Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-10-Speech-2-449"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090310.35.2-449"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− The question which was asked is very important, and I would like to underline that the Commission strongly rejects the racism, xenophobia and any type of hate speech the honourable Member refers to. The Commission also shares the concerns raised, and is aware that certain content available on the Internet can have a very negative impact. The Commission fights racism, xenophobia and anti-Semitism in all media platforms, and not just the Internet, as far as possible, under the powers conferred by the Treaties. On this basis, the Commission has taken a number of initiatives – legislative and non-legislative – which seek to prevent discrimination as well as racist, xenophobic and anti-Semitic speeches. Firstly, there is the Audiovisual Media Services Directive, which extends minimum standards for content to all audiovisual and media services, and that includes on-demand offers on the Internet. This includes: ‘prohibition of incitement to hatred based on race, sex, religion or nationality’. Furthermore, the Commission had adopted policies that aim at reducing racist content online. I would just underline here the recommendation on the protection of minors and human dignity and on the right of reply, which calls for action against discrimination in all media. The recently adopted Council framework decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law sets out a common EU approach to racism and xenophobia. The framework decision aims at criminalising international conduct, such as incitement to violence or hate towards a group of people or against a person belonging to a group defined on the basis of race, colour, descent, religion, belief, or national or ethnic origin. Incitement to violence or hatred would also be punishable if committed by public dissemination and distribution of tracts, pictures and other materials. The Member States have an obligation to comply with those provisions by 28 November 2010. Apart from this legal approach, the Commission is promoting a set of measures for the safer use of the Internet. I think Parliament well knows the Safer Internet Plus Programme, with a budget of EUR 55 million for the period 2009-2013, which co-funds projects with the following objectives: increased public awareness, provision of a network of contact points for reporting illegal and harmful content and conduct, in particular, on child sexual abuse material, grooming and cyber-bullying, fostering of self-regulatory initiatives in this field and involving children in creating a safer online environment, establishing a knowledge base of the new trends in the use of online technologies and their consequences for children’s lives. The Commission furthermore strives to promote a responsible use of media and the Internet. In its communication on media literacy of December 2007, the Commission calls on Member States to commit to more effectively promoting media literacy and research in this field. This year, it will present a recommendation on media literacy. It is also worth noting that our neighbour, the Council of Europe, has developed a series of international legally binding and non-binding instruments on these issues, which all show that cyberspace is not a lawless area and that Member States are bound to protect individual rights and freedoms through their national laws the Cybercrime Convention and its additional Protocol 3."@en4
lpv:translated text
"− Položená otázka je velmi závažná a ráda bych zdůraznila, že Komise důrazně odmítá rasismus, xenofobii a jakékoliv projevy nenávisti, o nichž se zmínil pan poslanec. Komise rovněž sdílí vzniklé obavy a je si vědoma, že určitý internetový obsah může mít velmi negativní dopad. Komise bojuje proti rasismu, xenofobii a antisemitismu ve všech sdělovacích prostředcích, pokud je to možné podle pravomocí přidělených Smlouvami. Na tomto základě přijala Komise několik iniciativ – legislativních i nelegislativních –, jejichž cílem je bránit diskriminaci a projevům rasismu, xenofobie a antisemitismu. Zaprvé existuje směrnice o audiovizuální službě, která rozšiřuje minimální normy pro obsah všech audiovizuálních a mediálních služeb a která zahrnuje internetový obsah na vyžádání. Sem patří: „zákaz podněcování násilí z důvodu rasy, pohlaví, náboženství nebo národnosti“. Kromě toho Komise přijala politiky zaměřené na omezení rasistického on-line obsahu. Ráda bych ještě zdůraznila doporučení o ochraně nezletilých a lidské důstojnosti a o právu na odpověď, které žádá provedení opatření proti diskriminaci ve všech sdělovacích prostředcích. Nedávno přijaté rámcové rozhodnutí Rady o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva stanoví společný přístup EU k rasismu a xenofobii. Cílem rámcového rozhodnutí je kriminalizace mezinárodního jednání, například podněcování nenávisti vůči skupině obyvatel nebo osobám náležejícím ke skupině určené na základě rasy, barvy pleti, původu, náboženství, přesvědčení nebo národnostního či etnického původu. Podněcování k násilí nebo nenávisti by mělo být rovněž trestné, je-li spácháno veřejným šířením a distribucí článků, obrázků a jiných materiálů. Členské státy mají povinnost splňovat tato ustanovení do 28. listopadu 2010. A kromě tohoto právního přístupu podporuje Komise soubor opatření pro bezpečnější používání internetu. Domnívám se, že Parlament velmi dobře ví o programu Bezpečnější internet plus, jehož rozpočet na období 2009–2013 čítá 55 milionů EUR a který spolufinancuje projekty s těmito cíli: zvýšení veřejného povědomí, vytvoření internetových kontaktních míst pro hlášení škodlivého obsahu a jednání, zejména materiálů s pohlavním zneužíváním dětí, podvodů za účelem pohlavního zneužívání a počítačové šikany, podpora samoregulačních opatření v této oblasti a zapojení dětí do vytváření bezpečnějšího on-line prostředí, vytvoření znalostní základny pro nové trendy v použití počítačových technologií a jejich dopadu na životy dětí. Komise dále podporuje odpovědné využívání sdělovacích prostředků a internetu. Ve svém sdělení o mediální gramotnosti z prosince 2007 Komise vyzývá členské státy k tomu, aby se zavázaly k efektivnější podpoře mediální gramotnosti a výzkumu v této oblasti. Letos předloží doporučení o mediální gramotnosti. Rovněž je cenné poznamenat, že náš soused, Rada Evropy, vytvořila k této problematice řadu mezinárodně závazných i nezávazných nástrojů, které všechny ukazují, že kyberprostor není bezprávným prostorem a že mají členské státy povinnost chránit individuální práva a svobody prostřednictvím svých právních předpisů, mimo jiné Úmluvu o kyberkriminalitě a její dodatkový protokol č. 3."@cs1
"Hr. formand! Dette spørgsmål er meget vigtigt, og jeg vil gerne understrege, at Kommissionen er kraftigt imod den racisme, det fremmedhad og andre former for hadefulde udtalelser, som spørgeren henviser til. Kommissionen deler desuden hans bekymringer og er opmærksom på, at bestemt indhold på internettet kan have en meget negativ virkning. Kommissionen bekæmper racisme, fremmedhad og antisemitisme i alle typer medier, ikke kun på internettet, i videst muligt omfang inden for dens traktatfæstede beføjelser. På dette grundlag har Kommissionen taget en række initiativer – lovgivningsmæssige som ikkelovgivningsmæssige – der er rettet mod at forhindre forskelsbehandling og racistiske, fremmedhadske og antisemitiske udtalelser. For det første er der direktivet om audiovisuelle medietjenester, som udvider mindstekravene til indhold til alle audiovisuelle medietjenester, herunder selvvalgstjenester på internettet. Der er bl.a. tale om et forbud mod tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion eller nationalitet. Derudover har Kommissionen vedtaget politikker, der skal reducere omfanget af racistisk indhold på internettet. Jeg vil i den forbindelse kort fremhæve henstillingen om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten, som kræver, at der sættes ind over for forskelsbehandling i alle medier. Rådets nyligt vedtagne rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen indeholder en fælles EU-strategi mod racisme og fremmedhad. Rammeafgørelsen sigter mod at gøre forsætlig adfærd som tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, herkomst, religion, tro eller national eller etnisk oprindelse, strafbart. Tilskyndelse til vold eller had vil også være strafbart, hvis handlingen begås gennem offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale. Medlemsstaterne har pligt til at efterkomme bestemmelserne senest den 28. november 2010. Bortset fra denne retlige tilgang er Kommissionen i gang med at fremme et sæt foranstaltninger, der skal gøre brugen af internettet mere sikker. Jeg tror, at Parlamentet er fuldt bekendt med Safer Internet plus-programmet, der har et budget på 55 mio. euro i perioden 2009-2013, og som yder medfinansiering til projekter med følgende formål: at øge den offentlige bevidsthed, oprette et netværk af kontaktpunkter med henblik på anmeldelse af ulovligt og skadeligt indhold og ulovlig og skadevoldende adfærd, særligt indhold med seksuelt misbrug af børn, grooming og cybermobning, fremme selvreguleringstiltag på området og inddrage børn i indsatsen for at skabe en sikrere onlineverden og opbygge en videnbase over nye tendenser inden for brug af onlineteknologier og deres indflydelse på børns liv. Kommissionen bestræber sig endvidere på at fremme en ansvarlig brug af medier og internettet. I sin meddelelse fra december 2007 om mediekendskab opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at øge indsatsen for at fremme mediekendskabet og forskning på området. Senere på året forelægger den en henstilling om mediekendskab. Det er også værd at bemærke, at Europarådet har udviklet en række bindende og ikkebindende internationale instrumenter på området, som alle viser, at cyberspace ikke er et lovløst område, og at medlemsstaterne har pligt til at beskytte individuelle rettigheder og frihedsrettigheder gennem deres nationale love og bl.a. konvention om cyberkriminalitet og dens tillægsprotokol III."@da2
"− Die gestellte Frage ist sehr wichtig, und ich möchte betonen, dass die Kommission den Rassismus, den Fremdenhass und jegliche Art der Volksverhetzung, auf die sich der Herr Abgeordnete bezieht, völlig ablehnt. Darüber hinaus teilt die Kommission die erwähnten Bedenken und ist sich bewusst, dass gewisse im Internet verfügbare Inhalte eine äußerst negative Auswirkung haben können. Die Kommission geht auf allen Medienplattformen und nicht nur im Internet im Rahmen der durch die Verträge übertragenen Befugnisse gegen Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus vor. Auf dieser Grundlage hat die Kommission einige Initiativen sowohl rechtlicher als auch nicht rechtlicher Natur ergriffen, durch die Diskriminierung, Rassismus, Fremdenhass und antisemitische Reden verhindert werden sollen. Zuerst haben wir da die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienstleistungen, durch die für alle audiovisuellen und medialen Dienstleistungen inhaltliche Mindeststandards eingeführt werden, und dies gilt auch für nachfragebedingte Angebote über das Internet. Hierzu zählt unter anderem das „Verbot der Anstiftung zu Hass basierend auf Rasse, Geschlecht, Religion oder Nationalität“. Zudem hat die Kommission rechtliche Schritte ergriffen, durch die etwas gegen rassistischen Inhalt im Internet unternommen werden soll. Ich möchte an dieser Stelle lediglich auf die Empfehlung hinweisen, die für den Schutz von Minderjährigen und der menschlichen Würde sowie für das Recht auf Gegendarstellung abgegeben worden ist und bei der es darum geht, dass in allen Medien Maßnahmen gegen Diskriminierung ergriffen werden sollten. Aus dem kürzlich vom Rat gefassten Rahmenbeschluss über die Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrücke von Rassismus und Fremdenhass durch das Strafrecht geht ein gemeinsamer EU-Ansatz für diese Bereiche hervor. Der Rahmenbeschluss zielt darauf ab, absichtliches Verhalten wie die Anstiftung zu Gewalt oder Hass im Hinblick auf eine Gruppe von Personen oder eine Person, die einer solchen Gruppe angehört, die durch Rasse, Hautfarbe, Abstammung, Religion, Meinung oder nationaler bzw. ethnischer Herkunft definiert wird, zu kriminalisieren. Anstiftung zu Gewalt oder Hass wäre auch dann strafbar, wenn sie durch die öffentliche Verbreitung und Verteilung von Flugblättern, Bildern und anderem Material erfolgt. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass diese Vorschriften spätestens bis zum 28. November 2010 eingehalten werden. Abgesehen von diesem rechtlichen Ansatz setzt sich die Kommission für eine Maßnahmenpalette ein, durch die die Nutzung des Internets sicherer werden soll. Ich denke, dass das Parlament mit dem Programm „Safer Internet Plus“ im Detail vertraut ist, für das für den Zeitraum 2009 bis 2013 ein Budget von 55 Millionen Euro veranschlagt wurde und durch das Projekte mitfinanziert werden, bei denen folgende Ziele verfolgt werden: stärkeres Sensibilisieren der Öffentlichkeit; Bereitstellen eines Kontaktnetzes zum Melden rechtswidrigen und schädlichen Inhalts und Verhaltens, insbesondere im Hinblick auf Material über Kindesmissbrauch, Kontaktaufnahme zu Missbrauchszwecken und Cybermobbing; Fördern von selbstregulierenden Initiativen in diesem Bereich und das Einbinden von Kindern, wenn es darum geht, das Internet sicherer zu gestalten, sowie das Erstellen einer Wissensbasis über neue Tendenzen bei der Nutzung von Online-Technologien und deren Folgen auf das Leben von Kindern. Die Kommission bemüht sich zudem darum, die verantwortungsvolle Nutzung von Medien und des Internets zu fördern. In ihrer im Dezember 2007 veröffentlichten Mitteilung über Medienkompetenz forderte die Kommission die Mitgliedstaaten auf, sich wirksamer für Medienkompetenz und für Forschung auf diesem Gebiet einzusetzen. Dieses Jahr wird sie eine Empfehlung in Sachen Medienkompetenz abgeben. Es sollte auch erwähnt werden, dass unser Nachbar – der Europarat – für diese Themen eine Reihe von Instrumenten entwickelt hat, von denen ein Teil international rechtlich bindend ist. Aus diesen Instrumenten geht hervor, dass es sich beim Internet nicht um einen rechtsfreien Raum handelt und dass die Mitgliedstaaten die Rechte und Freiheiten Einzelner durch die im jeweiligen Land gültigen Gesetze schützen müssen, unter anderem durch das Übereinkommen über Computerkriminalität und sein Zusatzprotokoll 3."@de9
"− Η ερώτηση που υποβλήθηκε είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή αντιτίθεται με σθένος στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και οποιασδήποτε μορφής λεκτική μισαλληλία, φαινόμενα στα οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής. Ο Επιτροπή, επίσης, συμμερίζεται τις ανησυχίες σας και γνωρίζει ότι το περιεχόμενο ορισμένων ιστοσελίδων μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες. Η Επιτροπή καταπολεμά τις φυλετικές διακρίσεις, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό σε όλα είδη των ΜΜΕ, και όχι μόνο στο διαδίκτυο, καταβάλλοντας τις περισσότερες δυνατές προσπάθειες με τις εξουσίες που της εκχωρούν οι Συνθήκες. Με βάση τις εξουσίες αυτές, η Επιτροπή έλαβε ορισμένες νομοθετικές και μη πρωτοβουλίες, οι οποίες επιδιώκουν να αποτρέψουν τις διακρίσεις και κάθε έκφραση ρατσιστικών, ξενοφοβικών και αντισημιτικών θέσεων. Αρχικά, υπάρχει η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, που επεκτείνει τα ελάχιστα πρότυπα για το περιεχόμενο όλων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και περιλαμβάνει τις προσφορές κατ’ αίτηση στο διαδίκτυο. Εδώ περιλαμβάνονται: «η απαγόρευση προτροπής σε μίσος με βάση τη φυλετική καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία ή την εθνικότητα». Επιπλέον, η Επιτροπή είχε θεσπίσει πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση του ρατσιστικού περιεχομένου των ιστοχώρων. Θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό την ύπαρξη σύστασης για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα ανταπάντησης, που ζητεί την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων σε όλα τα ΜΜΕ. Η προσφάτως εγκριθείσα απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου καταρτίζει μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Η απόφαση-πλαίσιο στοχεύει στην ποινικοποίηση διεθνείς συμπεριφορές, όπως η προτροπή προς τη βία ή το μίσος προς μία ομάδα ανθρώπων ή κατά ενός προσώπου που ανήκει σε μια ομάδα που προσδιορίζεται με βάση τη φυλετική καταγωγή, το χρώμα, την καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις και την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. Η προτροπή σε βία ή μίσος μπορεί να θεωρηθεί, επίσης, αξιόποινη πράξη εάν διαπραχθεί μέσω δημόσιας διάδοσης ή διανομής προπαγανδιστικών φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτές μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2010. Εκτός από αυτή τη νομική προσέγγιση, η Επιτροπή προωθεί μια δέσμη μέτρων για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο γνωρίζει καλά το πρόγραμμα Safer Internet Plus με προϋπολογισμό ύψους 55 εκατομμύριων ευρώ για την περίοδο 2009-2013, το οποίο συγχρηματοδοτεί προγράμματα με τους ακόλουθους στόχους: αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού, παροχή δικτύου σημείων επαφής για την καταγγελία παράνομων και επιζήμιων υλικών και συμπεριφορών, ιδιαίτερα σε σχέση με το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τη διαδικτυακή παρενόχληση, την παγίωση των αυτορρυθμιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό και τη συμμετοχή των παιδιών στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος, δημιουργώντας έτσι ένα γνωστικό υπόβαθρο για τις νέες τάσεις στη χρήση των επιγραμμικών τεχνολογιών και του αντικτύπου τους στη ζωή των παιδιών. Επιπλέον, η Επιτροπή αγωνίζεται για να προάγει την υπεύθυνη χρήση των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου. Στην ανακοίνωσή της για την παιδεία στα μέσα που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για την πιο αποτελεσματική χρήση της παιδείας στα μέσα και την έρευνα σε αυτόν τον τομέα, ενώ φέτος θα δημοσιεύσει και σχετική σύσταση. Αξίζει, επίσης, να παρατηρήσουμε ότι ο γείτονάς μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει δημιουργήσει μια σειρά διεθνών μηχανισμών, νομικά δεσμευτικών και μη, για τα θέματα αυτά, το σύνολο των οποίων αποδεικνύει ότι ο κυβερνοχώρος δεν είναι ένας άνομος χώρος και ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες μέσω των εθνικών νομοθεσιών, μεταξύ άλλων της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και του επιπρόσθετου Πρωτοκόλλου 3."@el10
"− La pregunta planteada es sumamente importante, y quisiera señalar que la Comisión rechaza con firmeza el racismo, la xenofobia y todos los tipos de incitación al odio a que hace referencia el señor diputado. La Comisión comparte asimismo las inquietudes planteadas, y es consciente de que ciertos contenidos disponibles en Internet pueden tener un impacto muy negativo. La Comisión lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en todas las plataformas de medios, y no únicamente Internet, en la medida de lo posible y bajo los poderes que le confieren los Tratados. Sobre esta base, la Comisión ha emprendido una serie de iniciativas (legislativas y no legislativas) con las que impedir la discriminación así como también la incitación al odio, la xenofobia y el antisemitismo. En primer lugar, está la Directiva de los medios audiovisuales, que amplía los estándares mínimos para los contenidos de todos los servicios audiovisuales y de medios, y que incluye las ofertas bajo demanda en Internet. Aquí se incluye «la prohibición de incitar al odio por causa de la raza, el sexo, la religión o la nacionalidad». Es más, la Comisión ha adoptado políticas con el objetivo de reducir los contenidos racistas en línea. Quisiera destacar aquí la recomendación de proteger a los menores y la dignidad humana y el derecho de réplica, que exige actuar contra la discriminación en todos los medios. La decisión marco del Consejo referente a la lucha contra ciertas formas y expresiones de racismo, que se adoptó hace poco, establece una posición común por parte de la UE ante el racismo y la xenofobia. La decisión marco tiene por objeto la criminalización de conductas internacionales, tales como la incitación a la violencia o al odio contra un grupo de personas o contra una persona perteneciente a un grupo definido en función de la raza, el color, la filiación, la religión, las creencias o el origen étnico o nacional. La incitación a la violencia o al odio se debería castigar también cuando con este fin se difundan o distribuyan públicamente panfletos, imágenes u otros materiales. Los Estados miembros tienen la obligación de cumplir dichas disposiciones para el 28 de noviembre de 2010. Al margen de esta estrategia legal, la Comisión está promoviendo una serie de medidas para que se pueda utilizar Internet de forma más segura. Creo que el Parlamento conoce bien el programa para un Internet más seguro, que cuenta con un presupuesto de 55 millones de euros para el periodo 2009-2013 y que cofinancia proyectos con los siguientes objetivos: estimulación de la conciencia pública, puesta a disposición de los ciudadanos de una red de puntos de contacto en los que puedan informar de conductas y contenidos dañinos e ilegales, en especial, materiales que contengan abusos sexuales a menores, corrupción de menores y acoso cibernético, promoción de iniciativas autorregulatorias en este campo e implicación de los menores en la creación de un entorno cibernético más seguro, creación de una base de conocimiento de las nuevas tendencias en el uso de las tecnologías cibernéticas y sus consecuencias en la vida de los niños. Además, la Comisión está tratando de promover la utilización responsable de los medios e Internet. En su comunicación acerca de la alfabetización audiovisual en diciembre de 2007, la Comisión apela a los Estados miembros para que se comprometan a promoverla con mayor efectividad, así como también la investigación en este campo. Este año presentará una recomendación sobre alfabetización audiovisual. Conviene asimismo recordar que nuestro vecino, el Consejo Europeo, ha desarrollado una serie de instrumentos legalmente vinculantes y no vinculantes para estos asuntos. Todos ellos ponen de manifiesto que el ciberespacio no es una región sin ley y que los Estados miembros tienen la obligación de proteger los derechos y libertades de los individuos por medio de sus leyes nacionales, entre ellas, el Convenio sobre delincuencia cibernética y el protocolo 3 complementario de éste."@es21
"− Esitatud küsimus on väga oluline ning soovin toonitada, et komisjon on tungivalt vastu rassismile, ksenofoobiale ja igasugusele vaenu õhutamisele, millele lugupeetud liige viitab. Komisjon jagab samuti tõstatatud muresid ning on teadlik, et teatav Internetist kättesaadav materjal võib olla väga negatiivse mõjuga. Komisjon võitleb rassismi, ksenofoobia ja antisemitismiga kõikidel meediaplatvormidel, mitte ainult Internetis, niivõrd palju, kui on asutamislepingutega antud volitustest lähtuvalt võimalik. Antud alusel on teinud komisjon mitmeid algatusi – seadusandlikke ja mitte-seadusandlikke, mis taotlevad diskrimineerimise ning lisaks ka rassistlike, ksenofoobsete ja antisemitistlike kõnede takistamist. Esiteks on olemas audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv, mis laiendab infosisu miinimumnõuded kõikidele audiovisuaalsetele ja meediateenustele ning hõlmab Internetis tellimusel pakutavat. Siia sisse käib „rassilise, soolise, usulise ja rahvusliku vaenu õhutamise keeld“. Lisaks oli komisjon võtnud vastu poliitikaid, mille eesmärgiks on vähendada veebis rassistliku infosisu. Toonitaksin siinkohal alaealiste ja inimväärikuse kaitset ning vastulause esitamise õigust käsitlevat soovitust, mis nõuab diskrimineerimisvastaseid meetmeid kõikides massiteabevahendites. Hiljuti vastuvõetud nõukogu raamotsus, mis käsitleb rassismi ja ksenofoobia vormide vastu võitlemist kriminaalõiguse abil, kirjeldab üksikasjalikult ühist ELi lähenemist rassismile ja ksenofoobiale. Raamotsuse eesmärk on kriminaliseerida rahvusvahelist teguviisi, nagu näiteks vägivalla või vihkamise õhutamine inimeste rühma vastu või rassi, nahavärvi, põlvnemise, usu, veendumuse või riigilise või rahvusliku päritolu alusel määratletud rühma kuuluva inimese vastu. Vägivalla või vihkamise õhutamine oleks karistatav ka siis, kui see on toime pandud propagandalehtede, piltide ja muude materjalide avaliku levitamise kaudu. Liikmesriikidel on kohus neid sätteid täita 2010. aasta 28. novembriks. Antud juriidilisest lähenemisest eraldi propageerib komisjoni meetmete kogumit Interneti ohutumaks kasutamiseks. Arvan, et parlament teab hästi turvalisema Interneti tegevuskava, eelarvega 55 miljonit eurot perioodiks 2009-2013, mis kaasrahastab järgmisi eesmärke: suurem üldsuse teadlikkus, ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu ning toimimisviisist teatamise kontaktipunktide võrgustiku tagamine, iseäranis laste seksuaalse kuritarvituse, meelitamise ja küberkiusamise osas, käesolevas valdkonnas eneseregulatsiooni algatuste soodustamine ning laste kaasamine ohutuma veebikeskkonna loomisel, teadmistebaasi rajamine veebitehnoloogiate kasutamise uute trendidest ja nende tagajärgedest laste eludele. Lisaks taotleb komisjon massiteabevahendite ja Interneti vastutustundliku kasutamise propageerimist. Oma 2007. aasta detsembrikuu teatises meediapädevuse kohta kutsub komisjon liikmesriike üles pühenduma antud valdkonnas tulemuslikumalt meediapädevusele ja teadustööle. Käesoleval aastal esitab ta oma soovituse meediapädevuse kohta. Samuti väärib märkimist, et meie naaber, Euroopa Ülemkogu, on töötanud välja mitu rahvusvaheliselt juriidiliselt täitmiseks kohustuslikku ja mittekohustuslikku dokumenti nendes küsimustes, mis kõik näitavad, et küberruum pole seadustelage valdkond ning et liikmesriigid on kohustatud kaitsma üksikisiku õigusi ja vabadusi oma riiklike seaduste, muuhulgas küberkuritegevuse konventsiooni ning selle täiendava protokolli 3 kaudu."@et5
". − Esitetty kysymys on hyvin tärkeä, ja haluan korostaa, että komissio vastustaa voimakkaasti rasismia, muukalaisvihaa ja mitä tahansa muunlaista vihamielistä puhetta, johon parlamentin jäsen viittaa. Komissio yhtyy myös esitettyihin huolenaiheisiin, ja se on tietoinen internetissä esitetystä tietynlaisesta sisällöstä, jolla voi olla hyvin kielteisiä vaikutuksia. Komissio taistelee rasismia, muukalaisvihaa ja juutalaisvastaisuutta vastaan kaikilla viestintäkanavilla eikä pelkästään internetissä niin paljon kuin mahdollista perustamissopimusten antamien valtuuksien rajoissa. Tämän pohjalta komissio on tehnyt lukuisia sekä lainsäädännöllisiä että muita kuin lainsäädännöllisiä aloitteita, joilla pyritään ehkäisemään syrjintää sekä rasistisia, muukalaisvihamielisiä ja juutalaisvastaisia puheita. Ensinnäkin olemme hyväksyneet audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin, jossa esitetään vähimmäisvaatimukset kaikkien audiovisuaalisten ja mediapalvelujen sisällölle, ja niihin sisältyvät internetissä tilauspohjalta toimivat palveluntarjoajat. Tähän sisältyvät seuraavat asiat: "rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen perustuvan vihan yllyttämisen kieltäminen". Tämän lisäksi komissio on toteuttanut toimia, joiden tarkoituksena on vähentää verkossa olevaa rasistista sisältöä. Haluan tässä yhteydessä muistuttaa alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen annetusta suosituksesta, jossa vedotaan syrjinnän vastaiseen toimintaan kaikissa viestintäympäristöissä. Hiljattain hyväksytty neuvoston puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin luodaan Euroopan unionille yhteinen rasismia ja muukalaisvihaa koskeva lähestymistapa. Puitepäätöksen tavoitteena on tehdä rangaistavaksi tarkoituksellinen toiminta, kuten yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, syntyperän, uskonnon, vakaumuksen taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määriteltyyn ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan säädettäisiin myös rangaistavaksi, jos teko suoritetaan levittämällä tai jakamalla julkisesti kirjoituksia, kuvia tai muuta aineistoa. Jäsenvaltioilla on velvollisuus alkaa noudattaa näitä säännöksiä 28. marraskuuta 2010 mennessä. Lainsäädännöllisen lähestymistavan lisäksi komissio on esittänyt joukon toimia entistä turvallisemman internetin käytön edistämiseksi. Uskon, että parlamentti tuntee hyvin internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan ohjelman (Safer Internet Plus), jolle on varattu 55 miljoonan euron suuruiset määrärahat vuosiksi 2009–2013. Ohjelmalla yhteisrahoitetaan hankkeita, joilla on seuraavat tavoitteet: yleisen tietoisuuden edistäminen, yhteyspisteiden verkoston luominen laittomasta ja vahingollisesta sisällöstä, erityisesti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, verkkoviettelystä ja verkkohäiriköinnistä ilmoittamiseksi; itsesääntelyä koskevien aloitteiden edistäminen tällä alalla ja lapsille tarjottava mahdollisuus osallistua turvallisemman verkkoympäristön luomiseen; sellaisen tietopohjan luominen, joka koskee verkkotekniikoiden käyttöön liittyviä uusia suuntauksia ja niiden seurauksia lasten elämään. Komissio pyrkii lisäksi edistämään viestintävälineiden ja internetin entistä vastuullisempaa käyttöä. Joulukuussa 2007 esittämässään medialukutaitoa koskevassa tiedonannossa komissio vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne sitoutuisivat entistä tehokkaammin edistämään medialukutaitoa ja tämän alan tutkimusta. Tänä vuonna se aikoo esittää suosituksen medialukutaidosta. Lisäksi on syytä panna merkille, että naapurimme, Euroopan neuvosto, on kehittänyt joukon näitä asioita koskevia kansainvälisiä laillisesti sitovia ja ei-sitovia välineitä, jotka kaikki osoittavat, että kyberavaruus ei ole alue, jota lait eivät koske, ja että jäsenvaltioiden on väistämättä suojeltava yksilöiden oikeuksia ja vapauksia kansallisten lakien, toisin sanoen tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan 3, nojalla."@fi7
". − La question posée est très importante et je voudrais souligner que la Commission rejette fermement le racisme, la xénophobie et tout type de discours haineux auquel l’honorable député se réfère. La Commission partage également les inquiétudes soulevées et est consciente que certains contenus disponibles sur l’internet peuvent avoir des répercussions extrêmement négatives. La Commission lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme non seulement sur l’internet, mais aussi sur toutes les plateformes médiatiques, dans la mesure du possible et conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les Traités. En partant de ce principe, la Commission a pris un certain nombre d’initiatives législatives ou non destinées à empêcher la discrimination, ainsi que les propos racistes, xénophobes et antisémites. Tout d’abord, il existe la directive »Services de médias audiovisuels», qui étend les normes minimales relatives au contenu à tous les services médiatiques et audiovisuels, et qui couvre les offres à la demande sur l’internet. Elle arrête la «prohibition de l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité». En outre, la Commission a adopté des politiques visant à réduire les contenus racistes en ligne. À ce sujet, je tiens seulement souligner l’existence de la recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse, qui invite à agir contre la discrimination dans tous les médias. La décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal récemment adoptée établit une approche commune européenne du racisme et de la xénophobie. Elle vise à criminaliser les comportements internationaux tels que l’incitation à la violence ou à la haine à l’encontre d’un groupe d’individus ou d’un membre d’un groupe fondée sur la race, la couleur de peau, l’ascendance, la religion, les croyances, ou encore l’origine nationale ou ethnique. L’incitation à la violence ou à la haine serait également punissable si elle était commise au moyen de la diffusion et de la distribution publique de tracts, images et autres matériaux. Les États membres sont tenus de se conformer à ces dispositions avant le 28 novembre 2010. En dehors de cette approche juridique, la Commission défend un ensemble de mesures en faveur de l’utilisation sûre de l’internet. Je pense que le Parlement connaît bien le nouveau programme pour un internet plus sûr, doté d’un budget de 55 millions d’euros pour la période 2009-2013, qui cofinance des projets dont les objectifs sont les suivants: accroître la sensibilité du public, fournir un réseau de points de contact pour signaler les contenus et comportements illicites et nuisibles, notamment des matériaux pédopornographiques, de la sollicitation en ligne à des fins sexuelles (pratique dite du «grooming») et du harcèlement en ligne, promouvoir les initiatives d’autoréglementation dans ce domaine, mettre en place une base de connaissances relatives aux nouvelles tendances de l’utilisation des technologies en ligne et aux conséquences de celles-ci sur la vie des enfants. Par ailleurs, la Commission s’atèle à promouvoir une utilisation responsable des médias et de l’internet. Dans sa communication sur l’éducation aux médias de décembre 2007, la Commission invite les États membres à s’engager à soutenir l’éducation aux médias et la recherche dans ce domaine de manière plus efficace. Cette année, elle présentera une recommandation sur l’éducation aux médias. Il convient également de mentionner que notre voisin, le Conseil de l’Europe, a élaboré une série d’instruments internationaux pour ces questions, juridiquement contraignants ou non, qui montrent tous que le cyberespace n’est pas une zone de non-droit et que les États membres sont enclins à protéger les droits et les libertés des individus au moyen du droit national, entre autres grâce à la convention sur la cybercriminalité et à son troisième protocole additionnel."@fr8
"− Nagyon fontos a feltett kérdés, és szeretném hangsúlyozni, hogy a Bizottság határozottan ellenzi a rasszista-, idegengyűlölő- vagy bármilyen gyűlöletbeszédet, amelyre a képviselő úr utal. A Bizottság is osztja a felvetett aggodalmakat, és tudatában van annak, hogy az interneten elérhető bizonyos tartalmak nagyon káros hatást fejthetnek ki. A Bizottság a média minden fórumán felveszi a küzdelmet a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus ellen, nem csak az interneten, amennyire lehetséges, a Szerződések biztosította jogok értelmében. Erről az alapról kiindulva a Bizottság számos – jogalkotási és nem jogalkotási – kezdeményezést tett, amelyek próbálják megakadályozni a diszkriminációt, valamint a rasszista-, idegengyűlölő- vagy bármilyen gyűlöletbeszédet. Először is ott van az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv, amely a tartalomra vonatkozó minimális követelményeket az összes audiovizuális- és médiaszolgáltatásra kiterjeszti, ideértve az interneten a lekérhető ajánlatokat is. Ide tartozik a „faji, nemi, vallási vagy nemzeti alapú bármilyen gyűlöletre uszítás” tilalma. Továbbá a Bizottság olyan politikákat is elfogadott, amelyek az online rasszista tartalmak csökkentését célozzák meg. És csak itt szeretném kiemelni a kiskorúak védelméről, illetve a válaszadás jogáról szóló ajánlást, amely minden médiára kiterjedően a megkülönböztetés elleni lépésekre hív fel. A közelmúltban elfogadott, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló tanácsi kerethatározat a rasszizmus és az idegengyűlölet tekintetében közös uniós megközelítést jelöl ki. A kerethatározat célja, hogy büntesse az olyan szándékos cselekményeket, mint az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szemben. Az erőszakra vagy gyűlöletre uszítás büntetendő lenne, ha röpiratok, képek vagy egyéb anyagok nyilvános terjesztése vagy forgalmazása útján történik. A tagállamok ezeknek a rendelkezéseknek kötelesek 2010. november 28-ig eleget tenni. Ezen a jogi megközelítésen kívül a Bizottság a biztonságosabb internethasználat érdekében egy sor intézkedést mozdít elő. Úgy gondolom, a Parlament jól ismeri a Biztonságosabb internet plusz programot, a 2009–2013 közötti időszakra szánt 55 millió eurós költségvetéssel, amely a következő célú projektek társfinanszírozásában vesz részt: a társadalmi tudatosság növelése, az illegális és káros tartalmak és cselekmények bejelentésére használható információs pontok hálózatának kialakítása, különösen a gyermekkel való szexuális visszaélésről, a szexuális visszaélés előkészületéről (a groomingról) és az internetes zaklatásról, ezen a téren önszabályozási kezdeményezések előmozdítása és a gyerekek bevonása a biztonságosabb online környezet kialakításába, valamint az online technológiák használatának új trendjeiről és a trendeknek a gyerekek életére gyakorolt következményeiről szóló tudásbázis kialakítása. A Bizottság továbbá törekszik a média és az internet felelős használatának előmozdítására. 2007 decemberében kiadott, a médiaismeretekről szóló közleményében a Bizottság felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyabban kötelezzék el magukat a médiaismeretek és -kutatás előmozdítása mellett ezen a téren. Idén pedig a médiaismeretekről szóló ajánlást fog benyújtani. Azt is érdemes megjegyezni, hogy szomszédunk, az Európa Tanács ebben a kérdésben egy sor nemzetközi jogerős vagy nem jogerős eszközt dolgozott ki, amelyek mind azt mutatják, hogy az online tér nem jogi senkiföldje, és hogy a tagállamok a nemzeti törvénykezésükön keresztül kötelesek megvédeni a személyi jogokat és szabadságokat, többek között a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény és a 3., kiegészítő jegyzőkönyv érvényesítése útján."@hu11
"− L’interrogazione che è stata posta è di estrema importanza, e vorrei sottolineare che la Commissione respinge con decisione il razzismo, la xenofobia e tutti i tipi di incitamento all’odio a cui ha fatto riferimento l’onorevole deputato. La Commissione inoltre condivide le preoccupazioni espresse, ed è ben consapevole del fatto che alcuni dei materiali reperibili in Internet possono avere un impatto assai negativo. La Commissione si batte contro il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo su tutte le piattaforme mediatiche, e non solo su Internet, per quanto possibile e con i poteri che le sono stati conferiti dai trattati. Su questa base, la Commissione ha adottato una serie di iniziative – legislative e non legislative – volte a scongiurare ogni forma di discriminazione e di incitamento al razzismo, alla xenofobia e all’antisemitismo. In primo luogo c’è la direttiva sui servizi di media audiovisivi, che estende gli standard minimi per il contenuto a tutti i servizi audiovisivi e di media, e che include le offerte su richiesta in Internet. Essa comprende “il divieto di incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità”. Inoltre, la Commissione ha adottato alcune politiche che intendono ridurre i contenuti razzisti on line. Vorrei ricordare la raccomandazione relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica, che invita a contrastare le discriminazioni in tutti i media. La decisione quadro del Consiglio, adottata di recente, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, definisce un approccio comune dell’Unione europea al razzismo e alla xenofobia. La decisione quadro intende criminalizzare, anche sul piano internazionale, comportamenti come l’incitamento alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o di una persona che appartenga a un gruppo definito sulla base di razza, colore, religione, ascendenza od origine nazionale o etnica. L’incitamento alla violenza o all’odio è punibile se perpetrato mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale. Gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare tali disposizioni entro il 28 novembre 2010. Oltre a questo approccio giuridico, la Commissione promuove una serie di misure per l’uso sicuro di Internet. Credo che il Parlamento conosca il programma “Internet più sicuro”, che dispone di un bilancio di 55 milioni di euro per il periodo 2009-2013, e cofinanzia progetti con i seguenti obiettivi: maggiore sensibilizzazione del pubblico, realizzazione di una rete di punti di contatto per segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi, in particolare il materiale relativo ad abusi sessuali sui minori, il e il bullismo in linea, promozione di iniziative di autoregolamentazione in questo campo e coinvolgimento dei bambini per migliorare la sicurezza dell’ambiente in linea, creazione di una base di conoscenze relative alle nuove tendenze nell’uso delle tecnologie in linea e alle loro conseguenze per la vita dei bambini. La Commissione inoltre intende promuovere l’uso responsabile dei media e di Internet. Nella sua comunicazione sull’alfabetizzazione mediatica del dicembre 2007, la Commissione invita gli Stati membri a promuovere più efficacemente l’alfabetizzazione mediatica e la ricerca in questo settore. Quest’anno essa presenterà una raccomandazione sull’alfabetizzazione mediatica. E’ inoltre opportuno notare che il nostro vicino, il Consiglio d’Europa, ha elaborato su questi temi una serie di strumenti internazionali, alcuni giuridicamente vincolanti e altri no, a dimostrazione del fatto che il ciberspazio non è un’area in cui vige l’illegalità e che gli Stati membri sono tenuti a proteggere le libertà e i diritti individuali mediante le proprie leggi, nonché ricorrendo alla Convenzione sulla criminalità informatica e al protocollo aggiuntivo 3."@it12
"− Užduotas klausimas yra labai svarbus ir aš norėčiau pabrėžti, kad Komisija ryžtingai atmeta rasizmą, ksenofobiją ir bet kokius neapykantą kurstančius pasisakymus, kuriuos minėjo gerbiamas EP narys. Komisija taip pat pritaria išreikštam susirūpinimui ir žino, kad tam tikras internete prieinamas turinys gali turėti labai neigiamo poveikio. Komisija, kiek tai įmanoma, kovoja su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu ne tik internete, bet ir visose žiniasklaidos rūšyse, remdamasi įgaliojimais, kuriuos jai suteikia Sutartys. Jais remdamasi Komisija pradėjo keletą teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusių iniciatyvų, kuriomis siekiama užkirsti kelią diskriminacijai, taip pat rasistiniams, ksenofobiniams ir antisemitiniams pasisakymams. Pirma, turime Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyvą, kuri praplečia mažiausius reikalavimus, keliamus visų garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų turiniui, ir kuri apima užsakomąsias paslaugas internete. Joje nurodyta: „draudžiama kurstyti neapykantą dėl rasės, lyties, religijos, tautybės ar pilietybės“. Be to, Komisija patvirtino politikos priemones, kuriomis siekiama riboti rasistinį turinį internete. Čia tiesiog pabrėžčiau rekomendaciją dėl nepilnamečių ir žmogiškojo orumo apsaugos ir atsakymo teisės, kuri ragina visoje žiniasklaidoje kovoti su diskriminacija. Neseniai patvirtintas Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis nustato bendrą ES požiūrį į rasizmą ir ksenofobiją. Pamatiniu sprendimu siekiama užtikrinti baudžiamumą už tyčinę veiką, pvz., smurto ar neapykantos, nukreiptos prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, kilmę, religiją, tikėjimą, tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstymas. Už smurto ar neapykantos kurstymą taip pat baudžiama, jei ši veika vykdoma viešai skleidžiant ar platinant rašytinę, vaizdinę ar kitokią medžiagą. Valstybės narės privalo įvykdyti šias nuostatas iki 2010 m. lapkričio 28 d. Be teisinio požiūrio, Komisija skatina priemonių paketą, kuriuo siekiama saugesnio naudojimosi internetu. Manau, kad Parlamentas gerai žino Saugesnio interneto („Safer Internet plus“) programą, kurios 2009–2013 m. biudžetas yra 55 mln. EUR ir kuri bendrai finansuoja projektus, kuriais siekiama «geriau informuoti visuomenę, sukurti ryšio mazgų tinklą, kuriuo būtų pranešama apie neteisėtą ir žalingą turinį ir veiką, ypač apie medžiagą, susijusią su vaikų seksualiniu išnaudojimu, vaikų viliojimu internetu siekiant lytiškai pasitenkinti ir kibernetiniu priekabiavimu, skatinti šios srities savireguliavimo iniciatyvas ir įtraukti vaikus kuriant saugesnę interneto aplinką, kurti žinių bazę apie naujas interneto technologijų naudojimo kryptis ir jų poveikį vaikų gyvenimui. Be to, Komisija siekia skatinti atsakingą žiniasklaidos ir interneto naudojimą. Savo 2007 m. gruodžio mėn. komunikate dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą Komisija ragina valstybes nares įsipareigoti veiksmingiau skatinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir šios srities mokslinius tyrimus. Šiais metais ji pateiks rekomendaciją dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo. Taip pat verta paminėti, kad mūsų kaimynė, Europos Vadovų Taryba, šia tema parengė keletą tarptautinių, teisės požiūriu privalomų ir neprivalomų priemonių, kurios parodo, kad kibernetinė erdvė nėra sritis, kurioje negalioja teisė, ir kad valstybių narių nacionaliniai įstatymai Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų ir jos papildomas 3 protokolas jas įpareigoja saugoti asmenų teises ir laisves."@lt14
"− Uzdotais jautājums ir ļoti svarīgs, un es gribētu uzsvērt, ka Komisija stingri noraida rasismu, ksenofobiju un jebkādu citu naida veidu, ko minējis godātais deputāts. Komisija piekrīt jautājumā izteiktajām bažām un apzinās, ka zināmai informācijai, kas pieejama internetā, var būt ļoti negatīva ietekme. Saskaņā ar līgumu piešķirtajām pilnvarām Komisija, cik vien iespējams, cīnās pret rasismu, ksenofobiju un antisemītismu visās informācijas nesēju platformās, ne tikai internetā. Uz šāda pamata Komisija ir veikusi virkni iniciatīvu – gan leģislatīvu, gan neleģislatīvu, kuru mērķis ir nepieļaut diskrimināciju, kā arī runas ar rasisku, ksenofobisku un antisemītisku saturu. Pirmkārt, pastāv Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu direktīva, kurā ir paplašināti obligātie standarti attiecībā uz visu audiovizuālo un informācijas nesēju pakalpojumu saturu, un tas ietver piedāvājumu pēc pieprasījuma internetā. Tas ietver: „jebkādas kūdīšanas uz naidu rases, dzimuma, reliģijas vai tautības dēļ aizliegumu”. Turklāt Komisija ir pieņēmusi politikas virzienus, lai samazinātu rasiska satura informāciju tiešsaistē. Es šeit gribētu tikai uzsvērt ieteikumu par nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām atbildēt, kurā tiek mudināta darbība pret diskrimināciju visos informācijas nesējos. Kopēja ES pieeja rasismam un ksenofobijai ir izklāstīta nesen pieņemtajā Padomes pamatlēmumā par rasisma un ksenofobijas noteiktu veidu un izpausmju apkarošanu ar krimināltiesiskiem līdzekļiem. Pamatlēmuma mērķis ir panākt, ka tāda starptautiska uzvedība kā kurināšana uz vardarbību vai naidu pret cilvēku grupu vai personu, kas pieder noteiktai grupai, rases, krāsas, izcelsmes, reliģiskās piederības, ticības, valsts vai etniskās izcelsmes dēļ tiek atzīta par krimināli sodāmu rīcību. Musināšana uz vardarbību un naida kurināšana būs sodāma arī tad, ja to veiks, publiski izdalot un izplatot rakstus, attēlus un citus materiālus. Dalībvalstu pienākums ir līdz 2010. gada 28. novembrim nodrošināt šo noteikumu ievērošanu. Papildus šai juridiskajai pieejai Komisija veicina pasākumu kopumu drošākai interneta lietošanai. Es domāju, ka Parlaments labi zina programmu „Drošāks internets plus”, kuras budžets 2009.-2013. gadam ir 55 miljoni eiro un no kuras tiek līdzfinansēti projekti ar šādiem mērķiem: lielāka sabiedrības izpratne, kontaktpunktu tīkla nodrošināšana ziņošanai par nelikumīgu un kaitīgu saturu un uzvedību, jo īpaši par bērnu seksuālas izmantošanas materiāliem, par bērnu pievilināšanu un kibervajāšanu, pašregulējošu iniciatīvu stiprināšana šajā jomā un bērnu iesaistīšana drošākas tiešsaistes vides radīšanā, izveidojot zināšanu bāzi par jaunajām tendencēm tiešsaistes tehnoloģiju izmantošanā un šo tehnoloģiju ietekmi uz bērnu dzīvi. Turklāt Komisija cenšas veicināt informācijas nesēju un interneta atbildīgu izmantošanu. Savā 2007. gada decembra paziņojumā par informācijas nesēju izmantošanas prasmēm Komisija aicina dalībvalstis efektīvāk veicināt informācijas nesēju izmantošanas prasmes un pētniecību šajā jomā. Šogad Komisija iesniegs ieteikumu par informācijas nesēju izmantošanas prasmēm. Ir vērts atzīmēt arī to, ka mūsu kaimiņiene, Eiropadome, ir izstrādājusi virkni starptautisku juridiski saistošu un nesaistošu instrumentu par šiem jautājumiem, kuri visi parāda, ka kibertelpa nav vieta, kur nepastāv likumi, un ka dalībvalstu pienākums ir aizsargāt personu tiesības un brīvības, piemērojot savus valsts tiesību aktus, cita starpā, Konvenciju par kibernoziegumiem un tās 3. papildu protokolu."@lv13
"The question which was asked is very important, and I would like to underline that the Commission strongly rejects the racism, xenophobia and any type of hate speech the honourable Member refers to. The Commission also shares the concerns raised, and is aware that certain content available on the Internet can have a very negative impact. The Commission fights racism, xenophobia and anti-Semitism in all media platforms, and not just the Internet, as far as possible, under the powers conferred by the Treaties. On this basis, the Commission has taken a number of initiatives – legislative and non-legislative – which seek to prevent discrimination as well as racist, xenophobic and anti-Semitic speeches. Firstly, there is the Audiovisual Media Services Directive, which extends minimum standards for content to all audiovisual and media services, and that includes on-demand offers on the Internet. This includes: ‘prohibition of incitement to hatred based on race, sex, religion or nationality’. Furthermore, the Commission had adopted policies that aim at reducing racist content online. I would just underline here the recommendation on the protection of minors and human dignity and on the right of reply, which calls for action against discrimination in all media. The recently-adopted Council framework decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law sets out a common EU approach to racism and xenophobia. The framework decision aims at criminalising international conduct, such as incitement to violence or hate towards a group of people or against a person belonging to a group defined on the basis of race, colour, descent, religion, belief, or national or ethnic origin. Incitement to violence or hatred would also be punishable if committed by public dissemination and distribution of tracts, pictures and other materials. The Member States have an obligation to comply with those provisions by 28 November 2010. Apart from this legal approach, the Commission is promoting a set of measures for the safer use of the Internet. I think Parliament well knows the Safer Internet Plus Programme, with a budget of EUR 55 million for the period 2009-2013, which co-funds projects with the following objectives: increased public awareness, provision of a network of contact points for reporting illegal and harmful content and conduct, in particular on child sexual abuse material, grooming and cyber-bullying, fostering of self-regulatory initiatives in this field and involving children in creating a safer online environment, establishing a knowledge base of the new trends in the use of online technologies and their consequences for children’s lives. The Commission furthermore strives to promote a responsible use of media and the Internet. In its communication on media literacy of December 2007, the Commission calls on Member States to commit to more effectively promoting media literacy and research in this field. This year it will present a recommendation on media literacy. It is also worth noting that our neighbour, the Council of Europe, has developed a series of international legally binding and non-binding instruments on these issues, which all show that cyberspace is not a lawless area and that Member States are bound to protect individual rights and freedoms through their national laws the Cybercrime Convention and its additional Protocol 3."@mt15
"− De vraag die hier werd gesteld, is van groot belang, en ik zou willen onderstrepen dat de Commissie racisme, vreemdelingenhaat en alle andere haatuitingen waar de geachte afgevaardigde op doelt, met klem veroordeelt. De Commissie deelt tevens zijn bezorgdheid en is zich bewust van het feit dat bepaalde inhoud die via het internet wordt verspreid, een negatief effect kan hebben. De Commissie bestrijdt racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme in alle media, en niet alleen op het internet, en wel in de mate van het mogelijke, met andere worden binnen het kader van de haar door het Verdrag verleende bevoegdheden. Op deze basis heeft de Commissie een aantal initiatieven genomen – zowel van wetgevende als van niet-wetgevende aard – die zijn gericht op het voorkomen van discriminatie en van racistische, xenofobe en antisemitische uitingen. Zo is er ten eerste de richtlijn audiovisuele mediadiensten, waarin minimumnormen zijn vastgelegd voor alle audiovisuele en mediadiensten, met inbegrip van op aanvraag geleverde diensten op internet. Hiertoe behoort ook een verbod op het aanzetten tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit. Bovendien heeft de Commissie beleidsmaatregelen aangenomen die erop gericht zijn racistische online-inhoud terug te dringen. Ik zou hier willen wijzen op de aanbeveling betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht op weerwoord, waarin wordt opgeroepen tot maatregelen ter bestrijding van discriminatie in alle media. In het onlangs aangenomen kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht is een gemeenschappelijke EU-aanpak inzake racisme en vreemdelingenhaat geformuleerd. Het kaderbesluit heeft ten doel bepaalde opzettelijke gedragingen strafbaar te stellen, zoals het aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, afstamming, godsdienst, overtuiging dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd. Het aanzetten tot geweld of haat wordt eveneens strafbaar gesteld wanneer dat gebeurt door het publiekelijk verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal. De lidstaten moeten uiterlijk op 28 november 2010 de nodige maatregelen treffen om aan die bepalingen te voldoen. Naast deze wetgevingsaanpak bevordert de Commissie een aantal maatregelen voor veiliger internetgebruik. Ik geloof dat het Parlement goed vertrouwd is met het programma Safer Internet Plus, dat over een budget van 55 miljoen euro voor de periode 2009-2013 beschikt en waarmee projecten kunnen worden gecofinancierd die de volgende doelstellingen hebben: bewustmaking van het publiek, het opzetten van een netwerk van meldpunten waar illegale en schadelijke inhoud en gedragingen kunnen worden aangegeven, met name waar het gaat om seksueel misbruik van kinderen, kinderlokkerij en pesten, het bevorderen van zelfreguleringsinitiatieven op dit gebied en het betrekken van kinderen en jongeren bij het creëren van een veiliger online-omgeving, het opzetten van een database inzake nieuwe trends in het gebruik van online-technologieën en de gevolgen ervan voor het leven van kinderen. De Commissie streeft er bovendien naar een verantwoord gebruik van de media en het internet te bevorderen. In haar mededeling van december 2007 over mediageletterdheid verzoekt de Commissie de lidstaten om mediageletterdheid en onderzoek op dit gebied doeltreffender te bevorderen. Dit jaar zal zij een aanbeveling inzake mediageletterdheid publiceren. Er zij ook op gewezen dat onze buurinstelling, de Raad van Europa, een reeks juridisch bindende en niet-bindende internationale instrumenten op dit terrein heeft ontwikkeld, waaruit blijkt dat de cyberspace geen rechteloze zone is en dat de lidstaten gehouden zijn individuele rechten en vrijheden te beschermen door hun nationale wetgeving. Tot deze instrumenten behoren onder meer het Cybercrime-Verdrag en het bijbehorende aanvullende Protocol nr. 3."@nl3
"− Zadane pytanie jest bardzo ważne i pragnę podkreślić, że Komisja stanowczo odrzuca rasizm, ksenofobię oraz każdy rodzaj nasyconych nienawiścią wypowiedzi, o których wspomina pan poseł. Komisja podziela także poruszone tu obawy i zdaje sobie sprawę, iż niektóre treści dostępne w Internecie mogą mieć bardzo negatywne oddziaływanie. Komisja w miarę możliwości zwalcza rasizm, ksenofobię i antysemityzm we wszystkich mediach, a nie tylko w Internecie, na mocy uprawnień nadanych jej w traktatach. W związku z tym, Komisja podjęła szereg inicjatyw – ustawodawczych i pozaustawodawczych – które mają na celu zapobieganie dyskryminacji, jak również wypowiedziom rasistowskim, ksenofobicznym i antysemickim. Wreszcie, jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, w której rozszerza się minimalne standardy dotyczące treści wszystkich usług audiowizualnych i medialnych, i w której uwzględniono oferty w Internecie na żądanie. Obejmuje to: „zakaz podżegania do nienawiści ze względu na rasę, płeć, religię czy narodowość”. Ponadto Komisja przyjęła polityki mające na celu zmniejszenie treści rasistowskich on-line. Pragnę jedynie zwrócić tutaj uwagę na zalecenie w sprawie ochrony nieletnich oraz godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi, w którym wzywa się do podjęcia działań przeciwko dyskryminacji we wszystkich mediach. Przyjęta w ostatnim czasie decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania niektórych form i wyrazów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawa karnego, nakreśla wspólne podejście UE do rasizmu i ksenofobii. Decyzja ramowa ma na celu ściganie karne podejmowanych w skali międzynarodowej działań takich, jak podżeganie do przemocy czy nienawiści w stosunku do danej grupy lub osoby należącej do grupy definiowanej według kryteriów rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznania, przekonań czy pochodzenia narodowego lub etnicznego. Podżeganie do przemocy czy nienawiści byłoby także karalne, gdyby polegało na publicznym rozpowszechnianiu i dystrybucji traktatów, zdjęć i innych materiałów. Państwa członkowskie mają obowiązek dostosowania się do tych przepisów do dnia 28 listopada 2010 r. Poza tym podejściem prawnym, Komisja promuje zbiór działań służących bezpieczniejszemu korzystaniu z Internetu. Myślę, że Parlament zna bardzo dobrze program Bezpieczny Internet +, z budżetem w wysokości 55 milionów euro na lata 2009-2013, w ramach którego współfinansowane są przedsięwzięcia stawiające sobie następujące cele: zwiększoną świadomość społeczną, zapewnienie sieci punktów kontaktowych w celu zgłaszania treści i zachowań nielegalnych i szkodliwych, w szczególności materiałów dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci, działań dorosłych mających na celu seksualne wykorzystanie dzieci i przemocy psychicznej w Internecie, sprzyjanie samoregulującym inicjatywom w tej dziedzinie oraz angażowanie dzieci w tworzenie bardziej bezpiecznego środowiska online, tworzenie bazy wiedzy na temat nowych trendów w zakresie wykorzystania technologii online i ich następstw w życiu dzieci. Komisja stara się ponadto promować odpowiedzialne korzystanie z mediów i Internetu. W swoim komunikacie w sprawie umiejętności korzystania z mediów z grudnia 2007 r., Komisja wzywa państwa członkowskie do tego, aby zaangażowały się one skuteczniej w promowanie umiejętności korzystania z mediów i badania w tym zakresie. W bieżącym roku przedstawi ona zalecenie w sprawie umiejętności korzystania z mediów. Warto także zauważyć, że Rada Europy wypracowała szereg wiążących i niewiążących w skali międzynarodowej instrumentów w tych kwestiach, z których wszystkie pokazują, że cyberprzestrzeń nie jest obszarem bezprawia, oraz że państwa członkowskie są zobowiązane chronić prawa i wolności jednostek za pomocą swojego prawa krajowego i m.in. Konwencji w sprawie zwalczania przestępstw kryminalnych w cyberprzestrzeni i dodatkowego Protokołu 3 do tej konwencji."@pl16
"− A questão colocada é muito importante, e eu gostaria de sublinhar que a Comissão rejeita firmemente o racismo, a xenofobia e qualquer tipo de discurso de ódio a que o senhor deputado se refere. A Comissão partilha também das preocupações mencionadas e está ciente de que determinados conteúdos disponíveis na Internet podem ter um impacto muito negativo. A Comissão combate o racismo, a xenofobia e o anti-semitismo em todas as plataformas de comunicação, e não apenas na Internet, o mais possível, ao abrigo das competências conferidas pelos Tratados. Nesta base, a Comissão promoveu um conjunto de iniciativas – legislativas e não legislativas – destinadas a evitar a discriminação, bem como os discursos racistas, xenófobos e anti-semitas. Em primeiro lugar, temos a directiva relativa aos serviços de comunicação social audiovisual, que alarga as normas mínimas dos conteúdos a todos os serviços audiovisuais e de comunicação social, e que inclui serviços a pedido na Internet. Este documento inclui a expressão: proibição de qualquer “incitamento ao ódio fundado na raça, no sexo, na religião ou na nacionalidade”. Além disso, a Comissão tinha adoptado políticas com vista à redução dos conteúdos racistas em linha. Quero aqui sublinhar apenas a recomendação relativa à protecção dos menores e da dignidade humana e ao direito de resposta, que exige medidas contra a discriminação em todos os meios de comunicação. A Decisão-Quadro do Conselho relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de racismo e xenofobia, recentemente aprovada, define uma abordagem comum da UE em matéria de racismo e xenofobia. A Decisão-Quadro visa criminalizar actos cometidos com dolo, como o incitamento público à violência ou ao ódio contra um grupo de pessoas ou os seus membros, definido por referência à raça, cor, religião, ascendência ou origem nacional ou étnica. O incitamento à violência ou ao ódio serão igualmente puníveis se cometidos pela difusão ou distribuição públicas de escritos, imagens ou outros suportes. Os Estados-Membros estão obrigados a cumprir estas disposições até 28 de Novembro de 2010. Além desta abordagem jurídica, a Comissão está a promover um conjunto de medidas para uma utilização mais segura da Internet. Penso que o Parlamento conhece bem o programa “Para uma Internet mais segura plus”, com um orçamento de 55 milhões de euros para o período 2009-2013, que co-financia projectos com os seguintes objectivos: aumentar a sensibilização do público, criar uma rede de pontos de contacto para a denúncia de conteúdos e actos ilegais e nocivos, em particular, materiais relacionados com abuso sexual de crianças, aliciamento e ciberassédio, promovendo iniciativas auto-reguladoras neste domínio e envolvendo as crianças na criação de um ambiente mais seguro em linha, desenvolvendo uma base de dados de conhecimento sobre as novas tendências na utilização de tecnologias em linha e sobre as suas consequências para a vida das crianças. A Comissão procura, além disso, promover uma utilização responsável dos meios de comunicação e da Internet. Na sua comunicação sobre a literacia mediática, de Dezembro de 2007, a Comissão exorta os Estados-Membros a empenharem-se numa promoção mais eficaz da literacia mediática e na investigação sobre este domínio. Este ano, a Comissão irá apresentar uma recomendação relativa à literacia mediática. Vale a pena notar também que o nosso vizinho, o Conselho da Europa, desenvolveu uma série de instrumentos internacionais, juridicamente vinculativos e não vinculativos, relativos a estas questões, e todas mostram que o ciberespaço não é um domínio sem regras e que os Estados-Membros estão determinados a proteger os direitos e as liberdades individuais através da sua legislação nacional, incluindo, entre outras, a Convenção sobre Cibercriminalidade e o respectivo Protocolo Adicional 3."@pt17
"−Întrebarea adresată este foarte importantă şi doresc să subliniez faptul că noi, Comisia, respingem categoric rasismul, xenofobia şi orice tip de discurs incitând la ură la care se referă distinsul deputat. Comisia împărtăşeşte, de asemenea, îngrijorările exprimate şi este conştientă că anumit conţinut disponibil pe internet poate avea un impact foarte negativ. Comisia luptă împotriva rasismului, xenofobiei şi antisemitismului în toate mijloacele de comunicare, nu doar pe internet, cât mai mult posibil, în măsura puterilor conferite prin tratate. Pe această bază, Comisia a adoptat o serie de iniţiative – legislative şi nelegislative – care urmăresc să prevină discriminarea, precum şi discursurile rasiste, xenofobe şi antisemite. În primul rând, există directiva privind serviciile media audiovizuale, care extinde standardele minime pentru conţinut la toate serviciile audiovizuale şi de comunicare şi care include programele la cerere de pe internet. Aceasta include: „interzicerea incitării la ură pe motiv de rasă, sex, religie sau naţionalitate”. În plus, Comisia a adoptat politici care urmăresc să reducă conţinutul rasist online. Aş dori doar să subliniez aici recomandarea asupra protecţiei minorilor şi demnităţii umane şi asupra dreptului la replică, care atrage după sine acţiuni împotriva discriminării din toate mijloacele de comunicare. Recent adoptata decizie-cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal stabileşte o abordare comună a Uniunii Europene faţă de rasism şi xenofobie. Decizia-cadru urmăreşte să incrimineze conduite intenţionate precum incitarea la violenţă sau ură împotriva unui grup de persoane sau împotriva unei persoane care aparţine unui grup definit pe bază de rasă, culoare, origine, religie, credinţă sau origine naţională sau etnică. Incitarea la violenţă sau ură poate fi, de asemenea, pedepsită dacă este comisă prin propagarea şi distribuirea publică de broşuri, imagini şi alte materiale. Statele membre au obligaţia de se conforma acestor dispoziţii până la data de 28 noiembrie 2010. Pe lângă această abordare juridică, Comisia promovează un set de măsuri pentru utilizarea mai sigură a internetului. Cred că Parlamentul cunoaşte bine Programul pentru un internet mai sigur, cu un buget de 55 milioane EUR pentru perioada 2009-2013, care cofinanţează proiecte cu următoarele obiective: creşterea gradului de sensibilizare a publicului, punerea la dispoziţie a unei reţele de puncte de contact pentru raportarea conţinuturilor şi a comportamentelor ilegale şi dăunătoare, în special în ceea ce priveşte materialele care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor şi comportamente precum intimidarea şi hărţuirea online, încurajarea iniţiativelor de autoreglementare în acest domeniu şi implicarea copiilor în crearea unui mediu online mai sigur, crearea unei baze de cunoştinţe privind noile tendinţe în utilizarea tehnologiilor online şi consecinţele acestora asupra vieţii copiilor. Comisia se străduieşte, pe lângă aceasta, să promoveze o utilizare responsabilă a mijloacelor de informare şi a internetului. În comunicarea sa privind competenţa mediatică din decembrie 2007, Comisia solicită statelor membre să se angajeze în promovarea mai eficientă a competenţei mediatice şi a cercetării în acest domeniu. În acest an, Comisia va prezenta o recomandare privind competenţa mediatică. De asemenea, merită menţionat că vecinul nostru, Consiliul Europei, a dezvoltat o serie de instrumente internaţionale obligatorii şi neobligatorii din punct de vedere legal cu privire la aceste probleme, care demonstrează că spaţiul cibernetic nu este o zonă nereglementată şi că statele membre sunt obligate să protejeze drepturile şi libertăţile individuale prin legile naţionale prin Convenţia privind criminalitatea cibernetică şi Protocolul 3 adiţional la aceasta."@ro18
"Položená otázka je veľmi dôležitá a chcela by som zdôrazniť, že Komisia dôrazne odmieta rasizmus, xenofóbiu a akýkoľvek typ prejavu nenávisti, o ktorých sa zmieňuje pán poslanec. Komisia taktiež súhlasí so vznesenými obavami a je si vedomá toho, že určitý obsah dostupný na internete môže mať mimoriadne negatívny vplyv. Komisia bojuje proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu na všetkých mediálnych platformách, nielen na internete, podľa svojich možností a v súlade s právomocami, ktoré jej udelili zmluvy. Na tomto základe Komisia vyvinula množstvo iniciatív – legislatívnych a nelegislatívnych – ktorých cieľom je brániť diskriminácii, ako aj rasistickým prejavom a prejavom xenofóbie a antisemitizmu. Po prvé, existuje smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá rozširuje minimálne normy pre obsah na všetky audiovizuálne a mediálne služby, a to sa týka aj ponúk „on-demand“ na internete. Zahŕňa: „zákaz podnecovania neznášanlivosti na základe rasy, pohlavia, vierovyznania alebo národnosti“. Komisia navyše prijala politiky, ktorých cieľom je obmedziť rasistický obsah online. Chcela by som tu len vyzdvihnúť odporúčanie o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na odpoveď, ktoré vyzýva na kroky proti diskriminácii vo všetkých médiách. Nedávno prijaté rámcové rozhodnutie Rady o boji proti určitým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva ustanovuje spoločný prístup EÚ k rasizmu a xenofóbii. Zámerom rámcového rozhodnutia je kriminalizovanie správania na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad podnecovanie násilia alebo neznášanlivosti voči skupine ľudí alebo voči osobe patriacej k určitej skupine, ktoré je definované na základe rasy, pôvodu, náboženského vyznania, viery alebo národného či etnického pôvodu. Podnecovanie násilia alebo nenávisti by bolo sankcionovateľné, ak by sa páchalo formou verejnej propagácie a šírenia spisov, obrázkov a ďalších materiálov. Členské štáty sú povinné podrobiť sa týmto predpisom do 28. novembra 2010. Okrem tohto právneho prístupu Komisia podporuje súbor opatrení na bezpečnejšie využívanie internetu. Myslím si, že Parlament dobre pozná program „Bezpečnejší internet plus“ s rozpočtom vo výške 55 miliónov EUR na obdobie rokov 2009 – 2013, ktorý spolufinancuje projekty s nasledovnými cieľmi: zvýšené povedomie verejnosti, zabezpečovanie siete kontaktných bodov na oznamovanie nezákonného alebo škodlivého obsahu a správania, najmä pokiaľ ide o materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí, grooming a šikanovanie na internete, posilňovanie samoregulačných iniciatív v tejto oblasti a zapájanie detí do vytvárania bezpečného online prostredia, zriadenie vedomostnej základne s novými trendmi vo využívaní online technológií a ich dôsledkami pre životy detí. Komisia sa navyše usiluje podporovať zodpovedné využívanie médií a internetu. Komisia vo svojom oznámení o mediálnej gramotnosti z decembra 2007 vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali k efektívnejšej podpore mediálnej gramotnosti a výskumu v tejto oblasti. Tento rok predloží odporúčanie o mediálnej gramotnosti. Oplatí sa zmieniť aj o tom, že náš sused, Rada Európy, vyvinul sériu medzinárodných, právne záväzných a nezáväzných nástrojov v tejto oblasti, ktoré demonštrujú, že kybernetický priestor nie je priestorom bezprávia a že členské štáty sú povinné chrániť práva a slobody jednotlivca prostredníctvom svojich vnútroštátnych zákonov Dohovoru o počítačovej kriminalite a jeho dodatkového protokolu č. 3."@sk19
"− Zastavljeno vprašanje je zelo pomembno in rada bi poudarila, da Komisija strogo zavrača rasizem, ksenofobijo in vse oblike sovražnega govora, ki jih omenja poslanec. Tudi Komisija je glede tega zaskrbljena in se zaveda, da lahko imajo nekatere vsebine, ki so dostopne na internetu, zelo negativen vpliv. Komisija se v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz Pogodb, po najboljših močeh bojuje proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu na vseh medijskih platformah in ne le na internetu. Na podlagi tega je Komisija sprejela številne spodbude – zakonodajne in nezakonodajne – katerih namen je preprečevati diskriminacijske, kot tudi rasistične, ksenofobne in antisemitske govore. V prvi vrsti Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki razširja minimalne standarde glede vsebine na vse avdiovizualne in medijske storitve, to pa vključuje tudi vsebino na zahtevo, ki je na internetu. To vključuje: „prepoved spodbujanja k sovraštvu na podlagi rase, spola, vere ali narodnosti“. Poleg tega je Komisija sprejela politike, katerih namen je zmanjšati rasistične spletne vsebine. Tu bi rada izpostavila priporočilo o zaščiti mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter pravici do odgovora, kar zahteva ukrepanje proti diskriminaciji v vseh medijih. Nedavno sprejeti okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi, vzpostavlja skupen pristop k rasizmu in ksenofobiji na ravni EU. Okvirni sklep je namenjen kriminalizaciji mednarodnega namernega ravnanja, kot je spodbujanje k nasilju ali sovraštvu do skupine ljudi ali osebe, ki je članica skupine, opredeljeni na podlagi rase, barve, izvora, vere, prepričanja ali nacionalne in etnične pripadnosti. Spodbujanje k nasilju ali sovraštvu je prav tako kaznivo dejanje, v primeru javne distribucije posnetkov, slik ali drugega materiala. Države članice morajo upoštevati te določbe do 28. novembra 2010. Poleg tega pravnega pristopa Komisija spodbuja tudi vrsto ukrepov za varnejšo uporabo interneta. Menim, da Parlament dobro pozna program Varnejši internet plus s proračunom v višini 55 milijonov EUR za obdobje 2009-2013, ki je namenjen sofinanciranju projektov s sledečimi cilji: večja ozaveščenost javnosti, uvajanje mreže kontaktnih točk za prijavljanje nezakonite in škodljive vsebine in vedenja, predvsem materiala spolnega zlorabljanja otrok, manipulacije otrok za spolne namene in kibernetskega nadlegovanja, pospeševanje samoregulativnih pobud na tem področju in vključevanje otrok v vzpostavljanje varnejšega spletnega okolja, vzpostavljanje baz znanja z novimi smernicami in uporaba spletnih tehnologij ter njihove posledice za življenje otrok. Komisija si prizadeva za spodbujanje odgovorne uporabe medijev in interneta. V svojem sporočilu o medijski pismenosti decembra 2007 je Komisija pozvala države članice, da se zavežejo k učinkovitejšemu spodbujanju medijske pismenosti in raziskavam na tem področju. Letos bo predstavila priporočila o medijski pismenosti. Prav tako je treba povedati, da je Svet Evrope razvil serijo mednarodnih pravno zavezujočih in nezavezujočih instrumentov v zvezi s temi vprašanji, kar prav tako kaže na to, da kibernetski prostor ni brezpravno področje in da so države članice dolžne ščititi posamezne pravice in svoboščine s svojimi nacionalnimi zakonodajami, vključno s Konvencijo o kibernetski kriminaliteti in njenem dodatnem protokolu 3."@sl20
"Den fråga som ställdes är mycket viktig, och jag vill betona att kommissionen tar tydligt avstånd från rasism, främlingsfientlighet och alla typer av hets mot folkgrupp som parlamentsledamoten hänvisar till. Kommissionen delar också den oro som nämndes och är medveten om att visst innehåll som är tillgängligt på Internet kan få mycket negativa effekter. Kommissionen bekämpar rasism, främlingsfientlighet och antisemitism på alla medieplattformar – och inte bara Internet – så långt möjligt i enlighet med fördragen. Utifrån den här grunden har kommissionen tagit ett antal initiativ – som både bygger och inte bygger på lagstiftning – som syftar till att förhindra diskriminering och rasistiska, främlingsfientliga och antisemitiska uttalanden. För det första har vi direktivet om audiovisuella medietjänster, som innehåller minimistandarder för innehåll i alla audiovisuella medietjänster och som inkluderar beställningstjänster på Internet. Detta inkluderar: ”förbud att uppamma hat, grundat på ras, kön, religion eller nationalitet”. Dessutom har kommissionen antagit åtgärder som syftar till att minska det rasistiska innehållet på Internet. Här vill jag lyfta fram rekommendationen om skydd av minderåriga och mänsklig värdighet, som uppmanar till handling mot diskriminering i alla medier. Rådets rambeslut, som nyligen antogs, om att bekämpa vissa former och uttryck för rasism och främlingsfientlighet med hjälp av straffrättslig lagstiftning bildar en gemensam grund för EU när det gäller bekämpningen av rasism och främlingsfientlighet. Rambeslutet syftar till att kriminalisera internationellt agerande, t.ex. eggande till våld eller hat mot en grupp människor eller mot en person som tillhör en grupp som definieras utifrån ras, hudfärg, släktskap, religion, trosuppfattning eller nationellt eller etniskt ursprung. Eggande till våld eller hat skulle också vara straffbart om det begåtts med hjälp av offentlig spridning av skrifter, bilder eller annat material. Medlemsstaterna har en skyldighet att följa dessa bestämmelser från den 28 november 2010. Vid sidan av det juridiska angreppssättet marknadsför kommissionen ett antal åtgärder för säkrare Internetanvändning. Jag tror att parlamentet är väl bekant med Safer Internet plus-programmet, som har en budget på 55 miljoner euro för perioden 2009–2013 och som delfinansierar projekt med följande mål: Öka allmänhetens medvetenhet, ge allmänheten ett nät av kontaktpunkter för att rapportera olagligt innehåll och skadligt beteende, särskilt i fråga om material som visar sexuella övergrepp på barn, gromning och mobbning på nätet, främja självreglering på detta område och engagera barnen i att skapa en säkrare onlinemiljö, upprätta en kunskapsbas om nya trender i användningen av onlineteknik och deras konsekvenser för barns liv. Kommissionen arbetar också för att främja en ansvarsfull användning av medier och Internet. I sitt meddelande om mediekompetens från december 2007 uppmanar kommissionen medlemsstaterna att engagera sig mer för att effektivt främja mediekompetensen och forskningen på det här området. I år kommer man att presentera en rekommendation om mediekompetens. Det är också värt att notera att vår granne, Europarådet, har utvecklat en serie med internationella juridiskt bindande och icke-bindande instrument på det här området. De visar alla att cyberspace inte är ett laglöst område och att medlemsstaterna måste skydda individens rättigheter och friheter genom sina nationella lagar, bland annat konventionen om Internetrelaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll 3."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding"18,14,21,21
"Viviane Reding,"5,20,15,1,19,16,11,10,13,4,9
"inter alia"18,15,14,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph