Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-471"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.41.3-471"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I thank the Commissioner for that response. I am sure you are right, Commissioner, that figures can mean many things and we need to look very carefully at them. But of course, today we are looking at the Court of Auditors, so we have to look at the figures. I sometimes wish we would look at people rather than figures, but we agree ‘no wealth without health’. That is not just a slogan but a reality in so many low-income countries. We agree that the Court of Auditors says only 5.5% of EDF funding is going to health, whereas the European Union’s policy – and Parliament’s policy – is that 35% should be spent on health and education. There is a wrong figure there, and it may well not be as bad as that figure suggests. Nevertheless, it shows we have got to do a lot better, and that involves cooperation – if I can use that term – with the 15% pledge enshrined in the Abuja Declaration by the countries themselves. However, Commissioner, I want to come back to the people. Go to Mali and see the diabetes out of control and look at the cost to families: over 30% of their family income spent on insulin, if they have to buy it – and they do have to buy it. Go to Chad and ask about the mental health services, and they will tell you that they used to have them before the civil war. Go anywhere in Africa and see the inhumane treatment of people with epilepsy, whereas for a few cents, we could make most of them seizure-free. Go anywhere in Africa and see the AIDS orphans and see and meet the grandparents trying to raise the grandchildren because the parents are dead. The statistics are there. We know that in the Americas, 14% of the world’s population has 10% of the global burden of disease and 42% of the health workers. Sub-Saharan Africa has 11% of the world’s population, 25% of the global burden of disease and 3% of the health workers. It reflects the debate that we had earlier. But we have to look at those things because you cannot have health without health services, without health workers and without health education. We also have to look at some of the projects that we are embarking on. It is not just TB, AIDS and malaria, but all the other diseases. It is the neglected diseases, for which the Commission stands proud with its cooperation with the pharmaceutical companies on that initiative to bring help to people in need of those medicines. We have to look at the causes of ill health, and the debates this evening have centred round those. Only if we pull all these things together will the statistics add up – and that means the people will add up. What we do better will help people to be better, and then their economies could be better too."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, děkuji paní komisařce za tuto odpověď. Jsem si jistý, paní komisařko, že máte pravdu. Čísla mohou mít mnoho významů a je třeba, abychom se jimi pečlivě zabývali. Ale samozřejmě dnes se zabýváme Účetním dvorem, takže se musíme zabývat čísly. Někdy si přeji, abychom se zabývali lidmi místo čísly, ale shodneme se, že „bez bohatství není zdraví“. V tolika zemích s nízkými příjmy to není pouhý slogan, ale realita. Souhlasíme s výrokem Účetního dvora, že pouze 5,5 % finančních zdrojů ERF jde do oblasti zdravotnictví, zatímco podle politiky Evropské unie – a politiky Parlamentu – by se mělo na zdraví a vzdělávání vynakládat 35 %. Je tam špatné číslo a možná to není až tak špatné, jak by se mohlo zdát podle tohoto čísla. Ukazuje ale, že se musíme mnohem víc snažit, a k tomu patří také spolupráce – pokud mohu použít tento termín – s 15% závazkem, který do Abujské deklarace pečlivě uložily tyto země samotné. Rád bych se ale, paní komisařko, vrátil k lidem. Jeďte na Mali a podívejte se tam na cukrovku, která se vymkla kontrole, a také na to, kolik to stojí rodiny: víc než 30 % jejich rodinných příjmů vynaložených na inzulin, pokud si ho musí kupovat – a oni si ho kupovat musí. Jeďte do Čadu a zeptejte se na služby duševního zdraví a oni vám řeknou, že je dřív, před občanskou válkou, měli. Jeďte kamkoliv do Afriky a sledujte nelidské zacházení s lidmi trpícími epilepsií, zatímco za pár centů bychom většině z nich mohli ulevit od záchvatů. Jeďte kamkoliv do Afriky a podívejte se na sirotky, které za sebou zanechal AIDS, a běžte se podívat na prarodiče a setkejte se s těmi, kteří se snaží vychovat svá vnoučata, protože rodiče jsou mrtví. Statistiky existují. Víme, že v obou Amerikách 14 % světové populace nese 10 % celosvětové zátěže v podobě nemocí a má 42 % pracovníků ve zdravotnictví. Subsaharská Afrika má 11 % světové populace, nese 25 % celosvětové zátěže v podobě nemocí a má 3 % pracovníků ve zdravotnictví. To odráží naši dřívější rozpravu. Musíme se ale těmito záležitostmi zabývat, protože nemůžete mít zdraví bez zdravotnických služeb, bez zdravotníků a bez zdravotnického vzdělání. Musíme se také zabývat některými projekty, do kterých se pouštíme. Není to jenom tuberkulóza, AIDS a malárie, ale také všechny ostatní nemoci. Jsou to právě opomíjené nemoci, za kterými Komise hrdě stojí prostřednictvím své spolupráce s farmaceutickými společnostmi na této iniciativě, jejímž cílem je přinášet pomoc lidem, kteří tyto léky potřebují. Musíme se zabývat příčinami špatného zdraví a rozpravy dnešního večera se na to soustředily. Statistiky budou dávat smysl, pouze když všechny tyto věci dáme dohromady – a to znamená, že lidé budou dávat smysl. To, co uděláme lépe, pomůže lidem, aby byli zdravější, a pak by mohly být zdravější i jejich ekonomiky."@cs1
"Fru formand! Jeg takker kommissæren for hendes svar. Jeg er sikker på, fru kommissær, at tal kan betyde mange ting, og at vi er nødt til at se meget nøje på dem. Men i dag ser vi naturligvis på Revisionsretten, så vi er nødt til at se på tallene. Nogle gange ville jeg ønske, at vi kunne se på mennesker i stedet for på tal, men vi er enige om, at "der er ingen velstand uden sundhed". Det er ikke kun et slogan, men en realitet i mange lavindkomstlande. Vi er enige om, at Revisionsretten siger, at kun 5,5 % af EUF-midlerne går til sundhed, selv om det er EU's – og Parlamentets politik – at 35 % bør bruges på sundhed og uddannelse. Der er et forkert tal her, og det står måske ikke så slemt til, som tallet lader antyde. Det viser imidlertid, at vi er nødt til at gøre det meget bedre, og det indebærer samarbejde – hvis jeg kan bruge det ord – med det løfte om 15 %, som landene selv har fastsat i Abuja-erklæringen. Nu vil jeg dog vende tilbage til menneskene. Tag til Mali og se, hvordan diabetes er ude af kontrol, og se på omkostningerne for familierne: Over 30 % af familiernes indkomst bliver brugt på insulin, hvis de er nødt til at tage det - og de er nødt til at tage det. Tag til Chad og spørg til de mentale sundhedstjenester, og de vil fortælle Dem, at de plejede at have dem før borgerkrigen. Tag til et hvilken som helst sted i Afrika og se den umenneskelige behandling af mennesker med epilepsi, hvor vi med et par få cent kunne gøre dem anfaldsfrie. Tag til et hvilket som helst sted i Afrika og se de børn, der er blevet forældreløse på grund af aids, og mød de bedsteforældre, der forsøger at opfostre børnebørnene, fordi forældrene er døde. Statistikkerne er der. Vi ved, at Nord-, Syd- og Mellemamerika, der har 14 % af verdens befolkning, bærer 10 % af den globale sygdomsbyrde og råder over 42 % af sundhedspersonalet. I Afrika syd for Sahara bor 11 % af verdens befolkning, og de bærer 25 % af den globale sygdomsbyrde og råder over 3 % af sundhedspersonalet. Det afspejler den drøftelse, vi havde tidligere. Men vi er nødt til at se på disse ting, for man kan ikke have sundhed uden sundhedstjenester, uden sundhedspersonale og uden sundhedsuddannelse. Vi er også nødt til at se på nogle af de projekter, vi er gået i gang med. Det drejer sig ikke kun om tuberkulose, aids og malaria, men om alle de andre sygdomme. Det er oversete sygdomme, hvor Kommissionen er stolt over sit samarbejde med lægemiddelvirksomhederne om initiativet om at hjælpe de mennesker, der har brug for disse lægemidler. Vi er nødt til at se på årsagerne til sygdommene, og drøftelserne her til aften har fokuseret på disse. Det er kun, hvis vi stykker alle disse ting sammen, at statistikkerne stemmer – og det betyder, at folk vil gøre deres. Det, som vi gør bedre, vil hjælpe folk med at blive bedre, og deres økonomier ville derfor også blive bedre."@da2
"Frau Präsidentin! Ich danke der Frau Kommissarin für diese Antwort. Ich bin sicher, Sie haben recht, Frau Kommissarin, dass Zahlen vieles bedeuten können und wir sie genau anschauen müssen. Heute jedoch geht es natürlich um den Bericht des Rechnungshofes, und deshalb müssen wir die Zahlen anschauen. Manchmal wäre es mir lieber, wir würden auf Menschen schauen, anstatt auf Zahlen, aber der Grundsatz „kein Reichtum ohne Gesundheit“ stimmt natürlich. Das ist nicht nur ein Slogan, sondern Realität in so vielen armen Ländern. Wir stimmen zu, wenn der Rechnungshof sagt, dass nur 5,5 % der EEF-Mittel in die Gesundheit fließen, wogegen laut Politik der Europäischen Union und des Parlaments 35 % für Gesundheit und Bildung aufgewendet werden sollten. Das ist eine falsche Zahl, und vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es jetzt klingt. Trotzdem wird deutlich, dass wir bedeutend mehr tun müssen, und das schließt die Kooperation – wenn ich diesen Begriff verwenden darf – mit den 15 % ein, die die Länder laut Verpflichtung der Abuja-Erklärung selbst aufbringen müssen. Ich möchte jedoch, Frau Kommissarin, noch einmal auf die Menschen zurückkommen. Schauen wir nach Mali, wo es enorm viele Diabetesfälle gibt, und betrachten wir die Kosten, die dadurch den Familien entstehen: Über 30 % des Familieneinkommens wird für Insulin verwendet. Schauen wir in den Tschad und fragen nach medizinischen Leistungen bei psychischen Erkrankungen. Laut Aussagen der Menschen gab es diese vor dem Bürgerkrieg. Schauen wir im übrigen Afrika auf die unmenschliche Behandlung von Epileptikern, von denen die meisten für wenige Cent anfallfrei sein könnten. Schauen wir im restlichen Afrika auf die AIDS-Waisen und die Großeltern, die versuchen, ihre Enkelkinder großzuziehen, weil die Eltern bereits gestorben sind. Die Statistiken liegen vor. Wir wissen, dass in Amerika 14 % der Weltbevölkerung leben, auf die 10 % der globalen Krankheitslast entfallen und 42 % der medizinischen Fachkräfte kommen. In den Ländern südlich der Sahara leben 11 % der Weltbevölkerung mit 25 % der globalen Krankheitslast und 3 % der medizinischen Fachkräfte. Dies spiegelt das wider, was wir bereits früher gesagt haben. Wir müssen uns aber damit befassen, da es keine Gesundheit ohne Gesundheitsleistungen, ohne medizinische Fachkräfte und ohne Gesundheitserziehung gibt. Schauen wir auch auf einige der Projekte, an denen wir gegenwärtig arbeiten. Es geht hierbei nicht um Tuberkulose, AIDS und Malaria, sondern um alle anderen Krankheiten. Es geht um Krankheiten, die zu wenig beachtet werden. Die Kommission kann stolz sein, dass sie mit den Pharmaunternehmen an einer Initiative zusammenarbeitet, aufgrund derer die Menschen, die entsprechende Medikamente brauchen, damit auch versorgt werden. Schauen wir auf die Krankheitsursachen, und die heutige Aussprache ging ja darum. Nur wenn wir diese Dinge zusammen in Angriff nehmen, können wir die Statistik auswerten und etwas für die Menschen tun. Alles, was wir besser machen, hilft den Menschen und auch ihrer Wirtschaft."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για την απάντησή της. Είμαι σίγουρος ότι έχετε δίκιο, κυρία Επίτροπε, πως τα στοιχεία μπορούν να έχουν πολλές σημασίες και πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Αλλά βεβαίως, σήμερα εξετάζουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο και έτσι πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία. Ορισμένες φορές εύχομαι να εξετάζαμε τα πρόσωπα και όχι τους αριθμούς, αλλά συμφωνούμε ότι «δεν υπάρχει ευημερία χωρίς υγεία». Δεν πρόκειται μόνο για ένα σλόγκαν αλλά για μια πραγματικότητα σε τόσες πολλές χώρες με χαμηλά εισοδήματα. Συμφωνούμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι μόνο το 5,5% της χρηματοδότησης του ΕΤΑ προορίζεται για την υγεία, ενώ η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και του Κοινοβουλίου – είναι ότι το 35% θα πρέπει να δαπανάται για την υγεία και την εκπαίδευση. Υπάρχει ένα λανθασμένο στοιχείο σε αυτό το σημείο και μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο άσχημα όσο δείχνουν οι αριθμοί. Ωστόσο, φανερώνουν ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλά πράγματα και αυτό αφορά συνεργασία - αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο - με την εξασφάλιση του 15% που υποστηρίζεται στη Διακήρυξη της Αμπούτζα από τις ίδιες τις χώρες. Ωστόσο, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα των ανθρώπων. Πηγαίνετε στο Μάλι και δείτε τον διαβήτη να βρίσκεται εκτός ελέγχου και αναλογιστείτε το κόστος για τις οικογένειες: πάνω από το 30% του οικογενειακού εισοδήματος δαπανάται στην ινσουλίνη, αν χρειάζεται να την αγοράσουν – και χρειάζεται πράγματι να την αγοράσουν. Πηγαίνετε στο Τσαντ και ρωτήστε για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και θα σας πουν ότι παρέχονταν τέτοιες υπηρεσίες πριν από τον εμφύλιο πόλεμο. Πηγαίνετε οπουδήποτε στην Αφρική και θα δείτε την απάνθρωπη μεταχείριση των επιληπτικών ατόμων, ενώ έναντι μερικών μόλις λεπτών, θα μπορούσαμε να απαλλάξουμε τους περισσότερους από αυτούς από τις κρίσεις επιληψίας. Πηγαίνετε οπουδήποτε στην Αφρική και δείτε τα ορφανά του AIDS και δείτε και συναντήστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες που προσπαθούν να μεγαλώσουν τα εγγόνια τους γιατί οι γονείς τους έχουν πεθάνει. Οι στατιστικές είναι εκεί. Γνωρίζουμε ότι στην Αμερικανική ήπειρο, το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού φέρει το 10% του παγκόσμιου βάρους ασθενειών και το 42% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η Υποσαχάρια Αφρική έχει το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου βάρους των ασθενειών και το 3% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Κάτι τέτοιο αντανακλά τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα. Πρέπει όμως να τα εξετάσουμε όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει υγεία χωρίς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς εργαζομένους στον τομέα της υγείας και χωρίς εκπαίδευση στον τομέα της υγείας. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε ορισμένα από τα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουμε. Δεν πρόκειται μόνο για τη φυματίωση, το AIDS και την ελονοσία, αλλά και για όλες τις άλλες ασθένειες. Πρόκειται για τις παραμελημένες ασθένειες, για τις οποίες η Επιτροπή είναι περήφανη για τη συνεργασία της με τις φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ώστε να παρέχεται βοήθεια στα άτομα που έχουν ανάγκη τα φάρμακα αυτά. Πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες της κακής υγείας και οι αποψινές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο θέμα αυτό. Μόνο αν συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, θα είναι σωστά τα στατιστικά στοιχεία – και θα βελτιωθεί και η κατάσταση των ανθρώπων. Αν βελτιωθούμε, θα βοηθήσουμε τα άτομα να είναι καλύτερα και έτσι στη συνέχεια θα βελτιωθούν και οι οικονομίες τους."@el10
"Señora Presidenta, agradezco a la señora Comisaria su respuesta. Estoy seguro de que usted está en lo cierto, señora Comisaria, al decir que las cifras pueden representar muchas cosas y que hemos de observarlas atentamente. Pero, claro, hoy miramos hacia el Tribunal de Cuentas, así que tenemos que observar las cifras. A veces me gustaría que observáramos personas en vez de cifras, pero estamos de acuerdo en que «no hay riqueza sin salud». No se trata solo de un eslogan sino de una realidad en muchos países de renta baja. Estamos de acuerdo en que el Tribunal de Cuentas dice que solo el 5,5 % de la financiación del FED se destina a sanidad, mientras el programa de la Unión Europea —y el programa del Parlamento— dice que el 35 % debería gastarse en sanidad y educación. Ahí hay una cifra incorrecta y puede que no sea tan grave como parece indicar dicha cifra. No obstante, muestra que debemos mejorar mucho y eso conlleva cooperación —si se me permite usar ese término— con el compromiso del 15 % englobado en la Declaración de Abuja por los propios países. Sin embargo, señora Comisaria, quisiera volver a referirme a la gente. Vaya a Mali y vea la diabetes descontrolada y vea el coste que tiene en las familias: más del 30 % de los ingresos de las familias se gasta en insulina, si tienen que comprarla —y de hecho tienen que comprarla—. Vaya a Chad y pregunte por los servicios de salud mental y le dirán que existían antes de la guerra civil. Vaya a cualquier parte de África y vea el trato tan inhumano que recibe la gente con epilepsia, mientras por unos pocos céntimos, podríamos liberarlos de sus ataques. Vaya a cualquier parte de África y vea a los huérfanos del SIDA, y vea y conozca a los abuelos que intentan criar a sus nietos porque los padres han muerto. Las estadísticas están ahí. Sabemos que, en el continente americano, ese 14 % de la población mundial tiene el 10 % de la carga mundial de morbilidad y el 42 % de los trabajadores sanitarios. El África subsahariana cuenta con el 11 % de la población mundial, el 25 % de la carga mundial de morbilidad y el 3 % de los trabajadores sanitarios. Esto refleja el debate que tuvimos antes. Pero tenemos que observar todo esto porque no se puede tener salud sin servicios sanitarios, sin trabajadores sanitarios ni sin educación sanitaria. También hemos de observar algunos de los proyectos que estamos emprendiendo. No se trata solamente de tuberculosis, SIDA y malaria, sino de todas las demás enfermedades. Se trata de las enfermedades desatendidas, por las que la Comisión se enorgullece con su cooperación con las empresas farmacéuticas sobre esa iniciativa de llevar ayuda a la gente que necesita esas medicinas. Debemos estudiar las causas de las enfermedades, alrededor de las cuales se han centrado los debates de esta tarde. Solo si tenemos en cuenta todos estos aspectos, tendrán sentido las estadísticas —lo cual quiere decir que la gente les verá sentido—. Lo que mejor hagamos ayudará a la gente a mejorar, y así sus economías podrán también ser mejores."@es21
"Proua juhataja, tänan volinikku vastuse eest. Volinik, ma olen teiega nõus, et arvud võivad tähendada eri asju ja et me peame neid väga põhjalikult käsitlema. Kuid täna vaatame loomulikult Euroopa Kontrollikoja andmeid ja seega peame neid arve uurima. Vahel ma soovin, et vaataksime pigem inimesi kui arve, kuid oleme nõus, et ilma terviseta pole jõukust. See ei ole pelgalt hüüdlause, vaid reaalsus väga paljudes väikese sissetulekuga riikides. Jah, Euroopa Kontrollikoda märgib, et vaid 5,5% Euroopa Arengufondi rahalistest vahenditest suunatakse tervishoiusektorisse, samas kui Euroopa Liidu ja ka Euroopa Parlamendi poliitika näeb ette, et tervishoidu ja haridusse tuleks suunata 35%. Tegemist on vale arvuga ja võib vabalt olla, et olukord pole nii halb, kui sellest arvust paistab. Sellegipoolest näitab see, et peame suutma teha palju rohkem, ja see hõlmab koostööd – kui tohin seda mõistet kasutada –, et saavutada 15% lubadus, mille riigid ise Abuja deklaratsioonis võtsid. Lugupeetud volinik, ma tulen oma jutuga siiski tagasi inimeste juurde. Minge Malisse ja vaadake, kuidas suhkurtõbi on seal kontrolli alt väljunud ja milliseid kulusid see perekondadele kaasa toob: enam kui 30% perekonna sissetulekust kulub insuliinile, kui seda peab ostma – ja ostmata jätta ju ei saa. Minge Tšaadi ja küsige, millised on sealsed vaimse tervise teenused, ning te saate teada, et sedalaadi teenuseid osutati enne kodusõda. Minge ükskõik kuhu Aafrikas ja te näete epilepsia käes kannatavate inimeste ebainimlikku kohtlemist, samas kui vaid mõne sendi eest saaksime enamikku neist säästa epilepsiahoogudest. Minge ükskõik kuhu Aafrikas ja kohtuge AIDSi tõttu orvuks jäänute ja nende vanavanematega, kes püüavad oma lapselapsi üles kasvatada, sest vanemad on surnud. Statistika on olemas. Me teame, et Ameerika mandril kannab 14% maailma rahvastikust 10% maailma haiguskoormusest ja et seal töötab 42% maailma tervishoiutöötajatest. Sahara-taguses Aafrikas kannab 11% rahvastikust 25% maailma haiguskoormusest ja tervishoiutöötajate osakaal on seal 3%. See kirjeldab ennist peetud arutelu. Kuid me peame nende teemade üle arutlema, sest ilma tervishoiuteenusteta, tervishoiutöötajate ja tervisehariduseta ei saa olla tervist. Samuti peame arutlema mõningate projektide üle, mida me alustame. Asi ei ole üksnes tuberkuloosis, AIDSis ja malaarias, vaid kõigis teistes haigustes. Mis puudutab neid tähelepanuta jäänud haigusi, siis on komisjon uhke, et on teinud farmaatsiaettevõtetega vajalikku koostööd, mille kaudu jõuab abi inimesteni, kes ravimeid vajavad. Me peame analüüsima kõiki kehva tervise põhjuseid ja tänaõhtused arutelud neid puudutavadki. Üksnes siis, kui vaatleme kõike seda tervikuna, läheb statistika paremuse poole – ja see tähendab, et inimeste tervis paraneb. Meie parem tegutsemine muudab inimeste olukorra paremaks ja siis on ka nende riikide majandusel võimalik kosuda."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä vastauksesta. Olette varmasti oikeassa siinä, komission jäsen, että luvut voivat kertoa monesta asiasta ja että meidän on tarkasteltava niitä huolella. Tänään tosin tarkastelemme tilintarkastustuomioistuimen esittämiä lukuja. Joskus toivoisin, että tarkastelemme ihmisiä lukujen sijasta, mutta on totta, ettei vaurautta voi olla ilman terveyttä. Tämä ei ole pelkkä iskulause vaan totta monissa pienituloisissa maissa. Tilintarkastustuomioistuin on mielestämme oikeassa todetessaan, että vain 5,5 prosenttia Euroopan kehitysrahastosta suunnataan terveydenhuoltoon, vaikka EU:n ja myös parlamentin linjausten mukaan 35 prosenttia kehitysrahastosta olisi suunnattava terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tämä luku on väärin eikä se ole kenties niin huono kuin näyttää. Joka tapauksessa se osoittaa, että meidän on pystyttävä paljon parempaan, mikä edellyttää yhteistyötä, jos tätä sanaa voidaan käyttää, sen sitoumuksen puitteissa, johon tukea saavat maat ovat Abujan julkilausumassa sitoutuneet, toisin sanoen siihen, että ne osoittavat 15 prosenttia määrärahoista terveydenhuoltoon. Arvoisa komission jäsen, haluan nyt kuitenkin palata ihmisiin. Maliin matkustaessa näkee, ettei diabetes ole hallinnassa, kun tarkastellaan perheiden kustannuksia: yli 30 prosenttia perheiden tuloista menee insuliiniin, jos perheet joutuvat ostamaan sitä, kuten he joutuvat. Kysyttäessä mielenterveyspalveluista Tšadissa saadaan tietää, että palvelut olivat olemassa vielä ennen sisällissotaa. Missä tahansa Afrikan maassa kulkiessa voidaan havaita epilepsiaa sairastavien ihmisten epäinhimillistä kohtelua, vaikka suurin osa epilepsia-kohtauksista saataisiin loppumaan vain muutamalla sentillä. Kaikkialla Afrikassa näkee aids-orpoja ja tapaa isovanhempia, jotka yrittävät kasvattaa lapsenlapsiaan, joiden vanhemmat ovat kuolleet. Tilastot puhuvat puolestaan. Tiedämme, että Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, jossa asuu 14 prosenttia maailman väestöstä, esiintyy 10 prosenttia kaikista maailman sairauksista, kun terveydenhuoltohenkilöstön osuus on 42 prosenttia. Saharan etelänpuoleisten maiden, joissa asuu 11 prosenttia maailman väestöstä, osuus sairauksista on 25 prosenttia ja terveydenhuoltohenkilöstön 3 prosenttia. Tämä kuvastaa aiemmin käymäämme keskustelua. Näitä kysymyksiä on kuitenkin tarkasteltava, koska terveyttä ei voida ylläpitää ilman terveydenhuoltopalveluja, terveydenhuollon työntekijöitä tai koulutusta. Meidän on tarkasteltava myös hankkeita, joissa olemme mukana. Tuberkuloosin, aidsin ja malarian lisäksi on olemassa joukko muita sairauksia. Kyse on unohdetuista sairauksista, ja komissio voi ylpeillä yhteistyöstään lääkealan yritysten kanssa aloitteessa, jolla autetaan lääkitystä tarvitsevia ihmisiä. On tutkittava huonon terveyden syitä, joihin tämäniltaisissa keskusteluissa onkin keskitytty. Vain jos vedämme yhteen kaikki nämä tekijät, tilastot kasvavat, jolloin myös apua saavien ihmisten osuus kasvaa. Jos toimimme paremmin, myös ihmiset ja heidän taloutensa voivat paremmin."@fi7
". Madame la Présidente, je remercie M la commissaire pour cette réponse. Je suis sûr que vous avez raison, Madame la Commissaire, de dire que les chiffres peuvent signifier beaucoup de choses, et nous devons les examiner très soigneusement. Mais aujourd’hui, nous nous intéressons bien sûr à la Cour des comptes, de sorte qu’il nous faut regarder les chiffres. Je souhaiterais parfois que l’on considère un peu plus les personnes que les chiffres, mais nous sommes d’accord, «il n’y a pas de richesse sans la santé». Cela n’est pas un simple slogan, mais une réalité dans de nombreux pays à faible revenu. Nous sommes d’accord sur le fait que la Cour des comptes affirme que seuls 5,5 % du financement du FED vont à la santé, alors que les politiques de l’Union européenne - et la politique du Parlement - indiquent que 35 % devraient être consacrés à la santé et à l’éducation. Il y a là un chiffre erroné, et il se peut bien que la situation ne soit pas aussi mauvaise que ce chiffre le laisse supposer. Néanmoins, cela montre que nous devons encore faire beaucoup mieux, et une coopération est donc de mise - si je peux utiliser ce terme - avec l’engagement à respecter les 15 %, inscrit par les pays eux-mêmes dans la déclaration d’Abuja. Cependant, Madame la Commissaire, je tiens à revenir à présent à la population. Rendez-vous donc au Mali et voyez cette épidémie incontrôlée de diabète, et son coût pour les familles: plus de 30 % de leur revenu sont consacrés à l’insuline, si elles doivent en acheter – or elles n’ont pas le choix. Allez au Tchad et renseignez-vous sur les services de santé mentale, et ils vous diront qu’il en existait effectivement avant la guerre civile. Allez n’importe où en Afrique, et voyez le traitement inhumain réservé aux personnes atteintes d’épilepsie, alors que pour quelques centimes, nous pourrions mettre la plupart d’entre elles à l’abri des crises. Allez n’importe où en Afrique et voyez les orphelins du sida, voyez et rencontrez les grands-parents qui essaient d’élever leurs petits-enfants parce que les parents sont morts. Les statistiques sont là. Nous savons qu’en Amérique, 14 % de la population mondiale supportent 10 % des maladies, et que cette région possède 42 % des travailleurs de la santé. L’Afrique subsaharienne compte 11 % de la population mondiale, doit supporter 25 % des maladies, et ne compte que 3 % des travailleurs de la santé. Cela reflète bien le débat que nous avons eu plus tôt. Mais nous devons examiner ces questions, parce qu’on ne peut pas avoir de santé sans services de santé, sans personnel de santé et sans formation en matière de santé. Nous devons également nous pencher sur certains des projets que nous entreprenons. Il ne s’agit pas uniquement de la tuberculose, du sida et du paludisme, mais aussi de toutes les autres maladies. Il s’agit des maladies négligées, à propos desquelles la Commission est fière de sa coopération avec les entreprises pharmaceutiques, dans le cadre de cette initiative visant à apporter une aide aux personnes qui ont besoin de ces médicaments. Nous devons examiner les causes de la mauvaise santé, et les débats de ce soir ont porté sur causes. C’est seulement en prenant tous ces éléments en considération que les statistiques auront une valeur - et cela signifie que les personnes aussi auront une valeur. Ce que nous parviendrons à mieux réaliser aidera les personnes à mieux se porter, et leur situation économique pourra alors s’améliorer elle aussi."@fr8
"Elnök asszony, köszönöm a biztos asszony válaszát. Biztos vagyok abban, hogy igaza van biztos asszonynak abban, hogy a számadatok sok mindent jelenthetnek, és azokat nagyon figyelmesen kell megvizsgálnunk. Ma azonban természetesen a Számvevőszékre tekintünk, tehát meg kell néznünk a számadatokat. Sokszor azt kívánom, hogy inkább az embereket nézzük meg, mint a számokat, de egyetértünk abban, hogy „egészség nélkül nincs jólét”. Ez nemcsak jelmondat, hanem számos alacsony jövedelmű országban valóság is. Egyetértünk abban, hogy a Számvevőszék megállapítása szerint az EFA-alapok mindössze 5,5%-át költik az egészségügyre, miközben az Európai Unió politikája – és a Parlament politikája – szerint 35%-ot kellene egészségügyre és oktatásra költeni. Van itt egy rossz számadat, és talán ez nem is olyan rossz, mint amit ez az adat sugall. Azt mutatja azonban, hogy sokkal jobban kell csinálnunk, és ez az országok által az Abudzsai Nyilatkozatban rögzített 15%-os ígéretet jelentő együttműködést – ha használhatom ezt a kifejezést – vonja maga után. Biztos asszony, szeretnék azonban visszatérni az emberekre. Ha az ember elmegy Maliba és látja a kezelhetetlen cukorbetegséget, valamint megnézi a családi költségeket: a család jövedelmének több mint 30%-át inzulinra költik, ha meg kell venniük az inzulint – és meg kell venniük. Ha az ember elmegy Csádba és a mentális egészségügyi szolgáltatásokról érdeklődik, akkor azt a választ kapja, hogy a polgárháború előtt volt ilyen. Ha az ember bárhová elmegy Afrikába, láthatja az epilepsziások embertelen kezelését, miközben pár centért többségüket rohammentessé tehetjük. Ha az ember bárhová elmegy Afrikába, láthatja az AIDS miatt árván maradtakat, és láthatja azokat a nagyszülőket, és találkozhat velük, akik megpróbálják felnevelni unokáikat, mert a szülők meghaltak. A statisztikai adatok itt vannak. Tudjuk, hogy Észak-, Dél- és Közép-Amerikában a világ lakosságának 14%-át a világon a betegségek jelentette teher 10%-a érinti és a világ egészségügyi dolgozóinak 42%-a jut erre a földrészre. Afrikának a Szaharától délre eső részében él a világ népességének 11%-a, a világon a betegségek jelentette teher 25%-a és a világ egészségügyi dolgozóinak 3%-a esik erre a térségre. Ez korábbi vitánkat tükrözi. Meg kell azonban néznünk ezeket a dolgokat, mert egészségügyi szolgáltatások nélkül nincs egészség és egészségügyi dolgozók nélkül nincs egészségügyi oktatás. Meg kell néznünk néhány általunk elindított projektet is. Itt nemcsak a TBC-ről, az AIDS-ről és a maláriáról, hanem minden más betegségről is szó van. Ezek az elhanyagolt betegségek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság büszke a gyógyszertársaságokkal folytatott, azon kezdeményezésre vonatkozó együttműködésére, amelynek keretében segítséget nyújtanak azoknak az embereknek, akiknek szükségük van azokra a gyógyszerekre. Meg kell néznünk a megbetegedések okait, és a ma esti vita ezek köré összpontosult. Csak mindezek összegyűjtésével lehet értékelni a statisztikai adatokat – és ez azt jelenti, hogy az emberek fognak véleményt alkotni. Amit jobban teszünk, segít abban, hogy az emberek jobban legyenek, és akkor gazdaságuk is jobb lesz."@hu11
". Signora Presidente, ringrazio la signora commissario per la sua risposta. Sono sicuro che lei ha ragione, signora Commissario, nel dire che le cifre possono voler dire molte cose e che dobbiamo esaminarle con molta attenzione. Ma oggi noi ci occupiamo della Corte dei conti, quindi dobbiamo per forza guardare le cifre. A volte mi piacerebbe che considerassimo le persone, anziché le cifre, ma siamo d’accordo: “non c’è ricchezza senza salute”. Non si tratta solo di uno slogan ma di una realtà in molti paesi a basso reddito. Siamo d’accordo sul fatto che la Corte dei conti afferma che solo il 5,5 per cento dei finanziamenti previsti dal Fondo europeo di sviluppo sono destinati alla sanità, mentre la politica dell’Unione europea — e la politica del Parlamento — prevede che il 35 per cento sia impiegato per la sanità e l’istruzione. Una delle due cifre è sbagliata e la situazione potrebbe non essere così negativa come fanno pensare i numeri. In ogni caso, tali cifre dimostrano che dobbiamo fare molto di più e ciò implica cooperazione — se mi è permesso utilizzare tale termine — con un reale impegno del 15 per cento sancito nella dichiarazione di Abuja ad opera dei paesi stessi. Tuttavia, signora Commissario, voglio tornare alle persone. Si rechi in Mali e osservi con i suoi occhi il diabete fuori controllo e osservi i costi che ciò comporta per le famiglie: oltre il 30 per cento del reddito familiare speso in insulina, se la devono acquistare — e la devono acquistare. Si rechi in Ciad e chieda dei servizi sanitari per l’igiene mentale e le diranno che una volta, prima della guerra civile, esistevano. Si rechi in una qualsiasi parte dell’Africa e osservi il trattamento disumano riservato ai malati di epilessia, mentre con qualche centesimo potremmo liberare la maggior parte di loro dagli attacchi. Si rechi in un qualsiasi paese dell’Africa e osservi gli orfani causati dall’AIDS e parli con quei nonni che tentano di crescere i nipoti perché i genitori sono morti. Le statistiche sono davanti ai nostri occhi. Sappiamo che il continente americano rappresenta il 14 per cento della popolazione mondiale, afflitta dal 10 per cento delle malattie mondiali, ma assistita dal 42 per cento degli operatori sanitari. L’Africa subsahariana, invece, ospita l’11 per cento della popolazione mondiale, afflitta dal 25 per cento delle malattie globali, con a disposizione il 3 per cento degli operatori sanitari. Questi dati confermato la discussione che abbiamo avuto in precedenza, e vanno tenuti in considerazione, perché non è possibile ottenere la salute senza servizi sanitari, senza operatori sanitari e senza educazione sanitaria. Dobbiamo anche considerare alcuni dei progetti nei quali ci stiamo imbarcando. Non si tratta di contrastare soltanto la tubercolosi, l’AIDS o la malaria, ma anche tutte le altre malattie. Sono queste le malattie dimenticate, per le quali la Commissione è orgogliosa della propria cooperazione con le case farmaceutiche, con l’iniziativa che fornisce aiuto a coloro che necessitano di quei medicinali. Dobbiamo analizzare le cause della malattia e la discussione di questa sera si è concentrata proprio su questo. Solo se uniamo tutti questi fattori, le statistiche quadreranno — e, di conseguenza, la situazione si assesterà anche per le persone. Quello che saremo in grado di fare meglio aiuterà le persone a stare meglio, e quindi anche le loro economie a riprendersi."@it12
"Ponia pirmininke, dėkoju Komisijos narei. Aš manau, kad jūs esate visiškai teisi, kad statistiniai duomenys gali būti skirtingai interpretuojami. Tačiau šiandien mes svarstome Audito Rūmų ataskaitą, todėl joje pateikti skaičiai yra pagrindinis argumentas. Visi sutinkame su teiginiu, kad „sveikata – didžiausias turtas“. Tai nėra tik žodžiai, daugelyje šalių gyvenimas rodo, kad tai pati tikriausia tiesa. Audito Rūmai teigia, kad tik 5,5 proc. EPF lėšų skiriama sveikatai, o Europos Sąjungos ir Europos Parlamento politika sveikatai ir švietimui numatyta skirti 35 proc. lėšų. Tai rodo, kad mūsų veikla turėtų būti veiksmingesnė, ir tai apima bendradarbiavimą – jei galima naudoti šią sąvoką – su 15 proc. įsipareigojimu, kurį šalys prisiėmė pagal Abuja deklaraciją. Vis dėlto, Komisijos nare, grįžtu prie žmogiškojo aspekto. Nuvykite į Malį ir pamatysite, kiek žmonių serga diabetu, o jų išlaidos insulinui viršija 30 proc. šeimos biudžeto. Pasidomėkite psichinės sveikatos paslaugomis Čade. Sužinosite, kad tokių būta prieš pilietinį karą, o dabar nėra. Pamatysite, kaip bet kurioje Afrikos šalyje nežmoniškai elgiamasi su ligoniais, sergančiais epilepsija, o skirdami vos keletą centų mes galėtume padėti šiems žmonėms. Nuvykite į Afriką ir pamatysite AIDS našlaičius, kuriuos augina jų seneliai, nes tėvai yra mirę. Tai pagrindžia statistiniai duomenys. Mes žinome, kad Amerikoje, kur gyvena 14 proc. pasaulio gyventojų, sergamumas įvairiomis ligomis yra 10 proc., o jiems tenka 42 proc. pasaulio sveikatos darbuotojų. Šalyse, esančiose į pietus nuo Sacharos, kur gyvena 11 proc. pasaulio gyventojų, kurie serga 25 proc. visų atvejų, tenka vos 3 proc. pasaulio sveikatos darbuotojų. Šie skaičiai susiję su ankstesne diskusija. Į šiuos dalykus būtina atsižvelgti, nes sveikatos apsauga neįmanoma be sveikatos paslaugų, darbuotojų ir sveikatos švietimo. Mes taip pat turime kritiškai įvertinti kai kuriuos mūsų finansuojamus projektus. Tai turėtų būti ne tik tuberkuliozė, AIDS ir maliarija. Tai turi būti ir kitos ligos, ir Komisija didžiuojasi tuo, kad bendradarbiauja su farmacijos bendrovėmis, ir padeda žmonėms, kuriems reikalingi vaistai. Mes taip pat turime įvertinti blogos sveikatos priežastis ir skirti tam daugiau dėmesio. Apibendrinę ataskaitos duomenis, mes galime matyti išsamų vaizdą. Geresnis mūsų darbas reiškia geresnius rodiklius, geresnę ekonomikos ir žmonių padėtį."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es pateicos komisāres kundzei par sniegto atbildi. Esmu pārliecināts, ka Jums ir taisnība, komisāres kundze, saistībā ar to, ka rādītāji var liecināt par daudz ko un ka mums tie ir rūpīgi jāizvērtē. Tomēr šodien mēs, protams, skatāmies Revīzijas palātas ziņojumu un tas nozīmē, ka mums ir jāskatās minētie rādītāji. Dažreiz es vēlos, lai mēs drīzāk apskatītu cilvēkus, nevis rādītājus, bet piekrītu sacītajam, ka “labklājība nav iespējama bez labas veselības”. Tas nav tikai sauklis, tā ir realitāte daudzās zema ienākuma līmeņa valstīs. Mēs piekrītam Revīzijas palātas teiktajam, ka tikai 5,5 % EAF līdzekļu novirza veselības aprūpei, turpretim Eiropas Savienības un Parlamenta politika paredz, ka veselības aprūpei un izglītībai ir jānovirza 35 %. Šeit ir minēts nepareizs rādītājs, un, iespējams, ka stāvoklis nav tik slikts, kā to atspoguļo šis rādītājs. Tomēr tas norāda, ka mums ir jārīkojas daudz labāk, un tas ietver sevī sadarbību – ja drīkstu izmantot šo jēdzienu – saistībā ar solīto 15 % ieguldījumu, ko Abudžas Deklarācijā valstis pašas apņēmās īstenot. Tomēr, komisāres kundze, es vēlētos atgriezties pie jautājuma par cilvēkiem. Dodieties uz Mali un ieraugiet, kā diabēta izplatīšanās ir kļuvusi nekontrolējama un kādas ir ģimeņu izmaksas: vairāk nekā 30 % no ģimenes ienākumiem ir jāizdod par insulīnu, ja to nepieciešams iegādāties, un tas ir nepieciešams. Dodieties uz Čadu un pajautājiet par garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem - viņi jums pastāstīs, ka tādi pastāvēja pirms pilsoņu kara. Dodieties uz jebkuru vietu Āfrikā un jūs ieraudzīsiet nehumāno attieksmi pret cilvēkiem ar epilepsiju, tajā pat laikā pietiktu ar dažiem centiem, lai vairumu no viņiem atbrīvotu no lēkmēm. Dodieties uz jebkuru vietu Āfrikā un jūs ieraudzīsiet bāreņus, kuru vecāki miruši no AIDS, un ieraudzīsiet un iepazīsiet vecvecākus, kuri cenšas uzaudzināt savus mazbērnus, jo viņu vecāki ir miruši. Ir pieejami statistikas dati. Mums ir labi zināms, ka Amerikas kontinentā 14 % no pasaules iedzīvotājiem veido 10 % no pasaules slimību sloga un 42 % no tiem ir veselības aprūpes speciālisti. Subsahāras Āfrikas valstīs ir 11 % no pasaules iedzīvotājiem, kas veido 25 % no pasaules slimību sloga, un 3 % no tiem ir veselības aprūpes speciālisti. Šie skaitļi atspoguļo jau iepriekš apspriesto. Tomēr mums ir jāizskata šie jautājumi, jo veselība nav iesējama bez veselības aprūpes pakalpojumiem, speciālistiem un izglītības šajā nozarē. Mums ir jāizvērtē arī daži no uzsāktajiem projektiem. Runa nav tikai par tuberkulozi, AIDS un malāriju, bet arī citām slimībām. Tās ir ielaistas slimības, saistībā ar kurām Komisija lepojas par sadarbību ar farmācijas uzņēmumiem pasākumos, kas paredzēti, lai nodrošinātu medikamentus cilvēkiem, kuriem tie nepieciešami. Mums ir jāizskata jautājumi par sliktu veselību, un šī vakara debates ir vērstas uz tiem. Tikai tad, ja apkoposim šos faktus, statistikas dati rezumēs patieso situāciju, un tas nozīmē arī cilvēku skaits palielināsies. Tas, ko paveiksim labāk,, palīdzēs cilvēkiem tapt labākiem un tad arī viņu valstu ekonomika varēs labāk funkcionēt."@lv13
"Madam President, I thank the Commissioner for that response. I am sure you are right, Commissioner, that figures can mean many things and we need to look very carefully at them. But of course today we are looking at the Court of Auditors, so we have to look at the figures. I sometimes wish we would look at people rather than figures, but we agree ‘no wealth without health’. That is not just a slogan but a reality in so many low-income countries. We agree that the Court of Auditors says only 5.5% of EDF funding is going to health, whereas the European Union’s policy – and Parliament’s policy – is that 35% should be spent on health and education. There is a wrong figure there, and it may well not be as bad as that figure suggests. Nevertheless, it shows we have got to do a lot better, and that involves cooperation – if I can use that term – with the 15% pledge enshrined in the Abuja Declaration by the countries themselves. But, Commissioner, I want to come back to the people. Go to Mali and see the diabetes out of control and look at the cost to families: over 30% of their family income spent on insulin, if they have to buy it – and they do have to buy it. Go to Chad and ask about the mental health services, and they will tell you that they used to have them before the civil war. Go anywhere in Africa and see the inhumane treatment of people with epilepsy, whereas for a few cents we could make most of them seizure-free. Go anywhere in Africa and see the AIDS orphans and see and meet the grandparents trying to raise the grandchildren because the parents are dead. The statistics are there. We know that in the Americas 14% of the world’s population has 10% of the global burden of disease and 42% of the health workers. Sub-Saharan Africa has 11% of the world’s population, 25% of the global burden of disease and 3% of the health workers. It reflects the debate that we had earlier. But we have to look at those things because you cannot have health without health services, without health workers and without health education. We also have to look at some of the projects that we are embarking on. It is not just TB, AIDS and malaria, but all the other diseases. It is the neglected diseases, for which the Commission stands proud with its cooperation with the pharmaceutical companies on that initiative to bring help to people in need of those medicines. We have to look at the causes of ill health, and the debates this evening have centred round those. Only if we pull all these things together will the statistics add up – and that means the people will add up. What we do better will help people to be better, and then their economies could be better too."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik bedank de commissaris voor haar reactie. U hebt beslist gelijk, mevrouw de commissaris, dat cijfers veel verschillende betekenissen kunnen hebben en dat we er heel zorgvuldig naar moeten kijken. Maar vandaag kijken we uiteraard naar de Rekenkamer, dus we moeten wel naar de cijfers kijken. Ik zou soms willen dat we naar mensen in plaats van cijfers konden kijken, maar we zijn het erover eens: " " (geen welvaart zonder gezondheid). Dat is geen loze kreet maar de realiteit in heel veel arme landen. We zijn het erover eens dat de Rekenkamer zegt dat maar 5,5 procent van de gelden uit het EOF naar gezondheidszorg gaat, terwijl het beleid van de Europese Unie – en van het Parlement – erop gericht is 35 procent te besteden aan gezondheidszorg en onderwijs. Dat is geen goed cijfer, al is het best mogelijk dat de toestand niet zo erg is als dat cijfer suggereert. Toch laat het zien dat we het een stuk beter moeten doen en daarvoor is afstemming nodig – als ik die term mag gebruiken – met de toezegging van 15 procent die door de landen zelf is vastgelegd in de Verklaring van Abuja. Maar, mevrouw de commissaris, ik wil terugkomen op de mensen. Ga naar Mali, zie hoe de diabetes uit de hand is gelopen en kijk naar de kosten die gezinnen moeten maken: zij zijn meer dan 30 procent van hun inkomen kwijt aan insuline als zij die moeten kopen – en dat moeten zij. Ga naar Tsjaad en informeer naar de geestelijke gezondheidszorg. De mensen zullen u vertellen dat die vroeger, voor de burgeroorlog, heeft bestaan. Ga naar een willekeurige plaats in Afrika en zie hoe onmenselijk mensen met epilepsie behandeld worden, hoewel we de meesten van hen voor een paar cent zouden kunnen vrijwaren van aanvallen. Ga naar Afrika, zie de aidswezen en praat met de grootouders die de kleinkinderen proberen op te voeden omdat de ouders dood zijn. De statistieken zijn bekend. We weten dat in Noord- en Zuid-Amerika 14 procent van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor 10 procent van de ziektegevallen en beschikt over 42 procent van de gezondheidswerkers. Afrika bezuiden de Sahara heeft 11 procent van de wereldbevolking, 25 procent van de ziektegevallen en 3 procent van de gezondheidswerkers. Deze cijfers weerspiegelen het debat dat we eerder hebben gevoerd. Toch moeten we daarnaar blijven kijken want je kunt geen gezondheid hebben zonder gezondheidszorg, zonder gezondheidswerkers en zonder gezondheidsonderwijs. We moeten ook kijken naar bepaalde projecten die we in gang zetten. Het gaat niet alleen om tbc, aids en malaria, maar ook om alle andere ziekten. Dat zijn de verwaarloosde ziekten, waarvoor de Commissie trots is op haar samenwerking met de farmaceutische industrie in het initiatief om hulp te bieden aan mensen die medicijnen nodig hebben. We moeten kijken naar de oorzaken van een slechte gezondheid en de debatten van vanavond zijn daarop gericht geweest. Alleen als we al deze zaken samenbrengen zullen de cijfers kloppen – en dan kloppen ook de mensen. Wat wij beter doen zal mensen helpen beter te worden, en dan kunnen ook hun economieën beter worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dziękuję pani komisarz za tę odpowiedź. Pani komisarz! Jestem pewien, że ma pani rację co do wieloznaczności liczb i konieczności ich ostrożnej analizy. Dziś jednak zajmujemy się sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego, a więc musimy przyjrzeć się liczbom. Czasem chciałbym, abyśmy zwracali uwagę bardziej na ludzi, niż na liczby, ale zgadzam się z powiedzeniem: „nie ma dobrobytu bez zdrowia”. To nie tylko slogan, ale rzeczywistość w wielu krajach o niskim dochodzie. Zgadzamy się ze stwierdzeniem Trybunału Obrachunkowego, że na opiekę zdrowotną przeznacza się zaledwie 5,5% EFR, podczas gdy polityka Unii Europejskiej – i Parlamentu – przewiduje 35% wydatków na opiekę zdrowotną i edukację. A więc to niewłaściwa liczba i może nie jest tak źle, jak ona sugeruje. Mimo to widać, że musimy działać znacznie lepiej, a to wymaga współpracy – jeśli mogę użyć tego pojęcia – z tymi 15%, do których zobowiązały się same zainteresowane państwa w Deklaracji z Abudży. Pani komisarz! Chcę jednak wrócić do kwestii ludzi. Wystarczy pojechać do Mali, zobaczyć przebieg niekontrolowanej cukrzycy i ocenić koszt dla rodzin: ponad 30% dochodu rodziny wydaje się na insulinę, jeśli trzeba ją kupić – a trzeba. Wystarczy pojechać do Czadu i spytać o opiekę w zakresie zdrowia psychicznego, a odpowiedzą, że mieli taką opiekę przed wojna domową. Wystarczy pojechać dokądkolwiek w Afryce i zobaczyć nieludzkie traktowanie ludzi z epilepsją, podczas gdy za kilka centów moglibyśmy większość z nich uwolnić od napadów choroby. Wystarczy pojechać dokądkolwiek w Afryce i zobaczyć sieroty, których rodzice zmarli w wyniku AIDS, zobaczyć i spotkać dziadków próbujących wychować wnuki, skoro rodzice nie żyją. Znamy dane statystyczne. Wiemy, że w obu Amerykach zamieszkuje 14% ludności świata, która boryka się z 10% globalnego obciążenia chorobami, mając do dyspozycji 42% pracowników służby zdrowia. Afrykę Subsaharyjską zamieszkuje 11% ludności świata, nęka ją 25% chorób na świecie, a obszar ten dysponuje 3% pracowników służby zdrowia. To odzwierciedla naszą wcześniejszą debatę. Ale musimy się tym sprawom przyjrzeć, ponieważ nie ma zdrowia bez opieki zdrowotnej, bez pracowników służby zdrowia i bez edukacji prozdrowotnej. Musimy też przyjrzeć się niektórym rozpoczynanym przez nas projektom. A to nie tylko gruźlica, AIDS i malaria, ale wszystkie inne choroby. To choroby zapomniane, w odniesieniu do których Komisja szczyci się swą współpracą z firmami farmaceutycznymi w inicjatywach niesienia pomocy ludziom potrzebującym odpowiednich leków. Musimy skoncentrować się na przyczynach chorób i temu właśnie służą dzisiejsze debaty. Dopiero gdy połączymy wszystkie te elementy, otrzymamy pełne dane statystyczne – czyli pełne informacje o ludności. To, co zrobimy lepiej, pomoże ludziom żyć lepiej, a w konsekwencji także ich gospodarkom."@pl16
"Senhora Presidente, agradeço à senhora Comissária a sua resposta. Sem dúvida que a Senhora Comissária tem razão, ou seja, que os números podem ter várias leituras e que precisamos de os observar com muita atenção. Mas, a verdade é que hoje a nossa atenção está concentrada no Tribunal de Contas, portanto, não podemos deixar de olhar para os números. Por vezes gostaria que olhássemos para as pessoas e não para os números, mas sabemos que “não há riqueza sem saúde”. Isto não é apenas um mas uma realidade em tantos países de baixo rendimento. Sabemos que o Tribunal de Contas diz que apenas 5,5% do financiamento do FED se destina ao sector da saúde, ao passo que, de acordo com a política da União Europeia – e com a política do Parlamento –, devem ser despendidos na saúde e na educação 35%. Há aí algum erro, e é possível que a situação não seja tão má quanto os números sugerem. Não obstante, mostra que temos de fazer muito melhor, e isso envolve cooperação – se é que posso usar o termo – em prol da promessa de 15% consagrada na Declaração Abuja pelos próprios países. Mas, Senhora Comissária, gostaria de voltar às pessoas. Vá ao Mali e veja a doença da diabetes absolutamente fora de controlo e repare ainda nos custos que representa para as famílias: mais de 30% do seu rendimento familiar é despendido em insulina, se tiverem de a comprar – e a verdade é que têm mesmo de comprar. Vá ao Chade e pergunte sobre os serviços de saúde mental, e vão dizer-lhe que costumavam tê-los antes da guerra civil. Vá a qualquer lugar em África e seja testemunha do tratamento desumano que recebem as pessoas com epilepsia, quando, por alguns cêntimos, poderíamos fazer com que a maioria não tivesse crises epilépticas. Vá a qualquer lugar em África e encontre-se com os órfãos da SIDA e com os seus avós, que tentam educar os netos porque os pais faleceram. As estatísticas existem. Sabemos que nas Américas, 14% da população mundial suporta 10% da incidência mundial das doenças e tem 42% dos trabalhadores do sector da saúde. A África Subsariana tem 11% da população mundial, 25% da incidência das doenças a nível mundial e 3% dos trabalhadores no sector da saúde. Reflecte o debate que tivemos antes. Mas o certo é que temos de atentar nestas questões, pois não é possível ter saúde sem serviços de saúde, sem profissionais da saúde e sem educação no domínio da saúde. Cumpre-nos também analisar alguns dos projectos em que nos lançamos. Não de trata apenas de tuberculose, SIDA e malária, mas de todas as outras doenças. Trata-se das doenças negligenciadas, face às quais a Comissão tem orgulho na sua cooperação com as empresas farmacêuticas a favor da iniciativa que pretende ajudar as pessoas carenciadas desses medicamentos. Impõe-se analisar as causas da falta de saúde, e os debates desta noite andaram à volta dessas questões. Só se juntarmos todos estes dados é que as estatísticas farão sentido – o que significa que as pessoas farão sentido. O que fizermos melhor ajudará as pessoas a estar melhor, e levará a que as suas economias possam também melhorar."@pt17
"Doamnă preşedintă, mulţumesc doamnei comisar pentru acest răspuns. Doamnă comisar, aveţi dreptate că cifrele pot însemna multe lucruri şi trebuie să le examinăm foarte atent. Dar, desigur, astăzi luăm în considerare Curtea de Conturi, deci trebuie să analizăm cifrele. Uneori doresc să luăm în considerare oamenii şi nu cifrele, dar suntem de acord că „nu există prosperitate, fără sănătate”. Acesta nu este doar un slogan, ci o realitate în multe ţări cu venituri reduse. Suntem de acord că Curtea de Conturi declară că doar un procent de 5,5% din finanţarea FED este alocat pentru sănătate, în timp ce politica Uniunii Europene - şi politica Parlamentului - este că 35% ar trebui să se cheltuiască pentru sănătate şi educaţie. Cifra nu este cea adecvată şi este posibil ca situaţia să nu fie atât de gravă pe cât sugerează cifra. Cu toate acestea, arată că trebuie să ne străduim mai mult, ceea ce implică cooperare - dacă pot folosi acest termen - cu garanţia de 15% susţinută în Declaraţia de la Abuja chiar de către ţări. Dar, doamnă comisar, doresc să mă întorc la oameni. Mergeţi la Mali şi veţi observa că diabetul a scăpat de sub control şi analizaţi costul pe care îl implică pentru familii: peste 30% din venitul familial se cheltuieşte pe insulină, dacă trebuie să o cumpere - şi chiar trebuie să o cumpere. Mergeţi la Chad şi întrebaţi despre serviciile de sănătate mintală şi vă vor răspunde că aveau asemenea servicii înainte de războiul civil. Mergeţi oriunde în Africa şi veţi observa tratamentul inuman la care sunt supuşi bolnavii de epilepsie, deşi, pentru câţiva cenţi, am putea să le eliminăm accesele majorităţii dintre ei. Mergeţi oriunde în Africa şi veţi observa orfanii rămaşi în urma decesului părinţilor din cauza SIDA şi vă veţi întâlni cu bunicii care încearcă să îşi crească nepoţii, fiindcă părinţii lor sunt morţi. Statisticile vorbesc de la sine. Ştim că, în Americi, 14% din populaţia lumii se confruntă cu 10% din morbiditatea globală şi beneficiază de asistenţa a 42% din lucrătorii în domeniul sănătăţii. Africa Subsahariană are 11% din populaţia lumii, este afectată de 25% din morbiditatea globală şi dispune de 3% din lucrătorii în domeniul sănătăţii. Aceste aspecte reflectă dezbaterea anterioară. Dar trebuie să luăm în considerare aceste lucruri, întrucât nu poate exista sănătate fără servicii de sănătate, fără lucrători în domeniul sănătăţii şi fără educaţie în domeniul sănătăţii. De asemenea, trebuie să analizăm unele proiecte în care ne implicăm. Nu este vorba doar despre TBC, SIDA şi malarie, ci despre toate celelalte boli. Este vorba despre bolile neglijate, în privinţa cărora Comisia se mândreşte cu cooperarea pe care o are cu companiile farmaceutice privind iniţiativa de a acorda ajutor oamenilor care au nevoie de medicamentele respective. Trebuie să examinăm cauzele unei sănătăţi precare, lucru pe care l-am realizat prin dezbaterile din această seară. Doar dacă ne unim eforturile pentru aceste lucruri, se vor îndrepta statisticile - ceea ce înseamnă că şi starea oamenilor va fi conformă cu aşteptările. Dacă noi conlucrăm mai eficient, şi oamenii o vor duce mai bine, iar economiile acestora ar putea prospera."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ďakujem pani komisárke za odpoveď. Som si istý, pani komisárka, že máte pravdu – že čísla môžu znamenať veľa vecí a my ich musíme skúmať veľmi dôkladne. Ale dnes sa samozrejme zaoberáme Dvorom audítorom, a preto musíme prihliadať na čísla. Niekedy si želám, aby sme skúmali radšej ľudí než čísla, ale zhodneme sa na tom, že bez zdravia niet blahobytu. Nie je to len pár prázdnych slov, ale realita v mnohých krajinách s nízkymi príjmami. Súhlasíme s tým, že Dvor audítorov hovorí, že len 5,5 % prostriedkov EDF ide do zdravotníctva, pričom politika Európskej únie – a aj Parlamentu – hovorí, že na zdravotníctvo a vzdelanie by malo ísť 35 %. Ide o nezodpovedajúce číslo a nemusí to byť až také zlé, ako to toto číslo naznačuje. A predsa ukazuje, že si musíme počínať omnoho lepšie, a to aj v oblasti spolupráce – ak môžem použiť tento výraz – so záväzkom 15 %, ktorý prijali samotné krajiny v zmysle Zmluvy z Abuji. Pani komisárka, rád by som sa však vrátil k ľuďom. Choďte do Mali a uvidíte, ako sa cukrovka vymkla spod kontroly a aké sú náklady rodiny: viac ako 30 % svojho príjmu míňa rodina na inzulín, ak si ho musí kúpiť – a kúpiť si ho musí. Choďte do Čadu a opýtajte sa na služby v oblasti duševného zdravia a dozviete sa, že pred občianskou vojnou ich dostávali. Choďte kamkoľvek do Afriky a uvidíte neľudské zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí majú epilepsiu, pričom za niekoľko našich centov by sa väčšina z nich zbavila záchvatov. Choďte kamkoľvek do Afriky a uvidíte deti, ktorých rodičia zomreli na AIDS, a stretnite sa s ich starými rodičmi, ktorí sa snažia vychovávať vnúčatá, lebo ich rodičia sú mŕtvi. Štatistiky máme. Severná a Južná Amerika spoločne, 14 % svetovej populácie, má 10 % všetkých ochorení na svete a 42 % zdravotného personálu. Subsaharská Afrika má 11 % svetovej populácie, 25 % všetkých ochorení na svete a 3 % zdravotného personálu. Odzrkadľuje to našu rozpravu, ktorá sa konala už skôr. Ale musíme tieto veci skúmať, pretože nemôžete byť zdraví bez zdravotníckych služieb, bez zdravotného personálu a bez vzdelávania v oblasti zdravia. Musíme preskúmať aj niektoré projekty, ktoré sme naštartovali. Nejde len o TBC, AIDS a maláriu, ale aj o všetky ostatné ochorenia. Komisia sa venuje zanedbávaným ochoreniam v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami na iniciatíve pomôcť ľuďom, ktorí na tieto ochorenia potrebujú lieky. Musíme skúmať príčiny zlého zdravotného stavu a naše rozpravy sa dnes večer na ne sústredili. Iba ak dáme všetky tieto veci dohromady, budú štatistiky dávať zmysel – a to znamená, že aj ľudia budú dávať zmysel. To, čo urobíme lepšie, pomôže aj ľuďom, aby sa cítili lepšie, a potom môžu byť lepšie aj ich hospodárstva."@sk19
"Gospa predsednica, zahvaljujem se komisarki za ta odgovor. Zagotovo imate prav, gospa komisarka, da lahko številke pomenijo veliko stvari in da jih moramo zato temeljito preučiti. Danes imamo seveda tu Računsko sodišče, zato moramo preučiti številke. Včasih si želim, da bi se rajši posvečali ljudem namesto številkam, vendar se strinjamo, da „brez zdravja ni bogastva“. To ni samo slogan, temveč tudi resničnost v številnih državah z nizkimi prihodki. Strinjamo se, ko Računsko sodišče pravi, da je za zdravje namenjenih samo 5,5 % sredstev iz Evropskega razvojnega sklada, medtem ko bi bilo treba v skladu s politiko Evropske unije – in politiko Parlamenta – za zdravje in izobraževanje porabiti 35 % teh sredstev. Tu imamo torej napačno številko, ki pa mogoče ni tako slaba, kot se zdi. Kljub temu je očitno, da moramo storiti veliko več, to pa vključuje sodelovanje – če smem uporabiti ta izraz – s 15 % jamstvom samih držav, opredeljenim v deklaraciji iz Abuje. Toda, gospa komisarka, zdaj bi se želil vrniti k ljudem. Pojdite v Mali in videli boste, da se sladkorne bolezni ne da več nadzorovati; oglejte si stroške družin: več kot 30 % družinskega prihodka se porabi na inzulin, če ga morajo kupiti – in dejansko ga morajo kupiti. Pojdite v Čad in povprašajte o storitvah s področja duševnega zdravja; povedali vam bodo, da so jih imeli pred državljansko vojno. Pojdite kamor koli v Afriko in videli boste nečloveško ravnanje z ljudmi z božjastjo, medtem ko bi samo z nekaj centi lahko dosegli, da večina od njih ne bi več imela napadov. Pojdite kamor koli v Afriko in videli boste sirote zaradi aidsa; poglejte si in spoznajte s starimi starši, ki vzgajajo vnuke, ker so njihovi starši mrtvi. Tu je statistika. Vemo, da 14 % svetovnega prebivalstva ameriške celine predstavlja 10 % svetovnega bremena zaradi bolezni, medtem ko 42 % tega bremena nosijo zdravstveni delavci. Podsaharska Afrika ima 11 % svetovnega prebivalstva, ki predstavlja 25 % svetovnega bremena zaradi bolezni, zdravstveni delavci pa nosijo 3 % tega bremena. To je povezano z razpravo, ki smo jo imeli prej. Vendar pa moramo to preučiti, saj brez zdravstvenih storitev, zdravstvenih delavcev in zdravstvenega izobraževanja ne moremo imeti zdravja. Preučiti moramo tudi nekatere projekte, ki smo se jih lotili. Ne gre samo za tuberkulozo, aids in malarijo, temveč tudi za vse druge bolezni. Gre za zanemarjene bolezni, pri katerih se Komisija ponaša s svojim sodelovanjem s farmacevtskimi podjetji na področju pobude, da je treba ljudem, ki potrebujejo ta zdravila, zagotoviti pomoč. Preučiti moramo vzroke slabega zdravja, okrog katerih so se razvile nocojšnje razprave. Samo če povežemo vse te stvari skupaj, se bo statistika zares seštela – kar pomeni, da se bodo sešteli ljudje. To, kar bomo storili bolje, bo pomagalo ljudem, da se bodo počutili bolje, s tem pa bo šlo bolje tudi njihovim gospodarstvom."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för svaret. Ni har säkert rätt i att siffror kan tolkas på många sätt och att vi måste studera dem mycket noga. Men i dag ägnar vi oss förstås åt revisionsrätten, och då måste vi också ägna oss åt siffror. Jag önskar ibland att vi kunde ägna oss åt människor i stället för siffror, men vi är ju överens om att det inte finns något välstånd utan hälsa. Det är inte bara en slogan, utan en verklighet i många låginkomstländer. Vi är överens om att revisionsrätten hävdar att endast 5,5 procent av Europeiska utvecklingsfondens medel går till hälsovård, trots att Europeiska unionen – och Europaparlamentet – har strategin att 35 procent ska gå till hälsa och utbildning. Det är något som inte stämmer här, och det kanske inte är fullt så illa som siffrorna antyder. Likafullt ser vi att vi måste göra mycket bättre ifrån oss, även när det gäller samarbete – om jag får använda den termen – kring det 15-procentslöfte som länderna själva har åtagit sig genom Abujaförklaringen. Men låt mig återkomma till människorna. Res till Mali och se hur de har förlorat kontrollen över diabetes och se på familjernas kostnader. Över 30 procent av familjeinkomsten går till insulin för dem som måste skaffa sådant – och enda sättet är att köpa det. Res till Tchad och fråga om psykvården, och de kommer att berätta att de hade en före inbördeskriget. Res vart som helst i Afrika och se den omänskliga behandlingen av människor med epilepsi, när vi för några få cent kan göra merparten av dem anfallsfria. Res vart som helst i Afrika och se de aids-föräldralösa och se och träffa mor- och farföräldrar som försöker försörja barnbarnen eftersom deras föräldrar är döda. Vi har statistiken. Vi vet att Amerika, med 14 procent av världens befolkning, har 10 procent av den totala sjukdomsbördan och 42 procent av hälsovårdsarbetarna. Afrika söder om Sahara har 11 procent av världens befolkning, 25 procent av den totala sjukdomsbördan och 3 procent av hälsovårdsarbetarna. Detta avspeglar den diskussion vi hade tidigare. Men vi måste titta på de här sakerna, för det finns ingen hälsa utan hälsovård, utan hälsovårdspersonal och utan hälsovårdsutbildning. Vi måste också titta på några av de projekt som vi satsar på. Det handlar inte bara om tuberkulos, aids och malaria, utan också om alla andra sjukdomar. Det handlar om försummade sjukdomar, där kommissionen är stolt över sitt samarbete med läkemedelsföretagen kring initiativet att hjälpa de människor som behöver dessa läkemedel. Vi måste titta på orsakerna till ohälsa, och kvällens diskussioner har kretsat kring dessa. Bara om vi tar i tu med allt detta kommer statistiken att stämma – och det kommer att stämma för människorna. Det vi blir bättre på kommer att förbättra livet för människor, och det kan sedan också förbättra deras ekonomi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bowis,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph