Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-23-Speech-1-144"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090323.17.1-144"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the year 2007 was unfortunately the second year in a row when contributions to official development assistance decreased in the developed world. I am therefore glad that the rapporteur has reiterated the need to urge the European Union Member States to uphold their commitments. I find that the Member States ought to revise their current assistance to target countries, as the 2008 Millennium Development Goals Progress Chart indicates that Sub-Saharan Africa is the only region lagging seriously behind the progress expected. I would like to use this opportunity to encourage Member States to increase their contribution to Sub-Saharan Africa, which is the least developed region in the world. Also, target countries are not always too receptive towards the conditional nature of EU assistance. We should continue with the efforts to involve those countries more intimately. The global economic crisis burdens us all, yet we must not forget or ignore the fact that the least developed countries are also the most vulnerable now. Furthermore, with the stagnant situation in Africa, Europe is more and more intimidated by flows of immigration that might become strenuous to the welfare state. It is much wiser to deal with the problems of the people of the developing countries before those problems spill over to concerns that we need to address here in Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rok 2007 byl naneštěstí druhým v řadě, kdy se příspěvky na oficiální rozvojovou pomoc v rozvojovém světě snižovaly. Proto mě těší, že zpravodajka znovu zdůraznila, že je třeba vyzvat členské státy Evropské unie, aby dodržovaly své závazky. Domnívám se, že členské státy musí revidovat svou stávající pomoc cílovým zemím, protože přehled plnění rozvojových cílů tisíciletí z roku 2008 ukazuje, že subsaharská Afrika je jedinou oblastí, která v očekávaném pokroku výrazně zaostává. Chtěl bych využít této příležitosti a vyzvat členské státy, aby zvýšily svou pomoc subsaharské Africe, která je jedním z nejméně rozvinutých regionů světa. Rovněž cílové země se někdy k podmínečné povaze pomoci EU staví poněkud rezervovaně. Měli bychom nadále usilovat o užší zapojení těchto zemí. Světová hospodářská krize dopadá na nás všechny, ale přesto nesmíme zapomínat na skutečnost – nebo ji přehlížet –, že nejméně rozvinuté země jsou rovněž nyní nejzranitelnějšími zeměmi. Kromě toho kvůli neměnné situaci v Africe Evropu stále více straší příliv přistěhovalců, kteří mohou zatěžovat sociální stát. Je mnohem rozumnější řešit problémy obyvatel rozvojových zemí před tím, než tyto problémy přerostou do starostí, které bude třeba řešit zde v Evropě."@cs1
"Hr. formand! År 2007 var desværre det andet år i træk, hvor bidragene til den officielle udviklingsbistand faldt i den udviklede verden. Det glæder mig derfor, at ordføreren har gentaget behovet for indtrængende at bede EU's medlemsstater om at leve op til deres forpligtelser. Jeg mener, at medlemsstaterne bør revidere deres nuværende bistand til mållandene, da statusdiagrammerne for 2008 for millenniumudviklingsmålene viser, at Afrika syd for Sahara er den eneste region, der sakker alvorligt bagud i forhold til de forventede fremskridt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemsstaterne til at øge deres bidrag til landene syd for Sahara, som er den mindst udviklede region i verden. Mållandene er heller ikke altid alt for modtagelige over for de betingelser, der er knyttet til EU's bistand. Vi bør fortsætte vores bestræbelser på at inddrage disse lande mere. Den globale økonomiske krise tynger os alle, men vi må ikke glemme eller se bort fra, at de mindst udviklede lande nu også er de mest sårbare. Med den stagnerende situation i Afrika bliver Europa endvidere mere og mere skræmt af de immigrationsstrømme, der kan blive en belastning for velfærdsstaten. Det er langt klogere at behandle udviklingslandenes problemer, før de udvikler sig til bekymringer, som vi bliver nødt til at gøre noget ved her i Europa."@da2
"Herr Präsident, das Jahr 2007 war leider das zweite Jahr in Folge, in dem die Beiträge für die offizielle Entwicklungshilfe in der entwickelten Welt zurückgingen. Ich bin daher froh, dass die Berichterstatterin die Notwendigkeit wiederholt hat, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Aufrechterhaltung ihrer Entwicklungshilfe-Engagements zu ermahnen. Ich finde, die Mitgliedstaaten sollten ihre aktuelle Entwicklungshilfe für die Bestimmungsländer überdenken, da der Anzeigetafel der Millenniums-Entwicklungsziele 2008 zu entnehmen ist, dass die Länder südlich der Sahara die einzige Region darstellt, die beträchtlich hinter den erwarteten Fortschritten zurückbleibt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und die Mitgliedstaaten dazu ermuntern, ihren Beitrag für die Länder südlich der Sahara, der am schlechtesten entwickelten Region der Erde, zu erhöhen. Ein weiterer Punkt ist, dass einige Bestimmungsländer der an Bedingungen geknüpften EU-Hilfe nicht immer allzu aufgeschlossen gegenüber stehen. Wir sollten uns daher weiterhin bemühen, diese Länder enger in Kooperationen einzubinden. Die globale Wirtschaftskrise belastet uns alle. Aber wir dürfen die Tatsache nicht vergessen oder ignorieren, dass die am wenigsten entwickelten Länder die anfälligsten sind in der jetzigen Situation. Mit der stagnierenden Situation in Afrika hat es Europa außerdem vermehrt mit Einwandererströmen zu tun, die den Sozialstaat übermäßig belasten könnten. Es ist daher wesentlich klüger, sich der Probleme der Menschen in den Entwicklungsländern anzunehmen, bevor diese Probleme Überhand nehmen und einen Handlungsbedarf hier in Europa zur Folge haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το έτος 2007 ήταν δυστυχώς το δεύτερο έτος στη σειρά κατά το οποίο οι εισφορές για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μειώθηκαν στον αναπτυγμένο κόσμο. Κατά συνέπεια, χαίρομαι για το ότι η εισηγήτρια επανέλαβε την ανάγκη να παροτρύνουμε τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Θεωρώ ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν τη σημερινή βοήθειά τους προς τις χώρες-στόχο, καθώς ο Χάρτης Προόδου των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας δείχνει ότι η Υποσαχάρια Αφρική είναι η μοναδική περιοχή που υπολείπεται σοβαρά ως προς την αναμενόμενη πρόοδο. Θα ήθελα να δράξω αυτή την ευκαιρία για να παροτρύνω τα Κράτη Μέλη να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στην Υποσαχάρια Αφρική που είναι η λιγότερο αναπτυγμένη περιοχή στον κόσμο. Επίσης, οι χώρες-στόχος δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα δεκτικές στην υπό όρους βοήθεια της ΕΕ. θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μεγαλύτερη συμμετοχή εκείνων των χωρών. Η παγκόσμια οικονομική κρίση μας βαραίνει όλους, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ή να αγνοούμε το γεγονός ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι και οι πιο ευάλωτες επί του παρόντος. Περαιτέρω, με τη στάσιμη κατάσταση στην Αφρική, η Ευρώπη αισθάνεται ολοένα και περισσότερο εκφοβισμένη από τα κύματα μετανάστευσης που ενδέχεται να καταπονήσουν το σύστημα πρόνοιας. Είναι πολύ πιο σοφό να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων των αναπτυσσόμενων χωρών προτού αυτά τα προβλήματα εξελιχθούν σε ανησυχίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ στην Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, 2007 fue, por desgracia, el segundo año consecutivo en que las aportaciones destinadas a la ayuda oficial al desarrollo se redujeron en el mundo desarrollado. Me complace, por tanto, que la ponente haya reiterado la necesidad de instar a los Estados miembros de la Unión Europea a que cumplan sus compromisos. A mi juicio, los Estados miembros deberían revisar las ayudas que conceden actualmente a los países beneficiarios, dado que la Carta de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio correspondiente a 2008 indica que el África subsahariana es la única región que sufre un serio retraso con respecto al progreso previsto. Quisiera aprovechar esta oportunidad para alentar a los Estados miembros a incrementar su contribución al África subsahariana, la región menos desarrollada del mundo. Asimismo, los países beneficiarios no siempre acogen con excesivo agrado la naturaleza condicional de la ayuda de la UE. Deberíamos proseguir los esfuerzos para lograr una mayor implicación de estos países. La crisis económica mundial nos está afectando a todos, pero no debemos olvidar ni ignorar el hecho de que los países menos desarrollados son también ahora los más vulnerables. Además, con la situación de estancamiento que se vive en África, Europa se siente crecientemente intimidada por los flujos de inmigración, que pueden resultar agotadores para el estado de bienestar. Es mucho más acertado abordar los problemas de la población de los países en desarrollo antes de que esos problemas se conviertan en preocupaciones a las que tengamos que hacer frente en Europa."@es21
"Härra juhataja, 2007. aasta oli kahjuks teine aasta järjest, mil panused ametlikku arenguabisse arenenud maailmas vähenesid. Seetõttu on mul hea meel, et raportöör rõhutas vajadust nõuda Euroopa Liidu liikmeriikidelt nende kohustustest kinnipidamist. Minu meelest võiksid liikmesriigid oma praeguse sihtriikidele antava abi üle vaadata, kuna 2008. aasta aastatuhande arengueesmärkide arengugraafiku alusel on Sahara-tagune Aafrika ainus piirkond, mis eeldatavast arengust tõsiselt maha jääb. Tahaksin kasutada võimalust julgustada liikmesriike suurendama oma panust Sahara-tagusesse Aafrikasse, mis on kõige vähem arenenud piirkond maailmas. Sihtriigid ei ole ka alati kõige vastuvõtlikumad Euroopa Liidu abi tingimusliku iseloomu suhtes. Peame jätkama pingutusi, et neid riike tihedamalt kaasata. Ülemaailmne majanduskriis koormab meid kõiki, ent me ei tohi unustada ega ignoreerida fakti, et kõige vähem arenenud riigid on praegu kõige haavatavamad. Peale selle, Aafrika seiskunud olukorra tõttu on Euroopa järjest rohkem heidutatud immigratsioonivoogudest, mis heaoluriigile kurnavaks võivad saada. On palju mõistlikum tegeleda arengumaade inimeste probleemidega enne, kui need levivad edasi probleemidele, millega siin Euroopas tegelema peame."@et5
"Arvoisa puhemies, vuosi 2007 oli valitettavasti jo toinen peräkkäinen vuosi, jolloin julkista kehitysapua vähennettiin kehittyneissä maissa. Sen vuoksi pidän hyvänä esittelijän muistutusta siitä, että jäsenvaltioita on kehotettava pitämään kiinni sitoumuksistaan. Jäsenvaltioiden pitäisi mielestäni tarkistaa kohdemaille annettava apu, koska vuosituhannen kehitystavoitteita koskevasta selvityksestä vuodelta 2008 käy ilmi, että Saharan eteläpuolinen Afrikka on ainoa alue, jolla jäädään huomattavasti jälkeen odotetusta kehityksestä. Haluaisin tässä yhteydessä kannustaa jäsenvaltioita lisäämään apuaan Saharan eteläpuoleiselle Afrikalle, joka on maailman vähiten kehittynyt alue. Lisäksi on todettava, etteivät kohdemaat aina suhtaudu kovin myönteisesti EU:n avun ehdollisuuteen. Meidän pitäisi edelleen pyrkiä parantamaan näiden maiden osallistumismahdollisuuksia. Maailmanlaajuinen talouskriisi on haitaksi meille kaikille, mutta meidän on siitä huolimatta muistettava ja otettava huomioon, että vähiten kehittyneet maat myös kärsivät eniten talouskriisistä. Lisäksi Eurooppaa uhkaavat Afrikan pysähtyneen tilanteen myötä kasvavat maahanmuuttovirrat, joista saattaa tulla rasite hyvinvointivaltiolle. Olisi järkevämpää pyrkiä ratkaisemaan kehitysmaiden ihmisten ongelmat paikan päällä kuin antaa niiden kulkeutua Eurooppaan ja käsitellä niitä täällä."@fi7
". Monsieur le Président, l’année 2007 a malheureusement été la deuxième année d’affilée au cours de laquelle les contributions à l’aide au développement officielle ont diminué dans le monde développé. Je suis par conséquent content que le rapporteur ait réitéré la nécessité d’encourager vivement les États membres de l’Union européenne à tenir leurs engagements. Je trouve que les États membres devraient revoir leur aide actuelle aux pays cibles, étant donné que l’état d’avancement 2008 des objectifs du millénaire pour le développement indique que l’Afrique subsaharienne est la seule région sérieusement en retard sur les progrès escomptés. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager les États membres à accroître leur contribution en faveur de l’Afrique subsaharienne, qui est la région la moins développée du monde. En outre, les pays cibles ne sont pas toujours très réceptifs à la nature conditionnelle de l’aide de l’UE. Nous devrions poursuivre les efforts visant à faire participer plus intimement ces pays. La crise économique mondiale est un fardeau pour nous tous, mais nous ne devons pas oublier ou ignorer le fait que les pays les moins développés sont aussi les plus vulnérables à l’heure actuelle. En outre, en raison de la stagnation de la situation en Afrique, l’Europe est de plus en plus réticente face aux flux d’immigrés qui pourraient devenir un problème considérable pour l’État-providence. Il est beaucoup plus judicieux de régler les problèmes de la population des pays en développement avant que ces problèmes ne deviennent des préoccupations auxquelles nous devrons nous attaquer ici en Europe."@fr8
"Tisztelt elnök úr! A 2007. év sajnos már a második volt a sorban, amikor a hivatalos fejlesztési támogatáshoz való hozzájárulások csökkentek a fejlett világban. Következésképpen örömömre szolgál, hogy az előadó ismételten megemlítette, hogy az Európai Unió tagállamait kötelezettségeik teljesítésére kell ösztökélni. Úgy vélem, hogy a tagállamoknak felül kellene vizsgálniuk a célországoknak nyújtott, jelenlegi támogatást, mivel a 2008. évi millenniumi fejlesztési célok haladását mutató ábra azt jelzi, hogy Afrika Szaharától délre fekvő területe az egyetlen régió, amely komoly elmaradást mutat a várt haladástól. Hadd ragadjam meg ezt a lehetőséget, és hadd bátorítsam a tagállamokat arra, hogy növeljék hozzájárulásukat Afrika szubszaharai régiójának támogatása esetében, mivel az a világ legfejletlenebb területe. Ezen kívül a célországok nem mindig fogadják szívesen, hogy az EU-támogatás feltételekhez kötött. Továbbra is arra kell törekednünk, hogy ezeket az országokat közvetlenebb módon vonjuk be a programba. A gazdasági világválság mindannyiunkra terhet ró, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk vagy figyelmen kívül hagynunk, hogy a legkevésbé fejlett országok most egyben a legsebezhetőbbek is. Mi több, a stagnáló afrikai helyzet miatt Európa egyre inkább tart a bevándorlási hullámoktól, ami terhessé válhat a jóléti állam számára. Sokkal bölcsebb dolog, ha még az előtt foglalkozunk a fejlődő országok népeinek problémáival, hogy azok olyan gondokká alakulnának át, amikkel itt, Európában kell foglalkoznunk."@hu11
"Signor Presidente, il 2007 è stato purtroppo il secondo anno consecutivo in cui si sono ridotti i contributi per l’aiuto pubblico allo sviluppo nel mondo sviluppato. Sono pertanto lieto che la relatrice abbia ribadito la necessità di esortare gli Stati membri dell’Unione a mantenere fede ai propri impegni. Trovo che gli Stati membri dovrebbero rivedere la loro attuale assistenza ai paesi target perché la valutazione dei progressi verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio del 2008 indica che l’Africa sub-sahariana è l’unica regione gravemente indietro rispetto ai progressi previsti. Vorrei cogliere questa opportunità per incoraggiare gli Stati membri a incrementare il proprio contributo all’Africa sub-sahariana, la regione meno sviluppata del mondo. Inoltre i paesi target non sono sempre molto ricettivi nei confronti della natura condizionale dell’assistenza comunitaria. Dovremmo proseguire con gli sforzi per coinvolgere più intimamente questi paesi. La crisi economica globale grava su noi tutti; eppure non dobbiamo dimenticare o ignorare il fatto che i paesi meno sviluppati ora sono anche i più vulnerabili. Inoltre, visto il ristagno della situazione in Africa, l’Europa è sempre più sommersa da flussi migratori che potrebbero diventare pesanti per lo stato sociale. E’ molto più saggio affrontare i problemi della gente dei paesi in via di sviluppo prima che questi problemi diventino preoccupazioni per l’Europa."@it12
"Gerb. pirmininke, 2007 m., deja, buvo antri metai iš eilės, kai išsivysčiusiame pasaulyje sumažėjo įnašai į oficialią vystymosi pagalbą. Todėl džiaugiuosi, kad pranešėja pakartojo būtinybę raginti Europos Sąjungos valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų. Manau, kad valstybės narės turi persvarstyti savo dabartinę pagalbą tikslinėms šalims, kadangi 2008 m. Tūkstantmečio vystymosi tikslų diagrama rodo, kad Afrika į pietus nuo Sacharos yra vienintelis regionas, smarkiai atsiliekantis nuo numatytos pažangos. Norėčiau pasinaudoti šia proga ir paraginti valstybes nares padidinti įnašą į Afrikos regioną į pietus nuo Sacharos, kuris yra mažiausiai išsivystęs visame pasaulyje. Taip pat tikslinės šalys ne visada imlios sąlygiškam ES paramos pobūdžiui. Turime toliau stengtis tas šalis labiau įtraukti. Globalinė ekonominė krizė mus visus apsunkina, bet vis tiek turime nepamiršti ir paisyti to fakto, kad mažiausiai išsivysčiusios šalys yra ir labiausiai pažeidžiamos dabar. Dar daugiau – esant statiškai padėčiai Afrikoje, Europa vis labiau baiminasi imigracijos srautų, kurie gali pareikalauti daug gerovei skirtų lėšų. Daug išmintingiau spręsti besivystančių šalių žmonių problemas, kol tos problemos nevirto dideliais rūpesčiais, kuriuos turėsime spręsti čia, Europoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, 2007. gads diemžēl bija otrais gads pēc kārtas, kad attīstītās pasaules valstis samazināja ieguldījumus oficiālajai attīstības palīdzībai. Tādēļ es priecājos, ka referents atkārtoti uzsvēra nepieciešamību mudināt Eiropas Savienības dalībvalstis ievērot savas saistības. Es uzskatu, ka dalībvalstīm vajadzētu atkārtoti izskatīt to pašreizējo palīdzību šīm valstīm, jo Tūkstošgades attīstības mērķu progresa ziņojumā ir norādīts, ka Subsahāras Āfrika ir vienīgais reģions, kas nopietni atpaliek no paredzētā progresa. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai iedrošinātu dalībvalstis palielināt savu palīdzību Subsahāras Āfrikai, kas ir vismazāk attīstītais reģions pasaulē. Arī valstis, kas saņem palīdzību, ne vienmēr atbalsta to, ka ES palīdzība ir saistīta ar nosacījumiem. Mums vajadzētu turpināt iesaistīt šīs valstis ciešāk. Vispasaules ekonomiskā krīze nomāc mūs visus, tomēr mēs nedrīkstam aizmirst vai ignorēt faktu, ka vismazāk attīstītās valstis tagad ir arī visneaizsargātākās. Turklāt Āfrikas stagnācijas gadījumā Eiropu arvien vairāk un vairāk baida imigrācijas plūsma, kas var radīt spriedzi labklājībai. Daudz gudrāk ir risināt attīstības valstu iedzīvotāju problēmas, pirms šī problēmu virkne rada satraukumu, ar ko ir jātiek galā šeit Eiropā."@lv13
"Mr President, the year 2007 was unfortunately the second year in a row when contributions to official development assistance decreased in the developed world. I am therefore glad that the rapporteur has reiterated the need to urge the European Union Member States to uphold their commitments. I find that the Member States ought to revise their current assistance to target countries, as the 2008 Millennium Development Goals Progress Chart indicates that Sub-Saharan Africa is the only region lagging seriously behind the progress expected. I would like to use this opportunity to encourage Member States to increase their contribution to Sub-Saharan Africa, which is the least developed region in the world. Also, target countries are not always too receptive towards the conditional nature of EU assistance. We should continue with the efforts to involve those countries more intimately. The global economic crisis burdens us all, yet we must not forget or ignore the fact that the least developed countries are also the most vulnerable now. Furthermore, with the stagnant situation in Africa, Europe is more and more intimidated by flows of immigration that might become strenuous to the welfare state. It is much wiser to deal with the problems of the people of the developing countries before those problems spill over to concerns that we need to address here in Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het jaar 2007 was helaas het tweede jaar op rij waarin de bijdragen voor de openbare ontwikkelingshulp in de ontwikkelde wereld zijn gedaald. Ik ben dan ook blij dat de rapporteur er nog eens op heeft gewezen dat wij er bij de lidstaten van de Europese Unie op aan moeten dringen dat zij hun toezeggingen nakomen. Ik vind dat de lidstaten hun huidige hulp aan de doellanden moeten herzien, aangezien het voortgangsbericht van de millenniumdoelen voor 2008 laat zien dat Afrika bezuiden de Sahara als enige regio sterk achterblijft bij de verwachte vooruitgang. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de lidstaten ertoe aan te sporen om hun bijdrage aan Afrika bezuiden de Sahara, de minst ontwikkelde regio ter wereld, te verhogen. Ook zijn de doellanden niet altijd even gelukkig met de voorwaarden die aan de EU-hulp worden gesteld. Wij moeten ons blijven inspannen om die landen nauwer bij onze hulpprogramma’s te betrekken. De mondiale economische crisis treft ons allemaal, maar wij mogen niet vergeten of eraan voorbijgaan dat de minst ontwikkelde landen op dit moment ook het kwetsbaarst zijn. Bovendien maakt Europa zich, met de economische stagnatie in Afrika, steeds meer zorgen over de immigratiestromen, die de welvaartsstaat ernstig in problemen kunnen brengen. Het is veel verstandiger om de problemen van de mensen in de ontwikkelingslanden aan te pakken voordat zij uitgroeien tot problemen die wij hier in Europa moeten aanpakken."@nl3
"Panie przewodniczący! Niestety rok 2007 był drugim z kolei rokiem, kiedy w krajach rozwiniętych zmniejszyło się zaangażowanie w oficjalną pomoc rozwojową. Cieszę się, że sprawozdawczyni wielokrotnie zwracała uwagę na potrzebę przekonywania państw członkowskich do podtrzymywania swych zobowiązań. Ze względu na informacje zawarte w Karcie Milenijnych Celów Rozwoju 2008, wskazujące że Afryka subsaharyjska jest jedynym regionem znacząco opóźnionym w stosunku do oczekiwanych postępów, uważam, że państwa członkowskie powinny wprowadzić zmiany w obecnym systemie pomocy na rzecz potrzebujących jej krajów. Pragnę skorzystać z okazji, aby przekonać państwa członkowskie do zwiększenia swego wkładu w pomoc Afryce subsaharyjskiej, która jest najmniej rozwiniętym regionem na świecie. Kraje, do których kierowana jest pomoc z UE, nie zawsze są chętne korzystać z niej, jako że jest ona obwarowana pewnymi warunkami. Nadal powinniśmy jednak starać się zacieśniać współpracę z tymi krajami. W tym przeszkadza zapewne światowy kryzys gospodarczy, ale nie możemy zapominać, ani też ignorować tego, że najmniej rozwinięte kraje są również nań podatne. Ponadto z uwagi na brak rozwoju gospodarczego w Afryce, w Europie coraz bardziej obawiamy się fali imigracji, która może stanowić duże obciążenie dla państwa opiekuńczego. Rozsądne byłoby zatem rozwiązać problemy społeczności w krajach rozwijających się, zanim zaczną one mieć wpływ na kwestie, które wymagają rozwiązań tutaj w Europie."@pl16
". Senhor Presidente, o ano de 2007 foi, infelizmente, o segundo ano consecutivo em que diminuíram, no mundo desenvolvido, as contribuições para a ajuda pública ao desenvolvimento. Apraz-me, por isso, que a relatora tenha reiterada a necessidade de instar os Estados-Membros da União Europeia a honrarem os seus compromissos. Considero que os Estados-Membros deveriam rever a ajuda que actualmente prestam aos países visados, na medida em que o quadro de monitorização do cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio de 2008 identifica a África Subsariana como sendo a única região com um atraso substancial face ao progresso esperado. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para encorajar os Estados-Membros a aumentarem as suas contribuições para a África Subsariana, que é a região menos desenvolvida do mundo. Também nem sempre os países destinatários estão muito receptivos à natureza condicional da ajuda da UE. Devemos prosseguir os esforços para envolver de forma mais estreita esses países. A crise económica global afecta-nos a todos, mas não podemos esquecer nem ignorar que os países menos desenvolvidos são também os mais vulneráveis neste momento. Além do mais, com a situação de estagnação em África, a Europa vê-se cada vez mais confrontada com vagas de imigração que poderão transformar-se numa ameaça para o Estado-Providência. É muito mais sensato resolver os problemas das populações dos países em desenvolvimento antes que se transformem em preocupações que tenhamos de encarar aqui na Europa."@pt17
"Dle preşedinte, anul 2007 a fost, din păcate, al doilea an la rând când contribuţiile ţărilor dezvoltate la asistenţa oficială pentru dezvoltare au scăzut. Sunt, aşadar, bucuros că raportoarea a reiterat necesitatea de a îndemna statele membre ale Uniunii Europene să îşi respecte angajamentele. Consider că statele membre ar trebui să revizuiască asistenţa pe care o oferă în prezent ţărilor vizate, întrucât graficul intermediar din 2008 privind evoluţia Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului indică faptul că Africa Subsahariană este singura regiune care se află cu mult în urmă faţă de progresul aşteptat. Aş dori să folosesc această oportunitate pentru a încuraja statele membre să îşi sporească contribuţia acordată Africii Subsahariene, care este cea mai puţin dezvoltată regiune din lume. De asemenea, ţările vizate nu sunt întotdeauna foarte receptive faţă de natura condiţionată a asistenţei UE. Ar trebui să continuăm eforturile de implicare mai intensă a acestor ţări. Criza economică globală este o povară pentru noi toţi, însă nu trebuie să uităm sau să ignorăm faptul că ţările cel mai puţin dezvoltate sunt şi cele mai vulnerabile acum. Mai mult decât atât, dată fiind situaţia de stagnare din Africa, Europa este din ce în ce mai intimidată de fluxul de imigranţi care ar putea deveni istovitor pentru sistemul de asigurări sociale. Este mult mai înţelept să încercăm să contribuim la rezolvarea problemelor oamenilor din ţările în curs de dezvoltare înainte ca acestea să se transforme în preocupări pe care trebuie să le abordăm aici, în Europa."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rok 2007 bol, žiaľ, druhým rokom v poradí, kedy sa vo vyspelom svete znížili príspevky na oficiálnu rozvojovú pomoc. Som preto rád, že pani spravodajkyňa zopakovala potrebu nabádať členské štáty Európskej únie, aby plnili svoje záväzky. Myslím si, že členské štáty by mali prehodnotiť svoju terajšiu pomoc cieľovým krajinám, pretože tabuľka dosiahnutých výsledkov rozvojových cieľov tisícročia z roku 2008 ukazuje, že subsaharská Afrika je jedinou oblasťou, ktorá vážne zaostáva za očakávaným pokrokom. Chcel by som využiť túto príležitosť a povzbudiť členské štáty, aby zvýšili príspevky pre subsaharskú Afriku, ktorá je najmenej rozvinutou oblasťou na svete. Ani cieľové krajiny nie sú vždy prístupné podmienečnému charakteru pomoci EÚ. Mali by sme pokračovať v našom úsilí o dôslednejšie zapojenie týchto krajín. Globálna hospodárska kríza ťaží nás všetkých, ale aj tak nesmieme zabúdať alebo ignorovať skutočnosť, že najmenej rozvinuté krajiny sú teraz najviac ohrozené. So stagnujúcou situáciou v Afrike je Európa navyše stále viac a viac vystavená prílivu prisťahovalcov, čo by mohlo oslabiť fungovanie sociálneho štátu. Je oveľa rozumnejšie zaoberať sa problémami obyvateľstva rozvojových krajín skôr, než tieto problémy nadobudnú taký rozsah, že ich budeme musieť riešiť tu v Európe."@sk19
"Gospod predsednik, leto 2007 je bilo žal drugo leto po vrsti, ko so se prispevki za uradno pomoč za razvoj v razvitem svetu zmanjšali. Zato sem vesela, da je poročevalka ponovila potrebo po tem, da se države članice Evropske unije spodbudi, da ohranjajo svoje zaveze. Mislim, da bi morale države članice revidirati svojo trenutno pomoč ciljnim državam, saj je na krivulji napredka razvojnih ciljev tisočletja iz leta 2008 razvidno, da je podsaharska Afrika edina regija, ki resno zaostaja na pričakovanim napredkom. To priložnost bi rad izkoristil, da države članice spodbudim k povečanju svojih prispevkov podsaharski Afriki, ki je najmanj razvita regija na svetu. Ciljne države tudi niso vedno preveč dojemljive za pogojno naravo pomoči EU. Nadaljevati bi morali s prizadevanji za globlje vključevanje teh držav. Svetovna gospodarska kriza nas vse bremeni, a ne smemo pozabiti ali zanemariti dejstva, da so sedaj najmanj razvite države najbolj ranljive. Nadalje, z mirujočim položajem v Afriki je sedaj Evropa vse bolj prestrašena zaradi tokov priseljevanja, ki bi lahko postali za državo blaginje naporni. Mnogo pametneje je, da rešujemo probleme ljudi držav v razvoju, preden se ti razširijo na skrbi, ki jih moramo obravnavati tu v Evropi."@sl20
"Herr talman! Tyvärr var 2007 det andra året i följd då bidragen till offentligt utvecklingsbistånd minskade i den utvecklade världen. Det gläder mig därför att föredraganden på nytt har upprepat att medlemsstaterna måste uppmanas att hålla fast vid sina åtaganden. Jag anser att medlemsstaterna bör revidera sitt nuvarande bistånd till mottagarländerna, eftersom 2008 års framstegsdiagram för millennieutvecklingsmålen visar att Afrika söder om Sahara är den enda region som ligger ordentligt efter när det gäller de förväntade framstegen. Jag skulle vilja utnyttja denna möjlighet att uppmana medlemsstaterna att öka sitt bidrag till Afrika söder om Sahara som är den minst utvecklade regionen i världen. Mottagarländerna är inte heller alltid särskilt mottagliga för EU-biståndets villkorliga karaktär. Vi bör fortsätta med ansträngningarna att få dessa länder djupare engagerade. Den globala ekonomiska krisen tynger oss alla, men vi får likväl inte glömma eller strunta i att de minst utvecklade länderna nu också är de mest utsatta. På grund av den stagnerande situationen i Afrika skräms dessutom EU allt mer av migrationsströmmar som kan bli påfrestande för välfärdsstaten. Det är mycket klokare att ta itu med de problem som människorna i utvecklingsländerna har innan dessa problem sprider sig och blir bekymmer som vi måste ta itu med här i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Toomas Savi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph