Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-285"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.30.3-285"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I can only congratulate my colleague Elisa Ferreira on her report on the European Economic Recovery Plan. I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough. The bail out of the banks was a necessary but not sufficient step. We must also take steps to deal with the problems of the labour market. Work-sharing must be encouraged and when short time is demanded, we should encourage maintaining hours at the workplace by utilising the time for training to improve skills. The real crisis is not in the subprime mortgage market but rather in the ten times larger casino economy of the increasingly esoteric and fantasy world of the derivatives market, which needs to be brought under control. I therefore welcome moves to control tax havens and to introduce an EU-wide financial transaction tax to overcome the worst consequences of the crisis, mitigate speculation and raise finance to help us stay on track to achieve the Millennium Development Goals."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Mohu jen gratulovat mé kolegyni, paní Elise Ferreiraové k její zprávě o Plánu evropské hospodářské obnovy. Podpořil bych pocity, které vyjádřil Poul Rasmussen, že jsme ještě neudělali dost. Vyplacení bank bylo nutným, ale ne dostatečným krokem. Musíme také podniknout kroky k řešení problémů pracovního trhu. Je nutno podpořit sdílení práce, a v případě potřeby zkráceného úvazku bychom měli podpořit zachování hodin na pracovišti s tím, že by čas byl využit pro školení a zlepšování dovedností. Skutečná krize není na trhu rizikových hypoték, ale spíše v desetkrát větší herní ekonomice, stále více esoterickém a vysněném světě trhu s deriváty, jejž je nutné přivést pod kontrolu. Proto vítám opatření ke kontrole daňových rájů a k zavedení celounijní daně z finančních operací, které povedou k překonání nejhorších následků krize, sníží spekulace a přinesou finance, což nám pomůže držet se naší linie a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí."@cs1
"Jeg kan kun rose min kollega Elisa Ferreira for hendes betænkning om en europæisk økonomisk genopretningsplan. Jeg vil tilslutte mig Poul Rasmussens følelse af, at vi endnu ikke har gjort nok. Bankernes redning var nødvendig, men ikke tilstrækkelig. Vi skal også iværksætte foranstaltninger med henblik på at håndtere problemerne på arbejdsmarkedet. Der skal opmuntres til arbejdsdeling, og når der stilles krav om korttidsarbejde, bør vi opfordre til, at timerne på arbejdspladsen bibeholdes, og at tiden anvendes til uddannelse for at forbedre arbejdstagernes færdigheder. Den egentlige krise finder vi ikke på subprime-lånemarkedet, men i den ti gange større casinoøkonomi i det afledte markeds i stigende grad esoteriske fantasiverden, som skal bringes under kontrol. Jeg glæder mig derfor over de tiltag, der har til formål at kontrollere skatteparadiser og indføre en afgift på finansielle transaktioner i hele EU, med henblik på at overkomme krisens værste konsekvenser, mindske spekulationen og skaffe midler til at hjælpe os med at blive på sporet med hensyn til at nå millenniumudviklingsmålene."@da2
"− Ich kann meine Kollegin Elisa Ferreira zu ihrem Bericht über das europäische Konjunkturprogramm nur beglückwünschen. Ich möchte der Ansicht von Poul Rasmussen zustimmen, dass wir noch nicht genug getan haben. Die Rettung der Banken war ein notwendiger Schritt, aber nicht ausreichend. Wir müssen auch Maßnahmen ergreifen, um mit den Arbeitsmarktproblemen fertig zu werden. Die Aufteilung der verfügbaren Arbeit muss gefördert werden, und bei notwendiger Kurzarbeit sollten wir anregen, dass die Arbeitszeit erhalten bleibt, indem die Zeit für Schulung und Verbesserung der Fähigkeiten genutzt wird. Die echte Krise spielt sich weniger auf dem Subprime-Hypothekenmarkt ab als in der zehnmal größeren Casino-Wirtschaft der immer esoterischeren Phantasiewelt des Derivate-Marktes, und diese muss unter Kontrolle gebracht werden. Ich begrüße daher Bestrebungen zur Kontrolle von Steueroasen und zur Einführung einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer zur Bewältigung der schwersten Folgen der Krise, zur Eindämmung der Spekulation und zur Beschaffung von Finanzmitteln, mit denen wir auf Kurs bleiben können, um die Millennium-Entwicklungsziele zu erreichen."@de9
"− Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συγχαρώ τη συνάδελφό μου Elisa Ferreira για την έκθεση της επί του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας. Συμμερίζομαι τα αισθήματα του Poul Rasmussen για το ότι δεν έχουμε κάνει ακόμη αρκετά. Η στήριξη των τραπεζών ήταν ένα απαραίτητο αλλά όχι επαρκές βήμα. Πρέπει επίσης να λάβουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αγοράς εργασίας. Πρέπει να ενθαρρύνεται η κατανομή της εργασίας και όταν ζητείται απασχόληση σύντομης διάρκειας, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διατήρηση των ωρών στον χώρο εργασίας μέσω της χρήσης του χρόνου με σκοπό την κατάρτιση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων. Η πραγματική κρίση δεν βρίσκεται στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου, αλλά μάλλον στην δέκα φορές μεγαλύτερη οικονομία καζίνο του ολοένα και περισσότερο εσωτεριστικού και φαντασιακού κόσμου της αγοράς των παραγώγων, η οποία πρέπει να ελεγχθεί. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τις κινήσεις για τον έλεγχο των φορολογικών παραδείσων και την εφαρμογή φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να ξεπεραστούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης, να περιοριστεί η κερδοσκοπία και να βρεθούν τα κεφάλαια ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας."@el10
"Solo puedo felicitar a mi colega Elisa Ferreira por su informe sobre el Plan Europeo de Recuperación Económica. Estoy de acuerdo con Poul Rasmussen cuando afirma que aún no hemos hecho lo suficiente. El rescate de los bancos fue un paso necesario, pero no suficiente. También debemos tomar medidas para tratar los problemas del mercado laboral. Debe fomentarse el reparto de la carga de trabajo, y cuando se demande poco tiempo, deberíamos fomentar la permanencia de las mismas horas en el lugar de trabajo utilizando el tiempo para formación o para la mejora de habilidades. La verdadera crisis no está en el mercado de las hipotecas subprime, sino en la economía de casino diez veces mayor del mundo cada vez más fantástico y esotérico del mercado de derivados, que necesita ser controlado. Por tanto, agradezco los movimientos para controlar los paraísos fiscales y para aplicar un impuesto de transacciones financieras a nivel de la UE para superar las peores consecuencias de la crisis, mitigar la especulación y aumentar la financiación para ayudarnos a mantener el rumbo con miras a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio."@es21
"− Võin oma kolleegi Elisa Ferreirat tema Euroopa majanduse taastamiskava käsitleva raporti puhul ainult õnnitleda. Ma toetan Poul Rasmusseni mõtteavaldust, et me ei ole veel piisavalt teinud. Pankade raskustest väljaaitamine oli vajalik, aga mitte piisav samm. Peame võtma meetmeid ka tööturu probleemide lahendamiseks. Tuleb toetada tööajaga seotud meetmeid ja kui on vaja tööaega lühendada, siis peaksime kutsuma üles hoidma töötajaid tööl sama kaua kui varem ja kasutama seda aega koolituseks, et oskusi parandada. Tõeline kriis ei ole rämpslaenude hüpoteegiturul, vaid pigem aina esoteerilisemal ja fantaasiarikkamal mulli lõhkemise järgsel tuletisinstrumentide turul, mis tuleb kontrolli alla saada. Seetõttu avaldan heameelt otsuste üle kontrollida maksuparadiise ja kehtestada kogu Euroopa Liitu hõlmav finantstehingute maks, et saada üle kriisi halvimatest tagajärgedest, vähendada spekuleerimist ja koguda vahendeid, mille abil suudaksime püsida aastatuhande arengueesmärkide täitmise kursil."@et5
". − Voin vain kiittää kollegaani Elisa Ferreiraa hänen Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa koskevasta mietinnöstään. Jaan Poul Rasmussenin tunteen siitä, ettemme ole vielä tehneet tarpeeksi. Pankkien pelastaminen oli välttämätöntä, mutta se ei ole vielä riittävää. Meidän on myös toteutettava toimia työmarkkinoiden ongelmien ratkaisemiseksi. On kannustettava työnjakoon, ja kun vaaditaan lyhyitä aikoja, meidän on kannustettava säilyttämään työajat käyttämällä aikaa koulutukseen taitojen parantamiseksi. Todellinen kriisi ei ole subprime-kiinnitysluottomarkkinoilla vaan pikemminkin kymmenen kertaa suuremmassa johdannaismarkkinoiden yhä vaikeatajuisemmassa ja fantasiaa muistuttavassa kasinotaloudessa, joka on saatava valvontaan. Tämän vuoksi kannatan ehdotuksia veroparatiisien valvonnasta sekä EU:n laajuisen pääoman siirtoja koskevan veron käyttöönotosta kriisin pahimmista seurauksista selvitymiseksi, keinottelun vähentämiseksi ja rahoituksen lisäämiseksi, jotta pysymme tavoitteissamme vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi."@fi7
". − Je ne peux que féliciter ma collègue Elisa Ferreira pour son rapport consacré au plan européen de relance économique. Je suis d’accord avec Poul Rasmussen pour dire que nous n’en avons pas encore fait assez. Le sauvetage des banques était une mesure nécessaire mais insuffisante. Nous devons également prendre des mesures pour faire face aux problèmes du marché de l’emploi. Il faut encourager le partage du travail et, lorsqu’il est nécessaire de réduire les heures de travail, nous devons encourager les employeurs à maintenir les heures de présence sur le lieu de travail et à consacrer le temps libre à des formations destinées à améliorer les compétences des travailleurs. La véritable crise n’est pas le résultat du marché des emprunts hypothécaires «subprime», mais bien de l’économie de casino dix fois plus importante créée par le monde de plus en plus ésotérique et fantastique du marché des produits dérivés. C’est ce marché que nous devons contrôler. Je salue donc les initiatives visant à exercer un contrôle sur les paradis fiscaux et à instaurer une taxe européenne sur les transactions afin de surmonter les conséquences les plus graves de la crise, de freiner la spéculation et de rassembler des fonds qui nous aideront à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement."@fr8
"− Csak gratulálni tudok képviselőtársamnak, Elisa Ferreirának az európai gazdaságélénkítési tervről szóló jelentésért. Osztom Poul Rasmussen érzéseit, miszerint még nem tettünk eleget. A bankok kivásárlása szükséges, de nem elégséges lépés volt; további lépéseket kell tennünk a munkaerőpiac problémáinak kezelése érdekében. Támogatnunk kell a munkamegosztást, és – amennyiben a munkaidő csökkentésére van szükség – azt, hogy a munkahelyen töltött időt képzésre, a képzettség javítására fordítsák. A valódi válság nem a másodlagos jelzálogpiacon észlelhető, hanem sokkal inkább a származékos piac egyre ezoterikusabb fantáziavilágának tízszer nagyobb kaszinó-gazdaságban. Ezt szabályozás alá kell vonni. Üdvözlöm tehát az adóparadicsomok szabályozására tett lépéseket, valamint azokat, amelyek a pénzügyi tranzakciós adó Unió-szerte történő bevezetését célozzák annak érdekében, hogy a válság legsúlyosabb következményeit kezeljük, visszafogjuk a spekulációt, és pénzügyi forrásokat teremtsünk annak érdekében, hogy továbbra is a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának irányában haladhassunk."@hu11
". − Posso solo congratularmi con l'onorevole Ferreira per la sua relazione sul piano europeo di ripresa economica. Condivido il parere dell'onorevole Rasmussen secondo cui non abbiamo fatto abbastanza. Il salvataggio delle banche era necessario, ma non sufficiente: dobbiamo anche intervenire per risolvere i problemi del mercato del lavoro. E’ necessario promuovere la disoccupazione parziale e, qualora sia richiesto l'orario ridotto, dovremmo incoraggiare il mantenimento delle ore sul posto di lavoro dedicando il tempo in eccesso a corsi di formazione intesi a migliorare le competenze. La vera crisi non riguarda il mercato dei mutui bensì quella realtà dieci volte più grande che è la caotica economia del mercato dei derivati, un mondo sempre più esoterico e fantasioso, sul quale è necessario esercitare un controllo. Accolgo quindi favorevolmente le iniziative intese a controllare i paradisi fiscali e introdurre un'imposta europea sulle transazioni finanziarie, per evitare le conseguenze peggiori della crisi, mitigare le speculazioni e raccogliere fondi che aiutino tutti noi a mantenere la giusta rotta per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio."@it12
"− Galiu tik pasveikinti savo kolegę Elisą Ferreirą dėl jos pranešimo dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano. Palaikau Poulo Rasmusseno požiūrį, kad dar nepadarėme pakankamai. Bankų garantija buvo reikalingas, tačiau nepakankamas žingsnis. Turime imtis veiksmų ir dėl darbo rinkos problemų sprendimo. Turi būti skatinimas dalijimasis darbu ir kai reikalaujama trumpo laiko, turime skatinti išlaikyti valandas darbo vietoje išnaudodami laiką įgūdžių tobulinimo mokymams. Tikra krizė yra ne antrinės hipotekos rinkoje, o labiau dešimt kartų didesnėje išvestinių finansinių priemonių rinkos vis paslaptingesnio fantazijų pasaulio kazino ekonomikoje, kurią reikia sukontroliuoti. Todėl pritariu veiksmams kontroliuoti mokesčių rojų ir įvesti finansinių sandorių mokestį visoje ES, kad būtų nugalėtos blogiausios krizės pasekmės, sumažinta spekuliacija ir padidinti finansai, siekiant padėti mums ir toliau siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų."@lt14
") − Es varu tikai apsveikt kolēģi par viņas ziņojumu par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu . Es atbalstītu uzskatu, ka mēs vēl neesam izdarījuši pietiekami daudz. Banku izglābšana bija nepieciešams, bet ne pietiekams solis. Mums ir arī jārisina darba tirgus problēmas. Ir jāveicina darba dalīšana, un tajos gadījumos, kad ir vajadzīgs īss darba laiks, ir jāstimulē stundu pavadīšana darba vietā, izmantojot laiku apmācībai, lai uzlabotu prasmes. Reālā krīze nav augsta riska hipotekāro kredītu tirgū, bet gan desmit reižu lielākajā kazino ekonomikā ar atvasināto vērtspapīru tirgu un arvien ezotēriskāko fantāzijas pasauli, kas ir jāpakļauj kontrolei. Tādēļ es atzinīgi vērtēju centienus kontrolēt nodokļu paradīzes un ieviest ES mēroga finanšu darījumu nodokli, lai pārvarētu krīzes vissliktākās sekas, vājinātu spekulācijas un sagādātu finansējumu, lai palīdzētu mums neatsacīties no nodoma sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus.<BRK>"@lv13
"I can only congratulate my colleague Elisa Ferreira on her report on the European Economic Recovery Plan. I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough. The bail out of the banks was a necessary but not sufficient step. We must also take steps to deal with the problems of the labour market. Work-sharing must be encouraged and when short time is demanded we should encourage maintaining hours at the workplace by utilising the time for training to improve skills. The real crisis is not in the subprime mortgage market but rather in the ten times larger casino economy of the increasingly esoteric and fantasy world of the derivatives market, which needs to be brought under control. I therefore welcome moves to control tax havens and to introduce an EU-wide financial transaction tax to overcome the worst consequences of the crisis, mitigate speculation and raise finance to help us stay on track to achieve the Millennium Development Goals."@mt15
". Ik kan mijn collega Elisa Ferreira alleen maar feliciteren met haar verslag over het Europese economische herstelplan. Ik onderschrijf het gevoel van Poul Rasmussen dat we nog niet genoeg gedaan hebben. Het overeind houden van de banken was noodzakelijk, maar niet voldoende. We moeten ook maatregelen nemen om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Werktijdverkorting moet aangemoedigd worden en wanneer er om gedeeltelijke werkloosheid gevraagd wordt, moeten we stimuleren dat de vrijgekomen uren op de werkplek benut worden voor opleidingen, om vaardigheden te vergroten. De echte crisis is niet gelegen in de markt voor risicohypotheken, maar eerder in de tien keer zo grote casino-economie van de steeds duisterder fantasiewereld van de derivatenmarkt. Die moet onder controle gebracht worden. Daarom juich ik maatregelen voor toezicht op belastingparadijzen en de introductie van een EU-brede belasting op financiële transacties toe, om de ernstigste gevolgen van de crisis te overwinnen, speculatie tegen te gaan en geld binnen te halen om op schema te blijven bij het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling."@nl3
"− Mogę tylko pogratulować mojej koleżance poseł Elisie Ferreirze sprawozdania w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej. Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele. Wybawienie z kłopotów sektora bankowego było krokiem koniecznym, choć niewystarczającym. Musimy także podjąć kroki w celu rozwiązania problemów na rynku pracy. Należy zachęcać do dzielenia etatów, a kiedy wymagany jest krótszy czas pracy, powinniśmy postulować wykorzystanie pozostałych godzin w miejscu pracy na doskonalenie zawodowe. Prawdziwy kryzys panuje nie na wtórnym rynku hipotecznym, lecz raczej w dziesięciokrotnie większej gospodarce kasynowej panującej w stale rozrastającym się, pełnym ulotności i fantastyki świecie instrumentów pochodnych, nad którym należy zaprowadzić kontrolę. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję rozwiązania na rzecz kontroli rajów podatkowych oraz wprowadzenie ogólnoeuropejskiego podatku od transakcji finansowych, by uporać się z najgorszymi skutkami kryzysu, zmniejszyć skalę spekulacji i podwyższyć środki finansowe pomocne w utrzymaniu właściwego kursu i osiągnięciu milenijnych celów rozwoju."@pl16
"Resta-me apenas felicitar a minha colega Elisa Ferreira pelo seu relatório sobre o Plano de Relançamento Económico Europeu. Subscrevo os sentimentos de Poul Rasmussen de que ainda não fizemos o suficiente. As ajudas aos bancos foram um passo necessário mas não suficiente. È igualmente necessário dar passos para lidar com os problemas do mercado de trabalho. A partilha de trabalho deverá ser encorajada e, sempre que se exija a laboração em horário reduzido, deveremos encorajar a manutenção das horas no local de trabalho, utilizando o tempo para efeitos de formação e de melhoria das qualificações. A verdadeira crise não reside no mercado hipotecário do mas sim na economia de casino, dez vezes maior, do mundo cada vez mais esotérico e fantasioso que é o mercado de derivados, que é preciso controlar. Por conseguinte, congratulo-me com medidas no sentido de controlar os paraísos fiscais e introduzir um imposto europeu sobre as transacções com vista a ultrapassar as piores consequências da crise, mitigar a especulação e aumentar o financiamento com vista a ajudar-nos a manter o azimute na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio."@pt17
"−Nu pot decât să o felicit pe colega mea, Elisa Ferreira, pentru raportul acesteia privind planul european de redresare economică. Împărtăşesc sentimentele dlui Poul Rasmussen conform cărora încă nu am făcut suficient de mult. Salvarea băncilor a fost un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie, de asemenea, să luăm măsuri pentru a rezolva problemele de pe piaţa muncii. Repartizarea lucrului trebuie încurajată şi, când se cer orare de muncă reduse, trebuie să încurajăm menţinerea numărului de ore la locul de muncă prin utilizarea timpului în scopul formării pentru îmbunătăţirea competenţelor. Criza reală nu este cea de pe piaţa creditelor ipotecare, ci mai curând în economia de cazino de zece ori mai mare a unei lumi din ce în ce mai ezoterice şi fanteziste a pieţelor derivate, care trebuie adusă sub control. Prin urmare, salut acţiunile de controlare a paradisurilor fiscale şi introducerea la nivel UE a unei taxe pentru tranzacţiile financiare pentru a depăşi cele mai grave consecinţe ale crizei, pentru a atenua speculaţiile şi pentru a creşte finanţările, pentru a reuşi să ne menţinem pe drumul cel bun în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului."@ro18
". – Môžem len gratulovať svojej kolegyni Elise Ferreirovej k jej správe o pláne hospodárskej obnovy Európy. Podporujem stanovisko Poula Rasmussena, že sme toho ešte nespravili dosť. Poskytnutie pomoci bankám bol potrebný, ale nedostačujúci krok. Musíme podniknúť kroky aj na riešenie problémov pracovného trhu. Treba podporiť deľbu práce a pri požiadavke na skrátený pracovný čas by sme mali podporiť zachovanie pracovného času na pracovisku využitím tohto času na školenia zamerané na zlepšenie zručností. Skutočná kríza nie je na trhu rizikových hypoték, ale skôr v desaťkrát väčšom hazardnom hospodárstve čoraz ezoterickejšieho a fantastickejšieho sveta trhu derivátov, ktorý treba dostať pod kontrolu. Preto vítam kroky na kontrolu daňových rajov a zavedenie dane z finančných transakcií v celej EÚ na prekonanie najhorších dosahov krízy, zníženie špekulácií a získanie financií, aby nám pomohli udržať sa na správnej ceste k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia."@sk19
"− Moji kolegici Elisi Ferreira lahko za njeno poročilo o evropskem načrtu za oživitev gospodarstva samo čestitam. Strinjam se z razmišljanjem Poula Rasmussena, da še nismo storili dovolj. Pomoč bank je bil potreben, toda ne zadosten korak. Sprejeti moramo tudi ukrepe za obravnavanje problemov trga dela. Spodbujati je treba delitev delovnega mesta in kadar se zahteva skrajšanje delovnega časa, moramo spodbujati ohranjanje ur na delovnem mestu z izrabo časa za usposabljanje za izboljšanje spretnosti. Resnična kriza ni v hipotekarnem trgu z velikimi tveganji, ampak bolj v desetkrat večjem igralniškem gospodarstvu vse bolj ezoteričnem in domišljijskem svetu trga izvedenih finančnih instrumentov, ki ga je treba spraviti pod nadzor. Zato pozdravljam poteze za nadzor davčnih oaz in uvedbo vseevropskega davka za finančne transakcije, da premagamo najhujše posledice krize, ublažimo špekulacije in zberemo finance, ki nam bodo pomagale ostati na pravi poti pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja."@sl20
"Jag kan endast gratulera min kollega Elisa Ferreira till hennes betänkande om den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. Jag delar Poul Rasmussens uppfattning om att vi ännu inte har gjort tillräckligt. Det finansiella stödet till bankerna var en nödvändig men otillräcklig åtgärd. Vi måste även vidta mått och steg för att komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden. Arbetsdelning måste uppmuntras, och när en minskning av arbetstiden krävs måste vi verka för bibehållen arbetstid genom att denna tid tas i anspråk för vidareutbildning för att förbättra arbetstagarnas kompetens. Den verkliga krisen utspelar sig inte på subprimemarknaden utan snarare inom den tio gånger mer utbredda kasinoekonomin i den alltmer svårgripbara fantasivärlden på derivatmarknaden, som måste fås under kontroll. Jag välkomnar följaktligen åtgärder för att kontrollera olika skatteparadis och en EU-skatt på finansiella transaktioner som syftar till att övervinna de allvarligaste konsekvenserna av krisen, dämpa spekulation och få fram finansiering för att underlätta för oss att uppnå millennieutvecklingsmålen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Glyn Ford (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,4,21,9
"Poul Rasmussen"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph