Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.3.3-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the term ‘European solidarity’ has been bandied around this morning as if it were a given. I want to call that into question. We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe. We do not have the money. Economically, the plan is quite unsound and, most important of all, it is politically unacceptable to the taxpayers in France, Britain and Germany that we should do so. Yet the British Chancellor of the Exchequer, Alistair Darling, seems now to be an advocate of this plan. He has lost his marbles! He says that this is the time for Europe to build on shared values of cooperation, as if we are one big, happy family. Well, the Hungarian Prime Minister, Mr Ferenc Gyurcsany, rather blows that idea of European solidarity apart. He demands that the European Union bail out countries such as his to the tune of EUR 180 billion, and he says that, if we do not do that, he promises us that five million unemployed migrants will head west into our countries. That is nothing other than blackmail, and it shows the folly of having allowed countries like Hungary into this political Union and highlights even more deeply the folly of having open borders. The only response I really hear in this House today is that somehow we have to have more European Union – that more power will work! Well, look: you were sent a message by the voters in France, by the voters in the Netherlands and by the voters in Ireland. You do not have the legitimacy to take more power for the European Union. The economic crisis will, I believe, be what voters will vote on in the European elections this year, and I hope this time they send you people a message that is so big and so loud that, for once, you simply will not be able to ignore it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, termín „evropská solidarita“ tu zde dnes zaznívá, jako by to byla skutečnost. Chci tuto věc zpochybnit. Nemůžeme podepsat bianko šek, abychom zaplatili za země východní Evropy. Nemáme na to peníze. Ekonomicky je plán dost chatrný a především pro daňové poplatníky ve Francii, Británii a Německu je takové jednání nepřijatelné. Přesto se zdá, že britský ministr financí Alistair Darling je zastáncem tohoto plánu. Zřejmě přišel o rozum! Tvrdí, že je čas, aby Evropa stavěla na společných hodnotách spolupráce, jako bychom byli jedna velká šťastná rodina. Maďarský premiér, pan Ferenc Gyurcsany, myšlenku evropské solidarity spíše rozmetá. Vyžaduje, aby Evropská unie platila za země, jako je jeho, až 180 miliard EUR, a slibuje, že pokud to neuděláme, zamíří pět milionů nezaměstnaných migrantů na západ do našich zemí. To není nic jiného než vydírání a dokazuje pošetilost toho, že jsme umožnili zemím, jako je Maďarsko, vstup do této politické unie a ještě více zdůrazňuje nesmyslnost otevření hranic. Jediná reakce, kterou dnes zde ve sněmovně slyším, je, že jaksi potřebujeme více Evropské unie – že více moci bude fungovat! Podívejte se na to takto: dostali jste jasnou zprávu od voličů z Francie, od voličů z Nizozemska a od voličů z Irska. Nejste oprávněni udílet Evropské unii více moci. Jsem přesvědčen, že letos budou voliči v evropských volbách hlasovat o hospodářské krizi, a doufám, že vám tentokrát vyšlou zprávu, která bude natolik výrazná a jasná, že ji už prostě nebudete moci ignorovat."@cs1
"Hr. formand! Folk har i formiddag slået om sig med begrebet europæisk solidaritet, som om det var givet. Det sætter jeg spørgsmålstegn ved. Vi kan ikke udskrive en blankocheck for at hjælpe Østeuropa ud af vanskelighederne. Det har vi ikke råd til. Set ud fra et økonomisk synspunkt er planen temmelig uholdbar, men det vigtigste er, at det er politisk uacceptabelt for skatteyderne i Frankrig, Storbritannien og Tyskland. Alligevel lader det til, at den britiske finansminister, Alistair Darling, nu går ind for denne plan. Han må være gået fra forstanden! Han siger, at Europa nu skal bygge på fælles samarbejdsværdier, som om vi var en stor, lykkelig familie. Men den ungarske premierminister, Ferenc Gyurcsany, tager ikke den idé om europæisk solidaritet særlig alvorligt. Han kræver, at EU støtter lande som hans med ikke mindre end 180 mia. EUR, og han siger, at hvis vi ikke gør det, lover han os, at 5 mio. arbejdsløse migranter vil rejse vestpå til vores lande. Det kan kun betegnes som pengeafpresning, det viser, hvor tåbeligt det er at have inviteret lande som Ungarn ind i denne politiske union, og det understreger i endnu højere grad, hvor tåbeligt det er at have åbne grænser. Den eneste reaktion, jeg hører i Parlamentet i dag, er, at vi på en eller anden måde må have mere EU – at mere magt vil fungere! Men vælgerne i Frankrig, Nederlandene og Irland sendte Dem jo et budskab. De har ikke legitimitet til at give EU mere magt. Jeg tror, at vælgerne vil stemme om den økonomiske krise ved valget til Europa-Parlamentet i år, og jeg håber, at de denne gang sender Dem et budskab, der er så højt og tydeligt, at De for en gangs skyld ganske enkelt ikke kan ignorere det."@da2
"Herr Präsident! Der Begriff „Europäische Solidarität“ wurde heute Morgen immer wieder genannt, als ob das ein Fakt wäre. Ich möchte das in Frage stellen. Wir können keinen Blankoscheck zur Rettung der Länder Osteuropas ausstellen. Wir haben das Geld nicht. Wirtschaftlich betrachtet ist der Plan alles andere als vernünftig und, was am wichtigsten ist, er wäre für die Steuerzahler in Frankreich, Großbritannien und Deutschland politisch inakzeptabel. Und doch scheint der britische Finanzminister Alistair Darling diesen Plan jetzt zu befürworten. Er muss völlig verrückt geworden sein! Er sagt, für Europa sei jetzt die Zeit gekommen, um auf gemeinsamen Werten der Kooperation aufzubauen, als ob wir eine große, glückliche Familie wären. Nun, der ungarische Premierminister Ferenc Gyurcsany hat diese Idee von europäischer Solidarität zerstört. Er fordert von der Europäischen Union, Länder wie seines zu einem Preis von 180 Milliarden Euro zu retten, und wenn wir das nicht tun würden, verspricht er uns die Migration von fünf Millionen arbeitslosen Migranten Richtung Westen in unsere Länder. Das ist nichts anderes als Erpressung, und es zeigt den Wahnsinn, Länder wie Ungarn in diese politische Union aufgenommen zu haben, und noch viel mehr den Wahnsinn offener Grenzen. Als einzige Antwort höre ich heute in diesem Haus, dass wir irgendwie mehr Europäische Union brauchen – dass mehr Macht funktionieren würde! Nun, es ist so: Sie haben von den Wählern in Frankreich, den Wählern in den Niederlanden und den Wählern in Irland eine Botschaft erhalten. Sie haben nicht das Recht, mehr Macht für die Europäische Union zu beanspruchen. Ich glaube, bei den Europawahlen in diesem Jahr werden die Menschen vor allem über die Wirtschaftskrise abstimmen, und ich hoffe, dass ihre Botschaft dann so deutlich und so laut sein wird, dass Sie sie dieses eine Mal einfach nicht ignorieren können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποιούμε σήμερα το πρωί τον όρο ‘ευρωπαϊκή αλληλεγγύη’ σαν να επρόκειτο για κάτι δεδομένο. Αμφιβάλλω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε λευκή επιταγή για να στηρίξουμε τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Δεν έχουμε τα χρήματα. Από οικονομικής άποψης, το σχέδιο είναι αρκετά έωλο και, το σημαντικότερο, είναι πολιτικώς απαράδεκτο για τους φορολογούμενους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Εντούτοις, ο Βρετανός υπουργός οικονομικών, ο Alistair Darling, φαίνεται ότι υποστηρίζει αυτό το σχέδιο. Τα έχει χαμένα! Δηλώνει ότι ήρθε ο καιρός η Ευρώπη να βασιστεί στις κοινές αξίες της συνεργασίας, σαν να ήμασταν μια μεγάλη, ευτυχισμένη οικογένεια. Δυστυχώς, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο κ. Ferenc Gyurcsany, μάλλον διαλύει αυτή την ιδέα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ζητά από την ΕΕ να στηρίξει χώρες όπως η δική του με ποσά της τάξης των 180 δισεκατομμυρίων ευρώ, και μας υπόσχεται ότι, εάν δεν το κάνουμε, πέντε εκατομμύρια άνεργοι μετανάστες θα κατευθυνθούν προς τις χώρες μας. Εδώ πρόκειται για καθαρό εκβιασμό, ο οποίος αποδεικνύει την τρέλα του ότι επιτρέψαμε σε χώρες όπως η Ουγγαρία να γίνουν μέλη αυτής της πολιτικής Ένωσης, και ο οποίος αποδεικνύει με ακόμη σαφέστερο τρόπο την τρέλα των ανοικτών συνόρων. Η μόνη απάντηση που πραγματικά ακούω σήμερα στο Σώμα είναι ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη ΕΕ – ότι η μεγαλύτερη ισχύς θα λύσει το πρόβλημα! Κοιτάξτε: οι ψηφοφόροι στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία σας έστειλαν ένα μήνυμα. Δεν νομιμοποιήστε να αποκτήσετε μεγαλύτερη ισχύ υπέρ της ΕΕ. Αυτό που θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι στις φετινές ευρωεκλογές θα αφορά, πιστεύω, την οικονομική κρίση, και ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα σας στείλουν ένα μήνυμα τόσο μεγάλο και ηχηρό που δεν θα μπορέσετε, για μια φορά τουλάχιστον, να το αγνοήσετε."@el10
"Señor Presidente, el término «solidaridad europea» ha estado en boca de todos esta mañana, como si se diese por hecho. Yo quiero ponerlo en duda. No podemos extender un cheque en blanco para rescatar a los países de Europa oriental. No disponemos de ese dinero. Económicamente, el plan es bastante frágil y, lo más importante de todo, para los contribuyentes de Francia, Gran Bretaña y Alemania sería políticamente inaceptable que lo adoptásemos. Pero el ministro de Hacienda británico, el señor Darling, parece ser ahora un defensor de este plan. ¡Le falta un tornillo! Dice que es el momento de que Europa se construya sobre valores de cooperación, como si fuésemos una gran familia feliz. Bueno, el Primer Ministro húngaro, el señor Gyurcsany, arrasa con esa idea de solidaridad europea. Pide que la Unión Europea rescate a países como el suyo con la friolera de de 180 000 millones de euros, y señala que, si no lo hacemos, nos promete que cinco millones de inmigrantes desempleados se dirigirán hacia el oeste, hacia nuestros países. Esto es sencillamente un chantaje, demuestra que fue una insensatez admitir a países como Hungría en esta unión política, y subraya más claramente aún la insensatez de tener fronteras abiertas. La única respuesta que escucho hoy en esta Cámara es que de alguna manera debemos tener más Unión Europea: ¡con más poder lo lograremos! Bien, miren: recibieron un mensaje de los votantes de Francia, de los votantes de los Países Bajos y de los votantes de Irlanda. No están legitimados para dotar de más poder a la Unión Europea. En mi opinión, la crisis económica será lo que los votantes dictaminen en los comicios europeos de este año, y espero que en esta ocasión les envíen un mensaje tan contundente y tan nítido que, por una vez, no sean capaces de ignorarlo."@es21
"Härra juhataja, täna hommikul pillutakse siin mõistet „Euroopa solidaarsus”, justkui oleks tegemist mingi enesestmõistetava asjaga. Ma tahaksin selle arvamuse kahtluse alla seada. Me ei saa allkirjastada blankotšekki, et Ida-Euroopa riigid välja aidata. Meil ei ole selleks raha. Majanduslikus mõttes on selline kava täiesti ebamõistlik ning mis kõige tähtsam – selline tegevus on poliitiliselt vastuvõetamatu Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa maksumaksjatele. Kuid tundub, et Suurbritannia rahandusminister Alistair Darling on asunud seda kava toetama. Ta on aru kaotanud! Ta ütleb, et Euroopal on aeg tugineda koostöö ühistele väärtustele, nagu oleks me üks suur ja õnnelik perekond. Igatahes Ungari peaminister Ferenc Gyurcsány lammutab selle Euroopa solidaarsuse idee küll tükkideks. Ta nõuab, et Euroopa Liit aitaks Ungari-taolisi riike 180 miljardi euroga, ja väidab, et kui me seda ei tee, suundub lääneriikidesse viis miljonit töötut. See ei ole midagi muud kui väljapressimine ning see näitab, kui rumal oli lasta sellesse poliitilisse liitu Ungari-taolised riigid, ja rõhutab veelgi teravamalt, kui halb mõte oli piiride avamine. Ainus vastus, mida ma Euroopa Parlamendis täna tegelikult kuulen, on see, et meil peab olema veel rohkem Euroopa Liitu – mida rohkem võimu, seda kasulikum! Kuid mõelge: Prantsusmaa, Hollandi ja Iirimaa valijad tegid teile oma seisukoha teatavaks. Teil ei ole õigust võtta enesele Euroopa Liidu nimel rohkem võimu. Ma usun, et sel aastal teevad valijad Euroopa Parlamendi valimistel oma otsuse just majanduskriisist lähtuvalt, ning ma loodan, et seekord edastavad nad teile sõnumi, mis on nii selge ja tugev, et kordki ei saa te seda eirata."@et5
". Arvoisa puhemies, ilmaisua "eurooppalainen yhteisvastuu" on toisteltu tänään eri puolilla, ikään kuin se olisi itsestäänselvyys. Haluan kyseenalaistaa tämän. Emme voi allekirjoittaa avointa šekkiä, jolla pelastamme Itä-Euroopan maat. Meillä ei ole siihen varaa. Taloudellisesti suunnitelma on melko hatara, ja ennen kaikkea Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan veronmaksajat eivät voi hyväksyä sitä, että toimimme niin. Silti Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeri Alistair Darling näyttää nyt kannattavan tätä suunnitelmaa. Hän on menettänyt järkensä! Hänen mukaansa EU:n on nyt aika rakentaa yhteisten yhteistyöarvojen varaan, aivan kuin olisimme yhtä suurta, onnellista perhettä. Unkarin pääministeri Ferenc Gyurcsany tuhoaa kuitenkin ajatuksen eurooppalaisesta yhteisvastuusta. Hän vaatii Euroopan unionia pelastamaan kotimaansa kaltaiset maat 180 miljardilla eurolla ja sanoo, että ellemme tee niin, hän lupaa, että viisi miljoonaa työtöntä maahanmuuttajaa suuntaa kohti länttä meidän maihimme. Tämä on puhdasta kiristystä: se osoittaa, kuinka hulluja olemme olleet päästäessämme Unkarin kaltaiset maat tähän poliittiseen unioniin, ja korostaa vielä selvemmin sitä, miten järjetöntä on, että meillä on avoimet rajat. Silti ainoa täällä parlamentissa tänään kuulemani vastaus on se, että Euroopan unionin vallan kasvattaminen auttaisi! Ottakaa huomioon, että Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin äänestäjät ovat antaneet teille viestin. Teillä ei ole oikeutta kahmia Euroopan unionille lisää valtaa. Uskon, että äänestäjät äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa tänä vuonna nimenomaan talouskriisistä, ja toivon, että tällä kertaa he antavat teille niin selvän viestin, ettette, kerrankin, voi jättää sitä huomiotta."@fi7
". Monsieur le Président, le terme «solidarité européenne» a été brandi à de nombreuses reprises ce matin comme s’il représentait une évidence. Je ne suis pas d’accord avec ce point de vue. Nous ne pouvons pas signer un chèque en blanc pour sortir les pays d’Europe de l’Est de la crise. Nous n’avons pas cet argent. Ce plan n’a pas de sens au niveau économique et, plus important encore, les contribuables français, britanniques et allemands ne l’accepteront pas. Pourtant le ministre britannique des finances, Alistair Darling, semble aujourd’hui être un partisan de ce plan. Il a perdu la tête! Il affirme que l’heure est venue pour l’Europe de se baser sur des valeurs communes de coopération, comme si nous n’étions rien d’autre qu’une grande famille heureuse. Ma foi, le Premier ministre hongrois, M. Ferenc Gyurcsany, montre bien que l’idée d’une solidarité européenne est illusoire. Il exige que l’Union européenne vienne en aide aux pays tels que le sien à hauteur de 180 milliards d’euros et nous promet que dans le cas contraire, cinq millions d’immigrants sans emploi déferleront sur les pays d’Europe de l’Ouest. Ce n’est rien d’autre que du chantage, qui met en évidence la folie d’avoir accueilli au sein de cette union politique des pays comme la Hongrie et plus encore la folie d’avoir supprimé les frontières. La seule réaction que j’entends aujourd’hui dans cette enceinte est que, d’une façon ou d’une autre, nous avons besoin de plus encore d’Union européenne – que la solution passe par une Europe plus forte! Soyons sérieux: les électeurs français, néerlandais et irlandais vous ont envoyé un message. Vous n’avez aucune légitimité pour donner davantage de pouvoir à l’Union européenne. Je pense que la crise économique déterminera le vote des électeurs lors des élections européennes de cette année. J’espère que cette fois ils enverront un message tellement clair, tellement fort que, pour une fois, vous ne parviendrez pas à l’ignorer."@fr8
"Elnök úr, az „európai szolidaritás” kifejezéssel egész délelőtt úgy dobálóztak, mintha magától értetődő jelenség lenne. Ezt szeretném megkérdőjelezni. Nem írhatunk alá biankó csekket, hogy kivásároljuk a kelet-európai országokat. Ehhez nincs elegendő pénzünk. A terv gazdasági szempontból igen hibás, és politikailag elfogadhatatlan a franciaországi, nagy-britanniai és németországi adófizetők számára. Azonban Alistair Darling, a brit pénzügyminiszter láthatólag a terv elkötelezettje. Elment az esze! Azt mondja, hogy eljött az ideje annak, hogy Európa az együttműködésre, mint közös értékre építsen, mintha egy nagy boldog család lennénk. Nos, Gyurcsány Ferenc úr, a magyar miniszterelnök az európai szolidaritás elképzelését – mondhatni – félresöpri. Azt követeli, hogy az Európai Unió vásároljon ki olyan országokat, mint például Magyarország, 180 milliárd euróért, és kijelenti, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor garantálja, hogy ötmillió munkanélküli migráns indul majd meg országaink felé. Nem más ez, mint zsarolás, és arra mutat rá, hogy ostobaság volt a Magyarországhoz hasonló országokat beengedni ebbe a politikai Unióba, és még egyértelműbben rávilágít arra, hogy a nyitott határok politikája mekkora ostobaság. Ma ebben a Házban nem hallok más reakciót, csupán azt, hogy az Európai Unióból valamilyen módon több kell – hogy a nagyobb erő lesz a megoldás. Nos, nézzék: üzenetet kaptak a francia választóktól, a holland választóktól és az ír választóktól. önöknek nem áll jogukban nagyobb hatalmat adni az Európai Uniónak. Úgy vélem, hogy az idei európai választások témája a gazdasági válság lesz, és remélem, hogy ezúttal önök olyan üzenetet kapnak majd, amely eléggé határozott és hangos ahhoz, hogy ne tudják figyelmen kívül hagyni."@hu11
". Signor Presidente, stamattina tutti si sono riempiti la bocca parlando di “solidarietà europea” come se essa fosse un dato acquisito. Mi permetto di metterlo in dubbio. Non possiamo firmare un assegno in bianco per tirar fuori dai guai i paesi dell’Europa orientale, non abbiamo i soldi necessari. Dal punto di vista economico, il piano è decisamente fallace e, cosa ancor più importante, è politicamente inaccettabile per i contribuenti francesi, britannici e tedeschi. Nondimeno, il cancelliere dello scacchiere britannico Alistair Darling sembra essere diventato un sostenitore di questo piano. Dev’essere ammattito! Secondo lui, è ora che l’Europa si richiami ai valori condivisi della cooperazione, come se fossimo una famiglia unita e felice. Dal canto suo, il primo ministro ungherese Gyurcsany ha invece respinto in blocco l’idea della solidarietà europea. Lui vuole che l’Unione europea tolga dalle peste i paesi come il suo a suon di soldi – 180 miliardi di euro – e sostiene che, in caso contrario, cinque milioni di emigrati disoccupati si riverseranno nei nostri paesi dell’Europa occidentale. Questo è un ricatto bello e buono, che dimostra la follia di aver permesso a paesi come l’Ungheria di entrare in quest’Unione politica e sottolinea ancora più chiaramente quanto sia stato folle aver aperto le frontiere. L’unica risposta che è risuonata stamani qui in aula è la richiesta, in qualche modo, di più Unione europea, di maggiori poteri come garanzia di successo! Ma, scusate, non avete visto il messaggio che vi hanno inviato gli elettori francesi, olandesi e irlandesi? Non siete legittimati ad assumere maggiori poteri in nome dell’Unione europea. La crisi economica sarà, io credo, ciò su cui gli elettori voteranno alle prossime elezioni europee e mi auguro che stavolta vi invieranno un messaggio talmente forte e chiaro che, per una volta, non lo potrete proprio ignorare."@it12
"Pone pirmininke, šįryt beatodairiškai svaidomasi sąvoka „Europos solidarumas“. Norėčiau tuo suabejoti. Mes negalime suteikti valios visiškai laisvai veikti tam, kad ištrauktume iš bėdos Rytų Europos šalis. Mes neturime tam pinigų. Ekonomine prasme planas yra gana nepatikimas ir, kas svarbiausia, politiškai nepriimtinas Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos mokesčių mokėtojams. Atrodo, kad Didžiosios Britanijos iždo sekretorius Alistair Darling yra šio plano šalininkas. Jis išsikraustė iš proto! Jis sako, kad atėjo laikas Europai remtis bendradarbiavimo vertybėmis, tarsi būtume viena laiminga šeima. Ką gi Vengrijos ministras pirmininkas Ferenc Gyurcsany šią Europos Solidarumo idėją išsklaido. Jis reikalauja, kad Europos Sąjunga padėtų tokioms šalims kaip jo įveikti ekonomikos sunkumus, suteikdama 180 mlrd. EUR paramą, ir žada, kad jeigu to nepadarysime, penki milijonai bedarbių emigrantų patrauks į vakarus, į mūsų valstybes. Tai ne kas kita kaip šantažas, patvirtinantis, kad, įsileisdami į Europos Sąjungą tokias šalis kaip Vengrija, padarėme kvailystę, o palikdami atviras sienas toliau elgiamės kaip kvailiai. Vienintelis atsakymas, kurį šiandien išgirdau šiuose Rūmuose, yra pasiūlymas didinti savo galią Europos Sąjungoje – didesnė galia padės viską sutvarkyti. Gerai, pažvelkite: Prancūzijos, Nyderlandų ir Airijos balsuotojai jums leido aiškiai suprasti, ką mano. Jūs neturite teisės į didesnę valdžią Europos Sąjungoje. Manau, kad šių metų Europos Parlamento rinkimuose žmonės balsuos atsižvelgdami į ekonomikos krizę, ir tikiuosi, kad šį kartą jie pasiųs jums tokią aiškią ir garsią žinią, kad jūs išsyk paprasčiausiai nebegalėsite jos ignoruoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šorīt termins „Eiropas solidaritāte” tika pieminēts daudz un dažādi, it kā tā būtu galvenā tēma. Tomēr es vēlētos to apšaubīt. Mēs nevaram parakstīt neaizpildītu čeku, lai glābtu Austrumeiropas valstis. Mums nav tādas naudas. No ekonomiskā viedokļa šis plāns ir diezgan nepamatots, un vissvarīgākais ir tas, ka šāda rīcība ir politiski nepieņemama Francijas, Lielbritānijas un Vācijas nodokļu maksātājiem. Tomēr tagad šķiet, ka Lielbritānijas finanšu ministrs aizstāv šo plānu. Viņš ir pazaudējis skaidro saprātu! Viņš saka, ka šis ir īstais laiks, lai Eiropa savas darbības pamatā izmantotu kopējās vērtības sadarbības jomā, it kā mēs būtu viena liela, laimīga ģimene. Ungārijas premjerministrs tieši pretēji, atmet šo Eiropas solidaritātes ideju. Viņš pieprasa, lai Eiropas Savienība glābtu tādas valstis kā Ungārija, sniedzot 180 eiro miljardu lielu palīdzību, turklāt norāda, ka šīs prasības neizpildīšanas gadījumā pieci miljoni bez darba palikušu migrantu dosies uz rietumiem, ieceļojot mūsu valstīs. Tā ir vistīrākā šantāža, kas atklāj, cik muļķīgi bija ļaut šajā politiskajā savienībā iestāties tādām valstīm kā Ungārija. Vienīgā atbilde, ko šodien es patiešām sadzirdu Parlamentā, — mums tā vai citādi jāpaplašina Eiropas Savienība, risinājumu sniegs pilnvaru palielināšana! Paraugieties — Francijas, Nīderlandes un Īrijas vēlētāji jums nosūtīja signālu. Jums nav tiesiska pamata palielināt Eiropas Savienības pilnvaras. Ekonomikas krīze, manuprāt, izvērsīsies tāda, par kādu nobalsos vēlētāji šogad plānotajās vēlēšanās, un es ceru, ka šoreiz viņi nosūtīs tik ievērojamu un spēcīgu signālu, ka jūs to vienkārši nespēsiet ignorēt."@lv13
"Mr President, the term ‘European solidarity’ has been bandied around this morning as if it were a given. I want to call that into question. We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe. We do not have the money. Economically the plan is quite unsound and, most important of all, it is politically unacceptable to the taxpayers in France, Britain and Germany that we should do so. Yet the British Chancellor of the Exchequer, Alistair Darling, seems now to be an advocate of this plan. He has lost his marbles! He says that this is the time for Europe to build on shared values of cooperation, as if we are one big, happy family. Well, the Hungarian Prime Minister, Mr Ferenc Gyurcsany, rather blows that idea of European solidarity apart. He demands that the European Union bail out countries such as his to the tune of EUR 180 billion, and he says that, if we do not do that, he promises us that five million unemployed migrants will head west into our countries. That is nothing other than blackmail, and it shows the folly of having allowed countries like Hungary into this political Union and highlights even more deeply the folly of having open borders. The only response I really hear in this House today is that somehow we have to have more European Union – that more power will work! Well, look: you were sent a message by the voters in France, by the voters in the Netherlands and by the voters in Ireland. You do not have the legitimacy to take more power for the European Union. The economic crisis will, I believe, be what voters will vote on in the European elections this year, and I hope this time they send you people a message that is so big and so loud that, for once, you simply will not be able to ignore it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de term ‘Europese solidariteit’ wordt vanmorgen voortdurend gebezigd alsof dit een gegeven betreft. Ik zet daar mijn vraagtekens bij. We kunnen niet zomaar een blanco cheque uitschrijven om de landen van Oost-Europa er financieel bovenop te helpen. We hebben daar het geld niet voor. Economische gezien is het plan slecht onderbouwd, maar het allerbelangrijkste is dat het politiek gezien onacceptabel is voor de belastingbetalers in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland als we dat zouden doen. Toch lijkt de Britse minister van Financiën, Alistair Darling, nu een voorstander van dit plan te zijn. Hij is niet goed bij zijn hoofd! Hij zegt dat dit het moment is dat Europa moet bouwen op de gemeenschappelijke waarden van samenwerking, alsof we één grote gezellige familie zijn. Nou, de Hongaarse premier, de heer Ferenc Gyurcsany, weet dat idee van Europese solidariteit aardig te ontzenuwen. Hij verlangt dat de Europese Unie voor landen zoals het zijne met een financieel reddingsplan komt voor een bedrag van 180 miljard euro en hij zegt dat, als we dat niet doen, hij ons belooft dat vijf miljoen werkloze migranten naar het Westen, naar onze landen, zullen komen. Dat is niets anders dan chantage en laat maar weer eens zien dat het dwaasheid is geweest om landen als Hongarije tot deze politieke Unie toe te laten, en zo mogelijk nog duidelijker hoe dwaas het is om open grenzen te hebben. Het enige antwoord dat ik hier in dit Parlement in feite op hoor, is dat we op de een of andere manier meer Europese Unie moeten hebben – dat meer macht zin heeft! Welnu, kijk maar naar de boodschap die u hebt ontvangen van de kiezers in Frankrijk, van de kiezers in Nederland en van de kiezers in Ierland. U bent niet gerechtigd om meer macht voor de Europese Unie naar u toe te halen. De economische crisis is mijns inziens waar de kiezers over zullen stemmen bij de Europese verkiezingen dit jaar, en ik hoop dat ze u deze keer een boodschap sturen die zo luid en duidelijk is, dat u die voor één keer simpelweg niet kan negeren."@nl3
"Panie przewodniczący! Dzisiejszego ranka na prawo i lewo rzucano terminem „solidarność europejska”, jakby ona istniała. Chciałbym poddać to w wątpliwość. Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów. Nie mamy na to środków. Z ekonomicznego punktu widzenia plan jest dość nierozsądny, a – co najważniejsze – z politycznego punktu widzenia podjęcie przez nas takiego działania jest niemożliwe do zaakceptowania dla podatników we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Mimo to brytyjski minister skarbu, Alistair Darling, wydaje się obecnie popierać ten plan. Chyba stracił rozum! Twierdzi, że nadszedł czas, aby Europa zaczęła rozwijać się w oparciu o wspólne wartości współpracy, jakbyśmy byli jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Cóż, węgierski premier, pan Ferenc Gyurcsany, raczej burzy tę koncepcję solidarności europejskiej. Domaga się on, aby Unia Europejska wyciągnęła z kłopotów takie kraje, jak jego, za cenę 180 miliardów euro, i twierdzi, że jeżeli tego nie uczynimy, to może nam obiecać, że 5 milionów bezrobotnych emigrantów skieruje się na zachód do naszych krajów. To nic innego niż szantaż, i pokazuje to, jakim szaleństwem było dopuszczenie takich krajów jak Węgry do tej unii politycznej, a jeszcze dobitniej pokazuje szaleństwo, jakim są otwarte granice. Jedyną reakcją, jaką dostrzegłem dzisiaj w naszej Izbie, jest to, że w jakiś sposób będziemy mieć jeszcze więcej Unii Europejskiej – że większe uprawnienia zdadzą egzamin! No cóż, zastanówmy się: otrzymaliście sygnał od wyborców we Francji, od wyborców w Holandii i od wyborców w Irlandii. Nie macie legitymacji dla nadania większych uprawnień Unii Europejskiej. Wierzę, że kryzys gospodarczy będzie tym, na co ludzie zagłosują w tegorocznych wyborach europejskich, i mam nadzieję, że tym razem obywatele wyślą wam, ludzie, sygnał, który wreszcie będzie tak potężny i tak donośny, że po prostu nie będziecie w stanie go zignorować."@pl16
"Senhor Presidente, a expressão “Solidariedade Europeia” foi apregoada aqui, esta manhã, como se fosse um dado adquirido. Gostaria de a colocar em causa. Não podemos passar um cheque em branco destinado a salvar os países da Europa Oriental. Não dispomos de dinheiro para esse efeito. Em termos económicos, esse plano é muito pouco sólido e, o que é da máxima importância, ao olhos dos contribuintes de França, do Reino Unido e da Alemanha é politicamente inaceitável que o concretizemos. Porém, o Ministro das Finanças britânico, Alistair Darling, parece ser hoje um defensor desse plano. Perdeu a cabeça! Afirma ser chegado o momento de a Europa se basear nos valores partilhados da cooperação, como se fossemos uma só família, grande e feliz. Bem, o Primeiro-Ministro húngaro, Ferenc Gyurcsany, parece afastar essa ideia de solidariedade europeia. Exige que a União Europeia socorra países como o seu, recorrendo a montantes da ordem dos 180 mil milhões de euros, e promete que, se a Europa não o fizer, cinco milhões de desempregados rumarão ao Ocidente, para os nossos países. Esta atitude não é mais do que pura chantagem, e demonstra bem a asneira que foi termos permitido que países como a Hungria aderissem a esta União política e que foi uma loucura ainda maior termos aberto as fronteiras. Na realidade, a única resposta que hoje oiço aqui nesta Assembleia é a de que, de alguma forma, precisamos de mais União Europeia –, de que será necessário mais poder! Bem, vejamos: os eleitores franceses, neerlandeses e irlandeses enviaram-vos uma mensagem. Os senhores não dispõem de legitimidade para dar mais poderes à União Europeia. A crise económica dominará, penso, a preocupação dos eleitores nas próximas eleições europeias, e espero que, desta feita, vos enviem uma mensagem tão forte e tão eloquente que, por uma vez na vida, simplesmente, os senhores não a poderão ignorar."@pt17
"Dle Preşedinte, termenul „solidaritate europeană” a fost utilizat în această dimineaţă ca şi cum ar fi un lucru dat. Vreau să pun la îndoială acest lucru. Nu putem semna un cec în alb pentru salvarea ţărilor din Europa de Est. Nu avem banii necesari. Din punct de vedere economic, planul nu este solid, iar lucrul cel mai important este că această practică este inacceptabilă din punct de vedere politic faţă de contribuabilii din Franţa, Marea Britanie şi Germania. Însă ministrul de finanţe britanic, Alistair Darling, pare acum să fie un susţinător al acestui plan. Şi-a pierdut minţile! El afirmă că a sosit momentul ca Europa să se clădească pe baza unor valori comune de cooperare, ca şi cum am fi o familie mare şi fericită. Ei bine, premierul maghiar, dl Ferenc Gyurcsany, mai degrabă desfiinţează ideea de solidaritate europeană. Acesta solicită Uniunii Europene să salveze ţări ca a sa, acordându-le o sumă în valoare de 180 de miliarde de euro, şi ne promite că, dacă nu vom face acest lucru, cinci milioane de şomeri vor emigra spre vest, în ţările noastre. Acesta este un şantaj evident şi ne arată că am dat dovadă de nesăbuinţă permiţând unor ţări precum Ungaria să se alăture acestei uniuni politice, subliniind şi mai mult nesăbuinţa de a avea graniţe deschise. Singurul răspuns pe care îl aud astăzi în această Cameră este că trebuie să avem o Uniune Europeană mai mare – că puterea sporită va da roade! Uitaţi cum stă problema: vi s-a transmis un mesaj de către alegătorii din Franţa, Olanda şi Irlanda. Nu aveţi legitimitatea de a căpăta mai multă putere pentru Uniunea Europeană. Cred că la alegerile europene de anul acesta, alegătorii vor vota raportându-se la criza economică şi sper ca de data aceasta să vă transmită un mesaj atât de ferm şi de puternic, încât pur şi simplu să nu îl mai puteţi ignora."@ro18
". – Vážený pán predseda, dnes odpoludnia využívame pojem „európska solidarita“, akoby naozaj existoval. Dovolím si to spochybniť. Nemôžeme vystaviť krajinám východnej Európy bianko šek na ich vykúpenie. Nemáme na to finančné prostriedky. Z ekonomického hľadiska je tento plán dosť nerozumný a čo je najdôležitejšie, jeho uskutočnenie je politicky neprijateľné pre daňových poplatníkov Francúzska, Veľkej Británie a Nemecka. Napriek tomu sa zdá, že britský minister financií, pán Alistair Darling, bude podporovať tento plán. Jeho chovanie je zvláštne. Tvrdí, že nadišiel čas, aby Európa budovala na spoločných hodnotách spolupráce, akoby sme boli jedna veľká šťastná rodina. Na druhej strane, maďarský predseda vlády, pán Ferenc Gyurcsany, poškodzuje túto myšlienku európskej solidarity. Od Európskej únie požaduje záchranu krajín (vrátane svojho členského štátu) poskytnutím pomoci vo výške 180 miliárd EUR a že ak to neurobíme, sľubuje, že sa do našich krajín na Západ vydá päť miliónov nezamestnaných. Nie je to nič iné ako vydieranie a poukazuje to na nerozumné umožnenie krajinám, medzi ktoré patrí napríklad Maďarsko, vstúpiť do tejto politickej Únie a ešte viac to zdôrazňuje nerozumnosť otvorenia hraníc. Jedinou reakciou, ktorú som dnes v tomto Parlamente počul, je to, že by sme mali byť silnejšou Európskou úniou – táto sila určite zaberie! Nuž, uvažujme spolu: signál vám vyslali voliči z Francúzska, Holandska aj Írska. Nie ste oprávnení schváliť viac právomocí pre Európsku úniu. Verím však, že voliči budú vo voľbách do Európskeho parlamentu hlasovať tento rok v nadväznosti na hospodársku krízu a dúfam, že vám tentoraz vyšlú taký veľký a jasný odkaz, ktorý už nebudete môcť jednoducho ignorovať."@sk19
"Gospod predsednik, danes zjutraj se je o pojmu „evropska solidarnost“ razpravljalo, kot da bi bil samoumeven. To se mi zdi vprašljivo. Ne moremo podpisati bianko čeka, da bi rešili države vzhodne Evrope. Nimamo denarja. Gospodarsko gledano je načrt precej pomanjkljiv in, kar je najpomembnejše, politično nesprejemljiv za davkoplačevalce v Franciji, Britaniji in Nemčiji, da bi ga izvajali. Vendar pa se zdi, da je britanski finančni minister Alistair Darling zdaj zagovornik tega načrta. Saj je znorel! Pravi, da je zdaj čas, da Evropa gradi na skupnih vrednotah sodelovanja, kot da smo velika srečna družina. Toda madžarski ministrski predsednik podira to zamisel evropske solidarnosti. Zahteva, da Evropska unija reši države, kot je njegova, z 180 milijardami EUR, in pravi, da nam obljublja, če tega ne bomo storili, da se bo pet milijonov brezposelnih migrantov odpravilo na zahod v naše države. To ni nič drugega kot izsiljevanje in kaže norost, da smo državam, kot je Madžarska, dovolili vstopiti v to politično Unijo, ter še bolj poudarja neumnost odprtih meja. Edini odziv, ki ga danes slišim v tem Parlamentu, je, da moramo nekako imeti več Evropske unije – da bo več moči zaleglo! Toda glejte: volivci v Franciji, volivci na Nizozemskem in volivci na Irskem so vam poslali sporočilo. Niste upravičeni povečati pooblastil Evropske unije. Menim, da bo gospodarska kriza tisto, o čemer bodo volivci letos glasovali na evropskih volitvah, in upam, da vam bodo tokrat poslali sporočilo, ki bo tako veliko in tako glasno, da ga enkrat za spremembo enostavno ne boste mogli prezreti."@sl20
"Herr talman! Nu på förmiddagen har talarna glatt viftat med uttrycket ”europeisk solidaritet”, som om detta var en självklarhet. Jag ifrågasätter det. Vi kan inte ge carte blanche för att rädda de östeuropeiska länderna. Det har vi inte råd med. Planen är ekonomiskt ohållbar, men viktigare är att de franska, brittiska och tyska skattebetalarna politiskt inte kommer att acceptera att vi genomför den. Ändå verkar det nu som om den brittiske finansministern Alistair Darling förespråkar planen. Han har blivit galen! Han säger att EU nu måste gå in för den samarbetsanda som är så värdefull för oss alla, som om vi vore en enda stor, lycklig familj. Men Ungerns premiärminister, Ferenc Gyurcsány, slår sönder föreställningen om europeisk solidaritet. Han kräver att Europeiska unionen ska punga ut med 180 miljarder euro för att rädda länder som hans eget. Han säger att om vi inte gör det, så kan han lova oss att fem miljoner arbetslösa utvandrare kommer att styra stegen västerut, mot våra länder. Detta är ren och skär utpressning. Det visar hur vansinnigt det är att vi har släppt in länder som Ungern i vår politiska union, och ännu mer hur tokigt det är med öppna gränser. Ändå går, såvitt jag förstår, alla inlägg här i kammaren i dag ut på att vi måste öka dosen av EU – att lösningen är att ge unionen mer makt! Men snälla ni, ni har ju redan fått höra vad väljarna i Frankrike, Nederländerna och Irland tyckte om det där. Ni saknar legitimitet för att öka Europeiska unionens makt. Jag tror att Europaparlamentsvalet i år för väljarnas del kommer att handla om den ekonomiska krisen. Jag hoppas att väljarna den här gången sänder er ett så entydigt och rungande budskap att ni för en gångs skull helt enkelt inte kan bortse ifrån det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alistair Darling"13
"Ferenc Gyurcsany"13
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,10,4,21,21,9,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph