Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-10-Speech-2-049"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090310.6.2-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de nieuwe IPPC-richtlijn zorgt ervoor dat bedrijven alle grote installaties moeten uitrusten met de best beschikbare techniek. In sommige landen werd dit al verplicht gesteld, en het wordt nu tijd om één lijn te trekken en een gelijk speelveld te creëren. Dat is dus prima. Maar, collega's, ik vraag speciaal jullie steun voor de amendementen die ertoe leiden dat er in de toekomst eisen gesteld worden aan kolencentrales. Er moet een emissieplafond komen voor kolencentrales, en dat kan door de toepassing van CCS of door het bijstoken van 40 tot 50 procent duurzame biomassa. Een emissieplafond voor CO is de enige manier waarop we én kolen kunnen blijven gebruiken, én onze klimaatdoelstellingen kunnen halen. Sommige collega's werpen tegen dat de elektriciteitssector onder het nieuwe handelssysteem valt, en dat daarom nieuwe eisen overbodig zijn. Maar die redenering klopt niet, want het ETS laat ruimte voor uitzondering voor kolencentrales en laat bovendien toe dat de energie-intensieve industrie de hogere kosten voor duurdere elektriciteit weer gecompenseerd krijgt. Daarmee is de prijsprikkel om CO te verminderen, verdwenen. Wie denkt dat het ETS alles oplost, hoeft geen eisen te stellen aan auto's, hoeft gloeilampen niet te verbieden en heeft geen richtlijn duurzame energie nodig. We moeten consequent zijn. Als we eisen stellen aan auto's en verlichting, dan moeten we ook zeker eisen stellen aan kolencentrales, want dat zijn de echte vervuilers. Feit is ook dat gemakkelijke CO reducties niet te halen zijn bij de staalindustrie of cementindustrie, maar in de energiesector."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nová směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění zajistí, že podniky budou mít povinnost vybavit svá velká zařízení nejlepšími dostupnými technologiemi. V některých zemích je to již povinnost a nadešel čas srovnat náš kurz a vytvořit rovné podmínky. Zatím správně. Avšak, dámy a pánové, ráda bych vás požádala zejména o podporu pozměňovacích návrhů usilujících o stanovení budoucích požadavků pro elektrárny spalující uhlí. Pro tyto elektrárny musí být zaveden emisní strop, čehož může být dosaženo využitím zachycování a skladování uhlíku nebo společným spalováním 40–50 % udržitelné biomasy. Emisní strop CO je jediným způsobem, jak můžeme pokračovat ve využívání uhlí a současně dosáhnout našich klimatických cílů. Někteří poslanci Evropského parlamentu argumentují, že odvětví výroby elektřiny spadá do nového systému obchodování, a proto nejsou potřeba žádné nové požadavky. Toto zdůvodnění je však chybné, protože systém pro obchodování s emisemi nejen umožňuje výjimky pro elektrárny spalující uhlí, ale rovněž povoluje kompenzace energeticky náročnému průmyslu za zvýšenou cenu elektřiny. To odstraňuje cenové pobídky pro snižování emisí CO . Kdokoliv věří, že je systém pro obchodování s emisemi odpovědí na všechno, nepotřebuje stanovovat požadavky pro automobily nebo zakazovat elektrické žárovky a nepotřebuje směrnici o udržitelné energii. Musíme být konzistentní. Pokud stanovujeme požadavky pro automobily a osvětlení, musíme samozřejmě stanovit požadavky pro elektrárny spalující uhlí, protože ony jsou skutečnými znečišťovateli. Rovněž platí, že chceme-li jednoduchý způsob snížení emisí CO neměli bychom se zaměřovat na ocelářský nebo cementárenský průmysl, ale na odvětví energetiky."@cs1
"Hr. formand! Det nye direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) vil sikre, at virksomhederne skal udstyre alle store anlæg med den bedste tilgængelige teknik. Det er allerede obligatorisk i visse lande, og det er nu på tide, at vi harmoniserer reglerne og skaber ensartede spilleregler. Så langt, så godt. Men jeg vil særlig gerne bede om mine kollegers støtte til de ændringer, med hvilke vi forsøger at fastlægge krav til kulfyrede kraftværker i fremtiden. Der skal indføres et emissionsloft for disse kraftværker, og det kan gøres ved at anvende CO opsamling og -lagring eller ved at medforbrænde 40-50 % bæredygtig biomasse. Et emissionsloft for CO er den eneste måde, vi fortsat kan anvende kul på, hvis vi også skal nå vores klimamål. Nogle parlamentsmedlemmer mener, at elsektoren falder ind under den nye handelsordning, og at det derfor ikke er nødvendigt med nye krav. Denne argumentation er imidlertid fejlagtig, idet emissionshandelsordningen ikke blot tillader undtagelser for kulfyrede kraftværker, men også tillader energiintensive industrivirksomheder at få kompensation for øgede omkostninger til el. Dette fjerner omkostningsincitamentet til at nedbringe udledningerne af CO . De, der tror på, at emissionshandelsordningen er svaret på alting, behøver ikke fastlægge krav til biler eller forbyde elpærer og har ikke behov for et direktiv om bæredygtig energi. Vi må være konsekvente. Hvis vi fastlægger krav til biler og belysning, skal vi sandelig også fastlægge krav til kulfyrede kraftværker, da det er dem, der er de store forurenere. Det er også rigtigt, at hvis vi ønsker den lette vej til nedbringelse af CO skal vi ikke kigge på stål- eller cementindustrien, men snarere på energisektoren."@da2
"Herr Präsident, die neue Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) wird dafür sorgen, dass Unternehmen alle ihre großen Industrieanlagen mit der besten verfügbaren Technologie ausrüsten müssen. Dies ist in einigen Ländern bereits Pflicht, und es wird Zeit, dass wir unseren Kurs entsprechend anpassen und gleiche Ausgangsbedingungen für alle schaffen. So weit so gut. Aber, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz besonders um Ihre Unterstützung für die Anträge bitten, die künftige Umweltschutzauflagen für Kohlekraftwerke vorsehen. Für diese Kraftwerksanlagen muss eine Emissionsdeckelung eingeführt werden. Dies kann mittels der CO2-Abscheidung und -Speicherung (carbon dioxide capture and storage, CCS) erfolgen oder durch eine anteilige Mitbefeuerung nachwachsender Biomassebrennstoffe in Höhe von 40-50 %. Eine Emissionsdeckelung für CO ist die einzige Chance für uns, Kohle weiterzuverwenden und trotzdem auch unsere Klimaziele zu erreichen. Einige MdEP argumentieren, dass der Elektrizitätssektor unter das neue Emissionshandelssystem falle und dass daher keine neuen Anforderungen erforderlich seien. Diese Argumentation überzeugt allerdings nicht, denn das Emissionshandelssystem sieht nicht nur Ausnahmen für Kohlekraftwerke vor sondern erlaubt es energieintensiven Industrien außerdem, für hohe Stromkosten entschädigt zu werden. Dies lässt den Kostenanreiz zu weniger CO Ausstoß ins Leere laufen. Jeder der glaubt, dass das Emissionshandelssystem (ETS) Antworten auf alles bietet, braucht auch keine Umweltauflagen für Autos oder Glühbirnen aufzustellen und hat auch keinen Bedarf an einer Nachhaltige-Energien-Richtlinie. Wir müssen schon konsequent sein. Wen wir Umweltschutz-Anforderungen an Autos und Beleuchtung stellen, müssen wir Gleiches auch für Kohlekraftwerke tun – denn schließlich sind diese die wahren Umweltverschmutzer. Es ist auch so, dass wir nicht so sehr auf die Stahl- oder Zementindustrie schauen sollten, wenn wir nach einem einfachen Weg zur Reduzierung von CO suchen, sondern unseren Blick eher auf den Energiesektor richten sollten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η νέα οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC) θα εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξοπλίζουν όλες τις μεγάλες εγκαταστάσεις με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία. Αυτό είναι ήδη υποχρεωτικό σε ορισμένες χώρες, και έχει έρθει η ώρα να εναρμονίσουμε τις πορείες μας και να δημιουργήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού. Μέχρις εδώ, όλα καλά. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θα ζητήσω ειδικά τη στήριξή σας για τις τροπολογίες που στοχεύουν στη θέσπιση απαιτήσεων στο μέλλον για τις μονάδες που λειτουργούν με άνθρακα. Πρέπει να θεσπισθεί ένα ανώτατο όριο εκπομπών για τις εν λόγω μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα ή χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα 40-50% βιώσιμη βιομάζα. Η θέσπιση ανώτατου ορίου εκπομπών CO είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε άνθρακα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τους κλιματικούς στόχους μας. Ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ ισχυρίζονται ότι ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας υπάγεται στο νέο σύστημα εμπορίας και ότι επομένως δεν χρειάζονται νέες απαιτήσεις. Ωστόσο, το σκεπτικό αυτό είναι εσφαλμένο, καθώς το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών όχι μόνον επιτρέπει εξαιρέσεις για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα, αλλά επιτρέπει επίσης την αποζημίωση της βιομηχανίας έντασης ενέργειας για το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αναιρεί το κίνητρο κόστους για τη μείωση του CO . Όποιος πιστεύει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι η απάντηση σε όλα δεν χρειάζεται να θεσπίσει απαιτήσεις για τα αυτοκίνητα ή να απαγορεύσει ηλεκτρικούς λαμπτήρες και δεν χρειάζεται μια οδηγία για τη βιώσιμη ενέργεια. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Εάν θεσπίζουμε απαιτήσεις για τα αυτοκίνητα και τον φωτισμό, πρέπει οπωσδήποτε να θεσπίσουμε επίσης απαιτήσεις για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα, καθώς αυτές είναι που ρυπαίνουν πραγματικά. Είναι επίσης αλήθεια ότι εάν θέλουμε έναν εύκολο τρόπο για να μειώσουμε τις εκπομπές CO δεν πρέπει να στρεφόμαστε στις βιομηχανίες χάλυβα ή τσιμέντου αλλά μάλλον στον τομέα της ενέργειας."@el10
"Mr President, the new Directive on Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC Directive) will ensure that businesses have to equip all large installations with the best available technology. This is already compulsory in some countries, and the time has come to align our course and create a level playing field. So far, so good. However, ladies and gentlemen, I would especially ask your support for the amendments seeking to lay down requirements for coal-fired power stations in future. An emission ceiling must be introduced for these power stations, and this can be done by using carbon dioxide capture and storage (CCS) or by co-firing 40-50% sustainable biomass. An emission ceiling for CO is the only way we can continue to use coal whilst also achieving our climate objectives. Some MEPs argue that the electricity sector falls under the new trading scheme, and that therefore no new requirements are necessary. This reasoning is flawed, however, as the ETS not only allows exceptions for coal-fired power stations but also permits the energy-intensive industry to be compensated for increased electricity costs. This removes the cost incentive to reduce CO . Anyone believing that the emissions trading scheme (ETS) is the answer to everything does not need to lay down requirements for cars or ban light bulbs, and has no need of a Sustainable Energy Directive. We have to be consistent. If we lay down requirements for cars and lighting, we must certainly also lay down requirements for coal-fired power stations, as these are the real polluters. It is also true that, if we want an easy way to reduce CO we should be looking not at the steel or cement industries but rather at the energy sector."@en4
"Señor Presidente, la nueva Directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación (Directiva ICCP) asegurará que las empresas tengan que equipar todas las grandes instalaciones con las mejores tecnologías disponibles. Esto ya es obligatorio en algunos países, así que ha llegado el momento de marchar en la misma dirección y de igualar las condiciones. Hasta aquí, todo bien. No obstante, Señorías, les pediría especialmente su apoyo para las enmiendas que pretenden establecer requisitos para las centrales eléctricas de carbón en el futuro. Se debe crear un techo de emisiones para estas centrales energéticas, y esto se puede realizar mediante el uso de la captación y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) o mediante la co-combustión conjunta de entre el 40 % y el 50 % de la biomasa sostenible. Un techo de emisión de CO es la única forma de poder seguir utilizando carbón a la vez que se cumplen los objetivos climáticos. Algunos diputados del Parlamento Europeo sostienen que el sector eléctrico se sitúa dentro del nuevo régimen de comercio y que, por lo tanto, no son necesarios nuevos requisitos. Sin embargo, el razonamiento es erróneo puesto que dicho régimen no sólo permite excepciones con las centrales eléctricas de carbón, sino que permite que se compense la industria con mucha intensidad de energía por medio de un aumento de los costes de electricidad. Esto elimina el incentivo en los costes para la reducción de CO Cualquiera que considere que el régimen de comercio de derechos de emisión (RCE) es la respuesta a todo no necesita establecer requisitos para los vehículos o prohibir las bombillas, y no necesita una Directiva de energía sostenible. Debemos ser coherentes. Si establecemos requisitos para los coches y la iluminación, debemos establecer, por supuesto, requisitos para las centrales eléctricas de carbón, ya que éstas son las verdaderas contaminantes. También es cierto que, si queremos disponer de una forma fácil de reducir el CO deberíamos dirigir nuestra mirada a las industrias del acero o del cemento, y no al sector energético."@es21
"Härra juhataja, uus saastuse kompleksset vältimist ja kontrolli käsitlev direktiiv (IPPC direktiiv) tagab, et ettevõtted peavad kõik suured rajatised parima olemasoleva tehnoloogiaga varustama. See on mõnes riigis juba kohustuslik ning meil on kätte jõudnud aeg oma kurss ühtlustada ja luua võrdsed võimalused. Seni on kõik läinud hästi. Kuid daamid ja härrad, ma paluksin eriti teie toetust muudatusettepanekutele, millega püütakse sätestada tulevikuks nõudeid söeküttel töötavatele elektrijaamadele. Nimetatud elektrijaamade jaoks tuleb kasutusele võtta heitkoguste ülemmäär ja seda on võimalik teha süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise abil või 40–50% säästva biomassi kaaspõletamise teel. Süsinikdioksiidi heitkoguste ülemmäär on ainus viis, kuidas me söe kasutamist jätkata saame samal ajal ka oma kliimaalaseid eesmärke saavutades. Mõned Euroopa Parlamendi liikmed väidavad vastu, et elektrisektor kuulub uue saastekvootidega kauplemise süsteemi alla ja et seepärast on vajalikud uued nõuded. See põhjendus on siiski ebakorrektne, kuna saastekvootidega kauplemise süsteem võimaldab lisaks eranditele söeküttel töötavate elektrijaamade jaoks ka energiamahukale tööstusharule suuremate elektrikulude hüvitamist. See kõrvaldab kulude vähendamise stiimuli süsinikdioksiidi vähendamisel. Kellel tahes, kes usub, et saastekvootidega kauplemise süsteem on vastus kõigele, ei ole vaja sätestada nõudeid autodele või elektripirne ära keelata ega vaja säästva energia direktiivi. Me peame olema järjekindlad. Kui me sätestame nõuded autodele ja valgustusele, peame kindlasti sätestama ka nõuded söeküttel töötavatele elektrijaamadele, kuna need on tõelised saastajad. Tõsi on ka see, et kui me tahame lihtsat CO vähendamise viisi, peaksime me vaatama mitte terase- või tsemenditööstuse poole, vaid pigem energiasektori poole."@et5
"Arvoisa puhemies, uudella direktiivillä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä (IPPC-direktiivillä) varmistetaan, että yrityksien on sovellettava kaikissa suurissa laitoksissa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tämä on jo pakollista tietyissä valtioissa, ja on tullut aika yhdenmukaistaa toimiamme ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset. Tähän asti kaikki on hyvin. Kuitenkin, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin erityisesti pyytää tukeanne tarkistuksille, joilla pyritään vahvistamaan hiilivoimaloiden vaatimukset tulevaisuudessa. Näille voimaloille on vahvistettava päästökatto, ja tämä voidaan toteuttaa panemalla täytäntöön hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitoimet (CCS) tai rinnakkaispolttamalla 40−50 prosenttisesti kestävää biomassaa. Hiilidioksidin päästökatto on ainoa tapa jatkaa hiilen käyttöä siten, että ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet saavutetaan. Jotkut kollegat väittävät, että sähköala sisällytetään uuteen päästökauppajärjestelmään ja että uudet vaatimukset ovat tarpeettomia. Tämä perustelu on väärä, koska päästökauppajärjestelmässä sallitaan poikkeus hiilivoimaloille ja sen perusteella on mahdollista, että paljon energiaa käyttävät teollisuudenalat saavat korvauksia korkeampien sähkökustannuksien vuoksi. Tällä poistetaan kannustin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Niiden henkilöiden, jotka uskovat, että päästökauppajärjestelmällä ratkaistaan kaikki, ei tarvitse asettaa vaatimuksia ajoneuvoille tai kieltää hehkulamppuja, eikä näillä henkilöillä ole tarvetta kestävää kehitystä koskevalle direktiiville. Meidän on oltava johdonmukaisia. Jos esitämme autoja ja lamppuja koskevia vaatimuksia, meidän on myös esitettävä vaatimuksia hiilivoimaloille, sillä ne ovat todellisia saastuttajia. Tosiasia on, että jos haluamme vähentää helposti hiilidioksidia, meidän ei olisi tarkasteltava teräs- tai sementtiteollisuutta vaan energia-alaa."@fi7
"Monsieur le Président, la nouvelle directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC) assurera que les entreprises doivent équiper toutes les grandes installations des meilleures techniques disponibles. Cela est déjà obligatoire dans certains pays, et le temps est venu de nous aligner et de créer une situation équitable pour tout le monde. Jusqu’ici, tout va bien. Cependant, Mesdames et Messieurs, je voudrais spécialement solliciter votre appui aux amendements visant à imposer des exigences pour les centrales à charbon dans le futur. Un plafond d’émission doit être introduit pour ces centrales, et cela est possible en ayant recours au captage et au stockage de dioxyde de carbone (CSC) ou à la combustion combinée de 40 à 50 % de la biomasse durable. Un plafond d’émission pour le CO est la seule manière de pouvoir continuer à utiliser du charbon tout en atteignant nos objectifs climatiques. Certains parlementaires soutiennent que le secteur de l’électricité relève du nouveau système d’échange, et que, dès lors, aucune nouvelle exigence n’est nécessaire. Ce raisonnement est boiteux, cependant, étant donné que le système d’échange de quotas d’émission ne permet pas seulement des exceptions pour les centrales à charbon mais permet également à l’industrie à haute intensité énergétique d’être dédommagée pour les coûts d’électricité accrus. Cela supprime l’intérêt en matière de coûts visant à réduire le CO . Quiconque pensant que le système d’échange de quotas d’émission est la réponse à tout n’a pas besoin d’établir des exigences pour les voitures ou d’interdire les ampoules à incandescence, et n’a nullement besoin d’une directive en matière d’énergie durable. Nous devons être cohérents. Si nous établissons des exigences pour les voitures et l’éclairage, nous devons assurément également établir des exigences pour les centrales à charbon, car celles-ci sont les vrais pollueurs. De même, il est vrai que, si nous voulons un moyen facile de réduire le CO nous devrions nous concentrer non pas sur les industries de l’acier ou du ciment mais plutôt sur le secteur de l’énergie."@fr8
"Elnök úr, az integrált szennyezés-megelőzésről és -ellenőrzésről szóló irányelv (IPPC irányelv) révén a vállalkozásoknak a nagy létesítményeket fel kell szerelniük a legjobb elérhető technológiával. Ez már egyes országokban kötelező, és itt az idő, hogy igazodjunk és egyenlő játéktér keletkezzen. Ez mind szép. Azonban, hölgyeim és uraim, különösen ahhoz kérem támogatásukat, hogy támogassák azon módosításokat, amelyek célja a jövőben a széntüzelésű erőművekre vonatkozó követelmények megállapítása. Ezen erőművek esetében kibocsátási plafont kell bevezetni, és erre vagy széndioxid-lekötés és tárolás (CCS) útján vagy a fenntartható biomassza 40–50%-ának együttes eltüzelésével kerülhet sor. A CO ra vonatkozó kibocsátási plafon az egyedüli módja annak, hogy továbbra is szenet használjunk, ugyanakkor pedig elérjük éghajlati célkitűzéseinket. Egyes képviselők szerint a villamosenergia-ágazat új kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozik, ezért új követelmények szükségtelenek. Az indokolás azonban hibás, mivel az ETS nem tesz lehetővé kivételt a széntüzelésű erőművek esetében, hanem lehetővé teszi, hogy az energiaigényes ipar kompenzálást kapjon a magas villamosenergia-költségekért. Ezzel megszűnik a költségösztönző a CO csökkentésére. Bárki, aki szerint a kibocsátás kereskedelmi rendszer (ETS) a válasz mindenre, nem kell, hogy követelményeket állapítson meg a személygépjárművekre vagy betiltsa az izzókat, és annak fenntartható energiáról szóló irányelvre sincs szüksége. Legyünk következetesek! Ha követelményeket írunk elő a személygépjárművekre és a világításra, követelményeket kell megállapítanunk a széntüzelésű erőművekre is, mivel ezek a valós szennyezők. Az is igaz, hogy ha egyszerűen kívánjuk csökkenteni a CO ot, nem az acél- vagy cementipart kell vizsgálnunk, hanem inkább az energiaágazatot."@hu11
"Signor Presidente, la nuova direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento imporrà a tutte le imprese di ammodernare i loro grandi impianti con la migliore tecnologia disponibile. Tale obbligo sussiste già in alcuni paesi ed è giunto il tempo di allineare le nostre rotte e di creare condizioni di concorrenza uguali per tutti. E fino a qui siamo tutti d’accordo. Ma chiederei a voi tutti, onorevoli colleghi, di sostenere quegli emendamenti che intendono definire i requisiti futuri per le centrali a carbone. Occorre stabilire un livello di emissione massimo per tali centrali che possa essere rispettato ricorrendo al sistema di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS) o tramite l’alimentazione mista con un 40-50 per cento di biomassa sostenibile. L’introduzione di un livello massimo per l’anidride carbonica è l’unico mezzo per poter continuare a utilizzare il carbone e nel contempo raggiungere i nostri obiettivi contro il riscaldamento globale. Alcuni deputati sostengono che il settore dell’elettricità rientra nel nuovo regime di scambio delle emissioni e che pertanto non sono necessarie nuove prescrizioni. Tuttavia questo ragionamento è fallato, poiché il regime di scambio concede delle deroghe alle centrali a carbone, oltre a permettere che le industrie ad elevato consumo energetico siano rimborsate nel caso di aumento dei costi per l’elettricità. Vengono così a cadere i costi che incentivano una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Chi pensa che il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) sia la soluzione a tutti i mali non ritiene necessario stabilire requisiti per gli autoveicoli, vietare le lampade a incandescenza né tanto meno promulgare una direttiva sulle fonti energetiche sostenibili. Dobbiamo essere coerenti. Se discipliniamo il settore automobilistico e l’illuminazione, dobbiamo senz’altro definire degli standard per le centrali a carbone che sono la vera fonte dell’inquinamento. E’ altrettanto vero che se cerchiamo un modo semplice di ridurre le emissioni di anidride carbonica dobbiamo rivolgerci al comparto energetico piuttosto che all’industria siderurgica o del cemento."@it12
"Gerb. pirmininke, naujoji Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyva (IPPC) užtikrins, kad įmonės įdiegtų geriausias galimas priemones dideliuose įrenginiuose. Kai kuriose valstybėse jos jau privalomos, ir atėjo metas pasirinkti vieną kryptį ir sukurti visiems vienodas sąlygas. Iki šiol viskas klostėsi gerai. Vis dėlto, ponios ir ponai, ypač prašyčiau pritarti pakeitimams, kuriais siekiama ateityje nustatyti reikalavimus anglimi kūrenamoms jėgainėms. Šioms jėgainėms turi būti numatyta išmetamųjų teršalų riba, ir tai gali būti padaryta naudojant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologiją arba 40–50 proc. ekologiškos biomasės kogeneracijos procesą. CO dujų išmetimo riba - vienintelis būdas toliau naudoti anglį, tuo pat metu siekiant tikslų klimato politikos srityje. Kai kurie Europos Parlamento nariai tvirtina, kad nauja prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistema (ETS) apima ir elektros gamybos sektorių, todėl nėra reikalo nustatyti naujus reikalavimus. Tačiau toks samprotavimas turi trūkumų, nes prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistema (ETS) ne tik leidžia taikyti išimtis anglimi kūrenamoms jėgainėms, bet ir kompensuoti elektros energiją naudojančioms pramonėms šakoms padidėjusias išlaidas elektros energijai. Dėl to prarandama paskata, kuriai įtaką daro išlaidos, mažinti išmetamų CO dujų kiekį. Tie, kurie tiki, kad prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistema (ETS) - atsakymas į visas problemas, neturėtų nustatyti reikalavimų automobiliams arba uždrausti elektros lempučių; jiems nereikia ir Tvarios energijos direktyvos. Mums reikia būti nuosekliems. Jei nustatėme reikalavimus automobiliams ir apšvietimui, neabejotinai turime nustatyti reikalavimus ir anglimi kūrenamoms jėgainėms, nes jos – tikrieji taršos šaltiniai. Tiesa ir tai, kad jei norime surasti lengvą būdą sumažinti CO turime atsigręžti ne į plieno ar cemento pramonę, o būtent į energijos sektorių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, jaunā Direktīva par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPNK direktīva) nodrošinās, ka uzņēmumiem būs jāaprīko visas lielās iekārtas ar labāko pieejamo tehnoloģiju. Dažās valstīs tas jau ir jādara obligāti, un ir pienācis laiks saskaņot mūsu darbības virzienu un radīt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus. Tik tālu viss ir labi. Tomēr, dāmas un kungi, es jūs īpaši lūdzu atbalstīt grozījumus, kuru mērķis ir nākotnē noteikt prasības elektrostacijām, kas tiek kurinātas ar akmeņoglēm. Šīm elektrostacijām ir jāievieš emisiju griesti, un to var izdarīt, izmantojot oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu ( ) vai arī līdzsadedzinot 40–50 % ilgtspējīgas biomasas. CO emisiju griesti ir vienīgais veids, kā mēs varam arī turpmāk izmantot akmeņogles, vienlaicīgi sasniedzot mērķus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. Daži EP deputāti apgalvo, ka elektroenerģijas nozare attiecas uz jauno ES emisiju tirdzniecības shēmu un ka tādējādi nav vajadzīgas jaunas prasības. Tomēr šī spriešana ir kļūdaina, jo emisiju tirdzniecības shēma (ETS) ne tikai pieļauj izņēmumus ar akmeņoglēm kurināmām elektrostacijām, bet arī ļauj rūpniecības nozarei, kas aktīvi izmanto enerģiju, saņemt kompensāciju par paaugstinātām elektroenerģijas izmaksām. Tas likvidē ekonomisku stimulu samazināt CO . Ikvienam, kas uzskata, ka emisiju tirdzniecības shēma (ETS) ir atbilde uz visiem jautājumiem, nav jānosaka prasības attiecībā uz automašīnām vai jāaizliedz spuldzes, un viņiem nevajag ilgtspējīgas enerģijas direktīvu. Mums jābūt konsekventiem. Ja mēs nosakām prasības automašīnām un apgaismojumam, mums noteikti ir jānosaka prasības arī elektrostacijām, kas tiek kurinātas ar akmeņoglēm, jo tās ir galvenās piesārņotājas. Tāpat tā ir taisnība, ka gadījumā, ja mēs vēlamies atrast vieglu veidu, kā samazināt CO tad mums ir jāskatās nevis uz tērauda vai cementa rūpniecību, bet gan uz enerģētikas nozari."@lv13
"Voorzitter, de nieuwe IPPC-richtlijn zorgt ervoor dat bedrijven alle grote installaties moeten uitrusten met de best beschikbare techniek. In sommige landen werd dit al verplicht gesteld, en het wordt nu tijd om één lijn te trekken en een gelijk speelveld te creëren. Dat is dus prima. Maar, collega's, ik vraag speciaal jullie steun voor de amendementen die ertoe leiden dat er in de toekomst eisen gesteld worden aan kolencentrales. Er moet een emissieplafond komen voor kolencentrales, en dat kan door de toepassing van CCS of door het bijstoken van 40 tot 50% duurzame biomassa. Een emissieplafond voor CO is de enige manier waarop we én kolen kunnen blijven gebruiken, én onze klimaatdoelstellingen kunnen halen. Sommige collega's werpen tegen dat de elektriciteitssector onder het nieuwe handelssysteem valt, en dat daarom nieuwe eisen overbodig zijn. Maar die redenering klopt niet, want het ETS laat ruimte voor uitzondering voor kolencentrales en laat bovendien toe dat de energie-intensieve industrie de hogere kosten voor duurdere elektriciteit weer gecompenseerd krijgt. Daarmee is de prijsprikkel om CO te verminderen, verdwenen. Wie denkt dat het ETS alles oplost, hoeft geen eisen te stellen aan auto's, hoeft gloeilampen niet te verbieden en heeft geen richtlijn duurzame energie nodig. We moeten consequent zijn. Als we eisen stellen aan auto's en verlichting, dan moeten we ook zeker eisen stellen aan kolencentrales, want dat zijn de echte vervuilers. Feit is ook dat gemakkelijke CO reducties niet te halen zijn bij de staalindustrie of cementindustrie, maar in de energiesector."@mt15
"Panie przewodniczący! Nowa dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC) zagwarantuje, że przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wyposażenia instalacji w najlepsze dostępne technologie. Jest to już obowiązkowe w niektórych państwach i nadszedł czas, abyśmy obrali jeden kurs i ustanowili równe reguły gry. Jak dotąd, wszystko idzie dobrze. Chciałabym jednak szczególnie prosić państwa o poparcie poprawek mających na celu określenie wymogów w stosunku do elektrowni węglowych w przyszłości. Należy wprowadzić pułap emisji dla tych elektrowni i można to uczynić stosując wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) lub poprzez współspalanie ekologicznej biomasy na poziomie 40-50%. Określenie pułapu emisji CO jest jedynym sposobem umożliwiającym nam dalsze korzystanie z węgla, przy jednoczesnej realizacji naszych celów klimatycznych. Niektórzy posłowie utrzymują, że sektor energii elektrycznej podlega nowemu systemowi handlu, i że nie są zatem konieczne dalsze wymogi. Ten sposób myślenia nie jest jednak pozbawiony wad, ponieważ system handlu emisjami nie tylko dopuszcza odstępstwa w odniesieniu do elektrowni węglowych, lecz również dopuszcza rekompensaty dla energochłonnego przemysłu z tytułu zwiększonych kosztów elektryczności. Likwiduje to bazujące na kosztach zachęty do redukcji CO . Ci którzy uważają, że system handlu emisjami (ETS) stanowi odpowiedź na wszystko, nie muszą ustanawiać wymogów w odniesieniu do samochodów lub zakazu stosowania danego rodzaju żarówek i nie potrzebują dyrektywy w sprawie zrównoważonych źródeł energii. Musimy być konsekwentni. Jeżeli określamy wymogi w odniesieniu do samochodów i oświetlenia, musimy również określić wymogi dla elektrowni węglowych, gdyż to one są prawdziwymi trucicielami. Prawdą jest również to, że jeśli chcemy łatwej drogi ograniczenia CO powinniśmy skierować naszą uwagę nie ku branży stalowej czy cementowej, ale ku sektorowi energetycznemu."@pl16
"Senhor Presidente, a nova Directiva relativa à prevenção e ao controlo integrados da poluição (Directiva IPPC) obriga as empresas a equipar todas as grandes instalações com a melhor tecnologia disponível. Isto é já obrigatório nalguns países, e chegou a hora de nos alinharmos e criarmos condições de concorrência equitativas. Até agora, tudo bem. Contudo, Senhoras e Senhores Deputados, peço o vosso apoio, especialmente, para as alterações que visam definir requisitos para as centrais eléctricas a carvão. Têm de ser estabelecidos limites para as emissões destas centrais eléctricas, o que pode ser conseguido através da captura e armazenagem de dióxido de carbono (CAC) ou da co-incineração de 40% a 50% de biomassa sustentável. Só poderemos continuar a utilizar o carvão e, paralelamente, a atingir os nossos objectivos em matéria de clima se estabelecermos um limite para as emissões de CO . Alguns membros deste Parlamento argumentam que o sector da electricidade doe abrangido pelo novo regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa e, por conseguinte, não são necessários quaisquer novos requisitos. Esta argumentação não é válida, porém, uma vez que o regime de comércio de licenças de emissão não só permite excepções para as centrais eléctricas a carvão, como também permite que a indústria com elevada intensidade energética seja compensada pelos aumentos do custo da electricidade. Isto elimina o incentivo à redução do CO com base nos custos. Quem acredita que o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa é a resposta a tudo não precisa de fixar requisitos para os automóveis ou de proibir as lâmpadas tradicionais, nem precisa de uma directiva relativa à energia sustentável. Temos de ser coerentes. Se fixamos requisitos para os automóveis e para as lâmpadas, temos, evidentemente, de fixar requisitos para as centrais eléctricas a carvão, uma vez que estas são as verdadeiras poluidoras. Também é verdade que, se queremos uma maneira fácil de reduzir o CO não deveríamos analisar as indústrias do aço ou do cimento, mas sim o sector energético."@pt17
"Dle preşedinte, noua directivă privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (Directiva IPPC) va garanta faptul că întreprinderile trebuie să doteze toate instalaţiile de dimensiuni mari cu cea mai bună tehnologie disponibilă. Acest lucru este deja obligatoriu în anumite state şi a venit timpul să ne aliniem şi noi acestei cerinţe şi să creăm condiţii echitabile de concurenţă. Până acum, toate bune. Totuşi, stimaţi colegi, aş dori să vă cer sprijinul în special în ceea ce priveşte amendamentele care au ca scop stabilirea viitoarelor cerinţe pentru centrale pe cărbuni. Trebuie introdus un plafon de emisie pentru aceste centrale electrice, iar acest lucru se poate realiza prin utilizarea captării şi stocării dioxidului de carbon sau prin combustia combinată a 40-50% din biomasa durabilă. Un plafon de emisie pentru CO este unica metodă prin care putem utiliza cărbunele îndeplinindu-ne în acelaşi timp obiectivele climatice. Unii deputaţi europeni susţin că sectorul energiei se încadrează în noul sistem de comercializare a cotelor şi că, în consecinţă, nu sunt necesare noi cerinţe. Totuşi, acest raţionament este incorect, deoarece ETS nu numai că permite excepţii în ceea de priveşte centralele pe cărbuni, dar permite, de asemenea, compensarea industriei energointensive pentru costurile ridicate cu electricitatea. Nu mai există astfel un stimulent financiar pentru a reduce emisiile de CO . Oricine crede că sistemul de comercializare a cotelor (ETS) este soluţia pentru orice problemă nu trebuie să stabilească cerinţe pentru autovehicule sau să interzică becurile şi nici nu are nevoie de o directivă privind energia durabilă. Trebuie să fim consecvenţi. Dacă stabilim cerinţe privind autovehiculele şi iluminarea, trebuie să stabilim şi cerinţe pentru centralele pe cărbuni, deoarece acestea sunt adevăraţii factori de poluare. Este de asemenea adevărat că, dacă dorim să reducem emisiile de CO trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra sectorului energetic mai degrabă decât asupra industriei oţelului sau a cimentului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nová smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica o IPPC) zabezpečí, že podniky musia vybaviť všetky veľké zariadenia najlepšou dostupnou technológiou. V niektorých krajinách už je povinná a tak nastal čas, aby sme sa zosúladili a vytvorili rovnaké podmienky. Zatiaľ je to všetko v poriadku. Dámy a páni, chcela by som vás však hlavne poprosiť o vašu podporu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré v budúcnosti stanovia požiadavky pre uhoľné elektrárne. Pre tieto elektrárne sa musí zaviesť horná hranica emisií a toto sa dá dosiahnuť zachytávaním a skladovaním uhlíka (CCS) alebo kombinovaným spaľovaním 40 – 50 % obnoviteľnej biomasy. Horná hranica emisií CO je jediným spôsobom, ako môžeme pokračovať v používaní uhlia a zároveň dosiahnuť naše klimatické ciele. Niektorí poslanci tvrdia, že odvetvie elektrickej energie patrí do nového systému obchodovania a z toho dôvodu nie sú potrebné žiadne nové požiadavky. Takéto odôvodnenie je chybné, keďže systém obchodovania s emisiami (ETS) nielenže umožňuje výnimky pre uhoľné elektrárne, ale tiež povoľuje, aby energeticky náročné priemyselné odvetvia boli odškodňované za zvýšené náklady na elektrickú energiu. Takto sa odstránia cenové stimuly na znižovanie CO . Každý, kto si myslí, že systém obchodovania s emisiami (ETS) je odpoveďou na všetko, nepotrebuje, aby sa stanovili požiadavky pre automobily alebo aby sa zakázali žiarovky, a nepotrebuje ani smernicu o trvalo udržateľnej energii. Musíme byť dôslední. Ak stanovíme požiadavky pre automobily a osvetlenie, určite musíme stanoviť požiadavky aj pre uhoľné elektrárne, keďže tieto sú skutočnými znečisťovateľmi. Pravdou je aj to, že ak chceme zvoliť jednoduchú cestu k zníženiu CO nesmieme sa sústrediť na oceliarsky a cementársky priemysel, ale skôr na energetické odvetvie."@sk19
"Gospod predsednik, nova direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (direktiva IPPC) bo zagotovila, da bodo morala podjetja opremiti vse velike obrate z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. V nekaterih državah je to že obvezno in prišel je čas, da uskladimo našo usmeritev in vzpostavimo enakopravne pogoje. Do sem vse lepo in prav. Vendar bi vas rada, gospe in gospodje, prosila, da podprete spremembe, katerih namen je določitev zahtev za elektrarne na premog. Za te elektrarne mora biti uvedena zgornja meja emisij, to pa lahko dosežemo z zajemanjem in skladiščenjem ogljikovega dioksida (CCS) ali s sočasnim sežigom 40-50 % trajnostne biomase. Zgornja omejitev emisij CO je edini način za nadaljnjo uporabo premoga ob istočasnem uresničevanjem podnebnih ciljev. Nekateri poslanci v Evropskem parlamentu menijo, da elektroenergetski sektor spada pod nov sistem trgovanja z emisijami in zaradi tega niso potrebne nove zahteve. Vendar je takšno razmišljanje napačno, saj ETS ne dopušča le izjeme za elektrarne na premog, ampak tudi dovoljuje, da energijsko potratna industrija prejema nadomestila za povečane stroške električne energije. To odpravlja stroškovne spodbude za zmanjševanje CO . Vsem tistim, ki verjamejo, da shema trgovanja z emisijami (ETS) predstavlja odgovor na vse, ni treba postavljati zahtev za avtomobile ali prepovedati žarnic in ne potrebujejo direktive o trajnostni energiji. Biti moramo dosledni. Če postavimo zahteve za avtomobile in razsvetljavo, moramo vsekakor določiti tudi zahteve za elektrarne na premog, saj so te prave onesnaževalke. Prav tako drži, da če želimo enostavno pot za zmanjšanje CO je ne smemo iskati v industrijah jekla in cementa, ampak v energetskem sektorju."@sl20,20
"Herr talman! Det nya direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) kommer att se till att företag måste utrusta alla större anläggningar med bästa tillgängliga teknik. Detta är redan obligatoriskt i vissa länder, och det är dags att vi anpassar vår kurs och skapar lika villkor. Så långt är allt väl. Men jag skulle särskilt vilja be om ert stöd till de ändringsförslag som syftar till att fastställa krav för koleldade kraftverk i framtiden. Ett utsläppstak måste införas för dessa kraftverk, och detta kan göras genom att använda avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) eller genom att samelda 40–50 procent av hållbar biomassa. Ett utsläppstak för koldioxid är det enda sättet för en fortsatt användning av kol samtidigt som vi uppfyller klimatmålen. Vissa parlamentsledamöter hävdar att elsektorn ingår i det nya systemet för handel med utsläppsrätter (ETS), och att det därför inte behövs några nya krav. Detta resonemang är dock bristfälligt eftersom ETS inte bara tillåter undantag för koleldade kraftverk, utan även tillåter att den energiintensiva industrin ska ersättas för ökade elkostnader. Detta undanröjer kostnadsincitamentet att minska koldioxidutsläppen. Alla som tror att ETS är svaret på allt behöver inte fastställa krav för bilar eller förbjuda glödlampor, och behöver inte ett direktiv för hållbar energi. Vi måste vara konsekventa. Om vi fastställer krav för bilar och belysning måste vi naturligtvis också fastställa krav för koleldade kraftverk eftersom dessa är de verkliga förorenarna. Om vi vill minska koldioxid på ett enkelt sätt är det också korrekt att vi inte bör se över stål- eller cementindustrierna, utan snarare energisektorn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,10,2,13,4,21,17,9,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph