Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-10-Speech-2-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090310.28.2-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Detta betänkande ropar på än mer ekonomiska resurser till område efter område i EU, samtidigt som man i medlemsstaterna måste spara inom bland annat vård, skola och omsorg. Därtill kommer att flera områden som betänkandet pekar på, t ex finanskrisen, klimatförändringarna och energipolitiken, är förenade med enorma kostnader som inte står i någon proportion till EU:s budget. Detta är frågor som måste tas i de enskilda länderna efter en intern politisk process som leder till en demokratisk förankring av de uppoffringar det är fråga om. Vi har därför valt att rösta nej till detta betänkande om kommissionens budget för år 2010."@sv22
lpv:translated text
"− ( ) Tato zpráva požaduje v rámci EU další finanční zdroje pro oblast za oblastí, zatímco v členských státech je třeba šetřit v odvětvích, jako je zdravotní péče, školství a sociální péče. Kromě toho je ve zprávě několik oblastí, například finanční krize, změna klimatu a energetická politika, spojeno s obrovskými náklady, jež jsou zcela nepoměrné k rozpočtu EU. Tyto záležitosti je třeba řešit v jednotlivých členských státech podle jejich domácích politických postupů, což bude mít za následek demokratický základ pro oběti, jež musíme přinést. Proto jsme se rozhodli hlasovat proti této zprávě o rozpočtu Komise na rok 2010."@cs1
"− ( ) I denne betænkning stilles der krav om endnu flere finansielle ressourcer til en lang række områder i EU, samtidig med at medlemsstaterne skal foretage besparelser på sundheds- og skoleområdet og på det sociale område. En række af de områder, der henvises til i betænkningen, såsom den finansielle krise, klimaændringer og energipolitik, indebærer enorme omkostninger, der er helt ude af proportioner med EU's budget. Disse spørgsmål skal håndteres i de enkelte medlemsstater inden for rammerne af deres egne politiske processer, således at de ofre, der skal bringes, vil blive bragt på et demokratisk grundlag. Vi har derfor valgt at stemme imod denne betænkning om Kommissionens budget for 2010."@da2
"− ( ) Dieser Bericht fordert weitere finanzielle Mittel für jeden Bereich innerhalb der EU, während in den Mitgliedstaaten Einsparungen im Gesundheitswesen, bei Schulen und Sozialleistungen erfolgen müssen. Des Weiteren sind mehrere in diesem Bericht aufgeführte Bereiche, darunter die Finanzkrise, der Klimawandel und die Energiepolitik, mit enormen Kosten verbunden, die den EU-Haushalt völlig sprengen. Dies sind Themen, mit denen sich die einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen politischen Prozesse beschäftigen müssen, was zu einer demokratischen Grundlage für die Opfer führen wird, die gebracht werden müssen. Wir haben uns daher entschlossen, gegen diesen Bericht über den Haushalt der Kommission für 2010 zu stimmen."@de9
"− ( ) Αυτή η έκθεση απαιτεί ακόμη περισσότερους χρηματοπιστωτικούς πόρους για κάθε περιοχή εντός της ΕΕ, ενώ στα κράτη μέλη πρέπει να γίνουν οικονομίες σε τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα σχολεία και η κοινωνική μέριμνα. Επιπλέον, διάφοροι τομείς που αναφέρονται στην έκθεση, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση, η αλλαγή του κλίματος και η ενεργειακή πολιτική, συνδέονται με τεράστια κόστη που είναι εντελώς δυσανάλογα προς τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο καθένα κράτος μέλη, στο πλαίσιο των εγχώριων πολιτικών μηχανισμών του, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μία δημοκρατική βάση για τις θυσίες που πρέπει να γίνουν. Επιλέξαμε, κατά συνέπεια, να καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2010."@el10
"− ( ) This report calls for yet more financial resources for area after area within the EU, while in the Member States, savings need to be made in areas such as healthcare, schools and social care. Furthermore, several areas indicated in the report, such as the financial crisis, climate change and energy policy, are associated with huge costs that are completely out of proportion to the EU’s budget. These are matters that need to be dealt with in the individual Member States under their domestic political processes, which will result in a democratic basis for the sacrifices that need to be made. We have therefore chosen to vote against this report on the Commission’s budget for 2010."@en4
"− ( ) Este informe solicita más recursos económicos para más y más áreas de la UE, mientras que en los Estados miembros es necesario hacer recortes en áreas como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Es más, algunas de las áreas especificadas en el informe, como la crisis financiera, el cambio climático y la política energética, están asociadas a elevadísimos costes completamente desproporcionados con el presupuesto de la UE. Éstos son asuntos que se deben tratar con cada Estado miembro por separado y en el ámbito de sus procesos políticos nacionales, lo que proporcionará una base democrática para los sacrificios que es necesario realizar. Por todo ello, hemos decidido votar en contra de este informe sobre el presupuesto de la Comisión para el año 2010."@es21
". − ) Kõnealune raport nõuab veel rahalisi vahendeid valdkonnast valdkonda ELis, kui liikmesriikides tuleb säästa valdkondades nagu tervishoid, koolid ja sotsiaalhoolekanne. Lisaks seostatakse mitmeid raportis nimetatud valdkondi, näiteks majanduskriisi, kliimamuutusi ja energiapoliitikat väga suurte kuludega, mis on täiesti proportsioonist väljas ELi eelarve suhtes. Need on küsimused, mida tuleb käsitleda üksikutes liikmesriikides siseriiklike poliitiliste protsesside raames, mille tulemuseks on demokraatlik alus ohvritele, mida tuleb tuua. Seega otsustasime hääletada kõnealuse raporti vastu komisjoni eelarve kohta 2010. aastaks."@et5
". − Mietinnössä vaaditaan alalle toisensa jälkeen lisärahoitusta EU:ssa, vaikka jäsenvaltioissa joudutaan säästämään esimerkiksi terveydenhuollossa, kouluissa ja sosiaalihuollossa. Lisäksi useisiin mietinnössä mainittuihin aloihin, kuten rahoituskriisiin, ilmastonmuutokseen ja energiapolitiikkaan, liittyy valtavia kustannuksia, jotka ovat täysin kohtuuttomia EU:n talousarvioon nähden. Näitä asioita on käsiteltävä kussakin jäsenvaltiossa niiden sisäpoliittisin keinoin, joilla luodaan demokraattinen perusta välttämättömille uhrauksille. Olemme näin ollen päättäneet äänestää komission talousarviota 2010 koskevaa mietintöä vastaan."@fi7
". − Ce rapport réclame encore plus de ressources pour un nombre toujours plus grand de domaines au niveau européen, alors même que les États membres doivent se serrer la ceinture dans des domaines tels que les soins de santé, l’enseignement et la sécurité sociale. Par ailleurs, plusieurs des domaines identifiés par ce rapport, comme la crise financière, le changement climatique et la politique énergétique, impliquent des coûts énormes sans aucune proportion avec le budget de l’UE. Ces questions doivent être abordées par les différents États membres dans le cadre de leurs processus politiques nationaux, ce qui donnera une légitimité démocratique aux sacrifices qu’il faudra consentir. C’est pourquoi nous avons décidé de voter contre ce rapport relatif au budget 2010 de la Commission."@fr8
"− ( ) Ez a jelentés további pénzügyi forrásokat tesz szükségessé egyre több területen az EU-n belül, míg a tagállamokban megtakarítások szükségesek olyan területeken, mint az egészségügy, az iskolák és a szociális ellátás. Emellett számos. a jelentésben jelzett terület – pl. a pénzügyi válság, az éghajlatváltozás és az energiapolitika – jelentős költségekkel jár, amelyek aránytalanok az uniós költségvetéshez viszonyítva. Ezekkel a kérdésekkel az egyes tagállamoknak kell foglalkozniuk nemzeti politikai eljárásaik keretében, és ennek eredményeként megvalósulhat az általuk meghozandó áldozatok demokratikus alapja. Ezért a Bizottság 2010. évi költségvetéséről szóló jelentés ellen szavaztunk."@hu11
"La presente relazione chiede risorse finanziarie ancora maggiori in vari ambiti dell’Unione europea, mentre negli Stati membri occorre risparmiare in campi quali la scuola, l’assistenza sociale e la sanità. Inoltre, vari ambiti citati nella relazione, tra cui la crisi finanziaria, il cambiamento climatico e la politica energetica, sono associati a costi notevoli del tutto sproporzionati rispetto al bilancio dell’Unione. Si tratta di ambiti che devono essere affrontati a livello nazionale dai singoli Stati membri con i loro processi politici interni, creando in tal modo una base democratica per i sacrifici che è indispensabile compiere. Abbiamo pertanto scelto di votare contro la relazione sul bilancio della Commissione per il 2010."@it12
"− ( ) Šiuo pranešimu raginama skirti dar daugiau finansinių išteklių vienai ar kitai ES sričiai, nors valstybės narės priverstos taupyti tokiose srityse, kaip sveikatos apsauga, mokyklos ir socialinė globa. Be to, keletas pranešime įvardytų sričių (pvz., finansų krizė, klimato kaita ir energetikos politika) susijusios su milžiniškomis ir ES biudžetui visiškai neproporcingomis išlaidomis. Šie klausimai turi būti sprendžiami atskirose valstybėse narėse vadovaujantis jų vidaus politikos procesais, kurie sąlygos demokratinį taip laukiamo pasiaukojimo pagrindą. Todėl nusprendėme balsuoti prieš šį pranešimą dėl 2010 m. Komisijos biudžeto sudarymo."@lt14
"− ( ) Šis ziņojums ES prasa vēl vairāk finanšu resursu ieguldīt vienā jomā pēc otras, savukārt dalībvalstīs ir jātaupa tādās jomās kā veselības aprūpe, skolas un sociālā aprūpe. Turklāt vairākas tādas ziņojumā nosauktās jomas kā finanšu krīze, klimata pārmaiņas un enerģētikas politika ir saistītas ar milzīgām izmaksām, kas ES budžetam ir nesamērīgi lielas. Šīs ir jomas, kuras jārisina atsevišķās dalībvalstīs to vietējo politisko procesu ietvaros, kas rezultātā novedīs pie demokrātiskas vienošanās par upuriem, kuri jānes. Tādēļ mēs esam izvēlējušies balsot pret šo ziņojumu par Komisijas 2010. gada budžetu."@lv13
"Detta betänkande ropar på än mer ekonomiska resurser till område efter område i EU, samtidigt som man i medlemsstaterna måste spara inom bland annat vård, skola och omsorg. Därtill kommer att flera områden som betänkandet pekar på, t ex finanskrisen, klimatförändringarna och energipolitiken, är förenade med enorma kostnader som inte står i någon proportion till EU:s budget. Detta är frågor som måste tas i de enskilda länderna efter en intern politisk process som leder till en demokratisk förankring av de uppoffringar det är fråga om. Vi har därför valt att rösta nej till detta betänkande om kommissionens budget för år 2010."@mt15
". − In dit verslag wordt voor gebied na gebied in de EU om nog meer economische middelen gevraagd terwijl men in de lidstaten moet besparen op onder andere zorg, onderwijs en opvang. Bovendien gaan veel van de in het verslag vermelde gebieden, zoals de financiële crisis, de klimaatsverandering en het energiebeleid, gepaard met enorme kosten die elke proportionaliteit ten opzichte van de EU-begroting ontberen. Dit zijn kwesties die in de individuele landen worden aangepakt via nationale politieke processen die tot een democratische verankering leiden van de opofferingen die moeten worden gedaan. Wij hebben er daarom voor gekozen om tegen het verslag over de begroting van de Commissie voor 2010 te stemmen."@nl3
"− ( ) W przedmiotowym sprawozdaniu postuluje się przyznanie coraz większych środków finansowych na kolejne obszary w UE, podczas gdy państwa członkowskie zmuszone są do oszczędzania na takich obszarach, jak służba zdrowia, szkolnictwo i opieka społeczna. Ponadto z wieloma wymienionymi w sprawozdaniu obszarami, takimi jak kryzys finansowy, zmiany klimatyczne czy polityka energetyczna, związane są olbrzymie koszty, które są nieproporcjonalne do budżetu UE. Są to sprawy, którymi powinny zająć się poszczególne państwa członkowskie, wykorzystując krajowe procesy polityczne, czego wynikiem będzie demokratyczne przyzwolenie dla niezbędnych poświęceń. Dlatego też zdecydowaliśmy się zagłosować za przyjęciem sprawozdania w sprawie budżetu Komisji na rok 2010."@pl16
"− Este relatório exige ainda mais recursos financeiros para os vários domínios da UE, apesar de nos Estados-Membros ser necessário fazer poupanças em domínios como os cuidados de saúde, as escolas e o apoio social. Além disso, alguns domínios indicados no relatório, como a crise financeira, as alterações climáticas e a política energética, estão associados a custos elevadíssimos, completamente desproporcionados para o orçamento da União Europeia. São questões que têm de ser tratadas em cada um dos Estados-Membros, ao abrigo dos seus processos políticos nacionais, o que irá resultar na criação de uma base democrática para os sacrifícios que é necessário fazer. Por conseguinte, decidimos votar contra o relatório sobre o orçamento da Comissão para 2010."@pt17
"( ) Acest raport solicită utilizarea mai multor resurse financiare pentru tot mai multe domenii la nivelul UE, în timp ce în statele membre trebuie făcute economii în domenii precum sănătatea, educaţia şi asistenţa socială. În plus, mai multe domenii indicate în raport, precum criza financiară, schimbările climatice şi politica energetică, comportă costuri imense, complet neproporţionale cu bugetul UE. Aceste aspecte trebuie tratate de către statele membre în cadrul proceselor politice interne, pentru a se realiza o bază democratică a sacrificiilor ce trebuie făcute. Am ales deci să votăm împotriva acestui raport privind bugetul Comisiei pentru 2010."@ro18
". Táto správa vyzýva na väčšie finančné prostriedky pre jednotlivé oblasti v rámci EÚ, pričom v členských štátoch je potrebné tvoriť úspory v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, školstvo a sociálna starostlivosť. Správa zároveň uvádza niekoľko oblastí, ako napríklad finančná kríza, zmena klímy, politika v oblasti energie, ktoré predstavujú obrovské náklady úplne mimo rozsahu rozpočtu EÚ. Tieto veci musia riešiť jednotlivé členské štáty v rámci svojich domácich politických procesov. Povedie to k demokratickému základu obetí, ktoré si daný stav vyžaduje. Rozhodli sme sa preto hlasovať proti tejto správe o rozpočte Komisie na rok 2010."@sk19
". − ( ) To poročilo poziva k še dodatnim finančnim virom za področja, ki se v EU vrstijo eno za drugim, medtem ko morajo države članice varčevati na področjih, kot so zdravstvena oskrba, šole in socialno varstvo. Poleg tega so številna področja, navedena v tem poročilu, kot so finančna kriza, podnebne spremembe in energetska politika, povezana z ogromnimi stroški, ki so popolnoma nesorazmerni s proračunom EU. Gre za zadeve, ki jih morajo obravnavati posamezne države članice v skladu s svojimi domačimi političnimi procesi, ki bodo imeli za posledico demokratično osnovo za odrekanja, ki bodo potrebna. Zato smo se odločili, da bomo glasovali proti temu poročilu o proračunu Komisije za leto 2010."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"SV"18,5,20,1,14,16,11,10,2,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph