Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-447"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.39.3-447"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the promotion of a sustainable workforce for health across Europe is crucial in continuing our improvement in healthcare services and facilities across the 27 Member States. Europe faces a number of challenges in sustaining and improving our healthcare services. The demography of the Member States poses a major issue for health workers as Europe’s population ages and life expectancy increases by 2.5 years every decade. Increased pressures apply to the workforce because, as the population ages, so too do the workers. The key to maintaining an adequate workforce in the face of this imminent retirement is to ensure that there are sufficient younger recruits available to replace those who retire. The importance of improved healthcare research and data across Europe cannot be stressed enough. At present, there is a lack of up-to-date, comparable data and information among the Member States on a number of key healthcare issues including training and employment of workers, age, gender and international flow of health professionals. The availability of Europe-wide information is immensely important for the planning and provision of future health workers and for all health authorities."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, podpora udržitelné pracovní síly ve zdravotnictví v celé Evropě je zásadní proto, abychom mohli pokračovat ve zlepšování služeb a zařízení zdravotní péče ve všech 27 členských státech. Evropa stojí před řadou náročných úkolů při zachování a zlepšování našich služeb zdravotní péče. Demografie členských států představuje pro pracovníky ve zdravotnictví největší problém, protože populace Evropy stárne a délka života se prodlužuje každých deset let o 2,5 roku. Zvýšené tlaky platí pro pracovní síly, protože spolu s obyvatelstvem stárnou zároveň také pracovníci. Klíčem k udržení odpovídající pracovní síly s ohledem na toto hrozící odcházení pracovníků do důchodu je zajistit, aby byl k dispozici dostatečný počet mladších nových pracovníků, kteří by nahradili ty, kteří půjdou do důchodu. Důležitost zlepšení výzkumu a údajů v oblasti zdravotní péče v celé Evropě nelze dost zdůraznit. V současnosti je nedostatek aktuálních, srovnatelných údajů a informací mezi členskými státy o řadě klíčových otázek ve zdravotní péči, včetně vzdělávání a zaměstnávání pracovníků, jejich věku, pohlaví a mezinárodním toku odborných pracovníků ve zdravotnictví. Dostupnost celoevropských informací je nesmírně důležitá pro plánování a zajišťování budoucích pracovníků ve zdravotnictví a pro všechny orgány zdravotní péče."@cs1
"Fru formand! Fremme af en hensigtsmæssig arbejdsstyrke på sundhedsområdet i hele Europa er vigtigt for vores fortsatte forbedringer af sundhedsydelser og -faciliteter rundt om i de 27 medlemsstater. Europa står over for en række udfordringer med at fastholde og forbedre vores sundhedstjenester. Befolkningsudviklingen i medlemsstaterne udgør et stort problem for sundhedspersonalet, idet Europas befolkning bliver ældre, og den forventede levetid stiger med 2,5 år hvert årti. Arbejdsstyrken udsættes for et stigende pres, for mens befolkningen bliver ældre, sker det samme for arbejdstagerne. Nøglen til at opretholde en tilstrækkelig arbejdsstyrke i lyset af denne nært forestående pensionsbølge er at sikre, at der findes tilstrækkeligt mange yngre medarbejdere til at erstatte dem, der går på pension. Betydningen af en bedre forskning og bedre data om sundhedspleje i hele Europa kan ikke fremhæves nok. I øjeblikket mangler der ajourførte og sammenlignelige data og oplysninger blandt medlemsstaterne om en række centrale spørgsmål inden for sundhedspleje, herunder uddannelse og beskæftigelse for arbejdstagere samt sundhedspersonalets alder, køn og internationale mobilitet. Det er fantastisk vigtigt at have adgang til oplysninger for hele Europa i forbindelse med planlægning og uddannelse af fremtidigt sundhedspersonale samt for alle sundhedsmyndighederne."@da2
"Frau Präsidentin, die Förderung einer nachhaltigen personellen Grundlage für das Gesundheitswesen in ganz Europa ist ein wesentliches Element bei der weiteren Verbesserung der Gesundheitsleistungen und -einrichtungen in den 27 Mitgliedstaaten. Europa steht vor vielen Herausforderungen bei der Erhaltung und Verbesserung der Gesundheitsleistungen. Die Bevölkerungsentwicklung der Mitgliedstaaten stellt ein großes Problem für die Beschäftigten im Gesundheitswesen dar, da die europäische Bevölkerung immer älter wird und die Lebenserwartung in jedem Jahrzehnt um 2,5 Jahre steigt. Dies erhöht den Druck auf die Arbeitnehmer, denn nicht nur die Bevölkerung, sondern auch sie selbst werden immer älter. Der Schlüssel für eine ausreichende Personaldecke angesichts der drohenden Überalterung ist, dafür zu sorgen, dass genügend Nachwuchs zur Verfügung steht, der diejenigen ersetzt, die in Rente gehen. Die Bedeutung der Verbesserung von Forschung und Datenaustausch in ganz Europa kann nicht genug betont werden. Gegenwärtig liegen zu wenig aktuelle Daten, vergleichbare Daten und Informationen unter den Mitgliedstaaten zu wesentlichen Gesundheitsthemen vor, z B. Ausbildung und Beschäftigung von Arbeitnehmern, Alter, Geschlecht und Beschäftigung ausländischer medizinischer Fachkräfte. Die Verfügbarkeit europaweiter Informationen ist immens wichtig für die Planung und Bereitstellung künftiger Arbeitnehmer und für sämtliche Behörden im Gesundheitswesen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η προώθηση ενός βιώσιμου εργατικού δυναμικού υγείας σε όλη την Ευρώπη είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της βελτίωσης των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης στα 27 Κράτη Μέλη. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν αριθμό προκλήσεων στη διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η δημογραφία των Κρατών Μελών αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τους επαγγελματίες υγείας καθώς η γήρανση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού και το προσδόκιμο ζωής αυξάνονται κατά 2,5 χρόνια κάθε δεκαετία. Υπάρχουν αυξημένες πιέσεις προς το εργατικό δυναμικό καθώς παράλληλα με τη γήρανση του πληθυσμού, επέρχεται και η γήρανση των εργαζομένων. Το κλειδί για τη διατήρηση ενός επαρκούς εργατικού δυναμικού εν όψει αυτής της άμεσης συνταξιοδότησης είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν αρκετοί νέοι να αντικαταστήσουν όσους συνταξιοδοτούνται. Είναι εξαιρετικά σημαντική η βελτίωση της έρευνας και των δεδομένων γύρω από την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη. Επί του παρόντος, υπάρχει έλλειψη ενημερωμένων, συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών σε έναν αριθμό σημαντικών ζητημάτων υγειονομικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και απασχόλησης των εργαζομένων, την ηλικία, το φύλο και τη διεθνή κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας. Η διαθεσιμότητα πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική για το σχεδιασμό και τη διάθεση επαγγελματιών υγείας και για τις υγειονομικές αρχές."@el10
"Señora Presidenta, la promoción de un personal sostenible para la sanidad en toda Europa es fundamental para continuar nuestra mejora de los centros y servicios sanitarios en los 27 Estados miembros. Europa se enfrenta a una serie de desafíos para mantener y mejorar nuestros servicios sanitarios. La demografía de los Estados miembros supone un importante problema para los trabajadores sanitarios, dado que la población de Europa envejece y la esperanza de vida aumenta en dos años y medio cada década. El personal soporta crecientes presiones, porque, a medida que envejece la población, también lo hacen los trabajadores. La clave para mantener un personal adecuado frente a esta inminente jubilación consiste en garantizar que haya suficientes contrataciones de jóvenes disponibles para sustituir a quienes se jubilan. No es posible subrayar lo suficiente la importancia de la mejora de los datos y la investigación sanitaria en toda Europa. En estos momentos, existe una falta de información y datos actualizados comparables entre los Estados miembros sobre una serie de cuestiones sanitarias fundamentales, incluyendo la formación y el empleo de los trabajadores, la edad, el sexo y el flujo internacional de profesionales sanitarios. La disponibilidad de información en toda Europa es sumamente importante para la planificación y provisión de futuros trabajadores sanitarios y para todas las autoridades sanitarias."@es21
"Proua juhataja, jätkusuutliku tööjõu edendamisel kogu Euroopa tervishoiuvaldkonnas on otsustav tähtsus tervishoiuteenuste ja -võimaluste jätkuval parandamisel kõigis 27 liikmesriigis. Euroopa seisab oma tervishoiuteenuste säilitamisel ja parandamisel silmitsi paljude raskustega. Tervishoiutöötajate peamine murekoht on liikmesriikide demograafilised muutused, sest Euroopa rahvastik vananeb ja keskmine eluiga pikeneb igal aastakümnel 2,5 aasta võrra. Töötajatele avaldab see suuremat survet, sest rahvastiku vananedes vananevad ka töötajad. Kuna hulka inimesi ootab ees pensionile minek, aitab vajalikku arvu töötajaid säilitada see, kui tagatakse piisavalt paljude noorte asendajate olemasolu. Tervishoiualase teadustöö ja andmete täiustamise olulisust kogu Euroopas ei ole võimalik üle tähtsustada. Praegu on vajaka eri liikmesriikide ajakohastatud võrreldavatest andmetest ja teabest arvukate tervishoiuküsimuste kohta, mis puudutavad muu hulgas tervishoiutöötajate väljaõpet ja tööhõivet, vanust, sugu ja rahvusvahelist liikuvust. Üleeuroopalise teabe kättesaadavus on ääretult oluline tulevaste tervishoiutöötajatega seotud kavade koostamisel ja nende töötajate olemasolu tagamisel kõigis tervishoiuasutustes."@et5
"Arvoisa puhemies, terveydenhuoltohenkilöstön kestävän perustan edistäminen kaikkialla Euroopassa on ratkaisevan tärkeää terveydenhuoltopalvelujen parantamiseksi edelleen kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Euroopalla on edessään useita haasteita terveydenhuoltopalvelujen ylläpitämisessä ja parantamisessa. Jäsenvaltioiden väestökehitys on suuri ongelma terveydenhuollon työntekijöille, sillä Euroopan väestön ikä ja eliniän odote nousevat 2,5 vuodella jokaisella vuosikymmenellä. Kasvavia paineita kohdistuu myös työvoimaan, koska väestön ikääntyessä myös työntekijät ikääntyvät. Keskeisenä keinona säilyttää riittävä työvoima pian uhkaavasta eläkepommista huolimatta on sen varmistaminen, että nuoria saadaan rekrytoitua tarpeeksi korvaamaan eläkkeelle jäävien työpanos. Terveydenhuoltoa koskevan tutkimuksen ja tiedon parantamisen merkitystä kautta Euroopan ei voida korostaa liikaa. Jäsenvaltioissa on nyt pulaa ajantasaistetusta ja vertailukelpoisesta tiedosta monista keskeisistä terveydenhuollon ongelmista, kuten työntekijöiden koulutuksesta ja työllisyydestä sekä terveydenhuollon ammattilaisten iästä, sukupuolesta ja kansainvälisistä virroista. Euroopan laajuisten tietojen saatavuus on äärimmäisen tärkeää suunnittelutyön, tulevien terveydenhuollon työntekijöiden saatavuuden sekä terveysviranomaisten kannalta."@fi7
"Madame la Présidente, la promotion d’une main-d’œuvre durable pour le système de santé dans toute l’Europe est cruciale si nous voulons continuer d’améliorer nos services et nos équipements de soins de santé dans l’ensemble des 27 États membres. L’Europe est confrontée à un certain nombre de défis s’agissant du maintien et de l’amélioration de nos services de soins de santé. La démographie des États membres pose un problème majeur pour les travailleurs de la santé, l’âge moyen de la population et l’espérance de vie en Europe augmentant de 2,5 ans tous les dix ans. Des pressions accrues s’exercent sur le marché du travail, car, à mesure que la population vieillit, les travailleurs vieillissent aussi. La clé du maintien d’une main-d’œuvre adéquate dans le contexte de ces départs imminents à la retraite consiste à faire en sorte qu’il y ait suffisamment de jeunes recrues disponibles pour remplacer les personnes qui prendront leur retraite. On ne soulignera jamais assez l’importance de l’amélioration de la recherche et des données en matière de soins de santé à travers toute l’Europe. À l’heure actuelle, nous manquons de données et d’informations à jour et comparables concernant les États membres sur un certain nombre de questions liées aux soins de santé, y compris la formation et l’emploi des travailleurs, l’âge, le sexe et la circulation internationale des professionnels de santé. La disponibilité d’informations à l’échelle européenne est extrêmement importante pour planifier la mise à disposition des futurs travailleurs de la santé, et pour toutes les autorités du secteur de la santé."@fr8
"Elnök asszony, a fenntartható európai egészségügyi munkaerő támogatása a 27 tagállamban döntő fontosságú az egészségügyi szolgáltatások és létesítmények javítására irányuló erőfeszítéseink folytatásában. Egészségügyi szolgáltatásaink fenntartása és javítása terén Európa számos kihívással találkozik. A tagállamok demográfiájának alakulása fontos kérdés az egészségügyi dolgozók számára, mivel Európa népessége elöregszik és a várható élettartam évtizedenként 2,5 évvel emelkedik. A népesség, és ezáltal a munkavállalók elöregedésével megnövekedett nyomás nehezedik a munkaerőre. Az elkerülhetetlen nyugdíjazással szemben a megfelelő munkaerő fenntartásának kulcsa annak biztosítása, hogy a nyugállományba vonulók helyébe elegendő fiatal dolgozó lépjen. A megfelelőbb európai egészségügyi kutatás és adatok jelentősége nem hangsúlyozható eléggé. Jelenleg számos kulcsfontosságú egészségügyi témára vonatkozóan, beleértve a munkavállalók képzését és foglalkoztatását, az egészségügyi szakemberek korát, nemét és nemzetközi mozgását, hiányoznak a tagállamok közötti naprakész, összehasonlítható adatok és információk. Az Európa egészére vonatkozó információkhoz való hozzáférés rendkívül fontos a jövőbeni egészségügyi dolgozók és minden egészségügyi hatóság tervezéséhez és ellátásához."@hu11
". Signora Presidente, promuovere una disponibilità sostenibile di personale medico in tutta Europa è essenziale per continuare a migliorare i servizi e le strutture della sanità nei 27 Stati membri. L’Europa deve fare fronte a una serie di sfide nel sostenere e migliorare i servizi della sanità. La demografia degli Stati membri pone un grande problema al personale medico, a causa dell’invecchiamento della popolazione europea e dell’aumento dell’attesa di vita di 2,5 anni ogni decennio. Il personale del settore è soggetto a crescenti pressioni, perché all’invecchiamento della popolazione si accompagna quello dello stesso personale della sanità. La chiave per mantenere un numero adeguato di professionisti a fronte dell’imminente ondata di pensionamenti è fare in modo che sia disponibile un numero sufficiente di giovani reclute che possano sostituire coloro che vanno in pensione. Non si sottolineerà mai abbastanza l’importanza di migliorare la ricerca e i dati sull’assistenza sanitaria in tutta Europa. Attualmente, mancano dati e informazioni aggiornati e comparabili tra gli Stati membri su una serie di aspetti dell’assistenza sanitaria, tra cui la formazione, l’occupazione, l’età, il sesso e il movimento internazionale dei professionisti della sanità. La disponibilità di informazioni su scala europea ha un’importanza enorme per programmare e formare i futuri operatori della sanità e per tutte le autorità sanitarie."@it12
"Ponia pirmininke, sveikatos darbuotojų tvarumo Europos Sąjungoje didinimas itin svarbus tobulinant sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybes visose 27 valstybėse narėse. Šiuo požiūriu Europos Sąjunga susiduria su daugeliu iššūkių. Pagrindinis sveikatos apsaugos klausimas yra demografinė valstybių narių padėtis: Europos gyventojai sparčiai senėja, ir gyvenimo trukmė kiekvieną dešimtmetį pailgėja maždaug 2,5 metų. Senėja gyventojai, senėja ir sveikatos darbuotojai. Šiomis sąlygomis išlaikyti darbo jėgą – tai užtikrinti, kad būtų pakankamai jaunų darbuotojų, kurie pakeistų išeinančius į pensiją. Būtina nuolat pabrėžti sveikatos mokslo tyrimų ir informacijos Europos Sąjungoje reikšmę. Šiuo metu trūksta atnaujintų, palyginamųjų duomenų tarp valstybių narių daugeliu sveikatos priežiūros, tarp jų darbuotojų mokymo ir užimtumo, sveikatos darbuotojų amžiaus, lyties ir tarptautinių srautų klausimų. Europinė informacija itin svarbi būsimų sveikatos darbuotojų ir sveikatos institucijų planavimui ir aprūpinimui ateityje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ilgtspējīga veselības jomā nodarbinātā personāla veicināšana ir ļoti būtiska, lai turpinātu mūsu veselības aprūpes pakalpojumu un centru uzlabošanu visās 27 dalībvalstīs. Eiropas priekšā ir vairākas problēmas veselības aprūpes pakalpojumu stiprināšanā un uzlabošanā. Demogrāfiskais stāvoklis dalībvalstīs rada būtisku problēmu veselības jomā strādājošiem, jo Eiropas iedzīvotāji noveco un paredzamais dzīves ilgums pieaug par 2,5 gadiem katru desmitgadi. Palielinās spiediens uz personālu, jo, iedzīvotājiem novecojot, vecāks kļūst arī personāls. Risinājums, kā saglabāt adekvātu personālu nenovēršamās pensionēšanās apstākļos, ir nodrošināt, lai būtu pieejami pietiekami daudzi jaunāki darba kandidāti, kas aizstātu tos, kuri pensionējas. Nav iespējams pietiekami uzsvērt, cik svarīgi ir uzlabojumi veselības aprūpes izpētes un datu jomā. Šobrīd dalībvalstu starpā trūkst aktuālas un salīdzināmas informācijas par vairākiem veselības aprūpes jautājumiem, izskaitot strādājošo izglītību, darba gaitas, vecumu, dzimumu un veselības jomas speciālistu starptautiskā plūsma. Tas, lai būtu pieejama informācija par visu Eiropu, ir ļoti būtiski nākamo veselības jomas darbinieku sagatavošanas plānošanai un nodrošināšanai un visiem veslības jomas dienestiem."@lv13
"Madam President, the promotion of a sustainable workforce for health across in Europe is crucial in continuing our improvement in health-care services and facilities across the 27 Member States. Europe faces a number of challenges in sustaining and improving our health-care services. The demography of the Member States poses a major issue for health workers as Europe’s population ages and life expectancy increases by 2.5 years every decade. Increased pressures apply to the workforce because, as the population ages, so too do the workers. The key to maintaining an adequate workforce in the face of this imminent retirement is to ensure that there are sufficient younger recruits available to replace those who retire. The importance of improved health-care research and data across Europe cannot be stressed enough. At present there is a lack of up-to-date, comparable data and information among the Member States on a number of key health-care issues including training and employment of workers, age, gender and international flow of health professionals. The availability of Europe-wide information is immensely important for the planning and providing of future health workers and for all health authorities."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de bevordering van een duurzaam personeelsbestand in de Europese gezondheidszorg is van cruciaal belang voor verdergaande verbetering van de diensten en voorzieningen in de gezondheidszorg van de 27 lidstaten. Europa wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen bij het handhaven en verbeteren van de gezondheidszorg. De demografische ontwikkeling in de lidstaten stelt de gezondheidszorg voor een groot probleem. omdat de bevolking van Europa vergrijst en de levensverwachting elke tien jaar met 2,5 jaar stijgt. Dit legt extra druk op de gezondheidswerkers, want naarmate de bevolking veroudert, verouderen zij ook. De sleutel tot instandhouding van een toereikend personeelsbestand in het licht van dreigende pensionering is ervoor te zorgen dat er voldoende jongere medewerkers worden aangeworven om de gepensioneerden te vervangen. Het belang van beter gezondheidsonderzoek en betere medische gegevens in heel Europa kan niet genoeg benadrukt worden. Op het ogenblik is er een gebrek aan actuele, vergelijkbare gegevens en informatie uit de lidstaten over een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de gezondheidszorg, waaronder opleiding, werkervaring, leeftijd en geslacht van medewerkers, en de internationale verplaatsing van gezondheidswerkers. Goede informatie over heel Europa is van immens belang voor de planning en beschikbaarheid van toekomstige gezondheidswerkers en voor alle instanties in de gezondheidszorg."@nl3
"Pani przewodnicząca! Działanie na rzecz trwałości zasobów personelu służby zdrowia w Europie ma kluczowe znaczenie dla procesu doskonalenia usług i placówek medycznych we wszystkich 27 państwach członkowskich. Europa stoi w obliczu licznych wyzwań związanych z utrzymaniem i poprawą naszych usług medycznych. Sytuacja demograficzna w państwach członkowskich stanowi dla pracowników służby zdrowia niemały problem, gdyż społeczeństwo Europy się starzeje, a oczekiwana długość życia wydłuża się z każdą dekadą o 2,5 roku. Pracownicy służby zdrowia pracują w warunkach coraz większej presji, gdyż wraz ze społeczeństwem starzeją się też oni sami. Kluczowym warunkiem utrzymania odpowiedniego zasobu pracowników jest zapewnienie wystarczającej liczby młodych kandydatów, którzy zastąpią starszych kolegów odchodzących już niedługo na emeryturę. Znaczenie poprawy jakości badań i danych medycznych w całej Europie jest nie do przecenienia. Obecnie w obrębie państw członkowskich wciąż brakuje aktualnych, porównywalnych danych i informacji z zakresu kluczowych zagadnień w dziedzinie opieki zdrowotnej, dotyczących kształcenia, zatrudnienia, wieku oraz płci pracowników służby zdrowia, jak również ich międzynarodowych przepływów. Dostępność informacji z terenu całej Europy ma fundamentalne znaczenie dla planowania i zapewnienia przyszłych pracowników służby zdrowia, oraz dla wszystkich organów w sektorze zdrowia."@pl16
"Senhora Presidente, a promoção de uma força de trabalho sustentável para o sector da saúde em toda a Europa é fundamental para prosseguir as melhorias que queremos introduzir nos serviços de saúde nos 27 Estados-Membros. A Europa enfrenta uma série de desafios na sustentação e melhoramento nos nossos serviços de saúde. A demografia dos Estados-Membros coloca um problema de maior para o pessoal da saúde uma vez que a população da Europa está a envelhecer e a expectativa de vida aumenta cerca de 2,5 em cada década. Pressões crescentes fazem-se sentir sobre o pessoal da saúde porque, à medida que a população envelhece, o mesmo acontece com os trabalhadores. A chave para manter um número suficiente de efectivos diante desta iminente aposentação passa por assegurar o recrutamento de membros mais jovens disponíveis para substituir os aposentados. Nunca é demais salientar a importância de dispor de melhores dados e de investigação no domínio dos cuidados de saúde em toda a Europa. Neste momento verifica-se uma ausência de dados e de informação actualizados e comparáveis entre os Estados-Membros relativos a uma série de questões-chave ligadas aos cuidados de saúde, incluindo formação e emprego de trabalhadores, idade, género e fluxo internacional dos profissionais de saúde. A disponibilidade de informação à escala da Europa é imensamente importante para o planeamento e contratação de futuros trabalhadores na área da saúde e para todas as autoridades sanitárias."@pt17
"Doamnă preşedintă, promovarea unei forţe de muncă durabile în domeniul sănătăţii în Europa este esenţială pentru continuarea îmbunătăţirii serviciilor şi centrelor de sănătate în toate cele 27 de state membre. Europa se confruntă cu mai multe provocări în ceea ce priveşte sprijinirea şi îmbunătăţirea serviciilor noastre de asistenţă medicală. Demografia statelor membre ridică o problemă majoră pentru lucrătorii din domeniul sănătăţii, pe măsură ce populaţia Europei îmbătrâneşte, iar speranţa de viaţă creşte cu 2,5 ani în fiecare deceniu. Forţa de muncă este supusă unor presiuni crescute, deoarece tendinţa de îmbătrânire a populaţiei se regăseşte şi în rândul lucrătorilor. Soluţia pentru menţinerea unei forţe de muncă adecvate care să compenseze această pensionare iminentă este asigurarea disponibilităţii unui număr suficient de recruţi tineri care să-i înlocuiască pe cei care se pensionează. Subliniem neîncetat importanţa îmbunătăţirii cercetării şi datelor din domeniul asistenţei medicale în Europa. În prezent, statele membre nu realizează un schimb de date şi informaţii comparabile actualizate cu privire la o serie de aspecte cheie privind asistenţa medicală, cum ar fi formarea şi angajarea lucrătorilor, vârsta, genul şi fluxul internaţional de lucrători în domeniul sănătăţii. Disponibilitatea informării la nivel european este extrem de importantă pentru planificarea şi furnizarea viitorilor lucrători şi pentru toate autorităţile din domeniul sanitar."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, podpora udržateľnej pracovnej sily v európskom zdravotníctve je kľúčovou podmienkou ďalšieho skvalitňovania zdravotných služieb a zariadení vo všetkých 27 členských štátoch. Pri udržaní a zlepšovaní svojich zdravotníckych služieb čelí Európa viacerým problémom. Demografia členských štátov predstavuje kľúčový problém pre zdravotníckych pracovníkov, keďže obyvateľstvo Európy starne a priemerná dĺžka života sa každých desať rokov zvyšuje o 2,5 roka. Na pracovnú silu to vytvára zvýšený tlak, pretože spolu s obyvateľstvom starnú aj pracovníci. Kľúčovou podmienkou udržania primeranej pracovnej sily v čase hroziaceho odchodu pracovnej sily v dôchodkovom veku je zabezpečiť dostatočný počet mladých ľudí, ktorí ju nahradia. Dôležitosť lepšieho výskumu a údajov v oblasti zdravotníctva je nesmierne dôležitá. V súčasnosti nám chýbajú aktuálne údaje porovnateľné medzi jednotlivými členskými štátmi o viacerých kľúčových otázkach oblasti zdravotníctva vrátane vzdelávania a zamestnávania pracovníkov, ich veku, pohlavia a medzinárodného pohybu zdravotníkov. Dostupnosť informácií z celej Európy je nesmierne dôležitá pre plánovanie a zabezpečenie zdravotníckych pracovníkov v budúcnosti, ako aj pre všetky orgány v oblasti zdravotníctva."@sk19
"Gospa predsednica, spodbujanje trajnostne delovne sile v zdravstvu po vsej Evropi je ključno za nadaljevanje naših izboljšav zdravstvenih storitev in ustanov v 27 državah članicah. Evropa se sooča s številnimi izzivi glede vzdrževanja in izboljšanja naših zdravstvenih storitev. Demografija držav članic predstavlja veliko vprašanje za zdravstvene delavce, ker se prebivalstvo Evrope stara in se pričakovana življenjska doba vsakih deset let poveča za 2,5 let. Na zdravstvene delavce se izvaja vse večji pritisk, saj se, ko se prebivalstvo stara, starajo tudi zdravstveni delavci. Ključ do vzdrževanja ustrezne delovne sile spričo tega neizbežnega upokojevanja je zagotavljanje, da je na razpolago dovolj mlajših delavcev novincev, ki bodo nadomestili tiste, ki se upokojijo. Pomembnosti izboljšanih zdravstvenih raziskav in podatkov po Evropi ni mogoče dovolj poudariti. Trenutno vlada pomanjkanje posodobljenih, primerljivih podatkov in informacij med državami članicami o številnih ključnih vprašanjih zdravstvenega varstva, vključno z usposabljanjem in zaposlovanjem delavcev, starostjo, spolom in mednarodnim tokom zdravstvenih strokovnjakov. Razpoložljivost informacij po vsej Evropi je silno pomembno za načrtovanje in zagotavljanje prihodnjih zdravstvenih delavcev in za vse zdravstvene organe."@sl20
"Fru talman! Främjandet av en hållbar arbetskraft inom EU:s hälso- och sjukvård är avgörande för att fortsätta förbättra hälso- och sjukvårdens tjänster och anläggningar i de 27 medlemsstaterna. EU står inför ett antal utmaningar när det gäller att upprätthålla och förbättra våra hälso- och sjukvårdstjänster. Medlemsstaternas demografi är en viktig fråga för hälsovårdspersonalen eftersom Europas befolkning åldras och den förväntade livslängden ökar med 2,5 år för varje årtionde. Påfrestningarna på arbetskraften ökar eftersom inte bara befolkningen åldras utan även personalen. Lösningen för att upprätthålla tillräckliga personalresurser mot bakgrund av att många kommer att pensionera sig inom en snar framtid är att se till att det rekryteras tillräckligt många yngre för att ersätta de som pensioneras. Betydelsen av bättre forskning och information om hälso- och sjukvården inom EU kan inte nog betonas. För närvarande råder det brist på aktuella och jämförbara uppgifter från medlemsstaterna inom ett antal viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, bland annat utbildning och anställning av arbetstagare, ålder, kön och internationellt flöde av hälsovårdspersonal. Tillgången till EU-omfattande information är mycket viktig för planering och tillhandahållande av framtida hälsovårdspersonal och för alla myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Colm Burke (PPE-DE )."5,20,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph