Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-10-Speech-2-018"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090310.5.2-018"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Zunächst einmal möchte ich dem Kollegen Schwab gratulieren zu dem Kompromiss, den er hier auch gemeinsam mit dem Rat ausgearbeitet hat. Zwar wurden nicht alle Punkte berücksichtigt, aber so ist das nun mal bei Kompromissen. Begrüßenswert ist insbesondere die Einführung der verpflichtenden Sicherheitssysteme für Fahrzeuge. Durch die verpflichtende Einführung neuer Sicherheitstechnologie wie etwa ESP kommen künftig nicht nur die Käufer von Premiumautos in den Genuss eines höheren Sicherheitsstandards im Straßenverkehr, sondern eben auch die Fahrer von Volumenfahrzeugen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag für die Sicherheit Europas. Dies muss ohne Wenn und Aber auch für die Sicherheit der Reifen gelten. Es ist richtig, die Nasshaftung und damit die Sicherheit der Reifen in ihrer Bedeutung eindeutig höher einzustufen als den Rollwiderstand, der zur CO Reduzierung beiträgt. Der Rollwiderstand der Reifen verursacht je nach Fahrsituation und Geschwindigkeit zwischen 20 und 30 % des Kraftstoffverbrauchs. Da liegt es nahe, dass aufgrund der aktuellen Umweltdiskussion und auch im Sinne sinkender Benzinkosten eine Reduzierung erreicht werden soll. Jedoch muss man sich dessen bewusst sein, dass ohne Rollwiderstand, der durch Verformung des Reifens und die elastischen Eigenschaften entsteht, ein sicheres und komfortables Fahren unmöglich wäre. Deswegen müssen wir hier Sicherheit auch anders sehen. Die neuen Entwicklungen der Reifenhersteller zeigen, dass Sicherheit und Verringerung des Rollwiderstands möglich sind. Dadurch erreichen wir auch, dass die europäische Automobilindustrie weltweit eine Vorreiterrolle einnimmt und behält. Die morgen zur Abstimmung stehenden Kompromissanträge liefern ein klares Signal gegen die CO Hysterie hin zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, především bych rád poblahopřál panu Schwabovi ke kompromisu, jehož se mu podařilo dosáhnout ve spolupráci s Radou. Nebyly zodpovězeny všechny otázky, ale takové už jsou kompromisy. Zejména vítám zavedení povinných bezpečnostních systémů u vozidel. Povinné zavedení nových bezpečnostních technologií, například ABS, bude znamenat, že v budoucnu budou mít přínos z vyšších standardů bezpečnosti provozu nejen ti, kteří si kupují vyšší třídu automobilů, nýbrž i řidiči nákladních vozidel. Tímto zásadně přispějeme k bezpečnosti Evropy. To se musí bezpodmínečně vztahovat také na bezpečnost pneumatik. Je správné jasně klasifikovat přilnavost pneumatik na mokrém povrchu, a tím i jejich bezpečnost, za důležitější než valivý odpor, který pomáhá snižovat emise CO . Valivý odpor pneumatik je v závislosti na způsobu jízdy a rychlosti odpovědný za 30 až 40 % spotřeby paliva. Proto je zřejmé, že vzhledem ke stávající diskusi o životním prostředí a pro snížení ceny paliva, musí dojít ke snížení. Avšak je nutné vzít na vědomí, že bez valivého odporu, který se projevuje deformací pneumatik a jejich elastických vlastností, by byla bezpečná a pohodlná jízda nemožná. Proto musíme na bezpečnost pohlížet rovněž v jiném světle. Nový vývoj výrobců pneumatik ukazuje, že je možné dosáhnout, jak bezpečnosti, tak nižšího valivého odporu. Tak můžeme umožnit světovou vedoucí pozici evropského automobilového průmyslu a také její udržení. Kompromisní návrhy, o nichž budeme hlasovat zítra, vysílají jasný signál o odklonu od hysterie s emisemi CO a příklon k větší bezpečnosti silničního provozu."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil først og fremmest gerne lykønske hr. Schwab med det kompromis, som han har fundet frem til i samarbejde med Rådet. Ikke alle spørgsmål blev besvaret, men sådan er det med kompromiser. Indførelsen af obligatoriske sikkerhedssystemer for køretøjer er noget, jeg er særlig glad for. Den obligatoriske indførelse af ny sikkerhedsteknologi som ESP vil betyde, at det fremover ikke kun bliver dem, der køber de bedste biler, som vil få gavn af en højere standard for sikkerhed på vejene, men også førerne af varevogne. Når vi gør det, yder vi et afgørende bidrag til sikkerheden i Europa. Det må og skal ubetinget også gælde dæksikkerhed. Det er det rette valg at klassificere dækkenes vådgreb og dermed sikkerhed som mere vigtigt end rullemodstand, som hjælper med at nedbringe CO emissionerne. Dækkenes rullemodstand står afhængigt af kørebetingelserne og hastigheden for 20-30 % af brændstofforbruget. Det er derfor klart på baggrund af den aktuelle miljødebat og med henblik på at få benzinudgifterne ned, at vi må sikre en nedbringelse af forbruget.Det er imidlertid nødvendigt at indse, at sikker og behagelig kørsel ville være umulig uden rullemodstand, som opstår gennem deformation af dækkene og deres elastiske egenskaber. Vi må derfor se på sikkerheden i et andet lys her også. De nye ting, som dækfabrikanterne udvikler, viser, at det er muligt at opnå både sikkerhed og lavere rullemodstand. På denne måde vil vi også sætte Europas automobilindustri i stand til at overtage og fastholde en førende stilling på verdensplan. Kompromisforslaget, som vi skal stemme om i morgen, sender et klart signal væk fra CO hysteriet og hen imod større vejsikkerhed."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Schwab για τον συμβιβασμό που πέτυχε σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Δεν καλύφθηκαν όλα τα θέματα, αλλά έτσι συμβαίνει στην περίπτωση των συμβιβασμών. Η θέσπιση υποχρεωτικών συστημάτων ασφάλειας στα οχήματα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Η υποχρεωτική εφαρμογή νέας τεχνολογίας ασφάλειας, όπως το σύστημα ESP, σημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα επωφελούνται ενός υψηλότερου προτύπου οδικής ασφάλειας μόνον εκείνοι που αγοράζουν αυτοκίνητα ανώτερης κατηγορίας, αλλά και οι οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε καθοριστικά στην ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης χωρίς όρους στην ασφάλεια των ελαστικών. Είναι ορθό να κατατάσσεται σαφώς η πρόσφυση των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα, και επομένως η ασφάλεια των ελαστικών, ως σημαντικότερη από την αντίσταση τριβής κύλισης, η οποία συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO . Η αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και την ταχύτητα, αντιπροσωπεύει 20 έως 30% της κατανάλωσης καυσίμου. Είναι επομένως σαφές ότι, δεδομένης της τρέχουσας συζήτησης για το περιβάλλον και προκειμένου να μειωθεί το κόστος της βενζίνης, πρέπει να επιτευχθεί μείωση. Ωστόσο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, χωρίς την αντίσταση τριβής κύλισης, η οποία επέρχεται μέσω της παραμόρφωσης των ελαστικών και των ελαστικών ιδιοτήτων τους, η ασφαλής και άνετη οδήγηση θα ήταν ανέφικτη. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε την ασφάλεια και από μια άλλη οπτική. Οι νέες εξελίξεις στον κλάδο της κατασκευής ελαστικών δείχνουν ότι είναι εφικτή η συνύπαρξη της ασφάλειας και της χαμηλότερης αντίστασης τριβής κύλισης. Με τον τρόπο αυτό, θα παράσχουμε επίσης τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να αναλάβει και να διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοπορία. Οι συμβιβαστικές προτάσεις επί των οποίων θα ψηφίσουμε αύριο στέλνουν ένα σαφές μήνυμα το οποίο απέχει από την υστερία για τις εκπομπές CO και τείνει προς την αύξηση της οδικής ασφάλειας."@el10
"Madam President, Commissioner, I would like, first of all, to congratulate Mr Schwab on the compromise that he has produced in collaboration with the Council. Not every issue was covered, but that is the way with compromises. The introduction of mandatory safety systems for vehicles is something I particularly welcome. The mandatory introduction of new safety technology such as ESP will mean that, in future, it will not only be those who buy premium cars who will benefit from a higher standard of safety on the road, but also the drivers of goods vehicles. In doing this, we are making a crucial contribution to the safety of Europe. This must also unconditionally apply to tyre safety. It is right to clearly class the wet grip, and thus the safety, of tyres as more important than rolling resistance, which helps reduce CO emissions. Tyres’ rolling resistance, depending on the driving conditions and speed, accounts for 20 to 30% of fuel consumption. It is therefore clear that, given the current environmental debate and in order to reduce petrol costs, a reduction must be achieved. However, it is necessary to realise that, without rolling resistance, which occurs through the deformation of tyres and their elastic properties, safe and comfortable driving would be impossible. We therefore have to see safety in another light here, too. The new developments by the tyre manufacturers show that it is possible to have both safety and lower rolling resistance. In this way, we will also enable the European motor industry to take, and retain, a world lead. The compromise motions that we will be voting on tomorrow send a clear signal away from the CO hysteria and towards greater road safety."@en4
"Señora Presidenta, Señor Comisario, en primer lugar me gustaría felicitar al señor Schwab por el compromiso que ha alcanzado en colaboración con el Consejo. No se han cubierto todos los temas pero es así como funcionan los compromisos. La introducción de sistemas de seguridad obligatorios para los vehículos es un aspecto que apoyo de forma particular. La implantación obligatoria de una nueva tecnología de seguridad como la tecnología ESP supondrá que, en el futuro, no sólo los usuarios de turismos de gama alta se beneficiarán de un alto nivel de seguridad en carretera, sino que también lo harán los usuarios de vehículos comerciales. De este modo, estamos realizando una importante contribución a la seguridad de Europa. Esto debe aplicarse incondicionalmente a la seguridad de los neumáticos. Es correcto considerar claramente la adherencia en superficie mojada y, por lo tanto, la seguridad de neumáticos como un aspecto más importante que la resistencia a la rodadura, que ayuda a reducir las emisiones de CO La resistencia a la rodadura, dependiendo de las condiciones de conducción y de la velocidad, representa un 20 ó un 30 % del consumo de combustible. Por lo tanto, resulta evidente que, teniendo en cuenta el actual debate medioambiental y con el fin de reducir los costes de combustible, debe conseguirse una reducción. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, sin una resistencia a la rodadura, que tiene lugar a través de la deformación de los neumáticos y sus propiedades de elasticidad, sería imposible tener una conducción segura y cómoda. Por lo tanto, tenemos que considerar también la seguridad en otro aspecto. Las nuevas creaciones de los fabricantes de neumáticos muestran que es posible disponer de seguridad y de una menor resistencia a la rodadura. En este aspecto, permitiremos también que la industria automovilística europea tenga y conserve un papel principal en el ámbito mundial. Las resoluciones comunes que votaremos mañana muestran señales claras alejadas de la histeria del CO y encaminadas a conseguir una mayor seguridad en las carreteras."@es21
"Proua juhataja, volinik, tahaksin esmalt õnnitleda härra Schwabi kompromissettepaneku puhul, mille ta on koostöös nõukoguga koostanud. Kõiki küsimusi küll ei käsitletud, kuid nii see kompromissettepanekute puhul on. Sõidukite kohustuslike ohutussüsteemide kehtestamine on midagi, mida ma eriti tervitan. Sellise uue ohutustehnoloogia nagu ESP-süsteem kohustuslik kasutuselevõtt tähendab seda, et tulevikus saavad lisaks kõrgema klassi autode ostjatele ka kaubaveokite juhid kasu kõrgematest maanteeohutusstandarditest. Seda tehes anname me Euroopa ohutusse üliolulise panuse. See peab tingimata kehtima ka rehvide ohutuse suhtes. On õige liigitada selgelt rehvide märghaardumine ja seega ka nende ohutus olulisemaks kui veeretakistusjõud, mis aitab vähendada CO heitmeid. Olenevalt sõidutingimustest ja kiirusest moodustab rehvide veeretakistusjõud 20–30% kütusekulust. Seepärast on selge, et arvestades käimasolevat keskkonnaalast arutelu ja selleks, et bensiinikulusid vähendada, tuleb saavutada vähendamine. Siiski on vaja mõista, et ilma veeretakistusjõuta, mis tekib rehvide deformatsiooni ja nende elastsusomaduste kaudu, oleks ohutu ja mugav sõidukijuhtimine võimatu. Seepärast peame me ohutust siin ka teises valguses nägema. Rehvitootjate uued arengud näitavad, et nii ohutuse kui ka veeretakistusjõu kooseksisteerimine on võimalik. Niimoodi anname me Euroopa mootorsõidukitööstusele võimaluse võtta ja säilitada juhtiv koht maailmas. Kompromissettepanekud, mida me homme hääletame, saadavad selge signaali eemale CO hüsteeriast ja suunaga suurema maanteeohutuse poole."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, haluaisin aluksi onnitella Andreas Schwabia kompromissista, jonka hän on saanut aikaan yhteistyössä neuvoston kanssa. Jokaiseen kysymykseen ei puututtu, mutta näin toimitaan kompromisseissa. Ajoneuvoja koskevien pakollisten turvallisuusjärjestelmien käyttöönotto on erityisen myönteistä. Uuden turvatekniikan, kuten ajonvakautusjärjestelmän, pakollisen käyttöönoton ansiosta kalliimpia ajoneuvoja ostavien lisäksi myös tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajat hyötyvät tieliikenteen korkeammista turvallisuusvaatimuksista. Siten edistämme ratkaisevasti turvallisuutta Euroopassa. Samoja toimia on sovellettava ehdottomasti renkaiden turvallisuuden parantamisessa. On asianmukaista luokitella märkäpito ja siten renkaiden turvallisuus selkeästi tärkeämmäksi näkökohdaksi kuin vierintävastus, jolla edistetään hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Renkaiden vierintävastuksen osuus polttoaineen kulutuksesta on 20−30 prosenttia ajo-olosuhteista ja nopeudesta riippuen. Tämänhetkisen ympäristönäkökohtia koskevan keskustelun ja polttoainekustannusten vähentämisen vuoksi on selvää, että kulutusta on supistettava. On kuitenkin otettava huomioon, että ilman vierintävastusta, joka syntyy renkaiden kulutuspinnasta ja elastista ominaisuuksista, turvallinen ja mukava ajaminen olisi mahdotonta. Turvallisuutta on siksi tarkasteltava myös toisesta näkökulmasta. Rengasvalmistajien viimeiset edistysaskeleet osoittavat, että on mahdollista varmistaa sekä turvallisuusnäkökohdat että pienempi vierintävastus. Tällä tavalla voimme myös edesauttaa eurooppalaista autoteollisuutta saavuttamaan ja säilyttämään johtoaseman maailmassa. Huomenna äänestettävillä kompromissiehdotuksilla annamme selkeän viestin, jolla hillitään hiilidioksidipäästöjä koskevaa hysteriaa ja tähdätään parempaan liikenneturvallisuuteen."@fi7
"− Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je tiens, tout d’abord, à féliciter M. Schwab pour le compromis auquel il est parvenu avec le Conseil. Tous les points n’ont pas été couverts, mais c’est ainsi que fonctionnent les compromis. Je me réjouis particulièrement de l’introduction de systèmes de sécurité obligatoires pour les véhicules. L’introduction obligatoire de nouvelles techniques de sûreté telles que l’ESC signifie qu’à l’avenir les consommateurs qui achètent des voitures de qualité supérieure ne seront pas les seuls à bénéficier d’une norme de sécurité plus élevée sur la route, mais que les conducteurs de véhicules de transport de marchandises en profiteront aussi. Ce faisant, nous apportons une contribution essentielle à la sécurité routière en Europe. Cela doit également s’appliquer sans conditions à la sécurité des pneumatiques. Il est parfaitement logique de considérer l’adhérence des pneumatiques sur revêtement humide, donc la sécurité, comme étant plus importante que la diminution de la résistance au roulement, qui favorise la réduction des émissions de CO . Suivant la vitesse et le style de conduite, la résistance au roulement des pneumatiques représente 20 à 30 % de la consommation de carburant. Dans le contexte du débat environnemental d’aujourd’hui, et en vue de réduire les coûts de carburant, il est clair qu’une réduction de la résistance au roulement d’impose. Cependant, il faut admettre qu’en l’absence de résistance au roulement, obtenue moyennant la déformation des pneumatiques et de leurs propriétés élastiques, la sécurité et le confort de conduite seraient impossibles. Nous devons donc également considérer la sécurité sous un autre angle. Les nouveaux développements réalisés par les fabricants de pneumatiques montrent qu’il est possible d’avoir à la fois la sécurité et une résistance au roulement plus faible. De cette manière, nous permettrons également à l’industrie automobile européenne de prendre, et de conserver, la tête du peloton mondial. Les propositions de compromis sur lesquelles nous voterons demain envoient un signal clair éloigné de l’hystérie à l’encontre du CO et vers une plus grande sécurité routière."@fr8
"az Elnök asszony, biztos úr, először is gratulálni kívánok Schwab úrnak a kompromisszumért, amit a Tanáccsal együttműködve elért. Nem minden kérdésre tértek ki, de ez a kompromisszumok sajátja. A gépjárművek kötelező biztonsági rendszerének bevezetését különösen üdvözlöm. Az új biztonsági technológiák, pl. az ESP kötelező bevezetése azt jelenti, hogy a jövőben nem csak a felső kategóriás személygépjárművek vásárlói számára biztosított a magasabb szintű közúti biztonság, hanem a tehergépjárművek vezetői számára is. Ilyen módon létfontosságú hozzájárulást teszünk Európa biztonságához. Ez feltétlenül érvényes az abroncsok biztonságosságára is. Mindenképpen fontos, hogy az abroncsok tapadásának és így biztonságának osztályozása fontosabb, mint a gördülési ellenállás, mivel ez segít a CO kibocsátás csökkentésében. Az abroncsok gördülési ellenállása vezetési feltételektől és sebességtől függően az üzemanyag-fogyasztás 20–30%-át befolyásolja. Egyértelmű tehát, hogy a jelenlegi környezeti vitát figyelembe véve, illetve a benzinköltségek csökkentése érdekében csökkentést kell elérnünk. Azonban fontos felismernünk, hogy gördülési ellenállás nélkül, ami az abroncsok deformálódásából és elasztikus jellemzőiből adódik, a biztonságos és kényelmes vezetés lehetetlen. Ezért itt más fényben kell látnunk a biztonság kérdését is. Az abroncsgyártók újabb fejlesztései alapján lehetséges egyidejűleg megvalósítani a biztonságot és az alacsonyabb gördülési ellenállást. Ilyen módon lehetővé tesszük azt is, hogy az európai gépjárműipar világelsővé váljon és ezt meg is tartsa. A holnap megszavazandó kompromisszumos indítványok egyértelmű jelzést adnak, ami elvezet bennünket a CO hisztéria felől a nagyobb közúti biztonság felé."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, desidero innanzi tutto complimentarmi con l’onorevole Schwab per il compromesso che è riuscito a raggiungere in collaborazione con il Consiglio. Certo, alcuni punti sono andati persi, ma così accade con qualsiasi compromesso. In particolare è positiva l’introduzione di sistemi di sicurezza obbligatori per le vetture. L’obbligo di dotazione delle vetture con le nuove tecnologie per la sicurezza, come per esempio l’ESP, garantirà in futuro una maggiore sicurezza nel traffico sia per gli acquirenti di automobili di alta gamma che per i conducenti di mezzi pesanti. In questo modo diamo un contributo decisivo alla sicurezza europea. Ciò deve valere senz’altro anche per la sicurezza degli pneumatici. E’ giusto attribuire maggiore importanza alla tenuta degli pneumatici sul bagnato, e dunque alla loro sicurezza, piuttosto che alla loro resistenza al rotolamento che contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La resistenza al rotolamento degli pneumatici è responsabile per il consumo di una quantità di carburante variabile tra il 20 e il 30 per cento, a seconda delle condizioni di guida e della velocità. Alla luce dell’attuale dibattito sulla salvaguardia ambientale e al fine di un abbassamento del costo della benzina, è opportuno conseguire una riduzione di tali consumi. Nel contempo bisogna tenere a mente che la resistenza al rotolamento, dovuta alla deformazione dello pneumatico e alle sue proprietà elastiche, garantisce una guida sicura e confortevole. La sicurezza deve essere vista in questo caso da un’altra prospettiva. Gli nuovi sviluppi nel settore degli pneumatici dimostrano che è possibile coniugare la sicurezza a una minore resistenza al rotolamento. Grazie a questo regolamento, l’industria automobilistica europea potrà conquistare e mantenere una posizione di punta. Le proposte di compromesso che dovrete votare domani lanciano un messaggio chiaro contro l’isteria che circonda il problema dell’anidride carbonica e a favore di una maggiore sicurezza sulle strade."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, pirmiausia norėčiau pasveikinti A. Schwabą su kompromisu, kurį jis pasiekė bendradarbiaudamas su Taryba. Ne visi klausimai buvo paliesti, tačiau tai būdinga klausimų sprendimui kompromisų keliu. Aš ypač pritariu privalomų saugos sistemų transporto priemonėse įrengimui. Tokių naujų saugos technologijų kaip ESK įdiegimas reiškia, kad ateityje naudos iš aukštesnio saugumo keliuose standarto turės ne vien tie, kurie pirks aukščiausios kokybės automobilius, bet ir krovininių transporto priemonių vairuotojai. Taip prisidedame prie Europos saugos. Tai turi būti besąlygiškai taikoma ir padangų saugai. Reikia aiškiai suskirstyti padangų tipus į klases pagal reikalavimus dėl sukibimo važiuojant šlapia danga, taigi ir pagal jų saugą, kurie svarbesni už pasipriešinimą ridėjimui, mažinantį išmetamų CO dujų kiekį. Dėl padangų pasipriešinimo riedėjimui, priklausančio nuo važiavimo sąlygų ir greičio, sunaudojama nuo 20 iki 30 proc. degalų. Todėl akivaizdu, kad, atsižvelgiant į dabartines diskusijas aplinkosaugos klausimais ir siekiant sumažinti benzino sąnaudas, reikia mažinti pasipriešinimo riedėjimui lygį. Vis dėlto būtina suvokti, kad nesant pasipriešinimo riedėjimui, kuris atsiranda dėl padangų deformacijos ir priklauso nuo jų elastingumo savybių, neįmanomas saugus ir patogus vairavimas. Taigi į saugą turime žiūrėti ir iš kitos pozicijos. Padangų gamintojų diegiami nauji pažangūs elementai rodo, kad įmanoma užtikrinti tiek saugumą, tiek mažesnį pasipriešinimą riedėjimui. Šitaip galėsime pasiekti, kad Europos automobilių pramonė užimtų ir išlaikytų vadovaujančią poziciją pasaulyje. Kompromisiniai pasiūlymai, dėl kurių balsuosime rytoj, aiškiai byloja apie tai, kad derėtų nukreipti dėmesį nuo CO išmetimo keliamos isterijos į didesnę saugą keliuose."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, vispirms es vēlētos apsveikt kungu par kompromisu, ko viņš ir panācis sadarbībā ar Padomi. Ne visi jautājumi tika izskatīti, bet tā jau notiek ar kompromisiem. Es īpaši atzinīgi vērtēju transportlīdzekļu obligāto drošības sistēmu ieviešanu. Tādu jaunu drošības tehnoloģiju kā obligātā ieviešana nozīmēs, ka turpmāk no augstāka līmeņa ceļu satiksmes drošības standartiem labumu gūs ne tikai tie, kas iegādāsies klases automašīnas, bet arī kravas transportlīdzekļu vadītāji. Tādējādi mēs ievērojami uzlabosim satiksmes drošību Eiropā. Drošības sistēma nepārprotami jāpiemēro arī attiecībā uz riepām. Tas ir pareizi, ka saķere ar slapju ceļu un tādējādi riepu drošība tiek nosaukta par svarīgāku faktoru nekā ripošanas pretestība, kas palīdz samazināt CO emisijas. Riepu ripošanas pretestība atkarībā no braukšanas apstākļiem un ātruma rada 20–30 % no degvielas patēriņa. Tādēļ ir skaidrs, ka, ņemot vērā pašreizējās debates par vidi un lai samazinātu degvielas izmaksas, ir jāpanāk degvielas samazinājums. Tomēr ir jāsaprot, ka bez ripošanas pretestības, kas rodas riepu deformācijas un to elastības dēļ, droša un komfortabla braukšana nebūtu iespējama. Tādēļ mums šajā gadījumā ir jāapskata drošība arī citā aspektā. Riepu ražotāju jaunās izstrādnes parāda, ka ir iespējams apvienot drošību un zemāku ripošanas pretestību. Šādā veidā mēs arī ļausim Eiropas autotransporta nozarei iegūt un saglabāt līderpozīciju pasaulē. Kompromisa priekšlikums, par kuru mēs balsosim rīt, noteikti mazinās histēriju, kas saistīta ar CO emisijām, un veicinās satiksmes drošību uz ceļiem."@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Zunächst einmal möchte ich dem Kollegen Schwab gratulieren zu dem Kompromiss, den er hier auch gemeinsam mit dem Rat ausgearbeitet hat. Zwar wurden nicht alle Punkte berücksichtigt, aber so ist das nun mal bei Kompromissen. Begrüßenswert ist insbesondere die Einführung der verpflichtenden Sicherheitssysteme für Fahrzeuge. Durch die verpflichtende Einführung neuer Sicherheitstechnologie wie etwa ESP kommen künftig nicht nur die Käufer von Premiumautos in den Genuss eines höheren Sicherheitsstandards im Straßenverkehr, sondern eben auch die Fahrer von Volumenfahrzeugen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag für die Sicherheit Europas. Dies muss ohne Wenn und Aber auch für die Sicherheit der Reifen gelten. Es ist richtig, die Nasshaftung und damit die Sicherheit der Reifen in ihrer Bedeutung eindeutig höher einzustufen als den Rollwiderstand, der zur CO Reduzierung beiträgt. Der Rollwiderstand der Reifen verursacht je nach Fahrsituation und Geschwindigkeit zwischen 20 und 30 % des Kraftstoffverbrauchs. Da liegt es nahe, dass aufgrund der aktuellen Umweltdiskussion und auch im Sinne sinkender Benzinkosten eine Reduzierung erreicht werden soll. Jedoch muss man sich dessen bewusst sein, dass ohne Rollwiderstand, der durch Verformung des Reifens und die elastischen Eigenschaften entsteht, ein sicheres und komfortables Fahren unmöglich wäre. Deswegen müssen wir hier Sicherheit auch anders sehen. Die neuen Entwicklungen der Reifenhersteller zeigen, dass Sicherheit und Verringerung des Rollwiderstands möglich sind. Dadurch erreichen wir auch, dass die europäische Automobilindustrie weltweit eine Vorreiterrolle einnimmt und behält. Die morgen zur Abstimmung stehenden Kompromissanträge liefern ein klares Signal gegen die CO Hysterie hin zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, om te beginnen wil ik de heer Schwab feliciteren met het compromis dat hij in samenwerking met de Raad heeft weten uit te werken. Daarin is niet met alle punten rekening gehouden, maar dat is nu eenmaal inherent aan compromissen. Met name de invoering van de verplichte veiligheidssystemen is mijns inziens toe te juichen. De verplichte invoering van nieuw veiligheidstechnologieën zoals het ESP-systeem betekent dat in de toekomst niet alleen degenen die premiumauto’s kopen kunnen profiteren van een hogere veiligheidsstandaard op de weg, maar ook de bestuurders van bedrijfswagens. Daarmee leveren wij een doorslaggevende bijdrage aan de veiligheid in Europa. Dat moet ook zonder meer gelden voor de veiligheid van banden. Het is terecht dat aan de grip op nat wegdek en daarmee aan de veiligheid van banden duidelijk meer prioriteit wordt gegeven dan aan de rolweerstand, waarmee de uitstoot van CO kan worden teruggedrongen. De rolweerstand van de banden veroorzaakt afhankelijk van rijomstandigheden en snelheden 20 tot 30 procent van het brandstofverbruik. Het ligt daarom voor de hand dat de rolweerstand in het kader van het actuele milieudebat en teneinde de brandstofprijzen terug te dringen moet worden verlaagd. We moeten ons er echter van bewust zijn dat veilig en comfortabel rijden onmogelijk zou zijn zonder rolweerstand, die ontstaat door vervorming van de banden en hun elastische eigenschappen. Met het oog daarop moeten wij veiligheid ook in een ander licht bekijken. De nieuwe ontwikkelingen door bandenfabrikanten laten zien dat veiligheid en vermindering van de rolweerstand samen kunnen gaan. Daarmee zorgen we er tevens voor dat de Europese automobielindustrie wereldwijd de voortrekkersrol op zich neemt en behoudt. Met de compromisamendementen waarover we morgen zullen stemmen, wordt een duidelijk signaal tegen de CO hysterie in de richting van een grotere veiligheid op de weg afgegeven."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym przede wszystkim pogratulować panu posłowi Schwabowi kompromisu, który udało mu się osiągnąć we współpracy z Radą. Nie uwzględniono wszystkich kwestii, lecz tak już bywa z kompromisami. Jestem szczególnie zadowolony z wprowadzenia obowiązkowych systemów bezpieczeństwa pojazdów. Obowiązkowe wprowadzenie nowej technologii bezpieczeństwa, takiej jak ESP będzie oznaczać, że w przyszłości z podwyższonego standardu bezpieczeństwa jazdy skorzystają nie tylko ci, którzy kupują samochody z najwyższej półki, lecz również kierowcy pojazdów ciężarowych. Czyniąc to, wnosimy zasadniczy wkład do bezpieczeństwa w Europie. Musi to również bezwarunkowo dotyczyć bezpieczeństwa opon. Słuszne jest wyraźne klasyfikowanie przyczepności opon na mokrej nawierzchni, czyli bezpieczeństwa, jako czynnika ważniejszego niż opory toczenia, które pomagają ograniczyć emisje CO . Opory toczenia, w zależności od warunków jazdy i prędkości, odpowiadają za 20-30% zużycia paliwa. Dlatego jasne jest, że w odpowiedzi na obecną debatę środowiskową, a także potrzebę zmniejszenia kosztów paliwa, należy doprowadzić do obniżenia jego zużycia. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że bez oporów toczenia, które występują w związku z odkształcaniem się opon i w związku z ich parametrami elastyczności, bezpieczna i wygodna jazda jest niemożliwa. W tym przypadku musimy zatem spojrzeć na bezpieczeństwo w innym świetle. Nowe udoskonalenia wprowadzone przez producentów opon pokazują, że możliwe jest zapewnienie zarówno bezpieczeństwa, jak i zmniejszonych oporów toczenia. W ten sposób umożliwimy europejskiej branży motoryzacyjnej objęcie i utrzymanie wiodącej roli na świecie. Kompromisowe wnioski, nad którymi będziemy jutro głosować, stanowią wyraźny sygnał odejścia od histerii związanej z CO w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa drogowego."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, em primeiro lugar, felicito o senhor deputado Schwab pelo compromisso alcançado em colaboração com o Conselho. Nem todas as questões foram abordadas, mas são assim os compromissos. A introdução de sistemas de segurança obrigatórios para os veículos é um aspecto que saúdo particularmente. A introdução obrigatória de novas tecnologias de segurança, como os dispositivos ESP, significa que, no futuro, não serão apenas aqueles que compram automóveis de gama alta a beneficiar de níveis mais elevados de segurança na estrada, mas também os condutores de veículos de mercadorias. Com esta introdução, estamos a fazer uma contribuição crucial para a segurança na Europa. O mesmo tem de se aplicar incondicionalmente à segurança dos pneus. É correcto classificar claramente a aderência em pavimento molhado e, portanto, a segurança dos pneus como mais importante do que a resistência ao rolamento, que ajuda a reduzir as emissões de CO . A resistência ao rolamento dos pneus, dependendo das condições de condução e da velocidade, representa 20% a 30% do consumo de combustível. Por conseguinte, é evidente que, se considerarmos o debate actual sobre a ecologia, e para diminuir o preço da gasolina, tem de ser alcançada uma redução. Porém, é necessário ter em conta que sem resistência ao rolamento, que resulta da deformação dos pneus e das suas propriedades elásticas, não é possível haver uma condução segura e confortável. Em consequência, temos de analisar a segurança também noutra perspectiva. Os novos progressos tecnológicos alcançados pelos fabricantes de pneus demonstram que é possível conjugar a segurança com uma resistência ao rolamento mais baixa. Deste modo, permitiremos que o sector automóvel europeu assuma e mantenha a liderança do mercado mundial. As propostas de compromisso que votaremos amanhã distanciam-se claramente da histeria em torno das emissões de CO e visam uma maior segurança rodoviária."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule comisar, aş dori în primul rând să-l felicit pe dl Schwab pentru compromisul pe care l-a obţinut în colaborare cu Consiliul. Este adevărat că nu s-au luat în considerare toate aspectele, însă este normal să fie aşa când vorbim despre compromisuri. De apreciat în special este introducerea sistemelor obligatorii de siguranţă pentru autovehicule. Introducerea obligatorie a noilor tehnologii de siguranţă cum ar fi ESP va permite ca, în viitor, nu numai deţinătorii de automobile premium să beneficieze de un standard ridicat de siguranţă în trafic, ci şi şoferii autovehiculelor de marfă. Astfel, aducem o contribuţie esenţială la siguranţa Europei. Acest lucru trebuie să fie valabil în mod necondiţionat şi pentru siguranţa anvelopelor. Este corect să clasificăm în mod clar aderenţa pe teren umed şi, prin urmare, siguranţa anvelopelor, pe un rang mai înalt decât rezistenţa la rulare, care contribuie la reducerea emisiilor de CO . Rezistenţa la rulare cauzează, în funcţie de condiţiile existente şi de viteză, 20-30% din consumul de carburanţi. Prin urmare, ţinând seama de dezbaterea actuală în materie de ecologie şi de obiectivul de a scădea costurile pentru benzină, este clar că trebuie să obţinem o reducere. Cu toate acestea, trebuie să fim conştienţi de faptul că, fără rezistenţa la rulare, care apare datorită deformării anvelopelor şi a proprietăţilor elastice ale acestora, utilizarea sigură şi confortabilă a unui automobil ar fi imposibilă. De aceea, trebuie să privim siguranţa şi din alt punct de vedere. Noile evoluţii în producţia de anvelope demonstrează că este posibil să beneficiem de siguranţă şi, în acelaşi timp, de o rezistenţă mai redusă la rulare. Astfel, vom permite industriei europene producătoare de automobile să preia şi să păstreze un rol de lider la nivel mondial. Moţiunile de compromis care vor fi supuse mâine votului oferă un semnal clar împotriva isteriei CO şi în favoarea unei mai mari siguranţe rutiere."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, v prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Schwabovi ku kompromisu, ktorý dosiahol v spolupráci s Radou. Nepokrýva síce všetky otázky, ale tak to v prípade kompromisov býva. Zvlášť vítam zavedenie povinných bezpečnostných systémov pre vozidlá. Povinné zavedenie nových bezpečnostných technológií, ako je napríklad ESP (elektronický systém riadenia stability), znamená, že v budúcnosti budú mať z vyššieho štandardu bezpečnosti prospech nielen tí, ktorí si kupujú prvotriedne automobily, ale aj vodiči úžitkových vozidiel. Týmto významne prispievame k bezpečnosti Európy. Musí sa to bezpodmienečne týkať aj bezpečnosti pneumatík. Je správne jasne klasifikovať adhéziu pneumatík na mokrom povrchu, a tým aj bezpečnosť ako dôležitejšiu v porovnaní s valivým odporom, ktorý napomáha zníženie emisií CO . V závislosti od jazdných podmienok a rýchlosti zodpovedá valivý odpor pneumatík za 20 až 30 % spotreby pohonných hmôt. Je teda zrejmé, že vzhľadom na súčasnú diskusiu o ochrane životného prostredia a s cieľom znížiť náklady na benzín je dosiahnutie znižovania spotreby nevyhnutné. Treba si však uvedomiť, že bez valivého odporu, ktorý vzniká v dôsledku deformácie pneumatík a ich pružnosti, by bezpečná a pohodlná jazda nebola možná. Musíme sa preto pozerať na bezpečnosť aj v inom svetle. Nové trendy výrobcov pneumatík ukazujú, že je možné dosiahnuť oboje – bezpečnosť aj nízky valivý odpor. Týmto umožníme, aby európsky automobilový priemysel prevzal a udržal si vedúce postavenie vo svete. Kompromisné návrhy, o ktorých budeme zajtra hlasovať, sú jasným znamením odklonu od hystérie týkajúcej sa CO v prospech väčšej bezpečnosti cestnej premávky."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, najprej bi rad čestital gospodu Schwabu za kompromis, ki ga je pripravil v sodelovanju s Svetom. Niso obravnavana vsa vprašanja, vendar tako je pač je pri kompromisih. Predvsem pozdravljam uvedbo obveznih varnostnih sistemov za vozila. Obvezna uvedba nove varnostne tehnologije, kot je ESP, pomeni, da v prihodnosti ne bodo imeli koristi od višjih standardov varnosti na cesti le tisti, ki kupujejo dražje avtomobile, ampak tudi vozniki tovornih vozil. S tem ključno prispevamo k varnosti Evrope. To mora brezpogojno veljati tudi za varnost pnevmatik. Prav je, da se oprijem pnevmatik na mokri podlagi ter s tem varnost jasno opredeli kot pomembnejši od kotalnega upora, ki pomaga pri zmanjševanju emisij CO . Kotalnemu uporu pnevmatik je mogoče v odvisnosti od voznih pogojev in hitrost pripisati 20 do 30 % porabe goriva. Glede na trenutno okoljsko razpravo in za znižanje stroškov bencina je jasno, da moramo doseči zmanjšanje. Vendar pa se moramo zavedati, da brez kotalnega upora, ki je posledica deformacije pnevmatik in njihovih elastičnih lastnosti, varna in udobna vožnja ne bi bila mogoča. Zaradi tega moramo tudi tu na varnost gledati v drugačni luči. Nov razvoj proizvajalcev pnevmatik kaže, da je mogoče zagotoviti tako varnost, kot tudi manjši kotalni upor. Na ta način bomo evropski avtomobilski industriji omogočili, da prevzame in ohrani vodilno mesto. Predlog kompromisa, o katerem bomo glasovali jutri, jasno odvrača od histerije v zvezi s CO in usmerja k večji varnosti na cesti."@sl20
". Fru talman, herr kommissionsledamot! Först av allt skulle jag vilja gratulera Andreas Schwab till den kompromiss som han har framställt i samarbete med rådet. Inte alla frågor togs upp, men det är så det är med kompromisser. Införandet av obligatoriska säkerhetssystem för fordon är något som jag i synnerhet välkomnar. Det obligatoriska införandet av ny säkerhetsteknik som ESP kommer i framtiden att innebära att inte bara de som köper personbilar av högre klass kommer att gynnas av en högre säkerhetsstandard på vägarna, utan också förare av nyttofordon. Genom att göra detta bidrar vi i hög grad till EU:s säkerhet. Detta måste också ovillkorligen gälla för däcksäkerheten. Det är riktigt att klassificera däckens väggrepp vid vått väglag, och därmed deras säkerhet, som viktigare än rullmotståndet, som hjälper till att minska koldioxidutsläpp. Däckens rullmotstånd, som beror på körförhållanden och hastighet, står för 20–30 procent av bränsleförbrukningen. Det är därför klart att, med tanke på den aktuella miljödebatten och för att minska bensinkostnaderna, en minskning måste genomföras. Men det är nödvändigt att inse att säkerhet och bekväm körning skulle vara omöjligt utan rullmotstånd, som uppstår vid deformering av däck och deras elastiska egenskaper. Vi måste därför se säkerheten under ett annat ljus här också. Däcktillverkarnas nya utveckling visar att det är möjligt att få både säkerhet och lägre rullmotstånd. På detta sätt kommer vi också att se till att den europeiska motorindustrin intar och behåller en världsledande ställning. De kompromissförslag som vi ska rösta om i morgon sänder ut en tydlig signal som går från koldioxidhysterin och mot mer vägsäkerhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,10,2,13,4,21,17,9,8
"ESP"13,13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph