Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-312"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.35.3-312"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Monsieur le Président, le SIS II, nous le savons, est un outil très important pour assurer la sécurité de l’espace Schengen, notamment après l’élargissement aux dix nouveaux pays. Et depuis l’adoption des bases juridiques en 2007, nous n’avons jamais pu recevoir de compte rendu détaillé des développements ou des problèmes d’ordre technique ou politique qui entravaient la mise en route du système. C’est par la presse que nous avons pu apprendre que tous les tests nécessaires au démarrage du système central en toute sécurité avaient échoué en décembre 2008. Nous savons que la Commission a essayé d’élaborer un plan de remédiation pour résoudre les problèmes principaux, et nous savons que plusieurs États membres, au sein du Conseil, pensent déjà à une alternative qui consisterait en une simple mise à niveau du système SIS actuellement en fonction. Le problème n’est donc pas de nature technique, il est de nature politique. Ce Parlement a été appelé à définir en codécision l’architecture du SIS II qui, à lui seul, aurait assuré la sécurité nécessaire à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Nous y avons travaillé sans perdre de vue la sécurité et la protection des droits fondamentaux de nos citoyens. Ici, c’est la responsabilité politique des institutions européennes qui est en jeu, notamment celle du Conseil et de la Commission, car nous estimons que le Parlement a bien rempli sa tâche vis-à-vis des citoyens. Nous attendons aujourd’hui, et dans le futur, des explications politiques en ce qui concerne ce changement radical de route. Cela pourra bien sûr avoir des conséquences très lourdes au niveau du budget destiné jusqu’à présent à ce projet, à partir de la mise en réserve, si nécessaire, des ressources disponibles, et ce jusqu’à ce que l’avenir du projet et sa base légale aient été dûment définis."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, jak víme, SIS II je velmi důležitým nástrojem k zajištění bezpečnosti Schengenského prostoru, a to zejména po rozšíření, které zahrnuje 10 nových zemí. Od přijetí právního základu v roce 2007 jsme ani jednou neměli možnost vidět podrobnou zprávu o vývoji nebo o technických či politických problémech, které prý spuštění systému brzdí. Až z tisku jsme se dozvěděli, že všechny testy potřebné ke spuštění centrálního systému v naprostém bezpečí v prosinci 2008 selhaly. Víme, že se Komise snažila navrhnout plán na nápravu, který by hlavní problémy řešil, a víme, že různé členské státy v rámci Rady již přemýšlejí o alternativě, která by sestávala z jednoduchého upgradu sytému SIS, jenž je v současnosti v provozu. Problém tedy není technický, ale politický. Tento Parlament byl požádán, aby určil postupem spolurozhodování architekturu SIS II, což by samo o sobě zajistilo bezpečnost nezbytnou pro naši oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Pracovali jsme na tom, aniž bychom ztratili ze zřetele bezpečnost a ochranu základních práv našich občanů. Za této situace je v sázce politická odpovědnost evropských orgánů a zejména Rady a Komise, protože jsme přesvědčeni, že se Parlament této záležitosti zhostil ve vztahu k občanům dobře. Nyní i v budoucnosti očekáváme politické důvody pro tuto radikální změnu směřování. Mohlo by to mít samozřejmě velmi vážné důsledky pro rozpočet již vyčleněný pro tento projekt, počínaje odložením dostupných zdrojů, pokud to bude nutné, dokud nebude řádně určena budoucnost projektu a jeho právní základ."@cs1
"Hr. formand! SIS II er, som vi ved, et meget vigtigt værktøj til at opretholde sikkerheden i Schengenområdet, især efter udvidelsen med de 10 nye lande. Vi har ikke en eneste gang, siden retsgrundlaget blev vedtaget i 2007, haft lejlighed til at se en detaljeret rapport om udviklingen eller de tekniske og politiske problemer, der siges at forhindre systemets opstart. Det var gennem pressen, vi fandt ud af, at alle de test, der skulle gennemføres for at lancere det centrale system i fuld sikkerhed, havde givet et negativt resultat i december 2008. Vi ved, at Kommissionen har forsøgt at udarbejde en oprydningsplan for at løse de væsentligste problemer, og vi ved, at flere medlemsstater inden for Rådets rammer allerede overvejer et alternativ, der består i en enkel opgradering til det SIS-system, der anvendes for øjeblikket. Problemet er derfor ikke teknisk, men politisk. Parlamentet er blevet bedt om ved anvendelse af den fælles beslutningsprocedure at fastlægge en arkitektur for SIS II, som i sig selv ville garantere den sikkerhed, der er nødvendig for vores område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Den har vi har arbejdet på uden at miste sikkerheden og beskyttelsen af vores borgeres grundlæggende rettigheder af syne. I dette tilfælde er det de europæiske institutioners − herunder Rådets og Kommissionens − politiske ansvar, der står på spil, for vi mener, at Parlamentet har klaret sig godt i forholdet til borgerne. Vi afventer nu og i fremtiden de politiske årsager til denne radikale retningsændring. Den kan naturligvis få meget alvorlige konsekvenser for det budget, der er afsat til dette projekt, begyndende med at lægge de tilgængelige ressourcer til side, hvor det måtte være nødvendigt, indtil projektet og dets retsgrundlag er blevet behørigt fastlagt."@da2
"− Herr Präsident! SIS II ist, wie wir wissen, ein sehr wichtiges Instrument zur Gewährleistung der Sicherheit des Schengen-Raums, vor allem nach der Erweiterung um die 10 neuen Länder. Seit der Annahme der Rechtsgrundlagen im Jahr 2007 haben wir niemals einen detaillierten Bericht über die Entwicklungen bzw. die technischen oder politischen Probleme erhalten, die angeblich die Inbetriebnahme des Systems behindern. Erst durch die Presse haben wir erfahren, dass all die für den sicheren Start des zentralen Systems erforderlichen Tests im Dezember 2008 gescheitert sind. Wir wissen, dass die Kommission versucht hat, einen Sanierungsplan aufzustellen, um die Hauptprobleme zu lösen, und wir wissen, dass mehrere Mitgliedstaaten innerhalb des Rates bereits über eine Alternative in Form einer einfachen Aktualisierung des derzeit in Betrieb befindlichen SIS nachdenken. Das Problem ist also weniger technischer Natur, es ist ein politisches Problem. Dieses Parlament wurde gebeten, durch Mitentscheidung die Architektur des SIS II zu definieren, das allein die für unseren Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts notwendige Sicherheit gewährleistet hätte. Wir haben daran gearbeitet, ohne die Sicherheit und den Schutz der Grundrechte unserer Bürger aus den Augen zu verlieren. Es geht hier um die politische Verantwortung der europäischen Institutionen und speziell um die des Rates und der Kommission, denn wir glauben, dass das Parlament seine Aufgabe gegenüber den Bürgern gut erfüllt hat. Wir erwarten heute – und in Zukunft – politische Erklärungen dieses radikalen Kurswechsels. Das könnte sich natürlich gravierend auf das Budget auswirken, das bisher für dieses Projekt vorgesehen ist, angefangen von einer eventuell notwendigen Zurückstellung der verfügbaren Mittel, bis die Zukunft des Projekts und seine Rechtsgrundlage entsprechend definiert worden sind."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, το SIS II, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ασφάλεια στο χώρο Σένγκεν, ιδιαίτερα έπειτα από τη διεύρυνση με τις 10 νέες χώρες. Έπειτα από την υιοθέτηση της νομικής βάσης το 2007, δε μας δόθηκε ούτε μια φορά η δυνατότητα να δούμε μια αναλυτική έκθεση των εξελίξεων ή των τεχνικών και πολιτικών προβλημάτων που λέγεται ότι εμποδίζουν την έναρξη του συστήματος. Μέσω του τύπου ενημερωθήκαμε ότι απέτυχαν όλες οι δοκιμές το Δεκέμβριο του 2008 που χρειάζονταν για την εφαρμογή του κεντρικού συστήματος με απόλυτη ασφάλεια. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή επιχείρησε να καταρτίσει ένα διαρθρωτικό σχέδιο για την επίλυση των κυριότερων προβλημάτων, και γνωρίζουμε επίσης ότι ορισμένα Κράτη Μέλη, μέσα στο Συμβούλιο, ήδη επεξεργάζονται μια εναλλακτική που θα αποτελείται από μια απλή αναβάθμιση του συστήματος SIS που ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Το πρόβλημα έτσι δεν είναι τεχνικό, αλλά πολιτικό. Έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο να ορίσει μέσω συναπόφασης την αρχιτεκτονική του SIS II κάτι που θα είχε διασφαλίσει τον απαραίτητο βαθμό ασφάλειας για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό, χωρίς να αποσπώμαστε από το στόχο της ασφάλειας και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μας. Σε αυτή την περίπτωση, διακυβεύεται η πολιτική ευθύνη των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ιδιαίτερα του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει απαλλαχθεί από αυτές τις ευθύνες στα μάτια των πολιτών. Αναμένουμε, τώρα και στο μέλλον, τους πολιτικούς λόγους για αυτή τη ριζική αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό θα μπορούσε, φυσικά, να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό που προορίζεται για το πρόγραμμα, ξεκινώντας με την αποταμίευση, όπου είναι αναγκαίο, των διαθέσιμων πόρων, μέχρι να οριστούν η χρονική στιγμή και η νομική βάση του προγράμματος."@el10
"− Mr President, SIS II, as we know, is a very important tool for ensuring the security of the Schengen area, especially following the enlargement to include the 10 new countries. Since the adoption of the legal bases in 2007, not once have we had the opportunity to see a detailed report on the developments or on the technical or political problems that are said to be hindering the start-up of the system. It was through the press that we learnt that all the tests required to launch the central system in complete safety had failed in December 2008. We know that the Commission has tried to draw up a remedial plan to resolve the main problems, and we know that several Member States, within the Council, are already thinking of an alternative that would consist of a simple upgrade to the SIS system currently in operation. The problem is therefore not technical, but political. This Parliament has been asked to define by codecision the architecture of SIS II which, of itself, would have ensured the security necessary for our area of freedom, security and justice. We have worked on it without losing sight of security and the protection of the fundamental rights of our citizens. In this instance, it is the political responsibility of the European institutions, and of the Council and the Commission, in particular, that is at stake, for we believe that Parliament has acquitted itself well in relation to the citizens. We await, now and in the future, the political reasons for this radical change of direction. This could, of course, have very serious consequences for the budget earmarked thus far for this project, beginning with the putting aside, where necessary, of the available resources, until such time as the future of the project and its legal basis have been duly defined."@en4
"señor Presidente, SIS II, como sabemos, es una herramienta muy importante para garantizar la seguridad del área Schengen, especialmente tras la ampliación para incluir a 10 nuevos países. Desde la adopción de la base legal en 2007, ni una sola vez hemos tenido la oportunidad de ver un informe detallado sobre los desarrollos o sobre los problemas técnicos y políticos que se asegura que están obstaculizando el arranque del sistema. Fue a través de la prensa que nos enteramos de que todas las pruebas necesarias para arrancar el sistema central con total seguridad habían fallado en diciembre de 2008. Sabemos que la Comisión ha tratado de elaborar un plan de remedio para resolver los principales problemas, y sabemos que varios Estados miembros, dentro del Consejo, ya están pensando en una alternativa que podría consistir en una simple actualización al sistema SIS actualmente en funcionamiento. El problema, por tanto, no es técnico sino político. Se ha pedido a este Parlamento que defina por codecisión la arquitectura de SIS II que, por sí misma, hubiera garantizado la seguridad necesaria para nuestra área de libertad, seguridad y justicia. Hemos trabajado en ello sin perder de vista la seguridad y la protección de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. En este punto, es la responsabilidad política de las instituciones europeas y del Consejo y la Comisión, especialmente, lo que está en juego, puesto que consideramos que el Parlamento ha actuado correctamente en relación con los ciudadanos. Ahora y en el futuro esperamos las razones políticas para este radical cambio de dirección. Esto podría, por supuesto, tener consecuencias muy serias para el presupuesto consignado hasta la fecha para este proyecto, comenzando con la asignación, donde sea necesario, de los recursos disponibles, hasta que llegue el momento en que el futuro del proyecto y su base legal se hayan definido debidamente."@es21
". Härra juhataja, nagu me teame, on SIS II eriti tähtis vahend Schengeni ala turvalisuse tagamiseks, eriti pärast selle laienemist kümne uue riigi võrra. Pärast õiguslike aluste vastuvõtmist 2007. aastal ei ole meil kordagi tekkinud võimalust näha üksikasjalikku aruannet arengu kohta või tehniliste või poliitiliste probleemide kohta, mis väidetavalt takistavad süsteemi töölehakkamist. Alles ajakirjanduse kaudu saime teada, et kõik katsetused, mis on kesksüsteemi turvaliseks käikuandmiseks vajalikud, ebaõnnestusid 2008. aasta detsembris. Me teame, et komisjon on püüdnud koostada põhiprobleemide lahendamiseks paranduskava, ja me teame ka, et mitmed liikmesriigid mõtlevad nõukogus juba alternatiivile, mis seisneks lihtsalt praegu toimiva SISi täiustamises. Seega ei ole probleem mitte tehniline, vaid poliitiline. Euroopa Parlamendil paluti kaasotsustamismenetluse raames määratleda SIS II ülesehitus, mis iseenesest oleks taganud meie vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala turvalisuse. Me oleme selle kallal töötanud oma kodanike turvalisuse ja põhiõiguste kaitse eesmärki silmist kaotamata. Praegu on kaalul Euroopa institutsioonide, nõukogu ja eelkõige komisjoni poliitiline vastutus, sest meie arvates on Euroopa Parlament oma kohustusi kodanike ees hästi täitnud. Ootame nüüd ja edaspidi neid poliitilisi põhjendusi, mis tingisid järsu suunamuutuse. Loomulikult võib see kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi projekti jaoks seni koostatud eelarves, alates sellest, et vajaduse korral tuleb olemasolevad ressursid kõrvale panna, kuni projekti tulevik ja selle õiguslik alus nõuetekohaselt määratletakse."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, SIS II on hyvin tärkeä väline Schengen-alueen turvallisuuden varmistamisessa erityisesti kymmeneen uuteen jäsenvaltioon laajentumisen jälkeen. Sen jälkeen kun oikeusperustat hyväksyttiin vuonna 2007, emme ole kertaakaan saaneet mahdollisuutta tarkastella yksityiskohtaista raporttia edistymisestä tai järjestelmän käyttöönoton estävistä teknisistä tai poliittisista ongelmista. Olemme lukeneet lehdistä, että kaikki keskusjärjestelmän täysin turvallista käynnistämistä koskeneet testit epäonnistuivat joulukuussa 2008. Tiedämme, että komissio on pyrkinyt laatimaan suunnitelmaa suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi, ja tiedämme, että neuvostossa useat jäsenvaltiot pohtivat jo vaihtoehtoa, joka muodostuisi nykyisin toiminnassa olevan SIS-järjestelmän pelkästä päivittämisestä. Ongelma ei siis ole tekninen vaan poliittinen. Parlamenttia pyydettiin määrittämään SIS II-järjestelmän arkkitehtuuri yhteispäätösmenettelyssä. Järjestelmä itsessään olisi varmistanut vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta varten tarvittavan turvallisuuden. Olemme tehneet sen eteen työtä pitäen mielessä turvallisuuden sekä kansalaisten perusoikeuksien suojelun. Tässä yhteydessä kyseessä on yhteisön toimielinten ja erityisesti neuvoston ja komission poliittinen vastuu, sillä katsomme, että parlamentti on vapauttanut itsensä vastuusta suhteessa kansalaisiin. Odotamme nyt ja tulevaisuudessa poliittisia perusteluita tälle radikaalille suunnanmuutokselle. Tällä voi tietenkin olla hyvin vakavia vaikutuksia hankkeelle tähän mennessä osoitettuihin määrärahoihin, alkaen tarvittaessa käytettävissä olevien varojen siirtämisestä siihen tulevaan hetkeen asti, jolloin hankkeen tulevaisuus ja sen oikeusperusta on asianmukaisesti määritetty."@fi7
"− Elnök úr! A SIS II., amint tudjuk, igen fontos eszköz a schengeni térség biztonságának megteremtéséhez, különösen a 10 új országgal való bővülés után. A jogalapok 2007-es elfogadása óta egyetlen alkalommal sem láthattunk részletes jelentést a fejleményekről, illetve a technikai vagy politikai problémákról, amelyekről azt állítják, hogy hátráltatják a rendszer indítását. A sajtón keresztül értesültünk arról, hogy a központi rendszer teljes biztonságban történő indításához szükséges valamennyi teszt 2008 decemberében sikertelenül befejeződött. Tudjuk, hogy a Bizottság a főbb problémák megoldása érdekében megpróbált egy javítást célzó tervet kidolgozni, és tudjuk, hogy a Tanácson belül számos tagállam már egy olyan alternatíván gondolkozik, amely a jelenleg működő SIS rendszer egyszerű frissítését jelentené. A probléma ezért nem technikai, hanem politikai jellegű. Ezt a Parlamentet arra kérték, hogy együttdöntéssel határozza meg a SIS II. felépítését, amely önmagában biztosítaná a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségünkhöz szükséges biztonságot. Ezen dolgoztunk anélkül, hogy szem elől tévesztettük volna polgáraink biztonságát és alapvető jogaiknak védelmét. Jelen esetben az európai intézmények – különösen a Tanács és a Bizottság – politikai felelőssége forog kockán, mivel úgy véljük, hogy a Parlament a polgárokkal szemben megfelelően töltötte be szerepét. Ma és a jövőben is várjuk e radikális irányváltás politikai indokait. Ez bizonyára komoly következményekkel járhat az ez ideig e projektre előirányzott költségvetésre, kezdve a szükség esetén elérhető források tartalékba helyezésével, egészen a projekt jövőjének és jogalapjának megfelelő meghatározásáig."@hu11
". − Signor Presidente, sappiamo che il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione è uno strumento molto importante per garantire la sicurezza dello spazio Schengen, soprattutto dopo l'allargamento a dieci nuovi paesi. Dopo l'approvazione delle basi giuridiche nel 2007, non abbiamo mai ricevuto resoconti dettagliati sugli sviluppi e i problemi d’ordine tecnico o politico che nel frattempo stavano ostacolando l'entrata in funzione del sistema. Ed è solo attraverso la stampa che siamo stati informati del fallimento di tutti i test condotti a dicembre 2008, necessari per avviare in piena sicurezza il sistema centrale. Sappiamo che la Commissione ha cercato di elaborare un piano per risolvere i problemi principali, e sappiamo che diversi Stati membri, in sede di Consiglio, pensano già a un’alternativa, che consisterebbe semplicemente nell’aggiornare il sistema d’informazione Schengen attualmente in funzione. Il problema non è quindi di natura tecnica, bensì di natura politica. Questo Parlamento è stato chiamato a definire con procedura di codecisione l'architettura del SIS II che, da solo, avrebbe dovuto garantire la sicurezza necessaria allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Noi abbiamo lavorato senza perdere di vista la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali dei nostri cittadini. Qui è in gioco la responsabilità politica delle istituzioni europee, in particolare quella del Consiglio e della Commissione, poiché riteniamo che il Parlamento abbia compiuto il proprio dovere nei confronti dei cittadini. Oggi, e in futuro, ci aspettiamo delle spiegazioni politiche su questo radicale cambiamento di rotta, che potrebbe naturalmente comportare pesanti conseguenze per i fondi stanziati fino ad oggi per questo progetto; e potrebbe condurre in primo luogo ad accantonare, se necessario, le risorse disponibili, fino a quando il futuro e la base giuridica del progetto non saranno definiti in modo adeguato."@it12
"− Pone pirmininke, kaip žinome, SIS II – tai labai svarbi priemonė Šengeno erdvės saugumui užtikrinti ypač prie jos prisijungus dešimt naujų šalių. Kai 2007 m. priėmėme teisines bazes, ne kartą turėjome galimybę pamatyti išsamią ataskaitą apie pažangą ar apie technines ar politines problemas, kurios, kaip sakoma, trukdo paleisti sistemą. Iš spaudos sužinojome, kad visų bandymų, kurie reikalingi, kad centrinė sistema būtų paleista visiškai saugiai, 2008 m. gruodžio mėn. rezultatai buvo neigiami. Mes žinome, kad Komisija siekdama išspręsti pagrindines problemas, bandė parengti korekcinį planą; žinome ir tai, kad Taryboje kelios valstybės narės jau svarsto alternatyvą, kurią sudarytų paprasčiausiai atnaujinta dabar veikianti sistema SIS. Todėl problema ne techninė, bet politinė. Šio Parlamento buvo paprašyta bendru sprendimu apibrėžti sandarą SIS II, kuri iš esmės pati būtų užtikrinusi mūsų laisvės, saugumo ir teisingumo saugumą erdvės saugumą. Mes ją rengėme nepamesdami iš akių mūsų piliečių saugumo ir pagrindinių teisių apsaugos. Šiuo atveju tai Europos institucijų, Tarybos ir ypač Komisijos politinės atsakomybės, kuri pastatyta ant kortos, klausimas, nes mes manome, kad Parlamentas gerai atliko savo pareigą piliečių atžvilgiu. Dabar ir ateityje laukiame šio radikalaus krypties pakeitimo politinių paaiškinimų. Tai, be abejo, galėjo labai rimtai paveikti iki šiol šiam projektui skirtą biudžetą pradedant nuo turimų išteklių taupymo (kai reikia) iki tokio laikotarpio, nes projekto ateitis ir jo teisinė bazė apibrėžta miglotai."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, kā mēs zinām, SIS II ir ļoti svarīgs instruments Šengenas zonas drošības nodrošināšanai, īpaši pēc paplašināšanās, iekļaujot 10 jaunas valstis. Kopš juridiskā pamata pieņemšanas 2007. gadā mums ne reizi nav bijusi iespēja redzēt detalizētu ziņojumu par notikumu attīstību vai tehniskajām un politiskajām problēmām, kas varētu aizkavēt sistēmas darbības sākšanu. Tikai no laikrakstiem mēs uzzinājām, ka visas pārbaudes centrālās sistēmas palaišanai pilnīgā drošībā ir beigušās ar neveiksmi 2008. gada decembrī. Mēs zinām, ka Komisija ir mēģinājusi sagatavot korektīvu plānu, lai risinātu galvenās problēmas, un mēs zinām, ka dažas dalībvalstis Padomē jau apsver alternatīvu, kas būtu vienkārša pašreizējās SIS sistēmas pilnveidošana. Tāpēc problēma nav tehniska, bet politiska. Šim Parlamentam tika prasīts definēt ar koplēmumu SIS II arhitektūru, kam būtu jānodrošina mūsu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nepieciešamā drošība. Mēs ar to strādājām, neizlaižot no redzesloka mūsu pilsoņu drošību un pamattiesību aizsardzību. Tagad tas ir Eiropas institūciju politisks uzdevums un arī Padomes un Komisijas uzdevums, kas ir likts uz spēles, jo mēs uzskatām, ka Parlaments ir pilnīgi attaisnots savās attiecībās ar pilsoņiem. Mēs sagaidām tagad un nākotnē šīs radikālās virziena maiņas politiskos iemeslus. Tam varētu būt, protams, ļoti nopietnas sekas budžetam, kas paredzēts šim projektam, sākot ar pieejamo resursu nolikšanu malā, ja vajadzīgs, līdz tam laikam, kamēr projekta nākotne un tā juridiskais pamats būs pienācīgi definēts."@lv13
"Monsieur le Président, le SIS II, nous le savons, est un outil très important pour assurer la sécurité de l'espace Schengen, notamment après l'élargissement aux dix nouveaux pays. Et depuis l'adoption des bases juridiques en 2007, nous n'avons jamais pu recevoir de compte rendu détaillé des développements ou des problèmes d'ordre technique ou politique qui entravaient la mise en route du système. C'est par la presse que nous avons pu apprendre que tous les tests nécessaires au démarrage du système central en toute sécurité avaient échoué en décembre 2008. Nous savons que la Commission a essayé d'élaborer un plan de remédiation pour résoudre les problèmes principaux, et nous savons que plusieurs États membres, au sein du Conseil, pensent déjà à une alternative qui consisterait en une simple mise à niveau du système SIS actuellement en fonction. Le problème n'est donc pas de nature technique, il est de nature politique. Ce Parlement a été appelé à définir en codécision l'architecture du SIS II qui, à lui seul, aurait assuré la sécurité nécessaire à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Nous y avons travaillé sans perdre de vue la sécurité et la protection des droits fondamentaux de nos citoyens. Ici, c'est la responsabilité politique des institutions européennes qui est en jeu, notamment celle du Conseil et de la Commission, car nous estimons que le Parlement a bien rempli sa tâche vis-à-vis des citoyens. Nous attendons aujourd'hui, et dans le futur, des explications politiques en ce qui concerne ce changement radical de route. Cela pourra bien sûr avoir des conséquences très lourdes au niveau du budget destiné jusqu'à présent à ce projet, à partir de la mise en réserve, si nécessaire, des ressources disponibles, et ce jusqu'à ce que l'avenir du projet et sa base légale aient été dûment définis."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, zoals bekend is SIS II een heel belangrijk instrument voor het garanderen van de veiligheid binnen de Schengen-ruimte, zeker na de uitbreiding met nieuwe landen. Na de goedkeuring van de rechtsgronden in 2007 hebben we nooit een gedetailleerd verslag ontvangen over de ontwikkeling van dit systeem of de problemen van politieke dan wel technische aard die met de invoering ervan zijn ondervonden. We hebben via de pers moeten uitvinden dat de voor het opstarten van het centrale systeem nodige tests allemaal op een mislukking zijn uitgelopen. Die test zijn december 2008 in het grootste geheim gerealiseerd. We weten dat de Commissie een plan heeft uitgewerkt om de belangrijkste problemen te verhelpen. We weten ook dat een aantal lidstaten binnen de Raad heeft aangegeven een alternatief te overwegen: het updaten van het nu gebruikte SIS-systeem. Het probleem is dus niet van technische, maar van politieke aard. Dit Parlement is verzocht om via de medebeslissingsprocedure bij te dragen aan de vaststelling van de architectuur van SIS II, het systeem dat – geheel zelfstandig – de veiligheid in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zou moeten waarborgen. Wij hebben daaraan meegewerkt en daarbij de veiligheid en de bescherming van de grondrechten van onze burgers nooit uit het oog verloren. Waar het nu om gaat is de politieke verantwoordelijkheid van de Europese instellingen, en vooral die van de Raad en de Commissie. Het Parlement heeft zich immers behoorlijk gekweten van zijn plichten jegens de burgers. We wensen nu – en in de toekomst – politieke uitleg te ontvangen over deze radicale koerswijziging. Dat kan wel eens verreikende gevolgen hebben voor de begrotingsmiddelen die voor dit project opzij zijn gezet. Het kan zelfs nodig zijn deze middelen te bevriezen tot er duidelijkheid is geschapen met betrekking tot de toekomst van dit project en de rechtsgrond ervan."@nl3
"− Panie przewodniczący! Jak wiemy SIS II to bardzo ważne narzędzie z punktu widzenia zagwarantowania bezpieczeństwa strefy Schengen, zwłaszcza po rozszerzeniu UE o 10 nowych krajów. Od czasu przyjęcia w 2007 roku podstaw prawnych ani razu nie mieliśmy okazji zapoznać się ze szczegółowym sprawozdaniem na temat przebiegu realizacji projektu czy też na temat problemów technicznych lub politycznych, które podobno utrudniają uruchomienie systemu. O tym, że wszystkie testy, które są wymagane w celu uruchomienia systemu centralnego w warunkach pełnego bezpieczeństwa, zakończyły się niepowodzeniem, dowiedzieliśmy się z prasy w grudniu 2008 roku. Wiemy, że Komisja usiłowała opracować plan naprawczy w celu rozwiązania głównych problemów i wiemy też, że na forum Rady kilka państw członkowskich już bierze pod uwagę rozwiązanie alternatywne, które polegałoby na zwykłej modernizacji obecnie eksploatowanego systemu SIS. Dlatego nie mamy do czynienia z problemem technicznym, lecz politycznym. Zwrócono się do Parlamentu o określenie - w ramach procedury współdecyzji – architektury SIS II, która miałaby zapewnić bezpieczeństwo konieczne dla naszej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Pracowaliśmy nad tym, nie tracąc z pola widzenia kwestii bezpieczeństwa i ochrony podstawowych praw naszych obywateli. W tym przypadku chodzi o odpowiedzialność polityczną instytucji europejskich, w szczególności Rady i Komisji, ponieważ sądzimy, że Parlament dobrze wypełnił swoje zadanie wobec obywateli. Dzisiaj – i w przyszłości – oczekujemy politycznego uzasadnienia tej diametralnej zmiany kierunku. Oczywiście wiązałoby się to z bardzo poważnymi konsekwencjami dla środków budżetowych przeznaczonych dotąd na ten projekt i wymagałoby to między innymi utworzenia – tam gdzie to konieczne – rezerwy z dostępnych środków do czasu określenia przyszłego kształtu projektu i jego podstawy prawnej."@pl16
"Senhor Presidente, o SIS II, como sabemos, constitui uma ferramenta extremamente importante para garantir a segurança do Espaço Schengen, nomeadamente após o alargamento aos 10 novos países. Depois da adopção das bases jurídicas em 2007, nunca recebemos um relatório pormenorizado dos desenvolvimentos ou dos problemas de ordem técnica ou política que se diz estarem a prejudicar o arranque do sistema. Foi pela imprensa que tomámos conhecimento de que os testes necessários ao arranque do sistema central com toda a segurança tinham todos fracassado em Dezembro de 2008. Sabemos que a Comissão tentou elaborar um plano de correcção destinado a resolver os principais problemas, e sabemos que diversos Estados-Membros, no seio do Conselho, estão já a pensar numa alternativa que consistiria numa simples actualização do sistema SIS actualmente em funcionamento. Assim, o problema não é de natureza técnica, é de natureza política. Este Parlamento foi chamado a definir, em co-decisão, a arquitectura do SIS II que, só por si, teria garantido a segurança necessária ao espaço de liberdade, segurança e justiça. Trabalhámos para isso, sem perder de vista a segurança e a protecção dos direitos fundamentais dos nossos concidadãos. Está em jogo a responsabilidade política das Instituições europeias, nomeadamente do Conselho e da Comissão, pois consideramos que o Parlamento cumpriu bem a sua tarefa face aos cidadãos. Aguardamos agora e de futuro explicações políticas no que respeita a essa mudança radical de rumo. Estes factos poderão ter consequências muito pesadas, evidentemente, a nível do orçamento até agora destinado a este projecto, a começar com a reserva, sempre que necessário, dos recursos disponíveis até que o futuro do projecto e a sua base jurídica estejam devidamente definidos."@pt17
"− Dle preşedinte, aşa cum ştim, SIS II este un instrument foarte important de asigurare a securităţii zonei Schengen, în special în urma extinderii care a cuprins cele 10 state noi. De la adoptarea temeiurilor juridice în 2007, am avut ocazia, de mai multe ori, să vedem un raport detaliat cu privire la evoluţiile sau la problemele tehnice sau politice care se presupune că împiedică pornirea sistemului. Prin intermediul presei, am aflat că toate testele necesare pentru lansarea sistemului central în deplină siguranţă au eşuat în decembrie 2008. Ştim de încercarea Comisiei de a întocmi un plan de redresare pentru a soluţiona principalele probleme şi că mai multe state membre, în cadrul Consiliului, au deja în vedere o alternativă care ar consta dintr-o simplă actualizare a sistemului SIS care este acum în funcţiune. Astfel, problema nu este tehnică, ci politică. Parlamentului i s-a solicitat să definească, prin codecizie, arhitectura SIS II care, prin ea însăşi, ar fi asigurat securitatea necesară pentru zona noastră a libertăţii, securităţii şi justiţiei. Am lucrat la aceasta fără a pierde din vedere securitatea şi protecţia drepturilor fundamentale ale cetăţenilor noştri. În acest caz, este în joc responsabilitatea instituţiilor europene, în special a Consiliului şi Comisiei, întrucât considerăm că Parlamentul şi-a făcut foarte bine datoria faţă de cetăţeni. Aşteptăm, acum şi pe viitor, să aflăm motivele politice ale acestei schimbări radicale de direcţie. Bineînţeles, aceasta ar putea avea consecinţe foarte grave asupra bugetului alocat până acum pentru acest proiect, începând cu punerea deoparte, acolo unde este necesar, a resurselor disponibile, până la definirea corespunzătoare a viitorului proiectului şi a temeiului juridic al acestuia."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, je známe, že systém SIS II je veľmi dôležitým nástrojom z hľadiska zaistenia bezpečnosti schengenského priestoru, predovšetkým po jeho rozšírení o 10 nových krajín. Od prijatia právnych základov v roku 2007 sme doposiaľ nemali možnosť vidieť podrobnú správu o napredovaní alebo o technických a politických problémoch, o ktorých sa hovorí, že brzdia naštartovanie tohto systému. Z tlače sme sa dozvedeli, že všetky testy potrebné na bezpečné zavedenie centrálneho systému dopadli v decembri 2008 zle. Vieme, že sa Komisia pokúsila vypracovať nápravný plán, aby sa vyriešili hlavné problémy, a vieme aj to, že niekoľko členských štátov v rámci Rady už premýšľa nad alternatívou, ktorá by mala byť založená na jednoduchom vylepšení súčasného systému SIS. Ide teda o politický, a nie technický problém. V spolurozhodovacom postupe má Parlament definovať štruktúru systému SIS II, ktorý by mal pre náš priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zaistiť potrebnú bezpečnosť. Pracovali sme na tom so zreteľom na bezpečnosť a ochranu základných práv našich občanov. V tomto prípade ide o politickú zodpovednosť Európskych inštitúcií, predovšetkým Európskej rady a Komisie, ktorá je v stávke, pretože sme presvedčení, že Parlament sa vo vzťahu k občanom zhostil svojej úlohy dobre. V súčasnosti a do budúcnosti očakávame politické vysvetlenie dôvodov tejto radikálnej zmeny smerovania. To by samozrejme mohlo mať vážny vplyv na doposiaľ vyčlenenú časť rozpočtu na tento projekt, počnúc odložením dostupných zdrojov, kde to je potrebné, kým sa v budúcnosti presne neurčí právny základ tohto projektu."@sk19
"− Gospod predsednik, kot vemo, je SIS II zelo, pomembno orodje za zagotavljanje varnosti schengenskega območja, še zlasti po širitvi za 10 novih držav. Od sprejetja pravne podlage leta 2007 nismo imeli niti enkrat priložnosti videti podrobnega poročila o razvoju ali tehničnih ali političnih problemih, ki naj bi ovirali zagon sistema. Preko tiska smo izvedeli, da so bili vsi testi, potrebni za popolnoma varen zagon centralnega sistema, decembra 2008 neuspešni. Vemo, da si je Komisija prizadevala sestaviti načrt za odpravo pomanjkljivosti, da bi rešila glavne probleme, in vemo, da številne države članice v Svetu že razmišljajo o alternativi, ki bi bila sestavljena iz enostavne nadgradnje sistema SIS, ki trenutno deluje. Problem torej ni tehničen, ampak političen. Parlament je bil pozvan, naj s postopkom soodločanja opredeli arhitekturo SIS II, ki bi sam po sebi zagotovil varnost, potrebno za naše območje svobode, varnosti in pravice. Delali smo na tem, ne da bi izpred oči izgubili varnost in varstvo temeljnih pravic naših državljanov. Na tej stopnji je ogrožena politična odgovornost evropskih institucij in predvsem Sveta in Komisije, saj menimo, da se je Parlament dobro izkazal v odnosu do državljanov. Zdaj in v prihodnosti čakamo na politične razloge za to radikalno spremembo smeri. To bi seveda lahko imelo zelo resne posledice za proračun, doslej porabljen za ta projekt, začenši z dajanjem na stran razpoložljivih sredstev, kjer je to potrebno, do takrat, ko bosta prihodnost projekta in njegova pravna podlaga ustrezno opredeljena."@sl20
"− Herr talman! SIS II är som vi vet ett mycket viktigt medel för att garantera Schengenområdets säkerhet, särskilt efter utvidgningen med tio nya länder. Sedan de rättsliga grunderna antogs 2007 har vi inte vid ett enda tillfälle fått se en detaljerad rapport om utvecklingen eller om de tekniska eller politiska problem som sägs hindra att systemet tas i drift. Det var genom pressen som vi fick veta att alla tester som krävdes för en helt säker start av det centrala systemet hade misslyckats i december 2008. Vi känner till att kommissionen har försökt att utarbeta en åtgärdsplan för att lösa huvudproblemen och vi vet att flera medlemsstater inom rådet redan överväger ett alternativ som skulle bestå i en enkel uppgradering av det SIS-system som redan är i drift. Problemet är således inte tekniskt, utan politiskt. Parlamentet blev ombett att genom medbeslutandeförfarandet godkänna utformningen av SIS II, som i sig skulle ha garanterat den nödvändiga säkerheten för vårt område med frihet, säkerhet och rättvisa. Vi har arbetat på detta utan att förlora säkerheten och skyddet av våra medborgares grundläggande rättigheter ur sikte. I detta fall är det EU-institutionernas politiska ansvar som står på spel, och särskilt rådets och kommissionens, eftersom vi anser att parlamentet har uppfyllt sina skyldigheter gentemot medborgarna. Vi väntar, nu och i framtiden, på att få veta de politiska skälen till denna drastiska ändring av inriktningen. Detta kan naturligtvis få mycket allvarliga konsekvenser för den budget som hittills har öronmärkts för projektet, vilket till att börja med kan medföra att om så krävs dra in de tillgängliga resurserna tills projektets framtid och dess rättsliga grund har fastställts ordentligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph