Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-305"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.32.3-305"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie zunächst um Verständnis und auch um Entschuldigung bitten, dass die Sitzung so spät beginnt, aber ich bin selber erst vor zwei Minuten informiert worden, dass ich gebeten werde, eine Erklärung abzugeben zu einem sehr traurigen Ereignis, und diese Erklärung möchte ich gerne mit Ihrer Zustimmung abgeben. Mit großer Traurigkeit und Empörung haben wir heute von dem Ereignis in Winnenden in Baden-Württemberg in der Bundesrepublik Deutschland erfahren, wo fünfzehn Menschen auf tragischste Weise in der Albertville-Realschule ums Leben gekommen sind. Der Attentäter, ein siebzehnjähriger ehemaliger Schüler dieser Schule, hat sich nachher selbst das Leben genommen. Bei einer Schießerei in einem dortigen Supermarkt bei der Verfolgung des Amokläufers sind zudem zwei Polizisten verletzt worden. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich mein tief empfundenes Beileid und meine Solidarität mit den Familien und allen Verwandten der Opfer aussprechen. Die Opfer sind schuldlose junge Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrer aus der Schule. Diese Tragödie findet erst sechs Monate nach einem ähnlich schrecklichen Amoklauf in einer Schule in Kauhajoki in Finnland statt. Es ist unsere Aufgabe als verantwortungsvolle Politiker in der Europäischen Union und in allen Mitgliedstaaten, unser Möglichstes zu tun, damit solche Taten rechtzeitig vorhergesehen und verhindert werden können – wenn wir denn Einfluss darauf haben. Geschockt sind wir auch über ein anderes tragisches Ereignis in Alabama in den Vereinigten Staaten, wo ein Amokläufer mindestens zehn Menschen erschossen hat, bevor er seine Waffe gegen sich selbst richtete. Ich darf noch einmal in Ihrer aller Namen unser tiefstes Mitgefühl und unsere Solidarität mit den Opfern und ihren Familien zum Ausdruck bringen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie der Ermordeten gedenken würden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Dámy a pánové, nejdříve bych vás rád požádal o pochopení a omluvil se za skutečnost, že toto zasedání začíná tak pozdě, ale jen před dvěma minutami jsem byl požádán, abych přednesl prohlášení k velmi smutné události. S vaším svolením bych teď toto prohlášení přednesl. S velkým smutkem a rozhořčením vám oznamuji, že jsme se dnes dozvěděli o událostech ve městě Winnenden v Baden-Württembergu v Německu, kde bylo tragicky zabito patnáct lidí na střední škole Albertville. Pachatel, sedmnáctiletý bývalý student této školy, později spáchal sebevraždu. V průběhu přestřelky, která se odehrála ve městě v supermarketu, byli zraněni dva policisté, kteří pachatele pronásledovali. Jménem Evropského parlamentu bych rád vyjádřil svou hlubokou soustrast a solidaritu s rodinami a všemi příbuznými obětí, jimiž jsou nevinní mladí studenti a tři učitelé z této školy. Tato tragedie se stala pouze šest měsíců po podobné hrozné přestřelce ve škole v Kauhajoki ve Finsku. Je naším úkolem, jako odpovědných politiků Evropské unie a všech členských států, udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že budou podobné činy včas předvídány a že jim budeme předcházet, pokud je to něco, co můžeme ovlivnit. Jsme také šokováni jinou tragickou událostí ve státě Alabama ve Spojených státech, kde běsnící střelec zastřelil alespoň deset lidí, než namířil zbraň proti sobě. Ještě jednou bych rád jménem každého zde vyjádřil naši nejhlubší soustrast a solidaritu s oběťmi a jejich rodinami. Byl bych vděčný, kdybyste vzpomenuli na ty, kteří byli zabiti."@cs1
"Mine damer og herrer! Jeg vil allerførst gerne bede om Deres forståelse og undskylde, at mødet starter så sent, men for blot to minutter siden fik jeg at vide, at jeg ville blive bedt om at afgive en erklæring om en meget tragisk begivenhed. Jeg vil gerne afgive denne erklæring nu, hvis De tillader. Vi har i dag med stor sorg og vrede hørt om hændelserne i byen Winnenden i Baden-Württemberg i Tyskland, hvor 15 mennesker tragisk er blevet dræbt på Albertville overskole. Gerningsmanden, en 17-årig tidligere elev på skolen, begik efterfølgende selvmord. Under en skudveksling i et supermarked i byen blev to politimænd, som var på jagt efter gerningsmanden, såret. Jeg vil gerne på Europa-Parlamentets vegne udtrykke min dybeste deltagelse og medfølelse med ofrenes familier og deres nærmeste. Ofrene var uskyldige unge elever og tre lærere fra skolen. Denne tragedie finder sted blot seks måneder efter en lignende forfærdelig skudepisode på en skole i Kauhajoki i Finland. Som ansvarlige politikere i EU og i samtlige medlemsstater er det vores opgave at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at sikre os, at hændelser som denne foregribes på et tidligt tidspunkt og forhindres i at finde sted, hvis det ellers er noget, vi kan indvirke på. Vi er endvidere chokerede over endnu en tragisk begivenhed i staten Alabama i USA, hvor en bevæbnet mand gik amok og skød mindst 10 mennesker, før han vendte pistolen mod sig selv. Jeg vil gerne endnu en gang på vegne af alle her i salen udtrykke vores dybeste deltagelse og vores medfølelse med ofrene og deres familier. Jeg vil gerne bede Dem om et øjebliks stilhed for at mindes dem, der er blevet dræbt."@da2
". − Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη καθώς και την κατανόησή σας για το γεγονός ότι η σύνοδος αρχίζει τόσο αργά, αλλά ενημερώθηκα μόλις πριν δύο λεπτά ότι θα πρέπει να κάνω δήλωση για ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω αυτή τη δήλωση τώρα. Με μεγάλη λύπη και οργή ακούσαμε σήμερα για τα γεγονότα στην πόλη Winnenden του Baden-Württemberg στη Γερμανία, όπου δεκαπέντε άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στο γυμνάσιο Albertville. Ο δράστης, ένας δεκαεπτάχρονος πρώην μαθητής του σχολείου, αργότερα αυτοκτόνησε. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών σε ένα σουπερμάρκετ της πόλης, δύο αστυνομικοί που κυνηγούσαν το δράστη, τραυματίστηκαν. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων, αθώοι νεαροί μαθητές και τρεις καθηγητές από το σχολείο. Αυτή η τραγωδία συνέβη έξι μόλις μήνες έπειτα από ένα παρόμοιο τραγικό περιστατικό σε σχολείο στο Kauhajoki στη Φιλανδία. Ως υπεύθυνοι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των Κρατών Μελών, είναι καθήκον μας να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι παρόμοιες πράξεις θα μπορούν να προβλεφθούν σε πρώιμο στάδιο και να αποφευχθούν, εάν αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επέμβουμε. Είμαστε επίσης συγκλονισμένοι από ένα άλλο τραγικό γεγονός στην πολιτεία της Alabama στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας οπλισμένος σκότωσε τουλάχιστον δέκα άτομα και έπειτα έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να εκφράσω εκ μέρους όλων μας τα βαθύτατα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα σας παρακαλούσα να αφιερώναμε λίγο χρόνο σε όσους έχασαν τις ζωές τους."@el10
"− Ladies and gentlemen, I would like first of all to ask for your understanding and to apologise for the fact that the session is starting so late, but I was only told two minutes ago that I will be asked to make a statement on a very sad event. I would like to make this statement now with your consent. It is with great sadness and outrage that we have heard today about events in the town of Winnenden in Baden-Württemberg in Germany, where fifteen people were tragically killed at the Albertville secondary school. The perpetrator, a seventeen-year-old former student at the school, later committed suicide. During a shootout at a supermarket in the town, two policemen who were in pursuit of the perpetrator were injured. On behalf of the European Parliament I would like to express my deepest condolences and my solidarity with the families and all the relatives of the victims, who are innocent young students and three teachers from the school. This tragedy takes place only six months after a similar terrible gun rampage at a school in Kauhajoki in Finland. As responsible politicians in the European Union and in all the Member States, it is our task to do everything we possibly can to ensure that acts like this are anticipated at an early stage and prevented from occurring, if this is something that we can influence. We are also shocked by another tragic event in the state of Alabama in the United States, where a gunman on the rampage shot at least ten people before turning his gun on himself. I would like once again to express on behalf of everyone here our deepest sympathy and our solidarity with the victims and their families. I would be grateful if you would take time to remember those who have been killed."@en4
"Señorías, en primer lugar quisiera pedir su comprensión y pedir disculpas por el hecho de que la sesión comience tan tarde, pero solo hace dos minutos que me han comunicado que se me pedirá que haga una declaración sobre un suceso muy triste. Quisiera hacer esa declaración ahora con su consentimiento. Es con gran tristeza y rabia que hemos conocido hoy los sucesos ocurridos en la ciudad de Winnenden en Baden-Württemberg, en Alemania, donde quince personas fueron asesinadas trágicamente en la escuela secundaria Albertville. El culpable, un antiguo alumno de diecisiete años, se suicidó después. Durante un tiroteo en un supermercado de la localidad, dos policías que perseguían al culpable resultaron heridos. En nombre del Parlamento Europeo quisiera expresar mis más profundas condolencias y mi solidaridad con las familias y todos los parientes de las víctimas, que son jóvenes estudiantes inocentes y tres profesores de la escuela. Esta tragedia tiene lugar solo seis meses después de una masacre similar en un colegio en Kauhajoki, Finlandia. Como políticos responsables de la Unión Europea y todos los Estados miembros, es nuestro deber hacer todo lo posible para garantizar que actos como este se anticipan con antelación y se evita que se produzcan, si es que podemos tener alguna influencia sobre ello. También nos ha conmocionado otro suceso trágico en el Estado de Alabama en Estados Unidos, donde un hombre armado disparó al menos a diez personas antes de apuntar el arma hacia sí mismo. Quisiera de nuevo expresar en nombre de todos los presentes nuestras más sinceras condolencias y nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Les agradecería que se tomaran unos momentos para recordar a los que han sido asesinados."@es21
"− Daamid ja härrad, esiteks palun teilt kõigilt mõistvat suhtumist ja vabandan selle pärast, et istung algab nii hilja, aga mulle teatati vaid kaks minutit tagasi, et pean tegema avalduse väga kurva sündmuse kohta. Teie nõusolekul teeksin nüüd selle avalduse. Kuulsime täna väga suurt kurbust ja ülekohut tundes sündmustest Saksamaal Baden-Württembergi liidumaal Winnendeni linnas, kus Albertville’i keskkoolis hukkus traagiliselt viisteist inimest. Kurjategija, seitsmeteistkümneaastane sama kooli endine õpilane, sooritas hiljem enesetapu. Linna kaupluses toimunud tulistamises said vigastada kaks ründajat jälitanud politseinikku. Avaldan Euroopa Parlamendi nimel sügavat kaastunnet ohvrite – süütute kooliõpilaste ja kolme kooliõpetaja – peredele ja lähedastele ning väljendan meie solidaarsust nendega. See tragöödia leidis aset vaid kuus kuud pärast samalaadset kohutavat koolitulistamist Soomes Kauhajokis. Meie kui Euroopa Liidu ja kõigi liikmesriikide vastutustundlike poliitikute ülesanne on teha kõik mis võimalik, et selliseid juhtumeid suudetaks varakult ette näha ja ära hoida, kui see on meie võimuses. Samuti šokeeris meid teine traagiline sündmus Ameerika Ühendriikides Alabama osariigis, kus märatsev relvastatud isik tulistas vähemalt kümmet inimest ja laskis seejärel ka enda maha. Avaldan veel kord meie kõigi nimel sügavat kaastunnet ohvritele ja nende perekondadele – oleme mõtteis koos nendega. Oleksin tänulik, kui pühendaksime hetke hukkunute mälestuseks."@et5
"− Hyvät parlamentin jäsenet, aluksi pyydän teiltä ymmärrystä ja pahoittelen sitä, että istunto alkaa näin myöhään, mutta minua pyydettiin vain kaksi minuuttia sitten antamaan julkilausuma hyvin surullisesta tapahtumasta. Luvallanne haluan antaa julkilausuman. Olemme surullisina ja kauhistuneina kuulleet tänään tapahtumista Winnendenissä, Saksan Baden-Württembergin osavaltiossa, jossa sijaitsevassa Albertvillen koulussa tapettiin traagisella tavalla viisitoista ihmistä. Tappaja, koulun 17-vuotias entinen oppilas, tappoi myöhemmin itsensä. Kaupungin supermarketissa kaksi tappajaa seurannutta poliisia haavoittui ammuskelussa. Ilmaisen Euroopan parlamentin puolesta syvän osanottoni ja solidaarisuuteni uhrien sukulaisille. Uhrit olivat viattomia nuoria opiskelijoita sekä kolme koulun opettajaa. Tämä tragedia tapahtui vain kuusi kuukautta Suomen Kauhajoen vastaavan kauhean ammuskelun jälkeen. Euroopan unionin ja kaikkien jäsenvaltioiden vastuullisina poliitikkoina tehtävämme on tehdä kaikkemme, jotta tällaiset teot voidaan ennakoida varhaisessa vaiheessa ja estää niitä toteutumasta, jos voimme siihen jotenkin vaikuttaa. Olemme myös järkyttyneitä toisesta traagisesta tapahtumasta Yhdysvaltojen Alabamassa, jossa aseen kanssa riehuva mies ampui ainakin kymmenen ihmistä ennen itsensä ampumista. Haluan vielä kerran ilmaista kaikkien täällä olevien puolesta syvän osanottomme ja solidaarisuutemme uhreja ja heidän perheitään kohtaan. Olisin kiitollinen, jos käyttäisitte aikaa uhrien muistoksi."@fi7
"− Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord faire appel à votre compréhension et vous prier de m’excuser du fait que la séance commence si tard, mais on vient de me demander il y a quelques instants de faire une déclaration à propos d’un tragique événement. Avec votre permission, je voudrais faire cette déclaration maintenant. C’est avec une profonde stupeur et une immense tristesse que nous apprenons aujourd’hui les événements survenus dans la ville de Winnenden, dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne, où quinze personnes ont été tuées au lycée Albertville. L’agresseur, un ancien élève du lycée âgé de 17 ans, a ensuite mis fin à ses jours. Au cours d’un échange de coups de feu devant un supermarché de la ville, deux policiers qui poursuivaient l’assassin ont été blessés. Au nom du Parlement européen, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances et ma solidarité avec les familles et tous les proches des victimes, de jeunes élèves innocents et trois enseignants du lycée. Cette tragédie survient six mois seulement après une affreuse tuerie du même type dans une école de Kauhajoki en Finlande. En tant que responsables politiques de l’Union européenne et de tous les États membres, il nous incombe de faire tout notre possible en matière de prévention pour que de tels actes soient anticipés au plus tôt et empêcher qu’ils ne se produisent, pour autant que nous puissions réellement y faire quelque chose. Nous sommes également sous le choc de l’annonce d’un tragique événement similaire survenu dans l’État d’Alabama aux États-Unis, où un homme armé a tué au moins dix personnes avant de retourner l’arme contre lui. Au nom de l’ensemble de notre Parlement, je voudrais manifester une fois encore notre très profonde sympathie et notre totale solidarité avec les victimes et leurs familles. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre le temps d’honorer la mémoire des victimes."@fr8
"− Hölgyeim és uraim! Először is megértésüket és elnézésüket szeretném kérni, amiért ez az ülés ilyen későn kezdődik, de csak két perccel ezelőtt értesültem arról, hogy egy nagyon szomorú eseményről kell beszámolnom. Engedelmükkel most szeretném megtenni ezt a bejelentést. Nagy szomorúsággal és felháborodással hallottuk a németországi Baden-Württemberg tartomány Winnenden városában bekövetkezett eseményeket, amelyben az Albertville középiskolában tizenöt embert tragikus körülmények között öltek meg. Az elkövető, az iskola korábbi, tizenhét éves tanulója később öngyilkosságot követett el. Az elkövető üldözése során a város egyik bevásárlóközpontjában folytatott tűzharcban két rendőr megsérült. Az Európai Parlament nevében szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet és együttérzésemet az áldozatok családjának és minden hozzátartozójának, akik az iskola ártatlan fiatal diákjai és három tanáruk volt. Ez a tragédia mindössze hat hónappal a finnországi Kauhajoki iskolájában bekövetkezett hasonló, szörnyű fegyveres ámokfutás után történt. Az Európai Unió és valamennyi tagállam felelős politikusaiként minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ehhez hasonló tetteket időben észleljük, és bekövetkezésüket megakadályozzuk, amennyiben hatással lehetünk ezekre. Egy másik, az Egyesült Államokbeli Alabama államban bekövetkezett tragikus esemény is megdöbbentett bennünket, amelyben egy fegyveres ámokfutó legalább tíz embert lelőtt, mielőtt fegyverét önmaga ellen fordította. Valamennyi jelenlévő nevében ismételten szeretném kifejezni részvétünket és együttérzésünket az áldozatok és családjaik felé. Hálás lennék, ha megemlékeznének a meggyilkoltakról."@hu11
"− Onorevoli deputati, vorrei innanzitutto chiedere la vostra comprensione e scusarmi per il ritardo con cui si apre questa sessione, ma solo due minuti fa mi è stato detto che avrei dovuto rilasciare una dichiarazione su un evento molto triste. Con il vostro consenso, vorrei farlo adesso. E’ con grande tristezza e indignazione che ci è oggi giunta notizia di quanto è accaduto nella città di Winnenden, nel Land tedesco del Baden-Württemberg, dove quindici persone sono state tragicamente uccise nel liceo Albertville. L’autore dei delitti, un diciassettenne ex studente della scuola, si è suicidato poco dopo. Durante una sparatoria in un supermercato nella stessa città, due uomini della polizia che inseguivano il colpevole sono rimasti feriti. A nome del Parlamento europeo vorrei esprimere le mie più profonde condoglianze e la mia solidarietà alle famiglie e a tutti i parenti delle vittime, che sono giovani studenti innocenti e tre insegnanti della scuola. Questa tragedia si consuma a soli sei mesi di distanza da una sparatoria altrettanto terribile in una scuola di Kauhajoki, in Finlandia. In qualità di politici responsabili dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri, il nostro compito è fare tutto il possibile affinché si possano prevedere azioni di questo genere in una fase iniziale e prevenirle, se è in nostro potere farlo. Siamo poi sconvolti da un altro tragico evento che è avvenuto nello stato dell’Alabama, negli Stati Uniti, dove un uomo armato si è scatenato, sparando ad almeno dieci persone prima di aprire il fuoco contro se stesso. Vorrei nuovamente esprimere a nome di tutti i presenti la nostra più profonda partecipazione e la nostra solidarietà nei confronti delle vittime e delle loro famiglie. Vi sarei grato se vorrete dedicare un minuto del vostro tempo per ricordare quanti sono stati uccisi."@it12
"− Ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau paprašyti jūsų supratimo ir atsiprašyti už tai, kad sesija prasideda taip vėlai, bet man tik prieš dvi minutes pasakė, kad turėsiu padaryti pranešimą dėl labai liūdno įvykio. Jums pritarus šį pareiškimą norėčiau padaryti dabar. Šiandien su dideliu liūdesiu ir pasipiktinimu išgirdome apie Vokietijos Baden-Viurtembergo žemės Vinendeno miestelyje įvykusius įvykius, kai Albertvilio vidurinėje mokykloje buvo tragiškai nužudyta penkiolika žmonių. Nusikaltėlis – septyniolikmetis buvęs šios mokyklos mokinys vėliau nusižudė. Per susišaudymą miesto prekybos centre buvo sužeisti du policininkai, kurie vijosi nusikaltėlį. Europos Parlamento vardu norėčiau išreikšti giliausią užuojautą ir solidarumą aukų – nekaltų mažų mokinių ir trijų mokyklos mokytojų – šeimoms ir jų artimiesiems. Ši tragedija įvyko praėjus tik šešiems mėnesiams po panašaus baisaus ginkluoto siautėjimo Suomijos Kauhajokio miestelyje. Mūsų, kaip Europos Sąjungos ir visų valstybių narių atsakingų politikų, užduotis yra padaryti viską, ką galime, kad užtikrintume, jog tokio pobūdžio veiksmai prognozuojami ankstyvoje stadijoje ir užkardomi, jei mes galime tam paveikti. Mus pribloškė ir kitas tragiškas įvykis Alabamos valstijoje (JAV), kai siautėdamas ginkluotas vyras nušovė mažiausiai dešimt žmonių ir po to pats nusišovė. Aš norėčiau visų čia esančių vardu dar kartą išreikšti mūsų giliausią užuojautą ir solidarumą su aukomis ir jų šeimomis. Būčiau dėkingas, jei visi prisimintume nužudytuosius."@lt14
"− Dāmas un kungi, es gribētu vispirms lūgt jūsu sapratni un atvainoties par to, ka sēde sākas tik vēlu, bet tikai pirms divām minūtēm man pateica, ka man ir jāsniedz paziņojums par ļoti bēdīgu notikumu. Tagad ar jūsu piekrišanu es vēlētos sniegt šo paziņojumu. Ar lielām skumjām un sašutumu mēs šodien uzzinājām par notikumiem Vinendenas pilsētā Bādenē-Virtembergā, Vācijā, kur Albertvilas vidusskolā tika traģiski nogalināti piecpadsmit cilvēki. Vainīgais, septiņpadsmit gadus vecs šīs skolas bijušais audzēknis, pēc tam izdarīja pašnāvību. Apšaudes laikā pilsētas lielveikalā tika ievainoti divi policisti, kuri piedalījās vajāšanas operācijā. Eiropas Parlamenta vārdā es vēlētos izteikt visdziļāko līdzjūtību un manu solidaritāti upuru ģimenēm un tuviniekiem. Upuri ir nevainīgi jauni skolēni un trīs skolotāji. Šī traģēdija notiek tikai sešus mēnešus pēc līdzīgas šausmīgas apšaudes Kauhajoki skolā Somijā. Mūsu kā atbildīgu Eiropas Savienības un dalībvalstu politiķu pienākums ir darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šādi vardarbības akti tiek atklāti pašā iedīglī un novērsti, ja vien mēs spējam to ietekmēt. Mūs ir satriecis arī cits traģisks gadījums ASV Alabamas štatā, kur bruņots noziedznieks prāta aptumsumā sašāva vismaz desmit cilvēkus un pēc tam nošāvās pats. Es vēlētos vēlreiz visu klātesošo vārdā izteikt visdziļāko līdzjūtību un mūsu solidaritāti upuriem un viņu ģimenēm. Es būtu pateicīgs, ja jūs veltītu nedaudz laika nogalināto piemiņai. <BRK>"@lv13
"Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie zunächst um Verständnis und auch um Entschuldigung bitten, dass die Sitzung so spät beginnt, aber ich bin selber erst vor zwei Minuten informiert worden, dass ich gebeten werde, eine Erklärung abzugeben zu einem sehr traurigen Ereignis, und diese Erklärung möchte ich gerne mit Ihrer Zustimmung abgeben. Mit großer Traurigkeit und Empörung haben wir heute von dem Ereignis in Winnenden in Baden-Württemberg in der Bundesrepublik Deutschland erfahren, wo fünfzehn Menschen auf tragischste Weise in der Albertville-Realschule ums Leben gekommen sind. Der Attentäter, ein siebzehnjähriger ehemaliger Schüler dieser Schule, hat sich nachher selbst das Leben genommen. Bei einer Schießerei in einem dortigen Supermarkt bei der Verfolgung des Amokläufers sind zudem zwei Polizisten verletzt worden. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich mein tief empfundenes Beileid und meine Solidarität mit den Familien und allen Verwandten der Opfer aussprechen. Die Opfer sind schuldlose junge Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrer aus der Schule. Diese Tragödie findet erst sechs Monate nach einem ähnlich schrecklichen Amoklauf in einer Schule in Kauhajoki in Finnland statt. Es ist unsere Aufgabe als verantwortungsvolle Politiker in der Europäischen Union und in allen Mitgliedstaaten, unser Möglichstes zu tun, damit solche Taten rechtzeitig vorhergesehen und verhindert werden können – wenn wir denn Einfluss darauf haben. Geschockt sind wir auch über ein anderes tragisches Ereignis in Alabama in den Vereinigten Staaten, wo ein Amokläufer mindestens zehn Menschen erschossen hat, bevor er seine Waffe gegen sich selbst richtete. Ich darf noch einmal in Ihrer aller Namen unser tiefstes Mitgefühl und unsere Solidarität mit den Opfern und ihren Familien zum Ausdruck bringen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie der Ermordeten gedenken würden."@mt15
"Geachte collega's, ik wil me ten eerste verontschuldigen en uw begrip vragen voor het feit dat de zitting zo laat begint, maar ik hoorde zelf pas twee minuten geleden dat mij is verzocht om een verklaring af te leggen naar aanleiding van een zeer trieste gebeurtenis, en met uw welnemen zou ik die verklaring nu graag afleggen. Met groot leedwezen en ontzetting hebben wij vandaag vernomen van de gebeurtenis in Winnenden in Baden-Württemberg in de Bondsrepubliek Duitsland, waarbij in de Albertville-Realschule vijftien mensen op een zeer tragische manier om het leven zijn gekomen. De dader, een zeventienjarige oud-leerling van deze school, heeft naderhand zelfmoord gepleegd. Bij een schotenwisseling in een supermarkt in de buurt zijn bovendien twee politieagenten, die de dader achtervolgden, gewond geraakt. Namens het Europees Parlement wil ik mijn diepe medeleven en mijn solidariteit met de gezinnen en alle nabestaanden van de slachtoffers uitspreken. De slachtoffers zijn onschuldige jonge leerlingen en drie docenten van de school. Deze tragedie komt slechts zes maanden na een soortgelijke afschuwelijke schietpartij in een school in Kauhajoki in Finland. Het is onze taak als verantwoordingsbewuste politici in de Europese Unie en in alle lidstaten om al het mogelijke te doen om te voorzien en te voorkomen dat zulke gewelddaden worden gepleegd, voor zover we daar invloed op hebben. Tevens zijn wij geschokt over een andere tragische gebeurtenis in Alabama in de Verenigde Staten, waar een schutter ten minste tien mensen heeft neergeschoten, voordat hij de hand aan zichzelf sloeg. Ik wil nogmaals namens ons allemaal onze gevoelens van medeleven en onze solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden tot uitdrukking brengen. Ik zou u allen willen vragen de vermoorde mensen te gedenken."@nl3
"− Panie i panowie! Przede wszystkim chciałbym prosić o wyrozumiałość i przeprosić za tak późne rozpoczęcie obecnego posiedzenia, lecz dopiero przed chwilą powiedziano mi, że będę poproszony o wygłoszenie oświadczenia w sprawie pewnego bardzo bolesnego wydarzenia. Pozwólcie państwo, że teraz wygłoszę to oświadczenie. Z głębokim smutkiem i oburzeniem dowiedzieliśmy się dzisiaj o wydarzeniach w miejscowości Winnenden w Badenii-Wirtembergii w Niemczech, gdzie w szkole średniej Albertville w tragicznych okolicznościach zginęło 15 osób. Sprawca, którym był siedemnastoletni były uczeń tej szkoły, popełnił później samobójstwo. Podczas strzelaniny w supermarkecie w tej miejscowości rannych zostało dwóch policjantów, którzy ścigali sprawcę. W imieniu Parlamentu Europejskiego chciałbym złożyć najszczersze kondolencje i przekazać słowa solidarności rodzinom i krewnym ofiar - niewinnych młodych uczniów oraz trojga nauczycieli tej szkoły. Tragedia ta ma miejsce zaledwie sześć miesięcy po podobnej strzelaninie w szkole w Kauhajoki w Finlandii. Jako odpowiedzialni politycy Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich mamy za zadanie uczynić wszystko, co w naszej mocy, by zawczasu przewidywać podobne akty przemocy i im zapobiegać, o ile w ogóle możemy mieć na nie jakikolwiek wpływ. Jesteśmy również zbulwersowani innym tragicznym zdarzeniem w stanie Alabama w USA, gdzie uzbrojony szaleniec zastrzelił co najmniej dziesięć osób, zanim użył broni przeciwko sobie. Raz jeszcze chciałbym w imieniu nas wszystkich wyrazić nasze najgłębsze współczucie dla ofiar i ich rodzin. Byłbym wdzięczny, gdyby zechcieli państwo uczcić pamięć zabitych chwilą ciszy."@pl16
"− Senhoras e Senhores Deputados, gostaria, em primeiro lugar, de pedir a vossa compreensão e, também, de pedir desculpa pelo facto de a sessão se iniciar tão tarde, mas só há dois minutos fui informado de que me seria pedida uma declaração sobre um acontecimento muito triste. Gostaria, com a vossa permissão, de fazer essa declaração agora. É com grande tristeza e indignação que ouvimos hoje as notícias sobre os acontecimentos ocorridos na cidade de Winnenden em Baden-Württemberg, na Alemanha, na sequência dos quais quinze pessoas foram tragicamente assassinadas na escola secundária Albertville. O autor do massacre, um ex-aluno da escola, de dezassete anos, suicidou-se em seguida. Durante um tiroteio num supermercado da cidade, dois polícias ficaram feridos durante a perseguição movida ao atirador. Em nome do Parlamento Europeu, gostaria de exprimir as minhas sentidas condolências e a minha solidariedade às famílias e a todas as pessoas próximas das vítimas, jovens estudantes inocentes e três professores da escola. Esta tragédia acontece seis meses apenas depois de um terrível tiroteio semelhante ter ocorrido numa escola em Kauhajoki, na Finlândia. Como responsáveis políticos na União Europeia e em todos os Estados-Membros, é nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que actos como estes sejam previstos a tempo e evitar que ocorram, se é que isso é algo em que podemos influir. Estamos igualmente consternados com outro acontecimento trágico ocorrido no estado do Alabama, nos Estados Unidos, onde um homem armado matou pelo menos dez pessoas antes de pôr termo à vida. Gostaria de exprimir, uma vez mais, em nome de todos, as nossas sentidas condolências e solidariedade para com as vítimas e suas famílias. Pedir-vos-ia que consagrássemos alguns instantes para lembrar aqueles que foram assassinados."@pt17
"−Doamnelor şi domnilor, în primul rând aş dori să fac apel la înţelegerea dvs. şi să îmi cer scuze pentru faptul că şedinţa începe atât de târziu, dar abia acum două minute am fost anunţat că trebuie să dau o declaraţie cu privire la un eveniment foarte trist. Daţi-mi voie să dau această declaraţie acum. Cu tristeţe şi oripilare am aflat despre evenimentele din oraşul Winnenden din Baden-Württemberg din Germania, unde cincisprezece persoane au fost ucise în mod tragic la liceul Albertville. Făptaşul, un fost elev al şcolii, în vârstă de şaptesprezece ani, s-a sinucis ulterior. În timpul schimbului de focuri de arme care a avut loc la un magazin din oraş, doi poliţişti care îl urmăreau pe făptaş au fost răniţi. În numele Parlamentului European, aş dori să îmi exprim condoleanţele şi solidaritatea faţă de familiile şi rudele victimelor, care sunt elevi nevinovaţi şi trei profesori ai şcolii. Această tragedie are loc la numai şase luni după un masacru similar de la o şcoală din Kauhajoki, Finlanda. În calitate de politicieni responsabili ai Uniunii Europene şi ai statelor membre, este datoria noastră să facem tot posibilul pentru a asigura că astfel de fapte sunt anticipate în faza incipientă şi prevenite, dacă putem influenţa acest lucru. De asemenea, suntem şocaţi de un alt eveniment tragic din statul Alabama, Statele Unite, unde o persoană înarmată a împuşcat cel puţin zece oameni înainte de a se sinucide. Din nou, aş dori să exprim, în numele tuturor celor de aici, simpatia şi solidaritatea noastră faţă de victime şi familiile acestora. Aş fi recunoscător dacă am ţine un moment de reculegere în amintirea celor ucişi."@ro18
". – Dámy a páni, v prvom rade by som vás chcel poprosiť o porozumenie a ospravedlnenie za to, že toto zasadnutie začína tak neskoro, avšak iba pred dvomi minútami ma požiadali o vyhlásenie, ktoré sa týka veľmi smutnej udalosti. Ak dovolíte, chcel by som teraz predniesť svoje vyhlásenie. S hlbokým zármutkom a rozhorčením sme sa dnes dozvedeli o udalostiach, ktoré sa stali v nemeckom meste Winnenden v Bádensko-Württembersku, kde bolo na albertvillskej strednej škole tragicky zabitých pätnásť ľudí. Páchateľ, sedemnásťročný bývalý študent tejto školy, neskôr spáchal samovraždu. Počas prestrelky v tamojšom supermarkete sa pri prenasledovaní páchateľa zranili dvaja policajti. V mene Európskeho parlamentu by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť a solidaritu s rodinami a všetkými príbuznými obetí, ktorými sú nevinní mladí študenti a traja učitelia tejto školy. Táto tragédia sa odohrala iba šesť mesiacov od podobného ozbrojeného besnenia v škole vo fínskom meste Kauhajoki. Ako zodpovední politici Európskej únie a všetkých členských štátov sme povinní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že takýmto činom sa bude predchádzať ešte v ich ranom štádiu a že sa im zabráni. Rovnako náš šokovala aj ďalšia tragická udalosť, ktorá sa stala v Alabame v Spojených štátoch, kde ozbrojený muž zastrelil najmenej desať ľudí a nakoniec zbraň namieril aj na seba. Ešte raz by som v mene každého z nás chcel vyjadriť našu hlbokú sústrasť a solidaritu s obeťami a ich rodinami. Bol by som rád, keby sme venovali chvíľku tichej spomienke obetiam týchto tragédií."@sk19
"− Gospe in gospodje, najprej bi vas prosil za vaše razumevanje in se vam opravičil, da se zasedanje začenja tako pozno, vendar so mi šele pred dvema minutama povedali, da bom naprošen dati izjavo o zelo žalostnem dogodku. Z vašo privolitvijo bi zdaj želel podati to izjavo. Z veliko žalostjo in ogorčenjem smo danes sprejeli novico o dogodkih v mestu Winnenden v Baden-Württembergu v Nemčiji, kjer je bilo na srednji šoli Albertville tragično ubitih petnajst ljudi. Storilec, sedemnajstletni nekdanji učenec na tej šoli, je kasneje storil samomor. Med streljanjem v supermarketu v mestu sta bila poškodovana dva policista, ki sta zasledovala storilca. V imenu Evropskega parlamenta bi želel izraziti svoje najgloblje sožalje in solidarnost z družinami in vsemi sorodniki žrtev nedolžnih mladih učencev in treh učiteljev na šoli. Do te tragedije je prišlo samo šest mesecev po podobnem strelskem obračunu na šoli v mestu Kauhajoki na Finskem. Naša naloga kot odgovornih politikov v Evropski uniji in vseh državah članicah je, da storimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da se takšna dejanja predvidi v zgodnji fazi in se jih prepreči, če je to nekaj, na kar lahko vplivamo. Prav tako nas je prizadel tudi tragični dogodek v državi Alabama v Združenih državah, kjer je pobesneli strelec ustrelil vsaj deset ljudi, preden si je sodil sam. Še enkrat bi želel v imenu vseh zbranih izraziti naše najgloblje sožalje in našo solidarnost z žrtvami in njihovimi družinami. Hvaležen bi vam bil, če bi si vzeli čas za spomin na ubite."@sl20
"− Mina damer och herrar! Jag vill först be om ert överseende och be om ursäkt för att sammanträdet börjar så sent, men jag blev för bara ett par minuter sedan ombedd att göra ett uttalande om en mycket sorglig tilldragelse. Med ert medgivande vill jag göra detta uttalande nu. Det är med stor sorg och bestörtning som vi i dag fick höra talas om händelserna i Winnenden i Baden-Württemberg i Tyskland, där femton personer tragiskt har dödats i högstadiekolan i Albertville. Förövaren, en sjutton år gammal tidigare elev vid skolan, begick senare självmord. Under en skottlossning i ett snabbköp i staden sårades två poliser som jagade förövaren. På Europaparlamentets vägnar vill jag framföra mina djupaste kondoleanser och uttrycka min solidaritet med offrens familjer och alla anhöriga. Offren var oskyldiga unga elever och tre lärare vid skolan. Denna tragedi inträffar endast sex månader efter en liknande förfärlig skottlossning i en skola i Kauhajoki i Finland. Som ansvarskännande politiker i Europeiska unionen och i alla medlemsstater är det vår uppgift att göra allt vi kan för att se till att gärningar av detta slag föregrips på ett tidigt stadium och förhindras, i den mån detta är något som vi kan påverka. Vi är också chockade av en annan tragisk händelse i delstaten Alabama i Förenta staterna, där en beväpnad man besinningslöst sköt ned minst tio personer innan han riktade vapnet mot sig själv. Jag vill ännu en gång på alla närvarandes vägnar uttrycka min djupaste sympati och vår solidaritet med offren och deras familjer. Jag vore tacksam om ni ville ta er tid att minnas dem som har dödats."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A Ház feláll és egy perces csenddel emlékezik)"11
"(Il Parlamento in piedi osserva un minuto di silenzio)"12
"(Parlamento nariai atsistojo ir pagerbė tylos minute.)"14
"(Posłowie powstali i uczcili pamięć ofiar minutą ciszy)"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph