Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-09-Speech-1-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090309.17.1-087"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Hr. Surján har valgt "sikkerhed" som overskrift for budgettet for 2010. Ordet "sikkerhed" tolket jeg den bredeste forstand: Afbødning af finanskrise, økonomisk krise, betydningen for beskæftigelse og økonomisk sikkerhed, energiforsyningssikkerhed, sikker transport, tryghed og sikkerhed for borgerne jeg relation til de problemer, der er skabt af indvandring, de problemer, der tegner sig på grund af befolkningsudviklingen med færre unge til at forsørge flere ældre, behovet for bedre miljøbeskyttelse, behovet for terrorbekæmpelse og behovet for at fremme tryghed og sikkerhed gennem EU's rolle jeg verden. Overskriften "sikkerhed" viser de mange områder, hvor EU's budget har betydning, og hvor vigtig det er, at budgettet afspejler behovene. 2010 bliver på mange måder et spændende år for EU's budget. For strukturfondene er 2010 det første år, hvor den såkaldte "n+3-regel" kan blive aktuel. De bevillinger, der ikke er forpligtet senest tre år efter det programmerede, vil falde bort. Så nu skal vi se, om medlemslandene har kunnet klare at udmønte bevillingerne til tiden. Jeg håber bestemt ikke, at "solnedgangsklausulen", n+3-reglen, bliver aktuel, men skulle det ske, er der grundlag for nok en gang se på, om reglerne for strukturfondsmidler er tilstrækkeligt fleksible og ubureaukratiske. Udenrigspolitikken vil jeg 2010 som jeg tidligere år blive et vanskeligt spørgsmål. Jeg vil appellere til Kommissionen om at finde de nødvendige bevillinger, også selv om loftet for denne kategori af udgifter er meget stramt. jeg Budgetudvalget har vi haft en del diskussioner om holdningen til EU-støtte af gasledningen Nabucco. Jeg vil gerne understrege, at dette er et punkt, som vi jeg ALDE-Gruppen lægger meget stor vægt på. Energisikkerheden skal sikres ved mange forskellige initiativer, men vi ønsker særskilt opbakning til Nabucco, der jo er et projekt uafhængig af Gasprom. Budgetprocessen bliver ganske vanskelig jeg år. Det er jo valgår. Hr. Maňkas og Surjáns betænkninger er den eneste mulighed Parlamentet får for at udtale sig om budgettet. Det bliver det nyvalgte Parlament, der skal gennemføre de egentlige forhandlinger om budgettet. Det er ikke let at opretholde den procedure, vi gennemførte jeg fjor med fru Haug som ordfører og med stærk inddragelse af fagudvalgene. Vi må jo gøre vores bedste for at sikre en så åben og struktureret proces som muligt, og jeg er glad for Deres erklæring, fru kommissær, at De også vil gøre det. Jeg synes, at hr. Surján og hr. Maňka begge har leveret et godt oplæg hertil."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pan Surján zvolil „bezpečnost“ jako hlavní téma pro rozpočet na rok 2010, kde je toto slovo vykládáno ve svém nejširším smyslu: zmírnění finanční a hospodářské krize, její dopady na pracovní místa a hospodářskou bezpečnost, zabezpečení energetických dodávek, bezpečná doprava, bezpečnost a zabezpečení cizinců v souvislosti s problémy způsobenými přistěhovalectvím a problémy vznikající v důsledku demografických změn a stále rostoucího počtu starších osob, o něž bude muset přezvít péči stále menší počet mladých lidí, nutnost lepší ochrany životního prostředí, potřeba boje proti terorismu a potřeba podporovat bezpečnost a zabezpečení prostřednictvím úlohy EU ve světě. Hlavní téma „bezpečnost“ vymezuje řadu oblastí, kde je rozpočet EU důležitý, a také to, jak je zásadní, aby rozpočet odrážel naše potřeby. Z mnoha důvodů bude rok 2010 pro rozpočet EU mimořádnou výzvou. Pokud jde o strukturální fondy, je rok 2010 prvním rokem, kdy přijde řada na pravidlo n+3. Naplánované prostředky, které nebyly vyčerpány za poslední tři roky, nebudou již brány v potaz. Nyní tedy uvidíme, zda členské státy byly schopny využít rozpočtové prostředky včas. Samozřejmě doufám, že ustanovení o skončení platnosti, pravidlo n+3, na řadu nepřijde, ale pokud přesto, je to samozřejmě důvod k tomu, abychom znovu přezkoumali, zda jsou pravidla pro strukturální fondy dostatečně pružná a nebyrokratická. Složitou otázkou, stejně jako v předchozích letech, bude v roce 2010 zahraniční politika. Chtěla bych naléhavě požádat Komisi, aby nalezla nezbytné prostředky, i přesto, že strop pro tuto kategorii výdajů je velmi nízký. V Rozpočtovém výboru jsme vedli množství diskusí o našem postoji, pokud jde o podporu plynovodu Nabucco z rozpočtu EU. Ráda bych zdůraznila, že je to bod, kterému přikládáme ve skupině Aliance liberálů a demokratů pro Evropu mimořádně velkou důležitost. Energetickou bezpečnost je třeba zajistit prostřednictvím řady různých iniciativ, ale my bychom rádi podpořili právě Nabucco, projekt, který nakonec povede k nezávislosti na Gazpromu. Rozpočtový proces bude v tomto roce poněkud složitý. Je to totiž volební rok. Zprávy pany Maňky a pan Surjána jsou jediná příležitost, kdy se Parlament může dostat k tomu, aby vyjádřil názor na tento rozpočet. Aktuální jednání v souvislosti s rozpočtem bude muset vést nově zvolený Parlament. Není snadné zachovat postup, který jsme zavedli s paní Haugovou jako zpravodajkou v loňském roce a jenž významnou měrou zapojuje výbory odborníků. Musíme ovšem vykonat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že bude tento postup co možná nejotevřenější a nejstrukturovanější, a s potěšením se dozvídám, paní komisařko, že o to také usilujete. Myslím si, že zprávy pan Surjána a pana Maňky jsou k tomu dobrým návrhem."@cs1
"Frau Präsidentin! Herr Surján hat als Überschrift für den Haushaltsplan 2010 „Sicherheit“ gewählt, wobei das Wort im weitesten Sinn ausgelegt wird: Linderung der Finanz- und Wirtschaftskrise, seine Bedeutung für die Sicherheit der Arbeitsplätze und als wirtschaftliche Sicherheit, die Sicherheit der Energieversorgung, sicherer Transport, Sicherheit der Bürger angesichts der von der Zuwanderung verursachten Probleme und Probleme auf Grund der demographischen Veränderungen, mit weniger jungen Menschen, die für eine immer größere Anzahl ältere Menschen sorgen müssen, die Notwendigkeiten eines besseren Umweltschutzes, die Notwendigkeit, gegen den Terrorismus zu kämpfen, und die Notwendigkeit, die Sicherheit in der Welt über die Rolle der EU zu stärken. Die Überschrift „Sicherheit“ weist auf die vielen Bereich hin, für die der EU-Haushaltsplan wichtig ist und wie überlebenswichtig es ist, dass der Haushaltsplan unsere Bedürfnisse widerspiegelt. 2010 wird auf viele Arten ein aufregendes Jahr für den EU-Haushaltsplan. Für die Strukturfonds ist 2010 das erste Jahr, in dem die Regel „n+3“ ins Spiel kommt. Alle nicht in den vergangenen drei Jahren für die Programme abgerufenen Mittel verfallen. Jetzt werden wir sehen, ob die Mitgliedstaaten in der Lage waren, die Mittel rechtzeitig zu verwenden. Ich hoffe gewiss, dass die Auflösungsklausel, die n+3-Regel, nicht ins Spiel kommen wird, sondern, wenn dies aber der Fall sein sollte, dann ist das gewiss ein Grund, um erneut zu prüfen, ob die Regeln der Strukturfonds flexibel und unbürokratisch genug sind. 2010 wird, gleich wie in den vorausgehenden Jahren, die Außenpolitik eine heikle Angelegenheit sein. Ich möchte die Kommission dringend dazu aufrufen, die notwendigen Haushaltsmittel zu finden, selbst wenn der Höchstbetrag für diese Aufwendungen sehr niedrig ist. Im Haushaltsausschuss führten wir eine Reihe Diskussionen über unsere Haltung hinsichtlich der EU-Förderung für die Nabucco-Gaspipeline. Ich möchte betonen, dass es sich dabei um einen Punkt handelt, der für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa eine große Bedeutung besitzt. Die Energiesicherheit muss über viele Initiativen gewährleistet werden, aber wir würden es besonders gerne sehen, wenn Nabucco unterstützt würde, ein Projekt, das letztendlich von Gazprom unabhängig ist. Das Haushaltsverfahren wird dieses Jahr ziemlich schwierig werden. Es handelt sich natürlich um ein Wahljahr. Die Berichte von Herrn Maňka und Herrn Surján stellen die einzige Gelegenheit dar, dass das Parlament seine Meinung zum Haushaltsplan ausdrückt. Es wird dann das neu gewählte Parlament sein, das die tatsächlichen Verhandlungen über den Haushaltsplan führen muss. Es ist nicht leicht, das von uns letztes Jahr mit Frau Haug als Berichterstatterin und mit der wesentlichen Beteiligung unserer Fachausschüsse eingeführte Verfahren beizubehalten. Wir müssen natürlich unser Bestes geben, um sicher zu stellen, dass das Verfahren so offen und strukturiert wie möglich ist, und es freut mich zu hören, Frau Kommissarin, das auch Sie das tun werden. Ich denke, sowohl Herr Surján als auch Herr Maňka haben einen guten Vorschlag vorgelegt, um das zu tun."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Surján επέλεξε την «ασφάλεια» ως επικεφαλίδα του προϋπολογισμού για το 2010, υπό την πιο ευρεία έννοια της λέξης: την ανακούφιση της πιστωτικής και οικονομικής κρίσης, τη σπουδαιότητά της για τις θέσεις εργασίας και την οικονομική ασφάλεια, την ασφάλεια των ενεργειακών αποθεμάτων, τις ασφαλείς μεταφορές, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών αναφορικά με τα προβλήματα που προκαλεί η μετανάστευση και τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω των δημογραφικών αλλαγών, με όλο και λιγότερους νέους να είναι υπεύθυνοι για όλο και περισσότερους ηλικιωμένους, την ανάγκη για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την ανάγκη προαγωγής της ασφάλειας και της προστασίας σε όλο τον κόσμο, μέσω του ρόλου της ΕΕ. Η επικεφαλίδα «ασφάλεια» δηλώνει την πληθώρα τομέων για τους οποίους είναι σημαντικός ο προϋπολογισμός της ΕΕ και το βαθμό στον οποίο είναι ζωτικής σημασίας ο προϋπολογισμός να καλύψει τις ανάγκες μας. Το 2010 θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έτος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με διάφορους τρόπους. Για τα διαρθρωτικά ταμεία, το 2010 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ ο κανόνας «n+3». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πιστώσεις που δεν απορροφήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια θα κοπούν. Θα δούμε τώρα αν τα κράτη μέλη μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν έγκαιρα τις πιστώσεις. Ασφαλώς ελπίζω ότι δεν θα τεθεί σε ισχύ η ρήτρα προθεσμίας, ο κανόνας n+3, αλλά, σε περίπτωση που τεθεί, πρέπει βέβαια να ελέγξουμε αν οι κανόνες για τα διαρθρωτικά ταμεία είναι αρκετά ευέλικτοι και αν ευνοούν τη γραφειοκρατία. Το 2010, η εξωτερική πολιτική θα είναι ακανθώδες ζήτημα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει ποιες είναι οι απαραίτητες πιστώσεις, παρότι το ανώτατο όριο για αυτή την κατηγορία δαπανών είναι πολύ χαμηλό. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών συζητήσαμε επανειλημμένα σχετικά με τη θέση μας όσον αφορά την χρηματοδότηση της ΕΕ για τον αγωγό πετρελαίου Nabucco. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για ένα σημείο το οποίο εμείς στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δίνουμε μεγάλη σπουδαιότητα. Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να διασφαλιστεί με διάφορες πρωτοβουλίες, αλλά συγκεκριμένα θα θέλαμε να υποστηριχθεί ο αγωγός Nabucco, έργο το οποίο εν τέλει είναι ανεξάρτητο από τη Gazprom. Η εφετινή διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού θα είναι δύσκολη. Πρόκειται βέβαια για έτος εκλογών. Οι εκθέσεις του κυρίου Maňka και του κυρίου Surján αντιστοιχούν στη μοναδική ευκαιρία που θα δοθεί στο Κοινοβούλιο για να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με τον προϋπολογισμό. Το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί η διαδικασία που είχαμε ακολουθήσει πέρυσι με την έκθεση της κυρίας Haug και με τη σημαντική παρέμβαση των επιτροπών εμπειρογνωμόνων. Πρέπει βέβαια να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και δομημένη και χαίρομαι που ακούω, κυρία Επίτροπε, ότι το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Θεωρώ ότι τόσο ο κύριος Surján όσο και ο κύριος Maňka παρείχαν καλή πρόταση για κάτι τέτοιο."@el10
"Madam President, Mr Surján has chosen ‘security’ as the heading for the 2010 budget, the word being interpreted in its broadest sense: alleviation of the financial and economic crisis, its importance for jobs and economic security, the security of energy supplies, safe transport, the safety and security of citizens in relation to the problems caused by immigration and the problems arising as a result of demographic changes, with fewer young people to care for an increasing number of elderly people, the need for better environmental protection, the need to fight against terrorism and the need to promote safety and security through the EU’s role in the world. The heading ‘security’ indicates the many areas where the EU budget is important and how vital it is for the budget to reflect our needs. In many ways, 2010 will be an exciting year for the EU budget. For the structural funds, 2010 is the first year in which the ‘n+3 rule’ comes into play. Those appropriations that have not been committed over the last three years according to the programme will lapse. Now we will see whether the Member States have been able to utilise the appropriations in time. I certainly hope that the sunset clause, the n+3 rule, will not come into play, but, if it does, there is certainly reason to look again at whether the rules for the structural funds are sufficiently flexible and unbureaucratic. In 2010, foreign policy will, as in previous years, be a tricky issue. I would urge the Commission to find the necessary appropriations, even though the ceiling for this category of expenditure is very low. In the Committee on Budgets we had a number of discussions about our position with the regard to the EU’s subsidising of the Nabucco gas pipeline. I would like to emphasise that this is a point to which we in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe attach a great deal of importance. Energy security must be ensured by means of many different initiatives, but we would in particular like to see support for Nabucco, a project which, at the end of the day, is independent of Gazprom. The budget procedure will be quite difficult this year. This is, of course, election year. The reports by Mr Maňka and Mr Surján represent the only opportunity that Parliament will get to express its opinion on the budget. It will be the newly-elected Parliament that will have to do the actual negotiating with regard to the budget. It is not easy to maintain the procedure we implemented last year with Mrs Haug as rapporteur and with the substantial involvement of the specialist committees. We must, of course, do our best to ensure that the procedure is as open and structured as possible, and I am pleased to hear, Commissioner, that this is also something that you are going to do. I think that both Mr Surján and Mr Maňka have provided a good proposal for doing this."@en4
"Señora Presidenta, el señor Surján ha elegido la palabra «seguridad» como encabezamiento del presupuesto de 2010, es la palabra interpretada en su sentido más amplio: alivio de la crisis financiera y económica, la importancia para el empleo y la seguridad económica, la seguridad del suministro energético, la seguridad en el transporte, la seguridad de los ciudadanos en relación a los problemas causados por la inmigración y los problemas que surgen de los cambios demográficos, con menos cantidad de gente joven que pueda hacerse cargo de una población envejecida que va en aumento, la necesidad de una mejor protección medioambiental, la necesidad de luchar contra el terrorismo y la necesidad de promover la seguridad a través del papel que desempeña la UE en el mundo. El encabezamiento «seguridad» indica los múltiples ámbitos en los que es importante el presupuesto de la UE y cuán vital es que el presupuesto refleje nuestras necesidades. El año 2010 será un año muy emocionante de muchas formas para el presupuesto de la UE. Para los Fondos Estructurales, el 2010 será el primer año en el que entre en juego la «norma n+3». Aquellas asignaciones que no se haya utilizado en un plazo tres años, se retirarán. Ahora veremos si los Estados miembros utilizan las asignaciones a tiempo. Ciertamente espero que la cláusula de expiración, la norma n+3, no entre en juego, pero, si lo hace, será una razón para revisar si los Fondos Estructurales son lo suficientemente flexibles y no burocráticos. En 2010, la política exterior será, como en los años anteriores, un asunto delicado. Insto a la Comisión a encontrar las asignaciones adecuadas, incluso aunque el tope para esta categoría de gastos sea muy bajo. En la Comisión de Presupuestos tuvimos numerosas discusiones sobre nuestra opinión respecto al subsidio de la UE para el gasoducto Nabucco. Me gustaría enfatizar que es un punto al que el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa hemos dado un trato preferencial. La seguridad energética debe asegurarse mediante muchas iniciativas distintas, pero en concreto nos gustaría ver apoyo para el Nabucco, un proyecto que al fin y al cabo es independiente de Gazprom. El procedimiento presupuestario será muy difícil este año. Que es, por supuesto, año de elecciones. Los informes de los señores Maňka y Surján representan la única oportunidad que tendrá el Parlamento de expresar su opinión sobre el presupuesto. Será el nuevo Parlamento electo el que tendrá que realizar la negociación real del presupuesto. No es fácil mantener el procedimiento que aplicamos el año pasado con la señora Haug como ponente y con la implicación sustancial de las comisiones especializadas. Debemos, por supuesto, hacer todo lo posible por asegurar que el procedimiento es lo más abierto y estructurado posible, y estoy encantado de escuchar, Señora Comisaria, que es algo que van a hacer. Creo que los señores Maňka y Surján han proporcionado una propuesta muy buena para hacerlo."@es21
"Proua juhataja, László Surján on pannud 2010. aasta eelarve pealkirjaks „turvalisus“ selle sõna kõige laiemas tähenduses: finants- ja majanduskriisi leevendamine, töökohtade säilimine ja majanduslik turvalisus, energia tarnekindlus, transpordi ohutus, kodanike turvalisus ja julgeolek seoses sisserändest ja demograafilistest muutustest tulenevate probleemidega, olukord, kus väiksem hulk noori peab hoolitsema suureneva vanurite hulga eest, vajadus parema keskkonnakaitse järele, vajadus võidelda terrorismi vastu ning edendada turvalisust ja julgeolekut läbi ELi rolli maailmas. Pealkiri „turvalisus“ viitab paljudele valdkondadele, kus ELi eelarve on tähtis, ja sellele, kui tähtis on see, et eelarve kajastaks meie vajadusi. 2010. aasta kujuneb ELi eelarve seisukohast põnevaks aastaks. Struktuurifondide jaoks on 2010. aasta näol tegu esimese aastaga, mil hakkab kehtima „n + 3 reegel“. Need vahendid, mida ei ole kolme eelmise aasta jooksul programmi kohaselt ära kasutatud, langevad ära. Nüüd näeme, kas liikmesriigid on suutnud neile eraldatud vahendid ette nähtud aja jooksul ära kasutada. Ma loodan väga, et aegumisklauslit, s.o n + 3 reeglit ei tule rakendada, ent kui see juhtub, siis on põhjust veel kord kontrollida, kas struktuurifondide reeglid on ikka piisavalt paindlikud ja bürokraatiavabad. 2010. aastal saab välispoliitika sarnaselt varasematele aastatele olema keeruline küsimus. Ma kutsun üles komisjoni leidma vajalikke vahendeid, ehkki kulutused on selles kategoorias väga piiratud. Eelarvekomisjonis on toimunud rida arutelusid seoses meie seisukohaga, mis puudutab Nabucco gaasijuhtme toetamist ELi poolt. Siinkohal tahaksin rõhutada, et tegu on küsimusega, mis on Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni jaoks väga tähtis. Energiajulgeolek tuleb tagada paljude erinevate algatuste abil, ent me tahaksime näha toetust Nabucco projektile, mis on Gazpromist sõltumatu. Sel aastal kujuneb eelarvemenetlus väga raskeks. Tegu on mõistagi valimiste aastaga. Vladimír Maňka ja László Surjáni raportid on parlamendi jaoks ainsaks võimaluseks väljendada oma arvamust eelarve kohta. Parlamendi uus koosseis peab pidama tegelikke läbirääkimisi seoses eelarvega. Ei ole lihtne jätkata eelmisel aastal kehtestatud menetluskorda, mille puhul pr Haug oli raportööriks ja kasutati ulatuslikult erikomisjonide abi. Me peame loomulikult andma oma parima, tagamaks, et menetlus oleks võimalikult avatud ja struktureeritud, ning mul on hea meel kuulda, lugupeetud volinik, et te kavatsete selle eest hea seista. Ma arvan, et nii Vladimír Maňka kui ka László Surján on esitanud selleks hea ettepaneku."@et5
"− Arvoisa puhemies, László Surján on valinnut vuoden 2010 talousarvion otsakkeeksi "turvallisuuden" sen laajimmassa merkityksessä: rahoitus- ja talouskriisin lieventäminen, sen merkitys työpaikoille ja taloudelliselle turvalle, energiatoimitusten turvallisuus, turvallinen liikenne, kansalaisten turvallisuus ja varmuus siirtolaisuudesta johtuvien ongelmien ja väestörakenteen muutoksesta johtuvien ongelmien osalta, kun suuremmasta iäkkäiden ihmisten määrästä on huolehtimassa vähemmän nuoria ihmisiä, tarve suojella ympäristöa paremmin, tarve torjua terrorismia ja tarve edistää turvallisuutta ja varmuutta EU:n aseman avulla maailmassa. Otsake "turvallisuus" osoittaa ne monet alueet, joilla EU:n talousarvio on tärkeä, ja miten elintärkeää on, että talousarvio kuvastaa tarpeitamme. Vuosi 2010 on monin tavoin jännittävä vuosi EU:n talousarvion osalta. Vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, kun rakennerahastoissa sovelletaan n+3-sääntöä. Määrärahat, joita ei ole sidottu kolmen viime vuoden aikana ohjelman mukaisesti, raukeavat. Nyt nähdään, ovatko jäsenvaltiot pystyneet käyttämään määrärahat oikea-aikaisesti. Toivon todella, että raukeamislauseketta, n+3-sääntöä, ei sovelleta, mutta jos sitä sovelletaan, on varmasti aiheellista tarkastella uudelleen, ovatko rakennerahastojen säännöt riittävän joustavia ja epäbyrokraattisia. Ulkopolitiikka on edellisten vuosien tavoin vuonna 2010 hankala asia. Kehotan komissiota etismään tarvittavat määrärahat, vaikka tämän menoluokan yläraja on hyvin alhainen. Olemme budjettivaliokunnassa keskustelleet useasti kannastamme EU:n tukeen Nabucco-kaasuputkelle. Haluaisin korostaa, että Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä kiinnittää tähän asiaan paljon huomiota. Energiavarmuus on taattava monien eri aloitteiden avulla, mutta haluaisimme erityisesti, että Nabuccoa tuettaisiin, sillä se on loppujen lopuksi hanke, joka on riippumaton Gazpromista. Talousarviomenettely on tänä vuonna sangen vaikea. Tämä on tietysti vaalivuosi. Vladimír Maňkan ja László Surjánin mietinnöt ovat parlamentin ainoa tilaisuus ilmaista kantansa talousarvioon. Tulevan parlamentin on huolehdittava varsinaisista talousarviota koskevista neuvotteluista. Ei ole helppoa pitää yllä menettelyä, jonka panimme täytäntöön viime vuonna, kun Jutta Haug oli esittelijä ja kun asiantuntijavaliokuntien osallistuminen oli huomattavaa. Meidän on tietysti tehtävä parhaamme varmistaaksemme, että menettely on mahdollisimman avoin ja jäsennelty, ja, arvoisa komission jäsen, olen iloinen kuullessani, että se on myös jotakin, mitä te teette. Minun mielestäni sekä László Surján että Vladimír Maňka ovat antaneet hyvän esityksen tämän tekemiseen."@fi7
". Madame la Présidente, M. Surján a choisi de placer le budget 2010 sous une rubrique intitulée «sécurité», le mot étant interprété dans son sens le plus large: allègement de la crise économique et financière, son importance pour l’emploi et la sécurité économique, la sécurité des approvisionnements énergétiques, la sécurité du transport, la sûreté et la sécurité des citoyens par rapport aux problèmes causés par l’immigration et les problèmes découlant des évolutions démographiques récentes, de moins en moins de jeunes ayant à soutenir un nombre croissant de personnes âgées, la nécessité d’une meilleure protection de l’environnement, la nécessité de lutter contre le terrorisme et la nécessité de promouvoir la sûreté et la sécurité grâce au rôle joué par l’UE dans le monde. Cette rubrique «sécurité» indique les nombreux domaines dans lesquels le budget de l’UE est important et combien il est vital que le budget reflète nos besoins. À bien des égards, 2010 sera un exercice passionnant pour le budget de l’Union. Pour les fonds structurels, il s’agira du premier exercice où s’applique la «règle n+3». Les affectations qui n’ont pas été créditées au programme au cours des trois derniers exercices viendront à expiration. Désormais, nous verrons si les États membres auront été capables de faire usage des affectations en temps utile. J’ose espérer que la clause d’extinction, la règle n+3, n’entrera pas en ligne de compte, mais, si toutefois ce devait être le cas, nous aurions alors de bonnes raisons de réexaminer si les règles relatives aux fonds structurels sont assez flexibles et si elles n’ont pas à souffrir d’une bureaucratie trop lourde. En 2010, comme lors des exercices précédents, la politique étrangère constituera une problématique épineuse. Je prie instamment la Commission de trouver les affectations indispensables, même si le plafond de cette catégorie de dépenses est très bas. Au sein de la commission des budgets, nous avons discuté à plusieurs reprises de notre position concernant le subventionnement par l’UE du gazoduc Nabucco. Je souhaiterais insister sur le fait que le Groupe Alliance des démocrates et des libéraux attache une grande importance à ce point. La sécurité énergétique doit être assurée à travers de nombreuses initiatives différentes, mais nous aimerions tout particulièrement que Nabucco bénéficie d’un soutien, ce projet étant en fin de compte indépendant de Gazprom. La procédure budgétaire sera relativement difficile cette année. Bien entendu, cette année est une année électorale. Les rapports de MM. Maňka et Surján constituent la seule occasion dont le Parlement dispose pour donner son avis sur le budget. Il incombera au Parlement nouvellement élu d’assumer le travail de négociation relatif au budget. Il n’est pas aisé de maintenir la procédure que nous avons mise en œuvre lors de l’exercice précédent avec M Haug comme rapporteure, ainsi qu’avec le concours substantiel des commissions spécialisées. Il va de soi que nous devons faire de notre mieux pour que la procédure reste aussi ouverte et structurée que possible. Je me réjouis d’ailleurs d’entendre, Madame la Commissaire, que c’est aussi un point dont vous allez vous soucier. Je suis d’avis que tant M. Surján que M. Maňka ont formulé une proposition appropriée pour y parvenir."@fr8
"Elnök asszony, Surján úr a „biztonság” szót választotta a 2010-es költségvetés címének, a szó legtágabb értelmében: a pénzügyi és gazdasági válság enyhítése, fontossága a munkahelyek és a gazdasági biztonság szempontjából, az energiaellátás biztonsága, a biztonságos közlekedés, a polgárok biztonsága a bevándorlás által okozott problémákkal és a demográfiai változásokból eredő problémákkal összefüggésben, ami által egyre kevesebb fiatalnak kell gondoskodnia egyre több idősről, a jobb környezetvédelem iránti igény, a terrorizmus elleni küzdelem és a biztonság előmozdításának szükségessége az EU világban betöltött szerepe révén. A „biztonság” cím jelzi azon területek sokaságát, amelyek számára fontos az uniós költségvetés, és hogy mennyire létfontosságú, hogy a költségvetés tükrözze saját szükségleteinket. 2010 sok szempontból nagyon izgalmas év lesz az EU költségvetése számára. A strukturális alapok esetében 2010 lesz az első olyan év, amikor az „n+3 szabály” érvényesül. Azok az előirányzatok, amelyeket az elmúlt három évben nem kötöttek le a programnak megfelelően, el fognak évülni. Most megláthatjuk, hogy a tagállamok tudták-e időben hasznosítani az előirányzatokat. Én mindenesetre azt remélem, hogy a „naplemente záradék”, az „n+3” szabály nem fog működésbe lépni, de ha ez mégis megtörténne, bizonyára indokolt lenne megvizsgálni, hogy a strukturális alapokra vonatkozó szabályok kellőképpen rugalmasak és a bürokráciától mentesek-e. A külpolitika 2010-ben a korábbi évekhez hasonlóan trükkös kérdés lesz. Szorgalmaznám, hogy a Bizottság találja meg a megfelelő előirányzatokat, noha az erre a kiadási kategóriára vonatkozó plafon nagyon alacsony. A Költségvetési Bizottságban számos alkalommal beszéltünk arról, hogy milyen álláspontot képviseljünk a Nabucco gázvezeték uniós támogatásának ügyében. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy olyan pont, amelynek mi a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoportban nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az energiabiztonságról több különböző kezdeményezés segítségével kell gondoskodni, de mi különösen szívesen látnánk a Nabucco támogatását, mivel ez a projekt végre független a Gazpromtól. A költségvetési eljárás az idén meglehetősen bonyolult lesz. Az idei év természetesen választási év. Maňka úr és Surján úr jelentése lesz az egyetlen lehetőség arra, hogy a Parlament véleményt nyilvánítson a költségvetésről. A költségvetés tekintetében a tényleges tárgyalásokat már az újonnan megválasztott Parlamentnek kell lebonyolítania. Nem könnyű feladat fenntartani azt az eljárást, amelyet tavaly vezettünk be Haug asszony előadói közreműködésével és a szakbizottságok jelentős mértékű bevonásával. Természetesen meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az eljárás a lehető legnagyobb mértékben nyitott és strukturált maradjon, és örömmel hallottam, biztos asszony, hogy Ön is ezt fogja tenni. Úgy vélem, hogy ehhez Surján úr és Maňka úr egyaránt jó javaslatot nyújtott be."@hu11
". Signora Presidente, l’onorevole Surján ha scelto come titolo del bilancio 2010 la parola “sicurezza”, nella sua interpretazione più ampia: alleviamento della crisi finanziaria ed economica, importanza della sicurezza lavorativa ed economica, certezza e sicurezza delle forniture energetiche, sicurezza nei trasporti, sicurezza dei cittadini di fronte ai problemi legati all’immigrazione o derivanti dai mutamenti demografici (ad esempio un minor numero di giovani chiamato ad occuparsi di un numero crescente di anziani), l’esigenza di una maggiore protezione ambientale, di lottare contro il terrorismo e di promuovere la sicurezza sfruttando il ruolo dell’Unione europea nel mondo. Il termine “sicurezza” indica i diversi ambiti in cui il bilancio UE è fondamentale e sottolinea l’importanza che tale bilancio rifletta le nostre esigenze. Sotto diversi aspetti il 2010 sarà un anno entusiasmante per il bilancio dell’Unione. Per i fondi strutturali, il 2010 rappresenta il primo anno in cui entra in gioco la “regola n+3”. Gli stanziamenti che non sono stati accantonati negli ultimi tre anni decadranno, come previsto dal programma. Ora vedremo se gli Stati membri sono stati in grado di utilizzarli in tempo. Spero che la clausola di temporaneità, la regola n+3, non entri in gioco, ma, in tal caso, avrà certamente senso analizzare di nuovo se le regole dei fondi strutturali sono sufficientemente flessibili e snelle. Nel 2010, la politica estera sarà un tema spinoso, così come negli anni passati. Desidero invitare la Commissione a reperire gli stanziamenti necessari, benché il tetto per questa categoria di spesa sia molto basso. Alla commissione bilanci abbiamo assistito a una serie di discussioni in merito alla nostra posizione di fronte alla sovvenzione di fondi europei per il gasdotto Nabucco. Vorrei sottolineare che si tratta di un punto a cui noi del gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa diamo molta importanza. Occorre garantire la sicurezza energetica con diverse iniziative, ma auspichiamo soprattutto un sostegno finanziario dedicato a Nabucco, un progetto che, in fin dei conti non dipende da Gazprom. La procedura di bilancio sarà molto difficile quest’anno. Questo, ovviamente, è un anno di elezioni. Le relazioni degli onorevoli Maňka e Surján rappresentano l’unica opportunità per il Parlamento di esprimere il proprio parere sul bilancio. Sarà il Parlamento appena eletto a svolgere le vere e proprie trattative in materia. Non è facile mantenere la procedura attuata lo scorso anno, con l’onorevole Haug come relatrice e con la sostanziale partecipazione delle commissioni competenti. Dobbiamo, naturalmente, fare del nostro meglio per rendere la procedura il più aperta e strutturata possibile, e sono lieta di apprendere, signora Commissario, che anche lei vi contribuirà. Penso che gli onorevoli Surján e Maňka ci abbiano presentato una buona proposta che muove proprio in questa direzione."@it12
"Gerb. pirmininke, ponas L. Surján 2010 m. biudžete pasirinko „saugumo“ sąvoką, aiškindamas šį žodį plačiąja prasme: finansų ir ekonomikos krizės sušvelninimas, jos reikšmė užimtumui ir ekonominiam saugumui, energijos tiekimo saugumas, transporto sauga, piliečių saugumas ir apsauga atsižvelgiant į problemas, kylančias dėl imigracijos ir demografinių pokyčių, kai mažėja jaunų žmonių, kurie rūpintųsi vis didėjančiu pagyvenusių žmonių skaičiumi, geresnės aplinkos apsaugos poreikis, būtinybė kovoti su terorizmu ir poreikis skatinti saugumą ir apsaugą stiprinant ES vaidmenį pasaulyje. Sąvoka „saugumas“ apibūdina daug sričių, kuriose ES biudžetas yra svarbus, ir kaip svarbu, kad biudžetas atspindėtų mūsų poreikius. Daugeliu požiūriu 2010-ieji bus rimti metai ES biudžetui. Kalbant apie struktūrinius fondus, 2010 m. bus pirmieji metai, kuriais bus pradėta taikyti „N+3 taisyklė“. Asignavimai, kurie nebuvo panaudoti pagal programą, praėjusius trejiems metams po paskyrimo bus panaikinti. Dabar pamatysime, ar valstybės narės sugebėjo panaudoti asignavimus laiku. Tikrai tikiuosi, kad saulėlydžio straipsnis, „N+3 taisyklė“, nebus taikomas, bet jei tai bus daroma, tikrai bus pagrindo vėl patikrinti, ar struktūrinių fondų taisyklės yra gana lanksčios ir nebiurokratinės. 2010 m. užsienio politika, kaip ir ankstesniais metais, bus sudėtingas klausimas. Primygtinai siūlyčiau Komisijai rasti būtinų asignavimų, net jei šios išlaidų kategorijos aukščiausia riba yra labai žema. Biudžeto komitete daug diskutavome dėl mūsų pozicijos, susijusios su ES parama „Nabucco“ dujotiekiui. Norėčiau pabrėžti, kad šiam klausimui Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija teikia didelę reikšmę. Energetinis saugumas turi būti užtikrintas įgyvendinant daug įvairių iniciatyvų, bet mes ypač norėtume, kad būtų remiamas „Nabucco“ projektas, kuris, galų gale, yra nepriklausomas nuo „Gazprom“. Biudžeto procedūra šiais metais bus gana sudėtinga. Šie metai, žinoma, rinkimų metai. V. Maňkos ir L. Surjáno pranešimai suteikia Parlamentui vienintelę galimybę išreikšti savo nuomonę dėl biudžeto. Iš tikrųjų dėl biudžeto tarsis naujai išrinktas Parlamentas. Nelengva bus ir toliau vykdyti procedūrą taip, kaip pernai, kai pranešėja buvo J. Haug ir dalyvavo svarbūs komitetų specialistai. Mes, žinoma, turime pasistengti, kad užtikrintume, jog procedūra būtų kuo atviresnė ir sistemiškesnė, ir džiaugiuosi girdėdama, ponia Komisijos nare, kad jūs ketinate tuo užsiimti. Manau, kad ir L. Surján, ir V. Maňka pateikė gerą tokio darbo pasiūlymą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kungs ir izvēlējies „drošību” kā 2010. gada budžeta virsrakstu, interpretējot šo vārdu visplašākajā nozīmē: finanšu un ekonomiskās krīzes mazināšana, tā nozīme darbavietām un ekonomiskajai drošībai, enerģijas piegāžu drošība, drošs transports, iedzīvotāju drošums un drošība imigrācijas un demogrāfisko pārmaiņu radīto problēmu ietekmē, kad mazāks skaits jaunu cilvēku rūpējas par pieaugošo vecāka gadagājuma cilvēku skaitu, labākas apkārtējās vides aizsardzības nepieciešamība, cīņa pret terorismu un nepieciešamība veicināt drošību un drošumu ar ES lomu pasaulē. Virsraksts „drošība” norāda uz daudzām jomām, kurās ES budžets ir svarīgs un cik būtiski ir, lai budžets atspoguļotu mūsu vajadzības. Daudzējādā ziņā 2010. gads būs interesants gads ES budžetam. 2010. gadā struktūrfondiem pirmo reizi tiks ieviests „n+3” noteikums. Apropriācijas, kuras nebūs izmantotas pēdējo trīs gadu laikā atbilstīgi programmai zaudēs spēku. Tagad mēs redzēsim, vai dalībvalstis ir spējušas izmantot apropriācijas paredzētajā laikā. Es noteikti ceru, ka termiņa izbeigšanās klauzula, n+3 noteikums nestāsies spēkā, bet ja tomēr tā būs, tad noteikti būs iemesls pārskatīt, vai struktūrfondu noteikumi ir pietiekami elastīgi un nebirokrātiski. 2010. gadā tāpat kā iepriekšējos gados, ārpolitika būs sarežģīts jautājums. Es mudināšu Komisiju rast nepieciešamās apropriācijas, lai gan griesti šai izdevumu kategorijai ir ļoti zemi. Budžeta komitejā mums bija vairākas diskusijas par nostāju jautājumā par ES subsīdijām cauruļvadam Vēlos uzsvērt, ka šim jautājumam mēs Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupā piešķīrām lielu nozīmi. Enerģētikas drošība jāpanāk ar daudziem un dažādiem pasākumiem, bet jo īpaši mēs vēlamies redzēt atbalstu projektam kurš galu galā ir neatkarīgs no . Budžeta procedūra šogad būs diezgan sarežģīta. Šis, protams, ir vēlēšanu gads. kunga un kunga ziņojumi atspoguļo vienīgo iespēju, ko Parlamentam vajadzēs paust nostājā par budžetu. Jaunievēlētajam Parlamentam būs jāved aktuālās sarunas par budžetu. Nav viegli saglabāt procedūru, kuru mēs ieviesām pagājušajā gadā kopā ar referenti kundzi un pietiekami iesaistot speciālistu komitejas. Protams, mums jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka procedūra ir cik iespējams atklāta un strukturēta un prieks dzirdēt, komisār, ka to grasāties darīt arī jūs. Uzskatu, ka kungs un kungs to darot, ir sagatavojuši labu priekšlikumu."@lv13
"Fru formand! Hr. Surján har valgt "sikkerhed" som overskrift for budgettet for 2010. Ordet "sikkerhed" tolket i den bredeste forstand: Afbødning af finanskrise, økonomisk krise, betydningen for beskæftigelse og økonomisk sikkerhed, energiforsyningssikkerhed, sikker transport, tryghed og sikkerhed for borgerne i relation til de problemer, der er skabt af indvandring, de problemer, der tegner sig på grund af befolkningsudviklingen med færre unge til at forsørge flere ældre, behovet for bedre miljøbeskyttelse, behovet for terrorbekæmpelse og behovet for at fremme tryghed og sikkerhed gennem EU's rolle i verden. Overskriften "sikkerhed" viser de mange områder, hvor EU's budget har betydning, og hvor vigtig det er, at budgettet afspejler behovene. 2010 bliver på mange måder et spændende år for EU's budget. For strukturfondene er 2010 det første år, hvor den såkaldte "n+3-regel" kan blive aktuel. De bevillinger, der ikke er forpligtet senest tre år efter det programmerede, vil falde bort. Så nu skal vi se, om medlemslandene har kunnet klare at udmønte bevillingerne til tiden. Jeg håber bestemt ikke, at "solnedgangsklausulen", n+3-reglen, bliver aktuel, men skulle det ske, er der grundlag for nok en gang se på, om reglerne for strukturfondsmidler er tilstrækkeligt fleksible og ubureaukratiske. Udenrigspolitikken vil i 2010 som i tidligere år blive et vanskeligt spørgsmål. Jeg vil appellere til Kommissionen om at finde de nødvendige bevillinger, også selv om loftet for denne kategori af udgifter er meget stramt. I Budgetudvalget har vi haft en del diskussioner om holdningen til EU-støtte af gasledningen Nabucco. Jeg vil gerne understrege, at dette er et punkt, som vi i ALDE-Gruppen lægger meget stor vægt på. Energisikkerheden skal sikres ved mange forskellige initiativer, men vi ønsker særskilt opbakning til Nabucco, der jo er et projekt uafhængig af Gasprom. Budgetprocessen bliver ganske vanskelig i år. Det er jo valgår. Hr. Maňkas og Surjáns betænkninger er den eneste mulighed Parlamentet får for at udtale sig om budgettet. Det bliver det nyvalgte Parlament, der skal gennemføre de egentlige forhandlinger om budgettet. Det er ikke let at opretholde den procedure, vi gennemførte i fjor med fru Haug som ordfører og med stærk inddragelse af fagudvalgene. Vi må jo gøre vores bedste for at sikre en så åben og struktureret proces som muligt, og jeg er glad for Deres erklæring, fru kommissær, at De også vil gøre det. Jeg synes, at hr. Surján og hr. Maňka begge har leveret et godt oplæg hertil."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de heer Surján heeft “veiligheid” als titel gekozen voor de begroting voor 2010. Het woord “veiligheid” moet in de breedste zin van het woord worden geïnterpreteerd: het afwenden van de financiële en economische crisis, de betekenis ervan voor de werkgelegenheid en economische zekerheid, energievoorzieningszekerheid, veilig transport, de bescherming en veiligheid van burgers in verband met de problemen die door immigratie zijn ontstaan, de problemen die ontstaan ten gevolge van de demografische ontwikkelingen waarbij steeds minder jonge mensen voor meer ouderen moeten zorgen, de behoefte aan betere milieubescherming, de behoefte aan terrorismebestrijding en de nodige bevordering van de veiligheid via de rol van de EU in de wereld. De titel “veiligheid” geeft de vele gebieden aan waar de EU-begroting van belang is en hoe belangrijk het is dat de begroting een weerspiegeling is van onze behoeften. 2010 zal in vele opzichten een interessant jaar worden voor de EU-begroting. Voor de structuurfondsen is 2010 het eerste jaar waarin de zogenaamde “n+3-regel” van toepassing kan worden. Die kredieten die in de afgelopen drie jaar niet volgens het programma zijn vastgelegd, komen te vervallen. Dit betekent dat we nu zullen zien of de lidstaten erin zijn geslaagd om de kredieten op tijd volledig te besteden. Ik hoop zeker niet dat de vervalbepaling, dat wil zeggen de n+3-regel, van toepassing wordt, maar als dat gebeurt, is dat reden om nog eens te bekijken of de regels voor de structuurfondsmiddelen voldoende flexibel en niet bureaucratisch zijn. Het buitenlands beleid zal in 2010 zoals in de jaren ervoor een moeilijke kwestie worden. Ik wil de Commissie oproepen om de nodige middelen te vinden, hoewel het plafond voor deze categorie van uitgaven heel laag is. In de Begrotingscommissie hebben we een aantal discussies gehad over het standpunt betreffende de EU-steun aan de gasleiding Nabucco. Ik wil graag benadrukken dat wij in de ALDE-Fractie grote waarde hechten aan dit punt. De energievoorzieningszekerheid moet worden gegarandeerd met meerdere verschillende initiatieven, maar wij wensen met name ook Nabucco te steunen, aangezien het een project is dat onafhankelijk is van Gazprom. Het begrotingsproces zal dit jaar behoorlijk moeizaam worden, omdat het een verkiezingsjaar is. De door de heer Maňka en de heer Surján opgestelde verslagen bieden de enige mogelijkheden die het Parlement krijgt om zich over de begroting uit te spreken. Het nieuw verkozen Parlement zal de eigenlijke onderhandelingen over de begroting voeren. Het is niet eenvoudig om de procedure te handhaven die we vorig jaar hebben ingevoerd met mevrouw Haug als rapporteur en met de sterke betrokkenheid van de gespecialiseerde commissies. We moeten natuurlijk ons best doen om te zorgen voor een zo open en gestructureerd mogelijk proces en het verheugt mij, mevrouw de commissaris, dat u in uw verklaring zegt dat u dat ook zult doen. Ik vind dat zowel de heer Surján als de heer Maňka hiervoor een goede aanzet hebben gegeven."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pan poseł Surján na tytuł budżetu na 2010 rok wybrał słowo „bezpieczeństwo” – interpretowane w najszerszym tego słowa znaczeniu: złagodzenie kryzysu finansowego i gospodarczego, znaczenie kryzysu dla miejsc pracy i bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwo dostaw energii, bezpieczny transport, bezpieczeństwo obywateli w świetle problemów powodowanych przez imigrację oraz problemów wynikających ze zmian demograficznych, związanych z mniejszą liczbą młodych ludzi do opieki nad coraz liczniejszą populacją osób starszych, konieczność zapewnienia lepszej ochrony środowiska, konieczność zwalczania terroryzmu oraz konieczność wzmacniania bezpieczeństwa za sprawą roli UE na świecie. Tytuł „bezpieczeństwo” wskazuje wiele obszarów, w których budżet UE ma znaczenie oraz konieczność odzwierciedlenia w budżecie naszych potrzeb. Rok 2010 będzie ekscytujący dla budżetu UE z wielu względów. W kwestii dotyczącej funduszy strukturalnych, 2010 rok będzie rokiem wprowadzenia zasady „n+3”. Środki, które nie zostały zaangażowane zgodnie z programem w okresie ostatnich trzech lat ulegną przedawnieniu. Teraz przekonamy się, czy państwa członkowskie były w stanie w porę spożytkować środki. Oczywiście mam nadzieję, że klauzula automatycznie wygasająca, zasada n+3, nie wejdzie do gry, lecz jeżeli tak się stanie, to będzie to bez wątpienia powód, by ponownie się zastanowić, czy zasady mające zastosowanie do funduszy strukturalnych są wystarczająco elastyczne i czy nie są objęte zbytnią biurokracją. Tak jak w poprzednich latach, również w 2010 roku trudna będzie polityka zagraniczna. Nakłaniałabym Komisję, aby znalazła konieczne środki, pomimo bardzo niskiego pułapu dla tej kategorii wydatków. W Komisji Budżetowej wielokrotnie dyskutowaliśmy o naszym stanowisku wobec subsydiowania przez UE gazociągu Nabucco. Chciałabym podkreślić, że jest to punkt, do którego przywiązujemy ogromną wagę w Grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Bezpieczeństwo energetyczne należy zapewnić przy pomocy różnych inicjatyw, ale my chcielibyśmy przede wszystkim wsparcia na rzecz Nabucco – projektu, który w końcu uniezależni nas od Gazpromu. Procedura budżetowa będzie w tym roku dość trudna. Jest to oczywiście rok wyborów. Sprawozdania posłów Maňki i Surjána dają Parlamentowi jedyną możliwość wyrażenia opinii o budżecie. To nowo wybrany Parlament będzie musiał przeprowadzić faktyczne negocjacje w sprawie budżetu. Niełatwo jest utrzymać procedurę, którą wdrożyliśmy w ubiegłym roku z panią poseł Haug w charakterze sprawozdawcy i przy znacznym zaangażowaniu specjalistycznych komisji. Musimy oczywiście zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby procedura była otwarta i możliwie najlepiej zorganizowana, a zatem miło mi słyszeć, pani komisarz, że zamierza pani do tego dążyć. Uważam, że zarówno poseł Surján, jak i poseł Maňka przedstawili dobre propozycje realizacji tego założenia."@pl16
"Senhora Presidente, o senhor deputado Surján escolheu a "segurança" para título do orçamento de 2010, interpretando-se esse termo na sua acepção mais lata: mitigação da crise financeira e económica, sua importância para a segurança do emprego e económica, segurança do aprovisionamento energético, segurança nos transportes, protecção e segurança dos cidadãos face aos problemas originados pela imigração e aos problemas decorrentes das alterações demográficas, com menos pessoas jovens para cuidar de um número crescente de pessoas idosas, a necessidade de melhorar protecção ambiental, a necessidade de combater o terrorismo e a necessidade de promover a protecção e segurança através do papel da UE na cena mundial. O título "segurança" indica as muitas áreas em que o orçamento da UE é importante e como é vital que reflicta as nossas necessidades. 2010 vai ser, em muitos aspectos, um ano estimulante para o orçamento da UE. Para os Fundos Estruturais, 2010 é o primeiro ano em que se inicia a aplicação da "regra n+3". As dotações que não foram autorizadas nos últimos três anos de acordo com o programa caducarão. Agora vamos ver se os Estados-Membros foram capazes de utilizar atempadamente as dotações. Como é óbvio, espero que a cláusula de caducidade, a regra n+3, não seja aplicada, mas, se o for, há certamente motivos para ver de novo se as regras relativas aos Fundos Estruturais são suficientemente flexíveis e isentas de burocracia. Em 2010, a política externa vai ser, tal como em anos anteriores, uma questão complicada. Eu exortaria a Comissão a encontrar as dotações necessárias, muito embora o limite máximo para esta categoria de despesas seja muito baixo. Tivemos na Comissão dos Orçamentos uma série de discussões sobre a nossa posição relativamente à concessão de subsídio da UE para o gasoduto Nabucco. Gostaria de frisar que este é um ponto ao qual nós, Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa atribuímos grande importância. A segurança energética deve ser garantida por meio de muitas iniciativas diversas, mas gostaríamos especialmente que se apoiasse o projecto Nabucco, um projecto que é, afinal, independente da Gazprom. O processo orçamental vai ser bastante difícil este ano. Estamos, como é sabido, em ano de eleições. Os relatórios dos senhores deputados Maňka e Surján representam a única oportunidade que o Parlamento vai ter para se manifestar sobre o orçamento. O novo Parlamento é que vai ter de realizar a negociação propriamente dita sobre o orçamento. Não é fácil manter o procedimento que implementámos o ano passado, com a senhora deputada Haug como relatora e com o envolvimento substancial das comissões especializadas. Devemos, obviamente, fazer o nosso melhor para garantir que o procedimento seja tão aberto e estruturado quanto possível, e apraz-me ouvi-la dizer, Senhora Comissária, que vai fazer o mesmo. Penso que tanto o senhor deputado Surján como o senhor deputado Maňka apresentaram uma boa proposta nesse sentido."@pt17
"Doamnă preşedintă, dl Surján a ales termenul „siguranţă” drept titlul bugetului pe anul 2010, cuvântul fiind interpretat în sensul său larg: diminuarea crizei economice şi financiare, importanţa sa pentru locurile de muncă şi pentru siguranţa economică, siguranţa resurselor energetice, siguranţa transportului, protecţia şi siguranţa cetăţenilor în legătură cu problemele cauzate de imigrare şi cu problemele ivite în urma schimbărilor demografice, cu mai puţini tineri care să aibă grijă de un număr în creştere al persoanelor în vârstă, necesitatea privind o mai bună protecţie a mediului, necesitatea de a lupta împotriva terorismului şi necesitatea promovării protecţiei şi siguranţei, prin rolul Uniunii Europene în lume. Titlul „siguranţă” indică numărul mare de sectoare în care bugetul UE este important şi cât de vital este pentru buget să reflecte nevoile noastre. Anul 2010 va fi în multe feluri un an captivant pentru bugetul UE. Pentru fondurile structurale, 2010 va fi primul an când „regula n+3” va fi pusă în aplicare. Alocările care nu au fost angajate în ultimii trei ani conform programului vor expira. Acum vom vedea dacă statele membre au fost în stare să folosească alocările la timp. Sper, bineînţeles, că, clauza de caducitate, respectiv regula n+3, nu vor intra în funcţiune, însă dacă totuşi acest lucru va avea loc, există cu siguranţă motive pentru a verifica încă o dată dacă normele privind fondurile structurale sunt suficient de flexibile şi lipsite de birocraţie. În 2010, politica externă va fi, ca în anii precedenţi, o problemă complicată. Aş dori să invit Comisia să găsească alocările necesare, chiar dacă plafonul acestei categorii de cheltuieli este foarte redus. În cadrul Comisiei pentru bugete am purtat numeroase discuţii cu privire la poziţia noastră referitoare la subvenţionarea conductei de gaze Nabucco de către UE. Aş dori să subliniez faptul că acesta este un subiect căruia noi, cei din Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, îi acordăm o foarte multă importanţă. Siguranţa energetică trebuie asigurată cu ajutorul unui mare număr de iniţiative diferite, însă ne-am dori să vedem în special sprijin pentru Nabucco, un proiect care, în cele din urmă, este independent de Gazprom. Procedura bugetară va fi destul de dificilă anul acesta. Acesta este, bineînţeles, un an electoral. Rapoartele elaborate de domnii Maňka şi Surján reprezintă singura posibilitate pe care o va avea Parlamentul pentru a-şi exprima opinia cu privire la buget. Noul Parlament ales va fi cel care va trebui să efectueze negocierea propriu-zisă cu privire la buget. Nu este uşor să se menţină procedura pe care am aplicat-o anul trecut împreună cu dna Haug, în calitate de raportor, şi cu implicarea semnificativă a comisiilor de specialitate. Trebuie să facem, bineînţeles, tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că procedura este cât mai deschisă şi mai structurată posibil, şi sunt încântată să aud, doamnă comisar, că intenţionaţi, de asemenea, la rândul dvs. să faceţi acest lucru. Cred că, atât dl Surján, cât şi dl Maňka au prezentat o propunere bună în acest sens."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, pán Surján zvolil „bezpečnosť“ ako označenie pre rozpočet na rok 2010, slovo, ktoré sa vysvetľuje v širšom zmysle: zmiernenie finančnej a hospodárskej krízy, jej dôležitosť pre pracovné miesta a hospodárska bezpečnosť, bezpečnosť dodávok energie, bezpečná doprava, bezpečnosť a zabezpečenie občanov vo vzťahu k problémom zapríčineným prisťahovalectvom a problémom vyplývajúcim z demografických zmien, napríklad nižší počet mladých ľudí potrebných na opatrovanie čoraz vyššieho počtu starších ľudí, potreba lepšej ochrany životného prostredia, potreba bojovať proti terorizmu a potreba podporovať bezpečnosť a zabezpečenie prostredníctvom úlohy EÚ vo svete. Toto označenie „bezpečnosť“ označuje viaceré oblasti, v ktorých je dôležitý rozpočet EÚ, a takisto aj dôležitosť rozpočtu odrážať naše potreby. Vo viacerých ohľadoch bude rok 2010 napínavým rokom pre rozpočet EÚ. Rok 2010 bude pre štrukturálne fondy prvým rokom, v ktorom vstúpi do hry pravidlo n+3. Tie finančné prostriedky, ktoré neboli počas posledných troch rokov vyplatené, prepadnú. Teraz uvidíme, či boli členské štáty schopné využiť tieto finančné prostriedky načas. Samozrejme dúfam, že doložka o platnosti, pravidlo n+3, nevstúpi do hry, ale v prípade, že áno, bude to určite dôvod zvážiť, či sú pravidlá pre štrukturálne fondy dostatočne flexibilné a nebyrokratické. Zahraničná politika bude v roku 2010 náročnou problematikou, tak ako počas predchádzajúcich rokov. Naliehala by som na Komisiu, aby hľadala potrebné finančné prostriedky, hoci je strop pre túto kategóriu výdavkov veľmi nízky. Vo Výbore pre rozpočet sme viedli viacero diskusií o našej pozícii týkajúcej sa podpory plynového potrubia Nabucco zo strany EÚ. Rada by som zdôraznila, že toto je bod, ktorému v našej Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu prikladáme obrovskú dôležitosť. Energetická bezpečnosť sa musí zabezpečiť prostredníctvom viacerých rozličných iniciatív, ale my sme obzvlášť za podporu projektu Nabucco, ktorý je napokon nezávislým od Gazpromu. Rozpočtový postup bude tento rok celkom náročný. Tento rok je samozrejme rokom volieb. Správy pána Maňku a pána Surjána predstavujú jedinú príležitosť, ktorú Parlament dostane na vyjadrenie svojho názoru na rozpočet. Bude to novozvolený Parlament, ktorý bude musieť viesť skutočné rokovania týkajúce sa rozpočtu. Nie je jednoduché zachovávať postup, ktorý sme zaviedli minulý rok s pánom Haugom ako spravodajcom pri značnom zapojení odborných výborov. Samozrejme musíme urobiť, čo budeme môcť, aby sme zabezpečili čo najviac otvorený a štruktúrovaný postup. Rada počujem, pani komisárka, že práve to sa chystáte urobiť. Myslím si, že pán Surján a pán Maňka k tomu podali dobré návrhy."@sk19
"Gospa predsednica, gospod Surján je za naslov predloga proračuna za leto 2010 izbral „varnost“, pri čemer se besedo interpretira v njenem najširšem smislu: lajšanje finančne in gospodarske krize, njen pomen za delovna mesta in gospodarsko varnost, varnost energetske oskrbe, varen prevoz, varovanje in varnost državljanov glede na probleme, ki jih povzroča priseljevanje, in probleme, ki se pojavljajo kot posledica demografskih sprememb, z manj mladimi, ki bi skrbeli za naraščajoče število starejših ljudi, potreba po boljšem varstvu okolja, potreba po boju proti terorizmu in potreba po spodbujanju varovanja in varnosti z vlogo EU v svetu. Naslov „varnost“ nakazuje številna področja, na katerih je pomemben proračun EU, in kako bistveno je, da proračun odraža naše potrebe. Na več načinov bo leto 2010 razburljivo leto za proračun EU. Za strukturne sklade je leto 2010 prvo leto, ko začne veljati „pravilo n+3“. Tista proračunska sredstva, ki v zadnjih treh letih niso bila razporejena v skladu s programom, bodo zapadla. Zdaj bomo videli, ali so države članice proračunska sredstva lahko pravočasno uporabile. Seveda upam, da klavzula o časovni omejitvi veljavnosti, pravilo n+3, ne bo prišla v igro, če pa bo, vsekakor obstaja razlog, da še enkrat preučimo, ali so pravila za strukturne sklade dovolj prožna in nebirokratska. Leta 2010 bo zunanja politika, tako kot v prejšnjih letih, zapleteno vprašanje. Komisijo bi pozval, naj najde potrebna proračunska sredstva, čeprav je zgornja meja za izdatke te kategorije zelo nizka. V Odboru za proračun smo imeli številne razprave o našem stališču glede subvencioniranja plinovoda Nabucco s strani EU. Poudaril bi, da je to tema, ki ji v Skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo pripisujemo velik pomen. Energetsko varnost je treba zagotoviti z mnogimi različnimi pobudami, vendar pa bi še zlasti radi videli podporo Nabucca, projekta, ki je neodvisen od Gazproma. Proračunski postopek bo letos precej težaven. Seveda je to volilno leto. Poročili gospoda Maňke in gospoda Surjána predstavljata edino priložnost, ki jo bo Parlament dobil, da izrazi svoje stališče o proračunu. Novoizvoljeni Parlament bo tisti, ki se bo moral dejansko pogajati glede proračuna. Ni lahko ohraniti postopka, ki smo ga izvedli lansko leto z gospo Haug kot poročevalko in znatno udeležbo strokovnih odborov. Vsekakor moramo storiti vse, kar lahko, da bi zagotovili, da je postopek čim bolj odprt in strukturiran, in veseli me, komisarka, da je to tudi nekaj takega, kar boste storili vi. Menim, da sta gospod Surján in gospod Maňka tozadevno zagotovila dober predlog."@sl20
". Fru talman! László Surján har valt ”säkerhet” som honnörsord i 2010 års budget, säkerhet i vid mening: att mildra den finansiella och ekonomiska krisen, dess betydelse för jobben och den ekonomiska tryggheten, säker energiförsörjning, säkra transporter, säkerhet och trygghet för medborgarna när det gäller de problem som invandringen orsakar och de problem som uppstår på grund av demografiska förändringar – när färre unga människor ska ta hand om allt fler äldre – behovet av ett bättre miljöskydd, behovet att bekämpa terrorism och främja säkerhet och trygghet genom EU:s roll i världen. Betoningen av säkerhet visar att det finns många områden där EU:s budget är viktig och att det är viktigt att budgeten återspeglar våra behov. På många sätt kommer 2010 att bli ett spännande år för EU:s budget. När det gäller strukturfonderna är 2010 det första året då ”n+3-regeln” kan bli aktuell. De bemyndiganden som inte har tagits i anspråk senast efter tre år kommer att falla bort. Nu får vi se om medlemsstaterna har kunnat använda anslagen i tid. Jag hoppas verkligen att tidsfristklausulen, n+3-regeln, inte kommer att användas, men om den gör det finns det verkligen skäl att än en gång se över reglerna för strukturfonderna och se om de är tillräckligt flexibla och obyråkratiska. Utrikespolitiken kommer att bli en knepig fråga 2010, som under tidigare år. Jag uppmanar kommissionen att ta fram de erforderliga bemyndigandena, även om taket för det här utgiftsområdet är mycket lågt. I budgetutskottet har vi haft ett antal diskussioner om vår inställning till EU:s subventionering av Nabucco-gasledningen. Jag vill understryka att det här är en sak som vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa anser vara mycket viktig. Energisäkerheten måste tryggas genom många olika initiativ, men vi vill särskilt se stöd för Nabucco, ett projekt som när allt kommer omkring är fristående från Gazprom. Budgetförfarandet kommer att bli mycket besvärligt i år. Det är ju valår, och parlamentets enda tillfälle att uttala sig om budgeten är i samband med betänkandena från Vladimír Maňka och László Surján. Det kommer att bli det nyvalda parlamentets uppgift att genomföra förhandlingarna om budgeten. Det är inte lätt att bibehålla det förfarande som vi tillämpade förra året med Jutta Haug som föredragande och med omfattande delaktighet från fackutskottens sida. Vi måste naturligtvis göra vårt bästa för att se till att förfarandet blir så öppet och strukturerat som möjligt, och det gläder mig att höra att detta också är någonting som ni kommer att se till, fru kommissionsledamot. Jag tycker att både Vladimír Maňka och László Surján har lagt en god grund för detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph