Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-19-Speech-4-197"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090219.35.4-197"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté en faveur de ce rapport sur la santé mentale, qui vise à ce que cet enjeu reste une des priorités politiques de l’Union européenne en matière de santé. Ce rapport appelle à prévenir la dépression et le suicide, à encourager la santé mentale parmi les jeunes et dans le système éducatif, sur le lieu de travail et parmi les personnes âgées, et rappelle la nécessité de lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale. Le texte invite aussi la Commission à proposer des indicateurs communs pour améliorer la comparabilité des données et à faciliter l’échange de bonnes pratiques et la coopération entre les États membres pour la promotion de la santé mentale. Je me félicite enfin que le rapport établisse clairement la distinction entre les maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, et les maladies mentales. Alzheimer est en effet une maladie bien particulière, qui ne doit pas être traitée de la même manière que les maladies mentales."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro tuto zprávu o duševním zdraví, která se snaží, aby tato výzva zůstala jednou z politických priorit Evropské unie, co se týče zdraví. Tato zpráva vyzývá k přijetí opatření, která zabrání depresím a sebevraždám, podnítí zájem o duševní zdraví mezi mladými lidmi a v rámci vzdělávacího systému, na pracovištích a u starších lidí. Zdůrazňuje také nutnost bojovat proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. Text rovněž vyzývá Komisi, aby navrhla společné ukazatele, které umožní lépe porovnávat údaje a usnadní výměnu osvědčených postupů a spolupráci členských zemí v zájmu podpory duševního zdraví. Jsem potěšena, a tím končím, že zpráva jasně rozlišuje mezi neurodegenerativními poruchami, jako je Alzheimerova choroba, a duševními poruchami. Alzheimerova choroba je opravdu velice specifické onemocnění, které by se mělo léčit jiným způsobem než duševní nemoci."@cs1
"Jeg stemte for denne betænkning om mental sundhed, som har til formål at sikre, at denne udfordring forbliver en af EU's politiske prioriteringer på sundhedsområdet. I denne betænkning kræves der foranstaltninger til forebyggelse af depression og selvmord og fremme af mental sundhed blandt unge og i uddannelsessystemet, på arbejdspladsen og blandt ældre. Nødvendigheden af at bekæmpe stigmatisering og social udstødelse understreges også. I betænkningen opfordres Kommissionen endvidere til at foreslå fælles indikatorer for at gøre oplysningerne mere sammenlignelige og gøre det lettere for medlemsstaterne at udveksle bedste praksis og samarbejde med henblik på at fremme mental sundhed. Endelig er jeg tilfreds med, at der i betænkningen skelnes klart mellem neurodegenerative sygdomme, f.eks. Alzheimers sygdom, og psykiske sygdomme. Alzheimers sygdom er jo en meget speciel form for sygdom, som ikke bør behandles på samme måde som psykiske sygdomme."@da2
"Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την ψυχική υγεία, η οποία έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η πρόκληση αυτή παραμένει μια από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υγεία. Η έκθεση αυτή καλεί για μέτρα που θα προλαμβάνουν την κατάθλιψη και την αυτοκτονία, για ενθάρρυνση της ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων ανθρώπων, του εκπαιδευτικού συστήματος και του χώρου εργασίας και μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων. Τονίζει, επίσης, την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το κείμενο επίσης καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινούς δείκτες που θα βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την προώθηση της ψυχικής υγείας. Τέλος, είμαι ευτυχής που η έκθεση κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, και των ψυχικών ασθενειών. Η νόσος του Αλτσχάιμερ αποτελεί πράγματι έναν πολύ ιδιαίτερο τύπο ασθένειας, η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με τις ψυχικές ασθένειες."@el10
"I voted in favour of this report on mental health, which seeks to ensure that this challenge remains one of the political priorities of the European Union with regard to health. This report calls for measures to prevent depression and suicide, to encourage mental health among young people and within the education system, in the workplace and among older people. It also stresses the need to combat stigmatisation and social exclusion. The text also invites the Commission to propose common indicators to improve the comparability of data and to facilitate the exchange of good practices and cooperation between Member States to promote mental health. Finally, I am pleased that the report makes a clear distinction between neurodegenerative disorders, such as Alzheimer’s disease, and mental illnesses. Alzheimer’s disease is indeed a very particular type of illness which should not be treated in the same way as mental illnesses."@en4
"Hääletasin antud vaimse tervise raporti poolt, mis taotleb selle tagamist, et antud väljakutse jääks tervishoiu osas üheks Euroopa Liidu poliitilisteks prioriteetideks. Antud raport nõuab meetmeid depressiooni ja enesetapu ennetamiseks, vaimse tervise edendamist noorte seas ning haridussüsteemis, tööl ja eakate seas. Samuti rõhutab see vajadust võidelda häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Tekst kutsub komisjoni samuti üles välja käima ühiseid näitajaid andmete võrreldavuse parandamiseks ning hea tava vahetamise ning liikmesriikide vahelise koostöö hõlbustamist vaimse tervise edendamiseks. Lõpuks on mul hea meel, et raport eristab selgelt Alzheimeri tõve taolisi närvisüsteemi degeneratiivseid häireid ning vaimuhaigusi. Alzheimeri tõbi on tõepoolest väga iseäralikku liiki haigus, mida ei tuleks käsitada sama moodi kui vaimuhaigusi."@et5
"Kannatin mielenterveyttä käsittelevää mietintöä, jolla pyritään varmistamaan tämän alan haasteiden säilyttäminen Euroopan unionin poliittisen asialistan kärjessä terveydenhoidon alalla. Mietinnössä kehotetaan toteuttamaan toimia, joiden avulla ehkäistään masennusta ja itsemurhia ja edistetään mielenterveyttä nuorten keskuudessa ja koulutusjärjestelmässä, työpaikoilla sekä vanhusten keskuudessa. Siinä korostetaan myös tarvetta torjua leimautumista ja sosiaalista syrjäytymistä. Lisäksi mietinnössä kehotetaan komissiota ehdottamaan yhteisiä indikaattoreita tietojen vertailtavuuden parantamiseksi, helpottamaan parhaiden käytänteiden vaihtamista ja mielenterveyden edistämiseksi jäsenvaltioiden välillä tehtävää yhteistyötä. Iloitsen myös siitä, että mietinnössä erotetaan selvästi hermostoa rappeuttavat sairaudet kuten Alzheimerin tauti muista mielisairauksista. Alzheimerin tauti on hyvin erityinen sairauden muoto, jota ei tule rinnastaa mielisairauteen."@fi7
"A mentális egészségről szóló jelentés mellett szavaztam, amely biztosítani kívánja, hogy ez a kihívás maradjon az Európai Unió egészségüggyel kapcsolatos politikai prioritásainak egyike. A jelentés intézkedéseket kezdeményez a depresszió és öngyilkosság megelőzésére, a fiatalok mentális egészségének javítására, a mentális egészség javítására az oktatás területén és a munkahelyi környezetben, valamint az idősek mentális egészségének javítására. Hangsúlyozza a megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdésének fontosságát. A jelentés felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon az adatok összehasonlíthatóságát javító közös mutatókat, és hogy a mentális egészség elősegítése érdekében könnyítse meg a legjobb gyakorlatok cseréjét és a tagállamok közötti együttműködést. És végül, örülök, hogy a jelentés világosan különbséget tesz az idegrendszeri degeneratív betegségek (pl. Alzheimer-kór) és a mentális betegségek között. Az Alzheimer-kór nagyon sajátságos betegség, és nem lehet a mentális betegségekkel azonos módon kezelni."@hu11
". Ho espresso voto favorevole su questa relazione sulla salute mentale, che mira a garantire che tale sfida rimanga una delle priorità politiche dell’Unione europea nel settore della sanità. La relazione chiede l’adozione di misure di prevenzione della depressione e del suicidio, e di promozione della salute mentale tra i giovani nelle istituzioni scolastiche, nonché sul posto di lavoro e tra gli anziani. Il testo sottolinea, altresì, la necessità di contrastare la stigmatizzazione e l’esclusione sociale e invita anche la Commissione a proporre degli indicatori comuni al fine di migliorare la comparabilità dei dati e facilitare lo scambio di buone prassi e la cooperazione tra gli Stati membri per promuovere la salute mentale. Infine, sono felice che la relazione faccia una chiara distinzione tra i disturbi neurodegenerativi, come ad esempio il morbo di Alzheimer, e le patologie mentali. Il morbo di Alzheimer è, infatti, un tipo di patologia molto particolare, che non andrebbe trattato allo stesso modo dei disturbi mentali."@it12
"Balsavau už šį pranešimą dėl psichikos sveikatos, kuriuo siekiama užtikrinti, kad šis iššūkis ir toliau būtų vienas iš Europos Sąjungos politinių prioritetų sveikatos srityje. Šis pranešimas ragina nustatyti priemonių užkirsti kelią depresijai ir savižudybėms, gerinti jaunų žmonių psichikos sveikatą, taip pat psichikos sveikatą švietimo sistemoje bei darbo vietose, taip pat vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatą. Jis taip pat akcentuoja būtinybę kovoti su stigmatizavimu ir socialine atskirtimi. Be to, šis tekstas kviečia Komisiją pasiūlyti bendrų rodiklių, siekiant pagerinti duomenų suderinamumą ir skatinti valstybių narių geros praktikos mainus ir bendradarbiavimą, sprendžiant psichikos sveikatos problemas. Baigdamas noriu pažymėti, kad man malonu, jog šis pranešimas aiškiai atskiria neurodegeneracinius sutrikimus, pavyzdžiui, Alzhaimerio ligą, ir psichikos ligas. Alzhaimerio liga iš tiesų yra labai ypatingo tipo liga, todėl į ją turėtų būti žiūrima kitaip nei į psichikos ligas."@lt14
"Es nobalsoju par ziņojumu par garīgo veselību, kura mērķis ir nodrošināt, lai šī problēma paliek viena no Eiropas Savienības politiskajām prioritātēm veselības jomā. Ziņojumā tiek aicināts veikt pasākumus, lai novērstu depresiju un pašnāvības, veicinātu garīgo veselību starp jauniešiem un izglītības sistēmā, kā arī darbavietās un starp gados vecākiem cilvēkiem. Tajā tiek uzsvērta arī nepieciešamība apkarot stigmatizāciju un sociālo atstumtību. Dokumentā Komisija tiek arī aicināta ierosināt kopējus indikatorus, lai uzlabotu datu salīdzināmību un sekmētu apmaiņu ar labas prakses piemēriem un dalībvalstu sadarbību un tādējādi uzlabotu garīgo veselību. Visbeidzot, mani iepriecina tas, ka ziņojumā tiek skaidri nošķirtas neirodeģeneratīvas saslimšanas, piemēram, Alcheimera slimība, un garīgās slimības. Alcheimera slimība tiešām ir ļoti īpaša veida slimība, ko nevar ārstēt tādā pašā veidā kā garīgās slimības."@lv13
"J'ai voté en faveur de ce rapport sur la santé mentale, qui vise à ce que cet enjeu reste une des priorités politiques de l’Union européenne en matière de santé. Ce rapport appelle à prévenir la dépression et le suicide, à encourager la santé mentale parmi les jeunes et dans le système éducatif, sur le lieu de travail et parmi les personnes âgées, et rappelle la nécessité de lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale. Le texte invite aussi la Commission à proposer des indicateurs communs pour améliorer la comparabilité des données et à faciliter l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre les États membres pour la promotion de la santé mentale. Je me félicite enfin que le rapport établisse clairement la distinction entre les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, et les maladies mentales. Alzheimer est en effet une maladie bien particulière, qui ne doit pas être traitée de la même manière que les maladies mentales."@mt15
"Ik heb vóór dit verslag over geestelijke gezondheid gestemd, dat wil bewerkstelligen dat dit vraagstuk tot de politieke prioriteiten van de Europese Unie op het gebied van volksgezondheid blijft behoren. Dit verslag dringt aan op de preventie van depressie en zelfmoord, en op het verbeteren van de geestelijke gezondheid onder jongeren en in het onderwijs, op de werkvloer en onder oudere mensen, en wijst op de noodzaak om stigmatisering en sociale uitsluiting te bestrijden. De tekst nodigt de Commissie ook uit om gemeenschappelijke indicatoren voor te stellen om de vergelijkbaarheid van gegevens te verbeteren en de uitwisseling van beste praktijken en de samenwerking tussen lidstaten bij de bevordering van geestelijke gezondheid te vergemakkelijken. Ik ben tot slot blij dat dit verslag duidelijk onderscheid maakt tussen neurodegeneratieve stoornissen, zoals de ziekte van Alzheimer, en geestesziekten. Alzheimer is namelijk een hele specifieke aandoening, die niet op dezelfde wijze moet worden behandeld als geestesziekten."@nl3
"Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie zdrowia psychicznego, które ma na celu zapewnienie włączenie go do priorytetów politycznych Unii Europejskiej w zakresie zdrowia. Sprawozdanie zawiera wezwanie do opracowania środków mających na celu zapobieganie depresji i samobójstwom, propagowanie zdrowia psychicznego wśród ludzi młodych i w szkolnictwie, w miejscu pracy oraz wśród ludzi starszych. Podkreślono w nim również rolę walki z napiętnowaniem oraz wykluczeniem społecznym. Tekst wzywa ponadto Komisję do zaproponowania wspólnych wskaźników w celu poprawy porównywalności danych oraz ułatwienia wymiany dobrych praktyk i współpracy między państwami członkowskimi na rzecz propagowania zdrowia psychicznego. Wreszcie wyrażam zadowolenie z tego, że w sprawozdaniu dokonano wyraźnego rozróżnienia między zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, a chorobami psychicznymi. W istocie, choroba Alzheimera jest bardzo szczególnym rodzajem choroby, która nie powinna być traktowana w ten sam sposób, co choroby psychiczne."@pl16
"Votei a favor deste relatório sobre a saúde mental, que defende que este problema deve continuar a ser uma das prioridades políticas da União Europeia em matéria de saúde. Este relatório faz apelo a medidas de prevenção da depressão e do suicídio, de promoção da saúde mental entre os jovens e os idosos, nos sistemas educativos e nos locais de trabalho. Recorda ainda a necessidade de lutar contra a estigmatização e a exclusão social. O texto convida a Comissão a propor indicadores comuns para melhorar a comparabilidade dos dados e facilitar o intercâmbio de melhores práticas e a cooperação entre os Estados-Membros para a promoção da saúde mental. Por último, congratulo-me por o relatório estabelecer uma distinção clara entre as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e as doenças mentais. A doença de Alzheimer é, de facto, uma doença muito particular que não deve ser tratada da mesma forma que as doenças mentais."@pt17
"Am votat în favoarea acestui raport cu privire la sănătatea mentală, care doreşte să asigure că această provocare rămâne una dintre priorităţile politice ale Uniunii Europene cu privire la sănătate. Acest raport solicită măsuri de prevenire a depresiei şi suicidului, de încurajare a sănătăţii psihice în rândul tinerilor şi în sistemul de educaţie, la locul de muncă şi printre cei vârstnici. Acesta pune accentul, de asemenea, pe necesitatea de a combate stigmatizarea şi excluziunea socială. Textul invită, de asemenea, Comisia să propună indicatori comuni pentru a îmbunătăţi comparabilitatea datelor şi pentru a facilita schimbul de bune practici şi cooperarea între statele membre în vederea promovării sănătăţii psihice. În final, sunt mulţumit că raportul face o distincţie clară între afecţiunile neurodegenerative, precum boala Alzheimer şi bolile psihice. Boala Alzheimer este, într-adevăr, un tip special de boală care nu trebuie tratată în acelaşi mod ca şi o boală psihică."@ro18
"Hlasovala som za túto správu o duševnom zdraví, ktorá sa usiluje zabezpečiť, aby tento problém patril i naďalej medzi politické priority Európskej únie v oblasti zdravia. Správa vyzýva na prijatie opatrení na predchádzanie depresii a samovraždám, na podporu duševného zdravia mladých ľudí a v rámci vzdelávacieho systému, na pracoviskách a u starších osôb. Zdôrazňuje aj potrebu boja proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu. Text tiež vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločné ukazovatele na zlepšenie porovnateľnosti údajov a na zjednodušenie výmeny osvedčených postupov a spolupráce medzi členskými štátmi na podporu duševného zdravia. Napokon, som rada, že správa jasne rozlišuje medzi neurodegeneratívnymi poruchami, ako je napríklad Alzheimerova choroba, a duševnými ochoreniami. Alzheimerova choroba je totiž veľmi špecifický druh ochorenia, ktorý sa nedá liečiť rovnakým spôsobom ako duševné ochorenia."@sk19
"Glasovala sem za poročilo o duševnem zdravju, ki si prizadeva zagotoviti, da bi ta izziv ostal med prednostnimi nalogami Evropske unije na zdravstvenem področju. Poročilo poziva k ukrepom za preprečevanje depresije in samomora, spodbujanje duševnega zdravja med mladimi in v okviru izobraževalnega sistema, na delovnem mestu in med starejšimi ljudmi. Poudarja tudi potrebo po boju proti stigmatizaciji in socialni izključenosti. Besedilo Komisijo poziva, naj predlaga splošne kazalnike, ki bodo izboljšali primerljivost podatkov in olajšali izmenjavo najboljše prakse ter sodelovanje med državami članicami za spodbujanje duševnega zdravja. Vesela pa sem tudi, ker poročilo jasno razlikuje med nevrodegenerativnimi motnjami, kot je alzheimerjeva bolezen, in duševnimi boleznimi. Alzheimerjeva bolezen je v resnici posebna vrsta bolezni, ki se ne sme obravnavati enako kot duševne bolezni."@sl20
"Jag röstade för detta betänkande om psykisk hälsa som har till syfte att se till att EU även i fortsättningen prioriterar denna fråga inom hälsovården. I betänkandet kräver man åtgärder för att förhindra depression och självmord, för att stödja psykisk hälsa bland unga och inom utbildningssystemet, på arbetsplatser och bland äldre. Man betonar också behovet av att bekämpa stigmatisering och socialt utanförskap. Kommissionen uppmanas även att föreslå gemensamma indikatorer för att förbättra jämförbarheten för data och för att underlätta utbyte av goda rutiner och samarbete mellan medlemsstaterna för att främja psykisk hälsa. Slutligen är jag glad att man i betänkandet gör en klar skillnad mellan neurodegenerativa störningar, som Alzheimers sjukdom, och psykiska sjukdomar. Alzheimers sjukdom är verkligen en mycket speciell typ av sjukdom som inte bör behandlas på samma sätt som psykiska sjukdomar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph