Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-19-Speech-4-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090219.35.4-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jag betraktar EU som en värderingsunion och är positiv till flera av de skrivningar i betänkandet som riktar vår uppmärksamhet på barns utsatta läge runtom i världen. Det är självklart att samhället måste ta ansvar för att värna barns rättigheter, för att minska barnadödligheten i fattiga länder och för att bekämpa alla former av exploatering av barn. I betänkandet förekommer emellertid också skrivningar som jag svårligen kan stödja, däribland förslaget om att utse en särskild EU-företrädare med ansvar för att ”garantera synlighet och ledarskap när det gäller barns rättigheter”. De åtgärder som behövs för att värna barns rättigheter är och ska förbli en fråga för de nationella parlamenten att besluta om. Anses internationell samverkan nödvändig bör den sökas inom ramen för FN, inte EU. Jag har dessa reservationer till trots valt att rösta ja till betänkandet."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− ( ) Považuji EU za unii hodnot a souhlasím s některými formulacemi ve zprávě, které obracejí naši pozornost na zranitelné postavení dětí po celém světě. Je jasné, že naše společnost musí převzít odpovědnost za ochranu práv dětí, za snižování dětské úmrtnosti v chudých zemích a za boj proti všem formám vykořisťování dětí. Nicméně zpráva obsahuje formulace, které mohu jen stěží podpořit, například návrh na jmenování zvláštního zástupce EU, jehož úkolem by bylo „zajistit zviditelnění a vůdčí postavení v otázce práv dětí“. Rozhodování, pokud jde o opatření potřebná k ochraně práv dětí, je a musí zůstat v pravomoci vnitrostátních parlamentů. Je-li mezinárodní spolupráce pokládána za nezbytnou, je třeba o ni usilovat v rámci Organizace spojených národů, nikoli v rámci Evropské unie. Přes uvedené výhrady jsem se rozhodl tuto zprávu podpořit."@cs1
"Jeg betragter EU som en union af værdier, og jeg går ind for flere af formuleringerne i betænkningen, som gør os opmærksomme på den udsatte position, som børn i hele verden befinder sig i. Det er klart, at samfundet skal bære ansvaret for at sikre børnenes rettigheder, for at reducere børnedødeligheden i fattige lande og for at bekæmpe alle former for udnyttelse af børn. Betænkningen indeholder dog også formuleringer, som jeg har svært ved at støtte, herunder forslaget for at udpege en særlig EU-repræsentant "til gavn for synligheden og effektiv ledelse på børnerettighedsområdet". De foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre børns rettigheder, er og skal forblive et anliggende, der afgøres af de nationale parlamenter. Hvis internationalt samarbejde vurderes at være nødvendigt, skal det opnås inden for rammerne af FN, ikke EU. Trods disse forbehold har jeg valgt at stemme for betænkningen."@da2
"( ) Ich betrachte die EU als eine Union der Werte, und ich bin für mehrere Passagen in dem Bericht, der unsere Aufmerksamkeit auf die Verletzlichkeit von Kindern weltweit lenkt. Es ist klar, dass die Gesellschaft die Verantwortung für die Wahrung der Rechte von Kindern, die Senkung der Kindersterblichkeit in armen Ländern und den Kampf gegen jegliche Form der Kinderarbeit übernehmen muss. Allerdings enthält der Bericht auch Passagen, die ich schwerlich unterstützen kann, darunter den Vorschlag, einen speziellen EU-Vertreter zu ernennen, der die Aufgabe hat, die „Transparenz und Führung im Bereich der Rechte von Kindern“ sicherzustellen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung der Rechte von Kindern sind eine Angelegenheit, über die die nationalen Parlamente entscheiden müssen, und das muss auch so bleiben. Wenn eine internationale Zusammenarbeit als notwendig erachtet wird, sollte diese innerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen angestrebt werden, und nicht in der Europäischen Union. Trotz dieser Vorbehalte habe ich mich entschieden, für den Bericht zu stimmen."@de9
"− ( ) Θεωρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση μία ένωση αξιών και είμαι υπέρ αρκετών εκ των διατυπώσεων που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, η οποία εστιάζει την προσοχή μας στην ευπρόσβλητη θέση των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι η κοινωνία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, για να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα στις φτωχές χώρες και για να αντιμετωπιστεί η εκμετάλλευση των παιδιών. Ωστόσο, η έκθεση περιέχει επίσης διατυπώσεις τις οποίες μου είναι δύσκολο να υποστηρίξω, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για διορισμό ενός ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη «διασφάλιση της ορατότητας και της καθοδήγησης επί των δικαιωμάτων των παιδιών». Τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παιδιών είναι, και πρέπει να παραμείνουν, ένα θέμα για το οποίο θα αποφασίσουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Αν η διεθνής συνεργασία θεωρείται απαραίτητη, πρέπει να αναζητηθεί εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλες αυτές τις επιφυλάξεις, αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης."@el10,10
"− ( ) I regard the EU as a union of values and am in favour of several of the wordings in the report which direct our attention to the vulnerable position of children around the world. It is clear that society must take responsibility for safeguarding the rights of children, for reducing child mortality in poor countries and for combating all forms of child exploitation. However, the report also contains wordings that I find difficult to support, including the proposal to appoint a special EU representative with the responsibility to ‘ensure visibility and leadership on children’s rights’. The measures necessary to safeguard children’s rights are, and must remain, a matter for the national parliaments to decide. If international cooperation is considered necessary, it should be sought within the framework of the United Nations, not the European Union. In spite of these reservations, I have chosen to vote in favour of the report."@en4
"− ( ) Yo considero la UE como una unión de valores y estoy a favor de algunos aspectos del informe que dirigen nuestra atención hacia la posición vulnerable de los niños en el mundo. Está claro que la sociedad debe ser responsable de proteger los derechos de los niños, de reducir la mortalidad infantil en los países pobres y de combatir todas las formas de explotación infantil. Sin embargo, el informe también contiene aspectos que encuentro difíciles de apoyar, incluida la propuesta de designar un representante especial de la UE con la responsabilidad de «asegurar visibilidad y liderazgo sobre los derechos de los niños». Las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños son, y deben seguir siendo, un tema que deben decidir los parlamentos nacionales. Si se considera necesaria la cooperación internacional, se debe tratar de encontrar dentro del marco de las Naciones Unidas, no de la Unión Europea. A pesar de estas reservas, he decidido votar a favor del informe"@es21
"− ( ) Minu arvates on EL väärtustel põhinev liit ning ma olen mitme raportis oleva sõnastuse poolt, mis juhivad meie tähelepanu laste haavatavale positsioonile üle maailma. On selge, et ühiskond peab võtma endale vastutuse laste õiguste kaitsmise eest, laste suremuse vähendamise eest vaestes riikides ning laste igat liiki ekspluateerimise vastu võitlemise eest. Kuid raportis on ka sõnastusi, mille toetamisega mul raskusi on, kaasa arvatud ettepanek nimetada ametisse ELi eriesindaja, kelle ülesandeks on „laste õigusi puudutava nähtavuse ja juhtimise tagamine”. Laste õiguste tagamiseks vajalikud meetmed on midagi, mille üle otsustavad ja peavad otsustama ka edaspidi riikide parlamendid. Kui peetakse vajalikuks rahvusvahelist koostööd, tuleks seda otsida ÜRO, mitte Euroopa Liidu raamis. Vaatamata nendele kahtlustele otsustasin ma selle raporti poolt hääletada."@et5
"− ( ) Pidän EU:ta arvoyhteisönä ja kannatan monia muotoiluja kyseisessä mietinnössä, joka kiinnittää huomiomme lasten haavoittuvaan asemaan kaikkialla maailmassa. On selvää, että yhteiskunnan on otettava vastuu lasten oikeuksien takaamisesta, lapsikuolleisuuden vähentämisestä köyhissä maissa ja kaikenlaisesta lasten hyväksikäytön torjumisesta. Mietinnössä on kuitenkin myös sellaisia muotoiluja, joita minun on vaikea hyväksyä. Esimerkkinä mainitsen ehdotuksen, jonka mukaan olisi nimitettävä EU:n erityisedustaja, "jotta voitaisiin varmistaa EU:n näkyvyys ja johtava asema lasten oikeuksia koskevissa asioissa". Lasten oikeuksien turvaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden on oltava nyt ja vastaisuudessa kansallisten parlamenttien päätösvallassa. Mikäli kansainvälistä yhteistyötä pidetään tarpeellisena, se olisi pyrittävä toteuttamaan YK:n toiminnan yhteydessä Euroopan unionin sijaan. Näistä varauksista huolimatta päätin äänestää mietinnön puolesta."@fi7
"− Je considère que l’UE est une union de valeurs et je suis en faveur de plusieurs énoncés contenus dans le rapport, qui visent à attirer notre attention sur la position vulnérable des enfants un peu partout dans le monde. Il est évident que la société a le devoir de protéger les droits de l’enfant, de réduire la mortalité infantile dans les pays pauvres et de lutter contre toutes les formes d’exploitation des enfants. Cependant, le rapport contient également des énoncés auxquels je ne peux souscrire, notamment la proposition de nommer un représentant spécial de l’Union chargé de «garantir la visibilité des droits de l’enfant et de jouer un rôle de chef de file en la matière». Les mesures nécessaires en vue de protéger les droits de l’enfant sont, et doivent rester, du ressort des parlements nationaux. Si une coopération internationale devait être jugée nécessaire, celle-ci devrait alors prendre place dans le cadre des Nations unies, et non au sein de l’Union européenne. En dépit de ces réserves, j’ai néanmoins choisi de voter en faveur de ce rapport."@fr8
"− ( ) Én úgy tekintek az EU-ra mint az értékek uniójára, és a jelentés számos részével egyetértek, hiszen a világ gyermekeinek sebezhető helyzetére hívja fel a figyelmünket. Világos, hogy a társadalomnak felelősséget kell vállalnia a gyermekek jogainak megvédéséért, a gyermekhalandóság csökkentéséért a szegény országokban és a gyermek-kizsákmányolás minden formájának megszüntetéséért. Azonban a jelentés olyan részeket is tartalmaz, melyeket nem tudok támogatni – ilyen pl. „a gyermekek jogainak láthatóságáért és felügyeletéért” felelős uniós képviselő kinevezésére tett javaslat. A gyermekek jogainak védelmét célzó intézkedések a nemzeti parlamentek hatáskörébe tartoznak, és ennek így is kell maradnia. Ha nemzetközi összefogásra van szükség, akkor annak nem ez Európai Unió, hanem az ENSZ keretein belül kell megtörténnie. Ezen fenntartásaim ellenére úgy döntöttem, hogy a jelentés mellett szavazok."@hu11
". − ( ) Considero l’Unione europea come una comunità di valori e sono favorevole a molte delle disposizioni contenute nella relazione, la quale richiama la nostra attenzione sulla condizione vulnerabile dei minori in tutto il mondo. E’ chiaro che la società deve assumersi la responsabilità di tutelare i diritti dei bambini, di ridurre la mortalità infantile nei paesi poveri e di contrastare tutte le forme di sfruttamento dei minori. La relazione contiene però anche affermazioni che mi è difficile condividere, tra cui la proposta di nominare uno speciale rappresentante dell’Unione europea con il compito di garantire la visibilità e la leadership in merito ai diritti dei minori. Le decisioni sulle misure necessarie per tutelare i diritti dei minori sono e devono restare di competenza dei parlamenti nazionali. Se la cooperazione internazionale è considerata necessaria, deve essere promossa nel contesto delle Nazioni Unite, non in quello dell’Unione europea. A dispetto di queste riserve, ho deciso di votare a favore della relazione."@it12
"− ( ) Aš ES laikau vertybiniu pagrindu veikiančia sąjunga, ir palaikau kai kurias pranešimo formuluotes, kurios atkreipia mūsų dėmesį į pažeidžiamą vaikų padėtį visame pasaulyje. Aišku, kad visuomenė turi imtis atsakomybės apsaugoti vaiko teises, mažinti vaikų mirtingumą skurdžiose šalyse ir kovoti prieš visas vaikų išnaudojimo formas. Tačiau šiame pranešime yra formuluočių, kurioms man sunku pritarti, pavyzdžiui, pasiūlymas paskirti ypatingąjį ES atstovą, atsakingą už „matomumo ir lyderystės vaikų teisių srityje užtikrinimą“. Priemonės, kurias būtina priimti siekiant apsaugoti vaiko teises, yra ir toliau turi būti nacionalinių parlamentų kompetencijos reikalas. Jei būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, jį reikėtų įgyvendinti per Jungtines Tautas, o ne per Europos Sąjungą. Nepaisant šių išlygų, aš nusprendžiau balsuoti už šį pranešimą."@lt14
"− ( ) Es uzskatu, ka ES ir vērtību savienība, un atbalstu vairākus ziņojuma formulējumus, ar kuriem mūsu uzmanība tiek vērsta uz bērnu neaizsargāto stāvokli visā pasaulē. Ir skaidrs, ka sabiedrībai ir jāuzņemas atbildība par bērnu tiesību aizsardzību, bērnu mirstības samazināšanu nabadzīgajās valstīs un visa veida bērnu ekspluatācijas apkarošanu. Tomēr ziņojumā ir arī formulējumi, ko man ir grūti atbalstīt, tostarp priekšlikums iecelt ES īpašo pārstāvi „redzamības un vadības nodrošināšanai bērnu tiesību jomā”. Jautājumi par to, kādi pasākumi nepieciešami bērnu tiesību aizsardzībai, ir un tiem arī turpmāk jāpaliek valstu parlamentu ziņā. Ja tiek uzskatīts, ka ir nepieciešama starptautiskā sadarbība, tad tā jāveido Apvienoto Nāciju Organizācijā, nevis saistībā ar Eiropas Savienību. Neraugoties uz šīm iebildēm, es izvēlējos balsot par ziņojumu."@lv13
"Jag betraktar EU som en värderingsunion och är positiv till flera av de skrivningar i betänkandet som riktar vår uppmärksamhet på barns utsatta läge runtom i världen. Det är självklart att samhället måste ta ansvar för att värna barns rättigheter, för att minska barnadödligheten i fattiga länder och för att bekämpa alla former av exploatering av barn. I betänkandet förekommer emellertid också skrivningar som jag svårligen kan stödja, däribland förslaget om att utse en särskild EU-företrädare med ansvar för att ”garantera synlighet och ledarskap när det gäller barns rättigheter”. De åtgärder som behövs för att värna barns rättigheter är och ska förbli en fråga för de nationella parlamenten att besluta om. Anses internationell samverkan nödvändig bör den sökas inom ramen för FN, inte EU. Jag har dessa reservationer till trots valt att rösta ja till betänkandet."@mt15
". − Ik beschouw de EU als een unie van waarden en sta positief ten opzichte van vele bewoordingen in het verslag die onze aandacht vestigen op de kwetsbare situatie van kinderen in de hele wereld. De maatschappij moet vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid op zich nemen om de rechten van het kind te beschermen, de kindersterfte in arme landen terug te dringen en alle vormen van uitbuiting van kinderen te bestrijden. In het verslag staan echter ook bewoordingen die ik moeilijk kan steunen, zoals het voorstel om een speciale EU-vertegenwoordiger te benoemen “die erop toeziet dat het thema van de rechten van het kind de vereiste aandacht krijgt en de EU in dezen een voortrekkersrol vervult”. Beslissingen over de maatregelen die nodig zijn om de rechten van het kind te beschermen worden door de nationale parlementen genomen en dat moet zo blijven. Als internationale samenwerking nodig wordt geacht, dient deze in het kader van de VN en niet binnen de EU plaats te vinden. Ondanks deze voorbehouden heb ik ervoor gekozen voor het verslag te stemmen."@nl3
"− ( ) Traktuję UE jako unię wartości i popieram kilka punktów sprawozdania, które kierują naszą uwagę na niepewną sytuację dzieci na całym świecie. Oczywiste jest, że społeczeństwo musi przyjąć na siebie obowiązek ochrony praw dzieci, zmniejszania śmiertelności wśród dzieci z biednych krajów oraz zwalczania wszelkich form wykorzystywania dzieci. Sprawozdanie zawiera jednak zapisy, które jest mi trudno przyjąć, w tym propozycję powołania specjalnego przedstawiciela UE odpowiedzialnego za „zapewnienie widoczności i czołowej pozycji w dziedzinie praw dziecka”. Środki konieczne do ochrony praw dzieci są, i muszą pozostać, sprawą wchodzącą w zakres kompetencji parlamentów krajowych. Jeżeli uznajemy konieczność międzynarodowej współpracy, musimy jej poszukiwać w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie Unii Europejskiej. Mimo tych zastrzeżeń, zdecydowałem się głosować za przyjęciem sprawozdania."@pl16
"Para mim a UE representa uma união de valores e apoio as partes do relatório que nos chamam a atenção para a vulnerabilidade das crianças no mundo. Não há dúvidas de que a sociedade tem de assumir a responsabilidade de proteger os direitos das crianças, de reduzir a mortalidade infantil nos países pobres e de combater todos os tipos de exploração infantil. No entanto, há trechos do relatório que não consigo apoiar, e isso inclui a proposta de nomeação de um representante especial da UE responsável por "dar visibilidade e assegurar a posição de liderança da União Europeia em matéria de direitos das crianças". As medidas necessárias para assegurar os direitos das crianças são e devem continuar a ser um assunto do foro nacional. Se a cooperação internacional for considerada necessária, deverá enquadrar-se no âmbito das Nações Unidas, e não da União Europeia. Apesar destas ressalvas, optei por votar a favor do relatório."@pt17
"− ( ) Privesc UE ca pe o uniune de valori şi sunt în favoarea mai multor formulări din raport care ne direcţionează atenţia către poziţia vulnerabilă a copiilor din lume. Este clar că societatea trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru protejarea drepturilor copilului, pentru reducerea mortalităţii infantile în ţările sărace şi pentru combaterea tuturor formelor de exploatare a copiilor. Totuşi, raportul conţine, de asemenea, formulări pe care le găsesc dificil de susţinut, inclusiv propunerea de a numi un reprezentant UE special cu responsabilitatea de a „asigura vizibilitatea şi conducerea privind drepturile copiilor”. Măsurile necesare pentru protecţia drepturilor copilului sunt şi trebuie să rămână o problemă care va fi hotărâtă de parlamentele naţionale. În cazul în care cooperarea internaţională este considerată necesară, aceasta trebuie căutată în cadrul Naţiunilor Unite, nu în Uniunea Europeană. În ciuda acestor rezerve, am ales să votez în favoarea raportului."@ro18
"EÚ považujem za úniu hodnôt a som za niektoré časti správy, ktoré upriamujú našu pozornosť na bezbranné postavenie detí vo svete. Je jasné, že spoločnosť musí niesť zodpovednosť za ochranu práv detí, za zníženie úmrtnosti detí v chudobných krajinách a za boj proti všetkým formám zneužívania detí. Správa však obsahuje aj formulácie, ktoré je ťažké podporiť, vrátane návrhu na vymenovanie osobitného predstaviteľa EÚ, ktorý bude zodpovedný za „zabezpečenie zviditeľnenia a vedúceho postavenia práv detí”. Opatrenia potrebné na ochranu práv detí sú a musia naďalej zostať v kompetencii národných parlamentov. Ak je v tejto oblasti potrebná medzinárodná spolupráca, táto spolupráca by sa mala realizovať v rámci Organizácie Spojených národov, nie v rámci Európskej Únie. Napriek spomínaným výhradám som sa rozhodol hlasovať za správu."@sk19
"− ( ) EU štejem za unijo vrednot in podpiram več delov besedila v poročilu, ki usmerjajo našo pozornost na ranljiv položaj otrok po vsem svetu. Jasno je, da mora družba prevzeti odgovornost za zaščito pravic otrok, zmanjšanje umrljivosti otrok v revnih državah in za boj proti vsem oblikam izkoriščanja otrok. Toda poročilo vsebuje tudi besedilo, ki ga težko podprem, vključno s predlogom o imenovanju posebnega predstavnika EU, ki bi bil odgovoren „za opaznost pravic otrok in vodstvo na tem področju“. Ukrepi, potrebni za varstvo pravic otrok so in morajo ostati zadeva, o kateri odločajo nacionalni parlamenti. Če obstaja mnenje, da je potrebno mednarodno sodelovanje, ga je treba iskati v okviru Združenih narodov in ne Evropske unije. Kljub tem zadržkom sem se odločil, da glasujem za poročilo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Nils Lundgren (IND/DEM ),"18,5,20,15,1,14,16,11,22,7,10,13,4,21,9,12
"SV"18,5,20,1,14,16,11,7,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph