Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-491"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.43.3-491"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam Commissioner, Sri Lanka’s brutal civil conflict is finally nearing its end. Of course, it is too early to say whether this will mean the end of terrorist activity by the Tamil Tigers. We certainly should not support a permanent ceasefire at this stage in case it allows the Tigers to regroup. In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties. A long-term ceasefire would be a disaster because – as a suicide attack in Sri Lanka earlier this week demonstrates – the LTTE is ruthless, bloodthirsty and rightly identified as a terrorist organisation by the European Union and the United States. We should be resolute in our support for President Rajapaksa in his efforts to end an insurgency that has only brought untold human misery to Sri Lanka and severely retarded economic development on that beautiful island. However, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip. These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive. It is reprehensible, but entirely to be expected of the Tigers, that they are exploiting these civilians as human shields. The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor. Nevertheless, allowing the UN and other organisations to arrange safe passage from the conflict zone for these civilians is essential to avoid further bloodbaths. Sri Lanka appreciates its own responsibility in this regard and wants to avoid civilian casualties but, understandably, the army’s patience is limited and fears that the Tigers will seek to escape by a sea evacuation procedure, mixing in with the civilians. Therefore, we on this side of the House endorse the establishment of a humanitarian corridor and a temporary and immediate ceasefire or cessation of hostilities, but we also want to see the comprehensive defeat of the LTTE and a peaceful, just and multi-ethnic Sri Lanka established in its place, where there is maximum autonomy to the Tamil majority areas and an equitable sharing of resources and power within a unitary Sri Lankan state."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní komisařko, brutální občanský konflikt na Srí Lance se konečně chýlí ke svému konci. Samozřejmě je příliš brzy na to, říci, zda to bude znamenat konec teroristické činnosti Tamilských tygrů. Zajisté bychom v této fázi neměli podporovat trvalé příměří, pokud Tygrům umožní se přeskupit. Podle mého názoru mají nyní jedinou možnost složit zbraně, nebo se nechat porazit vojensky s větším počtem obětí. Dlouhodobé příměří by bylo katastrofou, protože – jak ukázal sebevražedný útok na Srí Lance na začátku tohoto týdne – LTTE jsou nemilosrdní, krvelační a Evropskou unií a Spojenými státy po právu označovaní za teroristickou organizaci. Měli bychom být rozhodní v naší podpoře prezidentu Rajapaksovi v jeho úsilí ukončit povstání, které Srí Lance přineslo pouze nevýslovné lidské utrpení a vážně zpomalilo hospodářský rozvoj na tomto krásném ostrově. Tisíce nevinných vysídlených civilistů ale zůstalo chyceno v pasti na úzkém pobřežním pásu. Těmto civilistům musí být umožněn odchod, aby armáda mohla dokončit svoji ofenzivu. Je trestuhodné – ale od Tygrů se to dá naprosto očekávat –, že tyto civilisty využívají jako lidské štíty. Tygři jsou hluší k výzvám mezinárodního společenství, aby se vzdali a vytvořili dočasný humanitární koridor. Je nicméně nezbytné předejít dalším krveprolitím, a proto umožnit OSN a jiným organizacím, aby těmto civilistům zařídily bezpečný průchod. Srí Lanka si je v tomto ohledu vědoma své vlastní odpovědnosti a chce se vyhnout civilním obětem, ale trpělivost armády je pochopitelně omezená. Armáda se obává, že se Tygři budou snažit uprchnout tak, že využijí evakuaci po moři a smíchají se s civilisty. Proto my na této straně Parlamentu schvalujeme vytvoření humanitárního koridoru a dočasné a okamžité příměří nebo ukončení nepřátelských aktů, ale také chceme být svědky úplné porážky LTTE a mírové, spravedlivé a multietnické Srí Lanky, která vznikne na jejím místě, kde bude maximální autonomie pro oblasti s tamilskou většinou a spravedlivé sdílení zdrojů a moci v rámci jednotného srílanského státu."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær! Sri Lankas brutale borgerkrig er endelig ved at nå sin afslutning. Det er naturligvis for tidligt at sige, hvorvidt det vil betyde afslutningen på De Tamilske Tigres terroraktiviteter. Vi skal bestemt ikke støtte en permanent våbenhvile på nuværende tidspunkt, hvis det gør det muligt for De Tamilske Tigre at omgruppere sig. Efter min mening er deres eneste mulighed at nedlægge deres våben eller at blive besejret militært med flere sårede og døde. En langsigtet varig våbenhvile ville være en katastrofe, fordi LTTE, som selvmordsangrebet i Sri Lanka tidligere på ugen viste, er skånselsløs, blodtørstig og korrekt identificeret som en terrororganisation af EU og USA. Vi bør være resolutte i vores støtte til præsident Rajapaksa i hans bestræbelser på at få bugt med et oprør, der kun har bragt umådelig menneskelig elendighed til Sri Lanka, og som har hæmmet den økonomisk udvikling på den smukke ø alvorligt. Der er imidlertid stadig tusindvis af uskyldige internt fordrevne civile, der er fanget på en smal kyststribe. Disse civile skal have lov til at forlade stedet, så hæren kan få afsluttet sin offensiv. Det er forkasteligt, men fuldt forventeligt, at De Tamilske Tigre vil udnytte disse civile som et menneskeskjold. De Tamilske Tigre har vendt det døve øre til det internationale samfunds appeller om at overgive sig og etablere en midlertidig humanitær korridor. Det er imidlertid vigtigt at give FN og andre organisationer mulighed for at etablere en sikker passage ud af konfliktområdet for disse civile for at undgå yderligere blodbad. Sri Lanka er klar over sit eget ansvar for situationen og ønsker at undgå civile tab, men hærens tålmodighed er naturligvis begrænset, og den frygter, at De Tamilske Tigre vil forsøge at undslippe i tilfælde af en evakuering ad søvejen ved at blande sig med de civile. Derfor støtter vi fra denne side i Parlamentet etableringen af en humanitær korridor og en midlertidig og øjeblikkelig våbenhvile eller ophør af fjendtlighederne, men vi ønsker også at se et omfattende nederlag for LTTE og et fredeligt, retfærdigt og multietnisk Sri Lanka i stedet, hvor de områder, der har tamilsk flertal, får så meget selvstyre som muligt, og hvor der bliver en retfærdig deling af ressourcerne og magten i et fælles Sri Lanka."@da2
"Frau Kommissarin! Der brutale Bürgerkrieg in Sri Lanka nähert sich seinem Ende. Natürlich ist es zu früh zu sagen, ob das auch das Ende der terroristischen Aktionen durch die Tamil-Tiger bedeutet. Wir sollten zu diesem Zeitpunkt keinen dauerhaften Waffenstillstand unterstützen, weil sich damit die Tiger neu formieren könnten. Meiner Meinung nach besteht die einzige Möglichkeit darin, sie zu veranlassen, die Waffen niederzulegen, oder ihnen eine militärische Niederlage zufügen, was weitere Todesopfer bedeuten würde. Eine lange Feuerpause wäre ein Desaster – wie Anfang dieser Woche ein Selbstmordattentat in Sri Lanka gezeigt hat –, weil die LTTE unbarmherzig und blutdurstig sind und durch die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zu Recht als Terrororganisation eingestuft werden. Wir sollten Präsident Rajapaksa konsequent in seinem Bemühen unterstützen, diesem Terrorismus ein Ende zu setzen, der Sri Lanka eine beispiellose menschliche Katastrophe beschert und die Wirtschaftsentwicklung auf dieser schönen Insel gravierend verzögert hat. Jedoch sind immer noch tausende unschuldiger intern Vertriebener auf einem schmalen Landstrich gefangen. Diese Zivilisten müssen die Möglichkeit haben, das Gebiet zu verlassen, damit die Armee ihre Offensive abschließen kann. Es wäre natürlich verwerflich, aber man muss damit rechnen, dass die Tiger diese Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde einsetzen. Die Tiger stellen sich taub gegenüber den Appellen der internationalen Gemeinschaft, zu kapitulieren und einen temporären humanitären Korridor zu schaffen. Trotzdem ist es äußerst wichtig, dass die Vereinten Nationen und andere Organisationen einen sicheren Durchgang aus der Konfliktzone für diese Zivilisten einrichten können, um ein weiteres Blutbad zu verhindern. Sri Lanka nimmt seine Verantwortung in diesem Zusammenhang wahr und ist bemüht, zivile Todesopfer zu vermeiden, aber verständlicherweise ist die Geduld der Armee begrenzt, und die Befürchtungen, dass die Tiger versuchen könnten, über den Seeweg zu fliehen oder sich unter die Zivilisten zu mischen. Deshalb begrüßen wir in diesem Parlament die Einrichtung eines humanitären Korridors sowie einen zeitweiligen und sofortigen Waffenstillstand oder die Beendigung der Auseinandersetzungen. Wir erwarten jedoch auch die vollständige Niederlage der LTTE und an deren Stelle den Aufbau ein friedlichen, gerechten und multiethnischen Sri Lankas, eines einheitlichen Staates Sri Lanka, in dem die Gebiete mit vorwiegend tamilischer Bevölkerung weitgehende Autonomie genießen und eine gleichberechtigte Ressourcen- und Machtteilung stattfindet."@de9
"Κυρία Επίτροπε, η βάναυση εμφύλια σύγκρουση στη Σρι Λάνκα πλησιάζει στο τέλος της. Ασφαλώς είναι πολύ νωρίς να πούμε εάν αυτό θα συνεπάγεται τη λήξη της τρομοκρατικής δραστηριότητας των Τίγρεων Ταμίλ. Δεν υποστηρίζουμε σαφώς μια μόνιμη παύση του πυρός σε αυτό το στάδιο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο επιτρέπει στους Τίγρεις να ανασυγκροτηθούν. Κατά τη γνώμη μου, η μοναδική επιλογή σήμερα είναι να καταθέσουν τα όπλα τους ή να νικηθούν στρατιωτικά με περισσότερα θύματα. Μια μακριάς διάρκειας παύση του πυρός θα ήταν καταστροφική γιατί - όπως έδειξε και επίθεση αυτοκτονίας στις αρχές της εβδομάδας στη Σρι Λάνκα - η ομάδα LTTE είναι αδίστακτη, αιμοδιψής και σωστά προσδιορίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να είμαστε ανένδοτοι όσον αφορά την υποστήριξη του προέδρου Rajapaksa στις προσπάθειές του να τερματίσει μια εξέγερση που επέφερε μόνο ανείπωτη ανθρώπινη αθλιότητα στη Σρι Λάνκα και επιβράδυνε σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη σε αυτό το όμορφο νησί. Ωστόσο, χιλιάδες αθώοι άμαχοι που έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας (IDP) εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σε μια στενή παραλιακή λωρίδα. Πρέπει να επιτραπεί σε αυτούς τους άμαχους να φύγουν έτσι ώστε ο στρατός να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Είναι αξιοκατάκριτο, αλλά εντελώς αναμενόμενο για τους Τίγρεις, ότι χρησιμοποιούν αυτούς τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. Οι Τίγρεις ήταν αδιάφοροι στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας να παραδοθούν και να καθορίσουν ένα προσωρινό ανθρωπιστικό διάδρομο. Ωστόσο, η παροχή άδειας στα Ηνωμένα Έθνη και λοιπές οργανώσεις να καθορίσουν ένα ασφαλές πέρασμα από τη ζώνη συγκρούσεων για αυτούς τους άμαχους είναι πολύ βασικό για την αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσιών. Η Σρι Λάνκα εκτιμά τη δική του ευθύνη ως προς αυτό και θέλει να αποφύγει τα θύματα αμάχων αλλά, εύλογα, η υπομονή του στρατού είναι περιορισμένη και φοβάται ότι οι Τίγρεις θα επιδιώξουν να διαφύγουν με μια διαδικασία εκκένωσης δια θαλάσσης, μέσω ανάμειξης με τους αμάχους. Επομένως, εμείς από την πλευρά του Κοινοβουλίου, υποστηρίζουμε τη θέσπιση ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου και μια προσωρινή και άμεση κατάπαυση πυρός ή παύση των εχθροπραξιών, αλλά θέλουμε επίσης να δούμε την ολοκληρωτική ήττα της ομάδας LTTE και μια ειρηνική, δίκαιη και πολυεθνική Σρι Λάνκα να θεσπίζεται στη θέση της, όπου υπάρχει μέγιστη αυτονομία στις περιοχές με πλειοψηφία Ταμίλ και μια ίση κατανομή των πόρων και της εξουσίας στα πλαίσια ενός ενιαίου κράτους της Σρι Λάνκα."@el10
"Señora Comisaria, el brutal conflicto civil de Sri Lanka está por fin llegando a su fin. Por supuesto, todavía es pronto para decir si esto significará el final de la actividad terrorista de los Tigres Tamiles. Sin duda no debemos respaldar un alto el fuego permanente a estas alturas en caso de que permita que los Tigres se reorganicen. En mi opinión, su única opción ahora es rendirse o ser derrotados militarmente con más víctimas. Un alto el fuego a largo plazo sería un desastre porque —como demuestra un ataque suicida ocurrido en Sri Lanka a principios de semana— los TLET son implacables, sanguinarios y están convenientemente identificados como organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Debemos apoyar firmemente al Presidente Rajapaksa en sus esfuerzos por finalizar una insurrección que solo ha traído a Sri Lanka un sufrimiento humano incalculable y que ha retrasado seriamente el desarrollo económico de esa preciosa isla. No obstante, miles de civiles inocentes desplazados internamente todavía se encuentran atrapados en una estrecha franja costera. Hay que dejar salir a esos civiles para que el ejército pueda concluir su ofensiva. Es censurable, pero totalmente previsible por parte de los Tigres, que estén explotando a esos civiles como escudos humanos. Los Tigres han hecho oídos sordos ante los llamamientos de la comunidad internacional para que se entreguen y se establezca un pasillo humanitario temporal. Sin embargo, es vital permitir que la ONU y otras organizaciones establezcan un pasillo seguro desde la zona de conflicto para esos civiles para evitar más derramamientos de sangre. Sri Lanka es consciente de su responsabilidad a este respecto y quiere evitar que haya víctimas civiles, pero es comprensible que la paciencia del ejército sea limitada y que tema que los Tigres traten de escapar mediante un proceso de evacuación por vía marítima, mezclados entre los civiles. Por lo tanto, nosotros que estamos a este lado de la Cámara aprobamos el establecimiento de un pasillo humanitario y un alto el fuego temporal e inmediato o cese de las hostilidades, pero también queremos ver la derrota total de los TLET y, en su lugar, el establecimiento de una Sri Lanka en paz, justa y multiétnica, donde exista máxima autonomía para las zonas de mayoría tamil y un reparto equitativo de los recursos y el poder dentro del estado unitario de Sri Lanka."@es21
"Proua volinik, Sri Lanka brutaalne kodusõda on viimaks ometi lõppemas. Loomulikult on liiga vara öelda, kas see tähendab ka Tamili Tiigrite terrori lõppu. Me ei toetaks kindlasti selles etapis püsivat relvarahu, kui see võimaldaks Tamili Tiigritel uuesti organiseeruda. Minu hinnangul on nende ainus valik panna relvad käest või saada sõjaliselt lüüa ja kanda inimkaotusi. Pikaajaline relvarahu oleks katastroof, sest nagu selle nädala algul toime pandud enesetapurünnak näitas, on LTTE armutu ja verejanuline ning Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid nimetavad seda väga õigesti terroristlikuks organisatsiooniks. Me peaksime kindlalt toetama president Rajapaksat, kes püüab lõpetada mässu, mis on Sri Lankale kaasa toonud vaid ütlemata suuri inimkannatusi, ja teha lõpu tõsisele majanduse taandarengule sellel kaunil saarel. Tuhanded süütud tsiviilisikutest sisepagulased on aga ikka veel kitsal rannikuribal lõksus. Neil tuleb võimaldada lahkuda, et armee saaks oma pealetungi lõpule viia. On laiduväärne, ent täiesti ootuspärane, et Tamili Tiigrid kasutavad neid tsiviilisikuid inimkilbina. Tamili Tiigrid ei ole võtnud kuulda rahvusvahelise kogukonna üleskutset alla anda ja luua ajutine humanitaarkoridor. Sellegipoolest on väga tähtis, et uute veresaunade vältimiseks võimaldataks ÜRO-l ja teistel organisatsioonidel korraldada tsiviilisikute turvaline väljapääs konfliktipiirkonnast. Sri Lanka tunnistab oma vastutust selle eest ja soovib vältida tsiviilisikute surmasaamist, kuid täiesti mõistetavalt ei ole armee kannatus lõputu ja ta kardab, et Tamili Tiigrid püüavad meritsi toimuva evakueerimise korral end tsiviilisikute hulka peites põgeneda. Seetõttu toetame meie Euroopa Parlamendi sellel poolel humanitaarkoridori loomist ning ajutise ja kohese relvarahu või sõjategevuse lõpetamist, kuid samuti tahame näha, et LTTE saab täielikult lüüa ning selle asemel luuakse rahumeelne, õiglane ja mitmerahvuseline Sri Lanka riik, milles piirkondadel, kus tamilid on ülekaalus, on maksimaalne autonoomia ning ühtse Sri Lanka riigi ressursid ja võim jagatakse õiglaselt."@et5
". Arvoisa puhemies, Sri Lankan raaka konflikti on vihdoinkin päättymässä. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, tietääkö tämä loppua Tamilitiikerien väkivaltaisuuksille. Nyt ei todellakaan pidä vaatia pysyvää tulitaukoa, etteivät Tamilitiikerit saisi mahdollisuutta varustautua uudelleen. Minun nähdäkseni Tamilitiikereiden ainoa vaihtoehto on aseiden riisuminen, tai muutoin heidät kukistetaan, mikä tietäisi lisää uhreja. Pitkäkestoinen tulitauko olisi katastrofi, sillä (kuten Sri Lankassa aiemmin tällä viikolla tapahtunut itsemurhaisku osoittaa) LTTE on säälimätön ja verenhimoinen järjestö, jonka Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat luokitelleet aivan oikein terroristijärjestöksi. Meidän on tuettava päättäväisesti Sri Lankan presidentin Mihanda Rajapaksan ponnisteluja kapinan lopettamiseksi, sillä se on aiheuttanut mittaamatonta kärsimystä Sri Lankalle ja hidastanut vakavasti tämän kauniin saaren talouskehitystä. Tuhannet viattomat siviilit, joista on tullut maan sisäisiä pakolaisia, ovat edelleen loukussa kapealla rannikkokaistaleella. Siviileille on annettava mahdollisuus poistua alueelta, jotta armeija voi viedä loppuun sotatoimensa. Se, että Tamilitiikerit käyttävät siviilejä ihmiskilpinä, on tuomittavaa, mutta sitä voitiin odottaa. Tamilitiikerit eivät ole välittäneet kansainvälisen yhteisön kehotuksista antautua väliaikaisen humanitaarisen käytävän avaamiseksi. YK:n ja muiden avustusjärjestöjen mahdollisuus avata turvallinen käytävä siviilien poissaamiseksi sota-alueelta on kuitenkin välttämätöntä verenvuodatuksen jatkumisen estämiseksi. Sri Lanka hoitaa oman vastuunsa tästä ja haluaa välttää siviiliuhrien syntymisen, mutta armeijan kärsivällisyydellä on ymmärrettävästi rajansa, ja se pelkää, että Tamilitiikerit yrittävät paeta meriteitse tapahtuvan evakuoinnin aikana, jolloin he sekoittuisivat siviileihin. Siksi puolueemme kannattaa humanitaarisen käytävän avaamista sekä väliaikaista ja välitöntä tulitaukoa tai vihollisuuksien lopettamista. Haluamme myös, että LTTE lyödään lopullisesti ja että tilalle rakennetaan rauhaa rakastava, oikeudenmukainen ja monietninen Sri Lanka, missä tamilienemmistöiset alueet saavat mahdollisimman laajan autonomian ja missä resurssit ja valta jakautuvat tasapuolisesti yhtenäisessä Sri Lankan valtiossa."@fi7
". Madame la Commissaire, le violent conflit civil du Sri Lanka approche enfin de son terme. Bien sûr, il est trop tôt pour dire si cela signifiera la fin des activités terroristes de la part des Tigres tamouls. Nous ne devrions certainement pas soutenir un cessez-le-feu permanent à ce stade, si celui-ci permet une reformation des Tigres. À mon avis, ils ont maintenant pour seul choix de déposer les armes, faute de quoi ils seront vaincus militairement, en subissant des pertes encore plus lourdes. Un cessez-le-feu à long terme serait une catastrophe, parce que - comme en témoigne encore l’attentat suicide qui a eu lieu cette semaine Sri Lanka -, les LTTE sont impitoyables, sanguinaires, et répertoriés à juste titre comme une organisation terroriste par l’Union européenne et par les États-Unis. Nous devons faire preuve de détermination dans notre soutien au président Rajapaksa pour ce qui est des efforts qu’il déploie en vue de mettre fin à une insurrection qui n’a fait qu’apporter d’immenses souffrances humaines au Sri Lanka et a fortement retardé le développement économique sur cette belle île. Toutefois, des milliers de civils déplacés innocents restent pris au piège sur une étroite bande côtière. Les civils doivent être autorisés à sortir, afin que l’armée puisse conclure son offensive. C’est répréhensible, mais tout porte à croire que les Tigres utiliseront ces civils comme boucliers humains. Les Tigres sont restés sourds aux appels de la communauté internationale à la reddition et à la création d’un couloir humanitaire temporaire. Il est néanmoins capital, pour éviter de nouvelles effusions de sang, de permettre aux Nations unies et à d’autres organisations d’aménager un passage sûr permettant à ces civils de sortir de la zone de conflit. Le Sri Lanka est conscient de sa propre responsabilité à cet égard et veut éviter les pertes civiles, mais, bien entendu, la patience de l’armée a des limites, et elle redoute que les Tigres ne tentent de s’échapper au moyen d’une opération d’évacuation par la mer, en se mêlant aux civils. Par conséquent, nous soutenons, de ce côté de l’Assemblée, la création d’un couloir humanitaire ainsi qu’un cessez-le-feu immédiat, ou la cessation immédiate des hostilités, mais nous voulons aussi voir la défaite complète des LTTE et l’instauration, sur son territoire, d’un Sri Lanka pacifique, juste et multi-ethnique, où les zones à majorité tamoule jouissent d’une autonomie maximale et où les ressources et le pouvoir fassent l’objet d’un partage équitable dans le cadre d’un État unitaire, le Sri Lanka."@fr8
"Biztos asszony, a Sri Lanka-i brutális civil konfliktus végre a végéhez közeledik. Természetesen túl korai lenne megmondani, hogy ez a Tamil Tigrisek terrorista tevékenységének végét jelenti-e. Természetesen ebben a szakaszban nem szabad támogatnunk egy állandó tűzszünetet, mivel ez lehetővé teszi, hogy a Tigrisek újraszerveződjenek. Véleményem szerint egyetlen lehetőségük, hogy letegyék a fegyvert, vagy katonailag legyőzzék őket, ami több áldozattal jár. Egy tartós tűzszünet katasztrófa lenne, mert – ahogy azt a hét elejei Sri Lanka-i öngyilkos merénylet is bizonyítja – az LTTE könyörtelen, vérszomjas és az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok helyesen állapította meg, hogy terrorista szervezet. Határozottan támogatjuk Rajapaksa elnöknek a felkelés befejezése érdekében tett erőfeszítéseit, amely felkelés csak elmondhatatlan emberi szenvedést hozott Sri Lankának, és ezen a gyönyörű szigeten komolyan hátravetette a gazdasági fejlődést. Ugyanakkor több ezer ártatlan, az országon belül lakóhelyét elhagyni kényszerült civil még mindig csapdában van egy szűk tengerparti sávon. Lehetővé kell tenni ezeknek a civilek a távozását, hogy a hadsereg befejezhesse offenzíváját. Elítélendő, de várható, hogy a Tigrisek ezeket a civileket élő emberi pajzsként használják. A Tigriseknél süket fülekre találtak a nemzetközi közösség arra vonatkozó felhívásai, hogy adják meg magukat és hozzanak létre egy ideiglenes humanitárius folyosót. A további vérfürdők elkerülése érdekében azonban elengedhetetlen, hogy az ENSZ és más szervezetek számára lehetővé tegyék, hogy e civilek konfliktuszónából való távozását megszervezzék. Sri Lanka e tekintetben helyesen ítéli meg saját felelősségét, és el akarja kerülni a civil áldozatokat, de érthető módon a hadsereg türelme véges, és félő, hogy a Tigrisek tengeri evakuálással, a civilekkel keveredve próbálnak meg elmenekülni. Ezért e Ház ezen oldalán támogatjuk egy humanitárius folyosó létrehozását, valamint egy ideiglenes és azonnali tűzszünetet, illetve fegyverszünetet, ugyanakkor látni szeretnénk az LTTE teljes vereségét és helyette egy békés, igazságos és többnemzetiségű Sri Lanka létrehozását, ahol a tamil többségi területeken maximális autonómia uralkodik, valamint az egységes Sri Lanka-i államon belül pártatlanul osztják meg az erőforrásokat és a hatalmat."@hu11
". Signora Commissario, il brutale conflitto civile nello Sri Lanka si sta finalmente avvicinando alla fine. Naturalmente è presto per dire se questo determinerà anche la fine delle attività terroristiche delle Tigri tamil. Non possiamo certamente sostenere un cessate il fuoco permanente a questo stadio, perché potrebbe consentire alle Tigri di riaggregarsi. Dal mio punto di vista l’unica opzione possibile per loro, ora, è quella di deporre le armi, altrimenti saranno sconfitte con mezzi militari, provocando altre vittime. Un cessate il fuoco a lungo termine sarebbe disastroso perché — come ha dimostrato un attentato suicida nello Sri Lanka all’inizio di questa settimana —le Tigri tamil sono spietate, assetate di sangue e giustamente etichettate come organizzazione terroristica dell’Unione europea e dagli Stati Uniti. Dovremmo essere risoluti nel sostenere il presidente Rajapaksa nei suoi sforzi per porre fine a un’insurrezione che ha portato soltanto devastazione allo Sri Lanka, rallentando gravemente lo sviluppo economico di quella magnifica isola. Tuttavia, migliaia di civili innocenti sfollati all’interno del paese rimangono intrappolati in una stretta striscia di costa. I civili devono avere la possibilità di andarsene, in modo che l’esercito possa concludere la propria offensiva. Certo, è riprovevole, ma c’è assolutamente da aspettarsi che le Tigri sfruttino i civili come scudi umani. Le Tigri hanno ignorato gli appelli della comunità internazionale ad arrendersi e a istituire temporaneamente un corridoio umanitario. Tuttavia, permettere che le Nazioni Unite e altre organizzazioni creino un passaggio sicuro per uscire dalla zona di conflitto per i civili è essenziale per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Lo Sri Lanka riconosce le proprie responsabilità in tal senso e vuole evitare che vi siano vittime tra i civili, ma, comprensibilmente, la pazienza dell’esercito ha un limite e c’è la paura che le Tigri tentino di fuggire sfruttando un corridoio di evacuazione via mare, mischiandosi ai civili. Pertanto noi, da questo lato dell’Assemblea, sosteniamo la creazione di un corridoio umanitario e un cessate il fuoco temporaneo immediato o una cessazione delle ostilità, ma vogliamo vedere la totale sconfitta delle Tigri tamil e la nascita di uno Sri Lanka pacifico, giusto e multietnico, dove vi sia la massima autonomia delle aree a maggioranza tamil e una giusta divisione delle risorse e dei poteri, all’interno di uno stato unitario."@it12
"Ponia Komisijos nare, brutalus Šri Lankos pilietinis konfliktas artėja prie pabaigos. Žinoma, būtų pernelyg anksti teigti, kad tai reiškia tamilų tigrų teroristinės veiklos pabaigą. Šiame etape mes neturėtume pritarti nuolatiniam ugnies nutraukimui, jei tai leistų tamilų tigrams persigrupuoti. Mano nuomone, jiems telieka tik sudėti ginklus arba pralaimėti su dar daugiau aukų. Ilgalaikis ugnies nutraukimas būtų klaida, kadangi – kaip parodė savižudžio išpuolis šią savaitę – LTTE nesirenka priemonių, trokšta kraujo ir, kaip teisingai nurodo Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos, yra laikoma viena tarptautinių teroristinių organizacijų. Mes turėtume būti ryžtingi, remdami prezidento Mahindos Rajapaksos pastangas siekiant užbaigti sukilimą, kuris Šri Lankos žmonėms suteikė begalines kančias ir visiškai sustabdė ekonomikos plėtrą šioje puikioje saloje. Vis dėlto tūkstančiai tarptautinių civilių perkeltųjų asmenų lieka įkalinti siaurame kranto ruože. Šiems civiliams turėtų būti leista išvykti tam, kad armija galėtų užbaigti savo puolimą. Tenka apgailestauti, tačiau tikėtina, kad tamilų tigrai naudoja žmones kaip gyvąjį skydą. Jie visuomet buvo kurti tarptautinės bendruomenės prašymams pasiduoti ir sukurti laikiną humanitarinės pagalbos koridorių. Vis dėlto siekiant JT ir kitoms organizacijoms organizuoti saugų civilių pasitraukimą iš konflikto zonos itin svarbu išvengti tolesnio kraujo praliejimo. Šri Lanka šiuo požiūriu pripažįsta savo atsakomybę ir norėtų išvengti civilių gyventojų aukų, tačiau supranta, kad armijos kantrybė gali būti ribota, ir mano, kad dalis tigrų per evakuaciją jūra bandytų pabėgti, įsimaišydami į civilių gyventojų minią. Todėl ši Europos Parlamento pusė pritaria humanitarinio koridoriaus sukūrimui ir laikinam ugnies nutraukimui nedelsiant. Mes taip pat norėtume matyti visišką LTTE kapituliaciją ir taikingos, teisingos, etninės Šri Lankos sukūrimą, suteikiant didžiausią įmanomą autonomiją tamilų daugumai ir užtikrinant lygiateisį išteklių ir galios pasidalijimą vieningoje Šri Lankoje."@lt14
"Komisāres kundze, brutālais civilais konflikts Šrilankā beidzot tuvojas noslēgumam. Protams, ir pāragri minēt, vai tas nozīmēs, ka pārtrauksies “Tamilas tīģeru” teroristiskās darbības. Mums noteikti nedrīkstam atbalstīt ilgstošu pamieru gadījumā, ja tā ietvaros tiek pieļauta “Tamilas tīģeru” pārgrupēšanās. Manuprāt, šobrīd viņu vienīgā iespēja ir nolikt ieročus vai tapt uzvarētiem militārā ceļā, palielinot ievainoto un kritušo skaitu. Ilgtermiņa pamiers būtu postošs risinājums, jo, kā pierāda nedēļas sākumā notikušie pašnāvnieku uzbrukumi Šrilankā, TLET ir cietsirdīgi un asinskāri, un Eiropas Savienības un ASV pamatoti ir klasificējusi to kā teroristu organizāciju. Mums ir jābūt apņēmīgiem, sniedzot atbalstu prezidentam viņa centienos pārtraukt nemierus, kas Šrilankā ir radījuši tās iedzīvotājiem tikai neizmērojamu postu un ievērojami aizkavēja ekonomikas attīstību šajā skaistajā salā. Tomēr tūkstošiem nevainīgas civilās, valsts iekšienē pārvietotās personas joprojām atrodas slazdā šaurā piekrastes rajonā. Šiem civiliedzīvotājiem ir jāatļauj pamest šo teritoriju, lai armija varētu beigt savus uzbrukumus. Tas ir nosodāmi, tomēr sagaidāms, ka “Tamilas tīģeri” izmanto šos civiliedzīvotājus kā dzīvo vairogu. “Tamilas tīģeri” nav klausījušies starptautiskās sabiedrības aicinājumos padoties un izveidot pagaidu humanitārās palīdzības koridoru. Tomēr, lai izvairītos no turpmākiem slaktiņiem, ir būtiski atļaut ANO un citām organizācijām noorganizēt drošu šo civiliedzīvotāju izbraukšanu no konflikta zonas. Šrilanka apzinās savu atbildību šajā sakarā un vēlas izvairīties no turpmākiem civiliedzīvotāju upuriem un ievainotajiem, tomēr saprotams, ka armijas pacietības mērs ir ierobežots un pastāv bailes, ka “Tamilas tīģeri” centīsies izbēgt, izmantojot evakuēšanu ar jūras transportu, iekļaujoties civiliedzīvotāju grupās. Tādēļ mēs, kas atrodamies šajā Parlamenta pusē, atbalstām humanitārās palīdzības koridora izveidošanu un pagaidu un tūlītēju pamieru vai karadarbību pārtraukšanu, tomēr mēs vēlamies redzēt visaptverošu TLET sakāvi, un lai tā vietā stātos mierīga, taisnīga un multietniska Šrilanka, kurā būtu nodrošināta maksimāla autonomija Tamilas majoritātes teritorijām un taisnīga resursu un pilnvaru kopīga izmantošana vienotā Šrilankas valstī."@lv13
"Madam Commissioner, Sri Lanka’s brutal civil conflict is finally nearing its end. Of course it is too early to say whether this will mean the end of terrorist activity by the Tamil Tigers. We certainly should not support a permanent ceasefire at this stage in case it allows the Tigers to regroup. In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties. A long-term ceasefire would be a disaster because – as a suicide attack in Sri Lanka earlier this week demonstrates – the LTTE is ruthless, bloodthirsty and rightly identified as a terrorist organisation by the European Union and the United States. We should be resolute in our support for President Rajapaksa in his efforts to end an insurgency that has only brought untold human misery to Sri Lanka and severely retarded the economic development on that beautiful island. However, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip. These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive. It is reprehensible, but entirely to be expected of the Tigers, that they are exploiting these civilians as human shields. The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor. Nevertheless, allowing the UN and other organisations to arrange safe passage from the conflict zone for these civilians is essential to avoid further bloodbaths. Sri Lanka appreciates its own responsibility in this regard and wants to avoid civilian casualties but, understandably, the army’s patience is limited and fears that the Tigers will seek to escape by a sea evacuation procedure, mixing in with the civilians. Therefore we on this side of the House endorse the establishment of a humanitarian corridor and a temporary and immediate ceasefire or cessation of hostilities, but we also want to see the comprehensive defeat of the LTTE and a peaceful, just and multi-ethnic Sri Lanka established in its place, where there is maximum autonomy to the Tamil majority areas and an equitable sharing of resources and power within a unitary Sri Lankan state."@mt15
". Mevrouw de commissaris, de onmenselijke burgeroorlog in Sri Lanka loopt eindelijk ten einde. Het is natuurlijk te vroeg om te bepalen of dit het einde betekent van de terroristische activiteiten van de Tamil Tijgers. We zouden in deze fase zeker geen permanente wapenstilstand moeten steunen wanneer dat de Tijgers de mogelijkheid zou geven om zich te hergroeperen. Naar mijn mening is hun enige optie nu nog om hun wapens neer te leggen of om militair verslagen te worden met nog meer slachtoffers. Een langdurende wapenstilstand zou een ramp zijn, omdat – zoals een zelfmoordaanslag in Sri Lanka eerder deze week liet zien – de LTTE meedogenloos is, bloeddorstig en terecht als een terroristische organisatie is aangemerkt door de Europese Unie en de Verenigde Staten. We zouden president Rajapaksa resoluut moeten steunen in zijn pogingen om een einde te maken aan een oproer dat voor Sri Lanka alleen maar heeft gezorgd voor barre ellende en een ernstig vertraagde economische ontwikkeling op dat prachtige eiland. Echter, duizenden ontheemde burgers zitten nog steeds gevangen op een smalle kuststrook. Deze burgers moeten de kans krijgen om te ontvluchten, zodat het leger zijn aanval kan afronden. Het is afkeurenswaardig dat ze deze burgers als menselijk schild gebruiken, maar dit was helemaal te verwachten van de Tijgers. De Tijgers waren doof voor de oproepen vanuit de internationale gemeenschap om zich over te geven en een tijdelijke humanitaire doorgang te bewerkstelligen. Niettemin is het essentieel dat het de VN en andere organisaties wordt toegestaan om voor deze burgers voor een veilige doorgang uit de gevechtszone te zorgen om verder bloedvergieten te voorkomen. Sri Lanka is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid in dit verband en wil burgerslachtoffers voorkomen, maar het is begrijpelijk dat het leger niet kan blijven toekijken en vreest dat de Tijgers door een zee-evacuatieprocedure zullen proberen te ontsnappen en zich te vermengen met de burgers. Daarom zijn we het aan deze kant van het Parlement eens over de vestiging van een humanitaire doorgang en een tijdelijk en onmiddellijk staakt-het-vuren of beëindiging van de vijandelijkheden, maar we willen ook zien dat de LTTE absoluut wordt verslagen en hiervoor een vreedzaam, rechtvaardig en multi-entnisch Sri Lanka in de plaats komt, waar de gebieden met een Tamil-meerderheid maximale autonomie genieten en de hulpbronnen en macht eerlijk worden verdeeld binnen een Srilankaanse eenheidsstaat."@nl3
"Pani komisarz! Brutalny konflikt domowy na Sri Lance nareszcie ma się ku końcowi. Oczywiście jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy będzie to oznaczało koniec działań terrorystycznych ze strony Tamilskich Tygrysów. Z pewnością nie powinniśmy popierać trwałego zawieszenia broni na tym etapie, by nie dopuścić do przegrupowania Tygrysów. Moim zdaniem mogą oni albo złożyć broń, albo zostać pokonani militarnie przy jeszcze większej liczbie ofiar. Długoterminowe zawieszenie broni byłoby katastrofą, ponieważ – jak pokazuje atak samobójczy na Sri Lance na początku tego tygodnia – LTTE jest organizacją bezwzględną, rządną krwi i słusznie określaną przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone mianem terrorystycznej. Powinniśmy zdecydowanie poprzeć wysiłki prezydenta Rajapaksy zmierzające do zakończenia rebelii, która przynosi Sri Lance tylko niewysłowione cierpienie i poważne opóźnienie rozwoju gospodarczego na tej pięknej wyspie. Tysiące niewinnych cywilów – wewnętrznych uchodźców wciąż jednak pozostaje uwięzionych w wąskim pasie przybrzeżnym. Tej ludności cywilnej należy umożliwić ucieczkę, aby armia mogła dokończyć ofensywę. Tygrysy wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. To naganne, ale można się było tego po nich spodziewać. Są oni głusi na wezwania społeczności międzynarodowej do złożenia broni i ustanowienia tymczasowego korytarza dla pomocy humanitarnej. Umożliwienie ONZ i innym organizacjom zorganizowania bezpiecznego wyjścia tej ludności ze strefy walk jest jednak niezbędne dla uniknięcia dalszego przelewu krwi. Sri Lanka rozumie własną odpowiedzialność w tym względzie i chce uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej, ale – co zrozumiałe – cierpliwość armii jest ograniczona, a ponadto istnieją obawy, że Tygrysy będą próbować uciec przy okazji ewakuacji drogą morską, wtapiając się w ludność cywilną. Dlatego w imieniu mojej części Izby popieram utworzenie korytarza humanitarnego i doprowadzenie do natychmiastowego, przejściowego zawieszenia broni lub do zaprzestania walk, choć chcemy także doprowadzić do pełnego zwycięstwa nad LTTE i do powstania pokojowego, sprawiedliwego i wieloetnicznego unitarnego państwa Sri Lanki, zbudowanego na miejscu LTTE i cieszącego się maksymalną autonomią obszarów większości tamilskiej oraz równym podziałem zasobów i uprawnień."@pl16
"Senhora Comissária, o conflito civil brutal que assola o Sri Lanka está finalmente a chegar ao fim. Claro que é muito cedo para dizer se isto representará o fim das acções terroristas dos Tigres Tamil. Obviamente que, nesta fase, não devemos apoiar um cessar-fogo permanente, na medida em que poderá ser uma forma de os Tigres se reagruparem. Na minha opinião, a sua única opção agora é deporem as armas, ou serem derrotados militarmente com mais baixas ainda. Um cessar-fogo a longo prazo seria uma catástrofe porque – como um ataque suicida no Sri Lanka no início desta semana demonstra – os LTTE são impiedosos, sedentos de sangue e são identificados, e correctamente, como uma organização terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Devemos ser determinados no apoio ao Presidente Mahinda Rajapaksa pelos seus esforços para pôr fim a uma insurreição que só veio trazer um sofrimento indescritível à população do Sri Lanka e atrasou gravemente o desenvolvimento económico desta lindíssima ilha. Contudo, milhares de pessoas deslocadas internamente continuam encurralados numa estreita faixa costeira. É preciso deixar que estes civis abandonem a zona de combate para que o exército possa concluir a sua ofensiva. É lamentável, mas perfeitamente previsível tratando-se dos Tigres, que eles estejam a usar estes civis como escudos humanos. Os Tigres têm feito ouvidos de mercador aos apelos da comunidade internacional para cederem e criarem um corredor humanitário temporário. Não obstante, permitir que as Nações Unidas e outras organizações encontrem uma forma segura de a população civil abandonar a zona de combate é essencial para evitar mais sangue derramado. O Sri Lanka reconhece a sua própria responsabilidade a este respeito e quer evitar baixas civis, mas, o que é compreensível, a paciência do exército tem limites, além de que se receia que os Tigres procurem escapar através de um processo de evacuação por mar, misturando-se com os civis. Por conseguinte, nós, nesta ala do Parlamento, aprovamos a criação de um corredor humanitário e de um cessar-fogo temporário e imediato ou a cessação das hostilidades, mas também queremos uma derrota alargada dos LTTE e, no seu lugar, um Sri Lanka pacífico, justo e multiétnico, onde haja uma autonomia máxima para as áreas maioritariamente Tamil e uma partilha justa de recursos e poder dentro de um Estado do Sri Lanka unitário."@pt17
"Doamnă comisar, conflictul civil brutal din Sri Lanka se apropie în cele din urmă de final. Desigur, este prea devreme pentru a spune dacă aceasta va însemna încetarea activităţii teroriste a grupării Tigrilor Tamil. Cu siguranţă nu trebuie să sprijinim încetarea permanentă a focului în această etapă în cazul în care acest lucru le permite Tigrilor să se regrupeze. În opinia mea, singura lor opţiune în acest moment este să depună armele sau să fie înfrânţi pe cale militară, ceea ce ar presupune mai multe victime. O încetare a focului pe termen lung ar fi un dezastru, deoarece - după cum ne demonstrează atacul sinucigaş din Sri Lanka de la începutul acestei săptămâni - gruparea TETE este nemiloasă, este însetată de sânge şi este pe bună dreptate identificată drept organizaţie teroristă de către Uniunea Europeană şi de către Statele Unite. Trebuie să fim fermi în acordarea sprijinului nostru preşedintelui Rajapaksa în eforturile sale de a pune capăt insurgenţei care a adus numai suferinţă umană pentru Sri Lanka şi care a întârziat sever dezvoltarea economică pe acea frumoasă insulă. Cu toate acestea, mii de civili nevinovaţi strămutaţi rămân încă prinşi pe o fâşie îngustă de coastă. Acestor civili trebuie să li se permită să plece, astfel încât armata să îşi poată încheia ofensiva. Este reprobabil, dar în totalitate de aşteptat din partea grupării Tigrilor să exploateze civilii ca scuturi umane. Tigrii nu au ascultat apelurile lansate de comunitatea internaţională de a se preda şi de a constitui un coridor umanitar temporar. Cu toate acestea, este esenţial să se acorde permisiunea Naţiunilor Unite şi altor organizaţii de a asigura plecarea în siguranţă din zona de conflict a civililor, pentru evitarea băilor de sânge. Sri Lanka apreciază responsabilitatea proprie în această privinţă şi doreşte să evite producerea de victime în rândul civililor, dar, aşa cum este de înţeles, răbdarea armatei are o limită şi există teama că Tigrii vor încerca să scape cu ajutorul procedurii de evacuare pe apă, amestecându-se cu civilii. Astfel, noi, cei de pe această parte a baricadei, aprobăm constituirea unui coridor umanitar şi o încetare temporară şi imediată a focului sau încetarea ostilităţilor, însă dorim să vedem înfrângerea grupării TETE şi, în locul ei, stabilită o Sri Lanka paşnică, dreaptă şi multietnică, unde să existe autonomie maximă pentru zonele majoritare Tamil şi o împărţire echitabilă a resurselor şi puterii în cadrul unui stat unitar."@ro18
"Vážená pani komisárka, brutálny civilný konflikt na Srí Lanke sa konečne blíži ku koncu. Ešte je samozrejme príliš skoro hovoriť, že to bude znamenať koniec teroristickej činnosti Tamilských tigrov. Určite by sme nemali podporovať trvalé prímerie v tejto fáze, pokiaľ to Tigrom umožní preskupiť sa. Podľa mňa majú teraz len dve možnosti: zložiť zbrane alebo sa nechať poraziť vojensky s ešte väčšími stratami na životoch. Dlhodobé prímerie by bolo katastrofou, lebo – ako dokazuje aj samovražedný útok na Srí Lanke, ktorý sa udial tento týždeň – LTTE sú bezcitní a krvilační, preto je správne, že ich Európska únia a Spojené štáty označili za teroristickú organizáciu. Mali by sme rezolútne podporiť pána prezidenta Rajapaksu v jeho úsilí ukončiť povstanie, ktoré Srí Lanke prinieslo akurát nevýslovnú ľudskú biedu a kriticky spomalilo hospodársky vývoj na tomto prekrásnom ostrove. Tisícky nevinných civilistov vysídlených v rámci štátu sú však stále v pasci úzkeho pobrežného pásma. Týmto civilistom sa musí umožniť odísť, aby mohla armáda skončiť svoju ofenzívu. Tigri nehanebne používajú týchto civilistov ako ľudské štíty, čo sa však od nich dalo očakávať. Sú hluchí k výzvam od medzinárodného spoločenstva, aby sa vzdali a zriadili dočasný humanitárny koridor. Ak chceme zabrániť ďalšiemu krviprelievaniu, musíme OSN a ostatným organizáciám umožniť, aby zabezpečili bezpečný odchod týchto civilistov z bojovej zóny. Srí Lanka uznáva vlastnú zodpovednosť v tomto ohľade a chce zabrániť civilným obetiam, ale trpezlivosť armády má pochopiteľné svoje medze a armáda sa obáva, že Tigri sa pokúsia uniknúť v rámci evakuácie po mori, čím by sa pomiešali s civilistami. My na tejto strane Parlamentu preto podporujeme zriadenie humanitárneho koridoru a dočasné a okamžité prímerie alebo zastavenie ozbrojeného konfliktu, ale tiež chceme byť svedkami komplexnej porážky LTTE a vzniku mierumilovnej, spravodlivej a multietnickej Srí Lanky, kde majú väčšinové tamilské oblasti maximálnu autonómiu a zdroje a moc sa spravodlivo delia v rámci jednotného srílanského štátu."@sk19
". – Gospa komisarka, kruta državljanska vojna na Šrilanki se končno bliža koncu. Seveda je prezgodaj reči, ali bo to pomenilo tudi konec terorističnih dejavnosti Tamilskih tigrov. Zagotovo v tem trenutku ne bi smeli podpreti trajne prekinitve ognja, če bo to omogočilo pregrupiranje tigrov. Moje mnenje je, da je njihova edina možnost v tem trenutku, da položijo orožje ali pa da jih porazi vojska in tako utrpijo še več žrtev. Dolgoročna prekinitev ognja bi pomenila katastrofo, ker je – kot je na začetku tega tedna dokazal samomorilski napad na Šrilanki - organizacija LTTE neusmiljena in željna krvi in ker so jo Evropska unija in Združene države upravičeno opredelile kot teroristično organizacijo. Odločno bi morali podpreti predsednika Radžapakšo v njegovih prizadevanjih, da ustavi upor, ki je povzročil samo neizmerno bedo ljudi na Šrilanki in je močno zavrl gospodarski razvoj na tem lepem otoku. Vendar pa je na tisoče nedolžnih civilov oziroma notranje razseljenih ljudi (IDP) še vedno ujetih na ozkem obalnem pasu. Tem civilom je treba omogočiti, da zapustijo to območje, da bi vojska lahko končala ofenzivo. Nedopustno je, da tigri te civile izkoriščajo kot živi ščit, vendar pa to od njih lahko pričakujemo. Tigri so bili gluhi za pozive mednarodne skupnosti, naj se predajo in oblikujejo začasni humanitarni koridor. Kljub temu je za izogibanje nadaljnjemu prelivanju krvi nujno, da ZN in drugim organizacijam omogoči, da za te civile uredijo varen umik z območja spopadov. Šrilanka se zaveda svoje dolžnosti v tej zvezi in se želi izogniti civilnim žrtvam, toda potrpljenje vojske ima svoje meje in obstaja bojazen, da bodo tigri postopek evakuacije po morju poskusili izkoristiti za pobeg tako, da se bodo pomešali med civile. Zato na tej strani Parlamenta podpiramo oblikovanje humanitarnega koridorja ter začasno in takojšnjo prekinitev ognja ali prenehanje sovražnosti, vendar želimo videti tudi dokončen poraz organizacije LTTE ter mirno, pravično in multietnično Šrilanko, ustanovljeno na lastnem ozemlju, kjer bi območja z večinskim tamilskim prebivalstvom imela največjo avtonomijo in bi enakovredno delila vire in zmogljivosti znotraj enotne šrilanške države."@sl20
"Fru kommissionsledamot! Det brutala inbördeskriget i Sri Lanka närmar sig äntligen ett slut. Självklart är det fortfarande för tidigt att säga om det kommer att innebära slutet för Tamilska befrielsetigrarnas (LTTE) terrorverksamhet. Vi bör absolut inte stödja ett permanent eldupphör i detta skede om det ger Tamilska tigrarna möjlighet att omgruppera sig. Enligt min mening är deras enda alternativ nu att lägga ned sina vapen eller lida ett militärt nederlag vilket kommer att kräva fler dödsoffer. Ett långsiktigt eldupphör vore katastrofalt – det framgår av självmordattacken i Sri Lanka tidigare i veckan – eftersom LTTE är hänsynslösa, blodtörstiga och med rätta har utpekats som en terrororganisation av både EU och Förenta staterna. Vi måste beslutsamt stödja president Mahinda Rajapaksa i hans ansträngningar för att få ett slut på den revolt som bara har vållat Sri Lanka ett oerhört humanitärt lidande och allvarligt bromsat den ekonomiska utvecklingen på denna vackra ö. Tusentals oskyldiga civila internflyktingar är emellertid fortfarande instängda i en smal strandenklav. Dessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv. Det är förkastligt, men bara vad man kan förvänta sig av de tamilska tigrarna, att de utnyttjar dessa civila som mänskliga sköldar. Tigrarna har vägrat att lyssna till världssamfundets vädjanden om att de ska ge upp och upprätta en tillfällig humanitär korridor. Det är dock nödvändigt att FN och andra organisationer ges möjlighet att organisera en trygg evakuering från stridsområdet för dessa civila, för att undvika ytterligare blodbad. Sri Lanka inser att man har ett eget ansvar i det avseendet och vill undvika civila dödsoffer, men arméns tålamod är förståeligt nog begränsat och man fruktar att LTTE ska försöka komma undan vid ett evakueringsförfarande sjövägen, genom att beblanda sig med civilbefolkningen. Därför stöder vi i den här delen av kammaren förslaget om att upprätta en humanitär korridor och ett tillfälligt och omedelbart eldupphör eller inställande av fientligheterna, men vi vill också att LTTE ska besegras fullständigt och ersättas av ett fredligt, rättvist och multietniskt Sri Lanka, med största möjliga självstyre för de områden där den tamilska befolkningen är i majoritet och en rättvis fördelning av resurser och maktbefogenheter inom ramen för en enhetlig lankesisk stat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"Mahinda Rajapaksa"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph