Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.3.3-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, over recent months, our Union has had more summits than our former colleague Reinhold Messner, and our Parliament has had a string of reports on improving the economy, but what those summits and those reports have done is provide Member States with stepping stones across the river of recession. Now we need the Council to cross without fear or flight, and I congratulate the authors of the Andersson, Ferreira and Kirilov reports. They offer a consistent and pragmatic perspective written in the light of the unemployment avalanche on our horizon. And their underlying message is this: jobs, jobs, jobs. The Lisbon Strategy, employment guidelines, cohesion policy – these have always argued for flexicurity in our economies, for public investment in research and development, for the rapid transition to the knowledge economy. They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built. And from today’s vantage point, one thing is clear to everyone – except, perhaps, some on the benches to the left. It was not the Lisbon Strategy that brought hardship to our kitchen tables, rather it is the Member States which ignored it that are suffering the deepest and will suffer the longest. So now is the time to put our foot on the floor and drive forward a ‘Lisbon plus programme’ and employment guidelines that reflect the realities of our Union. National parliaments, regional governments, city halls: each must be empowered to rise to that challenge, and named and shamed when they do not. Nor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet. The Council will consider the EU’s negotiating stance for the Copenhagen climate conference. Just how much money, Mr Vondra, will the 27 allot to adaptation and mitigation in the developing world? Climate change will not stop as the economy slows, and the poorest countries will suffer – still – from our carbon consumption. So recession must not mean inaction. Member States must commit the cash to counter climate change and to create green-collar jobs in the process, perhaps by using the money we have, as Claude Turmes suggests, to leverage more through the EIB or the EIF. However, the Council knows that the ravages of recession will return without root and branch reform of the financial system. Next month’s G20 is tasked with recasting the mould, and I welcome the tone taken by European leaders when they met in Berlin. The IMF should be financed effectively, tax havens should be subject to scrutiny, and financial institutions should be regulated robustly, with an effective European financial services authority overseeing the system: not to drag our economies back into the past, but to create an open, honest and transparent system of trade that is free and fair. London, Paris, Berlin: each is keen to stress that Europe stands united, but the President of the Council tells us that differences persist. I hope the President of the Council will be here to report back to us from this summit, because he should be here today. If differences persist, it will not do. We need Europe to be strong in mind, fleet of foot and united in purpose over the weeks and months ahead, ready to strip out the toxic assets that are crippling bank balances, ready to reform bank practice to restore creditworthiness, and ready to accept that the current stimulus package may not be enough, because it is no good topping up the IMF if there is no global financial system to support, and while it is rough justice that responsible Member States must mitigate against default by those who lived it up, that may be the price to pay to avoid the contagion of economic meltdown. Put simply, we need Council, Commission and Parliament to work together: coolly, calmly, collectively, preventing procedure from getting the better of purpose. Europe can fight fire no longer. The time has come for the fundamental reform that will provide jobs now and security in the future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, v nedávných měsících naše Unie zdolala více vrcholných setkání než náš bývalý kolega Reinhold Messner a náš Parlament vypracoval řadu zpráv o nápravě hospodářství, ale tyto summity a tyto zprávy poskytly členským státům nášlapné kameny přes řeku hospodářského poklesu. Nyní je třeba, aby ji beze strachu překročila Rada, a já blahopřeji autorům zpráv, panu Anderssonovi, paní Ferreirové a panu Kirilovovi. Poskytují souvislý a věcný náhled psaný ve světle laviny nezaměstnanosti, která nás čeká. A jejich základní myšlenka je: pracovní místa, pracovní místa, pracovní místa. Lisabonská strategie, hlavní směry zaměstnanosti, politika soudržnosti – tato opatření se vždy zastávala flexikurity v našich ekonomikách, veřejného investování do výzkumu a rozvoje, rychlého přechodu na znalostní ekonomiku. Jsou to základy, na kterých se buduje zdravý, dynamický a bezpečný trh práce. A z dnešního pohledu je každému jasná jedna věc – možná kromě některých sedících vlevo. Strádání do našich kuchyní nevnesla Lisabonská strategie, ale členské státy, které ji ignorovaly a nyní trpí nejvíce a budou trpět nejdéle. Takže nyní je čas šlápnout na plyn a rozjet „program Lisabon plus“ a hlavní směry zaměstnanosti, které odrážejí skutečný stav naší Unie. Vnitrostátní parlamenty, regionální vlády, městské radnice: všem musí být umožněno postavit se této výzvě, a pokud tak neučiní, musí být potrestáni. Neměli bychom akceptovat ani otálení s potřebou ochraňovat planetu. Rada zváží vyjednávací postoj EU pro konferenci o klimatu v Kodani. Kolik peněz, pane Vondro, přidělí 27 na přizpůsobení se klimatickým změnám a jejich zmírnění v rozvojovém světě? Klimatické změny se nezastaví, když se ekonomika zpomalí, a nejchudší země budou stále trpět naší spotřebou uhlíku. Proto hospodářský pokles nesmí znamenat nečinnost. Členské státy musí investovat peníze na boj proti změnám klimatu a zároveň na vytvoření pracovních míst spojených s ekologií, možná využitím peněz, které musíme, jak navrhuje Claude Turmes, získávat více prostřednictvím Evropské investiční banky nebo Evropského investičního fondu. Nicméně Rada ví, že bez kompletní reformy finančního systému se recese vrátí. Úkolem setkání G20 příští měsíc bude přepracování formy a já vítám tón, který zvolili evropští vedoucí představitelé, když se setkali v Berlíně. MMF by měl být účinně financován, daňové ráje by měly být podrobně zkoumány a finanční instituce by měly být výrazně regulovány a na systém by měl dohlížet účinný evropský úřad finančních služeb: ne aby stahoval naše ekonomiky zpět do minulosti, ale aby vytvořil otevřený, poctivý a transparentní systém obchodu, který je volný a spravedlivý. Londýn, Paříž, Berlín: všichni horlivě zdůrazňují, že Evropa je jednotná, ale předseda Rady nám říká, že rozdíly přetrvávají. Doufám, že předseda Rady nám přijde referovat z tohoto summitu, protože dnes by zde měl být. Pokud rozdíly přetrvávají, nepodaří se to. Potřebujeme, aby Evropa byla v následujících týdnech a měsících silná ve svém přesvědčení, rychlá a jednotná ve svých záměrech, připravená zbavit se toxických aktiv, která poškozují stavy bankovních účtů, připravená reformovat bankovní postupy v zájmu obnovení úvěruschopnosti a připravená přijmout skutečnost, že současný stimulační balíček nemusí být dostatečný, protože není dobré doplňovat MMF, pokud neexistuje žádný mezinárodní finanční systém, který by podporoval, a protože je nespravedlivé, aby odpovědné členské státy musely trpět za opomenutí těch, které to pustily z hlavy, může to být cena za zabránění rozšíření hospodářského úpadku. Jednoduše řečeno, potřebujeme, aby Rada, Komise a Parlament spolupracovaly: rozvážně, klidně, kolektivně a zabraňovaly tomu, aby postup přemohl účel. Evropa již nemůže déle bojovat. Nadešel čas pro zásadní reformu, která lidem poskytne pracovní místa již nyní a dodá jim jistotu do budoucna."@cs1
"Hr. formand! I løbet af de seneste måneder har EU stået på flere toppe end vores tidligere kollega Reinhold Messner, og Parlamentet har behandlet en række betænkninger om forbedring af økonomien, men topmøderne og betænkningerne har kun ført til, at medlemsstaterne havde nogle trædesten på vej over recessionsfloden. Nu skal Rådet passere den uden frygt eller flugt, og jeg lykønsker ordførerne for Andersson-, Ferreira- og Kirilov-betænkningen. De giver et sammenhængende og pragmatisk overblik i lyset af den arbejdsløshedsbølge, der venter. Og deres grundlæggende budskab er arbejdspladser, arbejdspladser og atter arbejdspladser. I Lissabonstrategien, retningslinjerne for beskæftigelsen og samhørighedspolitikken er der altid blevet argumenteret for flexicurity i vores økonomier, for offentlige investeringer i forskning og udvikling og for hurtig overgang til videnøkonomien. De er det grundlag, som et sundt, dynamisk og sikkert arbejdsmarked bygger på. Og i dag er der en ting, som står klart for enhver – undtagen måske nogle på venstrefløjen. Det var ikke Lissabonstrategien, der skabte vanskeligheder, det er snarere de medlemsstater, der ignorerede den, som lider mest og vil lide længst. Nu er det på tide, at vi gør os gældende og sætter skub i et "Lissabon Plus-program" og retningslinjer for beskæftigelsen, der afspejler EU's virkelighed. Nationale parlamenter, regionale regeringer og byråd skal alle sammen have mulighed for at imødegå udfordringen og skal hænges ud, hvis de ikke gør det. Vi skal heller ikke acceptere nøleri, hvad angår nødvendigheden af at beskytte Jorden. Rådet vil drøfte EU's forhandlingsposition ved klimakonferencen i København. Hr. Vondra! Hvor mange penge vil EU-27 afsætte til tilpasning og modvirkning i udviklingslandene? Klimaændringerne vil ikke ophøre, selv om tempoet i økonomien aftager, og de fattigste lande vil stadig lide under vores kulstofforbrug. Derfor må recession ikke føre til inaktivitet. Medlemsstaterne skal bevilge pengene til at bekæmpe klimaændringerne og samtidig skabe grønne job, måske ved, som Claude Turmes foreslår, at bruge de penge, vi råder over, til at opnå flere gennem EIB eller EIF. Men Rådet ved, at recessionen igen vil hærge, hvis der ikke gennemføres en gennemgribende reform af det finansielle system. G20-mødet i næste måned har til opgave at lave om på tingene, og jeg glæder mig over den holdning, som de europæiske ledere indtog, da de mødtes i Berlin. IMF bør finansieres effektivt, skattely bør underkastes kontrol, og finansielle institutioner bør reguleres strengt med en effektiv europæisk finansmyndighed, der fører tilsyn med systemet, ikke for at trække vores økonomier tilbage til fortiden, men for at skabe et åbent, ærligt og gennemsigtigt handelssystem, der er frit og retfærdigt. London, Paris og Berlin er alle sammen ivrige efter at understrege, at Europa er forenet, men rådsformanden fortæller os, at der er uenigheder. Jeg håber, at rådsformanden vil møde op i Parlamentet og redegøre for topmødet, for han burde have været her i dag. Hvis der fortsat er uenigheder, duer det ikke. Det er nødvendigt, at Europa er viljestærkt, handler hurtigt og er enigt om målet i de kommende uger og måneder, at det er rede til at opgive de nødlidende aktiver, der lammer bankindeståenderne, til at reformere bankernes praksis og genoprette kreditværdigheden og til at acceptere, at den aktuelle stimuleringspakke måske ikke er tilstrækkelig, for det tjener intet formål at tilføre IMF flere midler, hvis der ikke er noget globalt finansielt system at støtte, og selv om det er hård kost, at de ansvarlige medlemsstater må bøde for, at de, der levede over evne, misligholdt deres forpligtelser, er det måske den pris, der skal betales for at undgå, at den økonomiske nedsmeltning breder sig. Kort sagt skal Rådet, Kommissionen og Parlamentet samarbejde fattet, roligt og kollektivt og forhindre, at proceduren bliver vigtigere end målet. Europa kan ikke længere nøjes med at slukke brande. Tiden er inde til den tilbundsgående reform, der vil skabe job nu og sikkerhed i fremtiden."@da2
"Herr Präsident! In den letzten Monaten hat unsere Union mehr Gipfel gesehen als unser ehemaliger Kollege Reinhold Messner, und hier im Parlament gab es gleich eine ganze Reihe von Berichten zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Was diese Gipfel und Berichte gebracht haben, ist den Mitgliedstaaten eine Möglichkeit zum Überwinden der Rezession aufzuzeigen. Jetzt muss der Rat diese Möglichkeit ohne Furcht und Angst nutzen, und ich gratuliere den Autoren der Andersson-, Ferreira- und Kirilov-Berichte. Sie bieten eine konsistente, pragmatische Perspektive, verfasst im Licht der Arbeitslosenlawine, die da auf uns zukommt. Und die ihnen zugrunde liegende Botschaft lautet: Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Die Lissabon-Strategie, beschäftigungspolitische Leitlinien, Kohäsionspolitik – sie alle haben stets Flexicurity für unsere Wirtschaften gefordert, öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, den schnellen Wechsel zur wissensbasierten Wirtschaft. Sie sind das Fundament eines gesunden, dynamischen und sicheren Arbeitsmarktes. Aus heutiger Sicht dürfte eines jedem klar sein – mit Ausnahme vielleicht einiger Kollegen auf der linken Seite: Nicht die Lissabon-Strategie hat uns Entbehrungen beschert, sondern genau die Mitgliedstaaten, die sie ignoriert haben, leiden nun am meisten und wohl auch am längsten. Jetzt müssen wir einen Fuß auf den Boden bekommen und ein „Lissabon-Plus-Programm“ und Beschäftigungsleitlinien voranbringen, die die Realitäten in unserer Union widerspiegeln. Nationale Parlamente, Regionalregierungen, Rathäuser: sie alle müssen in die Lage versetzt werden, sich dieser Herausforderung zu stellen, und öffentlich geschmäht werden, wenn sie es nicht tun. Auch bei der Rettung unseres Planeten dürfen wir keine Schwerfälligkeit akzeptieren. Der Rat wird die Verhandlungsposition der EU bei der Klimakonferenz in Kopenhagen besprechen. Aber wie viel Geld, Herr Vondra, werden die Siebenundzwanzig für Anpassung und Schadensminderung in den Entwicklungsländern bereitstellen? Der Klimawandel hört mit einem Konjunkturrückgang nicht einfach auf, und die ärmsten Länder werden – auch weiterhin  – unter unseren CO2-Emissionen leiden. Rezession darf nicht Untätigkeit bedeuten. Die Mitgliedstaaten müssen die notwendigen Mittel bereitstellen, um dem Klimawandel zu begegnen und in der Folge den Wechsel hin zu grünen Arbeitsplätzen vollziehen – vielleicht indem wir, wie Claude Turmes es vorschlägt, die uns zur Verfügung stehenden Gelder nutzen, um über die EIB oder den EIF mehr herauszuholen. Wie auch immer, der Rat weiß, dass ohne eine grundlegende Reform des Finanzsystems die Schecken der Rezession wieder zurückkehren werden. Der G20-Gipfel im kommenden Monat hat die Aufgabe, die Situation zu verändern, und ich begrüße den von den europäischen Spitzenpolitikern bei ihrem Treffen in Berlin gewählten Ton. Der IWF muss effektiv finanziert werden, Steuerparadiese müssen unter die Lupe genommen und Finanzinstitutionen streng reguliert werden, durch eine funktionierende europäische Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, die das System überwacht: nicht, um unsere Wirtschaft wieder in die Vergangenheit zu befördern, sondern um ein offenes, ehrliches und transparentes Handelssystem zu schaffen, das frei und gerecht ist. London, Paris, Berlin: Alle betonen unablässig, dass Europa geeint dasteht, aber vom Präsidenten des Rates hören wir, dass nach wie vor Differenzen bestehen. Ich hoffe, der Präsident des Rates wird uns demnächst hier vom Gipfel berichten, eigentlich er sollte ja auch heute hier sein. Aber wenn Differenzen bestehen, wird das nicht genügen. Wir brauchen ein entschlossenes, agiles Europa, das in den kommenden Wochen und Monaten geschlossen handelt, bereit, die faulen Vermögenswerte aus den Bilanzen der Banken zu beseitigen, bereit, die Bankpraxis zu reformieren und die Kreditwürdigkeit wiederherzustellen, und bereit zu akzeptieren, dass das aktuelle Konjunkturpaket möglicherweise nicht ausreicht. Denn ist hat keinen Sinn, den IWF aufzustocken, wenn es kein globales Finanzsystem zu unterstützen gibt. Und wenn es ungerecht sein mag, dass verantwortungsvolle Mitgliedstaaten nun die Fehler derjenigen ausbügeln müssen, die auf großem Fuß gelebt haben, dann ist das vielleicht der Preis, den man zahlen muss, um eine weitere Ausbreitung der Wirtschaftskrise zu verhindern. Kurz gesagt brauchen wir die Zusammenarbeit von Rat, Kommission und Parlament: gelassen, ruhig, gemeinschaftlich, und ohne dass das Verfahren über den Zweck siegt. Europa kann das Feuer nicht mehr bekämpfen. Wir brauchen eine fundamentale Reform, die jetzt Arbeitsplätze schafft und Sicherheit für die Zukunft."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τους τελευταίους μήνες, η Ένωσή μας συγκάλεσε περισσότερες συνόδους κορυφής από ό,τι ο πρώην συνάδελφός μας Reinhold Messner, και το Ευρωκοινοβούλιό μας παρουσίασε μια σειρά εκθέσεων για τη βελτίωση της οικονομίας, αλλά αυτό που έκαναν αυτές οι σύνοδοι κορυφής και οι εκθέσεις είναι ότι λειτούργησαν ως πέτρες για να περάσουν τα κράτη μέλη το ποτάμι της ύφεσης. Πρέπει τώρα το Συμβούλιο να περάσει χωρίς φόβο το ποτάμι, και συγχαίρω τους συντάκτες των εκθέσεων Andersson, Ferreira και Kirilov. Προσφέρουν μια συνεπή και πραγματιστική προοπτική λαμβάνοντας υπόψη τη χιονοστιβάδα της ανεργίας που φαίνεται στον ορίζοντά μας. Και το μήνυμά τους είναι: απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση. Η στρατηγική της Λισαβόνας, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, η πολιτική συνοχής – όλα αυτά συνηγορούσαν πάντα υπέρ της «ευελιξίας σε συνδυασμό με την ασφάλεια» στις οικονομίες μας, των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, της ταχείας μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. Αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται μια υγιής, δυναμική και ασφαλής αγορά εργασίας. Και από το σημερινό πλεονεκτικό σημείο, ένα πράγμα είναι σαφές σε όλους – εκτός, ίσως, σε ορισμένους στα αριστερά έδρανα. Δεν ήταν η στρατηγική της Λισαβόνας που έφερε τις δυσκολίες, αλλά μάλλον είναι τα κράτη μέλη που την αγνόησαν και υφίστανται τις πλέον αρνητικές συνέπειες και θα τις υφίστανται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, τώρα είναι η στιγμή να επιταχύνουμε τη δράση μας και να προωθήσουμε ένα ‘πρόγραμμα Λισαβόνα συν’ και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που αντανακλούν την πραγματικότητα της Ένωσής μας. Εθνικά κοινοβούλια, περιφερειακές κυβερνήσεις, δημαρχεία: σε όλους πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση, και να κατονομάζονται και να επικρίνονται όταν δεν το πράττουν. Ούτε θα πρέπει να δεχτούμε αναβολές όσον αφορά την ανάγκη να προστατεύσουμε τον πλανήτη. Το Συμβούλιο θα εξετάσει τη διαπραγματευτική στάση της ΕΕ για τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα. Πόσα χρήματα, κ. Vondra, θα κατανείμουν οι 27 για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των επιπτώσεών της στον αναπτυσσόμενο κόσμο; Η κλιματική αλλαγή δεν θα σταματήσει ενόσω επιβραδύνεται η οικονομία, και οι φτωχότερες χώρες θα – συνεχίσουν – να πλήττονται από τη δική μας κατανάλωση άνθρακα. Συνεπώς, ύφεση δεν πρέπει να σημαίνει και αδράνεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμεύσουν χρήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για να δημιουργήσουν «πράσινες» θέσεις εργασίας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας, ίσως, τα χρήματα που έχουμε, όπως προτείνει ο Claude Turmes, για την κινητοποίηση περισσότερων μέσων χρηματοδότησης μέσω της ΕΤΕπ. ή του ΕΤαΕ. Ωστόσο, το Συμβούλιο γνωρίζει ότι τα δεινά της ύφεσης θα επιστρέψουν χωρίς τη ριζική μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στη συνάντηση του επόμενου μήνα το G20 είναι επιφορτισμένο να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, και χαιρετίζω τον τόνο που υιοθέτησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο. Η ΕΤΕπ. θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αποτελεσματικά, οι φορολογικοί παράδεισοι θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις, με μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να εποπτεύει το σύστημα: όχι για να σύρουμε τις οικονομίες μας στο παρελθόν, αλλά για να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό, έντιμο και διαφανές σύστημα συναλλαγών το οποίο θα είναι ελεύθερο και δίκαιο. Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο: το καθένα επιθυμεί ιδιαίτερα να τονίσει ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη, αλλά ο πρόεδρος του Συμβουλίου μας λέει ότι οι διαφορές παραμένουν. Ελπίζω ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου θα μας ενημερώσει για τα όσα συνέβησαν σε αυτή τη σύνοδο, διότι θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Εάν οι διαφορές παραμένουν, θα πρέπει να τις εξαλείψουμε. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με ισχυρή βούληση, ταχεία και ενωμένη όσον αφορά το σκοπό, κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, έτοιμη να εξαλείψει τα «τοξικά προϊόντα» που υπονομεύουν τους τραπεζικούς ισολογισμούς, έτοιμη να μεταρρυθμίσει τις τραπεζικές πρακτικές για να αποκαταστήσει την πιστοληπτική ικανότητα, και έτοιμη να αποδεχτεί το γεγονός ότι η τρέχουσα δέσμη κινήτρων μπορεί να μην είναι επαρκής, διότι δεν έχει νόημα να στρεφόμαστε στο ΔΝΤ, εάν δεν υπάρχει παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα προς στήριξη, και ενώ αποτελεί υπερβολικά σκληρή τιμωρία το ότι τα υπεύθυνα κράτη μέλη πρέπει να υποστούν τις συνέπειες των πράξεων άλλων, αυτό μπορεί να είναι το κόστος που πρέπει να πληρωθεί για να αποφευχθεί η μετάδοση της οικονομικής κατάρρευσης. Με απλά λόγια, πρέπει το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο να συνεργαστούν: με ψυχραιμία, ηρεμία, συλλογικά, αποφεύγοντας την υπονόμευση του σκοπού από τις διαδικασίες. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο. Έχει έρθει η στιγμή για τη ριζική μεταρρύθμιση που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας τώρα και ασφάλεια στο μέλλον."@el10
"Señor Presidente, durante los últimos meses nuestra Unión ha acumulado más cumbres que nuestro antiguo colega Reinhold Messner, y nuestro Parlamento ha producido un sinfín de informes sobre cómo mejorar la economía; pero lo que esas cumbres y esos informes han conseguido es colocar piedras para que los Estados miembros pudiesen vadear el río de la recesión. Ahora necesitamos que el Consejo lo cruce sin miedo ni titubeos, y felicito a los autores de los informes Andersson, Ferreira y Kirilov. Los tres ofrecen una perspectiva consistente y pragmática redactada a la luz de la avalancha de desempleo que se anuncia en nuestro horizonte. Y su mensaje es este: empleo, empleo, empleo. La Estrategia de Lisboa, las orientaciones para el empleo, la política de cohesión; siempre han argumentado a favor de la flexiguridad de nuestras economías, de la inversión pública en investigación y desarrollo, de la rápida transición a una economía del conocimiento. Son los cimientos sobre los que construir un mercado saludable, dinámico y seguro. Y desde la posición ventajosa de hoy, algo nos queda claro a todos; excepto, quizás, a algunos asientos en la izquierda. No fue la Estrategia de Lisboa la que trajo penurias a nuestros hogares. Más bien, los Estados miembros que la ignoraron son los que ahora están sufriendo esas penurias con más dureza y los que las sufrirán durante más tiempo. De modo que ha llegado el momento de poner los pies en el suelo y de dirigirnos hacia un «Programa Plus de Lisboa» y hacia unas orientaciones de empleo que reflejen las realidades de nuestra Unión. Los parlamentos nacionales, los gobiernos regionales, los ayuntamientos, todos deben ser habilitados para hacer frente a este desafío, y ¡ay! de ellos si no lo afrontan. Tampoco debemos aceptar las imposiciones sobre la necesidad de proteger el planeta. El consejo considerará la postura negociadora de la UE para la conferencia sobre el cambio climático de Copenhague. Señor Vondra, ¿cuánto dinero asignarán los Veintisiete para adaptación y mitigación en los países en desarrollo? El cambio climático no se detendrá mientras la economía se frena, y los países más pobres seguirán sufriendo debido a nuestro consumo de carbono. Así que la recesión no debe significar inacción. Los Estados miembros deben comprometer el dinero para combatir el cambio climático y para entretanto crear puestos de trabajo relacionados con la ecología, tal vez utilizando el dinero que tenemos, como sugiere el señor Turmes, para hacer palanca por medio del Banco Europeo de Inversiones o del Fondo Europeo de Inversiones. Sin embargo, el Consejo sabe que los estragos de la recesión regresarán si no se produce una reforma radical del sistema financiero. El G20 del próximo mes tiene el cometido de refundir el molde, y aplaudo el tono adoptado por los líderes europeos cuando se reunieron en Berlín. El FMI debería ser financiado eficazmente, los paraísos fiscales deberían ser sometidos a vigilancia y las instituciones financieras deberían ser reguladas de manera rigurosa, con una autoridad europea de servicios financieros que supervise el sistema; y esto no para arrastrar nuestras economías al pasado, sino para crear un sistema económico abierto, honesto y transparente que sea libre y justo. Londres, París, Berlín: todos están dispuestos a subrayar que Europa debe mantenerse unida, pero el Presidente del Consejo nos dice que las diferencias persisten. Espero que el Presidente del Consejo comparezca aquí para informarnos sobre la cumbre, porque hoy debería estar presente. Si las diferencias persisten, no hará falta. Necesitamos que Europa tenga fuerza mental, rapidez y que esté unida en su propósito durante las semanas y meses siguientes, preparada para deshacerse de los activos tóxicos que están dañando los balances bancarios, preparada para llevar a cabo una reforma bancaria para restaurar la solvencia, y preparada para aceptar que el presente paquete de estímulos puede no resultar suficiente, porque no es bueno llenar el FMI hasta rebosar si no existe un sistema financiero global al que apoyar, y porque es una injusticia que los Estados miembros responsables deban hacerse cargo de la omisión de quienes vivieron a lo grande, lo que puede ser el precio que hay que pagar para evitar el contagio del colapso económico. Para decirlo con claridad, necesitamos que el Consejo, la Comisión y el Parlamento trabajen juntos: de manera serena, tranquila y colectiva, evitando que el procedimiento se lleve lo mejor del propósito. Europa no puede seguir sofocando incendios. Ha llegado el momento de llevar a cabo una reforma fundamental que genere empleo ahora y seguridad para el futuro."@es21
"Härra juhataja, viimastel kuudel on Euroopa Liidul olnud rohkem tippkohtumisi kui meie endisel kolleegil Reinhold Messneril vallutatud mäetippe ja Euroopa Parlament on koostanud arvukalt raporteid majanduse olukorra parandamise kohta, kuid need tippkohtumised ja raportid on olnud vaid kivid, millele liikmesriigid võivad astuda, et üle majanduslanguse jõe pääseda. Nüüd on vaja, et nõukogu ületaks selle jõe kartmatult, ning ma tunnustan Jan Anderssoni, Elisa Ferreirat ja Evgeni Kirilovit nende raportite eest. Need raportid pakuvad sidusat ja pragmaatilist väljavaadet, mille puhul on silmas peetud saabuvat töötuselaviini. Ja nende aluseks olev sõnum on: töökohad, töökohad, töökohad. Lissaboni strateegia, tööhõivesuuniste ja ühtekuuluvuspoliitikaga on meie majanduses alati edendatud turvalist paindlikkust, avaliku sektori investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning kiiret üleminekut teadmistepõhisele majandusele. Need on terve, dünaamilise ja turvalise tööturu alustalad. Ja tänasest vaatenurgast on üks asi selge kõigile, välja arvatud ehk mõnedele vasakul olevatel toolidel istujatele: raskused ei tulenenud Lissaboni strateegiast; pigem kannatavad enim ja kõige kauem need liikmesriigid, kes eirasid Lissaboni strateegiat. Nüüd on aeg jääda enesele kindlaks ning liikuda edasi programmiga „Lissabon pluss” ja tööhõivesuunistega, mis peegeldavad tegelikku olukorda Euroopa Liidus. Liikmesriikide parlamentidele, piirkondlikele valitsustele ja linnavalitsustele tuleb anda volitused selle vastutuse kandmiseks ning neid, kes seda ei tee, tuleb hukka mõista. Ka ei tohiks me leppida venitamisega oma planeedi kaitsmise küsimuses. Nõukogu arutab seisukohta, mida Euroopa Liit Kopenhaageni kliimakonverentsil esindab. Härra Vondra, kui palju raha kavatsevad 27 liikmesriiki eraldada kliimamuutuse leevendamiseks ja kliimamuutusega kohanemiseks arengumaades? Kliimamuutus ei peatu, ehkki majanduskasv aeglustub, ning vaeseimad riigid kannatavad endiselt meie rohkelt süsinikdioksiidi tekitava tarbimise tõttu. Nii et majanduslangus ei tohi tähendada tegevusetust. Liikmesriigid peavad eraldama raha kliimamuutuse vastu võitlemiseks ja ühtlasi keskkonnahoiuga seotud töökohtade loomiseks; olemasolevat raha võiks veelgi võimendada Euroopa Investeerimispanga või Euroopa Investeerimisfondi kaudu, nagu soovitab Claude Turmes. Kuid nõukogu teab, et hävitav majanduslangus kordub taas, kui me ei reformi põhjalikult rahandussüsteemi. Järgmisel kuul toimuva G20 kohtumise ülesanne on rahandussüsteemi alused ümber kujundada ja ma olen rahul Euroopa juhtide suhtumisega, mis ilmnes nende kohtumisel Berliinis. IMFi tuleks tõhusalt rahastada, maksuparadiise tuleks kontrollida ja finantsasutuste tegevust tuleks jõuliselt reguleerida, kusjuures kogu süsteemi peaks kontrollima tõhus Euroopa finantsjärelevalve asutus – mitte selleks, et viia meie riikide majandus minevikku, vaid selleks, et luua avatud, aus ja läbipaistev kauplemissüsteem, mis on ühtlasi vaba ja õiglane. London, Pariis ja Berliin rõhutavad innukalt, et Euroopa on ühtne, kuid nõukogu eesistuja ütleb meile, et erimeelsused püsivad. Loodan, et nõukogu eesistuja tuleb ja räägib meile tippkohtumisel kõneldust; ta peaks tänagi siin olema. Kui erimeelsused püsivad, siis edu ei tule. Euroopa peab olema meelekindel ning tegutsema eelseisvatel nädalatel ja kuudel kiirelt ja ühist eesmärki silmas pidades, olema valmis kõrvaldama väärtusetud varad, mis kurnavad pankade bilansse, ja reformima pankade tegevust, et taastada krediidivõime, ning valmis nõustuma, et praegune stiimulipakett ei pruugi olla piisav, sest IMFi vahendite taastamisest ei ole kasu, kui puudub üleilmne finantssüsteem, mida toetada, ja ehkki on ebaõiglane, kui vastutustundlikud liikmesriigid peavad leevendama seni olukorda nautinute tegevuse tagajärgi, võib see olla hind, mis tuleb maksta selle eest, et vältida majanduse kokkuvarisemise laastavat mõju. Lühidalt öeldes on meil vaja, et nõukogu, komisjon ja Euroopa Parlament teeksid koostööd – ratsionaalselt, rahulikult ja kollektiivselt –, vältides olukorda, kus eeskirjade järgimine muutub eesmärgist tähtsamaks. Euroopa ei või enam tegelda tulekahju kustutamisega. On saabunud aeg põhjalikuks reformiks, mis tagab töökohad nüüd ja turvalisuse tulevikus."@et5
"Arvoisa puhemies, EU on järjestänyt viime aikoina enemmän huippukokouksia kuin entinen kollegamme Reinhold Messner on valloittanut vuorenhuippuja, ja parlamentilla on ollut käsiteltävänään koko joukko talouden parantamista koskevia mietintöjä. Nämä huippukokoukset ja mietinnöt ovat kuitenkin tarjonneet jäsenvaltioille vain astinkiviä taantuman virran poikki. Neuvoston on nyt tärkeää ylittää tämän virta pelottomasti ja pakenematta, ja kiitän jäsen Anderssonia, jäsen Ferreiraa ja jäsen Kirilovia heidän laatimistaan mietinnöistä. Niiden näkökulma on johdonmukainen ja käytännönläheinen, ja ne on kirjoitettu pitäen silmällä edessämme häämöttävää työttömyyden tulvaa. Niiden perustana oleva viesti on yksinkertainen: työpaikkoja, työpaikkoja, työpaikkoja. Lissabonin strategia, työllisyyden suuntaviivat ja koheesiopolitiikka ovat aina puoltaneet joustoturvaa talouksissamme, julkisia investointeja tutkimukseen ja kehitykseen ja nopeaa siirtymistä tietopohjaiseen talouteen. Ne ovat terveiden, dynaamisten ja vakaiden työmarkkinoiden perusta. Tämänpäiväisestä näkökulmasta yksi asia on selvä kaikille – paitsi ehkä joillekin vasemmiston edustajille: Lissabonin strategia ei tuonut vastoinkäymisiä kansalaistemme arkeen, vaan asia on pikemminkin niin, että jäsenvaltiot, jotka viis veisasivat siitä, kärsivät nyt eniten ja pisimpään. Siispä meidän on nyt aika painaa kaasu pohjaan ja ajaa eteenpäin "Lissabon plus -ohjelmaa" ja työllisyyden suuntaviivoja, jotka vastaavat EU:n todellisuutta. Kansallisille parlamenteille, aluehallituksille ja kaupunginhallituksille on annettava mahdollisuus tarttua haasteeseen, ja elleivät ne tee niin, ne on saatettava julkiseen häpeään. Emme voi myöskään hyväksyä vitkastelua planeettamme suojeluun liittyvissä asioissa. Neuvosto pohtii sitä, minkä kannan EU ottaa Kööpenhaminan ilmastokonferenssissa käytävissä neuvotteluissa. Arvoisa ministeri Vondra, kuinka paljon rahaa 27 jäsenvaltion EU myöntää kehitysmaissa toteutettaviin lievennys- ja sopeutumistoimenpiteisiin? Ilmastomuutos ei pysähdy talouden taantuessa, ja köyhimmät maat kärsivät edelleenkin hiilipitoisten polttoaineiden kulutuksestamme. Siispä taantuma ei saa merkitä lamaantumista. Jäsenvaltioiden on varattava rahaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luotava samalla vihreitä työpaikkoja – kenties käyttämällä jäsen Turmesin ehdotuksen mukaisesti rahaa, jota meillä on, myöntääkseen lisää rahoitusta Euroopan investointipankin (EIP) tai Euroopan investointirahaston (EIR) kautta. Neuvosto kuitenkin tietää, että taantuman tuhot palaavat, ellei rahoitusjärjestelmää uudisteta perusteellisesti. Ensi kuussa järjestettävän G20-kokouksen tehtävänä on luoda uusi muotti, ja olen iloinen siitä, millaisessa ilmapiirissä Euroopan johtajat tapasivat Berliinissä. Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF) pitäisi rahoittaa tehokkaasti, veroparatiiseja pitäisi valvoa, ja rahoituslaitoksia pitäisi säädellä voimakkaasti, niin että tehokas EU:n rahoituspalveluviranomainen valvoisi järjestelmää. Tarkoituksena ei ole vetää talouksiamme takaisin menneisyyteen, vaan luoda vapaan ja reilun kaupan avoin ja rehellinen järjestelmä. Niin Lontoossa, Pariisissa kuin Berliinissäkin on korostettu innokkaasti, että Euroopan unioni on yhtenäinen, mutta neuvoston puheenjohtaja on kertonut meille erimielisyyksien jatkuvan. Toivon, että neuvoston puheenjohtaja tulee tänne kertomaan meille tästä huippukokouksesta, koska hänen pitäisi olla tänään läsnä. Erimielisyyksien jatkuminen ei ole hyväksyttävää. Tarvitsemme tulevina viikkoina ja kuukausina tervejärkisen, nopeajalkaisen ja tavoitteissaan yhtenäisen EU:n, joka on valmis hankkiutumaan eroon arvonsa menettäneistä varoista, jotka lamaannuttavat pankkien taseet, valmis uudistamaan pankkikäytäntöä palauttaakseen luottokelpoisuuden ja valmis hyväksymään sen, ettei nykyinen elvytyspaketti ehkä riitä, koska IMF:ää ei ole mitään hyötyä täydentää, ellei ole maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää, jota tukea. Samalla on huonoa onnea, että vastuullisten jäsenvaltioiden on suojauduttava niiden virheiltä, jotka nauttivat elämästä, koska tämä saattaa olla se hinta, joka talouden romahduksen tarttumisen välttämisestä on maksettava. Yksinkertaisesti sanottuna neuvoston, komission ja parlamentin on tehtävä keskenään yhteistyötä tyynesti, rauhallisesti ja kollektiivisesti välttäen sitä, että tekemisestä tulee tulosta tärkeämpi. EU ei voi enää taistella tulta vastaan. Meidän on tullut aika tehdä perustavanlaatuinen uudistus, joka luo työpaikkoja nyt ja turvaa tulevaisuudessa."@fi7
". Monsieur le Président, ces derniers mois, notre Union a connu plus de sommets que notre collègue Reinhold Messner, et notre Parlement a adopté toute une série de rapports sur la relance de l’économie. Mais ces sommets et ces rapports n’ont rien fait d’autre que de donner aux États membres les pierres qui leur permettront de traverser la rivière de la récession. Il faut maintenant que le Conseil ait le courage de faire cette traversée, et je félicite les auteurs des rapports Andersson, Ferreira et Kirilov. Ils proposent une perspective cohérente et pragmatique écrite en tenant compte de l’envolée du chômage qui se prépare. Et leur message est le suivant : des emplois, des emplois, des emplois. La stratégie de Lisbonne, les lignes directrices pour l’emploi, la politique de cohésion: autant d’appels à la flexicurité dans nos économies, aux investissements dans la recherche et le développement, à la transition rapide vers une économie de la connaissance. Elles sont le fondement d’un marché du travail sain, dynamique et sûr. Avec ce que nous savons aujourd’hui, une chose au moins devrait être claire pour tous, excepté peut-être pour certains de nos collègues de gauche. Ce n’est pas la stratégie de Lisbonne qui a plongé la population dans la crise. Au contraire, les pays qui s’en sont détournés sont les plus durement touchés et subiront cette crise le plus longtemps. Il est donc grand temps d’accélérer notre action et de promouvoir un «programme Lisbonne Plus» et des lignes directrices en matière d’emploi qui reflètent la réalité de notre Union. Les parlements nationaux, les gouvernements régionaux, les municipalités: tous doivent avoir la possibilité de faire face à ce défi, et être blâmés et dénoncés lorsqu’ils ne le font pas. Nous ne pouvons pas non plus accepter de traîner les pieds face à la nécessité de protéger la planète. Le Conseil discutera de la position de négociation de l’UE lors de la conférence climatique de Copenhague. Monsieur Vondra, combien d’argent les 27 sont-ils prêts à consacrer aux mesures d’adaptation et d’atténuation dans les pays en développement? Le changement climatique ne s’arrête pas avec le ralentissement économique, et les pays les plus pauvres continueront à souffrir de notre propre consommation de carbone. La récession ne doit donc pas être synonyme d’inaction. Les États membres doivent dégager les fonds nécessaires pour lutter contre le changement climatique tout en créant des emplois verts. Peut-être pourrions-nous, comme le suggère Claude Turmes, utiliser l’argent dont nous disposons pour obtenir un effet de levier supplémentaire via la BEI et le FEI. Mais le Conseil sait fort bien que sans une réforme en profondeur du système financier, la récession recommencera. Cette tâche est au programme du sommet du G20 du mois prochain, et je me réjouis du ton adopté par les dirigeants européens lors de leur rencontre à Berlin. Le FMI doit bénéficier d’un financement efficace, les paradis fiscaux doivent faire l’objet d’un contrôle, et il faut réglementer fermement les institutions financières, avec une autorité européenne efficace de contrôle des services financiers supervisant le système: non pour replonger nos économies dans le passé, mais pour créer un système ouvert, honnête et transparent de commerce libre et équitable. Londres, Paris, Berlin: tout insistent sur l’unité de l’Europe. Mais le président du Conseil nous dit qu’il subsiste des différends. J’espère que le président du Conseil viendra nous rendre compte de ce sommet, parce qu’il devrait être ici aujourd’hui. Si des différends persistent, cela ne marchera pas. Au cours des semaines et des mois à venir, nous aurons besoin d’une Europe forte, agile et unie, d’une Europe prête à éliminer les actifs «toxiques» qui handicapent les banques, à réformer les pratiques bancaires pour rétablir le crédit, et à accepter le fait que le paquet de stimulus proposé actuellement peut ne pas suffire. Parce qu’il ne sert à rien d’augmenter le financement du FMI s’il n’existe plus de système financier mondial à soutenir, et même s’il peut sembler injuste que des États membres responsables doivent protéger de la faillite ceux qui se sont conduits de façon irresponsable c’est peut-être le prix à payer pour éviter la contagion de l’effondrement économique. Bref, il faut que le Conseil, la Commission et le Parlement travaillent ensemble: la tête froide, calmement, de façon collective, en évitant que la procédure ne prenne le pas sur les objectifs à atteindre. L’Europe ne peut plus se contenter d’éteindre les incendies. L’heure est venue d’une réforme fondamentale qui apportera des emplois aujourd’hui et la sécurité à l’avenir."@fr8
"Elnök úr! Az elmúlt hónapok során az Unió több csúcsot megjárt, mint volt kollégánk, Reinhold Messner, és a Parlament egy sor, a gazdaság fejlődéséről szóló jelentést tárgyalt, azonban mindezen csúcstalálkozók és jelentések csupán a recesszió folyóján való átkelésre alkalmas köveket adtak a tagállamoknak. Most a Tanácson a sor, hogy félelem és megfutamodás nélkül átkeljen, és itt gratulálok az Andersson-, Ferreira- és Kirilov-jelentés készítőinek. Következetes és pragmatikus szemléletmódot kínálnak a tömeges munkanélküliség fenyegető árnyékában. Üzenetük lényege a munkahelyteremtés és még több munkahelyteremtés. A lisszaboni stratégia, a foglalkoztatási iránymutatások, a kohéziós politika – mindezek a rugalmasság és biztonság elvének a gazdaságban való érvényesülését, a kutatásba és fejlesztésbe történő közpénzalapú beruházásokat és a tudásalapú társadalomra való mihamarabbi áttérést szorgalmazták a kezdetektől fogva. Ezek alkotják egy egészséges, dinamikus és biztonságos munkaerőpiac alapjait. Valamint mostani ismereteink alapján egy dolog mindenki számára világos – leszámítva talán néhány embert a baloldali padsorokban ülők közül. Nem a lisszaboni stratégia hozta ránk a nehézségeket, hanem éppen azok a tagállamok szenvednek a leginkább és a legtovább, amelyek figyelmen kívül hagyták azt. Itt az ideje, hogy mihamarabb továbblépjünk és egy olyan „Lisszabon Plusz” programot és olyan foglalkoztatási iránymutatásokat alkossunk, amelyek tükrözik az Unió jelenlegi helyzetét. A nemzeti parlamenteknek, a regionális kormányzatoknak és a városvezetéseknek mind képesnek kell lenniük arra, hogy felnőjenek a kihíváshoz – amennyiben ezt nem teszik meg, kérdőre kell vonni őket. A bolygónk védelmének szükségességéről folytatott huzavona sem elfogadható. A Tanács meg fogja vitatni az EU-nak az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai konferencián képviselendő tárgyalási álláspontját. Vondra úr, mennyi pénzt szánnak a 27-ek az alkalmazkodásra és a hatások enyhítésére a fejlődő országokban? Az éghajlatváltozás nem áll meg a gazdaság lelassulásával, és – még mindig – a legszegényebb országok fognak szenvedni a mi szén-dioxid felhasználásunk miatt. A recesszió tehát nem kell, hogy tétlenségre kárhoztasson. A tagállamoknak rendelkezésre kell bocsátani az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez szükséges pénzt, és közben új „zöld” (azaz környezettudatos) munkahelyeket kell teremteni, a rendelkezésünkre álló pénzt – ahogy Claude Turmes javasolta – akár az EBB-n vagy az EBA-n keresztüli még több pénz megszerzésére is felhasználva. A Tanács azonban tudja, hogy a pénzügyi rendszer gyökeres reformja nélkül a recesszió vissza fog térni. A jövő havi G20 feladata új öntőforma kialakítása, és örömmel üdvözlöm az európai vezetők által a berlini találkozón képviselt hangnemet. A Nemzetközi Valutaalap finanszírozását hatékonnyá kell tenni, az adóparadicsomokat alapos vizsgálat alá kell vetni, és a pénzintézeteket szigorúan szabályozni kell egy hatékony európai pénzügyi szabályozási hatóság által, mely felügyelné a rendszert, és gazdaságainkat nem a múltba ráncigálná vissza, hanem megteremtené a szabad és tisztességes kereskedelem nyitott, őszinte és átlátható rendszerét. London, Párizs és Berlin egyaránt hangsúlyozza, hogy Európa csak egységben boldogulhat, azonban a Tanács elnöke azt állítja, hogy még mindig vannak nézeteltérések. Remélem, hogy a Tanács elnöke itt lesz, hogy beszámoljon a csúcstalálkozóról, hiszen valójában ma is itt kellene lennie. Ha a véleménykülönbségek továbbra is fennállnak, semmire nem jutunk. Európának szilárd eszmékkel, gyors cselekvőképességgel és egységes célokkal kell rendelkeznie az elkövetkező hetekben és hónapokban; késznek kell lennie arra, hogy megszabaduljon a banki mérleget megbillentő „mérgező” eszközöktől, hogy a hitelképesség érdekében megreformálja a banki gyakorlatot, és hogy elfogadja, hogy a jelenlegi ösztönző csomag nem feltétlenül elégséges, hiszen nincs értelme a Nemzetközi Valutaalap feltöltésének, ha nincs globális pénzügyi rendszer, amit támogatna, és miközben valóban méltánytalan, hogy a felelős tagállamoknak kell enyhíteni a mások által okozott károkat, ez lehet az ára annak, hogy megakadályozzuk a gazdasági válság továbbgyűrűzését. Egyszerűen megfogalmazva: a Tanács, a Bizottság és a Parlament józan, nyugodt és együttműködésen alapuló munkájára van szükség, megakadályozva, hogy az eljárás maga alá gyűrje a célkitűzéseket. Európa nem végezhet továbbra is csupán tűzoltó munkát. Eljött az ideje, hogy alapvető reformokat vezessünk be, amelyek munkahelyeket teremtenek a jelenben és biztonságot a jövőben."@hu11
". Signor Presidente, nei mesi scorsi l’Unione europea ha organizzato più incontri al vertice di quante siano le vette scalate dal nostro ex collega Reinhold Messner, e il Parlamento ha prodotto una sfilza di relazioni su come migliorare la situazione economica. Ma tutti quei vertici e quelle relazioni sono riusciti soltanto a creare una precaria passerella per permettere agli Stati membri di superare il baratro della recessione; ora è necessario che il Consiglio affronti questa situazione di petto e senza timori. Mi congratulo con i colleghi Andersson, Ferreira e Kirilov per le loro relazioni, che delineano una prospettiva coerente e pragmatica sullo sfondo della valanga che si sta per abbattere sull’occupazione. E il loro messaggio di fondo non può che essere: posti di lavoro e ancora posti di lavoro. La strategia di Lisbona, gli orientamenti per l’occupazione, la politica di coesione sono sempre stati indicati come le coordinate di riferimento per promuovere la flessicurezza delle nostre economie, gli investimenti pubblici nel campo della ricerca e dello sviluppo e una transizione rapida all’economia della conoscenza. Essi sono la base su cui poggia un mercato del lavoro sano, dinamico e sicuro. E dall’attuale posizione di forza, una cosa è chiara a tutti – tranne, forse, ad alcuni di coloro che siedono sui banchi della sinistra. Non è stata la strategia di Lisbona che ci ha costretti a rinunce nei nostri bilanci familiari; al contrario, proprio gli Stati membri che l’hanno ignorata sono quelli che stanno soffrendo di più e soffriranno per un periodo più lungo. E’ giunto quindi il momento di rimboccarsi le maniche ed elaborare un “programma di Lisbona II” e orientamenti per l’occupazione che riflettano le realtà dell’Unione europea. Parlamenti nazionali, governi regionali, municipi: ognuno di essi deve essere dotato dei poteri necessari per affrontare questa sfida, ed essere pubblicamente denunciato se non lo fa. Né possiamo tollerare l’atteggiamento riluttante con cui si guarda all’esigenza di proteggere il pianeta. Il Consiglio dovrà definire la posizione negoziale dell’UE per la prossima conferenza di Copenaghen sul clima. Presidente in carica Vondra, quanti soldi i 27 saranno disposti a stanziare per l’adeguamento al cambiamento climatico e la sua mitigazione nei paesi in via di sviluppo? Il cambiamento climatico non si fermerà nonostante il rallentamento dell’economia, mentre i paesi più poveri subiranno – continueranno a subire – le conseguenze del nostro consumo di combustibili fossili. La recessione, quindi, non deve significare mancanza di azione. Gli Stati membri devono impegnare le risorse necessarie per contrastare il cambiamento climatico e creare nel contempo posti di lavoro ecocompatibili, magari, come propone l’onorevole Turmes, usando i soldi disponibili per esercitare pressione e ottenere di più dalla Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli investimenti. Ma il Consiglio sa che le devastazioni della recessione ritorneranno se non si procederà a una riforma ampia e profonda del sistema finanziario. Il G20 del mese prossimo avrà il compito di ridefinire le regole; al riguardo, giudico positivamente i toni usati dai leader europei alla riunione di Berlino. E’ necessario dotare il Fondo monetario internazionale di risorse adeguate, sottoporre a controlli i paradisi fiscali e imporre regole severe per le istituzioni finanziarie, nonché istituire un’autorità europea per i servizi finanziari che vigili efficacemente sul sistema, non per riportare le nostre economie al passato, bensì per creare un sistema aperto, onesto e trasparente per un commercio libero ed equo. Londra, Parigi, Berlino: tutti si affrettano a ribadire che l’Europa fa fronte comune; ma il presidente in carica del Consiglio ci dice che le differenze permangono. Mi auguro che il presidente in carica del Consiglio venga qui a relazionare sugli esiti del vertice; anzi, dovrebbe essere qui già oggi. Non va bene che le differenze permangano. Nelle settimane e nei mesi prossimi l’Europa dovrà essere decisa nel pensiero, agile nell’azione e unita negli obiettivi, pronta a eliminare i titoli tossici che pesano come una zavorra sui bilanci delle banche, pronta a riformare le prassi bancarie per ripristinare l’affidabilità del credito e pronta anche ad accettare che l’attuale pacchetto di stimoli possa rivelarsi insufficiente, perché non ha senso aumentare le risorse del Fondo monetario internazionale se non esiste un sistema finanziario globale da sostenere, e perché è ingiusto che gli Stati membri con maggiore senso di responsabilità debbano ora rimediare alle mancanze di quelli che hanno fatto la bella vita – e questo potrebbe essere il prezzo da pagare per evitare il contagio del tracollo economico. In sintesi, è necessario che Consiglio, Commissione e Parlamento lavorino insieme a mente fredda, con calma, in spirito collegiale, evitando che gli aspetti formali prevalgano su quelli sostanziali. L’Europa non può più continuare con interventi d’emergenza; è arrivato il momento di attuare quella riforma radicale che garantirà posti di lavoro nell’immediato e sicurezza in futuro."@it12
"Pone pirmininke, per pastaruosius mėnesius mūsų Sąjunga turėjo daugiau susitikimų nei jūsų buvęs kolega Reinhold Messner, o mūsų Parlamentas išklausė virtinę pranešimų apie ekonomikos gerinimą, tačiau šie susitikimai ir pranešimai tik padėjo pastatyti tiltą valstybėms narėms per recesijos upę. Dabar reikia, kad Taryba žengtų žingsnį nebijodama ar neskubėdama, todėl mane džiugina J. Anderssono, E. Ferreiros ir E. Kirilovo perskaitytų pranešimų autorių darbas. Jie siūlo nuoseklią ir pragmatišką perspektyvą, išdėstytą atsižvelgiant į mus užgriuvusį nedarbą. Esminė šių pranešimų žinia: darbo, darbo, darbo. Lisabonos strategija, užimtumo gairės, sanglaudos politika visada reikalavo darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų ekonomikoje, valstybės investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, greitėjančio perėjimo prie žinių ekonomikos. Šiais principais grindžiama klestinti, dinamiška ir saugi darbo rinka. Vertinant iš šiandieninio požiūrio taško, vienas dalykas aiškus visiems (išskyrus, turbūt, kai kuriuos asmenis, sėdinčius kairėje). Ne Lisabonos strategija kalta, kad pas mus atkeliavo negandos, bet greičiau valstybės narės, kurios jas ignoravo ir kurios sunkiausiai išgyvena krizę ir turbūt ilgiausiai iš jos kapstysis. Taigi dabar atėjo laikas apsispręsti ir pradėti įgyvendinti papildomą Lisabonos programą bei užimtumo gaires, atspindinčias mūsų Sąjungos tikrovę. Nacionaliniams parlamentams, regionų valdžios institucijoms, savivaldybių administracijoms turi būti suteiktos galios priimti šį iššūkį, o to nepadarysiančios turi būti įvardytos ir sugėdytos. Mes nepakęsime trypčiojimo vietoje, kai reikia ginti planetą. Taryba apsvarstys ES derybų poziciją Kopenhagos konferencijoje klimato kaitos klausimais. Tiesiog kiek pinigų, A. Vondra, 27 šalys skirs klimato kaitos mažinimui ir prisitaikymui prie jos besivystančiame pasaulyje? Ekonomikai sulėtėjus klimato kaita nesustos ir nuo mūsų išmetamo anglies dvideginio toliau labiausiai kentės skurdžiausios šalys. Taigi recesija negalima pateisinti neveiklumo. Valstybės narės privalo skirti pinigų kovai su klimato kaita ir su aplinkosauga susijusių darbo vietų kūrimui, galbūt panaudojant turimas lėšas, kaip siūlo Claude Turmes, kad per EIB ir EIF būtų pasiektas didžiausias įmanomas poveikis. Vis dėlto Taryba žino, kad recesijos padariniai pasikartos be esminės finansų sistemos reformos. Kito mėnesio G20 susitikimo užduotis yra performavimas ir aš džiaugiuosi Europos vadovų pozicija, kurią jie užėmė susitikimo Berlyne metu. TVF turėtų būti veiksmingiau finansuojama, mokesčių rojai – kruopščiai ištirti, o finansų įstaigos – stipriau reglamentuojamos, pasitelkus veiksmingai dirbančią Europos finansinių paslaugų tarnybą, prižiūrinčią sistemą; ne tam, kad valstybių narių ekonomikos būtų nustumtos į praeitį, bet tam, kad būtų sukurta laisvos ir sąžiningos prekybos atvira, teisinga ir skaidri sistema. Londonas, Paryžius, Berlynas – kiekvienas miestas norėtų pabrėžti, kad Europa yra vieninga, tačiau einantis Tarybos Pirmininko pareigas teigia, jog skirtumai tebeegzistuoja. Viliuosi, kad einantis Tarybos Pirmininko pareigas, kuris šiandien turėtų čia būti, kitą kartą padarys pranešimą šio susitikimo tema. Jeigu skirtumai išliko, niekas neišdegs. Mums reikia, kad Europa būtų stiprios dvasios, greita ir vieningai siekti tikslo artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais, pasiruošusi atsikratyti vadinamojo „blogo“ turto, kuris paralyžiuoja bankų balansus, pasirengusi reformuoti bankų praktiką, kad atkurtų kreditingumą, ir pasiruošusi sutikti, kad dabartinio skatinimo priemonių rinkinio gali nepakakti, nes, jeigu nėra pasaulinės finansų sistemos, kurią būtų galima remti, tai netinka ir TVF, ir kol praktikuojamas savavališkas susidorojimas, kurį atsakingos valstybės narės turi sušvelninti dėl įsipareigojimų nevykdymo, tai gali būti kelio ekonominio žlugimo paplitimui užkirtimo kaina. Paprastai sakant, reikia, kad Taryba, Komisija ir Parlamentas dirbtų išvien: šaltakraujiškai, ramiai, kolektyviai, kad procedūra nepranoktų savo tikslo. Europa nebegali ilgiau gesinti gaisro. Atėjo laikas esminei reformai, kuri užtikrins naujas darbo vietas dabar ir saugumą ateityje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pēdējo mēnešu laikā mūsu apvienībai ir bijušas vairāk augsta līmeņa sanāksmes nekā mūsu iepriekšējam kolēģim un mūsu Parlamentam ir bijis daudz ziņojumu par ekonomikas uzlabošanu, taču šīs augsta līmeņa sanāksmes un ziņojumi ir bijuši tikai akmeņi, lai tiktu pāri ekonomikas lejupslīdes upei. Tagad ir nepieciešams, lai to bez bailēm vai bēgšanas šķērsotu Padome, un es apsveicu kunga kundzes un kunga ziņojumu autorus. Tajos ir piedāvāta konsekventa un pragmatiska perspektīva, ņemot vērā tuvojošos bezdarba lavīnu. Un pamatuzdevums ir: darbavietas, darbavietas, darbavietas. Lisabonas stratēģija, nodarbinātības pamatnostādnes, kohēzijas politika — tas viss vienmēr ir prasījis mūsu ekonomiku elastdrošību, valsts investīcijas pētniecībā un izstrādē, ātru pāreju uz zināšanu ekonomiku. Tas ir veselīga, dinamiska un droša darba tirgus pamats. Un no mūsdienu skatupunkta raugoties, viena lieta ir skaidra katram — izņemot, protams, dažus pa kreisi sēdošos. Ne jau Lisabonas stratēģija radīja mums grūtības, bet gan dalībvalstis, kas ignorēja to, ka cieš visvairāk un cietīs visilgāk. Tāpēc tagad ir laiks piespiest gāzi grīdā un braukt „Lisabonas plus programmas” un tādu nodarbinātības pamatnostādņu virzienā, kas atspoguļo reālo situāciju mūsu Savienībā. Valstu parlamenti, reģionālās pašvaldības, pilsētu domes: katram ir jādod iespēja risināt problēmu, un jāsauc vārdos un jākaunina tie, kas to nedara. Tāpat mēs arī nedrīkstam pieļaut vilcināšanos attiecībā uz nepieciešamību aizsargāt planētu. Padomē izskatīs ES sarunu pozīciju Kopenhāgenas klimata konferencē. Tikai, cik daudz naudas kungs, 27 valstis piešķirs pielāgošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai jaunattīstības valstīs? Klimata pārmaiņas neapstāsies ekonomikas lejupslīdes dēļ, un nabadzīgās valstis cietīs — vēl aizvien — dēļ mūsu oglekļa patēriņa. Tāpēc lejupslīde nedrīkst nozīmēt nekā nedarīšanu. Dalībvalstīm ir jāpiešķir nauda klimata pārmaiņu apkarošanai un videi nekaitīgu darba vietu radīšanai, iespējams, izmantojot mūsu rīcībā esošo naudu, kā ieteica palielinot no EIB vai EIF aizņemto līdzekļu īpatsvaru. Tomēr Padome zina, ka lejupslīdes postījums neizraisīs pilnīgu finanšu sistēmas pārveidi. Nākamā mēneša G20 uzdevums ir pārliet jaunu šablonu, un es atbalstu toni, kādu uzņēma Eiropas vadītāji, satiekoties Briselē. SVF ir jāfinansē efektīvi, nodokļu oāzes ir jāpakļauj rūpīgai pārbaudei, un finanšu institūcijas ir stingri jāregulē, Eiropas finanšu dienestiem efektīvi uzraugot sistēmu: nevis lai ievilktu mūsu ekonomikas atpakaļ pagātnē, bet lai izveidotu atklātu, godīgu un pārredzamu tirdzniecību, kas būtu brīva un godīga. Londona, Parīze, Berlīne: katra dedzīgi uzsver, ka Eiropa ir vienota, taču Padome mums saka, ka pastāv domstarpības. Es ceru, ka Padomes priekšsēdētājs būs šeit, lai ziņotu mums par šo augsta līmeņa sanāksmi, jo viņam vajadzētu būt šeit šodien. Ja pastāv domstarpības, viņš nebūs. Mums vajag, lai Eiropa būtu stipra savos uzskatos, ātra savā rīcībā un vienota mērķos nedēļām un mēnešiem uz priekšu, gatava izsvītrot sliktos aktīvus, kas kropļo banku bilances, gatava reformēt banku praksi, lai atjaunotu kredītspēju, un gatava pieņemt to, ka ar pašreizējo stimulu kopumu var nepietikt, jo nav nekāda labuma ieguldīt SVF, ja nav globālas finanšu sistēmas, ko atbalstīt, un kamēr tas ir vienkāršs taisnīgums, ka atbildīgajām dalībvalstīm ir jāmazina to dalībvalstu neizpildes sekas, kas dzīvoja zaļi, kas varētu būt maksa par izvairīšanos no ekonomiskā sabrukuma kaitīgās ietekmes. Vienkārši runājot, mums vajag, lai Padome, Komisija un Parlaments sadarbotos: nosvērti, mierīgi, kolektīvi, nepieļaujot, ka kārtība pārspēj apņēmību. Eiropa ilgāk vairs nevar dzēst uguni. Ir pienācis laiks būtiskai reformai, ka radīs darbavietas tagad un sniegs drošību nākotnē."@lv13
"Mr President, over recent months our Union has had more summits than our former colleague Reinhold Messner, and our Parliament has had a string of reports on improving the economy. But what those summits and those reports have done is provide Member States with stepping stones across the river of recession. Now we need the Council to cross without fear or flight, and I congratulate the authors of the Andersson, Ferreira and Kirilov reports. They offer a consistent and pragmatic perspective written in the light of the unemployment avalanche on our horizon. And their underlying message is this: jobs, jobs, jobs. The Lisbon Strategy, employment guidelines, cohesion policy – these have always argued for flexicurity in our economies, for public investment in research and development, for the rapid transition to the knowledge economy. They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built. And from today’s vantage point, one thing is clear to everyone – except, perhaps, some on the benches to the left. It was not the Lisbon Strategy that brought hardship to our kitchen tables, rather it is the Member States which ignored it that are suffering the deepest and will suffer the longest. So now is the time to put our foot on the floor and drive forward a ‘Lisbon plus programme’ and employment guidelines that reflect the realities of our Union. National parliaments, regional governments, city halls: each must be empowered to rise to that challenge, and named and shamed when they do not. Nor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet. The Council will consider the EU’s negotiating stance for the Copenhagen climate conference. Just how much money, Mr Vondra, will the 27 allot to adaptation and mitigation in the developing world? Climate change will not stop as the economy slows, and the poorest countries will suffer – still – from our carbon consumption. So recession must not mean inaction. Member States must commit the cash to counter climate change and to create green-collar jobs in the process, perhaps by using the money we have, as Claude Turmes suggests, to leverage more through the EIB or the EIF. But the Council knows that the ravages of recession will return without root and branch reform of the financial system. Next month’s G20 is tasked with recasting the mould, and I welcome the tone taken by European leaders when they met in Berlin. The IMF should be financed effectively, tax havens should be subject to scrutiny, and financial institutions should be regulated robustly, with an effective European financial services authority overseeing the system: not to drag our economies back into the past, but to create an open, honest and transparent system of trade that is free and fair. London, Paris, Berlin: each is keen to stress that Europe stands united. But the President of the Council tells us that differences persist. I hope the President of the Council will be here to report back to us from this summit, because he should be here today. If differences persist, it will not do. We need Europe to be strong in mind, fleet of foot and united in purpose over the weeks and months ahead, ready to strip out the toxic assets that are crippling bank balances, ready to reform bank practice to restore creditworthiness, and ready to accept that the current stimulus package may not be enough. Because it is no good topping up the IMF if there is no global financial system to support, and while it is rough justice that responsible Member States must mitigate against default by those who lived it up, that may be the price to pay to avoid the contagion of economic meltdown. Put simply, we need Council, Commission and Parliament to work together: coolly, calmly, collectively, preventing procedure from getting the better of purpose. Europe can fight fire no longer. The time has come for the fundamental reform that will provide jobs now and security in the future."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de afgelopen maanden heeft onze Unie meer topontmoetingen gehad dan onze voormalige collega Reinhold Messner, en is ons Parlement getuige geweest van een hele reeks verslagen over het stimuleren van de economie. Maar die topontmoetingen en die verslagen hebben de lidstaten wel de stapstenen gegeven in de rivier van de recessie. Nu moet de Raad deze rivier nog onbevreesd en zonder dralen oversteken. Ik feliciteer de auteurs van de verslagen-Andersson, -Ferreira en -Kirolov. Deze bieden ons een consistent en pragmatisch perspectief in het vooruitzicht van een lawine van werkloosheid met als onderliggende boodschap: banen, banen, banen. De Lissabonstrategie, richtsnoeren voor werkgelegenheid, het cohesiebeleid – altijd werd daarin gepleit voor flexizekerheid in onze economieën, voor overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, voor een snelle overgang naar de kenniseconomie. Dit zijn de grondslagen voor een gezonde, dynamische en stabiele banenmarkt. En vanuit de huidige optiek is één ding voor iedereen duidelijk – behalve misschien voor sommigen hier ter linkerzijde. Het kwam niet door de Lissabonstrategie dat we in de problemen zijn geraakt, maar het zijn juist de lidstaten die zich daar niet mee hebben beziggehouden die nu het zwaarst zijn getroffen en die ook het langst onder de gevolgen van de crisis zullen lijden. Daarom is het nu tijd in een hogere versnelling door te werken aan een ‘Lissabon-plus-programma’ en ook aan werkgelegenheidsrichtsnoeren die een afspiegeling vormen van de realiteiten van onze Unie. Nationale parlementen, regionale overheden, gemeenten, ze moeten allemaal de mogelijkheden krijgen om die uitdaging aan te gaan, en openlijk aan de schandpaal worden genageld als zij dat niet doen. Evenmin mogen we toestaan dat er getalmd wordt wanneer het gaat om de noodzaak onze planeet te beschermen. De Raad zal zich beraden over het onderhandelingsstandpunt van de EU voor de klimaatconferentie van Kopenhagen. Hoeveel geld zullen de 27 landen uittrekken voor aanpassing en verzachting in de ontwikkelingslanden, mijnheer Vondra? De klimaatverandering stopt niet ineens als de economie stagneert, en de armste landen zullen – nog steeds – te lijden hebben onder onze koolstofconsumptie. De recessie mag dus niet betekenen dat we niets meer doen. De lidstaten moeten geld vrijmaken om klimaatverandering tegen te gaan en onderwijl groeneboordenbanen scheppen, misschien door gebruik te maken van het geld dat we hebben om, zoals Claude Turmes voorstelt, nog meer middelen te mobiliseren via de EIB of het EIF. Maar de Raad weet dat als het financiële stelsel niet grondig wordt herzien, we opnieuw met de vernietigende werking van de recessie te maken zullen krijgen. De G20-top van volgende maand heeft tot taak het stelsel in een nieuwe vorm te gieten, en ik ben verheugd over de positieve toon van de Europese leiders toen zij in Berlijn bijeenkwamen. Het IMF dient op doeltreffende wijze te worden gefinancierd, belastingparadijzen moeten aan controle worden onderworpen, en financiële instellingen moeten krachtig worden gereguleerd, waarbij een doeltreffende Europese autoriteit voor financiële dienstverlening toezicht houdt op het systeem: niet om onze economieën terug te slepen naar het verleden, maar om een open, eerlijk en transparant handelssysteem tot stand te brengen dat vrij en rechtvaardig is. Londen, Parijs, Berlijn: elk wil graag benadrukken dat Europa één front vormt. Maar de voorzitter van de Raad vertelt ons dat er toch nog steeds verschillen blijven bestaan. Ik hoop dat de voorzitter van de Raad hier aan ons verslag zal komen uitbrengen van deze top; hij had hier ook vandaag aanwezig moeten zijn. Maar het kan niet zo zijn dat die verschillen blijven bestaan. De komende weken en maanden hebben we een Europa nodig dat sterk is van geest, snel kan handelen en een gezamenlijk doel voor ogen heeft, gereed om zich te ontdoen van de giftige activa en de schadelijke uitwerking daarvan op de bankbalansen, een Europa dat klaar staat om de werkwijze van banken aan te passen om de kredietwaardigheid te herstellen, en bereid is om te accepteren dat het huidige stimuleringspakket misschien niet voldoende zal zijn. Want het heeft geen zin om het IMF aan te vullen als er geen wereldwijd financieel systeem is om te steunen, en hoewel het niet rechtvaardig is dat de verantwoordelijke lidstaten nu voor de fouten van anderen moeten opdraaien, kan dat de prijs zijn die moet worden betaald om besmetting door het virus van economische ineenstorting te voorkomen. Kort en bondig gezegd is het noodzakelijk dat de Raad, de Commissie en het Parlement samenwerken: koel, kalm, als collectief, waarbij voorkomen wordt dat de procedure belangrijker wordt dan de doelstelling. Europa kan geen branden meer blijven blussen. De tijd is gekomen voor de fundamentele hervorming die op dit moment voor banen en in toekomst voor veiligheid en zekerheid zal zorgen."@nl3
"Panie przewodniczący! W okresie ostatnich kilku miesięcy nasza Unia zaliczyła więcej szczytów, niż nasz były kolega Reinhold Messner, a nasz Parlament przyjął wiele sprawozdań w sprawie naprawy gospodarki, ale wszystkim, czego te szczyty i sprawozdania dokonały, było dostarczenie państwom członkowskim kilku worków z piaskiem do zatrzymania powodzi recesji. Teraz Rada musi zmierzyć się z tym bez obaw czy wycofywania się, a ja chciałbym pogratulować autorom sprawozdań sporządzonych przez posłów Anderssona, Ferreirę i Kirilova. Zapewniają one spójną i praktyczną perspektywę, w świetle pojawiającej się na naszym horyzoncie lawiny bezrobocia. A ich zasadnicze przesłanie to: miejsca pracy, miejsca pracy i jeszcze raz miejsca pracy. W strategii lizbońskiej, wytycznych w sprawie zatrudnienia, polityce spójności zawsze domagano się wprowadzenia modelu w naszych gospodarkach, realizacji inwestycji publicznych w dziedzinie badań i rozwoju, szybkiego przejścia do gospodarki opartej na wiedzy. To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy. A z dzisiejszego punktu widzenia jedna rzecz jest dla wszystkich jasna – być może z wyłączeniem niektórych osób, siedzących na ławkach po lewej stronie. To nie strategia lizbońska przywiodła do naszego domu trudności, to raczej państwa członkowskie ją ignorujące będą cierpieć najbardziej i najdłużej. A zatem nadszedł czas, aby przycisnąć gaz do dechy i kontynuować agendę „Lizbona plus” oraz realizować wytyczne w sprawie zatrudnienia, które odzwierciedlają rzeczywistość naszej Unii. Parlamenty krajowe, rządy regionalne, ratusze: wszyscy potrzebują odpowiednich prerogatyw, aby stawić czoła temu wyzwaniu, i niech zostaną wskazani i zawstydzeni ci, którym się to nie uda. Nie możemy również zaakceptować zwlekania wobec potrzeby ochrony naszej planety. Rada zajmie się stanowiskiem negocjacyjnym UE na konferencję klimatyczną w Kopenhadze. Panie przewodniczący Vondra! Właściwie jakie środki 27 państw członkowskich przeznaczy na działania dostosowujące oraz ograniczające emisję w państwach rozwijających się? Zmiany klimatu nie zatrzymają się wraz ze spowolnieniem gospodarczym, a najuboższe kraje będą – nadal – cierpieć z powodu naszego zużycia związków węgla. A zatem recesja nie musi oznaczać bezczynności. Państwa członkowskie muszą zapewnić środki na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz stworzenie ekologicznych miejsc pracy w tym procesie, być może – jak sugeruje pan poseł Claude Turmes – wykorzystując posiadane przez nas środki do zdobycia większych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Jednakże Rada ma świadomość, że spustoszenia spowodowane recesją powrócą, jeżeli nie przeprowadzi się gruntownej i sektorowej reformy systemu finansowego. W przyszłym miesiącu G20 ma za zadanie zmienić zasady, a ja z zadowoleniem przyjmuję tonację, którą przyjęli przywódcy Europy w trakcie swojego spotkania w Berlinie. Konieczne jest skuteczne finansowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, poddanie kontroli rajów podatkowych oraz przyjęcie ściślejszych regulacji dotyczących instytucji finansowych, za pomocą skutecznego europejskiego organu usług finansowych nadzorującego system: nie po to, aby cofnąć nasze gospodarki do przeszłości, lecz aby stworzyć otwarty, uczciwy i przejrzysty system handlu, który byłby swobodny i sprawiedliwy. Londyn, Paryż, Berlin: wszyscy chcą podkreślić, że Europa jest zjednoczona, ale urzędujący przewodniczący Rady mówi nam, że nadal utrzymują się różnice. Mam nadzieję, że urzędujący przewodniczący Rady zjawi się u nas, aby złożyć nam sprawozdanie ze szczytu, ponieważ powinien być tu dziś obecny. Jeżeli różnice się utrzymują – to nie wystarczy. W najbliższych miesiącach potrzebujemy Europy silnej umysłem, rączej i zjednoczonej w dążeniu do celu, gotowej do usunięcia toksycznych aktywów, paraliżujących bilanse banków, gotowej do zreformowania praktyk bankowych w celu przywrócenia wiarygodności oraz gotowej zaakceptować, że obecny pakiet bodźców może być niewystarczający, ponieważ nie ma sensu zasilać MFW, jeżeli nie istnieje globalny system finansowy, który można wesprzeć. I chociaż niesprawiedliwością jest ponoszenie przez odpowiedzialne państwa członkowskie ciężaru błędów tych, którzy okazali się niegodni, być może jest to cena, jaką należy zapłacić, aby uniknąć epidemii krachu gospodarczego. Mówiąc wprost, konieczne jest, aby Rada, Komisja i Parlament współpracowały ze sobą: trzeźwo, spokojnie, wspólnie, zapobiegając temu, że procedura będzie ważniejsza od celu. Europa nie może już dłużej gasić pożaru. Nadszedł czas na zasadniczą reformę, która zagwarantuje miejsca pracy teraz i bezpieczeństwo w przyszłości."@pl16,16
"Senhor Presidente, nos últimos meses, a nossa União realizou mais cimeiras do que os cumes escalados pelo nosso antigo colega Reinhold Messner, tendo o nosso Parlamento produzido uma série de relatórios sobre o relançamento da economia. Mas o que essas cimeiras e relatórios fizeram foi proporcionar aos Estados-Membros uma série de elementos de apoio para permitir atravessar o rio da recessão. Agora, é preciso que o Conselho o atravesse sem quaisquer receios, e felicito os autores dos relatórios, os senhores deputados Andersson, Ferreira e Kirilov. Aqueles relatórios oferecem uma perspectiva consistente e pragmática, escritos à luz da avalanche de desemprego no nosso horizonte, sendo que a mensagem que lhes subjaz é: emprego, emprego e emprego. A Estratégia de Lisboa, as orientações em matéria de emprego e a política de coesão – todas elas sempre defenderam a flexigurança nas nossas economias, o investimento público na investigação e desenvolvimento, a rápida transição para a economia do conhecimento. Constituem a base sobre a qual é construído um mercado de trabalho saudável, dinâmico e seguro. E, na situação de vantagem em que hoje nos encontramos, uma coisa é certa para todos – excepto, talvez, para alguns sectores da esquerda. Não foi a Estratégia de Lisboa que trouxe dificuldades para as mesas das nossas cozinhas. Ao invés, são sim os Estados-Membros que então a ignorar aqueles que mais sofrem e que sofrerão durante mais tempo com esta crise. Por isso, é agora tempo de pôr os pés no chão e de avançar um “Programa Lisboa plus” e orientações em matéria de emprego que reflictam as realidades da nossa União. Os Parlamentos nacionais, os governos nacionais, as câmaras municipais: todos deverão dispor de capacidade para estar à altura desse desafio, e ser denunciados caso não estejam. Não deveremos aceitar também atrasos no que respeita à necessidade de proteger o planeta. O Conselho apreciará a posição negocial da UE com vista à Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas. Quanto dinheiro, Senhor Ministro Alexandr Vondra, atribuirão os 27 à adaptação e mitigação nos países em desenvolvimento? As alterações climáticas não abrandarão com o arrefecimento da economia, e os países mais pobres continuarão a sofrer – ainda – com o nosso consumo de carbono. Por isso, recessão não deve significar inacção. Os Estados-Membros devem autorizar as verbas necessárias para contrariar as alterações climáticas e criar, ao mesmo tempo, empregos verdes, usando, talvez, o dinheiro de que dispomos, como Claude Turmes sugere, para conseguir mais através do BEI ou do FEI. Mas o Conselho sabe que a devastação da recessão regressará se não se proceder a uma reforma total do sistema financeiro. A Cimeira do G20 do próximo mês tem a tarefa de dar forma ao novo molde, e congratulo-me com o tom usado pelos líderes europeus aquando da sua reunião em Berlim. O FMI deverá ser financiado de forma eficaz, os paraísos fiscais deverão ser sujeitos a controlo e as instituições financeiras deverão ser reguladas com rigor, devendo o sistema ser supervisionado por uma autoridade europeia dos serviços financeiros eficaz: não para arrastar as nossas economias de volta ao passado, mas para criar um sistema aberto, honesto e transparente de comércio que seja livre e justo. Londres, Paris, Berlim: todos se empenham em salientar que a Europa está unida. Porém, o Senhor Presidente do Conselho diz-nos que persistem diferenças. Espero que o Senhor Presidente do Conselho aqui venha dar a conhecer o que se passou nesta Cimeira, porque deveria estar aqui hoje. Se as diferenças persistirem, nada feito. É preciso que a Europa seja firme na determinação, rápida na acção e unida nos objectivos ao longo das próximas semanas e meses, pronta a erradicar os activos tóxicos que estão a minar a liquidez dos bancos, pronta a reformar as práticas bancárias e a restaurar a solvabilidade e pronta a aceitar que o actual pacote de incentivos poderá não ser suficiente. Uma vez que de nada vale reforçar o FMI se não existir um sistema financeiro mundial para o apoiar e que a justiça sumária obriga os Estados-Membros responsáveis a mitigar os erros cometidos por quem andou a viver à grande, talvez esse tenha de ser o preço a pagar para evitar o efeito de contágio do desmoronamento económico. Em suma, é preciso que nós, Conselho, Comissão e Parlamento, trabalhemos em conjunto: friamente, calmamente, colectivamente, evitando que o processo se sobreponha ao objectivo. A Europa já não pode combater o fogo. Chegou o momento de se proceder a reformas fundamentais que promovam o emprego, hoje, e a segurança, no futuro."@pt17
"Dle Preşedinte, în ultimele luni, Uniunea Europeană a organizat mai multe reuniuni la nivel înalt decât fostul nostru coleg Reinhold Messner, iar parlamentul nostru a întocmit o serie de rapoarte privind redresarea economiei, dar acele reuniuni şi rapoarte au oferit statelor membre o punte pentru traversarea râului recesiunii. Acum Consiliul trebuie să traverseze râul fără teamă, iar eu ţin să îi felicit pe autorii rapoartelor Andersson, Ferreira şi Kirilov. Acestea oferă o perspectivă consecventă şi pragmatică în lumina avalanşei şomajului care ameninţă la orizont, iar mesajul lor fundamental este următorul: locuri de muncă, locuri de muncă, locuri de muncă. Strategia de la Lisabona, orientările privind ocuparea forţei de muncă, politica de coeziune – prin intermediul acestora s-a pledat întotdeauna în favoarea flexisecurităţii în economiile noastre, a investiţiilor publice în cercetare şi dezvoltare, a trecerii rapide la economia bazată pe cunoştinţe. Acestea reprezintă temelia pe care se construieşte o piaţă a muncii sănătoasă, dinamică şi sigură. Iar din poziţia avantajoasă de astăzi, un lucru este clar pentru toată lumea – mai puţin, poate, pentru unii colegi de la băncile din stânga. Nu Strategia de la Lisabona a adus dificultăţi în vieţile noastre, ci statele membre care au ignorat-o sunt cele care suferă şi vor suferi cel mai mult. Aşadar, acum este momentul să punem piciorul în prag şi să promovăm un „program Lisabona plus” şi orientări privind ocuparea forţei de muncă pentru a răspunde realităţilor cu care se confruntă Uniunea. Parlamentele naţionale, guvernele regionale, primăriile: fiecare dintre aceste autorităţi trebuie să aibă capacitatea de a face faţă provocării şi trebuie să fie aspru criticată când nu reuşeşte acest lucru. Şi nu trebuie să acceptăm diminuarea eforturilor de protejare a planetei. Consiliul va discuta poziţia de negociere a UE pentru conferinţa privind schimbările climatice de la Copenhaga. Dle Vondra, care sunt sumele pe care cele 27 state membre le vor acorda pentru adaptarea la efectele climei şi pentru atenuarea acestora în ţările în curs de dezvoltare? Schimbările climatice nu vor înceta să se producă pe măsură ce economia intră în recesiune, iar ţările cele mai sărace vor suferi în continuare de pe urma consumului nostru de carbon. Aşadar, recesiunea nu trebuie să însemne lipsă de acţiune. Statele membre trebuie să aloce bani pentru a contracara schimbările climatice şi pentru a crea, în acelaşi timp, locuri de muncă ecologice, utilizând eventual banii pe care îi avem, aşa cum sugerează Claude Turmes, pentru a atrage mai multe fonduri prin Banca Europeană de Investiţii sau Fondul European de Investiţii. Cu toate acestea, Consiliul ştie că ravagiile recesiunii se vor manifesta din nou dacă sistemul financiar nu va fi supus unei reforme radicale. Obiectivul reuniunii G20 de luna viitoare este revizuirea completă a sistemului şi doresc să salut atitudinea adoptată de liderii europeni cu ocazia întrunirii de la Berlin. FMI trebuie să beneficieze de o finanţare eficientă, paradisurile fiscale trebuie să fie supuse examinării, iar instituţiile financiare trebuie să fie ferm reglementate, sistemul trebuind supravegheat de o instituţie europeană de servicii financiare eficientă: nu pentru a ne îndrepta economiile spre trecut, ci pentru a crea un sistem comercial deschis, onest şi transparent, care să fie liber şi corect. Londra, Paris, Berlin: fiecare doreşte să sublinieze că Europa rămâne unită, însă preşedintele Consiliului ne spune că diferenţele persistă. Sper că preşedintele Consiliului va veni aici pentru a ne spune care sunt concluziile reuniunii la nivel înalt, deoarece ar trebuie să fie astăzi aici. Dacă discrepanţele persistă, acest lucru va fi inacceptabil. Avem nevoie de o Europă raţională, ageră şi dedicată unui scop comun în următoarele săptămâni şi luni, pregătită să elimine activele toxice care afectează bilanţurile bancare, gata să reformeze practicile bancare pentru a restabili solvabilitatea şi pregătită să accepte că actualul pachet de stimulente ar putea să nu fie suficient, pentru că nu are rost să suplimentăm fondurile FMI dacă nu există niciun sistem financiar mondial care să fie sprijinit şi, chiar dacă nu este corect ca statele membre responsabile să atenueze efectele crizei, în timp ce ţările care au trăit în belşug nu îşi pot îndeplini obligaţiile, poate că acesta este preţul care trebuie plătit pentru a evita o prăbuşire economică generalizată. Pe scurt, trebuie ca Parlamentul, Consiliul şi Comisia să colaboreze: liniştit, calm, colectiv, împiedicând ca procedurile să ia locul obiectivului. Europa nu mai poate lupta împotriva focului. A sosit clipa pentru înfăptuirea unei reforme fundamentale care să ofere locuri de muncă în prezent şi siguranţă în viitor."@ro18
"Vážený pán predseda, za posledné mesiace sa uskutočnilo viac stretnutí Únie na vrcholnej úrovni ako bolo vrcholových výstupov nášho niekdajšieho kolegu, pána Reinholda Messnera, a náš Parlament si vypočul celý rad správ o zlepšovaní hospodárstva, no tieto samity a správy členským štátom poskytli pevný oporný bod na prekonanie recesie. V súčasnosti je potrebné, aby Rada využila bez obáv takýto oporný bod a týmto chcem poďakovať autorom správ, ktoré predložili pán Andersson, pani Ferreirová a pán Kirilov. Poskytujú ucelený a pragmatický výhľad zostavený v súvislosti s objavujúcou sa vlnou nezamestnanosti. A zásadným posolstvom týchto správ sú opakovane: pracovné miesta. Lisabonská stratégia, usmernenia pre zamestnanosť, politika súdržnosti – tieto dokumenty vždy presadzovali „flexiistotu“ v našich hospodárstvach, a to z hľadiska verejných investícií do výskumu a vývoja a rýchleho prechodu na znalostnú ekonomiku. To sú základy, na ktorých sa má budovať zdravý, dynamický a bezpečný trh práce. A z dnešného uhla pohľadu je jedna vec jasná všetkým, možno s výnimkou niektorých ľavicových poslancov. Do našich domácnosti nepriniesla ťažkosti lisabonská stratégia, ale práve domácnosti v členských štátoch, ktoré ju ignornovali, znášajú následky krízy najzreteľnejšie a budú ich znášať najdlhšie. V súčasnosti je preto správny čas na presadzovanie „agendy Lisabon plus“ a usmernení pre zamestnanosť, ktoré vyjadrujú reálny stav v našej Únii. Parlamenty členských štátov, územné samosprávy, mestské radnice: všetkých je potrebné posilniť, aby vedeli dobre zvládnuť túto náročnú situáciu. Ak sa im to nepodarí, je potrebné ich menovať a zahanbiť. Nemali by sme pripustiť ani zašliapavanie potreby ochrany planéty. Európska rada ocení postoj EÚ počas rokovaní na konferencii o zmene klímy v Kodani. Vážený pán Vondra, koľko peňazí má vyčleniť dvadsaťsedem členských štátov na prispôsobenie a zmiernenie situácie v rozvojových krajinách? Zmena klímy sa nezastaví spomalením hospodárskeho rastu a najchudobnejšie krajiny budú stále doplácať na našu spotrebu kvót emisií CO . Recesia teda nesmie znamenať nečinnosť. Je nutné, aby členské štáty vyčlenili prostriedky na boj proti zmene klímy a priebežne vytvárali pracovné miesta v oblasti ochrany životného prostredia, možno s použitím peňažných prostriedkov, ktoré máme (ako poznamenal pán Claude Turmes) na zvýšenie pákového efektu prostredníctvom EIB alebo EIF. Rada si je však vedomá toho, že ničivé účinky recesie nezmiznú bez zásadnej a štruktúrnej reformy finančného systému. Úlohou samitu G20, ktorý sa uskutoční budúci mesiac, je premena formy a ja vítam tón zvolený poprednými európskymi predstaviteľmi na spoločnom stretnutí v Berlíne. Medzinárodný menový fond by mal byť financovaný efektívne, daňové raje by mali byť pod dohľadom a finančné inštitúcie by sa mali primerane regulovať, pričom by účinný európsky orgán pre finančné služby dohliadal na to, aby systém nevracal naše hospodárstva späť do minulosti, ale vytváral otvorený, korektný a prehľadný systém obchodu, ktorý je slobodný a spravodlivý. Londýn, Paríž, Berlín: každé z týchto sídiel zdôrazňuje, že Európa vystupuje ako zjednotená, pán predseda Rady nám však tvrdí, že rozdiely pretrvávajú. Verím, že pán predseda Rady nám podá správu o tomto samite, pretože by tu mal dnes byť. Ak budú rozdiely pretrvávať naďalej, Európa nebude zjednotená. Potrebujeme Európu s pevným postojom, rýchlou reakciou, dlhodobo jednotnú z hľadiska cieľov, pripravenú zbaviť sa nebezpečných aktív, ktoré paralyzujú bankové saldá. Európu, ktorá bude pripravená vykonať reformu bankových postupov na obnovenie vierohodnosti, pripravená akceptovať, že aktuálny balík stimulov nemusí postačovať, pretože dopĺňanie prostriedkov MMF nie je dobré, ak neexistuje globálny finančný systém, ktorý by sa mal podporovať, a zatiaľ čo skutočnosť, že zodpovedné členské štáty sú nútené zmierňovať nebezpečenstvo pádu kvôli tým, ktorí žili na vysokej nohe, je dosť drsná spravodlivosť, je možné, že práve to je cena, ktorú musíme zaplatiť za odvrátenie nákazy hospodárskeho kolapsu. Jednoducho povedané – je potrebné, aby Rada, Komisia a Parlament spolupracovali triezvo, pokojne a kolektívne a zabránili, aby to nezašlo priďaleko. Európa už nemôže ďalej hasiť problémy. Nadišiel čas na zásadnú reformu, ktorá zabezpečí pracovné miesta v súčasnosti a bezpečnosť v budúcnosti."@sk19
"Gospod predsednik, v zadnjih mesecih je imela naša Unija več vrhov kot naš nekdanji kolega Reinhold Messner, in naš Parlament je imel vrsto poročil o izboljšanju gospodarstva, vendar pa so ti vrhovi in ta poročila naredila samo to, da so državam članicam zagotovili mostiček čez reko recesije. Zdaj mora Svet reko prečkati brez strahu in ne da bi zbežal, čestitam pa tudi avtorjem poročil, gospodu Andressonu, gospe Ferreira in gospodu Kirilovu. Dajejo dosledno in pragmatično perspektivo, napisano v luči plazu brezposelnosti na našem obzorju. In njihovo skrito sporočilo je: delovna mesta, delovna mesta, delovna mesta. Lizbonska strategija, smernice za zaposlovanje, kohezijska politika – te so se vedno zavzemale za prožno varnost v naših gospodarstvih, javne naložbe v raziskave in razvoj, hiter prehod h gospodarstvu znanja. So temelj, na katerem je zgrajen zdrav, dinamičen in varen trg dela. In iz današnje izhodiščne točke je nekaj jasno vsem, morda z izjemo nekaterih sedežev levice. Lizbonska strategija ni povzročila pomanjkanja na naših kuhinjskih mizah, pač pa so države članice tiste, ki se zanjo niso zmenile in ki najbolj trpijo ter bodo trpele najdlje. Zato je zdaj čas, da spodbujamo „agendo Lizbona plus“ in smernice o zaposlovanju, ki odražajo resničnost naše Unije. Nacionalni parlamenti, lokalne uprave, mestne hiše: vsak izmed njih mora imeti moč, da se spopade s tem izzivom, in treba ga je imenovati in osramotiti, če se ne. Prav tako ne smemo sprejeti počasnosti pri varstvu planeta. Svet bo preučil pogajalsko stališče EU za konferenco o podnebju v Köbenhavnu. Gospod Vondra, koliko denarja bo sedemindvajseterica dodelila za prilagajanje in blažitev v svetu v razvoju? Podnebne spremembe se ne bodo zaključile, ko se upočasnjuje gospodarstvo, in najrevnejše države bodo še vedno trpele zaradi našega ogljikovega odtisa. Zato recesija ne sme pomeniti nedejavnosti. Države članice morajo nameniti denar za boj proti podnebnim spremembam in vzpostavitev zelenih delovnih mest v procesu, morda z uporabo denarja, ki ga imamo, tako da z uporabo denarja, ki ga imamo, povečamo prilive iz EIB ali Evropskega investicijskega sklada, kot je predlagal Claude Turmes. Vendar pa Svet ve, da se bo razdejanje recesije brez temeljite in celovite prenove finančnega sistema vrnilo. Naloga G20 naslednji mesec je preoblikovanje, in pozdravljam ton evropskih voditeljev na zasedanju v Berlinu. Učinkovito bi bilo treba financirati Mednarodni denarni sklad, davčne oaze bi bilo treba nadzorovati, finančne institucije pa bi bilo treba nepopustljivo urediti, pri čemer bi sistem nadzoroval učinkovit evropski organ za finančne storitve: ne, da bi naša gospodarstva zvlekli nazaj v preteklost, temveč da bi ustvarili odprt, pravičen in pregleden sistem trgovine, ki je svobodna in poštena. London, Pariz, Berlin: vsak od teh goreče poudarja, da je Evropa enotna, toda predsednik Sveta nam govori, da razlike obstajajo še naprej. Upam, da nam bo predsednik Sveta poročal o vrhu, saj bi danes moral biti tukaj. Če razlike obstajajo še naprej, to ne bo dovolj. Evropa mora imeti močno voljo, biti mora hitra in enotna v tednih in mesecih, ki so pred nami, pripravljena, da odstrani slabo aktivo, ki hromi stanje na bankah, pripravljena reformirati bančno prakso, da bi ponovno vzpostavila kreditno sposobnost, in pripravljena sprejeti, da trenutni paket spodbud morda ne bo zadostoval, saj ni dobro vlagati v Mednarodni denarni sklad, če ne obstaja globalni finančni sistem, ki bi ga bilo treba podpirati, in čeprav je nepravično, da morajo države članice blažiti napake tistih, ki so bili razvratni, je morda to cena, ki jo je treba plačati, da bi se izognili škodljivim posledicam sesutja gospodarstva. Povedano enostavno, Svet, Komisija in Parlament morajo sodelovati: hladnokrvno, mirno, združeno morajo preprečiti, da bi postopek bil pomembnejši kot namen. Evropa se ne more več boriti z ognjem. Prišel je čas za temeljito reformo, ki bo zagotovila delovna mesta zdaj in varnost v prihodnosti."@sl20
". Herr talman! De senaste månaderna har unionen hållit fler toppmöten än vår före detta kollega Reinhold Messner, och parlamentet har utarbetat en hel rad betänkanden om att förbättra ekonomin. Dessa toppmöten och dessa betänkanden har gett medlemsstaterna en språngbräda för att kunna ta sig över lågkonjunkturens djupa flod. Nu måste rådet korsa floden utan rädsla och utan att fly, och jag tackar Jan Andersson, Elisa Ferreira och Evgeni Kirilov för deras betänkanden. De ger ett konsekvent och pragmatiskt perspektiv, skrivet i ljuset av den lavinartade arbetslösheten i horisonten. Deras underliggande budskap är jobb, jobb, jobb. Lissabonstrategin, sysselsättningsriktlinjerna, sammanhållningspolitiken – man har alltid talat för ”flexicurity” i våra ekonomier, för offentliga investeringar i forskning och utveckling, för en snabb övergång till kunskapssamhället. De utgör grundpelarna på vilka en frisk, dynamisk och trygg arbetsmarknad kan byggas. Och från dagens strategiska utsiktsplats står en sak klar för alla, utom möjligen för vissa på vänsterkanten. Det var inte Lissabonstrategin som gav oss problem på hemmaplan, utan det är snarare de medlemsstater som ignorerade den som nu lider värst och kommer att lida längst. Nu är det dags att sätta ned foten och driva fram ett ”Lissabon plus-program” och sysselsättningsriktlinjer som återspeglar verkligheten i unionen. Nationella parlament, regionala myndigheter, kommunala styrelser: alla måste ges möjligheter att anta utmaningen och sedan stå vid skampålen om de inte gör det. Vi får inte heller acceptera att någon släpar fötterna efter sig när det gäller att skydda vår jord. Rådet kommer att fastställa EU:s förhandlingsståndpunkt inför klimatkonferensen i Köpenhamn. Herr Vondra, hur mycket pengar kommer EU-27 att anslå för anpassnings- och begränsningsåtgärder i utvecklingsländerna? Klimatförändringen stannar inte av för att ekonomin mattas, och de fattigaste länderna kommer fortfarande att lida av våra koldioxidutsläpp. Att det är lågkonjunktur får alltså inte innebära att vi är passiva. Medlemsstaterna måste avsätta pengar för att bekämpa klimatförändringarna och samtidigt skapa arbetstillfällen inom miljösektorn. Kanske kan det ske genom att, som Claude Turmes förslår, vi låter mer gå via EIB (Europeiska investeringsbanken) eller EIF (Europeiska investeringsfonden). Men rådet vet att lågkonjunkturens härjningar kommer tillbaka om vi inte reformerar det finansiella systemet från grunden. Nästa månads G20-möte har uppdraget att stöpa om hela systemet, och jag välkomnar den inställning EU-ledarna uppvisade när de träffades i Berlin. Internationella valutafonden, IMF, ska finansieras effektivt, s.k. skatteparadis ska granskas, och finansiella institutioner ska lagregleras med kraft, med en effektiv myndighet för finansiella tjänster i EU som utövar tillsyn över systemet. Syftet är inte att samhället ska återgå till tidigare förhållanden, utan att skapa ett öppet, ärligt och genomsynligt handelssystem som är fritt och rättvist. London, Paris, Berlin: alla vill gärna framhålla att EU står enat. Men rådets ordförande säger att det fortfarande finns skillnader. Jag hoppas att rådets ordförande kommer att vara här och kan rapportera till oss från toppmötet. Han borde vara här i dag. Skillnaderna får inte kvarstå, det duger inte. Vi måste ha ett EU som är bestämt och snabbfotat och som arbetar mot samma mål de närmaste veckorna och månaderna. Ett EU som står berett att rensa bort de osäkra tillgångar som förstör bankernas balansräkningar, berett att reformera bankernas praxis i syfte att återupprätta kreditvärdigheten, och berett att erkänna att det nuvarande stimulanspaketet kanske inte räcker till. Det gör nämligen ingen att nytta att ge mer till IMF om det inte finns något globalt finansiellt system att stödja, och den hårda verkligheten kanske är sådan att ansvarsfulla medlemsstater måste kompensera för de stater som slösat. Men det kanske är priset vi måste betala för att undvika en ekonomisk härdsmälta. Kort sagt, rådet, kommissionen och parlamentet måste samarbeta, sansat, lugnt och gemensamt, så att man inte låter själva handlandet komma före målsättningen. EU kan inte längre försöka släcka branden. Det är dags för genomgripande reformer som ger nya arbetstillfällen nu och trygghet i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"19
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph