Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-12-Speech-4-010"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090312.4.4-010"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as rapporteur for the eastern dimension of the European Neighbourhood Policy, I welcome the Commission’s commitment to deepening relations with six countries to the east in the new Eastern Partnership. It is important to emphasise that the Eastern Partnership should not by itself preclude the possibility that some of those countries should one day join the EU as full members. For example, as you well know, I have long been an advocate of Ukraine’s EU membership, and I remain convinced that absorbing Ukraine is definitely in the EU’s strategic interest. I also welcome the establishment of a new parliamentary body, Euronest, as a forum for MEPs and national parliamentarians to reinforce each others’ democratic mandates through dialogue including, for instance, facilitating Armenia and Azerbaijan to sit down together and discuss the Nagorno-Karabakh dispute, and negotiating free trade agreements and visa facilitation through these new association agreements. However, I hope that the Eastern Partnership will not lead to new dividing lines being drawn between those countries in the Partnership and those countries further east and outside of it. We must bear in mind that countries in Central Asia like Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are looking west to the EU for assistance and engagement. We must therefore be careful not to lose sight of our responsibilities to Central Asia simply because we wish to strengthen relations with countries adjacent to the EU to its immediate east. With regard to Belarus, I have been a staunch critic in the past of the Lukashenko dictatorship. Nevertheless, I welcome the recent thaw in relations. I have long advocated a carrot-and-stick approach whereby President Lukashenko’s efforts at democratic reform and openness should be recognised and rewarded by closer ties to the European Union. As to whether Mr Lukashenko should be allowed to participate in the summit in Prague to launch the new Eastern Partnership in May, such a step, to my mind, is probably premature, as President Lukashenko still needs to demonstrate an irrevocable commitment to EU common values and democracy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako zpravodaj pro východní rozměr Evropské politiky sousedství vítám závazek Komise prohlubovat vztahy se šesti zeměmi na východě v rámci nového východního partnerství. Je důležité zdůraznit, že východní partnerství by samo o sobě nemělo bránit tomu, aby se některé z těchto zemí jednoho dne připojily k EU jako plnoprávní členové. Například, jak velmi dobře víte, dlouho se zasazuji o členství Ukrajiny v EU a jsem i nadále přesvědčen, že integrace Ukrajiny je rozhodně ve strategickém zájmu Evropské unie. Vítám také zřízení nové parlamentní instituce Euronest jako fóra pro poslance EP a zákonodárce jednotlivých států, kde budou moci prostřednictvím dialogu vzájemně posilovat své demokratické mandáty. Mohou například podpořit Arménii a Ázerbájdžán, aby společně zasedly k jednacímu stolu a zabývaly se sporem o Náhorní Karabach, a prostřednictvím těchto nových dohod o přidružení mohou vyjednat dohody o volném obchodu a o zjednodušení vízového styku. Doufám však, že východní partnerství nepovede k vytvoření nové dělicí čáry mezi zeměmi zapojenými do partnerství a zeměmi ležícími dále na východ a neúčastnícími se tohoto partnerství. Musíme si uvědomit, že země ve střední Asii, jako je Turkmenistán, Kazachstán a Uzbekistán, pohlížejí směrem na západ k EU s nadějí na pomoc a na její angažovanost. Musíme si proto počínat obezřetně, abychom nepustili ze zřetele své povinnosti ve střední Asii, protože zkrátka chceme prohlubovat vztahy se zeměmi, které sousedí s EU na východě bezprostředně. Pokud jde o Bělorusko, byl jsem v minulosti zapřisáhlý kritik Lukašenkovy diktatury. Nicméně oteplení vztahů, k němuž v poslední době dochází, vítám. Dlouho jsem zastával politiku cukru a biče, kdy by Lukašenkova snaha o demokratickou reformu a otevřenost byla uznána a odměněna užšími vztahy s Evropskou unií. Pokud jde o to, zda umožnit panu Lukašenkovi účast na vrcholné schůzce v květnu v Praze, kde bude zahájeno nové východní partnerství, je tento krok podle mého názoru pravděpodobně předčasný, neboť prezident Lukašenko stále ještě nedal najevo, že nezvratně sdílí společné hodnoty EU a je pro demokracii."@cs1
"Hr. formand! Som ordfører for den østlige dimension af den europæiske naboskabspolitik hilser jeg det velkommen, at Kommissionen ønsker at uddybe forbindelserne til seks lande i øst i det nye østlige partnerskab. Det er vigtigt at understrege, at det østlige partnerskab som sådan ikke må udelukke muligheden for, at nogle af disse lande en dag kunne tilslutte sig EU som fuldgyldige medlemmer. Som De ved, har jeg f.eks. længe været fortaler for Ukraines medlemskab af EU, og jeg er fortsat overbevist om, at det vil være i EU's strategiske interesse at optage Ukraine. Jer er ligeledes glad for, at man har etableret en ny parlamentarisk instans, Euronest, der skal være et forum for medlemmer af Europa-Parlamentet og nationale parlamentsmedlemmer, hvor man kan styrke hinandens demokratiske mandater gennem dialog, herunder f.eks. hjælpe Armenien og Aserbajdsjan til at sætte sig til forhandlingsbordet og diskutere konflikten omkring Nagorno-Karabakh, samt forhandle frihandelsaftaler og visumlempelser gennem disse nye associeringsaftaler. Jeg håber imidlertid, at det nye østlige partnerskab ikke vil føre til, at der trækkes nye skillelinjer mellem partnerskabets lande og de lande, der ligger længere mod øst, og som står udenfor. Vi må huske på, at lande i Centralasien som f.eks. Turkmenistan, Kasakhstan og Usbekistan ser vestover mod EU for at opnå støtte og engagement. Vi må derfor passe på ikke at tabe vores ansvar over for Centralasien af syne, fordi vi ønsker at styrke vores forbindelser til lande, som umiddelbart støder op til EU i øst. Med hensyn til Belarus har jeg tidligere skarpt kritiseret Lukashenkos diktatur. Jeg er imidlertid glad for den nylige optøning i forbindelserne. Jeg har længe været fortaler for en tilgang med lige dele gulerod og pisk, hvorved præsident Lukashenkos bestræbelser på at gennemføre demokratiske reformer bør anerkendes og belønnes med tættere bånd til EU. Hvad angår spøgsmålet om, om hr. Lukashenko skal have lov til at deltage i topmødet i Prag, der skal lancere det nye østlige partnerskab i maj, mener jeg, at et sådant skridt sandsynligvis ville være forhastet, da præsident Lukashenko endnu ikke har bevist, at han uigenkaldeligt respekterer EU's fælles værdier og demokratiet."@da2
"Herr Präsident, als Berichterstatter für die östliche Dimension der Europäischen Nachbarschaftspolitik begrüße ich die Absicht der Kommission, die Beziehungen zu sechs Ländern im Osten im Rahmen der neuen Östlichen Partnerschaft zu vertiefen. Es muss unbedingt hervorgehoben werden, dass die Östliche Partnerschaft an sich nicht die Möglichkeit ausschließen sollte, dass einige dieser Länder eines Tages der EU als vollwertige Mitglieder beitreten. Wie Sie alle wissen, bin ich beispielsweise seit langem Befürworter der EU-Mitgliedschaft der Ukraine, und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die Aufnahme der Ukraine auf jeden Fall im strategischen Interesse der EU ist. Ich begrüße auch die Bildung eines neuen parlamentarischen Gremiums, Euronest, als neues Forum für Mitglieder des Europäischen Parlaments und für nationale Parlamentarier zur Stärkung des gegenseitigen demokratischen Mandats durch Dialog. Hierzu zählen beispielsweise die Erleichterung eines Dialogs zwischen Armenien und Aserbaidschan zur Besprechung des Berg-Karabach-Konflikts sowie die Aushandlung von Freihandelsabkommen und Erleichterungen bei der Erteilung von Visa durch diese neuen Assoziierungsabkommen. Allerdings hoffe ich, dass die Östliche Partnerschaft nicht dazu führt, dass zwischen diesen Ländern, die zur Partnerschaft gehören, und jenen, die weiter östlich liegen und nicht zur Partnerschaft gehören, neue Trennlinien gezogen werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass zentralasiatische Länder wie Turkmenistan, Kasachstan und Usbekistan für Unterstützung und Engagement nach Westen in Richtung der EU blicken. Wir müssen daher aufpassen, dass wir unsere Verantwortung für Zentralasien nicht aus den Augen verlieren – und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir die Beziehungen zu den Ländern stärken möchten, die im Osten unmittelbar an die EU grenzen. In Bezug auf Belarus war ich bisher ein überzeugter Kritiker der Lukaschenko-Diktatur. Dennoch begrüße ich es, dass die Beziehungen seit kurzem auftauen. Ich befürworte seit langem einen auf Zuckerbrot und Peitsche basierenden Ansatz, bei dem die Bemühungen von Präsident Lukaschenko um demokratische Reformen und Offenheit anerkannt und durch engere Beziehungen zur Europäischen Union belohnt werden sollten. Bezüglich dessen, ob Herr Lukaschenko im Mai in Prag am Gipfeltreffen zur Lancierung der neuen Östlichen Partnerschaft teilnehmen dürfen sollte, denke ich, dass es für einen solchen Schritt möglicherweise zu früh ist, da Präsident Lukaschenko sich vorher noch unwiderruflich zu den gemeinsamen Werten der EU und zu Demokratie bekennen muss."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής για την ανατολική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, χαιρετίζω τη δέσμευση της Επιτροπής για την εμβάθυνση των σχέσεων με έξι χώρες της Ανατολής στο πλαίσιο της νέας εταιρικής σχέσης με την Ανατολή. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εταιρική σχέση με την Ανατολή δεν θα πρέπει από μόνη της να αποκλείει την πιθανότητα μια μέρα ορισμένες από αυτές τις χώρες να ενταχθούν στην ΕΕ ως πλήρη μέλη. Για παράδειγμα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, συνηγορώ επί μακρού υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, και παραμένω πεπεισμένος ότι η απορρόφηση της Ουκρανίας αποτελεί στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ. Χαιρετίζω επίσης τη σύσταση ενός νέου κοινοβουλευτικού οργάνου, της Euronest, ως ένα φόρουμ για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων για την ενίσχυση της δημοκρατικής εντολής αλλήλων μέσω του διαλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει παραδείγματος χάριν, τη δυνατότητα διεξαγωγής συνομιλιών μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να συζητήσουν για τη διαμάχη του Nagorno-Karabakh, και τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και της έκδοσης θεωρήσεων εισόδου μέσω αυτών των νέων συμφωνιών σύνδεσης. Εντούτοις, ελπίζω ότι η εταιρική σχέση με την Ανατολή δεν θα οδηγήσει σε νέες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των χωρών αυτών που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση και των χωρών που βρίσκονται ακόμη πιο ανατολικά και εκτός αυτής της εταιρικής σχέσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν στρέφονται προς τη Δύση και προσβλέπουν στην ΕΕ για βοήθεια και δέσμευση. Πρέπει, συνεπώς, να δώσουμε προσοχή ώστε να μην παραβλέπουμε τις υποχρεώσεις μας στην Κεντρική Ασία απλώς επειδή επιθυμούμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με άλλες χώρες, οι οποίες γειτνιάζουν άμεσα με την ΕΕ στα ανατολικά. Όσον αφορά τη Λευκορωσία, κατά το παρελθόν έχω υπάρξει πιστός επικριτής της δικτατορίας του Lukashenko. Εντούτοις, επικροτώ την πρόσφατη αναθέρμανση των σχέσεων. Έχω υποστηρίξει επί μακρού την προσέγγιση με βάση την αρχή της επιβράβευσης και της τιμωρίας, κατά την οποία οι προσπάθειες δημοκρατικής μεταρρύθμισης και διαφάνειας του προέδρου Lukashenko θα πρέπει να αναγνωριστούν και να ανταμειφθούν με τη σύσφιξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς το αν θα πρέπει να επιτραπεί η συμμετοχή του κ. Lukashenko στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας, όπου θα εγκαινιαστεί η νέα εταιρική σχέση με την Ανατολή τον Μάιο, ένα τέτοιο βήμα, κατά την άποψή μου, είναι μάλλον πρόωρο, καθώς ο πρόεδρος Lukashenko πρέπει ακόμη να αποδείξει την αμετάκλητη αφοσίωσή του στις κοινές αξίες της ΕΕ και στη δημοκρατία."@el10
"Señor Presidente, como ponente de la dimensión oriental de la Política Europea de Vecindad, agradezco el compromiso de la Comisión de estrechar lazos con seis países del Este en la nueva Asociación Oriental. Es importante enfatizar que la Asociación Oriental no debe descartar por sí misma la posibilidad de que algunos de estos países algún día entren a formar parte de la UE como miembros de pleno derecho. Por ejemplo, como ustedes bien saben, hace tiempo que defiendo la entrada de Ucrania en la UE y sigo estando convencido de que beneficiaría a los intereses estratégicos de la UE. También agradezco el establecimiento de un nuevo órgano parlamentario, Euronest, a modo de foro para que los diputados y los parlamentarios nacionales refuercen mutuamente sus mandatos democráticos a través del diálogo, incluyendo medidas como, por ejemplo, facilitar que Armenia y Azerbaiyán se sienten y debatan el conflicto de Nagorno Karabaj, y negociar acuerdos de libre comercio y la concesión de visados mediante estos nuevos acuerdos de asociación. Sin embargo, espero que la Asociación Oriental no dé lugar a que se dibujen nuevas líneas divisorias entre los países de la Asociación y los países que están más al Este y más allá. Debemos tener en cuenta que algunos países de Asia Central como Turkmenistán, Kazajstán y Uzbekistán miran hacia el Oeste para recibir la ayuda y el compromiso de la UE. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no perder de vista nuestras responsabilidades con Asia Central simplemente porque deseemos fortalecer nuestras relaciones con los países adyacentes a la UE por el Este. En lo que se refiere a Belarús, en el pasado he sido un crítico acérrimo de la dictadura de Lukashenko. Sin embargo, me alegra el nuevo giro que han tomado las relaciones. Durante mucho tiempo he defendido la estrategia de «una de cal y una de arena», según la cual los esfuerzos del Presidente Lukashenko por llevar a cabo una reforma democrática y abrirse al mundo deberían reconocerse y recompensarse mediante el acercamiento a la Unión Europea. Respecto a si se debería permitir que el Sr. Lukashenko participe en la Cumbre de Praga de mayo para poner en marcha la nueva Asociación Oriental, opino que dar este paso quizá sería prematuro, ya que el Presidente Lukashenko aún debe demostrar que su compromiso con los valores comunes y la democracia de la UE es irrevocable."@es21
"Härra juhataja, Euroopa naabruspoliitika idamõõtme raportöörina tervitan komisjoni pühendumust suhete süvendamisel nende kuue idapoolse riigiga meie uue idapartnerluse raames. On tähtis rõhutada, et idapartnerlus ei peaks iseenesest välistama võimalust, et mõned kõnealustest riikidest võiksid ühel päeval ELi täisliikmeteks saada. Näiteks, nagu te hästi teate, olen pikka aega olnud Ukraina ELiga ühinemise eestkõneleja ja olen jätkuvalt veendunud, et Ukraina vastuvõtmine on kindlasti ELi strateegilistes huvides. Samuti tervitan uue parlamentaarse organi, Euronesti, loomist foorumina, kus Euroopa Parlamendi liikmed ja riikide parlamendiliikmed saavad dialoogi kaudu tugevdada teineteise demokraatlikku mandaati, sh näiteks võimaldades Armeenia ja Aserbaidžaani esindajatel maha istuda ja üheskoos Mägi-Karabahhia tüliküsimust arutada ja pidada läbirääkimisi vabakaubanduslepingute ja viisade väljastamise lihtsustamise üle nende uute assotsiatsioonilepingute kaudu. Siiski loodan, et idapartnerlus ei too kaasa uute eraldusjoonte tõmbamist sellesse kaasatud riikide ja kaugemal idas asuvate ja mittekaasatud riikide vahele. Peame meeles pidama, et Kesk-Aasia riigid nagu Türkmenistan, Kasahstan ja Usbekistan vaatavad abi ja koostöö otsingul lääne suunas ELi poole. Peame seepärast olema ettevaatlikud, et mitte kaotada silmist meie kohustusi Kesk-Aasias lihtsalt seepärast, et soovime tugevdada suhteid ELiga külgnevate riikidega selle idapiiri ääres. Seoses Valgevenega olen seni olnud Lukašenka diktatuuri karm kriitik. Siiski tervitan viimasel ajal suhetes toimunud sulamist. Olen kaua propageerinud piitsa ja prääniku lähenemisviisi, millega president Lukašenka jõupingutusi demokraatlike reformide ja avatuse osas tuleks tunnustada ja premeerida tihedamate sidemete kujul Euroopa Liiduga. Mis puutub sellesse, kas härra Lukašenkal peaks lubama osaleda maikuus Prahas toimuval uue idapartnerluse käivitamise tippkohtumisel, siis minu arvates oleks selliseks sammuks tõenäoliselt liiga vara, kuna president Lukašenka peab alles tõestama oma pöördumatut suunda ELi ühistele väärtustele ja demokraatiale."@et5
". Arvoisa puhemies, Euroopan naapuruuspolitiikan itäistä ulottuvuutta käsittelevänä esittelijänä olen tyytyväinen siitä, että komissio on sitoutunut syventämään suhteita kuuden itänaapurin kanssa uuden itäisen kumppanuuden avulla. On tärkeää korostaa, että itäinen kumppanuus ei sinänsä saa sulkea pois mahdollisuutta, että jokin noista maista voisi jonakin päivänä liittyä Euroopan unioniin täysjäsenenä. Olen esimerkiksi, kuten tiedätte, jo pitkään kannattanut Ukrainan EU-jäsenyyttä, ja olen edelleen vakuuttunut siitä, että Ukrainan ottaminen mukaan olisi ehdottomasti EU:n strategisen edun mukaista. Samoin olen tyytyväinen uuden parlamentaarisen elimen, Euronestin, perustamiseen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenten väliseksi foorumiksi, jolla ne voivat vahvistaa toistensa demokraattista mandaattia vuoropuhelun kautta; esimerkiksi Armenian ja Azerbaidžanin edustajat voivat keskustella Nagorno-Karabahin kiistasta. Myös uusien vapaakauppasopimusten neuvotteleminen ja viisumimenettelyjen helpottaminen ovat myönteisiä edistysaskeleita. Toivon kuitenkin, ettei itäinen kumppanuus johda uusien jakolinjojen syntymiseen kumppanuuden piiriin kuuluvien ja kauempana idässä sijaitsevien, kumppanuuden ulkopuolelle jäävien maiden välille. Meidän on syytä muistaa, että Keski-Aasian maat, kuten Turkmenistan, Kazakstan ja Uzbekistan, ovat suunnanneet katseensa länteen EU:n suuntaan avun ja yhteistyön toivossa. Siksi meidän on varottava unohtamasta velvollisuuksiamme Keski-Aasiaa kohtaan vain sen vuoksi, että haluamme vahvistaa suhteita EU:n välittömiin naapureihin idässä. Sen sijaan Valko-Venäjään olen suhtautunut aina yhtä kriittisesti koko Lukashenkon diktatuurin ajan. Pidän kuitenkin viimeaikaista suhteiden parantumista hyvänä asiana. Olen jo pitkään kannattanut keppi ja porkkana -lähestymistapaa, jossa presidentti Lukashenkon pyrkimykset demokraattisiin uudistuksiin ja avoimuuteen palkittaisiin tiiviimmillä suhteilla Euroopan unioniin. Siitä, pitäisikö Lukashenkon saada osallistua toukokuussa Prahassa pidettävään huippukokoukseen, jossa uusi itäinen kumppanuus on tarkoitus virallisesti käynnistää, on mielestäni vielä ennenaikaista puhua, sillä presidentti Lukashenkon on vielä osoitettava olevansa peruuttamattomasti sitoutunut EU:n yhteisiin arvoihin ja demokratiaan."@fi7
". Monsieur le Président, en tant que rapporteur pour la dimension orientale de la politique européenne de voisinage, je salue l’engagement de la Commission à approfondir les relations avec six pays de l’Est dans le cadre du nouveau partenariat oriental. Il importe de souligner que le partenariat oriental ne devrait pas en lui-même exclure la possibilité pour certains de ces pays de rejoindre un jour l’UE en tant que membres à part entière. Par exemple, comme vous le savez, je suis depuis longtemps favorable à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et je reste convaincu que cette adhésion est résolument dans l’intérêt stratégique de l’UE. Je me félicite aussi de la création d’un nouvel organe parlementaire, Euronest, en tant que forum pour les députés européens et les députés nationaux, dans le but de renforcer mutuellement leurs mandats démocratiques par la voie du dialogue, tout en permettant, par exemple, à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de s’asseoir à la même table et de discuter du conflit du Haut-Karabakh, de négocier des accords de libre-échange et de faciliter la délivrance de visas via ces nouveaux accords d’association. J’espère néanmoins que le partenariat européen n’entraînera pas de nouvelles lignes de division entre les pays couverts par le partenariat et les pays plus à l’est, qui ne sont pas couverts par ce partenariat. N’oublions pas que certains pays d’Asie centrale, tels que le Turkménistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ont le regard tourné vers l’ouest et attendent l’aide et l’engagement de l’UE. Nous devons donc veiller à ne pas perdre de vue nos responsabilités vis-à-vis de l’Asie centrale simplement parce que nous souhaitons renforcer nos relations avec les voisins immédiats de l’UE à l’est. S’agissant du Belarus, j’ai toujours critiqué vigoureusement la dictature de Loukachenko. Je me réjouis cependant du récent réchauffement des relations. Je préconise depuis longtemps une approche de la carotte et du bâton, selon laquelle les efforts du président Loukachenko en faveur de la réforme démocratique et de l’ouverture devraient être reconnus et récompensés par un rapprochement avec l’Union européenne. Quant à savoir si M. Loukachenko devrait être autorisé à participer au sommet à Prague en vue du lancement du nouveau partenariat oriental en mai, ce serait selon moi sans doute prématuré, car le président Loukachenko doit encore faire preuve d’un engagement irrévocable envers les valeurs communes de l’UE et la démocratie."@fr8
"Elnök úr, az európai szomszédságpolitika keleti dimenziójának előadójaként üdvözlöm a Bizottságnak az új keleti partnerségben részt vevő hat keleti államhoz fűződő kapcsolataink elmélyítése iránti elkötelezettségét. Fontos kiemelni, hogy a keleti partnerségnek önmagában véve még nem kellene lezárnia annak a lehetőségét, hogy ezen országok némelyike a jövőben teljes jogú tagként is csatlakozzon az Európai Unióhoz. Így például, amint azt Önök is jól tudják, én magam régóta szószólója vagyok Ukrajna uniós tagságának, és továbbra is meggyőződésem, hogy Ukrajna felvétele határozottan az EU stratégiai érdekében áll. Szintén üdvözlöm az új parlamentáris testület, az Euronest létrehozását, amely egy olyan fórum lesz, amely keretében az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői az egymással folytatott párbeszéd révén erősíthetik egymás demokratikus mandátumát, amely során, többek közt, ösztönözhetik Örményországot és Azerbajdzsánt, hogy üljenek le és vitassák meg a Hegyi-Karabah vitát, és hogy az új társulási megállapodások keretében tárgyaljanak a szabadkereskedelmi megállapodásokról, valamint a vízumszerzés megkönnyítéséről. Mindazonáltal remélem, hogy a keleti partnerség nem vezet majd újabb megosztottsághoz a partnerségben részt vevő államok, valamint az azoktól még keletebbre fekvő és a partnerségből kimaradó államok között. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az olyan közép-ázsiai országok, mint Türkmenisztán, Kazahsztán és Üzbegisztán nyugat felé, az EU-ra tekintenek, ahonnan segítséget és kötelezettségvállalást várnak. Óvatosnak kell tehát lennünk, hogy szem elől ne tévesszük Közép-Ázsiával kapcsolatos felelősségünket csak azért, mert mi az EU keleti határaihoz legközelebb eső országokkal igyekszünk megerősíteni kapcsolatainkat. Ami Fehéroroszországot illeti, én a múltban is élesen kritizáltam Lukashenko diktatúráját. Mindazonáltal, üdvözlöm az országgal való kapcsolatokban a közelmúltban bekövetkezett enyhülést. Régóta támogatom a jutalmon és büntetésen alapuló megközelítést, amely során Lukashenko elnök demokratikus reformok és a nyitottság irányában tett erőfeszítéseit elismernénk, és az Európai Unióhoz való kötődés szorosabbra fűzésével jutalmaznánk. Azt, hogy Lukashenko úr részt vehessen az új keleti partnerség elindítása okán májusban, Prágában rendezendő csúcson, a magam részéről még korainak tartom, mivel Lukashenko elnöknek még bizonyítania kell az EU közös értékei és a demokrácia iránti megmásíthatatlan elkötelezettségét."@hu11
". Signor Presidente, in qualità di relatore per la dimensione orientale della politica europea di vicinato, accolgo di buon grado l’impegno della Commissione ad ampliare le relazioni con sei paesi orientali all’interno del nuovo partenariato orientale. E’ importante sottolineare che il partenariato orientale non dovrebbe precludere a nessuno di questi paesi la possibilità di un eventuale futuro accesso all’Unione europea. Ad esempio, come sapete bene, sostengo da lungo tempo l’adesione dell’Ucraina all’Unione, che sono convinto gioverebbe agli interessi strategici dell’UE. Accolgo con favore anche la creazione di un nuovo organo parlamentare, l’Euronest, quale punto d’incontro per gli onorevoli parlamentari europei e nazionali per poter rafforzare vicendevolmente i propri mandati democratici attraverso un dialogo che consenta, ad esempio, di agevolare un incontro fra Armenia e Azerbaigian per discutere della controversia del Nagorno-Karabakh, o di negoziare accordi di libero scambio e agevolazioni in materia di visti grazie ai nuovi accordi di associazione. Ad ogni modo, mi auguro che il partenariato orientale non porti alla creazione di nuove frontiere fra i paesi appartenenti al partenariato e i paesi ancora più a est che non ne fanno parte. Va ricordato che Stati dell’Asia centrale come Turkmenistan, Kazakstan e Uzbekistan guardano a ovest, ovvero all’Unione europea, per ricevere assistenza e sostegno. Non dobbiamo dimenticare le nostre responsabilità nei confronti dell’Asia centrale solo perché cerchiamo di rafforzare le nostre relazioni con i paesi confinanti a est. Per quanto riguarda la Bielorussia, in passato ho criticato aspramente la dittatura di Lukashenko. Ciononostante ritengo positiva la recente distensione nelle relazioni. Da tempo sostengo la tattica del bastone e della carota, secondo cui gli sforzi di riforma democratica e di apertura del presidente Lukashenko dovrebbero essere riconosciuti e premiati da rapporti più stretti con l’Unione europea. Per quanto riguarda un’eventuale partecipazione del presidente Lukashenko al vertice di Praga di maggio, in cui sarà presentato il nuovo partenariato orientale, ritengo che tale passo sia prematuro, poiché il presidente Lukashenko deve ancora dimostrare un impegno irrevocabile nei confronti della democrazia e dei valori comuni dell’Unione europea."@it12
"Pone pirmininke, kaip Europos kaimynystės politikos rytų dimensijos pranešėjas sveikinu Komisijos įsipareigojimą didinti santykius su šešiomis rytų šalimis naujoje Rytų partnerystėje. Svarbu pabrėžti, kad Rytų partnerystė neturi pati užkirsti kelio galimybei kai kurioms iš šių šalių vieną dieną prisijungti prie ES kaip pilnateisėms narėms. Pvz., kaip gerai žinote, ilgą laiką buvau Ukrainos ES narystės gynėju ir toliau esu įsitikinęs, kad Ukrainos prijungimas neabejotinai yra ES strateginis interesas. Taip pat palankiai vertinu Europos Parlamento narių ir valstybių narių parlamentarų forumo naujos parlamentinės institucijos „Euronest“ įsteigimą siekiant stiprinti visų demokratinių įgaliojimų dialogo būdu, įskaitant, pvz., pagalbą Armėnijai ir Azerbaidžanui susitikti ir aptarti Kalnų Karabacho ginčą, derybas dėl laisvosios prekybos susitarimų ir vizos palengvinimo šių naujų asociacijos susitarimų pagrindu. Tačiau tikiuosi, kad dėl šios Rytų partnerystės neims formuotis naujos atskyrimo ribos tarp jos šalių, į rytus nuo tų šalių ir už ne tarp jos šalių. Turime turėti omenyje, kad tokios šalys kaip Turkmėnija, Kazachstanas ir Uzbekija Vidurio Azijoje žvalgosi į vakarus link ES, siekdamos pagalbos ir bendradarbiavimo. Turime būti atidūs ir neprarasti savo įsipareigojimų Vidurio Azijai tiesiog todėl, kad norime sustiprinti santykius su šalimis, besiribojančiomis rytuose su ES. Kalbant apie Baltarusiją, likau ištikimas senosios Aleksandro Lukashenkos diktatūros kritikas. Vis dėlto vertinu, kad neseniai santykiai pagerėjo. Seniai pritariau „rimbo ir pažadų“ metodui, kad prezidento Aleksandro Lukashenkos demokratinės reformos pastangos ir atvirumas turėtų būti pripažintos ir apdovanotos glaudesniais saitais su Europos Sąjunga. Ar Aleksandrui Lukashenkai turi būti leista dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime Prahoje, kad būtų pradėta nauja Rytų partnerystė gegužės mėn.? Mano nuomone, toks žingsnis turbūt yra per skubus, kadangi prezidentas Aleksandras Lukashenko vis dar turi parodyti nepakeičiamą įsipareigojimą ES bendroms vertybėms ir demokratijai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kā Eiropas kaimiņattiecību politikas Austrumu dimensijas referents es atbalstu Komisijas apņemšanos padziļināt attiecības ar sešām austrumu kaimiņvalstīm jaunajā Austrumu partnerībā. Svarīgi uzsvērt, ka Austrumu partnerība pati par sevi nav šķērslis kādai no šīm valstīm kādu dienu kļūt par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalībvalsti. Piemēram, kā jūs zināt, ilgu laiku esmu atbalstījis Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā un joprojām uzskatu, ka Ukrainas uzņemšana ir Eiropas Savienības stratēģiskajās interesēs. Es arī atbalstu jaunas parlamentārās iestādes izveidi, kas būs Eiropas Parlamenta deputātu un dalībvalstu parlamenta deputātu forums, kur viņi ar dialoga palīdzību paplašinās cits cita demokrātiskās pilnvaras, piemēram, sekmējot Armēnijas un Azerbaidžānas kopīgās diskusijas par Kalnu Karabahas konflikta risināšanu, kā arī izmantos jaunos asociācijas līgumus, lai apspriestu brīvās tirdzniecības līgumus un vīzu režīma atvieglošanu. Tomēr ceru, ka Austrumu partnerība nenovedīs pie partnerības dalībvalstu nodalīšanas no tām valstīm, kuras atrodas tālāk austrumos ārpus partnerības. Mums jāatceras, ka tādas Vidusāzijas valstis kā Turkmenistāna, Kazahstāna un Uzbekistāna skatās uz rietumiem un cer uz Eiropas Savienības palīdzību un sadarbību. Tādēļ mēs nedrīkstam aizmirst par saviem pienākumiem Vidusāzijā tikai tāpēc, ka vēlamies nostiprināt attiecības ar Eiropas Savienības tuvākajām kaimiņvalstīm austrumu virzienā. Runājot par Baltkrieviju, līdz šim esmu stingri kritizējis diktatūru. Tomēr es atbalstu neseno attiecību uzlabošanu. Jau ilgu laiku esmu aizstāvējis pielabināšanās un draudu metodi, atzīstot prezidenta pūliņus demokrātisko reformu un atklātības ieviešanā un piedāvājot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību. Ja runājam par to, vai atļaut kungam piedalīties maija samitā Prāgā par jaunās Austrumu partnerības uzsākšanu, manuprāt, šāds solis būtu pāragrs, tā kā prezidentam joprojām jāpierāda negrozāma apņemšanās pieņemt Eiropas Savienības kopīgās vērtības un demokrātiju."@lv13
"Mr President, as rapporteur for the eastern dimension of the European Neighbourhood Policy, I welcome the Commission’s commitment to deepening relations with six countries to the east in the new Eastern Partnership. It is important to emphasise that the Eastern Partnership should not by itself preclude the possibility that some of those countries should one day join the EU as full members. For example, as you well know, I have long been an advocate of Ukraine’s EU membership, and I remain convinced that absorbing Ukraine is definitely in the EU’s strategic interest. I also welcome the establishment of a new parliamentary body, Euronest, as a forum for MEPs and national parliamentarians to reinforce each others’ democratic mandates through dialogue including, for instance, facilitating Armenia and Azerbaijan to sit down together and discuss the Nagorno-Karabakh dispute, and negotiating free trade agreements and visa facilitation through these new association agreements. However, I hope that the Eastern Partnership will not lead to new dividing lines being drawn between those countries in the Partnership and those countries further east and outside of it. We must bear in mind that countries in Central Asia like Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are looking west to the EU for assistance and engagement. We must therefore be careful not to lose sight of our responsibilities to Central Asia simply because we wish to strengthen relations with countries adjacent to the EU to its immediate east. With regard to Belarus, I have been a staunch critic in the past of the Lukashenko dictatorship. Nevertheless, I welcome the recent thaw in relations. I have long advocated a carrot-and-stick approach whereby President Lukashenko’s efforts at democratic reform and openness should be recognised and rewarded by closer ties to the European Union. As to whether Mr Lukashenko should be allowed to participate in the summit in Prague to launch the new Eastern Partnership in May, such a step, to my mind, is probably premature, as President Lukashenko still needs to demonstrate an irrevocable commitment to EU common values and democracy."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als rapporteur voor de oostelijke dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid ben ik ingenomen met het voornemen van de Commissie om middels het nieuwe Oostelijk Partnerschap de betrekkingen met zes landen aan de oostgrens te verbeteren. Het is van belang om te benadrukken dat het Oostelijk Partnerschap op zichzelf niet uitsluit dat een aantal van deze landen op een dag volwaardig lid van de Europese Unie kan worden. Zoals u bijvoorbeeld wel weet, ben ik er al geruime tijd voorstander van dat Oekraïne lid van de Europese Unie wordt. Ik blijf ervan overtuigd dat het opnemen van Oekraïne absoluut van strategisch belang is voor de Europese Unie. Tevens juich ik de oprichting toe van het nieuwe parlementaire orgaan “Euronest”, dat als forum kan dienen voor leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen. Middels de weg van de dialoog kunnen zij hun democratische mandaten versterken. Het is zo bijvoorbeeld mogelijk dat Armenië en Azerbeidzjan om de tafel gaan zitten om de kwestie-Nagorno-Karabach te bespreken. Tevens kan men door deze nieuwe associatieovereenkomsten onderhandelen over vrijhandelsovereenkomsten en versoepeling van de visumprocedures. Ik hoop echter niet dat het Oostelijk Partnerschap zal leiden tot verdere verwijdering tussen de landen die binnen het partnerschap vallen en de landen die verder oostwaarts liggen en erbuiten vallen. We moeten niet vergeten dat Centraal-Aziatische landen als Turkmenistan, Kazachstan en Oezbekistan de blik op het westen richten en de Europese Unie om hulp en betrokkenheid vragen. We moeten er daarom op bedacht zijn dat we niet onze verantwoordelijkheid jegens Centraal-Azië uit het oog verliezen, enkel omdat we de betrekkingen met landen die direct aan het oosten van de Europese Unie grenzen willen verbeteren. Met betrekking tot Belarus heb ik in het verleden stevige kritiek uitgeoefend op het dictatorschap van Loekasjenko geweest. Ik ben echter verheugd dat de betrekkingen nu ontdooien. Ik pleit al geruime tijd voor een ‘wortel-en-stok’-benadering. De inspanningen van president Loekasjenko ten behoeve van democratische hervormingen en openheid moeten erkenning krijgen en worden beloond met nauwere banden met de Europese Unie. Deelname van de heer Loekasjenko aan de top in mei, in Praag, waar het nieuwe Oostelijk Partnerschap wordt gelanceerd, is naar mijn mening waarschijnlijk een brug te ver. Waarschijnlijk zou dit te vroeg komen omdat de heer Loekasjenko nog steeds moet laten zien dat hij zich onlosmakelijk verbonden voelt met de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie en de democratie."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako sprawozdawca do spraw wymiaru wschodniego europejskiej polityki sąsiedztwa z zadowoleniem witam zaangażowanie Komisji w pogłębianie stosunków z sześcioma krajami wschodnimi w ramach nowego partnerstwa wschodniego. Należy podkreślić, że partnerstwo wschodnie nie powinno samo w sobie wykluczać możliwości pełnego członkostwa UE dla niektórych z tych państw w przyszłości. Na przykład, jak dobrze państwo wiecie, od dawna jestem orędownikiem przystąpienia Ukrainy do UE i niezmiennie uważam, że przyjęcie tego kraju leży zdecydowanie w interesie strategicznym Unii. Z zadowoleniem witam także powstanie nowego organu parlamentarnego, Euronestu, jako forum służącego wzmacnianiu mandatu demokratycznego posłów do PE i parlamentarzystów krajowych poprzez dialog, co przykładowo obejmuje doprowadzenie do rozmów pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem w sprawie sporu o Górski Karabach czy też negocjacje umów o wolnym handlu oraz ułatwień wizowych w ramach nowych układów o stowarzyszeniu. Żywię niemniej nadzieję, że partnerstwo wschodnie nie doprowadzi do powstania nowych linii podziału pomiędzy członkami partnerstwa a krajami leżącymi dalej na wschód i nim nieobjętymi. Musimy mieć na uwadze, że kraje środkowoazjatyckie, takie jak Turkmenistan, Kazachstan czy Uzbekistan, spoglądają na zachód, licząc na pomoc i zaangażowanie ze strony UE. Musimy zatem uważać, aby nie stracić z oczu naszych zobowiązań w Azji Środkowej tylko dlatego, że chcemy zacieśnić stosunki z krajami leżącymi bezpośrednio na wschód od UE. Jeśli chodzi o Białoruś, to w przeszłości byłem zagorzałym krytykiem dyktatury Łukaszenki. Z zadowoleniem witam jednak niedawną odwilż we wzajemnych stosunkach. Od dawna postuluję politykę „kija i marchewki”, w myśl której wysiłki prezydenta Łukaszenki w zakresie reform demokratycznych i otwarcia powinny być doceniane oraz nagradzane ściślejszymi więzami z Unią Europejską. Jeśli chodzi zaś o wydanie zgody na udział prezydenta Łukaszenki w majowym szczycie w Pradze inaugurującym nowe partnerstwo wschodnie, to taki krok wydaje mi się przedwczesny, jako że białoruski prezydent musi wciąż dowieść swojego trwałego przywiązania do wspólnych wartości UE i demokracji."@pl16
"Senhor Presidente, na minha qualidade de relator para a dimensão oriental da Política Europeia de Vizinhança, acolho com satisfação o compromisso que a Comissão assume na nova Parceria Oriental com o aprofundamento das relações com seis países nossos vizinhos a leste. Importa salientar que a Parceria Oriental, por si só, não deve excluir a possibilidade de alguns desses países virem um dia a aderir à UE como membros de pleno direito. Bem sabem, por exemplo, que há muito que sou apologista da adesão da Ucrânia à UE, e continuo convencido de que é do verdadeiro interesse estratégico da União acolher no seu seio a Ucrânia. Registo igualmente com agrado a criação de um novo órgão parlamentar, a Euronest, um fórum onde os deputados ao Parlamento Europeu e os deputados nacionais poderão, entre si, consolidar os seus mandatos democráticos, seja através do diálogo, que poderá incluir, por exemplo, a facilitação de uma aproximação entre a Arménia e o Azerbaijão para que se sentem à mesma mesa e discutam a questão de Nagorno-Karabakh, seja através da negociação de acordos de comércio livre ou da aceleração do processo de concessão de vistos por meio destes novos acordos de associação. Faço votos, porém, de que a nova Parceria Oriental não dê lugar ao aparecimento de novas linhas divisórias entre os países que a integram e os que se situam mais a oriente e não fazem parte dela. Devemos ter presente que há países da Ásia Central, como o Turquemenistão, o Cazaquistão e o Uzbequistão, que olham para o Ocidente, para a UE, e contam com ajuda e envolvimento da nossa parte. Importa, pois, não perdermos de vista as nossas responsabilidades em relação à Ásia Central só pelo facto de desejarmos reforçar as nossas relações com países contíguos à UE, situados imediatamente a seguir à nossa fronteira a leste. Em relação à Bielorrússia, sempre fui, no passado, um crítico da ditadura de Lukashenko. Neste momento, porém, congratulo-me com a recente suavização nas relações. Há muito que defendo uma abordagem do tipo "pau e cenoura", em que os esforços do Presidente Lukashenko no sentido de reformas democráticas e de uma maior abertura sejam reconhecidos e premiados através de um estreitamento dos laços com a União Europeia. Quanto à questão de saber se o Sr. Lukashenko deve ser autorizado a participar na cimeira que lançará, no próximo mês de Maio, em Praga, a nova Parceria Oriental, trata-se, em minha opinião, de um passo porventura prematuro, pois o Presidente Lukashenko ainda terá de fazer prova de um compromisso irrevogável com os valores comuns da UE e com a democracia."@pt17
"Dle preşedinte, în calitate de raportor pentru dimensiunea estică a politicii europene de vecinătate, salut angajamentul Comisiei de intensificare a relaţiilor cu şase ţări din est, în cadrul noului Parteneriat estic. Este important de subliniat că Parteneriatul estic nu trebuie să împiedice în sine posibilitatea ca unele dintre aceste ţări să adere într-o zi la UE ca membre depline. De exemplu, după cum bine ştiţi, susţin de mult timp ideea ca Ucraina să devină membră a UE şi rămân convins că includerea Ucrainei ar fi în mod sigur în interesul strategic al UE. De asemenea, salut constituirea unui nou organism parlamentar, Euronest, ca forum în care deputaţii europeni şi parlamentarii naţionali să-şi consolideze reciproc mandatele democratice prin intermediul dialogului, care să includă, de exemplu, facilitarea discuţiilor între Armenia şi Azerbaidjan privind conflictul Nagorno-Karabakh şi negocierea de acorduri de liber schimb şi facilitarea eliberării vizelor prin intermediul acestor noi acorduri de asociere. Cu toate acestea, sper că Parteneriatul estic nu va conduce la noi linii de divizare între ţările din cadrul parteneriatului şi ţările din estul extrem şi din afara acestuia. Trebuie să ne reamintim că anumite ţări din Asia Centrală, cum ar fi Turkmenistan, Kazahstan şi Uzbekistan privesc spre Vest, spre UE, pentru asistenţă şi angajare. Prin urmare, trebuie să avem grijă să nu pierdem din vedere responsabilităţile noastre faţă de Asia Centrală numai pentru că dorim să consolidăm relaţiile cu ţările adiacente UE din estul apropiat. În ceea ce priveşte Belarus, am fost un critic fervent al dictaturii Lukashenko în trecut. Cu toate acestea, salut reluarea recentă a unor relaţii mai prietenoase. Am susţinut mult timp abordarea recompensă şi pedeapsă prin care eforturile preşedintelui Lukashenko în sensul unei reforme democratice şi deschidere trebuie recunoscute şi recompensate prin legături mai strânse cu Uniunea Europeană. Iar legat de permiterea participării dlui Lukashenko la reuniunea la nivel înalt de la Praga pentru lansarea noului Parteneriat estic în mai, acest pas, în opinia mea, ar fi probabil prematur, având în vedere că preşedintele Lukashenko mai trebuie încă să demonstreze un angajament irevocabil faţă de valorile comune ale UE şi democraţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako spravodajca pre východnú dimenziu v rámci európskej susedskej politiky oceňujem angažovanosť Komisie pri prehlbovaní vzťahov so šiestimi krajinami na Východe v novom Východnom partnerstve. Je dôležité zdôrazniť, že Východné partnerstvo by nemalo vylúčiť možnosť, že niektoré z týchto krajín by jedného dňa vstúpili do EÚ ako plnoprávni členovia. Napríklad, ako dobre viete, dlhý čas som presadzoval členstvo Ukrajiny v EÚ a stále som presvedčený, že pristúpenie Ukrajiny je určite strategickým záujmom EÚ. Tiež oceňujem vytvorenie nového parlamentného orgánu Euronest ako fóra pre poslancov Parlamentu a národných poslancov na posilnenie vzájomných demokratických mandátov prostredníctvom dialógu, ktorý napríklad uľahčí Arménsku a Azerbajdžanu, aby spolu zasadli a rokovali o spore v otázke Náhorného Karabachu, umožní rokovanie o dohodách o voľnom obchode a miernejších vízových požiadavkách prostredníctvom týchto nových dohôd o pridružení. Dúfam však, že Východné partnerstvo nepovedie k vzniku nového rozdelenia medzi krajinami v Partnerstve a krajinami, ktoré sa nachádzajú východnejšie a nie sú jeho súčasťou. Musíme si uvedomiť, že krajiny v strednej Ázii ako Turkménsko, Kazachstan a Uzbekistan sa obracajú na západ smerom k EÚ so žiadosťou o pomoc a spoluprácu. Musíme byť opatrní a nezabúdať na naše povinnosti voči strednej Ázii jednoducho preto, lebo si želáme posilniť vzťahy s krajinami, ktoré s EÚ susedia na východe. Čo sa týka Bieloruska, v minulosti som bol zarytý kritik Lukašenkovej diktatúry. Napriek tomu vítam nedávne uvoľnenie vzťahov. Už dlho som bol zástancom prístupu cukru a biča, ktorý by mal identifikovať úsilie prezidenta Lukašenka o demokratickú reformu a otvorenosť a odmeniť ich užšími vzťahmi s Európskou úniou. Čo sa týka toho, či by sme mali pánovi Lukašenkovi dovoliť zúčastniť sa v máji na samite v Prahe, ktorým sa začne nové Východné partnerstvo, je podľa mňa predčasný krok, keďže prezident Lukašenko musí ešte demonštrovať nezvratný záväzok dodržiavať spoločné hodnoty EÚ a zásady demokracie."@sk19
". – Gospod predsednik, kot poročevalec za vzhodno dimenzijo evropske sosedske politike toplo pozdravljam obvezo Komisije, da bo v okviru novega vzhodnega partnerstva poglobila odnose s šestimi državami na vzhodu. Pomembno je poudariti, da vzhodno partnerstvo samo po sebi ne bi smelo izključiti možnosti, da nekatere od teh držav nekega dne postanejo polnopravne članice EU. Na primer, kot dobro veste, sem že dolgo zagovornik članstva Ukrajine v EU in še vedno sem trdno prepričan, da je vključitev Ukrajine v strateškem interesu EU. Prav tako pozdravljam ustanovitev novega parlamentarnega telesa, Euronest, ki deluje kot forum med poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnimi poslanci, s katerim lahko prek dialoga okrepijo svoje demokratične mandate, saj lahko na primer pripomorejo k reševanju spora med Armenijo in Azerbajdžanom glede Gorskega Karabaha in v pogajanjih o prostotrgovinskih sporazumih in vizah prek novih pridružitvenih sporazumov. Ne glede na vse pa upam, da vzhodno partnerstvo ne bo vodilo k novim razkolom med državami, vključenimi v partnerstvo, in tistimi izven njega, ki so še dlje proti vzhodu. Upoštevati moramo, da se države v osrednji Aziji, kot so Turkmenistan, Kazahstan in Uzbekistan, že ozirajo proti zahodu v pričakovanju pomoči in sodelovanja EU. Zato moramo paziti, da ne zanemarimo svojih odgovornosti do Srednje Azije le zato, ker želimo krepiti odnose z državami, ki neposredno mejijo na EU na vzhodu. Glede Belorusije naj povem, da sem vedno zelo vztrajno kritiziral diktaturo Lukašenka. Ne glede na to pa pozdravljam nedavno otoplitev v odnosih. Dolgo sem zagovarjal pristop korenčka in palice, vendar pa bi morali prizadevanja predsednika Lukašenka k demokratični reformi in odprtosti priznati in jih nagraditi s tesnejšimi povezavami z Evropsko unijo. Glede možnosti, da bi gospodu Lukašenku dovolili udeležbo na vrhovnem zasedanju v Pragi ob zagonu novega vzhodnega partnerstva v mesecu maju, pa menim, da je to verjetno še preuranjeno, saj mora predsednik Lukašenko sprva pokazati nepreklicno zavezanost skupnim vrednotam EU in demokraciji."@sl20
". Herr talman! Som föredragande för den östliga dimensionen av den europeiska grannskapspolitiken välkomnar jag kommissionens åtagande att fördjupa förbindelserna med sex länder i öst genom det nya östliga partnerskapet. Det är viktigt att betona att det östliga partnerskapet i sig inte utesluter möjligheten att några av dessa länder en dag ansluter sig till EU som fullvärdiga medlemmar. Som ni vet har jag t.ex. länge förespråkat att Ukraina ska ansluta sig till EU, och jag är fortfarande övertygad om att det ligger i EU:s strategiska intresse. Jag välkomnar också inrättandet av ett nytt parlamentariskt organ, Euronest, som ett forum för ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlament i syfte att stärka varandras demokratiska mandat genom dialog, t.ex. genom att hjälpa Armenien och Azerbajdzjan att sätta sig ner tillsammans och diskutera tvisten om Nagorno-Karabach och förhandla om frihandelsavtal och förenklade viseringsförfaranden genom dessa nya associeringsavtal. Jag hoppas emellertid att det östliga partnerskapet inte kommer att leda till att nya skiljelinjer skapas mellan de länder som omfattas av partnerskapet och de länder som ligger längre österut, utanför partnerskapet. Vi måste komma ihåg att centralasiatiska länder som Turkmenistan, Kazakstan och Uzbekistan vänder sig till väst och EU för att få stöd och engagemang. Vi får alltså inte glömma vårt ansvar gentemot Centralasien bara för att vi vill stärka förbindelserna med länder som ligger nära EU:s östra gräns. När det gäller Vitryssland har jag varit en ständig kritiker av Aleksandr Lukasjenkos diktatur. Ändå välkomnar jag den senaste tidens töväder i förbindelserna. Jag har länge förespråkat att vi ska använda både piska och morot, så att president Lukasjenkos insatser för att åstadkomma demokratiska reformer och demokratisk öppenhet erkänns och belönas med närmare band till EU. När det gäller huruvida Lukasjenko bör tillåtas att delta i toppmötet i Prag för att lansera det nya östliga partnerskapet anser jag att det skulle vara förhastat, eftersom han fortfarande måste visa att han har gjort ett oåterkalleligt åtagande för EU:s gemensamma värderingar och för demokrati."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph