Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-19-Speech-4-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090219.35.4-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". ( ) Die Projekte, welche sich die neu geformte Mittelmeerunion vorgenommen haben, klingen ja ganz gut: Solarplan, Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz, gemeinsame Initiativen zur Säuberung des Mittelmeers und neue Hafen- und Autobahnprojekte. Aber Papier ist ja bekanntlich geduldig. Ob eine Umsetzung folgt, ist fraglich. Schließlich hat schon die Vorgängerorganisation Euromed nicht wirklich etwas voran gebracht. Und solange die teilnehmenden Staaten hier keine tatsächliche Realisationsmöglichkeit sehen, werden sie sicher nicht bestehende gute bilaterale Beziehungen für ein vages Projekt opfern. Da ich nicht glaube, dass die neue Mittelmeerunion erfolgreicher sein wird als ihre Vorgängerorganisation, habe ich gegen den Bericht gestimmt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". ( ) Všechny projekty navrhované nově vytvořenou Unií pro Středomoří zní velmi slibně a dobře: solární program, spolupráce v oblasti civilní ochrany, společné iniciativy pro snížení znečištění v oblasti Středomoří a nové projekty přístavů a dálnic. Ovšem, jak všichni víme, na papír můžeme napsat, co se nám zlíbí. O tom, zda bude skutečně něco podniknuto, lze pochybovat. Koneckonců předchůdce této organizace Euromed v podstatě ničeho nedosáhl. A co víc, dokud zúčastněné státy nevidí žádnou skutečnou možnost, že tyto projekty budou realizovány, určitě neobětují stávající dobré dvoustranné vztahy kvůli neurčitému projektu. Nevěřím, že nová Unie pro Středomoří bude jakkoli úspěšnější než organizace, jež jí předcházela, a proto jsem hlasoval proti této zprávě."@cs1
". Projekterne, der er foreslået af den nystiftede Middelhavsunion, lyder alle fine og gode: solenergiplanen, samarbejde om civilbeskyttelse, fælles initiativer til retablering af miljøet i Middelhavet og nye havne og motorveje til søs. Papir er imidlertid, som vi alle ved, taknemmeligt. Om der faktisk kommer til at ske noget, er tvivlsomt. Organisationens forgænger Euromed fik jo faktisk ikke udrettet noget. Så længe de deltagende stater desuden ikke kan se nogen reel mulighed for virkeliggørelse af disse projekter, vil de desuden givetvis ikke ofre bestående gode bilaterale forbindelser til fordel for et vagt projekt. Da jeg ikke mener, at den nye Middelhavsunion vil få mere succes end sin forgænger, har jeg stemt imod betænkningen."@da2
". ( ) Τα σχέδια που προτείνονται από τη νεοσυσταθείσα Ένωση για τη Μεσόγειο φαίνονται όλα καλά και συνετά: ηλιακό σχέδιο, συνεργασία στην προστασία των πολιτών, κοινές πρωτοβουλίες για την απορρύπανση της Μεσογείου και νέα σχέδια λιμένων και αυτοκινητοδρόμων. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει στα χαρτιά. Το κατά πόσον θα γίνει πραγματικά κάτι είναι αμφίβολο. Άλλωστε, ο προκάτοχος της οργάνωσης, η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, δεν κατάφερε ουσιαστικά τίποτε. Επιπλέον, όσο τα συμμετέχοντα κράτη δεν διαβλέπουν οποιαδήποτε πραγματική δυνατότητα ευόδωσης των σχεδίων αυτών, είναι βέβαιο ότι δεν θα θυσιάσουν τις υπάρχουσες καλές διμερείς σχέσεις για χάρη ενός αόριστου σχεδίου. Καθώς δεν πιστεύω ότι η νέα Ένωση για τη Μεσόγειο θα έχει περισσότερη επιτυχία από την προηγούμενη οργάνωση, καταψήφισα την παρούσα έκθεση."@el10
". ( ) The projects proposed by the newly-formed Union for the Mediterranean all sound well and good: the Solar Plan, collaboration in civil protection, joint initiatives for the depollution of the Mediterranean and new port and motorway projects. However, as we all know, you can say what you like on paper. Whether anything will actually be done is doubtful. After all, the organisation’s predecessor, Euromed, did not actually achieve anything. Moreover, as long as the participating states do not see any actual possibility of these projects coming to fruition, they will surely not sacrifice existing good bilateral relations for the sake of a vague project. As I do not believe that the new Union for the Mediterranean will be any more successful than its predecessor organisation, I have voted against this report."@en4
". ( ) Los proyectos propuestos por la recién formada Unión para el Mediterráneo suenan muy bien: el Plan Solar, la colaboración en materia de protección civil, las iniciativas conjuntas para descontaminar el mar Mediterráneo y proyectos de nuevos puertos y autopistas. Sin embargo, como bien sabemos, en papel se puede decir lo que uno quiera. Que se lleve a cabo es más bien dudoso. Después de todo, la predecesora de esta organización, Euromed, no logró nada en realidad. Además mientras los países participantes no vean posibilidades reales de que estos proyectos se lleven a cabo, seguramente no sacrificarán sus buenas relaciones bilaterales en aras de un proyecto vago. Como no creo que la nueva Unión para el Mediterráneo vaya a tener más éxito que la organización que la precedió, he votado en contra de este informe."@es21
". ( ) Vastkujundatud Vahemere Liidu kavandatavad projektid kõlavad kõik hästi: päikeseplaan, tsiviilkaitsealane koostöö, ühisalgatused Vahemere reostusest vabastamiseks ning uued sadama- ja maanteeprojektid. Ent nagu me kõik teame, võib paberil öelda, mida iganes. Kas midagi tegelikult tehakse, on kahtlane. Lõppude lõpuks ei saavutanud organisatsiooni eelkäija, Euromed, mitte midagi. Pealegi nii kaua, kui osalevad riigid ei näe nende projektide viljumiseks tegelikku võimalust, ei ohverda nad kindlasti olemasolevaid kahepoolseid suhteid ebamäärase projekti nimel. Kuna ma ei usu, et uus Vahemere Liit oma eelkäijaorganisatsioonist edukam on, hääletasin antud raporti vastu."@et5
". ( ) Kaikki uuden Välimeren unionin ehdottamat hankkeet vaikuttavat hyviltä: aurinkosuunnitelma, yhteistyö väestönsuojelussa, yhteiset aloitteet Välimeren puhdistamiseksi sekä uudet satama- ja moottoritiehankkeet. Mutta kuten kaikki tiedämme, paperilla kaikki on helppoa. Se, toteutuuko mikään, on epätodennäköistä. Järjestön edeltäjä Euro–Välimeri-kumppanuus ei käytännössä saanut aikaan mitään. Lisäksi niin kauan kuin osallistujavaltiot eivät näe mahdollisuutta hankkeiden toteutumiselle, on epätodennäköistä, että valtiot vaarantavat nykyiset hyvät kahdenväliset suhteet epämääräisen hankkeen takia. Koska en usko uuden Välimeren unionin menestyvän yhtään edeltäjäänsä paremmin, äänestin mietintöä vastaan."@fi7
". Les projets proposés par l’Union pour la Méditerranée nouvellement constituée ont tous belle allure: le plan solaire, la collaboration en matière de protection civile, des initiatives conjointes pour la dépollution de la Méditerranée et de nouveaux projets de ports et d’autoroutes. Toutefois, comme nous le savons tous, on peut dire ce qu’on veut sur le papier. Quant à savoir si quelque chose sera effectivement réalisé, on est en droit d’en douter. Après tout, Euromed, l’organisation qui a précédé celle-ci, n’a rien réalisé du tout. De plus, tant que les États participants ne voient pas de possibilité réelle de concrétisation de ces projets, ils ne sacrifieront sûrement pas, dans l’intérêt d’un vague projet, les bonnes relations bilatérales déjà existantes. Comme je ne crois pas que la nouvelle Union pour la Méditerranée aura plus de succès que l’organisation qui l’avait précédée, j’ai voté contre ce rapport."@fr8
". ( ) Az újonnan alakult Unió a földközi-tengeri térségért számára javasolt projektek mindegyike jónak tűnik: a napenergia-terv, a polgári védelmi együttműködés, a Földközi-tenger megtisztításának közös kezdeményezései és az új kikötő-, valamint autópályaprojektek. Azonban, amint azt mindannyian tudjuk, nem elég leírni valamit. Kétséges, hogy a leírtakból tényleg megvalósul-e valami. Hiszen tudjuk jól, hogy a szervezet elődje, az Euromed az égvilágon semmit nem ért el. Továbbá, mivel a részt vevő államok nem látnak reális lehetőséget arra, hogy a projektekből bármi is megvalósuljon, bizonyára nem fogják feláldozni a jó kétoldali kapcsolataikat egy zavarosnak tűnő projekt kedvéért. Mivel nem hiszem, hogy az új Unió a földközi-tengeri térségért sikeresebb lesz, mint elődszervezete, a jelentés ellen szavaztam."@hu11
". ( ) I progetti proposti dall’Unione per il Mediterraneo, organismo di recente istituzione, apparentemente sono eccellenti: il piano solare, la collaborazione nel campo della protezione civile, le iniziative congiunte per il disinquinamento del Mediterraneo e i progetti per i nuovi porti e le nuove autostrade. Tuttavia, come sappiamo, la carta si lascia scrivere. Resta da vedere quello che poi si farà in realtà. Dopo tutto, il predecessore di questa organizzazione, Euromed, non ha realizzato niente. Inoltre, finché gli Stati membri non vedranno alcuna possibilità effettiva che questi progetti si materializzino, essi non sacrificheranno certo le fruttuose relazioni bilaterali esistenti per un vago progetto. Poiché non credo che la nuova Unione per il Mediterraneo avrà più successo del suo predecessore, ho votato contro questa relazione."@it12
"( ) Projektai, kuriuos siūlo naujai sukurta Sąjunga Viduržemio jūros regionui, yra reikalingi ir geri: Saulės planas, bendradarbiavimas ginant pilietines teises, bendros iniciatyvos, skirtos išvalyti Viduržemio jūrą, nauji jūrų uostų ir plentų projektai. Tačiau mes visi žinoma, kad popieriuje galima daug prirašyti. Abejotina, ar kas nors iš tiesų bus daroma. Juk šios organizacijos pirmtakas Euromed faktiškai nepasiekė jokių rezultatų. Dar daugiau, kol dalyvaujančios valstybės nematys realios šių projektų įgyvendinimo galimybės, jos tikrai neaukos turimų gerų dvišalių santykių nekonkretaus projekto labui. Kadangi netikiu, kad naujosios Sąjungos Viduržemio jūros regionui veikla bus bent kiek sėkmingesnė už jos pirmtakės, balsavau prieš šį pranešimą."@lt14
". ( ) Visi jaunizveidotās Vidusjūras reģiona savienības piedāvātie projekti izklausās labi: saules enerģijas izmantošanas plāns, sadarbība civilajā aizsardzībā, kopējas iniciatīvas Vidusjūras reģiona attīrīšanai un jauni ostu un maģistrāļu projekti. Tomēr, kā mēs visi zinām, uz papīra tu vari teikt, ko vēlies. Es šaubos, vai patiesībā kaut kas tiks paveikts. Galu galā organizācijas priekštece īsti neko nepanāca. Turklāt, kamēr iesaistītās valstis neredzēs īstu iespēju, ka šie projekti nesīs augļus, tie noteikti neupurēs esošās labās attiecības neskaidra projekta labā. Tā kā es neuzskatu, ka jaunā Vidusjūras reģiona savienība būs veiksmīgāka kā tās priekstece, es balsoju pret šo ziņojumu."@lv13
". Die Projekte, welche sich die neu geformte Mittelmeerunion vorgenommen haben, klingen ja ganz gut: Solarplan, Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz, gemeinsame Initiativen zur Säuberung des Mittelmeers und neue Hafen- und Autobahnprojekte. Aber Papier ist ja bekanntlich geduldig. Ob eine Umsetzung folgt, ist fraglich. Schließlich hat schon die Vorgängerorganisation Euromed nicht wirklich etwas voran gebracht. Und solange die teilnehmenden Staaten hier keine tatsächliche Realisationsmöglichkeit sehen, werden sie sicher nicht bestehende gute bilaterale Beziehungen für ein vages Projekt opfern. Da ich nicht glaube, dass die neue Mittelmeerunion erfolgreicher sein wird als ihre Vorgängerorganisation, habe ich gegen den Bericht gestimmt."@mt15
". De projecten die door de nieuw gevormde Unie voor het Middellandse Zeegebied zijn voorgesteld, klinken zeer goed: het plan voor zonne-energie, samenwerking op het gebied van burgerbescherming, gezamenlijke initiatieven voor de sanering van de Middellandse Zee en nieuwe projecten voor havens en snelwegen. Zoals echter bekend is papier geduldig. Het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk iets wordt ondernomen. De voorganger van deze organisatie, Euromed, heeft niet echt iets bereikt. Bovendien zullen de deelnemende landen, zolang zij geen daadwerkelijke mogelijkheden zien om deze projecten te realiseren, beslist geen bestaande goede bilaterale betrekkingen voor een vaag project opofferen. Aangezien ik er niet van overtuigd ben dat de nieuwe Unie voor het Middellandse Zeegebied succesvoller zal zijn dan haar voorganger, heb ik tegen het verslag gestemd."@nl3
"( ) Wszystkie projekty zaproponowane przez nowoutworzoną Unię na rzecz Regionu Morza Śródziemnego brzmią dobrze: plan słoneczny, współpraca w zakresie ochrony cywilnej, wspólne inicjatywy na rzecz oczyszczenia Morza Śródziemnego oraz nowe projekty budowy portów i autostrad. Jednakże, jak wszyscy wiemy, papier przyjmie wszystko. Wątpliwe jest, czy którekolwiek z tych planów zostaną wcielone w życie. Przecież poprzednik tej organizacji, Euromed, nie osiągnął niczego. Ponadto dopóki uczestniczące państwa nie dostrzegą rzeczywistej możliwości ziszczenia się tych projektów, z pewnością nie poświęcą istniejących dobrych dwustronnych stosunków na rzecz niepewnego projektu. Ponieważ nie wierzę, że nowa Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego będzie bardziej skuteczna niż jej poprzedniczka, głosowałem za odrzuceniem sprawozdania."@pl16
". ( ) Os projectos propostos pela recém-formada União para o Mediterrâneo soam todos lindamente: o Plano Solar, colaboração na protecção civil, iniciativas conjuntas para a despoluição do Mediterrâneo e novos projectos portuários e de auto-estradas. No entanto, como todos sabemos, pode pôr-se o que se quiser no papel. É duvidoso que alguma coisa vá ser feita. No fim de contas, a antecessora da organização, a Euromed, não conseguiu efectivamente nada. Além disso, enquanto os Estados participantes não virem qualquer possibilidade real de estes projectos se concretizarem, não irão certamente sacrificar boas relações bilaterais existentes em nome de um projecto vago. Como não acredito que a nova União para o Mediterrâneo tenha mais êxito do que a organização sua antecessora, votei contra este relatório."@pt17
". ( ) Proiectele propuse de Uniunea nou formată pentru Mediterana sună foarte bine: Planul solar, colaborarea în domeniul protecţiei civile, iniţiative comune pentru depoluarea Mediteranei şi proiecte pentru noi porturi şi autostrăzi. Totuşi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice. Este îndoielnic că se va face ceva într-adevăr. În final, predecesorul organizaţiei Euromed nu a obţinut de fapt nimic. În plus, atât timp cât statele participante nu văd nicio posibilitate reală de fructificare a acestor proiecte, cu siguranţă nu vor sacrifica bunele relaţii bilaterale existente pentru un proiect vag. Întrucât nu cred că noua Uniune pentru Mediterana va avea mai mult succes decât organizaţia predecesoare, am votat împotriva acestui raport."@ro18
"( ) Projekty navrhované novovytvorenou Úniou pre Stredozemie všetky vyzerajú dobre a správne: solárny program, spolupráca pri civilnej ochrane, spoločné iniciatívy za zníženie znečistenia Stredozemného mora, nové projekty námorných ciest a pozemných diaľnic. No ako všetci vieme, papier znesie veľa. Či sa niečo z toho naozaj stane, je otázne. Koniec koncov, predchodca tejto organizácie, Euromed, nikdy nič nedosiahol. Navyše, pokiaľ zúčastnené štáty nevidia žiadnu skutočnú možnosť, že sa tieto projekty naplnia, určite neobetujú existujúce dobré bilaterálne vzťahy kvôli neistému projektu. Keďže neverím, že novovzniknutá Únia pre Stredozemie bude úspešnejšia ako jej predchodca, hlasoval som proti tejto správe."@sk19
"( ) Projekti, ki jih predlaga na novo oblikovana Unija za Sredozemlje vsi dobro zvenijo: načrt za sončno energijo, sodelovanje v civilni zaščiti, skupne pobude za očiščenje Sredozemlja in novi projekti za pristanišča in avtoceste. Vendar kot vsi vemo, da papir prenese vse. Vprašljivo pa je, če bo kaj dejansko narejenega. Navsezadnje, predhodnica organizacije, Euromed, dejansko ni dosegla ničesar. Nadalje, dokler udeležene države ne vidijo dejanske možnosti za uresničitev teh projektov, zagotovo ne bodo žrtvovale obstoječih dobrih dvostranskih odnosov za nejasen projekt. Ker ne verjamem, da bo nova Unija za Sredozemlje kaj bolj uspešna kot njena predhodnica, sem glasoval proti temu poročilu."@sl20
". ( ) De projekt som föreslås av den nybildade unionen för Medelhavsområdet låter alla mycket bra: solenergiplanen, samarbete inom civilskydd, gemensamma initiativ för att stoppa utsläpp i Medelhavet och nya hamn- och motorvägsprojekt. Men som vi alla vet kan det låta hur bra som helst på papperet. Om något av detta faktiskt kommer att genomföras är tveksamt. Trots allt lyckades organisationens företrädare Euromed inte åstadkomma någonting. Så länge som de deltagande staterna inte ser någon verklig möjlighet till framgång för dessa projekt kommer de säkerligen inte att offra de goda befintliga bilaterala relationerna för ett vagt projekt. Eftersom jag inte tror att den nya unionen för Medelhavsområdet kommer att bli mer framgångsrik än sin företrädare har jag röstat mot detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andreas Mölzer (NI ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,7,10,13,4,21,17,9,12
"DE"18,5,20,1,19,14,16,11,22,7,10,13,4,21,17,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph