypełnić milenijne cele rozwoju dotyczące zmniejszania ubóstwa, chorób, poprawy stanu rolnictwa i edukacji, duże znaczenie ma powracanie do nich podczas dyskusji zarówno na temat pustynnienia, jak również zmian klimatycznych, czy też energii. Ważne jest, aby kwestie całkowitej własności i demokratycznego partnerstwa nie były jedynie ograniczone do rządów i komisji, ale również miały charakter powszechny. My, mam na myśli Parlament Europejski, wzmacniamy nasze relacje z Parlamentem Panafrykańskim i nie ma wątpliwości, że kroki podjęte w tym kierunku mają pozytywny wpływ na wspólną strategię Afryka-UE. Jednak w 2007 roku pojawiło się wiele wątpliwości, dotyczących kwestii finansowych. Chodziło o to, czy znajdą się fundusze na opracowanie wspólnej strategii, jaka jest przyszłość państw AKP i umowy z Kotonu i jak będzie wyglądała nasza współpraca z organizacjami międzynarodowymi, tj. Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i WTO. Podejmujmy współpracę na rzecz większej demokratyzacji tych instytucji. Podsumowując, uważam, że powinniśmy bardziej pozytywnie ustosunkować się do tych kwestii i zmierzać w kierunku osiągnięcia celów, ponieważ Afryka, jak można było zaobserwować w ostatnich latach, jest nie tylko bogatym kontynentem, zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby ludzkie i gospodarcze, ale również prawdziwym i uczciwym partnerem. Cieszę się, że pan komisarz Michel, którego dobrze znam, jest świadomy tego, że Afryka to nie tylko same ofiary śmiertelne, destrukcja i wojny, ale również olbrzymie bogactwo. Mimo to, musimy oczywiście pracować nad wprowadzeniem w tych krajach pokoju i demokracji."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a estratégia conjunta UE-África constitui acima de tudo um grande desafio e uma oportunidade para mostrarmos que somos capazes de nos questionarmos a nós próprios e as nossas políticas. Penso que ainda precisamos de reflectir aprofundadamente sobre as relações entre os nossos dois continentes e sobre as nossas estratégias de desenvolvimento. Este processo é moroso, pois não podemos esperar resolver tudo de uma só vez, e é também muito complicado, mas considero que, acima de tudo, tem de ser um processo inclusivo e participativo de construção a partir de baixo de uma parceria entre iguais. A Cimeira de Lisboa não conseguiu concretizar plenamente esse objectivo, talvez devido à pressa com que foi concluída, e nem a União Europeia nem a União Africana quiseram ou foram capazes de atribuir um papel estrutural aos parlamentos e à sociedade civil, tanto em África como na Europa. A Cimeira realizou-se há um ano e, como se sublinha fortemente no relatório Martens, o nosso Parlamento, o Parlamento Pan-Africano e a sociedade civil continuam a não ter voz activa na definição da estratégia. É, portanto, vital – sobretudo para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio relacionados com a erradicação da pobreza e das doenças e com o desenvolvimento da agricultura e da educação – que estes sejam incluídos, juntamente com todos os tópicos que foram referidos, desde a desertificação às alterações climáticas e à energia. É essencial, portanto, uma posse plena e uma parceria democrática aberta ao público e não confinada unicamente aos governos ou às comissões. Nós, enquanto Parlamento Europeu, reforçámos as nossas relações com o Parlamento Pan-Africano e é indubitável que estes nossos passos em frente tiveram um impacto positivo na estratégia conjunta UE-África. No entanto, há uma série de dúvidas relativamente ao financiamento que já em 2007 tinham sido formuladas. Será que vamos ter fundos para concretizar esta estratégia conjunta? Que futuro aguarda os Estado ACP e o Acordo de Cotonu? Como vai ser o nosso relacionamento com as organizações internacionais – o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a OMC? Vamos trabalhar em conjunto para tornar estas instituições mais democráticas. Em conclusão, penso que devemos ganhar coragem e levar por diante este desafio, porque a África – como aprendemos nos últimos anos – é um continente rico em recursos humanos e económicos e é um verdadeiro parceiro. É fantástico ver – o Comissário Michel, que eu bem conheço, está ciente disso – que há ali uma grande riqueza e não há apenas morte, destruição e guerra, se bem que nós devamos, obviamente, trabalhar nessas áreas para que possa haver paz e democracia."@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, strategia comună UE-Africa reprezintă în primul şi în primul rând o mare provocare, o ocazie pentru noi să arătăm că suntem capabili să ne examinăm dintr-o perspectivă nouă, pe noi înşine şi politicile noastre. Cred că încă trebuie să medităm cu atenţie asupra relaţiilor dintre cele două continente şi a strategiilor noastre de dezvoltare. Acesta este un proces de durată; nu ne putem aştepta să rezolvăm totul dintr-o dată şi este şi un demers foarte complicat însă, în primul rând, după părerea mea, acesta trebuie să fie un proces participativ, conturat de jos în sus: un parteneriat între egali. Reuniunea la nivel înalt de la Lisabona nu a reuşit să realizeze întrutotul acest lucru, poate din cauza faptului că a fost perfectat în grabă şi nici Uniunea Europeană, nici Uniunea Africană nu au dorit sau nu au putut să confere un rol structural parlamentelor şi societăţii civile, în Africa sau în Europa. Se împlineşte un an de la reuniunea la nivel înalt şi, după cum evidenţiază în mod clar raportul Martens, Parlamentul nostru, Parlamentul Panafrican şi societatea civilă nu au nici la ora actuală o influenţă în determinarea strategiei. Este deci vital, nu în ultimul rând pentru a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în materie de combatere a sărăciei şi a bolilor şi de dezvoltare a agriculturii şi a educaţiei, ca aceste aspecte să fie incluse, împreună cu alte probleme care au fost ridicate, de la deşertificare la schimbările climatice şi energie. Prin urmare, este esenţial ca parteneriatul democratic să fie deschis publicului, pentru acesta în totalitate şi să nu fie limitat doar la guverne şi comisii. Noi, Parlamentul European, ne-am intensificat relaţiile cu Parlamentul Panafrican şi nu încape nicio îndoială că aceşti paşi înainte au avut un impact pozitiv asupra strategiei comune UE-Africa. În 2007, a apărut însă o serie de îndoieli cu privire la finanţare. Se vor găsi oare fondurile pentru punerea în aplicare a acestei strategii comune? Care este viitorul statelor ACP şi al Acordului de la Cotonou? Care va fi relaţia noastră cu organizaţiile internaţionale - Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi OMC? Haideţi să conlucrăm pentru a face aceste instituţii mai democratice. În încheiere, cred că ar trebui să prindem curaj şi să continuăm demersul nostru, deoarece Africa, după cum am aflat în ultimii ani, este un continent bogat în resurse umane şi economice; un adevărat partener. Este extraordinar de văzut, şi dl comisar Michel, pe care îl cunosc bine, este conştient de acest lucru, că există o mare bogăţie şi nu doar moarte, distrugere şi război, deşi trebuie, bineînţeles, să depunem mari eforturi pentru a institui pacea şi democraţia."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, spoločná stratégia EÚ a Afriky je predovšetkým veľkou úlohou, časom, aby sme ukázali, že sme schopní realisticky vnímať seba a svoju politiku. Som presvedčená, že stále musíme veľmi opatrne premýšľať o vzťahoch medzi našimi dvoma svetadielmi a o rozvojových stratégiách. Nemôžeme očakávať, že sa všetko vyrieši naraz, pretože ide o dlhý a veľmi zložitý proces. Podľa môjho názoru to v prvom rade musí byť otvorený proces, na ktorom sa môžu všetci podieľať a budovať zdola nahor partnerstvo rovnocenných strán. Na lisabonskom samite nebolo možné úplne dosiahnuť tento zámer, možno aj z toho dôvodu, že sa skončil náhle, a Európska únia ani Africká únia nechceli alebo neboli schopné prideliť štrukturálnu úlohu parlamentom a občianskej spoločnosti v Afrike, či v Európe. Uplynul rok od samitu a, ako zdôraznila pani Martensová vo svojej správe, náš Parlament, Panafrický parlament a občianska spoločnosť stále nemajú jasno v smerovaní tejto stratégie. Je preto nevyhnutné, aby sa plnili hlavne rozvojové ciele tisícročia týkajúce sa odstránenia chudoby, chorôb, rozvoja poľnohospodárstva a vzdelávania, no spolu s nimi je potrebné venovať pozornosť aj vzniknutým otázkam vrátane rozširovania púští, zmeny klímy a energie. Celkové zapojenie a demokratické partnerstvo musí byť preto otvorené pre verejnosť a nesmie sa obmedziť iba na vlády a výbory. Európsky parlament prehĺbil vzťahy s Panafrickým parlamentom a niet pochýb, že tieto kroky mali pozitívny vplyv na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky. V roku 2007 sa však objavilo množstvo pochybností v súvislosti s financovaním. Nájdu sa finančné zdroje na túto spoločnú stratégiu? Aká je budúcnosť krajín AKT a Dohody z Cotonou? Aké budú naše vzťahy s medzinárodnými organizáciami – Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom a WTO? Pracujme spoločne na tom, aby tieto inštitúcie boli demokratickejšie. Na záver chcem povedať, že som presvedčená, že by nás tento problém mal chytiť za srdce a mali by sme vytrvať v našom úsilí, pretože Afrika, ako sme sa presvedčili v predošlých rokoch, je kontinent bohatý na ľudské a hospodárske zdroje; je to jedinečný partner. Je skvelé vedieť, a aj pán komisár Michel, ktorého dobre poznám, si je toho vedomý, že v Afrike nie je len smrť, skaza a vojna, ale aj veľké bohatstvo. V týchto oblastiach musíme, samozrejme, pracovať na budovaní mieru a demokracie."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, skupna strategija EU-Afrika je predvsem velik izziv, čas, ko lahko pokažemo, da smo sposobni sebe in naše politike ponovno pregledati. Mislim, da moramo še vedno zelo previdno pretehtati odnose med našima celinama in naše razvojne strategije. To je dolg postopek, ne moremo pričakovati, da bomo vse rešili naenkrat, prav tako pa je tudi zelo zapleten, a najprej mora biti to po mojem mnenju postopek vključevanja in sodelovanja, ki je zgrajen od začetka: partnerstvo med enakopravnimi. Lizbonski vrh tega ni uspel doseči v celoti, morda zaradi naglice, s katero je bil sklenjen, in niti Evropska unija niti Afriška unija nista hoteli ali bili sposobni dati parlamentom in civilni družbi strukturne vloge v Afriki ali Evropi. Sedaj je preteklo eno leto od vrha in kot močno poudarja gospa Martens v svojem poročilu, naš Parlament, vseafriški parlament in civilna družba še vedno nimajo prave besede pri določanju strategije. Zato je nujno potrebno, nenazadnje za doseganje razvojnih ciljev tisočletja za premagovanje revščine in bolezni in za razvoj na področju kmetijstva in izobraževanja, da se ti vključijo skupaj z vsemi temami, ki so bile izpostavljene, od dezertifikacije do podnebnih sprememb in energije. Nujno je, da se celotno lastniško in demokratično partnerstvo ohrani odprto za javnost in da se ga ne omeji le na vlade in odbore. Mi, kot Evropski parlament, smo razširili svoje odnose z vseafriškim parlamentom in nedvomno so imeli ti koraki naprej pozitiven učinek na skupno strategijo EU-Afrika. Vendar pa so se leta 2007 pojavili številni dvomi glede financiranja. Ali bomo našli sredstva za dosego skupne strategije? Kakšna je prihodnost držav AKP in Cotonoujskega sporazuma? Kakšen bo naš odnos z mednarodnimi organizacijami – Svetovno banko, Mednarodnim denarnim skladom in STO? Delajmo skupaj, da naredimo te ustanove bolj demokratične. V zaključek naj povem, da mislim, da bi morali navdušeno nadaljevati s tem izzivom, ker je Afrika, kot smo se naučili v zadnjih letih, celina, bogata s človeškimi in gospodarskimi viri; pristna partnerica. Čudovito je videti (komisar Michel, ki ga dobro poznam, se tega zaveda), da obstaja veliko bogastvo in ne le smrt, uničenje in vojna, kljub temu, da moramo seveda za gradnjo miru in demokracije delati na teh področjih."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Den gemensamma EU-Afrika-strategin är först och främst en stor utmaning, en möjlighet för oss att visa att vi kan se med nya ögon på oss själva och vår politik. Jag anser att vi fortfarande mycket noga måste tänka igenom både förbindelserna mellan våra två världsdelar och våra utvecklingsstrategier. Det är en lång process. Vi kan inte förvänta oss att vi löser allting på en gång och det är också mycket komplicerat, men framför allt måste det, enligt min uppfattning, vara en process där alla får delta och som byggs nedifrån och upp – ett partnerskap mellan likvärdiga parter. Toppmötet i Lissabon klarade inte att uppnå detta till fullo, kanske eftersom man hade så bråttom att slutföra det, och varken EU eller Afrikanska unionen ville eller kunde ge parlamenten och det civila samhället någon strukturell roll, varken i Afrika eller i EU. Det har nu gått ett år sedan toppmötet och vårt parlament, det panafrikanska parlamentet och det civila samhället har fortfarande inte något verkligt inflytande när det gäller att bestämma strategin, vilket betonas starkt i Martensbetänkandet. Det är därför mycket viktigt – inte minst för att uppnå millennieutvecklingsmålen om att få bukt med fattigdom och sjukdom samt utveckla jordbruk och utbildning – att dessa involveras i samband med alla de teman som har tagits upp, från ökenspridning till klimatförändring och energi. Det är följaktligen nödvändigt med ett fullständigt egenansvar och ett demokratiskt partnerskap som är öppet för allmänheten och inte bara begränsas till regeringar och utskott. Vi, Europaparlamentet, har stärkt våra förbindelser med det panafrikanska parlamentet och det råder ingen tvekan om att dessa steg framåt har haft ett positivt inflytande på den gemensamma EU-Afrika-strategin. En del tvivel framkom emellertid under 2007 beträffande finansieringen. Kommer man att kunna finna medel för att uppnå denna gemensamma strategi? Vilken framtid har AVS-staterna och Cotonouavtalet? Vilket förhållande ska vi ha till internationella organisationer – Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen? Låt oss arbeta tillsammans för att göra dessa institutioner mer demokratiska. Till sist anser jag att vi ska repa mod och fullfölja denna utmaning eftersom Afrika är en världsdel som är rik på mänskliga och ekonomiska resurser, en verklig partner – vilket vi har blivit varse de senaste åren. Det är fantastiskt att se – kommissionsledamot Louis Michel, som jag känner väl, är medveten om detta – att det finns stora rikedomar där och inte bara död, förstörelse och krig, även om vi naturligtvis måste arbeta på dessa områden för att bygga upp fred och demokrati."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pan-African Parliament"15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph