Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-18-Speech-3-995"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090218.20.3-995"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I congratulate Mr Vatanen on his report which I endorse. In particular, I support the idea of an EU Operational Military Headquarters being established. Of course, NATO should be, and is, our first port of call when security is threatened. Yet during the Bush-Gore debates just over a decade ago, George Bush said that had he been President he would not have intervened in Kosovo. Now despite my antipathy to the Bush Administration’s foreign policy, it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest. Yet it is not a position that Europe could or should have followed. Apart from the strong moral argument that we had a responsibility to protect those facing the genocide of the Serbs, we also had the consequences of tens/hundreds of thousands of refugees. We, in our own and their interests, must have the capacity to engage without the Americans. To do this, it is a small price we pay to have a permanent EU Operational Military HQ ready for such a future eventuality."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Gratuluji panu Vatanenovi k jeho zprávě, kterou podporuji. Zejména podporuji myšlenku založení Operačního velitelství EU. Samozřejmě by NATO mělo být a je naším prvním místem, kam se obrátíme, když je bezpečnost ohrožena. Ale v průběhu rozhovorů Bushe a Gora před deseti lety, George Bush řekl, že kdyby byl býval prezidentem, do Kosova by nezasahoval. Bez ohledu na mou antipatii k zahraniční politice Bushovy administrativy, mám pocit, že se jedná o dokonale rozumné stanovisko, které by Bush zaujal z hlediska vlastních zájmů USA. Nejedná se ale o postoj, který by mohla nebo měla Evropa následovat. Kromě silného morálního důvodu, že jsme měli odpovědnost chránit ty, kdo čelili genocidě Srbů, měli jsme také následky deseti až statisíců uprchlíků. V našem a jejich zájmu musíme mít kapacitu angažovat se bez Američanů. Abychom toho byli schopni, mít připravené stálé Operační vojenské velitelství EU je malou cenou za takovou budoucí možnost."@cs1
"Jeg roser hr. Vatanen for hans betænkning, som har min opbakning. Jeg støtter særligt idéen om at oprette et operativt EU-militærhovedkvarter. NATO bør naturligvis være – og er – det sted, vi først vender blikket mod, når sikkerheden er truet. Under valgkampen mellem Bush og Gore for lige godt ti år siden udtalte George Bush faktisk, at hvis han havde været præsident, ville han ikke være gået ind i Kosovo. Trods min modvilje mod Bush-regeringens udenrigspolitik forekommer det mig at være en fuldstændig nærliggende holdning for Bush at indtage på baggrund af USA's egne interesser. Det er imidlertid ikke en holdning, som Europa kunne eller burde have fulgt. Ud over det stærke moralske argument om at vi havde et ansvar for at beskytte de mennesker, som var truet af serbernes folkedrab, stod vi også med konsekvenserne, flygtninge i ti-, ja hundredtusindvis. I vores egen og i deres interesse skal vi være i stand til at gøre noget uden amerikanerne. I den forbindelse er det en lille pris, vi betaler for at få et permanent operationelt EU-militærhovedkvarter, der i fremtiden kan stå klar i lignende situationer."@da2
"Ich beglückwünsche Herrn Vatanen zu seinem Bericht, dem ich uneingeschränkt zustimme. Insbesondere befürworte ich die vorgeschlagene Schaffung eines operationellen EU-Hauptquartiers. Natürlich sollte die NATO, wenn die Sicherheit in Gefahr ist, unser erster Anlaufhafen sein und ist es auch. Doch im Laufe der Debatten zwischen George W. Bush und Al Gore vor etwas über zehn Jahren sagte Bush, dass er im Kosovo niemals interveniert hätte, wenn er Präsident gewesen wäre. Jetzt hat es trotz meiner Antipathie gegen die Außenpolitik der Bush-Regierung den Anschein, als ob dieser Standpunkt von George W. Bush auf Basis der eigenen Interessen der USA absolut vertretbar ist. Dennoch ist es kein Standpunkt, den Europa vertreten könnte oder sollte. Abgesehen von dem starken moralischen Argument, dass wir für den Schutz der vom Völkermord der Serben bedrohten Menschen verantwortlich waren, mussten wir auch die Folgen mit Zehn-/Hunderttausenden von Flüchtlingen tragen. Im eigenen und in ihrem Interesse müssen wir in der Lage sein, uns auch ohne die Amerikaner zu engagieren. Zu diesem Zweck ist die Einrichtung eines ständigen operationellen Hauptquartiers der EU ein kleiner Preis, den wir zahlen, um für solche Eventualitäten gerüstet zu sein."@de9
"Συγχαίρω τον κ. Βατάνεν για την έκθεσή του την οποία επιδοκιμάζω. Συγκεκριμένα, υποστηρίζω την ιδέα εγκαθίδρυσης Λειτουργικών Στρατιωτικών Αρχηγείων της ΕΕ φυσικά, το ΝΑΤΟ πρέπει και είναι, ο πρώτος σταθμός μας όταν απειλείται η ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια των αντιπαραθέσεων Μπους και Γκορ πριν μια δεκαετία, ο Τζορτζ Μπους, δήλωσε ότι εάν ήταν Πρόεδρος δεν θα είχε εμπλακεί στο Κοσσυφοπέδιο. Τώρα παρά την αντιπάθειά μου στη Διοικητική Εξωτερική Πολιτική του Μπους, μου φαίνεται ότι είναι μια πλήρως λογική θέση στη βάση της ιδιοτέλειας των ΗΠΑ. Ήδη δεν είναι μία θέση που η Ευρώπη θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ακολουθήσει. Εκτός από το ισχυρό ηθικό επιχείρημα ότι είχαμε την ευθύνη της προστασίας εκείνων που αντιμετώπιζαν τη γενοκτονία των Σέρβων, είχαμε επίσης τις συνέπειες δεκάδων/εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων. Εμείς, με τα δικά μας και τα δικά τους συμφέροντα, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να δεσμευόμαστε χωρίς τους Αμερικάνους. Για να γίνει αυτό, πληρώνουμε ένα μικρό τίμημα για να έχουμε μόνιμο Λειτουργικό Στρατιωτικό Αρχηγείο της ΕΕ έτοιμο για τέτοιο μελλοντικό ενδεχόμενο."@el10
"Felicito al señor Vatanen por el informe, informe que yo apoyo. Concretamente, respaldo la idea de que se establezca una sede militar funcional de la Unión Europea. Sin lugar a dudas, la OTAN debe ser, y es, nuestro puerto de escala cuando la seguridad se vea amenazada. Durante los debates acontecidos entre el señor Bush y el señor Al Gore hace una década, George Bush dijo que si él hubiera sido Presidente, no hubiera intervenido en Kosovo. Ahora, a pesar de mi antipatía hacia la política exterior de la Administración de Bush, me parece que la posición del señor Bush es totalmente razonable sobre la base de un interés propio de los Estados Unidos. A pesar de esto, no se trata de una posición que pueda o deba adoptar la Unión Europea. Independientemente del argumento moral fuerte referente a que teníamos una responsabilidad de cara a proteger a aquellos que se enfrentaron al genocidio de los serbios, nosotros también sufrimos las consecuencias de decenas y cientos de miles de refugiados. Nosotros, por nuestro interés y por el suyo, tenemos que ser capaces de comprometernos sin los americanos. Para ello, pagamos un pequeño precio para contar con una sede militar funcional de la Unión Europea que esté preparada para este posible futuro."@es21
"Õnnitlen härra Vataneni raporti puhul, mille ma kiidan heaks. Ennekõike toetan ma ELi operatsioonide peakorteri asutamise ideed. Mõistagi peaks NATO olema ja ka on esimene koht, kuhu pöörduda, kui meie julgeolek on ohus. Siiski ütles George Bush Al Gore’iga peetud debatis kümme aastat tagasi, et kui tema oleks president, ei oleks ta Kosovo asjadesse sekkunud. Nüüd näib mulle hoolimata minu antipaatiast Bushi administratsiooni välispoliitika vastu, et Bush asus täiesti mõistlikule seisukohale, eriti kui lähtuda USA omakasupüüdlikkusest. Siiski ei ole see seisukoht, mida Euroopa oleks võinud või saanud võtta. Peale tugeva moraalse argumendi, et meil on kohustus kaitsta serblaste genotsiidiga silmitsi seisvaid inimesi, tuli meil selle tagajärjel tegeleda kümnete ja sadade tuhandete pagulastega. Me peame enda ja nende huvides suutma tegutseda ilma Ameerikata. Selle saavutamiseks peame maksma üsna väikest hinda, asutades tulevaste sündmuste tarbeks ELi sõjaliste operatsioonide alalise peakorteri."@et5
"Haluan onnitella Ari Vatasta mietinnöstään, jota kannatan. Erityisesti kannatan ajatusta Euroopan unionin operatiivisen esikunnan perustamisesta. Luonnollisesti meidän pitäisi kääntyä ja käännymmekin ensimmäiseksi Naton puoleen, jos EU:n turvallisuus on uhattuna. George Bush totesi noin vuosikymmen sitten Al Goren kanssa käymässään väittelyssä, ettei olisi presidenttinä puuttunut Kosovon tilanteeseen. Vaikka vastustinkin Bushin hallinnon ulkopolitiikkaa, minun on myönnettävä, että tämä on Yhdysvaltojen oman edun kannalta täysin ymmärrettävä kanta. Se ei kuitenkaan ole kanta, jonka Eurooppa olisi voinut tai sen olisi pitänyt omaksua. Vaikka Euroopalla oli moraalinen vastuu suojella serbien toteuttaman kansanmurhan uhkaamia ihmisiä, sen oli myös kannettava vastuunsa kymmenistä / sadoista tuhansista pakolaisista. Oman ja pakolaisten edun kannalta Euroopalla on oltava valmiudet toimia ilman amerikkalaisia. Tämän toteuttamiseksi on pieni hinta perustaa pysyvä EU:n operatiivinen esikunta, joka on valmiina tällaisten tapahtumien varalta."@fi7
". Je félicite M. Vatanen pour son rapport, que je soutiens. Je suis notamment favorable à la création d’un quartier général militaire opérationnel pour l’Union européenne. Bien sûr, l’OTAN doit rester et reste notre premier recours lorsque la sécurité de l’Europe est menacée. Toutefois, pendant les débats Bush-Gore il y a à peine 10 ans, George Bush a déclaré que s’il avait été président, il ne serait pas intervenu au Kosovo. Malgré mon antipathie envers la politique étrangère du gouvernement Bush, cela me semble une position tout à fait raisonnable sur la base des intérêts américains. Mais ce n’est pas une position que l’Europe aurait pu ou dû adopter. Outre l’obligation morale de protéger les personnes menacées du génocide des Serbes, nous devions également envisager l’impact de dizaines ou de centaines de milliers de réfugiés. Dans notre propre intérêt comme dans le leur, nous devons avoir la capacité d’agir sans les Américains. La mise en place d’un quartier général opérationnel permanent pour l’UE est un bien modeste prix à payer pour nous préparer à une telle éventualité."@fr8
". Desidero congratularmi con l’onorevole Vatanen per la sua relazione, che appoggio. Nello specifico, sono a favore dell’idea di istituire un quartiere generale militare operativo dell’Unione europea. Naturalmente la NATO dovrebbe essere, ed è, il nostro primo interlocutore in caso di minaccia alla sicurezza. Tuttavia, durante i dibattiti tra i candidati alla presidenza Bush e Gore poco più di dieci anni fa, George Bush aveva detto che, se fosse diventato presidente, non sarebbe intervenuto in Kosovo. Ora, nonostante la mia antipatia per la politica estera dell’amministrazione Bush, credo di poter affermare che tale posizione è stata assolutamente ragionevole da parte dell’ex presidente Bush, sulla base degli interessi degli Stati Uniti. Non è tuttavia una posizione che l’Europa potrebbe o avrebbe dovuto seguire. Al di là della forte argomentazione morale secondo cui noi avevamo la responsabilità di proteggere quanti rischiavano di essere vittime di un genocidio ad opera dei serbi, dovevamo anche assumerci la responsabilità delle decine o centinaia di migliaia di rifugiati. Noi, nel nostro e nel loro interesse, dobbiamo dimostrarci capaci di impegnarci senza gli americani. Per realizzare questo obiettivo, il prezzo da pagare è piccolissimo: avere un quartiere generale operativo permanente dell’Unione europea, pronto ad affrontare questa eventualità."@it12
"Sveikinu A. Vataneną už jo pranešimą, kuriam aš pritariu. Aš palaikau iškeltą mintį, kad reikia įsteigti Europos Sąjungos operatyvinį karinį štabą. Žinoma, NATO turi būti ir yra mūsų pirmasis saugus uostas, kai saugumui kyla pavojus. Dar per kandidatų G. Busho ir A. Goro debatus, vykusius tik prieš kiek daugiau kaip dešimtmetį, George Bush pasakė, kad jei jis būtų buvęs prezidentu, jis būtų nesikišęs į Kosovą. Dabar, nepaisant mano antipatijos G. Busho administracijos užsienio politikai, man atrodo, kad ši G. Busho pozicija yra visiškai protinga, žvelgiant iš pačios JAV interesų pozicijos. Bet tokios pozicijos Europa negalėtų ar neturėtų laikytis. Jau nekalbant apie stiprų moralinį argumentą, kad mums teko atsakomybė apsaugoti tuos, kas susidūrė su serbų vykdomu genocidu, mus taip pat galėjo užplūsti dešimčių ar šimtų tūkstančių pabėgėlių srautas. Mes dėl savo ir jų interesų turime sugebėti įsitraukti be amerikiečių. Norėdami tai atlikti, turime sumokėti gana mažą kainą – įsteigti nuolatinį Europos Sąjungą operatyvinį karinį štabą, kuris būtų parengtas tokiam atvejui ateityje."@lt14
"Es apsveicu kungu ar ziņojumu, kuru pilnībā atbalstu. Īpaši es atbalstu domu par ES militāro operāciju galvenās mītnes izveidi. Protams, NATO ir jābūt un tā arī ir pirmā vieta, kur griezīsimies, ja tiks apdraudēta drošība. Tomēr un kungu debatēs pirms nedaudz vairāk kā desmit gadiem teica, ka, ja viņš būtu prezidents, viņš Kosovā neiejauktos. Neskatoties uz manām antipātijām pret prezidenta kunga administrācijas ārpolitiku, man šķiet, ka šī ir ļoti saprātīga nostāja, ko kungam ieņemt, pamatojoties uz ASV egoismu. Taču tā nav nostāja, kurai Eiropa varētu vai kurai tai vajadzētu sekot. Nemaz jau nerunājot par spēcīgo morālo argumentu, ka mēs bijām atbildīgi par to cilvēku aizsargāšanu, kuri saskārās ar serbu genocīdu, mēs saskārāmies arī ar sekām, ko radīja desmitiem/simtiem tūkstoši bēgļu. Mūsu pašu un viņu interesēs, mums ir jāspēj rīkoties bez amerikāņu līdzdalības. Lai to izdarītu, izveidot pastāvīgo ES militāro operāciju galveno mītni, kas būtu gatava šādai nākotnes iespējamībai, nebūs par daudz prasīts."@lv13
"I congratulate Mr Vatanen on his report which I endorse. In particular I support the idea of an EU Operational Military Headquarters being established. Of course NATO should be and is our first port of call when security is threatened. Yet during the Bush-Gore debates just over a decade ago, George Bush said that had he been President he would not have intervened in Kosovo. Now despite my antipathy to the Bush Administration’s foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest. Yet it is not a position that Europe could or should have followed. Apart from the strong moral argument that we had a responsibility to protect those facing the genocide of the Serbs, we also had the consequences of tens/hundreds of thousands of refugees. We, in our own and their interests, must have the capacity to engage without the Americans. To do this, it is a small price we pay to have a permanent EU Operational Military HQ ready for such a future eventuality."@mt15
". Ik feliciteer mijnheer Vatanen met zijn verslag, waaraan ik mijn steun verleen. Vooral steun ik het idee van de instelling van een operationeel militair hoofdkwartier van de EU. Als de veiligheid in het geding is, behoren wij ons natuurlijk in de eerste plaats tot de NAVO te wenden en dit doen we ook. Tijdens de debatten tussen Bush en Gore, iets meer dan tien jaar geleden, heeft George Bush echter gezegd dat hij niet had ingegrepen in Kosovo, als hij president was geweest. Ondanks mijn afkeer van het buitenlands beleid van de regering-Bush, lijkt het me dat Bush volkomen gelijk had dat hij uitging van het eigenbelang van de VS. Dit is echter niet een standpunt dat Europa had kunnen of had moeten innemen. Afgezien van het sterke morele argument dat het tot onze verantwoordelijkheden behoorde om mensen te beschermen die door de genocide door de Serviërs werden bedreigd, hadden we ook te maken met de tien- tot honderdduizenden vluchtelingen die hiervan het gevolg waren. Het is in ons eigen belang en in hun belang dat wij het vermogen hebben om de strijd aan te gaan zonder de Amerikanen. Het kost ons weinig om een permanent operationeel militair hoofdkwartier van de EU gereed te hebben voor een eventuele soortgelijke situatie in de toekomst."@nl3
"Chciałbym pogratulować panu posłowi Vatanenowi jego sprawozdania, które aprobuję. Popieram zwłaszcza koncepcję utworzenia operacyjnej kwatery wojskowej UE. NATO powinno oczywiście być – i jest – pierwszą instytucją, do której zwracamy się o pomoc, gdy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo. Jednak podczas odbywających się nieco ponad dziesięć lat temu debat z Alem Gore’em George Bush oświadczył, że gdyby to on był prezydentem, nie interweniowałby w Kosowie. Pomimo mojej niechęci do polityki zagranicznej administracji Busha wydaje mi się, że jest to bardzo rozsądne stanowisko z punktu widzenia własnych interesów USA. Nie jest to jednak stanowisko, które mogłaby lub powinna przyjąć Europa. Poza ważkim argumentem moralnym, że musimy chronić ludzi, którym groziło ludobójstwo ze strony Serbów, staliśmy też w obliczu konsekwencji – dziesiątek lub setek tysięcy uchodźców. Musimy – we własnym i ich interesie – mieć zdolność zaangażowania się bez udziału Amerykanów. W związku z tym warto zapłacić niewielką cenę ustanowienia stałej operacyjnej kwatery wojskowej UE na taką przyszłą ewentualność."@pl16
"Felicito o senhor deputado Ari Vatanen pelo seu relatório, que subscrevo. Apoio, em particular, a ideia da criação de um Quartel-General de Operações da UE. Evidentemente, a NATO deverá ser e é o nosso primeiro recurso quando a segurança está ameaçada. No entanto, durante os debates Bush-Gore, há pouco mais de uma década, George Bush afirmou que se o Presidente fosse ele, não teríamos intervindo no Kosovo. Hoje, apesar da minha antipatia pela política externa da Administração Bush, parece-me perfeitamente razoável que Bush assumisse essa posição com base no interesse próprio dos EUA. No entanto, essa não é uma posição que a Europa pudesse ou devesse ter seguido. Para além do forte argumento de que tínhamos a responsabilidade de proteger aqueles que enfrentavam um genocídio por parte da Sérvia, tínhamos igualmente a consequência de dezenas/centenas de milhar de refugiados. Nós, no nosso e no interesse destes, precisamos de ter a capacidade para actuar sem os Americanos. Para isso, dispor de um Quartel-General de Operações da UE pronto para essas intervenções no futuro é um pequeno preço a pagar."@pt17
"Îl felicit pe dl Vatanen pentru raportul său, pe care îl sprijin. În special, susţin ideea înfiinţării unui sediu militar operaţional al UE. Desigur, NATO ar trebui să fie, şi este, primul organism la care să apelăm atunci când securitatea este ameninţată. Cu toate acestea, în timpul dezbaterilor Bush-Gore de acum doar un deceniu, George Bush a spus că dacă ar fi fost preşedinte nu ar fi intervenit în Kosovo. În pofida antipatiei mele faţă de politica externă a administraţiei Bush, mi se pare că aceasta este o poziţie perfect rezonabilă pentru Bush, din punct de vedere al propriilor interese ale SUA. Nu este însă o poziţie pe care Europa ar fi putut sau ar fi trebuit să o urmeze. Pe lângă puternicul argument moral potrivit căruia aveam responsabilitatea de a proteja persoanele care se confruntau cu genocidul sârbilor, suportam şi consecinţele unor zeci/sute de mii de refugiaţi. Trebuie să avem capacitatea de a ne implica fără sprijin american, în interesul nostru şi al celor din jur. Pentru a face acest lucru, trebuie să plătim un preţ redus: înfiinţarea unui sediu militar operaţional al UE pregătit pentru o astfel de situaţie pe viitor."@ro18
"Gratulujem pánovi Vatanenovi k jeho správe, s ktorou súhlasím. Predovšetkým podporujem myšlienku na zriadenie operačného vojenského štábu EÚ. Samozrejme, že NATO by mala byť, a aj je, prvým prístavom v prípade, keď je ohrozená bezpečnosť. Počas diskusií medzi Bushom a Goreom, pred viac ako desiatimi rokmi, George Bush povedal, že keby on bol prezidentom, nezasahoval by do situácie v Kosove. Napriek mojej antipatii k zahraničnej politike Bushovej administratívy sa mi zdá, že je to pre Busha úplne logická pozícia, aby presadzoval vlastné záujmy Spojených štátov. Ale toto nie je postoj, ktorý by EÚ mohla alebo mala nasledovať. Napriek silnému morálnemu argumentu, že je našou zodpovednosťou ochraňovať tých, ktorí čelia genocíde Srbov, sme museli niesť následky desaťtisícov až stoviek tisícov utečencov. Musíme byť schopní angažovať sa aj bez Američanov, v našom vlastnom, aj v ich záujme. Aby sme to dosiahli, musíme vynaložiť len malé úsilie na to, aby sme mali trvalý Operačný vojenský štáb EÚ, ktorý by bol v prípade takejto udalosti v pohotovosti."@sk19
"Čestitam gospodu Vatanenu za njegovo poročilo, ki ga podpiram. Zlasti podpiram zamisel o ustanovitvi operativnega vojaškega štaba EU. Seveda mora biti in tudi je naše prvo zatočišče ob grožnjah naši varnosti Nato. Vendar je v razpravi med Bushem in Gorom pred desetimi leti George Bush rekel, da on kot predsednik ne bi posredoval na Kosovu. Kljub moji antipatiji do zunanje politike Busheve administracije pa se mi zdi tako Bushevo stališče popolnoma razumno z vidika interesov samih ZDA. Ni pa to stališče, ki bi mu lahko sledila ali morala slediti tudi Evropa. Ob resnih moralnih razlogih, ki so izvirali iz naše odgovornosti za zaščito ljudi, ki jim je grozil srbski genocid, smo morali upoštevati tudi posledice, ki bi jih povzročilo na desettisoče ali stotisoče beguncev. V našem in njihovem interesu moramo biti sposobni delovanja brez Američanov. Zato je operativni vojaški štab EU, pripravljen na morebitne take dogodke v prihodnje, še majhna cena."@sl20
"Jag gratulerar Ari Vatanen till hans betänkande som jag stöder. Jag stöder framför allt tanken med inrättandet av ett operativt EU-högkvarter. Nato måste naturligtvis vara och är vår främsta instans vid hot mot säkerheten. Ändå sa George Bush i debatterna med Al Gore för lite över tio år sedan att om han hade varit president skulle han inte ha ingripit i Kosovo. Trots min antipati för Bush-regeringens utrikespolitik tycker jag ändå att det är en helt rimlig ståndpunkt för Bush att inta mot bakgrund av USA:s egenintresse. Men ändå är det inte en ståndpunkt som EU hade kunnat följa eller borde ha följt. Bortsett från det starka moraliska argumentet att vi hade en skyldighet att skydda de som riskerade att utsättas för serbernas folkmord, hade vi också konsekvenserna med tiotusentals och hundratusentals flyktingar att beakta. Vi måste, i vårt eget och deras intressen, ha kapaciteten att engagera oss utan USA. För att kunna göra det betalar vi ett mycket lågt pris för att ha ett permanent operativt EU-högkvarter redo för en sådan eventualitet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Glyn Ford (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph