Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-10-Speech-2-297"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090310.28.2-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Detta betänkande utanför lagstiftningsförfarandet förordar en mängd kostnadskrävande förslag såsom till exempel en EU-myndighet för produktkvalitet och nya säljfrämjande och säljstödjande åtgärder inom jordbruket. Vi vill också varna för att det i betänkandet finns formuleringar som kan leda till en än mer protektionistisk politik för jordbruksvaror från EU:s sida. Som vanligt kan vi i Junilistan konstatera att det i detta läge är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till olika grupper inom jordbruksnäringen."@sv22
lpv:translated text
"− ( ) Tato zpráva, která netvoří část žádného legislativního postupu, doporučuje několik nákladných návrhů, například agenturu EU pro kvalitu výrobků a novou podporu prodeje a opatření na podporu prodeje v rámci zemědělství. Rádi bychom rovněž poukázali na to, že tato zpráva obsahuje text, který by mohl způsobit ochranářštější politiku u zemědělského zboží ze strany EU. Jako obvykle v takové situaci strana Junilistan pozoruje, jaké je štěstí, že Evropský parlament nedisponuje ohledně zemědělské politiky spolurozhodovacími pravomocemi. Jinak by EU spadla do pasti protekcionismu a nákladných subvencí různým skupinám v zemědělství."@cs1
"− ( ) I denne betænkning, der ikke er et led i en lovgivningsproces, stilles der en række omkostningskrævende forslag som f.eks. etablering af et EU-organ for produktkvalitet og gennemførelse af nye salgsfremmende og -understøttende foranstaltninger på landbrugsområdet. Vi vil også gerne understrege, at en række formuleringer i denne betænkning kan føre til en mere protektionistisk EU-politik for landbrugsvarer. Junilisten understreger sædvanen tro, at det er heldigt, at Europa-Parlamentet i denne situation ikke har medbestemmelsesbeføjelser på landbrugsområdet i EU. Hvis dette var tilfældet, ville EU gå i fælden og føre en protektionistisk politik og give massive tilskud til forskellige grupper inden for landbruget."@da2
"− ( ) Dieser Bericht, der nicht Teil eines legislativen Verfahrens darstellt, empfiehlt eine Reihe von kostspieligen Vorschlägen, darunter eine EU-Behörde für Produktqualität und neue Vertriebsförderungs- und -subventionsmaßnahmen im Agrarbereich. Wir möchten ferner herausstellen, dass dieser Bericht Passagen enthält, die zu einer protektionistischeren Politik für Agrarerzeugnisse von Seiten der EU führen könnte. Wie üblich stellt die Juniliste fest, dass es in dieser Situation günstig ist, dass das Europäische Parlament keine Mitentscheidungsbefugnis in Bezug auf die Agrarpolitik der EU hat. Andernfalls würde die EU in die Protektionismusfalle tappen und mehreren Gruppen im Agrarbereich hohe Subventionen zukommen lassen."@de9
"− ( ) Αυτή η έκθεση, που δεν αποτελεί μέρος καμίας νομοθετικής διαδικασίας, συστήνει μία σειρά από δαπανηρές προτάσεις, όπως υπηρεσία της ΕΕ για την ποιότητα των προϊόντων και νέα προώθηση των πωλήσεων και μέτρα υποστήριξης των πωλήσεων της γεωργίας. Θα θέλαμε ακόμη να επισημάνουμε ότι αυτή η έκθεση περιέχει λεκτικές διατυπώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία πιο προστατευτική πολιτική για τα αγροτικά αγαθά από την πλευρά της ΕΕ. Ως συνήθως, το κόμμα June List παρατηρεί ότι, σε αυτή την κατάσταση, είναι ευτυχές το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει εξουσίες συναπόφασης αναφορικά με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ. Αλλιώς, η ΕΕ θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και των μεγάλων επιδοτήσεων σε διάφορες ομάδες εντός της γεωργίας."@el10
"− ( ) This report, which does not form part of any legislative process, recommends a number of costly proposals, such as an EU agency for product quality and new sales promotion and sales supporting measures within agriculture. We would also like to point out that this report contains wordings that could lead to a more protectionist policy for agricultural goods on the part of the EU. As usual, the June List observes that, in this situation, it is fortunate that the European Parliament does not have powers of codecision in respect of the EU’s agricultural policy. Otherwise, the EU would fall into the trap of protectionism and of heavy subsidies to various groups within agriculture."@en4
"− ( ) Este informe, que no forma parte de ningún proceso legislativo, recomienda varias propuestas costosas, como la creación de una agencia europea de calidad de los productos y nuevas medidas de promoción y apoyo a la venta en el sector agrícola. También nos gustaría resaltar que el informe contiene expresiones que podrían conducir a una política más proteccionista de los productos agrícolas por parte de la UE. Como ya viene siendo habitual, los junilistas observamos que, en esta situación, es una suerte que el Parlamento Europeo no tenga poderes de codecisión con respecto a la política agrícola de la UE. De lo contrario, la UE caería en la trampa del proteccionismo y de cuantiosos subsidios a diversos grupos de este sector."@es21
". − ( ) Kõnealuses raportis, mis ei ole osa ühestki seadusandlikust menetlusest, soovitatakse mitmeid kulukaid ettepanekuid, nt ELi tootekvaliteedi amet ning uued müügiedendus- ja müügitoetusmeetmed põllumajanduses. Samuti tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et kõnealune raport sisaldab sõnastusi, mis võiksid tuua kaasa põllumajandustoodete protektsionistlikuma poliitika ELi poolt. Nagu tavaliselt, teeb juuni nimekiri selles olukorras tähelepaneku, et õnneks ei ole Euroopa Parlamendil kaasotsustusõigust ELi põllumajanduspoliitika osas. Muidu satuks EL protektsionismi ja suurte toetuste lõksu erinevatele rühmadele põllumajanduses."@et5
"− Tässä mietinnössä, joka ei kuulu mihinkään lainsäädäntöprosessiin, tehdään monia kalliiksi käyviä ehdotuksia, kuten tuotteiden laatua käsittelevä EU:n virasto ja maatalousalan uudet myynninedistämistoimet ja myynnin tukitoimet. Huomautamme myös, että EU saattaa tiukentaa maataloustuotteisiin sovellettavia protektionistisia toimia joidenkin tähän mietintöön sisältyvien sanamuotojen takia. Tapansa mukaan Junilistan huomauttaa, että tässä tilanteessa on onni, ettei Euroopan parlamentilla ole EU:n maatalouspolitiikka koskevia yhteispäätösvaltuuksia. Muutoin EU sortuisi protektionismiin ja joutuisi tukemaan suurilla summilla erilaisia maatalousalan ryhmiä."@fi7
". − Ce rapport, qui ne s’inscrit dans aucun processus législatif, avance une série de propositions coûteuse comme la création d’une agence européenne de la qualité des produits et de nouvelles mesures de promotion et de soutien aux ventes dans le secteur agricole. Nous aimerions également souligner le fait que ce rapport contient des formulations qui risquent d’entraîner une politique plus protectionniste de la part de l’UE en matière de produits agricoles. Comme à l’accoutumée, la Liste de juin fait remarquer que dans cette situation, il est heureux que le Parlement européen n’ait pas de pouvoir de codécision en matière de politique agricole européen. Dans le cas contraire, l’UE tomberait dans le piège du protectionnisme et de subsides massifs versés à différents groupes dans le secteur de l’agriculture."@fr8
"− ( ) Ez a jelentés, amely semmilyen jogalkotási folyamatnak sem része, számos költséges javaslatot ajánl, például egy termékminőséggel foglalkozó uniós ügynökséget, emellett a mezőgazdaságon belül új értékesítési promóciós és értékesítési támogatási intézkedéseket. Szeretnék továbbá rámutatni, hogy ez a jelentés olyan megfogalmazást tartalmaz, amelynek eredményeként az EU részéről protekcionistább politika alakulhat ki a mezőgazdasági termékek vonatkozásában. Szokás szerint a júniusi listán ebben a helyzetben szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy az Európai Parlamentnek nincs együttdöntési hatásköre az EU mezőgazdasági politikáját illetően. Máskülönben az EU a protekcionizmus és a mezőgazdaság egyes csoportjainak szánt súlyos támogatások csapdájába esne."@hu11
"La presente relazione, che non rientra in alcun processo legislativo, raccomanda una serie di proposte costose, come un’agenzia comunitaria per la qualità degli alimenti e nuove misure di promozione e supporto delle vendite in campo agricolo. Vorremmo inoltre sottolineare che la relazione contiene formulazioni che potrebbero portare a una politica più protezionistica per i prodotti agricoli da parte dell’Unione. Come sempre, la Lista di giugno rileva che, in tale situazione, è una fortuna che il Parlamento europeo non disponga di poteri di codecisione per quanto concerne la politica agricola della Comunità, altrimenti l’Unione cadrebbe nella trappola del protezionismo e del pesante sovvenzionamento di vari gruppi che operano in tale ambito."@it12
"− ( ) Šiuo jokios teisės aktų leidybos dalies nesudarančiu pranešimu pristatoma keletas brangių pasiūlymų, pvz., įkurti ES produktų kokybės agentūrą, skatinti naujus pardavimus ir priemonės, skirtos palaikyti žemės ūkio srities produktų pardavimams. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad pranešime yra formuluočių, skatinančių labiau protekcionistinę ES žemės ūkio prekių politiką. „June List“ partija kaip paprastai nori pasakyti, jog laimei tokiomis aplinkybėmis Europos Parlamentas neturi įgaliojimų bendrų sprendimų priėmimo procedūros tvarka reguliuoti ES žemės ūkio politikos. Kitaip ES patektų į protekcionizmo ir didelių įvairioms žemės ūkio srities grupėms skiriamų subsidijų spąstus."@lt14
". − Šis ziņojums, kas nav daļa no normatīva procesa, iesaka vairākus dārgus priekšlikumus, piemēram, ES aģentūru produktu kvalitātei un jaunus pasākumus tirdzniecības veicināšanai un atbalstam lauksaimniecībā. Mēs gribam arī uzsvērt, ka šajā ziņojumā ir ietverti formulējumi, kas varētu vairāk virzīt ES protekcionisma politikas virzienā attiecībā uz lauksaimniecības precēm. Jūnija saraksts kā parasti atzīmē, ka par laimi šajā situācijā Eiropas Parlamentam nav koplēmuma pilnvaru attiecībā uz ES lauksaimniecības politiku. Pretējā gadījumā ES nonāktu dažādu lauksaimniecības grupu protekcionisma un milzīgu subsīdiju slazdā."@lv13
"Detta betänkande utanför lagstiftningsförfarandet förordar en mängd kostnadskrävande förslag såsom till exempel en EU-myndighet för produktkvalitet och nya säljfrämjande och säljstödjande åtgärder inom jordbruket. Vi vill också varna för att det i betänkandet finns formuleringar som kan leda till en än mer protektionistisk politik för jordbruksvaror från EU:s sida. Som vanligt kan vi i Junilistan konstatera att det i detta läge är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till olika grupper inom jordbruksnäringen."@mt15
". − Dit verslag, dat geen deel uitmaakt van een wetgevingsprocedure, beveelt een aantal dure voorstellen aan, zoals een EU-agentschap voor productkwaliteit en nieuwe maatregelen op landbouwvlak ter bevordering en ondersteuning van de verkoop. Wij willen er ook voor waarschuwen dat het verslag formuleringen bevat die tot een protectionistischer beleid voor landbouwproducten kunnen leiden van de kant van de EU. Zoals gewoonlijk stellen wij van Junilistan vast dat het in deze situatie een geluk is dat het Europees Parlement geen medebeslissingsrecht heeft inzake het Europees landbouwbeleid, want anders zou de Unie in de val van het protectionisme en zware subsidies aan diverse groepen in de landbouwsector trappen."@nl3
"− ( ) Przedmiotowe sprawozdanie, które nie jest elementem żadnego procesu legislacyjnego, zawiera szereg kosztownych propozycji, takich jak stworzenie unijnej agencji ds. jakości żywności a także opracowanie nowych działań promujących i wspierających sprzedaż w sektorze rolniczym. Chcielibyśmy ponadto zauważyć, że omawiane sprawozdanie zawiera stwierdzenia, które mogłyby prowadzić do bardziej protekcjonistycznej polityki w zakresie produktów rolnych w UE. June List zauważa, że w tej sytuacji Parlament Europejski na szczęście nie ma uprawnień w zakresie współdecyzji odnośnie unijnej polityki rolnej. W innym przypadku UE wpadłaby w pułapkę protekcjonizmu i ogromnych dotacji dla wielu grup w sektorze rolniczym."@pl16
"− Este relatório, que não faz parte de qualquer processo legislativo, preconiza uma série de propostas dispendiosas, como a criação de uma agência europeia da qualidade dos produtos e de novas medidas de promoção e de apoio às vendas no domínio da agricultura. Gostaríamos também de sublinhar que este relatório contém formulações que podem conduzir a uma política mais proteccionista dos produtos agrícolas por parte da UE. Tal como já é habitual, a Lista de Junho faz notar que, felizmente, nesta situação o Parlamento Europeu não tem poder de co-decisão no que respeita à política agrícola da UE. Caso contrário, a UE cairia na armadilha do proteccionismo e da atribuição de subsídios elevados a vários grupos do sector agrícola."@pt17
"( ) Acest raport, care nu face parte din niciun proces legislativ, recomandă o serie de propuneri costisitoare, precum o agenţie UE pentru calitatea produselor şi promovarea noilor vânzări şi măsuri de susţinere a vânzărilor la nivelul agriculturii. Dorim să subliniem faptul că acest raport conţine formulări ce pot conduce la o politică mai protecţionistă pentru produsele agricole din partea UE. Ca de obicei, formaţiunea June List observă că, în această situaţie, din fericire, Parlamentul European nu deţine puterea de codecizie în materie de politică agricolă a UE. Altfel, UE ar cădea în capcana protecţionismului şi a subvenţiilor masive acordate mai multor grupuri din agricultură."@ro18
". − ( ) To poročilo, ki ni del nobenega zakonodajnega postopka, vsebuje številne drage predloge, kot so agencija EU za kakovost proizvodov, novi programi za spodbujanje prodaje in ukrepi za podporo prodaje znotraj kmetijstva. Prav tako želimo izpostaviti, da to poročilo vsebuje besedila, ki bi lahko imela za posledico protekcionistično politiko za kmetijske proizvode s strani EU. Junijska lista ponovno ugotavlja, kako dobro je, da Evropski parlament nima pristojnosti za soodločanje o kmetijski politiki EU. Sicer bi se EU ujela v zanko protekcionizma in velikih subvencij za različne skupine v okviru kmetijske dejavnosti."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"SV"18,5,20,1,19,14,16,11,10,2,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph