Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-19-Speech-4-238"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090219.35.4-238"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet förordar en generös invandringspolitik där man sätter människans behov i centrum. Detta gjorde att vi till slut valde att stödja Fava-betänkandet då det ger ett tydligt budskap om att det inte är acceptabelt att som arbetsgivare utnyttja papperslösa emigranters utsatta situation samt då det ger rättigheter till de papperslösa som de i dag saknar i flera av EU:s medlemsstater. En förutsättning för att vi skulle kunna rösta ja till betänkandet var rådets godkännande av parlamentets uttalande om att artikel 9 inte på något sätt blir prejudicerande i framtiden. Detta skulle nämligen kunna försvåra möjligheten till antagande av gemensamma regler för huvudleverantörers ansvar för sina underleverantörer. För oss är det självklart att huvudleverantören ska vara ansvarig för att underleverantörer följer avtalade kollektivavtal. Arbetsgivare ska inte kunna kringgå tillämpning av arbetsrättsliga regler genom att använda sig av en komplex kedja av underleverantörer. I detta direktiv är emellertid ansvaret begränsat till första nivån av underleverantörer, vilket vi inte ser som acceptabelt. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingenting hindrar enskilda medlemsstater från att införa en mer heltäckande lagstiftning. Vi är också principiellt emot att privatpersoner som anställer papperslösa till arbete i hemmen ska undantas från sanktioner. Vi menar att papperslösa är lika utsatta även om de arbetar åt privatpersoner."@sv22
lpv:translated text
"− ( ) My, švédští sociální demokraté v Evropském parlamentu, jsme pro štědrou přistěhovaleckou politiku zaměřenou na potřeby lidí. To znamená, že jsme se nakonec rozhodli zprávu pana Favy podpořit, protože vysílá jasný vzkaz, že je nepřijatelné, aby zaměstnavatelé využívali zranitelného postavení migrantů bez dokladů, a protože těmto migrantům bez dokladů přiznává určitá práva, kterých se jim aktuálně v některých členských státech EU nedostává. Naše hlasování pro tuto zprávu bylo podmíněno souhlasem Rady s prohlášením Parlamentu, že článek 9 by neměl být v budoucnu jakýmkoli způsobem precedenční, neboť by to mohlo znesnadnit přijetí společných pravidel týkajících se odpovědnosti dodavatelů za své subdodavatele. Je nám jasné, že dodavatelé musí odpovídat za dodržování veškerých kolektivních smluv, které uzavřeli jejich subdodavatelé. Zaměstnavatelé nesmí mít možnost obcházet pravidla pracovního práva využíváním složitého řetězce subdodavatelů. Tato směrnici však omezuje odpovědnost na úroveň prvního subdodavatele, což pokládáme za zcela nepřijatelné. Nicméně je důležité uvědomit si, že jednotlivým členským státům nic nebrání v tom, aby zavedli ucelenější právní předpisy. Nesouhlasíme ze zásady ani s tím, aby ze sankcí byly vyjmuty soukromé osoby, které zaměstnávají lidi bez dokladů ve své domácnosti. Domníváme se, že lidé bez dokladů jsou pořád stejně zranitelní, i když pracují pro soukromé osoby."@cs1
"Medlemmerne af det svenske Socialdemokratiske parti i Europa-Parlamentet går ind for en generøs indvandringspolitik, hvor menneskers behov sættes i centrum. Det betød, at vi endte med at støtte hr. Favas betænkning, fordi den sender et klart signal om, at det er uacceptabelt, at arbejdsgivere udnytter papirløse migranters sårbare situation, og fordi den giver papirløse migranter visse rettigheder, som de for øjeblikket ikke har i flere af EU's medlemsstater. Det var en forudsætning for, at vi kunne stemme for betænkningen, at Rådet godkendte Parlamentets erklæring om, at artikel 9 på ingen måde må skabe præcedens i fremtiden, for det kunne gøre det vanskeligere at vedtage fælles regler om leverandørers ansvar for deres underleverandører. For os er det indlysende, at leverandører skal være ansvarlige for at sikre, at deres underleverandører overholder kollektive aftaler, der er indgået. Arbejdsgivere må ikke kunne undlade at anvende arbejdsretlige regler ved at gøre brug af en kompleks kæde af underleverandører. I dette direktiv er ansvaret imidlertid begrænset til det første niveau af underleverandører, hvilket efter vores opfattelse er uacceptabelt. Det er dog vigtigt at huske på, at der ikke er noget til hinder for, at de enkelte medlemsstater indfører mere vidtrækkende lovgivning. Vi er også principielt imod, at privatpersoner, der ansætter papirløse til at arbejde i deres hjem, undtages fra sanktioner. Vi mener, at papirløse, der arbejder for privatpersoner, er lige så sårbare."@da2
"− ( ) Wir von den schwedischen Sozialdemokraten sind für eine großzügige Einwanderungspolitik, deren Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der Menschen liegt. Dies hatte zur Folge, dass wir letztendlich beschlossen haben, Herrn Favas Bericht zu unterstützen, da er die klare Botschaft aussendet, dass es inakzeptabel ist, dass Arbeitgeber die verletzliche Lage von Migranten ohne Papiere ausnutzen, und weil er diesen Migranten ohne Papiere gewisse Rechte gibt, die sie derzeit in mehreren EU-Mitgliedstaaten nicht haben. Eine Voraussetzung dafür, dass wir für den Bericht stimmen konnten, war die Absegnung der Erklärung des Parlaments durch den Rat, dass Artikel 9 künftig in keiner Weise ein Präzedenzfall werden soll, da dies den Beschluss gemeinsamer Regelungen hinsichtlich der Haftung von Auftragnehmern für ihre Unterauftragnehmer erschweren könnte. Es ist uns klar, dass Auftragnehmer für die Gewährleistung gerade stehen müssen, dass ihre Unterauftragnehmer alle Tarifverträge einhalten, die geschlossen worden sind. Arbeitgeber dürfen nicht in der Lage sein, geltende Vorschriften des Arbeitsrechts zu vermeiden, indem sie eine komplexe Kette von Unterauftragnehmern nutzen. In dieser Richtlinie ist die Haftung jedoch auf die erste Ebene der Unterauftragnehmer beschränkt. Dies ist ein Punkt, den wir nicht für akzeptabel halten. Allerdings ist es wichtig, daran zu denken, dass es nichts gibt, was einzelne Mitgliedstaaten davon abhalten könnte, eine umfassendere Gesetzgebung einzuführen. Wir sind prinzipiell auch gegen die Befreiung von Privatpersonen von einer Bestrafung, die Leute ohne Papiere in ihren Häusern beschäftigen. Wir denken, dass Menschen ohne Papiere gleichermaßen verletzlich sind, selbst wenn sie für Privatpersonen arbeiten."@de9
"− ( ) Εμείς οι Σουηδοί Σοσιαλιστές Δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υπέρ μιας γενναιόδωρης μεταναστευτικής πολιτικής επικεντρωμένης στις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό σήμαινε ότι τελικά αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε την έκθεση του κυρίου Fava, επειδή απευθύνει ένα σαφές μήνυμα που λέει ότι είναι απαράδεκτο οι εργοδότες να εκμεταλλεύονται την ευπρόσβλητη θέση των μεταναστών που δεν έχουν έγγραφα και επειδή δίνει συγκεκριμένα δικαιώματα στους μετανάστες εκείνους που δεν έχουν έγγραφα, τα οποία ακόμα δεν έχουν σε κάποια από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης ήταν η έγκριση της δήλωσης του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο ότι το Άρθρο 9 δεν πρέπει να αποτελεί προηγούμενο με οποιονδήποτε τρόπο στο μέλλον, καθώς κάτι τέτοιο θα το έκανε ακόμα πιο δύσκολο να υιοθετηθούν κοινοί κανόνες όσον αφορά την ευθύνη των εργολάβων προς τους υπεργολάβους τους. Είμαστε βέβαιοι ότι οι εργολάβοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι υπεργολάβοι τους τηρούν οποιεσδήποτε συλλογικές συμβάσεις έχουν συναφθεί. Οι εργοδότες δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν την εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου χρησιμοποιώντας πολύπλοκα σύνολα υπεργολάβων. Σε αυτή την οδηγία, ωστόσο, η ευθύνη περιορίζεται στο πρώτο επίπεδο υπεργολάβων, κάτι που δε θεωρούμε αποδεκτό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τα κράτη μέλη από το να θεσπίσουν πιο περιεκτική νομοθεσία. Διαφωνούμε επίσης, εκ πεποιθήσεως, με την εξαίρεση από τις κυρώσεις των ιδιωτών που απασχολούν άτομα χωρίς έγγραφα στις οικίες τους. Πιστεύουμε ότι τα άτομα που δεν έχουν έγγραφα είναι εξίσου ευπρόσβλητα, ακόμα και αν εργάζονται για ιδιώτες."@el10
"− ( ) We Swedish Social Democrats in the European Parliament are in favour of a generous immigration policy centred on people’s needs. This meant that we ultimately chose to support Mr Fava’s report because it sends a clear message to the effect that it is unacceptable for employers to exploit the vulnerable position of migrants with no documents and because it gives certain rights to those migrants with no documents that they currently lack in several of the EU’s Member States. A prerequisite for our being able to vote in favour of the report was the Council’s approval of Parliament’s statement that Article 9 should not be precedential in any way in future, because this could make it more difficult to adopt common rules regarding the liability of contractors for their subcontractors. It is clear to us that contractors need to be responsible for ensuring that their subcontractors observe any collective agreements that have been entered into. Employers must not be able to avoid applying labour law rules by utilising a complex chain of subcontractors. In this directive, however, liability is limited to the first subcontractor level, which is something that we do not consider acceptable. However, it is important to bear in mind that there is nothing to prevent individual Member States introducing more comprehensive legislation. We are also opposed, on principle, to the exemption of private individuals who employ people without documents to work in their home from sanctions. We believe that people without documents are just as vulnerable, even if they are working for private individuals."@en4
"− ( ) Los socialdemócratas suecos en el Parlamento Europeo somos favorables a una política de inmigración generosa basada en las necesidades de las personas. Por ello decidimos en última instancia apoyar el informe del señor Fava que envía un claro mensaje en el sentido de que es inaceptable que los empleadores exploten la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados y concede determinados derechos a aquellos inmigrantes indocumentados que carecen de ellos en varios Estados miembros de la UE. Una condición necesaria para que pudiéramos votar a favor de este informe fue la aprobación por parte del Consejo de la declaración del Parlamento según la cual el artículo 9 no debe constituir un precedente de ningún tipo en el futuro, pues ello podría dificultar la adopción de normas comunes sobre la responsabilidad de los contratistas por sus subcontratistas. Para nosotros es obvio que los contratistas deben asumir la responsabilidad de que sus subcontratistas cumplan los convenios colectivos celebrados. Los empleados no deben poder evadir la aplicación de las normas de derecho laboral mediante el empleo de una compleja cadena de subcontratistas. Sin embargo, en esta directiva la responsabilidad se limita al primer nivel de subcontratistas, algo que no consideramos aceptable. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nada impide que los Estados miembros adopten una legislación más amplia. Asimismo nos oponemos por principio a que los particulares que den trabajo a personas indocumentadas para trabajar en su hogar queden exentos de sanciones. Consideramos que las personas indocumentadas son igualmente vulnerables, incluso si trabajan para particulares."@es21
"− ( ) Meie, Euroopa Parlamendi Rootsi sotsiaaldemokraadid, oleme inimeste vajaduste keskse suuremeelse sisserändepoliitika poolt. See tähendab, et lõppkokkuvõttes tegime valiku hääletada härra Fava raporti poolt, sest see saadab selge sõnumi, et on vastuvõetamatu, kui tööandjad kasutavad ära dokumentideta sisserändajate kaitsetut positsiooni, ja seepärast, et see annab dokumentideta sisserändajatele teatud õigused, mis neil mitmes ELi liikmesriigis hetkel puuduvad. Selle eeltingimuseks, et saaksime raporti poolt hääletada, oli nõukogupoolne heakskiit parlamendi avaldusele, et artikkel 9 ei tohiks tulevikus mingil moel pretsedenti luua, sest see võib teha raskemaks töövõtjate poolt alltöövõtjate eest kantavat vastutust puudutavate ühiste eeskirjade vastuvõtmise. Meile on selge, et töövõtjad peavad vastutama selle tagamise eest, et nende alltöövõtjad järgivad sõlmitud kollektiivleppeid. Tööandjatel ei tohi olla võimalik vältida tööõiguse eeskirjade rakendamist keeruka alltöövõtjate ahela kasutamise kaudu. Antud direktiivis aga piirdub vastutus esimese alltöövõtjatasandiga, mida meie vastuvõetavaks ei pea. Siiski on oluline silmas pidada, et pole midagi, mis takistaks liikmesriike jõustama kõikehõlmavamat seadusandlust. Oleme põhimõtteliselt vastu sellele, et sanktsioonidest vabastatakse eraisikud, kes võtavad dokumentideta inimesi oma kodudes töötamiseks tööle. Arvame, et dokumentideta inimesed on täpselt sama kaitsetud isegi juhul, kui nad eraisikute heaks töötavad."@et5
"− ( ) Me Euroopan parlamentin ruotsalaiset demokraatit kannatamme avokätistä maahanmuuttopolitiikkaa, jossa keskitytään ihmisten tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että päätimme lopulta tukea jäsen Favan mietintöä. Se antaa selkeän viestin siitä, että ei ole hyväksyttävää, että työnantajat käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevia laittomia maahanmuuttajia. Lisäksi se tarjoaa sellaisia tiettyjä oikeuksia laittomille maahanmuuttajille, jollaisia heillä ei tällä hetkellä ole useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Edellytys sille, että saatoimme äänestää tämän mietinnön puolesta, oli se, että Euroopan unionin neuvosto hyväksyi parlamentin lausunnon siitä, että 9 artiklaa ei pitäisi soveltaa ennakkotapauksena millään tapaa tulevaisuudessa. Tämä nimittäin vaikeuttaisi niiden yhteisten sääntöjen hyväksymistä, jotka koskevat pääasiallisten toimeksiantajien alihankkijoita kohtaan osoittamaa vastuuta. Meille on selvää, että pääasiallisten toimeksiantajien on oltava vastuussa sen varmistamisesta, että heidän alihankkijansa noudattavat kaikkia yhteisiä sopimuksia, joihin on sitouduttu. Työnantajien ei pidä voida välttää työoikeuden sääntöjä käyttämällä monimutkaista alihankkijaketjua. Tässä direktiivissä vastuu kuitenkin rajoitetaan ensimmäiseen alihankkijaan, mitä emme pidä hyväksyttävänä. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että mikään ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön kokonaisvaltaisempaa lainsäädäntöä. Periaatesyistä vastustimme myös sitä, että yksityishenkilöt, jotka palkkaavat kotiinsa laittomia maahanmuuttajia, vapautetaan seuraamuksista. Katsomme, että laittomat maahanmuuttajat ovat aivan yhtä haavoittuvia kuin muutkin, vaikka he tekevät töitä yksityishenkilöille."@fi7
"− Les socio-démocrates suédois au Parlement européen sont favorables à une politique d’immigration généreuse axée sur les besoins des personnes concernées. Cela signifie que nous avons, en définitive, choisi de soutenir le rapport de M. Fava, parce qu’il indique clairement qu’il est inacceptable que des employeurs profitent de la position vulnérable de migrants sans papiers et qu’il confère certains droits à ces migrants sans papiers dont ils ne disposent actuellement pas dans plusieurs États membres de l’UE. Une condition préalable à notre vote en faveur du rapport était que le Conseil approuve la déclaration du Parlement selon laquelle l’article 9 ne devrait, à l’avenir, en aucun cas primer, car cela pourrait rendre l’adoption de règles communes en matière de responsabilité des contractants envers leurs sous-traitants plus compliquée. Il est clair pour nous que les contractants doivent s’assurer que leurs sous-traitants respectent les éventuelles conventions collectives conclues. Les employeurs ne doivent pas pouvoir éviter d’appliquer les règles du droit du travail en recourant à une chaîne complexe de sous-traitants. Dans cette directive, la responsabilité est toutefois limitée au premier sous-traitant, chose que nous jugeons inacceptable. Il est cependant important de garder à l’esprit qu’il n’y a rien qui empêche les différents États membres d’introduire une législation plus complète. Nous sommes également opposés, en principe, à ce que les personnes privées qui emploient des personnes sans papiers à leur domicile soient dispensées de sanctions. Nous pensons que ces personnes sans papiers sont tout aussi vulnérables, même si elles travaillent pour des personnes privées."@fr8
"− ( ) Mi, az Európai Parlament svéd szociáldemokratái támogatjuk az emberek szükségleteit tekintetbe vevő, nagyvonalú bevándorlási politikát. Ennek fényében végül Fava képviselő úr jelentése mellett szavaztunk, mivel az világos üzenetet küld arról, hogy elfogadhatatlan a papírokkal nem rendelkező bevándorlók hátrányos helyzetének kihasználása a munkaadói oldalon, valamint olyan jogokat biztosít a papírral nem rendelkező bevándorlók számára, amelyek az EU egyes tagállamaiban máig nem adottak. A jelentés támogatásának előfeltételeként szabtuk, hogy a Bizottság jóváhagyja a Parlament azon nyilatkozatát, amely szerint a 9. cikk a jövőben semmilyen módon ne válhasson precedensértékűvé, hiszen úgy a foglalkoztatók és az alvállalkozók viszonyát meghatározó közös szabályozás bevezetése nehezebbé válna. Számunkra egyértelmű, hogy a foglalkoztatók felelősségévé kell tenni annak biztosítását, hogy az alvállalkozók betartsák a rájuk vonatkozó kollektív szerződések előírásait. A foglalkoztatók számára lehetetlenné kell tenni a munkajogi szabályok megkerülését azáltal, hogy komplex alvállalkozói láncolatot építenek ki. Ebben az irányelvben azonban a felelősség csupán az első alvállalkozói szintre korlátozódik, ami számunkra elfogadhatatlan. Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyes tagállamokat semmi nem akadályozza abban, hogy átfogóbb szabályozást vezessenek be. Elvből ellenezzük továbbá azt is, hogy a papírokkal nem rendelkező személyeket otthoni munkavégzés keretében dolgoztató egyéneket felmentsük a szankciók hatálya alól. Úgy véljük, hogy a papírokkal nem rendelkező személyek kiszolgáltatottsága akkor sem szűnik meg, ha magánszemélyeknek dolgoznak."@hu11
"− ( ) Noi, socialdemocratici svedesi del Parlamento europeo, siamo favorevoli a una generosa politica di immigrazione incentrata sulle necessità della gente. Ciò significa che alla fine abbiamo deciso di dare il nostro sostegno alla relazione presentata dall’onorevole Fava poiché invia un messaggio chiaro affermando che è inaccettabile che i datori di lavoro sfruttino la posizione vulnerabile degli immigrati sprovvisti di documenti e in quanto essa conferisce agli immigrati illegali proprio quei diritti che mancano in diversi Stati membri dell’Unione europea. Un requisito di base perché potessimo votare a favore della relazione è stato l’approvazione da parte del Consiglio della dichiarazione del Parlamento secondo cui l’articolo 9 non dovrebbe in alcun modo costituire un precedente in futuro, poiché potrebbe rendere più difficile l’adozione di regole comuni circa la responsabilità degli appaltanti nei confronti dei propri subappaltatori. Risulta chiaro a tutti noi che gli appaltanti devono assumersi la responsabilità di garantire che i propri subappaltatori osservino i contratti collettivi del settore. I datori di lavoro non devono poter eludere l’applicazione delle norme del diritto del lavoro ricorrendo ad una complessa catena di subappaltatori. In questa direttiva, comunque, la responsabilità è limitata al primo livello di subappaltatori, cosa che noi non consideriamo accettabile. Ciononostante, è importante ricordare che non vi è nulla che impedisca a un singolo Stato membro di approvare normative più onnicomprensive. In linea di principio, siamo anche contrari ad escludere dalle sanzioni i privati che assumano persone sprovviste di documenti per lavori di collaborazione domestica. Riteniamo che le persone sprovviste di documenti siano vulnerabili anche quando lavorano per privati."@it12
"− ( ) Mes, Europos Parlamento Švedijos socialdemokratai, palankiai vertiname dosnią imigracijos politiką, orientuotą į žmonių poreikius. Todėl mes galiausiai nusprendėme paremti C. Favos pranešimą, nes jis siunčia aiškią žinią, kad yra nepriimtina leisti darbdaviams piktnaudžiauti migrantų pažeidžiama padėtimi, ir suteikia šiems dokumentų neturintiems migrantams tam tikrų teisių, kurių jie šiuo metu neturi kai kuriose ES valstybėse narėse. Mūsų sprendimo balsuoti už šį sprendimą prielaida buvo Tarybos pritarimas Parlamento pareiškimui, kad 9 straipsniui ateityje jokiu būdu negali būti teikiamas pirmumas, nes tai gali apsunkinti galimybes patvirtinti bendras taisykles, reglamentuojančias rangovų atsakomybę už subrangovus. Mums aišku, kad rangovai privalo užtikrinti, kad jų subrangovai laikytųsi visų sudarytų kolektyvinių sutarčių. Darbdaviai negali turėti galimybės nesilaikyti darbo teisės taisyklių, pasitelkę sudėtingą subrangovų grandinę. Tačiau šioje direktyvoje atsakomybė apsiriboja pirmuoju subrangos lygiu, o tai mums yra nepriimtina. Tačiau svarbu prisiminti, kad valstybėms narės niekas netrukdo priimti išsamesnių teisės aktų. Principiniu požiūriu mes taip pat nesutinkame su privačių asmenų atleidimu nuo sankcijų už dokumentų neturinčių žmonių samdymą dirbti savo namuose. Manome, kad žmonės be dokumentų yra tokie pat pažeidžiami, net jei dirba privatiems asmenims."@lt14
". − Mēs, Zviedrijas sociāldemokrāti Eiropas Parlamentā esam par labvēlīgu imigrācijas politiku, kas pamatota uz cilvēku vajadzībām. Tas nozīmēja, ka mēs galu galā nolēmām atbalstīt kunga ziņojumu, jo tas pauž skaidru vēstījumu par to, ka ir nepieļaujami darba devējiem ekspluatēt migrantu bez dokumentiem neaizsargāto stāvokli, un arī tādēļ, ka tas dod zināmas tiesības migrantiem bez dokumentiem, kādu tiem pašlaik nav dažās ES dalībvalstīs. Mūsu balsojuma par ziņojumu priekšnoteikums bija tas, ka Padome apstiprināja Parlamenta paziņojumu, ka 9. pantu nākotnē nevarēs izmantot par precedentu, jo tas varētu apgrūtināt kopēju noteikumu pieņemšanu attiecībā uz līgumslēdzēju atbildību par saviem apakšuzņēmējiem. Mums ir skaidrs, ka līgumslēdzējiem ir jābūt atbildīgiem par to, lai viņu apakšuzņēmēji ievērotu visus noslēgtos koplīgumus Darba devēji nedrīkst izvairīties no darba tiesību aktu piemērošanas, izmantojot sarežģītu apakšuzņēmēju ķēdi. Šajā direktīvā tomēr atbildība ir ierobežota ar pirmo apakšuzņēmēju līmeni, ko mēs neuzskatām par pieņemamu. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka nekas neliedz dalībvalstīm ieviest pilnīgākus tiesību aktus. Mēs esam principā pret to privātpersonu, kas izmanto cilvēkus bez dokumentiem savos mājas darbos, atbrīvošanu no sankcijām. Mēs uzskatām, ka cilvēki bez dokumentiem ir tikpat neaizsargāti arī tad, ja viņi strādā privātpersonu labā."@lv13
"Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet förordar en generös invandringspolitik där man sätter människans behov i centrum. Detta gjorde att vi till slut valde att stödja Fava-betänkandet då det ger ett tydligt budskap om att det inte är acceptabelt att som arbetsgivare utnyttja papperslösa emigranters utsatta situation samt då det ger rättigheter till de papperslösa som de i dag saknar i flera av EU:s medlemsstater. En förutsättning för att vi skulle kunna rösta ja till betänkandet var rådets godkännande av parlamentets uttalande om att artikel 9 inte på något sätt blir prejudicerande i framtiden. Detta skulle nämligen kunna försvåra möjligheten till antagande av gemensamma regler för huvudleverantörers ansvar för sina underleverantörer. För oss är det självklart att huvudleverantören ska vara ansvarig för att underleverantörer följer avtalade kollektivavtal. Arbetsgivare ska inte kunna kringgå tillämpning av arbetsrättsliga regler genom att använda sig av en komplex kedja av underleverantörer. I detta direktiv är emellertid ansvaret begränsat till första nivån av underleverantörer, vilket vi inte ser som acceptabelt. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingenting hindrar enskilda medlemsstater från att införa en mer heltäckande lagstiftning. Vi är också principiellt emot att privatpersoner som anställer papperslösa till arbete i hemmen ska undantas från sanktioner. Vi menar att papperslösa är lika utsatta även om de arbetar åt privatpersoner."@mt15
". − Wij, Zweedse sociaaldemocraten in het Europees Parlement, pleiten voor een genereus immigratiebeleid waarin de noden van de mensen centraal staan. Dat betekende dat wij er uiteindelijk voor kozen om het verslag van de heer Fava te steunen, omdat het een duidelijk signaal is dat het onaanvaardbaar is dat werkgevers migranten zonder papieren uitbuiten en rechten aan mensen zonder papieren toekent die zij momenteel in meerdere EU-lidstaten niet hebben. Een voorwaarde voor ons om voor het verslag te kunnen stemmen was de instemming van de Raad met de verklaring van het Parlement dat artikel 9 in geen geval een precedent voor de toekomst mag zijn. Dat zou het namelijk moeilijker kunnen maken om gemeenschappelijke regels vast te stellen voor de aansprakelijkheid van de hoofdaannemers voor hun onderaannemers. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de hoofdaannemer ervoor aansprakelijk moet zijn dat de onderaannemers de gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten naleven. Werkgevers mogen de arbeidswetgeving niet kunnen omzeilen door gebruik te maken van een complexe keten van onderaannemers. In deze richtlijn is de aansprakelijkheid echter begrensd tot de onderaannemer op het eerstvolgende niveau, wat wij onaanvaardbaar vinden. We mogen echter niet vergeten dat niets individuele lidstaten ervan weerhoudt om verregaandere wetgeving in te voeren. Wij zijn er ook principieel tegen dat particulieren die mensen zonder papieren in hun huis laten werken, worden uitgesloten van sancties. Wij zijn van mening dat mensen zonder papieren even kwetsbaar zijn, ook als zij voor particulieren werken."@nl3
"− ( ) My, szwedzcy socjaldemokraci, popieramy otwartą politykę imigracyjną, skoncentrowaną na potrzebach ludzi. Oznacza to, że ostatecznie zdecydowaliśmy się poprzeć sprawozdanie pana posła Favy, ponieważ stanowi ono jasny komunikat, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez pracodawców słabej pozycji migrantów nieposiadających pozwolenia na pracę i ponieważ przewiduje ono danie tym migrantom określonych praw w kilku spośród państw członkowskich UE, w których nie mają oni tych praw. Warunkiem wstępnym naszego głosowania za przyjęciem sprawozdania było zaakceptowanie przez Radę zastrzeżenia Parlamentu, aby artykuł 9 nie stwarzał w żaden sposób precedensu w przyszłości, ponieważ mogłoby to utrudnić przyjęcie wspólnych zasad dotyczących odpowiedzialności wykonawców za swoich podwykonawców. Jasne jest dla nas, że wykonawcy muszą być zobowiązani zapewnić, aby ich podwykonawcy przestrzegali wszystkich obowiązujących umów zbiorowych. Pracodawcy nie mogą mieć możliwości uniknięcia stosowania przepisów prawa pracy poprzez korzystanie ze złożonego łańcucha podwykonawców. W przedmiotowej dyrektywie odpowiedzialność jest jednak ograniczona do pierwszego szczebla podwykonawców, co uznajemy za niedopuszczalne. Ważne jest jednak to, że nie zawarto w sprawozdaniu żadnego zapisu, który zapobiegałby wprowadzaniu przez indywidualne państwa członkowskie bardziej kompleksowego ustawodawstwa. Zasadniczo jesteśmy również przeciwni zwolnieniu z odpowiedzialności osób fizycznych zatrudniających osoby na czarno w domu. Uważamy, że osoby zatrudnione nielegalnie są równie bezbronne nawet wtedy, gdy pracują dla osób prywatnych."@pl16
"( ) Nós, sociais-democratas suecos no Parlamento Europeu, somos a favor de uma política de imigração generosa, centrada nas necessidades das pessoas. Isso quer dizer que acabámos por dar o nosso apoio ao relatório do senhor deputado Fava, porque está nele expresso que é inaceitável os empregadores explorarem a posição vulnerável dos imigrantes sem documentos, e também porque o relatório confere a esses imigrantes determinados direitos que actualmente não existem em vários Estados-Membros da UE. Um dos pré-requisitos para o nosso voto favorável foi a aprovação, pelo Conselho, da declaração do Parlamento de que o artigo 9.º não deveria ter precedência alguma no futuro, uma vez que poderia dificultar a adopção de regras comunitárias em relação às responsabilidades dos contratantes perante os seus subcontratantes. Para nós está claro que os contratantes têm de ser responsáveis por assegurar que os seus subcontratantes cumpram os acordos colectivos estabelecidos. Os empregadores não devem poder esquivar-se das leis laborais utilizando uma rede complexa de subcontratantes. Nesta directiva, no entanto, a responsabilidade limita-se ao primeiro nível de subcontratação, o que, para nós, não é aceitável. Contudo, não há nada que impeça os Estados-Membros de adoptarem, individualmente, uma legislação mais abrangente. Também nos opomos, em princípio, à isenção de indivíduos que contratam imigrantes sem documentos para trabalharem nas suas casas particulares. Achamos que as pessoas sem documentos são sempre vulneráveis, mesmo que estejam a trabalhar para particulares."@pt17
"−( ) Social Democraţii suedezi din Parlamentul European sunt în favoarea unei politici de imigrare generoase, centrate pe nevoile oamenilor. Aceasta înseamnă că în cele din urmă am ales să susţinem raportul dlui Fava deoarece acesta trimite un mesaj clar în sensul că este inacceptabil ca angajatorii să exploateze poziţia vulnerabilă a imigranţilor fără documente şi deoarece oferă anumite drepturi acelor imigranţi fără documente care lipsesc în prezent din mai multe state membre ale UE. O premisă pentru ca noi să putem vota în favoarea raportului a fost aprobarea de către Consiliu a declaraţiei Parlamentului că articolul 9 nu trebuie să servească în viitor ca precedent sub nicio formă, deoarece aceasta ar face mai dificilă adoptarea regulilor comune privind responsabilitatea contractorilor pentru subcontractanţii lor. Pentru noi este clar că contractorii trebuie să fie responsabili pentru asigurarea că subcontractanţii acestora respectă toate contractele colective din care fac parte. Angajatorii nu trebuie să poată evita aplicarea regulilor legislaţiei muncii prin utilizarea unui lanţ complex de subcontractanţi. În această directivă, totuşi, responsabilitatea este limitată la primul nivel de subcontractanţi, ceea ce noi nu considerăm acceptabil. Totuşi, este important de reţinut că nimic nu împiedică statele membre individuale să introducă o legislaţie mai cuprinzătoare. Ne opunem, de asemenea, în principiu, de la excluderea de la sancţiuni a persoanelor fizice care angajează persoane fără documente să lucreze în menaj. Credem că persoanele fără documente sunt la fel de vulnerabile, chiar dacă lucrează pentru persoane fizice."@ro18
"( ) My, švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente, sme za veľkorysú prisťahovaleckú politiku zameranú na potreby ľudí. Znamená to, že sme sa napokon rozhodli podporiť správu pána Favu, lebo vysiela jasný signál v tom zmysle, že je neprijateľné, aby zamestnávatelia využívali bezbrannosť migrantov bez dokladov, a priznáva týmto migrantom bez dokladov isté práva, ktoré momentálne vo viacerých členských štátoch EÚ nemajú. Naše hlasovanie za správu bolo podmienené tým, že Rada schválila vyhlásenie Parlamentu, podľa ktorého článok 9 nesmie v budúcnosti nijakým spôsobom predstavovať precedens. To by totiž mohlo skomplikovať prijímanie spoločných pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti dodávateľov za subdodávateľov. Podľa nás musia byť dodávatelia jednoznačne zodpovední za zabezpečenie dodržiavania uzavretých kolektívnych zmlúv subdodávateľmi. Zamestnávatelia nesmú mať možnosť vyhnúť sa uplatňovaniu ustanovení pracovného práva tým, že použijú zložitý reťazec subdodávateľov. Táto smernica však obmedzuje zodpovednosť na prvý stupeň subdodávateľov, čo považujeme za neprijateľné. Je ale dôležité uvedomiť si, že jednotlivým členským štátom nič nebráni zaviesť komplexnejšie právne predpisy. V zásade sme tiež proti výnimke zo sankcií pre súkromné osoby, ktoré zamestnávajú osoby bez dokladov na domáce práce. Myslíme si, že osoby bez dokladov sú rovnako bezbranné, aj keď pracujú pre súkromné osoby."@sk19
". − ( ) Mi, švedski socialni demokrati v Evropskem parlamentu smo za radodarno politiko priseljevanja, ki se osredotoča na potrebe ljudi. To je pomenilo, da smo se na koncu odločili podpreti poročilo gospoda Fave, ker pošilja jasno sporočilo, da ni sprejemljivo, da delodajalci izkoriščajo ranljiv položaj priseljencev, ki nimajo dokumentov, in ker tem priseljencem brez dokumentov daje določene pravice, ki jih več držav članic EU trenutno nima. Predpogoj za to, da smo lahko glasovali za poročilo, je bila odobritev izjave Parlamenta s strani Sveta, da člen 9 v prihodnosti nikakor ne bi smel biti prednosten, ker bi lahko bilo zaradi tega težje sprejeti skupna pravila glede odgovornosti izvajalcev za njihove podizvajalce. Jasno nam je, da morajo biti izvajalci odgovorni za zagotavljanje upoštevanja morebitnih sklenjenih kolektivnih pogodb s strani podizvajalcev. Delodajalci ne smejo imeti možnosti, da bi se izogibali uporabi predpisov delovnega prava z uporabo zapletene verige podizvajalcev. Vendar pa je v tej direktivi odgovornost omejena na raven prvega podizvajalca, kar menimo, da ni sprejemljivo. Kljub temu je pomembno upoštevati, da ni ničesar, kar bi posameznim državam članicam preprečilo uvedbo obsežnejše zakonodaje. Prav tako načeloma nasprotujemo temu, da se iz sankcij izvzame zasebne posameznike, ki zaposlujejo ljudi brez dokumentov za delo na domu. Verjamemo, da so ljudje brez dokumentov ravno tako ranljivi, čeprav delajo za zasebne posameznike."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE )"1
"Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE )"4
"Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ir Åsa Westlund (PSE )"14
"Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE )"5
"Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström und Åsa Westlund (PSE )"9
"Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström és Åsa Westlund (PSE )"11
"Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström şi Åsa Westlund (PSE )"18
"SV"18,5,20,1,19,14,16,11,7,10,4,21,17,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph