Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-10-Speech-2-344"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090310.31.2-344"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Også jeg vil gerne lykønske ordførerne med det resultat, vi har nået her, og sige tak til det franske formandskab for dets indsats. Det resultat, vi har fået, er en stor succes for miljøet og for europæisk skibsfart. I de senere år er det jo i høj grad EU, der sætter standarden for skibsfartens påvirkning af miljøet gennem lovgivning og gennem arbejdet i Den Internationale Søfartsorganisation IMO. Skibsfarten er global, og af hensyn til fair konkurrence og af hensyn til miljøet er det vigtigt at have fælles regler på globalt plan. Men EU kan godt være med til at gå foran og sætte standarden ved at kræve skrappere regler. Og vi skal sørge for, at EU-landene virkelig overholder aftalerne fra IMO. Og det gør vi med den lovpakke, der afsluttes her. De syv direktiver i den tredje maritime sikkerhedspakke vil forebygge forurening, sikre bedre koordineret reaktion, når ulykken er ude, og forhindre, at dårlige skibe får adgang til EU-farvand. Jeg har særligt fulgt direktivet om havnestatskontrol og direktivet om opklaring af havari som mit partis skyggeordfører, og jeg vil takke de to ordførere, fru Vlasto og hr. Kohlíček for dygtig og succesfuld indsats. Vi har fået en bedre måde at kontrollere skibene på, så det er de dårligste skibe, der kontrolleres mest, og vi har fået en opklaring af havari, som både betyder retsbeskyttelse af dem, der bliver afhørt, vidnerne, men også betyder, at de ting, vi lærer af havarirapporten, kan bruges i fremtiden og udveksles landene imellem."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane předsedající, rovněž já bych chtěla poblahopřát zpravodaji k výsledku, jehož zde bylo dosaženo, a poděkovat francouzskému předsednictví za jeho úsilí. Dosažený výsledek je velkým úspěchem pro životní prostředí a evropskou lodní dopravu. V posledních letech to byla zejména EU, kdo prostřednictvím právních předpisů a úsilí v Mezinárodní námořní organizaci stanovil normy pro dopad lodní dopravy na životní prostředí. Lodní doprava je celosvětovou činností a kvůli rovné hospodářské soutěži a životnímu prostředí je důležité stanovit společná globální pravidla. Avšak EU by se mohla ujmout vedení a stanovit normy požadováním přísnějších pravidel. Musíme zajistit, že budou členské státy EU plnit dohody IMO, a to činíme prostřednictvím legislativního balíčku, který zde uzavíráme. Sedm směrnic ve třetím balíčku zabrání znečištění, zajistí koordinovanější reakci na nehody a znemožní neodpovídajícím lodí vstup do vod EU. Jako stínová zpravodajka za svou skupinu jsem zvláštní pozornost věnovala směrnici o státní přístavní inspekci a směrnici o vyšetřování nehod a ráda bych poděkovala dvěma zpravodajům, paní Vlastové a panu Kohlíčkovi, za jejich prospěšnou a úspěšnou práci. Získali jsme lepší metody lodní inspekce, takže nejméně způsobilé lodě budou kontrolovány nejčastěji, a získali jsme metodu vyšetřování nehod, která poskytne právní ochranu těm, kteří se jich zúčastnili, tedy svědkům, a která bude rovněž znamenat, že to, co jsme se naučili z vyšetřovacích zpráv, bude v budoucnosti využito, a také výměnu informací mezi členskými státy."@cs1
"Vielen Dank, Herr Präsident. Auch ich möchte dem Berichterstatter zu den hier erzielten Ergebnissen gratulieren und der französischen Präsidentschaft für ihre Bemühungen danken. Diese Erfolge sind sowohl für die Umwelt als auch für den europäischen Seeverkehr von großer Bedeutung. In den vergangenen Jahren hat hauptsächlich die EU durch entsprechende Gesetze und durch die Arbeit der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation dafür gesorgt, dass im Hinblick auf die ökologischen Auswirkungen der Schifffahrt Standards eingeführt werden. Bei der Schifffahrt handelt es sich um eine globale Aktivität, und aus Gründen des lauteren Wettbewerbs und auch des Umweltschutzes ist es wichtig, dass weltweit dieselben Regeln eingehalten werden. Die EU könnte jedoch eine Führungsrolle einnehmen und Standards festlegen, indem strengere Vorschriften gefordert werden. Wir müssen gewährleisten, dass die IMO-Vereinbarungen von den EU-Mitgliedstaaten auch wirklich eingehalten werden, und bei dem hier verabschiedeten Gesetzespaket wird genau dieses Ziel verfolgt. Durch die sieben Richtlinien des dritten maritimen Pakets wird sichergestellt, dass Umweltverschmutzung vermieden wird, auf Unfälle koordinierter reagiert wird und minderwertige Schiffe nicht in EU-Gewässern verkehren dürfen. Ich habe der Richtlinie für die Hafenstaatkontrolle und der Richtlinie für die Untersuchung von Unfällen als Schattenberichterstatterin für meine Fraktion besondere Aufmerksamkeit geschenkt und möchte den beiden Berichterstattern, Dominique Vlasto und Jaromír Kohlíček, für ihre kompetente und erfolgreiche Arbeit danken. Wir haben eine bessere Methode für die Schiffsüberprüfung gefunden, damit die Schiffe, die die schlechteste Qualität aufweisen, am häufigsten überprüft werden, und uns steht eine Methode zur Verfügung, mit der im Falle von Unfällen so ermittelt werden kann, dass für diejenigen, die befragt werden, also die Zeugen, ein gesetzlicher Schutz gewährleistet wird. Dies bedeutet auch, dass uns die Aspekte, die wir von einem Unfallbericht lernen, auch in Zukunft zugute kommen und dass diese Informationen zwischen Mitgliedstaaten ausgetauscht werden können."@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε εδώ και να ευχαριστήσω τη γαλλική Προεδρία για τις προσπάθειές της. Το αποτέλεσμα που επιτύχαμε είναι μεγάλη επιτυχία για το περιβάλλον και την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Τα τελευταία χρόνια, ήταν η ΕΕ που σε μεγάλο βαθμό έθετε το μέτρο για τον αντίκτυπο της ναυτιλίας στο περιβάλλον μέσω της νομοθεσίας και μέσω της εργασίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Η ναυτιλία είναι μία παγκόσμια δραστηριότητα και προς χάριν του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό να έχουμε κοινούς κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η ΕΕ θα μπορούσε να ηγηθεί και να θέσει το μέτρο απαιτώντας αυστηρότερους κανόνες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμορφώνονται όντως με τις συμφωνίες του ΔΝΟ και αυτό πράττουμε με τη νομοθετική δέσμη μέτρων που ολοκληρώνουμε εδώ. Οι επτά οδηγίες της τρίτης δέσμης μέτρων για τη ναυτιλία θα αποτρέψουν τη μόλυνση, θα διασφαλίσουν μία καλύτερη συντονισμένη απόκριση σε ατυχήματα και θα αποτρέψουν την είσοδο ακατάλληλων πλοίων στα ύδατα της ΕΕ. Έδωσα ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην Οδηγία σχετικά με τον έλεγχο του κράτους σημαίας και στην Οδηγία σχετικά με την έρευνα ατυχημάτων, ως σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας μου, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, την κα Vlasto και τον κο Kohlíček, για την άρτια και επιτυχημένη εργασία τους. Επιτύχαμε μία καλύτερη μέθοδο επιθεώρησης των πλοίων, ώστε τα πιο ακατάλληλα πλοία να είναι αυτά που επιθεωρούνται συχνότερα και έχουμε μία μέθοδο διερεύνησης ατυχημάτων που θα παρέχει νομική προστασία σε όσους ανακρίνονται, στους μάρτυρες, και που θα σημαίνει επίσης ότι ό,τι μαθαίνουμε από την έκθεση ατυχήματος θα μπορεί να χρησιμοποιείται στο μέλλον και ότι θα μπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών."@el10
"Thank you, Mr President, I, too, would like to congratulate the rapporteur on the result that has been achieved here and to thank the French Presidency for its efforts. The result that we have achieved is a great success for the environment and for European shipping. In recent years it has largely been the EU that has set the standard for the impact of shipping on the environment through legislation and through the work of the International Maritime Organisation. Shipping is a global activity and, for the sake of fair competition and for the sake of the environment, it is important to have common rules at a global level. However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules. We must ensure that the EU Member States actually comply with the IMO agreements and this is what we are doing with the legislative package that we are concluding here. The seven directives in the third maritime package will prevent pollution, ensure a better coordinated response to accidents and prevent poor ships from entering EU waters. I have paid particularly close attention to the Directive on port State control and the Directive on the investigation of accidents as the shadow rapporteur for my group, and I would like to thank the two rapporteurs, Mrs Vlasto and Mr Kohlíček, for their proficient and successful work. We have achieved a better method of inspecting ships, so that it is the poorest ships that are inspected most often and we have a method of investigating accidents that will provide legal protection for those questioned, the witnesses, and that will also mean that what we learn from the accident report can be utilised in future and that the information can be exchanged between Member States."@en4
"Gracias, señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente por el resultado que se ha obtenido aquí y dar las gracias a la Presidencia francesa por sus esfuerzos. El resultado que hemos conseguido es un gran éxito para el medio ambiente y para el transporte marítimo europeo. En los últimos años ha sido principalmente la UE la que ha fijado el estándar referente al impacto del transporte marítimo en el medio ambiente mediante medidas legislativas y el trabajo de la Organización Marítima Internacional. El transporte marítimo es una actividad global y, en nombre de la competencia justa y por el bien del medio ambiente, es importante que existan normas comunes a nivel global. No obstante, la UE estaba en su derecho de asumir la dirección y de fijar el estándar exigiendo normas más duras. Debemos asegurarnos de que los Estados miembros de verdad cumplan los acuerdos de la OMI y eso es lo que estamos haciendo con el paquete legislativo que vamos a concluir hoy. Las siete directivas del tercer paquete marítimo evitarán la contaminación, garantizarán una mejor respuesta coordinada ante los accidentes e impedirá que los buques en mal estado entren en aguas europeas. Como ponente a la sombra de mi grupo, he prestado especial atención a la Directiva sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto y la Directiva sobre la investigación de accidentes, y quiero dar las gracias a los dos ponentes, la señora Vlasto y el señor Kohlíček, por su trabajo experto y provechoso. Hemos conseguido un método mejor para inspeccionar los buques, de forma que se inspeccionará con más frecuencia a los que se encuentren en peor estado y contamos con un método para investigar accidentes que proporcionará protección legal a los interrogados, los testigos y que permitirá que lo aprendamos con el informe del accidente se pueda utilizar en el futuro, así como el intercambio de información entre los Estados miembros."@es21
"Tänan teid, härra juhataja, tahaksin samuti tänada raportööri siin saavutatud tulemuse eest ja ka eesistujariiki Prantsusmaad pingutuste eest. Saavutatud tulemus on suurepärane kordaminek keskkonna ja Euroopa laevanduse jaoks. Viimastel aastatel on just EL seadnud norme laevanduse mõju kohta keskkonnale seaduste ja Rahvusvahelise Meresõiduohutuse Ameti töö kaudu. Laevandus on ülemaailmne tegevus ja ausa konkurentsi ning keskkonna nimel on ülemaailmsel tasandil ühiste reeglite olemasolu tähtis. Ent EL võiks eeskuju näidata ja määrata normid, nõudes karmimaid eeskirju. Peame tagama, et ELi liikmesriigid ka tegelikult vastaksid IMO lepingutele ja seda me teemegi õigusaktide paketiga, mida siin praegu kokku võtame. Kolmanda meresõiduohutuspaketi seitse direktiivi ennetavad reostust, tagavad paremini koordineeritud reaktsiooni ja takistavad kehvas olukorras laevadel ELi vetesse siseneda. Olen oma fraktsiooni variraportöörina erilist tähelepanu pööranud sadamariigi kontrolli direktiivile ja õnnetuste uurimise direktiivile ning tahaksin tänada kahte raportööri, proua Vlastot ja härra Kohlíčeki nende pädeva ja eduka töö eest. Oleme leidnud parema meetodi laevade kontrollimiseks, nii et kehvas olukorras laevasid vaadatakse üle kõige tihedamini, ja meil on õnnetusjuhtumite juurdluse meetod, mis pakub küsitletavatele tunnistajatele õiguskaitset, ning see tähendab ka seda, et saame õnnetuste kohta koostatud raportitest õpitavat tulevikus kasutada, ja seda, et liikmesriikide vahel saab teavet vahetada."@et5
". Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijää parlamentissa saavutetusta lopputuloksesta ja puheenjohtajavaltio Ranskaa sen toimista. Saavuttamamme tulos on valtava menestys ympäristön ja EU:n merenkulun kannalta. Viime vuosina EU on suureksi osaksi määrännyt merenkulun ympäristövaikutuksia koskevan vaatimustason säädöksillä ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön työn kautta. Merenkulku on maailmanlaajuinen toimiala, ja oikeudenmukaisen kilpailun ja ympäristön takia on tärkeää laatia yhteiset maailmanlaajuiset säännöt. EU voisi kuitenkin näyttää esimerkkiä ja vahvistaa vaatimustason edellyttämällä tiukempia sääntöjä. On varmistettava, että EU:n jäsenvaltiot todella noudattavat IMO:n sopimuksia, ja juuri näin teemme säädöspaketilla, jonka parlamentti on saamassa valmiiksi. Kolmannen merenkulkupaketin seitsemän direktiivin avulla torjutaan pilaantumista, varmistetaan paremmin yhteensovitetut valmiudet onnettomuustilanteissa ja estetään huonokuntoisia aluksia pääsemästä EU:n vesille. Toimiessani ryhmäni varjoesittelijänä olen kiinnittänyt erityistä huomiota satamavaltioiden suorittamaa valvontaa ja onnettomuuksien tutkintaa koskeviin direktiiveihin, ja haluan kiittää molempia esittelijöitä, Dominique Vlastoa ja Jaromír Kohlíčekia, heidän ammattimaisesta ja menestyksekkäästä työstään. Olemme toteuttaneet paremman alusten tarkastusmenettelyn, jonka ansiosta kaikkein huonokuntoisimmat alukset tarkastetaan kaikkein useimmin, ja kehittäneet onnettomuuksien tutkintamenettelyn, jolla turvataan kuulusteltavien todistajien oikeussuoja, ja näin ollen myös onnettomuusraportista saatuja tietoja voidaan hyödyntää myöhemmin ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa niitä keskenään."@fi7
". − Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour féliciter le rapporteur pour le résultat obtenu ici et remercier la présidence française pour ses efforts. Le résultat atteint est un grand succès pour l’environnement et la navigation européenne. Ces dernières années, c’est principalement l’UE qui a fixé les normes en matière d’impact de la navigation sur l’environnement par le biais de la législation et du travail de l’Organisation maritime internationale. La navigation est une activité mondiale, de sorte qu’il est essentiel, pour le bien de la concurrence loyale et de l’environnement, d’avoir des règles communes au niveau international. L’UE pourrait néanmoins prendre la direction des opérations et servir de modèle en exigeant des règles plus strictes. Nous devons faire en sorte que les États membres de l’UE respectent les accords de l’OMI et tel est précisément l’objectif du paquet législatif que nous sommes en train de boucler. Les sept directives du troisième paquet maritime empêcheront la pollution, garantiront une meilleure coordination de la réponse en cas d’accidents et empêcheront les navires en mauvais état de pénétrer dans les eaux européennes. En tant que rapporteure fictive de mon groupe, j’ai accordé une attention particulière à la directive sur le contrôle par l’État du port et à la directive sur les enquêtes sur les accidents et je voudrais remercier les deux rapporteurs, M Vlasto et M. Kohlíček, pour leur travail efficace et fructueux. Nous avons également réussi à améliorer la procédure d’inspection des navires, de sorte que les navires en très mauvais état seront désormais inspectés plus souvent. Nous avons également mis en place une procédure d’enquête sur les accidents offrant une protection juridique aux personnes interrogées, les témoins, et cela signifie également que les leçons tirées du rapport d’accident pourront être utilisées ultérieurement et les informations échangées entre les États membres."@fr8
"Köszönöm, elnök úr! Én is szeretnék gratulálni az előadónak az eredményekért, valamint a francia elnökségnek erőfeszítéseiért. Ez az eredmény igen nagy sikert jelent a környezetvédelem és az európai hajózás szempontjából. Az utóbbi években jobbára az EU határozta meg a hajózás környezeti hatásainak normáit a jogalkotás és a Nemzetközi Tengerészeti szervezet munkája révén. A hajózás globális tevékenység, és a méltányos verseny és a környezet érdekében fontos, hogy globális szinten egységes szabályok legyenek hatályban. Azonban az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia, és szigorúbb szabályokat követelve kell meghatároznia a normákat. Garantálnunk kell, hogy az EU tagállamai valóban betartják az IMO-megállapodásokat – és éppen ezt érjük el, amikor ezzel a jogi csomaggal kapcsolatos munkát befejezzük. A harmadik tengeri biztonsági csomag hét irányelve megakadályozza majd a környezetszennyezést, balesetek bekövetkezésekor összehangolt reakciót garantál, valamint megakadályozza, hogy rossz állapotban lévő hajók az EU vizeire lépjenek. Képviselőcsoportom árnyékelőadójaként különös figyelmet szenteltem a kikötő szerinti illetékes állam általi ellenőrzésről szóló irányelvnek és a balesetek kivizsgálásáról szóló irányelvnek, és szeretnék köszönetet mondani a két előadónak, Vlasto asszonynak és Kohlíček úrnak hozzáértő és sikeres munkájukért. Kialakítottuk a hajók megvizsgálásának jobb módszerét, annak érdekében, hogy a legrosszabb állapotban lévő hajókat ellenőrizzék leggyakrabban, valamint létrehoztuk a balesetek kivizsgálásának olyan módszerét, amely jogi védelmet nyújt majd a kihallgatottaknak – a tanúknak – és ez azt is jelenti, hogy a balesetekkel kapcsolatos jelentésekből levonhatjuk a tanulságokat és hogy a tagállamok megoszthatják egymással az információt."@hu11
"Grazie, signor Presidente, anch’io desidero congratularmi con il relatore per il risultato conseguito e ringraziare la presidenza francese per il suo impegno. Il risultato che abbiamo raggiunto rappresenta un importante successo per l’ambiente e per il trasporto marittimo. In questi ultimi anni, per la maggior parte è stata l’Unione europea a definire le norme relative all’impatto del trasporto marittimo sull’ambiente attraverso la legislazione e attraverso il lavoro dell’Organizzazione marittima internazionale. Il trasporto marittimo è un’attività su scala mondiale e, nell’interesse della concorrenza leale e dell’ambiente, è importante avere norme comuni a livello mondiale. Tuttavia, l’Unione europea potrebbe assumere un ruolo guida e definire le norme esigendo regole più rigorose. Dobbiamo fare in modo che gli Stati membri dell’Unione europea ottemperino effettivamente agli accordi OMI ed è proprio quello che stiamo facendo con il pacchetto legislativo che sta giungendo al termine del suo iter. Le sette direttive del terzo pacchetto marittimo eviteranno l’inquinamento, assicureranno una risposta più coordinata in caso di incidente ed impediranno alle navi di scarsa qualità di entrare nelle acque comunitarie. Ho dedicato particolare attenzione alla direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo e alla direttiva sulle inchieste sugli incidenti in quanto relatrice ombra per il mio gruppo, e desidero ringraziare i due relatori, gli onorevoli Vlasto e Kohlíček, per il loro lavoro competente ed efficace. Abbiamo messo a punto un metodo migliore di ispezione per cui le navi al di sotto delle norme ad essere ispezionate più frequentemente e ora disponiamo di un metodo di indagine sugli incidenti che garantirà una tutela giuridica a chi è interrogato, ai testimoni, e questo farà anche sì che le informazioni che ci vengono fornite dalle relazioni sugli incidenti possano essere utilizzate in futuro e che si possano scambiare informazioni tra gli Stati membri."@it12
"Ačiū, gerb. pirmininke, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją pasiekus puikų rezultatą ir padėkoti Tarybai pirmininkavusiai Prancūzijai už pastangas. Rezultatas, kurį mums pavyko pasiekti, yra didelis laimėjimas aplinkos apsaugos ir Europos laivybos srityse. Pastaraisiais metais daugiausia ES pastangomis teisėkūros srityje ir Tarptautinės jūrų organizacijos veikloje buvo nustatytas laivybos poveikio aplinkai standartas. Laivyba – globali veikla, todėl siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir aplinkos apsaugą, būtina nustatyti bendras taisykles, galiojančias globaliu mastu. ES galėtų imtis vadovaujamo vaidmens ir nustatyti standartą, reikalaudama griežtesnių taisyklių. Mes turime užtikrinti, kad ES valstybės narės iš tikrųjų laikosi TJO susitarimų, ir šiandien tvirtindami šį teisėkūros priemonių paketą būtent tai mes ir darome. Septynios direktyvos, sudarančios trečiąjį jūrų paketą, leis mums užkirsti kelią aplinkos taršai, labiau suderintai reaguoti į avarijas ir neleisti prastos būklės laivams patekti į ES vandenis. Dirbdama kaip savo frakcijos šešėlinė pranešėja, ypač daug dėmesio skyriau direktyvoms dėl uosto valstybės kontrolės ir avarijų tyrimo, todėl norėčiau padėkoti dviem pranešėjams, D. Vlasto ir J. Kohlíčekui už profesionalų ir sėkmingą darbą. Mums pavyko patobulinti laivų tikrinimo tvarką, kad prasčiausios būklės laivai būtų tikrinami dažniau, ir avarijų tikrinimo tvarką, kad būtų užtikrinta teisinė apklausiamų avarijų liudininkų apsauga ir kad turėdami galimybę susipažinti su ankstesnių avarijų tyrimo ataskaitomis ir keisdamiesi informacija tarp valstybių narių galėtumėme mokytis iš klaidų."@lt14
"Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlos apsveikt referentu par sasniegto un pateikties Francijas prezidentūrai par tās pūlēm. Sasniegtais rezultāts ir liels panākums videi un Eiropas kuģniecībai. Pēdējos gados tieši ES galvenokārt ir noteikusi standartu kuģošanas ietekmei uz vidi ar tiesību aktiem un Starptautiskās jūrniecības organizācijas darbu. Kuģošana ir globāla nodarbošanās, un godīgas konkurences nolūkos un vides labā ir svarīgi, lai būtu kopīgi noteikumi globālā līmenī. Tomēr ES varētu uzņemties vadību un noteikt standartu, pieprasot stingrākus noteikumus. Mums ir jānodrošina, lai ES dalībvalstis patiešām ievēro SJO nolīgumus, un tieši to mēs darām, nobeidzot darbu pie tiesību aktu kopuma. Septiņas direktīvas Trešajā jūrniecības tiesību aktu kopumā novērsīs piesārņojumu, nodrošinās labāk koordinētu reakciju uz negadījumiem un neļaus sliktiem kuģiem ienākt ES ūdeņos. Es kā savas grupas ēnu referente esmu pievērsusi īpaši ciešu uzmanību direktīvai par ostas valsts kontroli un direktīvai par negadījumu izmeklēšanu, un es vēlos pateikties abiem referentiem — kundzei un kungam — par viņu prasmīgo un veiksmīgo darbu. Mēs esam sasnieguši labāku kuģu pārbaudes metodi, lai visbiežāk tiktu pārbaudīti tieši vissliktākie kuģi, un mums ir izstrādāta negadījumu izmeklēšanas metode, kas sniegs tiesisku aizsardzību nopratināmajiem, lieciniekiem, un tas nozīmē, ka to, ko mēs uzzināsim no negadījuma ziņojumiem, varēs turpmāk izmantot un ka varēs apmainīties ar informāciju dalībvalstu starpā."@lv13
"Tak, hr. formand. Også jeg vil gerne lykønske ordførerne med det resultat, vi har nået her, og sige tak til det franske formandskab for dets indsats. Det resultat, vi har fået, er en stor succes for miljøet og for europæisk skibsfart. I de senere år er det jo i høj grad EU, der sætter standarden for skibsfartens påvirkning af miljøet gennem lovgivning og gennem arbejdet i Den Internationale Søfartsorganisation IMO. Skibsfarten er global, og af hensyn til fair konkurrence og af hensyn til miljøet er det vigtigt at have fælles regler på globalt plan. Men EU kan godt være med til at gå foran og sætte standarden ved at kræve skrappere regler. Og vi skal sørge for, at EU-landene virkelig overholder aftalerne fra IMO. Og det gør vi med den lovpakke, der afsluttes her. De syv direktiver i den tredje maritime sikkerhedspakke vil forebygge forurening, sikre bedre koordineret reaktion, når ulykken er ude, og forhindre, at dårlige skibe får adgang til EU-farvand. Jeg har særligt fulgt direktivet om havnestatskontrol og direktivet om opklaring af haveri som mit partis skyggeordfører, og jeg vil takke de to ordførere, fru Vlasto og hr. Kohlíček for dygtig og succesfuld indsats. Vi har fået en bedre måde at kontrollere skibene på, så det er de dårligste skibe, der kontrolleres mest, og vi har fået en opklaring af haveri, som både betyder retsbeskyttelse af dem, der bliver afhørt, vidnerne, men også betyder, at de ting vi lærer af haverirapporten kan bruges i fremtiden og udveksles landene imellem."@mt15
"Dank u, mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de rapporteurs graag feliciteren met het resultaat dat we hebben bereikt, en het Franse voorzitterschap danken voor zijn inspanningen. Het resultaat dat we hebben bereikt is een groot succes voor het milieu en voor de Europese scheepvaart. De laatste jaren is het hoofdzakelijk de EU geweest die met wetgeving en inspanningen binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de norm heeft bepaald wat betreft de gevolgen van de scheepvaart voor het milieu. De scheepvaart is een mondiale sector en met het oog op eerlijke concurrentie en het milieu is het belangrijk om gemeenschappelijke regels op mondiaal niveau te hebben. De EU kan echter een voortrekkersrol spelen en de norm bepalen met haar oproep tot striktere regels. Daarbij zullen we ervoor moeten zorgen dat de EU-landen zich ook daadwerkelijk aan de IMO-afspraken houden, en dat doen we precies met het wetgevingspakket dat we hier afsluiten. De zeven richtlijnen in het derde maritieme veiligheidspakket zullen verontreiniging voorkomen, zorgen voor een beter gecoördineerde respons bij ongevallen en incidenten, en voorkomen dat onzeewaardige schepen toegang krijgen tot EU-vaarwateren. Ik heb mij als schaduwrapporteur voor mijn fractie met name beziggehouden met de richtlijn inzake havenstaatcontrole en de richtlijn inzake onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee, en ik wil de twee rapporteurs, mevrouw Vlasto en de heer Kohlíček bedanken voor hun uitstekende en succesvolle werk. We hebben een betere methode gekregen om schepen te controleren, zodat de slechtste schepen het meest worden gecontroleerd. Daarnaast hebben we bereikt dat het onderzoek naar ongevallen en incidenten rechtsbescherming biedt aan de personen die worden verhoord, de getuigen, maar ook dat de lessen die we uit onderzoeksrapporten trekken in de toekomst kunnen worden toegepast en uitgewisseld tussen de lidstaten onderling."@nl3
"Dziękuję, panie przewodniczący. Ja również chciałabym pogratulować panu posłowi sprawozdawcy za rezultat, jaki tutaj osiągnięto oraz podziękować prezydencji francuskiej za jej wysiłki. Wynik, jaki osiągnęliśmy to ogromny sukces dla środowiska naturalnego oraz europejskiej żeglugi. W ostatnich latach to w dużym stopniu UE wyznaczało standardy oddziaływania żeglugi na środowisko naturalne za pomocą prawodawstwa oraz poprzez działalność Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Żegluga to globalna działalność, więc dla ochrony uczciwej konkurencji i środowiska naturalnego ważne jest, aby istniały wspólne zasady na poziomie światowym. Jednak UE mogło przejąć prowadzenie i wyznaczyć standardy, domagając się surowszych przepisów. Musimy dopilnować, aby państwa członkowskie UE rzeczywiście spełniały wymagania IMO, a to właśnie robimy za pomocą pakietu prawodawstwa, który tutaj finalizujemy. Siedem dyrektyw z trzeciego pakietu morskiego zapobiegnie zanieczyszczeniom, zapewni lepszą, skoordynowaną reakcję na wypadki i uniemożliwi wysłużonym statkom wpływanie na wody UE. Jako sprawozdawca pomocniczy mojej grupy zwracałam szczególną uwagę na dyrektywę w sprawie kontroli państwa portu oraz dyrektywę o dochodzeniach w sprawach wypadków. Dlatego chciałabym podziękować dwóm posłom sprawozdawcom, pani Vlasto i panu Kohlíčkowi, za ich sprawną i skuteczną pracę. Doprowadziliśmy do stworzenia lepszej metody inspekcji statków, tak aby jednostki w najgorszym stanie były najczęściej poddawane inspekcji, a ponadto mamy metodę dochodzenia w sprawach wypadków, która zapewni ochronę prawną osobom przesłuchiwanym, świadkom, co oznacza również, że wnioski wyciągnięte z raportu powypadkowego będą możliwe do wykorzystania w przyszłości, a państwa członkowskie będą mogły wymieniać się tymi informacjami."@pl16
"Obrigada, Senhor Presidente, também eu quero congratular o relator pelo resultado alcançado e agradecer à Presidência francesa pelos seus esforços. O resultado ora alcançado é um grande êxito para o ambiente e para o transporte marítimo europeu. Nos últimos anos, tem sido sobretudo a UE a definir o impacto do transporte marítimo no ambiente através de legislação e através do trabalho da Organização Marítima Internacional. O transporte marítimo é uma actividade mundial e, para salvaguardar a concorrência leal e o ambiente, é importante que existam normas comuns a nível mundial. Contudo, a UE pode assumir a liderança e estabelecer um novo padrão com normas mais exigentes. É necessário garantir que os Estados-Membros cumprem os acordos da OMI e é precisamente isso que estamos a fazer com o pacote legislativo que aqui concluímos. As sete directivas do terceiro pacote marítimo contribuirão para a prevenção da poluição, para assegurar uma melhor coordenação na resposta aos acidentes e para impedir que navios em mau estado entrem nas águas comunitárias. Prestei especial atenção à Directiva relativa à inspecção de navios pelo Estado do porto e à Directiva relativa à investigação de acidentes na qualidade de relatora-sobra para o meu grupo e quero agradecer aos dois relatores, senhora deputada Dominique Vlasto e senhor deputado Jaromír Kohlíček, pelo seu trabalho proficiente e frutuoso. Alcançámos um método melhor de inspecção dos navios, segundo o qual os navios em pior estado são sujeitos a inspecções mais frequentes, e temos um método de investigação de acidentes que proporcionará protecção jurídica aos interrogados, as testemunhas, e isso também significa que o que aprendermos com o relatório do acidente pode ser utilizado no futuro e que a informação pode ser trocada entre os Estados-Membros."@pt17
"Vă mulţumesc, domnule preşedinte, şi aş dori la rândul meu să îl felicit pe raportor pentru rezultatul care a fost obţinut aici şi să îi mulţumesc preşedinţiei franceze pentru eforturile sale. Rezultatul pe care l-am obţinut reprezintă un succes enorm pentru mediul înconjurător şi pentru transportul naval european. În ultimii ani, UE a fost cea care, în mare parte, a impus standardele privitoare la impactul transportului naval asupra mediului prin intermediul legislaţiei şi prin munca Organizaţiei Maritime Internaţionale. Navigaţia este o activitate globală şi, în numele concurenţei loiale şi al mediului înconjurător, este important să avem norme comune la nivel mondial. Totuşi, UE ar putea prelua conducerea şi ar putea impune un standard prin solicitarea unor reguli mai restrictive. Trebuie să ne asigurăm că statele membre ale UE respectă reglementările OMI şi facem acest lucru prin pachetul legislativ pe care îl finalizăm acum. Cele şapte directive din cel de-al treilea pachet maritim vor preveni poluarea, vor asigura un răspuns coordonat mai bun în caz de accidente şi vor împiedica navele în stare proastă să intre în apele UE. Am acordat o atenţie deosebită Directivei privind controlul de către statul de port şi Directivei privind investigarea accidentelor în calitate de raportor alternativ din partea grupului meu şi aş dori să le mulţumesc celor doi raportori, dlui Vlasto şi dlui Kohlíček, pentru munca lor profesionistă încununată de succes. Am obţinut o metodă mai bună de inspectare a navelor, astfel încât navele în stare proastă vor fi cel mai des inspectate şi avem o metodă de investigare a accidentelor care va oferi protecţie juridică celor în cauză, martorilor, şi care va semnifica, de asemenea, că ceea ce aflăm din raportul asupra accidentului poate fi utilizat în viitor şi că se poate face schimb de informaţii între statele membre."@ro18
". Ďakujem vám, pán predsedajúci, aj ja by som rada zablahoželala pánovi spravodajcovi k výsledku, ktorý dosiahol, a francúzskemu predsedníctvu poďakovala za jeho snahu. Výsledok, ktorý sme dosiahli, je veľkým úspechom pre životné prostredie a európsku lodnú dopravu. V posledných rokoch to bola do veľkej miery EÚ, ktorá stanovila normy pre vplyv lodnej dopravy na životné prostredie prostredníctvom právnych predpisov a práce Medzinárodnej námornej organizácie. Lodná doprava je globálna činnosť a v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže a životného prostredia je dôležité, aby sme na globálnej úrovni disponovali spoločnými pravidlami. EÚ by však mohla prevziať vedúcu úlohu a stanoviť normy tým, že bude žiadať prísnejšie pravidlá. Musíme zabezpečiť, aby členské štáty EÚ skutočne plnili dohody IMO a o to sa snažíme prostredníctvom tohto legislatívneho balíka, ktorý dokončujeme. Sedem smerníc v treťom námornom balíku zabráni znečisteniu, zabezpečí lepšiu koordinovanú reakciu v prípade nehôd a zabráni nedostatočne vybaveným lodiam, aby vstúpili do vôd EÚ. Ako tieňová spravodajkyňa za svoju skupinu som osobitnú pozornosť venovala smernici o štátnej prístavnej kontrole a smernici o vyšetrovaní nehôd a rada by som poďakovala dvom spravodajcom, pani Vlastovej a pánovi Kohlíčkovi, za ich kvalitnú a úspešnú prácu. Dosiahli sme lepšie metódy v rámci inšpekcie lodí, takže sa najčastejšie vykonávajú v prípade najslabšie vybavených lodí, a máme aj metódu na vyšetrovanie nehôd, ktorá poskytne právnu ochranu svedkom, čo znamená, že to, čo sa naučíme zo správy o nehodách, môžeme využiť v budúcnosti, a že členské štáty si môžu vymieňať informácie."@sk19
"Hvala, gospod predsednik, tudi jaz bi rada čestitala poročevalcu za dosežen rezultat, prav tako pa bi se rada zahvalila francoskemu predsedstvu za prizadevnost. Rezultat, ki smo ga dosegli, predstavlja velik uspeh za okolje in evropski ladijski promet. V zadnjih letih je ravno EU največ prispevala k standardu o vplivu ladijskega prometa na okolje, in sicer preko zakonodaje in dela Mednarodne pomorske organizacije. Ladijski promet je globalna dejavnosti in zaradi poštene konkurence in okolja je zelo pomembno, da imamo skupna pravila na globalni ravni. Vendar pa bi EU lahko prevzela vodstvo in postavila standard s tem, ko bi zahtevala strožja pravila. Zagotoviti moramo, da države članice EU dejansko delujejo v skladu s sporazumi IMO, in prav to skušamo doseči z zakonodajnim paketom, ki ga bomo dokončali. Sedem direktiv v tretjem pomorskem paketu bo preprečilo onesnaženje, zagotovilo bolj usklajen odziv na nesreče in preprečilo, da bi slabe ladje vplule v vode EU. Kot poročevalka v senci za mojo skupino sem še posebej pozorno spremljala direktivo o pomorski inšpekciji države pristanišča in direktivo o preiskovanju nesreč, in rada bi se zahvalila poročevalcema, gospe Vlasto in gospodu Kohlíčku, za njuno odlično in uspešno delo. Dosegli smo boljši način za inšpekcijski nadzor nad ladjami, tako da so najslabše ladje najpogosteje deležne inšpekcije, prav tako pa nam je na voljo metoda za preiskovanje nesreč, ki bo zaslišanim, pričam zagotovila pravno varstvo, to pa bo prav tako pomenilo, da bo to, kar bomo ugotovili na podlagi poročila o nesreči, lahko v prihodnje uporabili, in da bodo tudi države članice med sabo izmenjevale informacije."@sl20
". Tack, herr talman! Även jag vill gratulera föredraganden för det resultat som har uppnåtts och tacka det franska ordförandeskapet för deras ansträngningar. Resultatet vi har nått är en stor framgång för miljön och för europeisk sjöfart. Under de senaste åren har det till stor del varit EU som satt standarderna för sjöfartens inverkan på miljön genom lagstiftning och genom Internationella sjöfartsorganisationens arbete. Sjötransport är en global aktivitet, och det är, både för miljöns skull och för att upprätthålla en rättvis konkurrens, viktigt att ha ett gemensamt regelverk på global nivå. EU skulle dock kunna ta ledningen och sätta en ny standard genom att kräva striktare regler. Vi måste se till att EU:s medlemsländer verkligen följer IMO-avtalen, och precis detta gör vi med det lagstiftningspaket vi nu slutför. De sju direktiven i det tredje sjöfartspaketet kommer att minska utsläppen, garantera en bättre samordnad respons vid olyckor och förhindra att fartyg i dåligt skick kommer in på EU:s vatten. Jag har som skuggföredragande för min grupp tittat extra noga på direktivet om hamnstatskontroll och direktivet om utredning av olyckor, och jag vill tacka de två föredragandena, Dominique Vlasto och Jaromír Kohlíček, för deras skickliga och framgångsrika arbete. Vi har skapat en bättre metod för att inspektera fartyg, som innebär att det är de sämsta fartygen som inspekteras oftast. Dessutom har vi en metod för att utreda olyckor som ger juridiskt skydd till de som frågas ut, vittnena, och som också innebär att det vi lär oss av olycksutredningar kan användas i framtiden och att informationen i dem kan utbytas mellan medlemsländer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph