Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-10-Speech-2-497"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090310.36.2-497"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Commissioner, thank you for your statement. I was very encouraged by your words, but was very discouraged to notice that only 12 colleagues were here to hear it. That has now risen to the dizzy heights of 18 MEPs, to hear what is an important statement on an important subject. I was curious though that there was no reference – unless I missed it – to the Council Presidency comments of a month or so ago, because I thought those remarks were also very helpful to the debate and they made the point very clearly that, whilst the Barcelona objectives had not yet been reached – in some cases, by a very long way – it was very clear that a number of countries did not have any immediate plans to reach them and did not see that as a particular problem. The reason for that is, and I quote from what the Czech Council Presidency said: ‘No one should criticise the decision of those countries that fail to fulfil the Barcelona objectives and do not intend to increase efforts for their fulfilment. There are countries whose citizens, based on their historical experience, are not interested in placing their children in day care’. I think that is true. That does not mean, of course, that we should not try as hard as we can to encourage the provision of day care and make quality day care available for those who want to use it. I hope that you will agree, Commissioner, that in the context of helping more women into the labour market, and in the context of helping people with the important role of childcare, that there are indeed many roads to Paradise – and there is not just the one road that we should exclusively concentrate upon. Let us please explore all routes, but let us keep Paradise in mind so that the objectives we all share can indeed be fulfilled."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane komisaři, děkuji za vaše prohlášení. Vaše slova mě velmi povzbudila, ale vadilo mi zjištění, že zde poslouchalo pouze 12 poslanců. Tento počet se nyní závratně zvýšil na 18 poslanců, kteří naslouchali tomuto důležitému projevu o tak významném tématu. Byl jsem zvědavý, nicméně nepadlo ani slovo – pokud mi neuniklo – o poznámkách předsednictví Rady starých zhruba měsíc, protože tyto poznámky považuji za velmi prospěšné pro tuto rozpravu a celou záležitost velmi objasňují, přestože ještě nebyly splněny barcelonské cíle – v některý případech to bude trvat ještě velmi dlouho –, bylo jasné, že některé země nemají bezprostřední plány na jejich splnění a nevidí v tom zásadní problém. Důvodem je, cituji české předsednictví Rady, že: „Nikdo by neměl kritizovat rozhodnutí těchto zemí, které neplní barcelonské cíle a nezamýšlí zvýšit své úsilí o jejich dosažení. Jsou země, jejichž občané na základě historických zkušeností nemají zájem na umisťování svých dětí do zařízení péče o děti.“ Myslím, že je to pravda. To samozřejmě neznamená, že bychom se neměli co nejusilovněji snažit o podporu péče o děti v denních zařízeních, která bude dostupná té, kteří o ni mají zájem. Doufám, že budete souhlasit, pane komisaři, že v kontextu větší pomoci přístupu žen na pracovní trh a v kontextu pomoci lidem prostřednictvím významné úlohy zařízení péče o děti, existují i jiné způsoby, jak dosáhnout kýženého cíle – není jen jedna cesta, na kterou bychom se měli plně soustředit. Prozkoumejme prosím všechny cesty a mějme ten cíl na paměti, aby mohly být opravdu splněny naše společné cíle."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Tak for Deres redegørelse. Jeg blev meget opmuntret af Deres ord, men meget nedslået over at se, at kun 12 kolleger var til stede for at høre dem. Det tal er nu steget til svimlende 18 medlemmer, som hørte en vigtig redegørelse om et vigtigt emne. Jeg undrede mig imidlertid over, at der ikke – medmindre jeg overhørte det – blev henvist til formandskabets udtalelser for ca. en måned siden, da disse bemærkninger også forekom mig at være meget nyttige for debatten. Det blev bl.a. fremhævet, at selv om Barcelonamålene endnu ikke var nået – i nogle tilfælde meget langt fra – var det meget tydeligt, at en række lande ikke havde nogen umiddelbare planer om at nå dem og ikke betragtede det som noget særligt problem. Årsagen til det er i henhold til det tjekkiske formandskabs udtalelse, at der er lande, hvis borgere på baggrund af deres historiske erfaring ikke er interesseret i at sende deres børn i daginstitution, og ifølge formandskabet bør ingen kritisere de lande, som af den grund ikke formår at opfylde Barcelonamålene og ikke agter at øge indsatsen for at opfylde dem. Det, synes jeg, er rigtigt. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke bør gøre vores bedste for at forsøge at fremme pasningsmuligheder og gøre daginstitutioner af høj kvalitet tilgængelige for dem, som ønsker at bruge dem. Jeg håber, at kommissæren er enig i, at i forhold til at hjælpe flere kvinder ud på arbejdsmarkedet og i forhold til at hjælpe folk med den vigtige pasning af deres børn er der utrolig mange veje til målet – og vi bør ikke kun koncentrere os om én bestemt vej. Lad os undersøge alle muligheder, men lad os holde os målet for øje, så vores fælles målsætninger kan opfyldes."@da2
"Frau Kommissarin, vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ihre Worte haben mich sehr ermutigt, andererseits fand ich es entmutigend, dass nur 12 Kollegen anwesend waren, um Ihnen zuzuhören. Diese Zahl ist jetzt auf ganze 18 MdEP angestiegen, die diese wichtige Stellungnahme zu einem wichtigen Thema hören wollen. Ich fand es allerdings seltsam, dass – sofern ich es nicht verpasst habe – nicht auf die im Rahmen der Ratspräsidentschaft vor etwa einem Monat gemachten Bemerkungen hingewiesen wurde, weil ich dachte, dass diese Kommentare für die Debatte ebenfalls sehr hilfreich waren. Damals wurde klar darauf hingewiesen, dass die Barcelona-Ziele bisher noch nicht erreicht worden sind – in einigen Fällen ist man noch weit davon entfernt – und dass in einigen Ländern offensichtlich auch keine sofort umzusetzenden Pläne vorliegen und man dies auch nicht als ein Problem betrachtet. Die Ursache liegt, und hier zitiere ich die tschechische Ratspräsidentschaft, an Folgendem: „Niemand sollte die Entscheidung der Länder, die die Barcelona-Ziele nicht erreichen und auch keine entsprechenden Bemühungen machen wollen, kritisieren, weil es sich bei ihnen um Länder handelt, deren Bürger basierend auf ihrer historischen Erfahrung kein Interesse daran haben, ihre Kinder in Tagesstätten zu stecken“. Ich denke, dass dieses Argument richtig ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Bereitstellung von Tagesstätten und qualitativ hochwertiger Betreuung für diejenigen, die daran Interesse haben, nicht soweit wie möglich fördern sollten. Ich hoffe, dass Sie mir zustimmen werden, Frau Kommissarin, dass im Hinblick auf den leichteren Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt und der Unterstützung von Menschen bei der wichtigen Rolle der Kindererziehung viele Wege ins Paradies führen und nicht nur ein Weg, auf den wir uns ausschließlich konzentrieren sollten. Wir sollten alle Wege untersuchen, dabei das Paradies aber nicht aus dem Auge verlieren, damit die von uns allen angestrebten Ziele erreicht werden können."@de9
"Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας. Τα λόγια σας είναι ενθαρρυντικά αλλά, το γεγονός ότι μόνο 12 συνάδελφοι ήταν εδώ για να τα ακούσουν, είναι άκρως αποθαρρυντικό. Τώρα έχουμε φτάσει στα «μεγάλα ύψη» των 18 Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ακούσουμε μια σημαντική δήλωση σχετικά με ένα σημαντικό θέμα. Μου κίνησε όμως την περιέργεια το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά- εκτός κι αν μου διέφυγε- στα σχόλια της Προεδρίας του Συμβουλίου πριν από ένα περίπου μήνα, διότι πιστεύω ότι αυτές οι παρατηρήσεις ήταν επίσης πολύ χρήσιμες στη συζήτηση και έκαναν απολύτως σαφές ότι, ενώ οι στόχοι της Βαρκελώνης δεν είχαν ακόμη επιτευχθεί,- σε κάποιες περιπτώσεις απέχουν μακράν- αρκετές χώρες δεν είχαν άμεσα σκοπό να τους πραγματοποιήσουν αλλά ούτε και το θεωρούσαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο λόγος για αυτό είναι, και αναφέρω τα λεγόμενα της Τσεχικής Προεδρίας: «Κανείς δεν θα πρέπει να κατακρίνει την απόφαση των χωρών που δεν έχουν ολοκληρώσει τους στόχους της Βαρκελώνης και που δεν προτίθενται να αυξήσουν τις προσπάθειες για την επίτευξή των. Υπάρχουν χώρες των οποίων οι πολίτες, βάσει της ιστορικής τους εμπειρίας, δεν ενδιαφέρονται να βάλουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς». Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο αληθεύει. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσπαθούμε όσο πιο σκληρά μπορούμε προκειμένου να ενθαρρύνουμε την παροχή παιδικών σταθμών και να παράσχουμε ποιοτικούς παιδικούς σταθμούς σε όσους επιθυμούν να τους χρησιμοποιήσουν. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε, Επίτροπε, ότι με σκοπό την παροχή βοήθειας σε όλο και περισσότερες γυναίκες που βρίσκονται στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και σε όλους όσους έχουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της παιδικής μέριμνας, όντως υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στον Παράδεισο- και δεν θα πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας μόνο σε έναν από αυτούς. Ας εξερευνήσουμε λοιπόν όλους τους πιθανούς δρόμους κρατώντας κατά νου τον Παράδεισο ούτως ώστε οι στόχοι όλων μας να πραγματοποιηθούν τελικά."@el10
"Señor Comisario, gracias por su declaración. Me han animado mucho sus palabras, pero a la vez me ha desanimado el hecho de que sólo estuvieran presentes para escucharlas doce diputados. Ahora estamos aquí nada menos que dieciocho diputados, aun cuando se trata de un tema que reviste gran importancia. No obstante, me ha resultado curioso que no mencionara (a no ser que yo no lo haya oído) los comentarios de la Presidencia del Consejo de hace más o menos un mes, porque me pareció que aquellos comentarios aportaban bastante a este debate y que evidenciaban sin género de dudas que, si bien aún no se habían cubierto los objetivos de Barcelona (y a ciertos países les queda mucho para alcanzarlos), varios países no tenían la intención de satisfacerlos a corto plazo y no pensaban que fuera un problema especial. Según la presidencia checa del Consejo, esto se debe a que «nadie tiene por qué criticar la decisión de aquellos países que no cumplan los objetivos de Barcelona ni tengan intención de hacer más esfuerzos por cumplirlos. Hay países cuyos ciudadanos, guiándose por su experiencia, no tienen interés en dejar a sus hijos en guarderías.» Creo que tienen razón. Ahora bien, como es lógico, esto no nos exime de hacer cuanto podamos por promover la creación de guarderías, así como también por poner a disposición de quienes las deseen guarderías de calidad. Espero que coincida usted conmigo, Comisario, en que hay muchas de formas de alcanzar el Paraíso ayudando a las mujeres a acceder al mercado laboral y a los padres a cuidar de sus hijos. Por tanto, no hay una única forma en la que debamos centrar toda nuestra atención. Vamos a explorar todas las formas posibles sin dejar de pensar en el Paraíso: así podremos satisfacer estos objetivos comunes a todos."@es21
"Härra volinik, tänan teid avalduse eest. Teie sõnad julgustasid väga, kuid väga heidutas, et selle kuulamiseks oli siin ainult 12 kolleegi. Nüüd on see tõusnud peadpööritava kõrguseni 18 Euroopa Parlamendi liiget, et kuulata seda, mis kujutab endast olulist avaldust olulisel teemal. Uudishimu tekitas, et polnud viidet - kui mul see märkamata ei jäänud - ülemkogu eesistumise kommentaaridele kuu või nii aega tagasi, sest minu arvates olid need tähelepanekud väga kasulikud arutelule ning tõid väga selgelt välja, et kuigi Barcelona eesmärke pole veel saavutatud - mõnedel juhtudel mitte kaugeltki, on väga selge, et hulgal riikidel pole koheseid plaane neid saavutada ning nad ei näe selles erilist probleemi. Selle põhjuseks on, ja ma tsiteerin, mida ütles eesistujariik Tšehhi ülemkogus: „Keegi ei tohiks kritiseerida nende riikide otsust, kes ei täida Barcelona eesmärke ega kavatse täitmiseks oma jõupingutusi suurendada. On riike, kelle kodanikud oma ajaloolisest kogemusest lähtuvalt pole huvitatud laste panemisest päevakodudesse“. Arvan, et see vastab tõele. See ei tähenda muidugi, et meil ei tuleks üritada kõigest väest julgustada päevakodude pakkumist ning päevakodude kättesaadavaks tegemist neile, kes seda kasutada tahavad. Loodan, et nõustute, härra volinik, et enamatel naistel tööturule pääseda aitamise kontekstis ning lastehoolduse olulise rolliga inimeste aitamise kontekstis on paradiisi tõesti mitu teed – ning et pole ainult üht teed, millele me ainuüksi keskenduma peaks. Uurigem läbi kõik marsruudid, kuid pidagem paradiisi silmas, nii et meie kõikide ühised eesmärgid tõesti saavutataks."@et5
". Arvoisa komission jäsen, kiitos julkilausumastanne. Puheenvuoronne oli hyvin innoittava, mutta masentavaa oli huomata, että vain kaksitoista kollegaani oli täällä kuuntelemassa sitä. Nyt läsnä olevien määrä on noussut huimaavaan kahdeksaantoista parlamentin jäseneen, jotka kuuntelevat tärkeää julkilausumaa tärkeästä aiheesta. Oli kuitenkin mielenkiintoista, että puheenvuorossa ei viitattu – ellei se sitten jäänyt minulta kuulematta – neuvoston puheenjohtajavaltion noin kuukausi sitten esittämiin kommentteihin, sillä mielestäni ne olivat keskustelun kannalta hyvin hyödyllisiä ja tekivät hyvin selväksi, että vaikka Barcelonan tavoitteita ei vielä ole saavutettu – ja joissain tapauksissa tämä on hyvin kaukana –, eräillä valtioilla ei ole mitään välittömiä suunnitelmia niiden saavuttamiseksi eivätkä ne pidä tätä erityisenä ongelmana. Syy tähän on seuraava (lainaan neuvoston puheenjohtajavaltiota Tšekkiä): "Kenenkään ei pidä arvostella niiden valtioiden päätöstä, jotka eivät saavuta Barcelonan tavoitteita eivätkä aio lisätä ponnistelujaan niiden saavuttamiseksi. Näiden maiden kansalaiset eivät historiallisen taustansa vuoksi ole kiinnostuneita laittamaan lapsiaan päivähoitoon". Tämä pitää mielestäni paikkansa. Se ei luonnollisesti tarkoita, etteikö meidän pitäisi yrittää kaikin voimin kannustaa päivähoitopalvelujen tarjoamista ja saattaa laadukkaat päivähoitopalvelut niitä haluavien saataville. Toivon arvoisan komission jäsenen olevan samaa mieltä siitä, että autettaessa naisia lisäämään osallistumistaan työmarkkinoille ja kansalaisia lastenhoidon tärkeässä tehtävässä päämäärään johtaa useita teitä – ei ole vain yhtä tietä, johon meidän olisi keskityttävä. Tutkikaamme kaikkia reittejä pitäen kuitenkin päämäärän mielessämme, jotta yhteiset tavoitteemme voidaan todella saavuttaa."@fi7,7
". Monsieur le Commissaire, merci pour votre déclaration. Vos paroles m’ont fort encouragé, mais je suis dépité de voir que seuls 12 collègues étaient là pour l’entendre. Ce nombre atteint à présent le sommet étourdissant de 18 députés, présents pour entendre cette importante déclaration sur un thème non moins important. Je m’étonne cependant que vous ne fassiez aucune référence – à moins qu’elle ne m’ait échappé – aux observations formulées par la présidence du Conseil il y a environ un mois, car il me semble que ces observations étaient également très utiles au débat et affirmaient très clairement que, si les objectifs de Barcelone n’ont pas encore été réalisés – loin s’en faut, dans certains cas –, il apparaît très clairement que plusieurs pays n’ont aucune intention immédiate de les réaliser et n’y voient pas un problème particulier. La raison à cela est la suivante – je cite la présidence tchèque du Conseil: «Personne ne devrait attaquer les décisions prises par les États qui ne respectent pas les objectifs de Barcelone, et n’ont pas l’intention de faire davantage d’efforts pour les atteindre. Ce sont des pays dont les citoyens, du fait de leurs expériences historiques ne sont pas intéressés par les crèches.» Je pense que c’est vrai. Cela ne veut bien sûr pas dire que nous ne devions pas nous efforcer autant que possible d’encourager l’offre de structures d’accueil pour les enfants et mettre des crèches de qualité à la disposition de ceux qui veulent y recourir. J’espère que vous conviendrez, Monsieur le Commissaire, qu’en vue d’aider davantage de femmes à intégrer le marché du travail et d’aider les gens avec l’importante fonction des structures d’accueil pour enfants, nombreux sont en effet les chemins qui mènent à Rome – il n’y a pas un chemin unique sur lequel nous devrions nous concentrer exclusivement. Explorons toutes les voies, mais gardons l’œil sur Rome afin de pouvoir atteindre effectivement les objectifs que nous partageons tous."@fr8
"Biztos úr, köszönöm a hozzászólását. Nagyon biztatóan hatottak rám szavai, csalódott vagyok viszont, hogy csak 12 kollégám volt jelen, hogy meghallgassa azokat. Ez a szám most elérte a 18 szédítő magasságát, tehát ennyi parlamenti képviselő hallhatta ezeket a fontos kijelentéseket egy fontos témáról. Érdekes azonban, hogy nem történt utalás – hacsak nem véletlenül elszalasztottam – a Tanács elnökségének körülbelül egy hónappal ezelőtti megjegyzéseire, mivel úgy gondolom, hogy azok is nagyon hasznosak a vita szempontjából, és világossá tették, hogy miközben a barcelonai célkitűzéseket még nem érték el – néhány esetben még nagyon messze vannak tőlük –, számos országnak nincs semmilyen azonnali terve a célkitűzések elérésére és ezt nem tekintik különösebb problémának. Ennek oka, és most idézem, amit a Tanács cseh elnöksége mondott: „Senkinek nem lenne szabad kritizálnia azon országok döntéseit, amelyek nem teljesítették a barcelonai célkitűzéseket és nem szándékoznak a teljesítésükre tett erőfeszítéseiket növelni. Vannak olyan országok, amelyek állampolgárai, történelmi tapasztalataik alapján, nem érdekeltek gyermekeik napközi ellátásba helyezésével”. Úgy gondolom, ez igaz. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy nem kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy támogassuk a napközi ellátást, és hogy a színvonalas ellátást hozzáférhetővé tegyük azok számára, akik használni kívánják. Remélem, hogy biztos úr egyet fog érteni velem abban, hogy azzal összefüggésben, hogy minél több nő számára hozzáférhetővé tegyük a munkaerőpiacot, és hogy segítsük a gyermekgondozás fontos feladatát végző embereket, sok út vezet a mennyországba – nem csupán egy út létezik, amelyre kizárólagosan kell koncentrálnunk. A mennyországot szem előtt tartva fedezzük fel ezeket az utakat, hogy közös céljainkat ténylegesen el tudjuk érni."@hu11,11
"Signor Commissario, la ringrazio per la sua dichiarazione. Giudico davvero incoraggiante il suo intervento, ma ho notato con desolazione che appena dodici colleghi erano presenti in Aula per seguirlo. Questa piccola schiera ha ora raggiunto il vertiginoso numero di diciotto deputati, riuniti qui ad ascoltare una dichiarazione importante su un importante argomento. Mi ha però incuriosito la mancanza di riferimenti – a meno che non mi siano sfuggiti – alle dichiarazioni rilasciate circa un mese fa dalla Presidenza del Consiglio; ritengo infatti che anche quelle osservazioni abbiano recato un prezioso contributo al dibattito, mettendo lucidamente in rilievo che, se da un lato gli obiettivi di Barcellona non erano ancora stati raggiunti (e in qualche caso la strada da fare è ancora assai lunga), dall’altro è evidente che parecchi paesi non ne hanno pianificato l’immediata realizzazione e non credono che ciò rappresenti un problema. Il motivo – cito a questo proposito le parole della Presidenza del Consiglio ceca – è il seguente: “Nessuno deve criticare la decisione di quei paesi che non hanno raggiunto gli obiettivi di Barcellona e non intendono intensificare gli sforzi per raggiungerli. Si tratta di paesi i cui cittadini – sulla base dell’esperienza storica che hanno maturato – non sono interessati ad affidare i propri bambini a strutture di custodia”. Mi sembra giusto. Ciò non significa, naturalmente, che non dobbiamo fare ogni sforzo per incoraggiare la diffusione delle strutture per la custodia dei bambini, e renderle disponibili, ad alti livelli qualitativi, a coloro che vogliono valersene. Mi auguro che lei concordi con me, signor Commissario: per aiutare un maggior numero di donne a entrare nel mercato del lavoro, e aiutare le persone cui spetta l’importante compito dell’assistenza all’infanzia, dobbiamo ricordare che molte sono le strade che conducono al paradiso. Non c’è una sola strada su cui concentrare la nostra esclusiva attenzione; esploriamo quindi ogni via possibile, tenendo sempre ben presente la meta del paradiso, in modo che sia possibile realizzare gli obiettivi che stanno a cuore a tutti noi."@it12
". – Komisijos nary, dėkoju už pareiškimą. Mane labai padrąsino jūsų žodžiai, tačiau buvau labai prislėgtas, kai pastebėjau, kad čia dalyvavo ir pareiškimo klausėsi tik 12 kolegų. Šis skaičius dabar padidėjo iki stulbinančio 18 EP narių, atėjusių išgirsti svarbų pareikšimą svarbia tema, skaičiaus. Vis dėlto man buvo keista, kad nebuvo paminėta – galbūt praleidau – prieš mėnesį ar kiek anksčiau Tarybai pirmininkaujančios valstybės pateiktų komentarų, nes maniau, kad tos pastabos būtų labai naudingos diskusijai, nes jos labai aiškiai nurodė, kad, nors Barselonos tikslai dar nepasiekti – kai kuriais atvejais reikia dar labai daug nuveikti – tačiau yra labai aišku, kad daugelis šalių visiškai neparengė skubių planų šiems tikslams pasiekti ir negalvoja, kad tai problema. Taip yra todėl, kad (cituoju Tarybai pirmininkaujančios Čekijos žodžius): „Niekas neturėtų kritikuoti tų šalių sprendimų, kurioms nepavyko įgyvendinti Barselonos tikslų ir kurios neketina labiau stengtis juos pasiekti. Yra šalių, kurių piliečiai dėl istoriškai susiklosčiusio požiūrio nėra suinteresuoti, kad jų vaikai lankytų priežiūros įstaigas.” Manau, kad tai tiesa. Tai, žinoma, nereiškia, kad mes, kiek įmanydami, neturėtume bandyti skatinti teikti priežiūros paslaugas ir neturėtume sudaryti galimybės jomis naudotis tiems, kurie to nori. Komisijos nary, tikiuosi, kad sutiksite, jog siekiant padėti didesniam skaičiui moterų patekti darbo rinkon ir padėti žmonėms atlikti svarbų vaikų priežiūros vaidmenį iš tikrųjų galima eiti skirtingais keliais ir kad yra ne vienas būdas, į kurį turėtume sutelkti savo dėmesį. Prašau, ištirkime visus kelius, tačiau galvoje turėkime aukščiausią tikslą, kad iš tiesų galėtume įgyvendinti mūsų bendrus siekius."@lt14
"Komisāra kungs, paldies par šo ziņojumu. Mani ļoti iedvesmoja jūsu vārdi, bet nemaz neiedvesmoja tas, ka tikai 12 kolēģu bija ieradušies, lai tos dzirdētu. Tagad viņu skaits ir pieaudzis līdz reibinošam augstumam 18 deputāti, lai dzirdētu svarīgu ziņojumu par svarīgu tematu. Tomēr mani izbrīnīja, ka nebija nekādas atsauces – ja vien es to nepalaidu garām – uz Padomes prezidentūras apmēram pirms mēneša izteiktajiem komentāriem, jo, manuprāt, šīs piezīmes arī bija ļoti lietderīgas debatēm, un tajās bija ļoti skaidri pateikts, ka, lai gan Barselonas mērķi vēl nav īstenoti – dažos gadījumos atrodoties ļoti tālu no to īstenošanas – ir ļoti skaidrs, ka daudzas valstis nebija izstrādājušas nekādus tuvākus plānus to sasniegšanai un neuztvēra to kā īpašu problēmu. Iemesls tam ir šāds, un es citēju to, ko sacīja ES Padomes Čehijas prezidentūra: „Nevienam nevajadzētu kritizēt to valstu lēmumu, kuras nav īstenojušas Barselonas mērķus un negatavojas palielināt savus centienus tos īstenot. Ir valstis, kuru pilsoņi, pamatojoties uz savu vēsturisko pieredzi, nav ieinteresēti nodot savus bērnus dienas aprūpē.” Es domāju, ka tā ir patiesība. Protams, tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu pielikt visas iespējamās pūles, lai veicinātu dienas aprūpes pakalpojumus un nodrošinātu kvalitatīvu dienas aprūpes pakalpojumu pieejamību tiem, kuri vēlas tos izmantot. Es domāju, jūs piekritīsiet, komisāra kungs, ka saistībā ar palīdzēšanu vairāk sievietēm piekļūt darba tirgum un saistībā ar palīdzēšanu cilvēkiem svarīgajā bērnu aprūpes jomā patiešām ir daudz iespējamu ceļu – un ne tikai tas viens un vienīgais ceļš, uz kuru mums būtu jākoncentrējas. Lūdzu, izpētīsim visus ceļus, taču paturēsim prātā paradīzi, lai tie mērķi, kas ir kopīgi mums visiem, patiešām var tikt īstenoti."@lv13
"Commissioner, thank you for your statement. I was very encouraged by your words, but was very discouraged to notice that only 12 colleagues were here to hear it. That has now risen to the dizzy heights of 18 MEPs, to hear what is an important statement on an important subject. I was curious though that there was no reference – unless I missed it – to the Council Presidency comments of a month or so ago, because I thought those remarks were also very helpful to the debate and they made the point very clearly that, whilst the Barcelona objectives had not yet been reached – in some cases by a very long way – it was very clear that a number of countries did not have any immediate plans to reach them and did not see that as a particular problem. The reason for that is, and I quote from what the Czech Council Presidency said: ‘No one should criticise the decision of those countries that fail to fulfil the Barcelona objectives and do not intend to increase efforts for their fulfilment. There are countries whose citizens, based on their historical experience, are not interested in placing their children in day care’. I think that is true. That does not mean, of course, that we should not try as hard as we can to encourage the provision of day care and make quality day care available for those who want to use it. I hope that you will agree, Commissioner, that in the context of helping more women into the labour market, and in the context of helping people with the important role of childcare, that there are indeed many roads to Paradise – and there is not just the one road that we should exclusively concentrate upon. Let us please explore all routes, but let us keep Paradise in mind so that the objectives we all share can indeed be fulfilled."@mt15
"Commissaris, ik dank u voor uw verklaring. Uw woorden hebben mij zeer bemoedigd, maar wat mij zeer heeft ontmoedigd, is het feit dat er slechts twaalf collega’s aanwezig waren om naar u te luisteren. Inmiddels is het aantal aanwezige afgevaardigden dat naar deze belangrijke verklaring over een belangrijk onderwerp luistert, gestegen tot het duizelingwekkende aantal van achttien. Ik vraag me echter af waarom er niet is verwezen naar de opmerkingen van het voorzitterschap van de Raad van ongeveer een maand geleden – tenzij ik iets gemist heb. Ik vind namelijk dat deze opmerkingen iets aan het debat hebben toegevoegd. Daaruit is namelijk duidelijk naar voren gekomen dat de doelstellingen van Barcelona nog niet zijn verwezenlijkt – in sommige gevallen verre van dat – en dat een aantal landen geen onmiddellijke plannen heeft om die doelstellingen te bereiken en dat ook niet als een probleem ziet. Het Tsjechische voorzitterschap van de Raad heeft omschreven wat de oorzaak hiervan is. Ik citeer: “Men hoeft geen kritiek te hebben op het besluit van de landen die niet voldoen aan de doelstellingen van Barcelona en niet van plan zijn de inspanningen hiertoe te verhogen. In sommige landen zijn burgers, op basis van hun historische ervaring, niet geïnteresseerd in voorzieningen voor kinderopvang”. Ik denk dat dit klopt. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet alles moeten proberen om de voorzieningen voor kinderopvang te stimuleren en kwalitatief goede kinderopvang beschikbaar te maken voor degenen die er gebruik van willen maken. Commissaris, ik hoop dat u het met me eens bent dat, als het er om gaat meer vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen en mensen te helpen met de belangrijke taak van kinderopvang, er vele wegen naar Rome leiden – en dat we ons niet tot één weg moeten beperken. Laten we alstublieft alle wegen verkennen, maar laten we de eindbestemming niet uit het oog verliezen, zodat de doelstellingen die wij allen delen, inderdaad worden bereikt."@nl3
"Panie komisarzu! Dziękuję za pańskie oświadczenie. Ucieszyły mnie pańskie słowa, ale zasmucił fakt, że w trakcie, gdy je pan wygłaszał obecnych na sali było zaledwie 12 kolegów. Teraz, by wysłuchać tych jakże ważnych oświadczeń, w debacie bierze już udział zawrotna liczba 18 posłów do Parlamentu. Zaciekawił mnie jednak brak odniesień – chyba że umknęły one mej uwadze - do uwag prezydencji Rady sprzed około miesiąca, ponieważ wydawało mi się, że uwagi te były bardzo pomocne w naszej debacie i wyraźnie pokazały, że chociaż cele barcelońskie nie zostały jeszcze osiągnięte, a w niektórych przypadkach do ich osiągnięcia jest jeszcze bardzo daleko, jasne jest, że wiele krajów nie planuje ich szybkiej realizacji i nie sądzi, aby był to jakiś szczególny problem. Przyczyna tego - i tu cytuję czeską prezydencję Rady – jest następująca: „nikt nie powinien krytykować decyzji krajów, którym nie udało się osiągnąć celów barcelońskich i które nie zamierzają zwiększyć wysiłków, by tego dokonać. Są to kraje, których obywatele, opierając się na doświadczeniu historycznym, nie są zainteresowani umieszczaniem dzieci w dziennych ośrodkach opieki”. Moim zdaniem to prawda. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy starać się wspierać ze wszystkich sił usług opieki dziennej i zapewnić dostęp do wysokiej jakości opieki dziennej wszystkim, którzy chcą z niej korzystać. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, panie komisarzu, że jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do rynku pracy większej liczbie kobiet i pomaganie obywatelom w tak istotnej sprawie, jaką jest opieka nad dziećmi, do wymarzonej sytuacji prowadzi wiele dróg i nie powinniśmy koncentrować się wyłącznie na tej jednej. Zbadajmy je wszystkie, nie tracąc jednak z pola widzenia tej wymarzonej sytuacji, a możliwe stanie się osiągnięcie celów wspólnych nam wszystkim."@pl16
"Muito obrigado pela sua declaração, Senhor Comissário. As suas palavras foram muito estimulantes, mas, por outro lado, fiquei bastante desalentado ao verificar que estavam aqui apenas 12 colegas para as ouvir. O número de presenças aumentou entretanto e, no final, já havia uma multidão de 18 deputados a ouvir a sua importante declaração sobre este importante assunto. Fiquei, porém, intrigado por – tanto quanto me pude aperceber – não ter referido as declarações que foram feitas pela Presidência do Conselho há cerca de um mês e que penso que seria muito útil trazer ao debate, já que vieram tornar muito claro que, além de as metas de Barcelona ainda não terem sido cumpridas – e em alguns casos está-se muito longe disso –, havia que contar com a posição de alguns países que não só não elaboraram nenhum plano para as atingir, como não vêem nisso qualquer problema. A explicação foi dada pela própria Presidência checa do Conselho, que passo a citar: “Ninguém deve criticar a decisão dos países que não atingiram nem tencionam intensificar os seus esforços no sentido de vir a atingir as metas de Barcelona. Há países cujos cidadãos, por motivos que se prendem com a sua experiência histórica, não estão interessados em colocar os seus filhos em creches”. Penso que têm razão. Isso não significa, porém, que não devamos fazer o possível por apoiar a prestação de serviços de acolhimento de crianças e a disponibilização de creches de qualidade a quem as queira utilizar. Espero que concorde, Senhor Comissário, em que, também no que respeita a facilitar a participação das mulheres no mercado de trabalho e a ajudar as pessoas que têm a importante missão de cuidar de crianças, não existe um caminho único para o Paraíso, que por o ser devesse merecer, em exclusivo, a nossa atenção. Todos os caminhos devem ser explorados, contanto que não se perca de vista o desígnio de chegar ao Paraíso, ou seja, de alcançar a plena realização dos objectivos que todos partilhamos."@pt17
"Vă mulţumesc pentru intervenţie, domnule comisar. Cuvintele dumneavoastră m-au încurajat, dar m-a descurajat faptul că numai 12 dintre colegii noştri au fost aici să le asculte. Acum am atins numărul ameţitor de 18 deputaţi europeni pentru a asculta o declaraţie importantă referitoare la un subiect important. Sunt curios totuşi de ce nu s-a făcut referire - dacă nu cumva mi-a scăpat mie - la comentariile preşedinţiei Consiliului de acum aproximativ o lună, pentru că mi se pare că sunt observaţii utile pentru această dezbatere, care au exprimat foarte clar faptul că, în timp ce obiectivele de la Barcelona nu au fost încă atinse - în unele cazuri mai este mult până acolo - o serie de state nu au planuri pe termen scurt pentru atingerea acestor obiective şi nu percep acest lucru ca fiind o problemă. Motivul este următorul, şi citez aici preşedinţia cehă a Consiliului: „Nu ar trebui să criticăm decizia acelor state care nu îndeplinesc obiectivele de la Barcelona şi nu intenţionează să-şi intensifice eforturile în acest sens. Sunt ţări ai căror cetăţeni, pe baza experienţei lor istorice, nu sunt interesaţi să-şi lase copiii în structuri de îngrijire pe timp de zi”. Cred că acest lucru este adevărat. Asta nu înseamnă, bineînţeles, că nu trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a încuraja existenţa centrelor de zi de calitate care să fie la dispoziţia celor care doresc astfel de servicii. Sper că veţi fi de acord, domnule comisar, că în contextul sprijinirii accesului mai multor femei pe piaţa muncii şi în contextul sprijinirii părinţilor în rolul important de îngrijire a copiilor, sunt într-adevăr multe drumuri către atingerea obiectivelor - şi nu trebuie să ne concentrăm exclusiv asupra unei singure posibilităţi. Să explorăm deci toate drumurile posibile, dar să ne concentrăm asupra scopului final, astfel încât obiectivele pe care le împărtăşim cu toţii să poată fi într-adevăr atinse."@ro18
"v Ďakujem za vaše stanovisko, pán komisár. Vaše slová ma veľmi povzbudili, ale som veľmi znechutený faktom, že tu bolo prítomných len 12 kolegov, ktorí si ich vypočuli. Tento počet teraz vzrástol na závratných 18 členov Parlamentu, ktorí si vypočujú dôležité stanovisko k dôležitej téme. Bol som však prekvapený, že nepadla zmienka, ibaže by som ju nezachytil, o pripomienkach predsedníctva Rady spred zhruba mesiaca. Myslím si totiž, že tieto poznámky boli pre diskusiu tiež veľmi užitočné. Veľmi jasne poukázali na to, že kým barcelonské ciele neboli zatiaľ dosiahnuté, v niektorých prípadoch po veľmi dlhej ceste, bolo veľmi zreteľné, že množstvo štátov nemá ani žiadne aktuálne plány na ich dosiahnutie a nepovažujú to za mimoriadny problém. Dôvodom je, a budem citovať z toho, čo povedalo české predsedníctvo Rady: „Nikto by nemal kritizovať rozhodnutie tých krajín, ktoré neuspeli pri plnení barcelonských cieľov a nezamýšľajú zvýšiť úsilie na ich dosiahnutie. Existujú štáty, ktorých občania na základe historickej skúsenosti nemajú záujem o umiestnenie svojich detí do dennej starostlivosti“. Myslím si, že je to pravda. To samozrejme neznamená, že by sme sa nemali snažiť zo všetkých síl podporovať poskytovanie dennej starostlivosti a sprístupniť kvalitnú dennú opateru tým, ktorí ju chcú využiť. Dúfam pán komisár, že budete súhlasiť, že z pohľadu sprístupňovania trhu práce väčšiemu počtu žien a v kontexte pomoci ľuďom pri dôležitej úlohe starostlivosti o deti naozaj existuje viacero ciest do raja a nie iba jediná cesta, na ktorú by sme sa mali výlučne sústrediť. Poďme, prosím, preskúmať všetky cesty, ale nestrácajme z mysle raj, aby sme mohli naše spoločné ciele skutočne naplniť."@sk19
"Komisar, zahvaljujem se vam za izjavo. Vaše besede mi vlivajo upanja, vseeno pa sem razočaran, ker jih je slišalo le 12 prisotnih kolegov. Sedaj se je to število povečalo na vrtoglavo vrednost 18 poslancev MEP, da bi prisluhnili tej pomembni izjavi o tako pomembni zadevi. Sem pa začuden, da se niste v ničemer sklicevali – razen, če tega nisem spregledal – na pripombe predsedstva Sveta pred približno enim mesecem, saj menim, da tudi tiste pripombe zelo pripomorejo k razpravi in zelo jasno izpostavljajo, ker barcelonski cilji še niso bili izpolnjeni – v nekaterih primerih so še zelo daleč od tega –, da številne države članice niso imele nobenega načrta za takojšnje ukrepanje, ki bi ga morale izvesti, in da tega niso dojemale kot poseben problem. Razlog je v tem, navedel bom besede češkega predsedstva Svetu: „Nihče ne sme kritizirati odločitev tistih držav, ki niso izpolnile barcelonskih ciljev in ne nameravajo storiti ničesar, da bi jih izpolnile. Gre za države, katerih državljani, na podlagi njihovih preteklih izkušenj, svojih otrok ne nameravajo dati v dnevno oskrbo.“ Menim, da to drži. To seveda ne pomeni, da ne smemo po najboljših močeh spodbujati zagotavljanja dnevne oskrbe in da bi kakovostna dnevna oskrba bila na voljo tistim, ko jo želijo uporabljati. Verjetno se strinjate, komisar, da v okviru omogočanja vstopa na trg dela večjemu številu žensk in v okviru zagotavljanja pomoči ljudem s pomembno vlogo pri otroškem varstvu res obstajajo številne poti v raj – in ne le ena pot, na katero bi se morali izključno osredotočiti. Raziščimo vse možne poti, vendar pri tem ne pozabimo na raj, tako da bomo lahko dejansko izpolnili skupne cilje."@sl20
"Herr kommissionsledamot! Tack för ert uttalande. Jag blev väldigt uppmuntrad av det ni sa, men nedslagen av det faktum att endast tolv av mina kolleger var närvarande för att lyssna. Antalet har nu stigit till svindlande 18 parlamentsledamöter, som är här för att lyssna på ett viktigt uttalande i ett viktigt ämne. Jag tyckte dock att det var besynnerligt att det inte fanns någon hänvisning – såvida inte jag missade den – till kommentaren från rådets ordförandeskap för ungefär en månad sedan, eftersom jag trodde att även de anmärkningarna bidrog till debatten och gjorde det väldigt klart att, även om Barcelonamålen ännu inte har uppnåtts – och i vissa fall långt därifrån – så har ett antal länder inte några direkta planer på att uppnå dem och ser det inte som något särskilt stort problem. Skälet till detta är, och jag citerar vad det rådets tjeckiska ordförandeskap anförde, att ”ingen bör kritisera beslutet av de länder som inte uppfyller Barcelonamålen och inte ämnar öka insatsen för att uppnå dem. Det finns länder vars invånare på grund av sina historiska erfarenheter inte är intresserade av att placera sina barn på daghem”. Jag tror att det är sant. Det betyder förstås inte att vi inte, så långt det är möjligt, bör försöka främja tillhandahållandet av barndagvård och göra barndagvård av hög kvalitet tillgänglig för dem som vill använda sig av den. Jag hoppas att ni kommer att instämma, herr kommissionsledamot, att det i fråga om att hjälpa fler kvinnor in på arbetsmarknaden, och i fråga om att hjälpa människor med den viktiga barnomsorgsrollen, verkligen finns många vägar till frälsning – och att det inte bara finns en väg som vi uteslutande ska inrikta oss på. Låt oss utforska alla vägar, men samtidigt hålla frälsningen i minnet så att våra gemensamma mål verkligen kan uppnås."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Philip Bushill-Matthews,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"im Namen der PPE-DE-Fraktion. "9
"εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE Group."10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph