Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-12-Speech-4-184"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090312.26.4-184"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I, too, am very supportive of our motion on the resolution of water and welcome our vote on paragraph 2, where we strongly declared that water is a public good and should be under public control. I personally strongly oppose the privatisation of water. We have seen in recent times how the relentless pursuit of profit has brought the global economy to its knees. We certainly do not want to see the same thing happening where water is concerned. In order to ensure water quality and ongoing improvements in the distribution system, there needs to be continued investment in the transition system. There is no incentive for those in the private sector to do this because, of course, the temptation is simply to increase the price to the consumer, rather than invest in upgrading the transmission system. I have seen this happen in my own county of Sligo, where certain sectors of the community will end up paying more for their water than their fair share because there is simply a lack of investment by the private sector in the transmission system."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rovněž já velmi podporuji náš návrh usnesení o vodě a vítám hlasování o odstavci 2, kde jsme důrazně prohlásili, že voda je veřejným bohatstvím a musí podléhat veřejné kontrole. Osobně jsem důrazně proti privatizaci vody. V poslední době jsme svědky toho, jak dostala neúnavná honba za ziskem světové hospodářství na kolena. Jistě nechceme vidět totéž, pokud jde o vodu. Aby byla zajištěna kvalita vody a neustálá vylepšování distribučního systému, je třeba neustále do tohoto systému investovat. Subjekty ze soukromého sektoru k tomu nejsou motivovány, protože jejich cílem je samozřejmě zvýšení ceny pro spotřebitele spíše než investování do vylepšení distribučního systému. To se stalo v mém hrabství Sligo, kde některé oblasti tohoto společenství budou muset platit za vodu více, než odpovídá jejich podílu, protože se zde jednoduše nedostatečně investuje do distribučního systému ze strany soukromého sektoru."@cs1
"Hr. formand! Også jeg bakker meget op om vores beslutningsforslag vedrørende vand og bifalder vores afstemning om punkt 2, hvor vi med styrke erklærede, at vand er et fælles gode, som bør undergives offentlig kontrol. Personligt er jeg stærkt imod privatisering af vand. Vi har på det seneste set, hvordan den ubarmhjertige jagt efter profit har tvunget den globale økonomi i knæ. Vi ønsker absolut ikke at se det samme ske, hvad vand angår. For at sikre vandkvaliteten og kontinuerlige forbedringer af vandforsyningssystemet er man nødt til løbende at investere i overgangssystemet. Der er ikke nogen tilskyndelse for dem i den private sektor til at gøre dette, fordi man selvfølgelig er fristet til at øge prisen over for forbrugerne snarere end at investere i en opgradering af forsyningsnettet. Jeg har set det ske i mit eget amt, Sligo, hvor visse dele af samfundet vil komme til at betale mere end deres rimelige andel for vandet, fordi den private sektor simpelthen ikke har investeret i forsyningsnettet."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ υποστηρίζω με θέρμη την πρότασή μας για το ψήφισμα σχετικά με το νερό και χαιρετίζω την ψηφοφορία μας επί της παραγράφου 2, όπου δηλώσαμε έντονα ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Προσωπικά, αντιτίθεμαι σθεναρά στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχουμε δει πρόσφατα πώς το αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους γονάτισε την παγκόσμια οικονομία. Ασφαλώς δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει το ίδιο όταν πρόκειται για το νερό. Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υδάτων και οι συνεχιζόμενες βελτιώσεις στο σύστημα διανομής, πρέπει να γίνονται συνεχιζόμενες επενδύσεις στο σύστημα μεταφοράς. Δεν υπάρχουν κίνητρα για το κάνουν εκείνοι του ιδιωτικού τομέα, διότι βέβαια ο πειρασμός είναι να αυξάνουν απλώς την τιμή για τον καταναλωτή, αντί να επενδύουν στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς. Έχω δει αυτό να συμβαίνει στη δική μου κομητεία του Sligo, όπου ορισμένοι τομείς της κοινότητας θα καταλήξουν να πληρώνουν περισσότερα για το νερό τους από το μερίδιο που τους αναλογεί διότι υπάρχει απλώς έλλειψη επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα στο σύστημα μεταφοράς."@el10
"Señor Presidente, yo también apoyo fervientemente nuestra propuesta de resolución sobre el agua y agradezco la votación sobre el apartado 2, en el cual se declara con firmeza que el agua es un bien público que debe estar bajo control público. Personalmente, yo me opongo completamente a la privatización del agua. Recientemente hemos observado cómo el afán incesante de lucro ha puesto en la cuerda floja a la economía mundial. Está claro que no queremos que ocurra lo mismo con el agua. Para poder garantizar la calidad del agua y las mejoras continuas en el sistema de distribución, es necesario que se continúe invirtiendo en el sistema de transición. Esto no supone ningún incentivo para el sector privado porque, obviamente, la tentación es simplemente subir el precio para el consumidor, más que invertir en mejoras para el sistema de transmisión. Yo he presenciado esto en el condado del que provengo, Sligo, en el cual ciertos sectores de la comunidad se vieron obligados a pagar más de lo que les correspondía por el agua simplemente porque el sector privado no había invertido en absoluto en el sistema de transmisión."@es21
"Härra juhataja, ka mina toetan väga meie resolutsiooni ettepanekut vee kohta ning tervitan hääletamist lõike 2 üle, milles me kindlalt deklareerime, et vesi on üldsuse hüve ja peab olema üldsuse kontrolli all. Mina isiklikult olen väga vee erastamise vastu. Oleme just viimasel ajal näinud, kuidas kasumi hoolimatu tagaajamine on põlvili surunud maailmamajanduse. Kindlasti ei taha me näha, kuidas sama asi juhtub seoses veega. Vee kvaliteedi ja jaotussüsteemi pideva paranemise tagamiseks tuleb jätkata investeerimist kohaletoimetamissüsteemidesse. Erasektoris pole kellelgi huvi seda teha, sest muidugi on kiusatus tõsta lihtsalt tarbijate hinda, selle asemel, et edasitoimetamissüsteemi parendamisse investeerida. Olen näinud seda juhtumas mu oma maakonnas Sligos, kus kogukonna mõned osad peavad lõpuks maksma oma vee eest rohkem kui oleks nende õiglane osa, sest erasektor edasitoimetamissüsteemi lihtsalt ei investeeri."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin annan vankan tukeni päätöslauselmaesityksellemme vedestä ja pidän myönteisenä sen 2 kohtaa, jossa toteamme painokkaasti, että vettä on pidettävä yleisenä hyödykkeenä ja että sen on oltava julkisen valvonnan kohteena. Vastustan henkilökohtaisesti voimakkaasti vesivarojen yksityistämistä. Olemme viime aikoina nähneet, miten armoton voitontavoittelu on pannut maailmantalouden polvilleen. Emme varmasti halua saman tapahtuvan vesivaroille. Veden laadun turvaaminen ja vedenjakelujärjestelmän parantaminen edellyttävät jatkuvia investointeja siirtojärjestelmään. Yksityisellä sektorilla ei ole kannustimia tähän, koska houkutuksena on tietysti yksinkertaisesti nostaa kuluttajahintaa siirtojärjestelmän ajantasaistamiseen investoimisen sijaan. Olen nähnyt näin tapahtuvan omalla kotiseudullani Sligossa, jossa tietyt yhteisön osat joutuvat tulevaisuudessa maksamaan vedestään enemmän kuin oikeudenmukaisen osuutensa, koska yksityinen sektori ei investoi riittävästi siirtojärjestelmään."@fi7
"Monsieur le Président, je soutiens moi aussi sans réserve notre proposition de résolution sur l’eau et je me félicite du vote sur le paragraphe 2, où nous déclarons fermement que l’eau est un bien public et devrait être placée sous contrôle public. Je m’oppose personnellement à la privatisation de l’eau. Ces derniers temps, nous avons vu comment l’inlassable poursuite du profit a mis à genoux l’économie mondiale. Nous ne voulons pas qu’il en arrive de même à l’eau. Si l’on veut garantir la qualité de l’eau et que le système de distribution soit constamment amélioré, des investissements continus dans le système de distribution s’imposent. Le secteur privé n’a aucune incitation à le faire, parce que, bien entendu, la tentation est simplement d’augmenter le prix pour le consommateur, plutôt que d’investir dans l’amélioration du système de distribution. C’est ce que j’ai pu constater dans mon propre comté de Sligo, où certains secteurs de la communauté finiront par payer leur eau plus cher que ce à quoi ils ont droit, et ce uniquement en raison d’un manque d’investissement du secteur privé dans le système de distribution."@fr8
"Elnök úr, én is messzemenőleg támogatom a vízről szóló állásfoglalási indítványunkat, és örülök a (2) bekezdésről szóló szavazásnak, amelyben határozottan kijelentjük, hogy a víz a közjavak közé tartozik, és állami ellenőrzés alá kell vonni. Személy szerint határozottan ellenzem a víz privatizációját. Az utóbbi időben tanúi lehettünk annak, hogy a nyereség könyörtelen hajszolása hogyan kényszerítette térdre a világgazdaságot. Bizonyára nem akarjuk látni, hogy ugyanez történjen a vízzel kapcsolatban is. A vízminőség és az elosztóhálózat folyamatos javításának biztosítása érdekében további beruházásokra van szükség a szállító rendszerben. A magánszektor számára nincs, ami erre ösztönözzön, mert természetesen sokkal nagyobb a csábítás, hogy megemeljék a fogyasztói árat, semmint, hogy pénzt fektessenek az átviteli hálózat felújításába. Láttam erre példát saját megyémben, Sligóban, ahol a közösség egyes körzetei végül többet fognak fizetni a vízért, mint ami méltányos lenne, mert a magánszektor egyszerűen nem fektet be az átviteli hálózatba."@hu11
"Signor Presidente, appoggio anch’io la nostra proposta di risoluzione sull’acqua e sono lieta dell’esito del voto sul paragrafo 2 nel quale si afferma in modo inequivocabile che l’acqua è un bene pubblico e deve essere posta sotto controllo pubblico. Sono profondamente contraria alla privatizzazione dell’acqua. Abbiamo potuto di recente constatare come l’incessante ricerca del profitto abbia messo in ginocchio l’economia mondiale. Sono certa che non vogliamo accada lo stesso con l’acqua. Per poter garantire la qualità dell’acqua e il continuo miglioramento del sistema di distribuzione servono costanti investimenti nelle reti di trasporto. Il settore privato non è incentivato in tal senso giacché la tentazione è quella di aumentare il prezzo per il consumatore piuttosto che di investire nel miglioramento della rete di trasporto. Ho potuto constatarlo proprio nella mia contea, Sligo, dove alcuni settori della comunità locale si trovavano a pagare l’acqua più del dovuto a causa della mancanza di investimenti del gestore privato nella rete di trasporto."@it12
"Aš taip pat labai pritariu mūsų pasiūlymui dėl rezoliucijos dėl vandens ir džiaugiuosi balsavimu dėl 2 dalies, kurioje mes griežtai pabrėžėme, kad vanduo yra viešoji gėrybė ir jo ištekliai turi būti kontroliuojami valstybės. Aš pats griežtai nepritariu vandens išteklių privatizavimui. Neseniai matėme, kaip nepaliaujamas pelno siekis parklupdė pasaulio ekonomiką. Mes tikrai nenorime, kad tas pats atsitiktų su vandens ištekliais. Siekiant užtikrinti vandens kokybę ir nuolatinį paskirstymo sistemos tobulinimą, svarbu nuolat investuoti į perdavimo sistemą. Privatus sektorius nėra tuo suinteresuotas, nes jo siekis yra padidinti kainą vartotojui, o ne investuoti į perdavimo sistemos tobulinimą. Taip pat atsitiko mano Slaigo grafystėje, kurioje tam tikra bendruomenės dalis už suvartotą vandenį pradės mokėti daugiau, nei priklauso, nes privatus sektorius neinvestuoja į perdavimo sistemą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es arī ļoti atbalstu mūsu priekšlikumu par ūdens rezolūciju un atzinīgi vērtēju mūsu balsojumu par 2. punktu, kur mēs stingri paziņojām, ka ūdens ir sabiedrisks labums un tam ir jābūt valsts kontrolē. Es personīgi stingri iebilstu pret ūdens privatizāciju. Pēdējā laikā mēs esam redzējuši, ka nemitīgā peļņas iegūšana ir „nospiedusi uz ceļiem” pasaules ekonomiku. Mēs noteikti negribam redzēt to pašu notiekam attiecībā uz ūdeni. Lai nodrošinātu ūdens kvalitāti un pastāvīgus uzlabojumus sadales sistēmā, ir jāturpina veikt ieguldījumi pārvades sistēmā. Privātajam sektoram nav nekāda stimula to darīt, jo, protams, ir kārdinājums vienkārši palielināt cenu patērētājam, nevis veikt ieguldījumus pārvades sistēmas atjaunināšanā. Es esmu redzējis, ka tā notiek manā Sligo grāfistē, kur noteikta kopienas daļa galu galā maksās par savu ūdeni vairāk nekā ir viņu taisnīgā daļa, jo privātais sektors tur vienkārši neveic ieguldījumus pārvades sistēmā."@lv13
"Mr President, I, too, am very supportive of our motion on the resolution of water and welcome our vote on paragraph 2, where we strongly declared that water is a public good and should be under public control. I personally strongly oppose the privatisation of water. We have seen in recent times how the relentless pursuit of profit has brought the global economy to its knees. We certainly do not want to see the same thing happening where water is concerned. In order to ensure water quality and ongoing improvements in the distribution system, there needs to be continued investment in the transition system. There is no incentive for those in the private sector to do this because, of course, the temptation is simply to increase the price to the consumer, rather than invest in upgrading the transmission system. I have seen this happen in my own county of Sligo, where certain sectors of the community will end up paying more for their water than their fair share because there is simply a lack of investment by the private sector in the transmission system."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik steun van harte onze ontwerpresolutie over water en verwelkom de uitkomst van de stemming over paragraaf 2, waarin wij krachtig uitspreken dat water een openbaar goed is en onder openbare controle moet worden geplaatst. Ik ben persoonlijk sterk gekant tegen de privatisering van water. We hebben de laatste tijd gezien hoe het niet-aflatende winststreven de wereldeconomie op de knieën heeft gekregen. We willen beslist niet dat hetzelfde gaat gebeuren op het gebied van water. Om de waterkwaliteit en blijvende verbetering van het distributiestelsel te waarborgen zal er permanent moeten worden geïnvesteerd in het transportnet. Voor beheerders in de particuliere sector is er uiteraard geen aanleiding om dit te doen omdat de verleiding te groot is om de prijs voor de consument te verhogen in plaats van het transportnet te verbeteren. Ik heb dat in mijn eigen graafschap Sligo zien gebeuren, waar bepaalde delen van de gemeenschap uiteindelijk een onredelijk hoge prijs voor hun water zullen betalen omdat de particuliere sector gewoon niet investeert in het transportnet."@nl3
"Senhor Presidente, também eu apoio convictamente a nossa proposta de resolução sobre a água e saúdo a nossa votação relativamente ao n.º 2, onde declaramos com firmeza que a água é um bem público e deve estar sujeita a controlo público. Pessoalmente, oponho-me energicamente à privatização da água. Vimos nos últimos tempos como a demanda inexorável do lucro deixou de rastos a economia mundial. Não queremos seguramente que o mesmo aconteça no que respeita à água. A fim de assegurar a qualidade da água e melhorias constantes no sistema de distribuição, impõe-se um investimento permanente no sistema de transição. Para os operadores do sector privado não há incentivo para o fazer, pois a tentação, já se vê, é simplesmente aumentar o preço junto do consumidor, em lugar de investir no melhoramento do sistema de transmissão. Vi isto acontecer no condado de Sligo, de onde provenho, onde determinados sectores da comunidade acabarão por pagar mais pela água que consomem do que seria justo, simplesmente porque há uma falta de investimento no sistema de transmissão por parte do sector privado."@pt17
"Domnule preşedinte, şi eu susţin propunerea de rezoluţie referitoare la apă şi salut votul asupra alineatului (2) prin care se afirmă clar că apa este un bun public şi că trebuie să fie sub control public. Personal mă opun categoric privatizării apei. Recent am văzut cum economia globală a fost subjugată de urmărirea neîncetată a profitului. Cu siguranţă nu dorim să se întâmple acelaşi lucru şi cu apa. Pentru a asigura calitatea apei şi îmbunătăţirea permanentă a sistemului de distribuţie, trebuie să se continue investiţiile în sistemul de transport al apei. Nu există niciun stimulent pentru ca cei din sectorul privat să facă acest lucru pentru că, bineînţeles, există doar tentaţia de a creşte preţul pentru consumator, în loc de a investi în modernizarea sistemului de distribuţie. Am observat aceeaşi problemă în comitatul meu, Sligo, în care anumite sectoare ale comunităţii vor ajunge să plătească mai mult pentru apă decât cota normală, deoarece lipsesc investiţiile efectuate de sectorul privat în sistemul de distribuţie a apei."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, aj ja do veľkej miery podporujem náš návrh uznesenia o vode a vítam hlasovanie o odseku 2, v ktorom sme dôrazne prehlásili, že voda je verejné vlastníctvo a je potrebné, aby bola pod verejným dozorom. Osobne som dôrazne proti privatizácii vodného hospodárstva. V nedávnej minulosti sme boli svedkami toho, ako neprestajné úsilie o zisk zrazilo svetové hospodárstvo na kolená. Určite nechceme, aby sa to isté stalo v prípade vody. Je potrebné pokračovať v investíciách do rozvodnej sústavy, aby sme zabezpečili kvalitu vody a neustále zlepšovanie distribučnej sústavy. Súkromný sektor na to nemá žiadnu motiváciu, pretože je preň, samozrejme, lákavé len jednoducho zvýšiť cenu pre odberateľa namiesto investícií do zlepšovania rozvodnej sústavy. Videla som to vo svojom grófstve Sligo, kde budú niektoré časti obyvateľstva napokon za vodu platiť viac, než je primerané, pretože súkromný sektor skrátka dostatočne neinvestuje do rozvodnej sústavy."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz močno podpiram naš predlog resolucije o vodi in pozdravljam naše glasovanje o odstavku 2, kjer odločno izjavljamo, da je voda javna dobrina in jo mora nadzirati javnost. Osebno močno nasprotujem privatizaciji vode. V zadnjih časih smo videli, kako je neizprosno pehanje za dobičkom privedlo svetovno gospodarstvo na kolena. Niti najmanj si ne želimo, da bi se enako zgodilo z vodo. Da bi zagotovili kakovost vode in nenehne izboljšave sistema oskrbe so potrebna neprekinjena vlaganja v prenosni sistem. V zasebnem sektorju za to ni vzpodbude, obstaja seveda skušnjava, da se enostavno poviša ceno za potrošnika, namesto da se vlaga v posodobitev prenosnega sistema. To sem na lastne oči videla v mojem okrožju Sligo, kjer bodo določeni sektorji skupnosti na koncu plačevali več za vodo, kot je pravično, ker zasebni sektor preprosto premalo vlaga v prenosni sistem."@sl20
"Herr talman! Även jag är mycket positiv till vårt förslag till resolution om vatten och välkomnar omröstningen om punkt 2, där vi tydligt förklarar att vatten är en kollektiv nyttighet som ska stå under offentlitg tillsyn. Jag är personligen en stark motståndare till privatiseringen av vatten. Vi har på senare tid sett hur en ihärdig jakt på vinning har fått den globala ekonomin på fall. Vi vill verkligen inte se att samma sak händer med vatten. För att trygga vattenkvaliteten och pågående förbättringar av distributionssystemen måste investeringarna i överföringssystemen fortsätta. Det finns inga incitament för personer i den privata sektorn att göra detta eftersom frestelsen förstås är större att bara höja priset mot konsumenten än att investera i en uppgradering av överföringssystemen. Jag har sett samma utveckling i mitt eget grevskap Sligo där vissa delar av kommunen i slutändan får betala mer för sitt vatten än sin andel, eftersom det helt enkelt saknas privata investeringar i överföringssystemet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."5,20,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph