Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-18-Speech-3-297"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090218.28.3-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono lieta e fiera che il Parlamento europeo esamini il tema dell'economia sociale di mercato e decida delle proposte concrete per dare un sostegno effettivo a questo settore. Affidiamo questo rapporto, che ha visto una grande partecipazione di forze sociali e di associazioni, alla Commissione, nella speranza che anche nella ristrettezza dei tempi per la conclusione della legislatura si possa trovare il tempo, signor Commissario che rappresenta qui l'intera Commissione, per consolidare qualche iniziativa, per dare un segno concreto, perché il prossimo Parlamento, la prossima Commissione, possa non ricominciare daccapo ma da qualche cosa di concreto. Gli scopi del mio rapporto sono tre. Il primo: accendere un faro di attenzione, una luce di interesse per una realtà molto importante e pesante anche nell'ambito economico; il 10% delle imprese europee appartengono a questo settore e anche il 9 e 10% dell'occupazione. E' una realtà fatta di soggetti diversi – cooperative, mutue, fondazioni, imprese sociali, associazioni – che condividono specifici valori e contribuiscono significativamente al PIL. Dunque, dare una visibilità istituzionale più chiara e più limpida. Secondo scopo: affermare che questo settore non è una marginalità, un'eccezione, ma sta pienamente nell'ambito dell'economia di mercato, con le sue regole che il mercato interno deve anche riconoscere e rispettare. Un modo diverso di fare impresa, di produrre, di consumare e di dare lavoro, un modo diverso ma a pieno titolo nel mercato. Un modo che è caratterizzato da alcuni tratti distintivi che non devono essere appiattiti e che consistono sostanzialmente nel volere associare e conciliare la produzione e il lavoro con i valori della solidarietà, della responsabilità, della dignità della persona anche nel mondo del lavoro. Qualcuno dice, a mio avviso efficacemente, che queste imprese operano con il capitale ma non per il capitale. Si tratta di concetti che fanno parte del bagaglio ideale dell'Unione europea – basata pensare a Delors – perché spesso noi abbiamo riconosciuto l'economia sociale come chiave di volta del modello sociale europeo, ma poco abbiamo fatto poi concretamente. Oggi è anche il momento più opportuno per riscoprire l'attualità di queste imprese, perché l'attuale crisi produttiva ha rivelato che molti soggetti economici tradizionali sono molto fragili, molto deboli e qualche volta molto spregiudicati. Questo mondo dell'economia sociale invece è più legato al territorio, all'economia reale, alla persona e dunque è al riparo, e lo è stato, da tentazioni speculative. E' anche un settore che ha soggetti molto diversi, che hanno molto a che fare anche col . Si chiama anche il mondo sociale "polo di utilità sociale" e può aiutare credo la sostenibilità dei nostri sistemi sociali in momenti di ristrettezza. Terzo scopo: decidere cosa possiamo fare concretamente per sostenere questo settore. Faccio solo alcune proposte molto brevemente. Occorre innanzitutto fare chiarezza definitoria per capire accuratamente i profili e le definizioni di questi soggetti così diversi. E' indispensabile anche contabilizzare nella contabilità nazionale di diversi paesi l'apporto di questo settore in modo corretto. Non appartiene all'economia capitalista, né a quella economica pubblica e dunque ha bisogno di una sua definizione. Qualcosa ha fatto la Commissione in questo senso con un manuale, ma va implementata assolutamente l'applicazione. E in questa direzione penso che il mondo dell'accademia, della ricerca, dell'università può dare un contributo. Infine, quali iniziative legislative, se occorrono. Sono state fatte diverse cose – lo statuto della cooperativa, lo statuto della fondazione – e ho visto che la Commissione ha ripreso una consultazione. Ecco, bisogna capire che cosa serve e se serve continuare lungo questa strada. Noi non vogliamo una burocratizzazione di un settore che vive di idealità, di motivazioni e di libertà. Ma laddove servono, o dove servissero, anche norme comunitarie, sarà bene predisporle. Una richiesta infine di coinvolgimento nel dialogo sociale di questo mondo. A quale livello e dove collocare una sede di consultazione e di dialogo con la Commissione europea? E infine quale sostegno diretto nei programmi europei: programmi ad hoc per il mondo dell'economia sociale o riserve giustamente nei programmi esistenti di una finalizzazione per questi soggetti? Lasciamo alla valutazione anche della Commissione. Da ultimo voglio ringraziare le associazioni nazionali, le reti europee che mi hanno molto affiancato in questo lavoro, l'intergruppo del Parlamento che c'è per l'economia sociale e bene lavora, gli e anche i Commissari Verheugen e Špidla con cui il dialogo è stato abbastanza franco e intenso."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velice mě těší a s hrdostí konstatuji, že se Evropský parlament zabývá problematikou sociálně tržní ekonomiky a předkládá praktické návrhy, jak tomuto odvětví poskytnout skutečnou podporu. Předáváme tuto zprávu, k níž významně přispěly společenské subjekty a sdružení, Komisi s nadějí, že i přesto, že do konce tohoto funkčního období zbývá jen málo času, najde si Komise čas, pane komisaři – vy zde dnes zastupujete celou Komisi – navrhnout určité iniciativy a vyslat jasný signál, aby představitelé příštího Parlamentu a příští Komise nemuseli začínat znovu od nuly, ale měli možnost se opřít o pevné základy. Moje zpráva si klade tři cíle. Za prvé, upozornit na odvětví, které má velký dopad na mnoho oblastí, včetně ekonomiky; do tohoto odvětví spadá 10 % evropských podniků a také 9 % až 10 % pracovních míst. Jedná se o odvětví, které tvoří různé hospodářské subjekty – družstva, vzájemné společnosti, nadace, sociální podniky a sdružení – jež sdílejí konkrétní hodnoty a významným způsobem přispívají k tvorbě HDP. Doufáme proto, že tato skutečnost přispěje k jejich většímu institucionálnímu zviditelnění. Druhým cílem je potvrdit, že se nejedná o okrajové odvětví nebo výjimku; je spíše pevně zakotveno v tržní ekonomice, se svými vlastními pravidly, která musí vnitřní trh uznávat a respektovat. Představuje alternativní způsob podnikání, výroby, spotřeby a poskytování zaměstnání, který si nicméně vydobyl právo být součástí trhu. Jedná se o metodu, pro kterou je příznačná řada charakteristických rysů, které nesmějí být setřeny, a které určuje především záměr spojovat a uvést do souladu výrobu a zaměstnání s hodnotami solidarity, odpovědnosti a lidské důstojnosti ve všech oblastech, včetně světa práce. Jak to někdo podle mého názoru kdysi zcela správně pojmenoval, tyto podniky vyvíjejí činnost s kapitálem, ale ne pro kapitál. Toto jsou koncepce, které jsou součástí ideologického dědictví Evropské unie – nelze si nevzpomenout na Delorse – často jsme totiž verbálně uznávali sociální ekonomiku za úhelný kámen evropského sociálního modelu, ale v praxi jsme pak pro ni udělali velice málo. Nyní nastává ideální okamžik pro znovuobjevení významu těchto podniků, vzhledem k tomu, že současná krize ve výrobě ukázala, že mnohé tradiční hospodářské subjekty jsou velice křehké, velice slabé a někdy značně bezohledné. Svět sociální ekonomiky je oproti tomu zakotvený více místně, má blíže k reálné ekonomice a k lidem a to, jak se ukázalo, jej chrání před spekulacemi. Je to také odvětví se širokou škálou subjektů, které vykonávají mnoho veřejné sociální práce a představují uznávané centrum služeb sociální péče. Jsem přesvědčena, že může pomoci udržovat naše sociální systémy při životě v náročné době. Třetím cílem je rozhodnout, co můžeme udělat v praxi pro podporu tohoto odvětví. Velice stručně popíšu jeden nebo dva návrhy. Především potřebujeme jasnou definici, abychom přesně chápali profily a definice těchto značně odlišných subjektů. Klíčový význam má také přesná vnitrostátní statistická evidence přínosu tohoto odvětví v různých zemích. Nespadá ani pod kapitalistickou ekonomiku ani pod veřejnou ekonomiku a je tedy pro ně třeba speciální definice. Komise se k této definici do určité míry přiblížila svou příručkou, ale je nutné ji uplatňovat v praxi. Věřím, že akademická obec, výzkum a univerzity v tom mohou být také nápomocny. A konečně bych chtěla vyzvat k přijetí některých legislativních iniciativ. Byla učiněna řada kroků, jako například přijetí statutu evropského družstva a nadace a konstatovala jsem také, že Komise znovu zahájila svůj proces projednávání. Musíme proto pochopit, co je užitečné a zda má smysl jít dál touto cestou. Nechceme odvětví, kterému prospívají ideje, motivace a svoboda, dusit zbytečnou administrativou, ale tam, kde je třeba přijmout právní předpisy Společenství nebo je bude třeba přijmout v budoucnosti, by bylo moudré je vytvořit. Mým posledním požadavkem je zapojit toto odvětví do sociálního dialogu. Kde a na jaké úrovni by se měl proces projednávání a dialog s Evropskou komisí uskutečnit? A konečně, jakou přímou podporu by měly poskytovat evropské programy – měli bychom mít ad hoc programy pro sociální ekonomiku nebo vytvořit prostor v rámci stávajících programů pro tyto hospodářské subjekty? Je na Komisi, aby to posoudila. Na závěr bych ještě ráda poděkovala vnitrostátním sdružením a evropským institucím, které mi byly v této práci hodně nápomocné, parlamentní pracovní skupina pro sociální ekonomiku, která funguje dobře, stínoví zpravodajové a také pan Verheugen a pan Špidla, s nimiž jsem měla otevřenou a důkladnou výměnu názorů."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det glæder mig, og jeg er stolt over, at Europa-Parlamentet kigger på den sociale markedsøkonomi og udarbejder praktiske forslag til tilvejebringelse af reel støtte for denne sektor. Vi videregiver den foreliggende betænkning, som de sociale aktører og foreninger har bidraget meget til, til Kommissionen i håbet om, at kommissæren – og kommissæren repræsenterer her i dag hele Kommissionen – til trods for den korte tid, der er tilbage inden udløbet af denne valgperiode, vil finde tid til at udarbejde nogle initiativer og sende et klart signal, således at det næste Parlament og den næste Kommission ikke skal begynde helt fra bunden, men har et solidt fundament at bygge på. Der er tre mål med min betænkning. Det første er at skabe opmærksomhed omkring og kaste lys over en sektor, der har stor indvirkning på mange områder, bl.a. økonomien. 10 % af de europæiske virksomheder tilhører denne sektor, og det samme gør 9-10 % af arbejdspladserne. Det er en sektor med forskellige aktører – andelsselskaber, gensidige selskaber, fonde, sociale virksomheder og foreninger – som har fælles specifikke værdier og yder et væsentligt bidrag til BNP. Vi håber således, at sektoren vil opnå større institutionel synlighed. Det andet mål er at bekræfte, at dette ikke er en marginal sektor eller en undtagelse, men at sektoren snarere er fast etableret i markedsøkonomien med sine egne regler, som det indre marked må anerkende og respektere. Sektoren udgør en alternativ måde, hvorpå man driver forretning, producerer, forbruger og skaber beskæftigelse, men som ikke desto mindre har gjort sig fortjent til at være en del af markedet. Det er en metode, der er kendetegnet ved en række distinktive træk, man ikke skal affeje, og som primært består i ønsket om at kombinere og forene produktion og beskæftigelse med værdier som solidaritet, ansvar og menneskelig værdighed på alle områder, herunder arbejdsmarkedet. Som det efter min mening ganske med rette engang er blevet sagt, drives disse virksomheder med kapital, men ikke for kapital. Det drejer sig om koncepter, som udgør en del af EU's ideologiske arv – man behøver blot at tænke på Delors – da vi ofte har anerkendt socialøkonomien som en hjørnesten i den europæiske sociale model, men derefter ikke gjort meget mere. Det er nu det ideelle tidspunkt til at genopdage disse virksomheders relevans, da den aktuelle krise inden for fremstillingsindustrien har vist, at mange traditionelle økonomiske aktører er meget skrøbelige, meget svage og undertiden meget skruppelløse. Socialøkonomien er i modsætning hertil mere lokalt forankret, tættere på realøkonomien og folk, og således som det har vist sig, beskyttet mod spekulation. Det er også en sektor med en lang række aktører, som udfører en masse velfærdsarbejde og udgør et anerkendt samlingspunkt for social foretagsomhed. Jeg tror, det kan være med til at opretholde vores socialsystemer i vanskelige tider. Det tredje mål er at træffe afgørelse om, hvad vi kan gøre i praksis for at støtte denne sektor. Jeg vil meget kort beskrive et par forslag. Først og fremmest har vi brug for en klar definition for præcist at forstå profilerne og definitionerne for disse højst forskelligartede enheder. Det er også afgørende at registrere det præcise bidrag fra denne sektor i de forskellige landes nationale statistikker. Sektoren hører ikke til hverken den kapitalistiske eller den offentlige økonomi og skal derfor defineres på sin helt egen måde. Kommissionen har i den henseende opnået en del med sin håndbog, men den skal anvendes. Jeg tror også, at den akademiske verden, forskerne og universiteterne kan være med til dette. Endelig er der en opfordring til en række lovgivningsinitiativer. Der er blevet gennemført en række initiativer som f.eks. andelsselskabers statutter og fondes statutter, og jeg ser, at Kommissionen har genåbnet sine høringer. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad der er nyttigt, og hvorvidt det kan svare sig at fortsætte ad denne vej. Vi ønsker ikke at hæmme en sektor, der trives som følge af idéer, motivation og frihed, med papirarbejde, men på de områder, hvor der er brug for fællesskabsretten, eller der fremover bliver det, kan det være klogt at udfærdige sådanne love. En sidste anmodning drejer sig om at inddrage denne sektor i arbejdsmarkedsdialogen. Hvor og på hvilket plan skal der være høringer og dialog med Kommissionen? Og endelig kan man spørge, hvilken direkte støtte der skal gives via europæiske programmer. Skal vi have ad hoc-programmer for socialøkonomien eller skabe plads til disse aktører inden for allerede eksisterende programmer? Det er op til Kommissionen at vurdere dette. Inden jeg slutter, vil jeg gerne takke de nationale foreninger og europæiske netværk, som har ydet mig megen støtte i dette arbejde, Parlamentets tværpolitiske gruppe om socialøkonomien, som fungerer fint, skyggeordførerne samt også hr. Verheugen og hr. Špidla, som vi har haft en åbenhjertig og grundig informationsudveksling med."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich und bin stolz darauf, dass das Europäische Parlament sich der sozialen Marktwirtschaft annimmt und praktische Vorschläge unterbreitet, um diesen Sektor wirklich zu unterstützen. Wir geben diesen Bericht, zu dem die sozialen Akteure und Verbände einen Großteil beigetragen haben, an die Kommission weiter, in der Hoffnung, dass sie trotz der kurzen bis zum Ende dieser Wahlperiode verbleibenden Zeit die Gelegenheit hat, Herr Kommissar – Sie vertreten die hier und heute die gesamte Kommission –, um einige Initiativen zu erarbeiten und ein klares Signal zu geben, damit das nächste Parlament und die nächste Kommission nicht wieder von vorne anfangen müssen, sondern bereits eine solide Grundlage haben. Mein Bericht verfolgt drei Ziele. Das erste ist, die Aufmerksamkeit auf diesen Sektor zu lenken und ihn zu beleuchten, da er sich auf viele Bereiche auswirkt, einschließlich der Wirtschaft. 10 % der europäischen Unternehmen und 9 % bis 10 % der Arbeitsplätze gehören diesem Sektor an. Es handelt sich um einen Sektor mit verschiedenen Akteuren – Genossenschaften, Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, Stiftungen, Unternehmen der Sozialwirtschaft und Verbände – die spezifische Werte gemeinsam haben und einen wesentlichen Beitrag zum BIP leisten. Deshalb hoffen wir, ihn institutionell sichtbarer zu machen. Das zweite Ziel ist die Bestätigung, dass es sich nicht um einen marginalen Sektor oder eine Ausnahme handelt. Er ist vielmehr gut in der Marktwirtschaft etabliert, mit seinen eigenen Regeln, die der Binnenmarkt anerkennen und achten muss. Er stellt einem alternativen Weg des Geschäftswesens, der Erzeugung, des Verbrauchs und der Beschäftigung dar, der sich aber trotz allem das Recht gewonnen hat, Bestandteil des Marktes zu sein. Es handelt sich um eine Methode, die durch eine Reihe von Differenzierungsmerkmale gekennzeichnet ist, welche nicht ausgebügelt werden dürfen, und die im Wesentlichen in dem Wunsch bestehen, Produktion und Beschäftigung zu verbinden und mit den Werten der Solidarität, Verantwortung und Menschenwürde in allen Bereichen, auch der Welt der Arbeit, in Einklang zu bringen. Wie jemand, meiner Meinung nach sehr richtig, gesagt hat, diese Unternehmen arbeiten mit Kapital aber nicht für das Kapital. Es handelt sich um Konzepte, die Bestandteil des ideologischen Erbes der Europäischen Union sind – man muss nur an Delors denken –, da wir oft anerkannt haben, dass die Sozialwirtschaft ein Grundpfeiler des europäischen sozialen Modells darstellt, aber dann wenig dafür getan wurde. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um die Bedeutung dieser Geschäfte neu zu entdecken, da die gegenwärtige Produktionskrise gezeigt hat, dass viele herkömmliche Wirtschaftstätigkeiten sehr empfindlich, sehr schwach und manchmal sehr skrupellos sind. Die Welt der Sozialwirtschaft hingegen ist mehr lokal verwurzelt, liegt näher an der Realwirtschaft und an den Menschen und ist deshalb vor Spekulationen geschützt, wie der Fall gezeigt hat. Es handelt sich auch um einen Sektor mit einem breiteren Spektrum an Akteuren, die sehr viel Wohltätigkeitsarbeit leisten und einen anerkannten Angelpunkt der Gemeinnützigkeit darstellen. Er kann, meiner Meinung nach, helfen, unser soziales System aufrecht zu erhalten, wenn die Zeiten hart sind. Das dritte Ziel ist zu entscheiden, was wir in der Praxis tun können, um diesen Sektor zu unterstützen. Ich werde ganz kurz auf einen oder zwei Vorschläge eingehen. An erster Stelle brauchen wir eine klare Definition, um genau das Profil und die Definitionen dieser sehr unterschiedlichen Körperschaften zu verstehen. Ebenso von wesentlicher Bedeutung ist es, den Beitrag dieses Sektors genau in den nationalen Statistiken der verschiedenen Länder aufzuführen. Er gehört weder zur kapitalistischen noch zur öffentlichen Wirtschaft und braucht deshalb seine eigene Definition. Die Kommission ist mit ihrem Handbuch schon ein Stück des Weges vorangekommen, aber es muss auch angewendet werden. Ich bin der Ansicht, die Welt der Akademiker, Forscher und Universitäten kann dabei auch behilflich sein. Zum Schluss werden einige gesetzgeberische Initiativen gefordert. Eine Reihe Dinge wurden getan, wie das Genossenschafts- und das Stiftungsstatut, und ich stelle fest, dass die Kommission die Konsultationen erneut aufgenommen hat. Wir müssen also verstehen, was von Nutzen ist und ob es sich lohnt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Wir willen nicht, dass ein Sektor, der Ideen, Motivation und Freiheit anstößt, unter der Papierlast zusammenbricht, aber wo Gemeinschaftsgesetze notwendig sind oder künftig notwendig werden, sollte man diese tunlichst schaffen. Eine letzte Bitte ist, diesen Sektor in den sozialen Dialog zu involvieren. Wo und auf welchem Niveau sollen Konsultationen und Dialoge mit der Europäischen Kommission stattfinden? Und zuletzt, welche direkte Unterstützung sollen die europäischen Programme bieten – sollen wir Ad-hoc-Programme für die Sozialwirtschaft auflegen oder innerhalb der bestehenden Programme einen Raum für diese Akteure schaffen? Die Kommission hat die Aufgabe, das zu beurteilen. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich den nationalen Verbänden und europäischen Netzen für die mir bei dieser Arbeit entgegengebrachte Unterstützung, der interfraktionellen Arbeitsgruppe des Parlaments über Sozialwirtschaft, die gut arbeitet, den Schattenberichterstattern und auch Herrn Verheugen und Herrn Špidla danken, mit denen ich einen offenen und eingehenden Meinungsaustausch führen konnte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με χαρά και υπερηφάνεια διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει την κοινωνική οικονομία της αγοράς και διατυπώνει πρακτικές προτάσεις για την παροχή πραγματικής υποστήριξης σε αυτό τον τομέα. Διαβιβάζουμε αυτή την έκθεση, για την οποία συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό οι κοινωνικοί φορείς και οι ενώσεις, στην Επιτροπή, με την ελπίδα ότι παρά το μικρό διάστημα που απομένει πριν τη λήξη της θητείας της, θα βρει το χρόνο, κύριε Επίτροπε – εσείς εκπροσωπείτε το σύνολο της Επιτροπής εδώ σήμερα – να προωθήσει ορισμένες πρωτοβουλίες και να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έτσι ώστε το επόμενο Κοινοβούλιο και η επόμενη Επιτροπή να μη χρειαστεί να αρχίσουν από την αρχή, αλλά να έχουν κάτι στο οποίο να βασιστούν. Η έκθεσή μου έχει τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να επικεντρώσει την προσοχή και να ρίξει φως σε ένα τομέα που επηρεάζει σημαντικά πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομίας · το 10% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ανήκουν σε αυτό τον τομέα, καθώς και το 9% με 10% των θέσεων εργασίας. Είναι ένα τομέας που αποτελείται από διαφορετικούς φορείς – συνεταιρισμούς, ταμεία αλληλασφάλισης, ιδρύματα, κοινωνικές επιχειρήσεις και ενώσεις – οι οποίοι έχουν κοινές κάποιες συγκεκριμένες αξίες και συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ. Ελπίζουμε έτσι να υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική αναγνώριση. Ο δεύτερος στόχος είναι να ξεκαθαριστεί ότι δεν αποτελεί ένα περιθωριακό τομέα ή μια εξαίρεση · αλλά αντιθέτως ότι είναι καθιερωμένος στην οικονομία της αγοράς, με τους δικούς του κανόνες που η εσωτερική αγορά πρέπει να αναγνωρίσει και να σεβαστεί. Αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επιχειρηματικότητας, παραγωγής, κατανάλωσης και απασχόλησης, που έχει παρόλα αυτά κερδίσει το δικαίωμα να είναι μέρος της αγοράς. Είναι μια μέθοδος που χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό ευδιάκριτων χαρακτηριστικών που δεν πρέπει απλά να εξομαλυνθούν και τα οποία αποτελούνται πρωταρχικά από την επιθυμία συνδυασμού και συμφιλίωσης παραγωγής και απασχόλησης με τις αξίες της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας. Όπως ειπώθηκε κάποτε, κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με κεφάλαιο και όχι για το κεφάλαιο. Αυτές είναι έννοιες που αποτελούν μέρος της ιδεολογικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ας θυμηθούμε τον Delors – καθώς έχουμε πολλές φορές αναγνωρίσει ότι η κοινωνική οικονομία είναι το θεμέλιο του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, αλλά δεν έχουμε κάνει πολλά για αυτό. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να δούμε ξανά ποια είναι η συνάφεια αυτών των επιχειρήσεων, καθώς η σημερινή κρίση στη βιομηχανία απέδειξε ότι πολλοί παραδοσιακοί οικονομικοί φορείς είναι εύθραυστοι, αδύναμοι και ορισμένες φορές αδίστακτοι. Ο κόσμος της κοινωνικής οικονομίας είναι αντιθέτως περισσότερο συνδεδεμένος με τον κάθε τόπο, πιο κοντά στην πραγματική οικονομία και στους ανθρώπους και έτσι προστατευμένος από την κερδοσκοπία όπως αποδείχτηκε σε αυτή την περίπτωση. Είναι επίσης ένας τομέας με ένα μεγάλο εύρος φορέων που ασχολούνται με την κοινωνική πρόνοια και αποτελεί έναν αναγνωρισμένο κόμβο κοινωνικής χρησιμότητας. Έχει τη δυνατότητα πιστεύω, να βοηθήσει στη διατήρηση των κοινωνικών μας συστημάτων σε δύσκολες εποχές. Ο τρίτος στόχος είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να υποστηρίξουμε αυτό τον τομέα. Θα περιγράψω πολύ σύντομα μια δυο προτάσεις. Καταρχάς, χρειαζόμαστε έναν ξεκάθαρο ορισμό για να καταλάβουμε επακριβώς το προφίλ και την εικόνα αυτών των ποικίλων οντοτήτων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καταγραφεί η συμβολή αυτού του τομέα με ακρίβεια στις εθνικές στατιστικές στις διαφορετικές χώρες. Δεν ανήκει ούτε στην καπιταλιστική οικονομία ούτε στην οικονομία του δημόσιου τομέα και έτσι χρειάζεται το δικό του ορισμό. Η Επιτροπή έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με το εγχειρίδιό της, αλλά αυτό χρειάζεται να εφαρμοστεί. Πιστεύω ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος, οι ερευνητές και τα πανεπιστήμια μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, χρειάζονται ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κάποια πράγματα έχουν ήδη γίνει, όπως το καταστατικό των συνεταιρισμών και το καταστατικό των ιδρυμάτων και βλέπω ότι η Επιτροπή ξανάνοιξε τη διαδικασία διαβούλευσης. Έτσι, χρειάζεται να καταλάβουμε τι είναι χρήσιμο και κατά πόσο αξίζει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Δεν επιθυμούμε να καθηλώσουμε έναν τομέα που βασίζεται για την ανάπτυξή του σε ιδέες, κίνητρα και έλλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά όπου χρειάζονται Κοινοτικοί νόμοι, ή θα χρειαστούν στο μέλλον, καλό θα ήταν να τους δημιουργήσουμε. Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία έκκληση · να περιληφθεί αυτός ο τομέας στον κοινωνικό διάλογο. Που και σε ποιο επίπεδο πρέπει να γίνει η διαβούλευση και ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Και τέλος, ποια είναι η άμεση υποστήριξη που πρέπει να παρέχουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα – πρέπει να υπάρχουν ad hoc προγράμματα για την κοινωνική οικονομία ή να δημιουργηθεί ένας χώρος μέσα στα υπάρχοντα προγράμματα για αυτούς τους φορείς; Βρίσκεται στην ευχέρεια της Επιτροπής να το εκτιμήσει αυτό. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εθνικές ενώσεις και τα Ευρωπαϊκά δίκτυα που με υποστήριξαν τόσο σε αυτό το έργο, τη διακομματική ομάδα του Κοινοβουλίου για την κοινωνική οικονομία, η οποία λειτουργεί πολύ καλά, τους σκιώδεις εισηγητές καθώς επίσης και τον κύριο Verheugen και τον κύριο Špidla, με τους οποίους είχαμε μια ειλικρινή και ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I am pleased and proud that the European Parliament is looking at the social market economy and laying down practical proposals to provide real support for this sector. We pass on this report, to which social actors and associations have contributed a great deal, to the Commission, in the hope that despite the short time remaining before the end of this electoral term, it will find the time, Commissioner – you represent the whole Commission here today – to put together some initiatives, and give a clear signal, so that the next Parliament and the next Commission do not have to start again from scratch but have something solid to build on. My report has three objectives. The first is to draw attention to and shed light on a sector that has a great impact on many areas, including the economy; 10% of European businesses belong to this sector, as well as 9% to 10% of jobs. It is a sector comprised of different operators – cooperatives, mutual societies, foundations, social enterprises and associations – which share specific values and make a significant contribution to GDP. We thus hope to give it greater institutional visibility. The second objective is to confirm that this is not a marginal sector or an exception; rather it is firmly established in the market economy, with its own rules that the internal market must recognise and respect. It represents an alternative way of doing business, of producing, consuming and providing employment, that has nonetheless earned the right to be part of the market. It is a method characterised by a number of distinctive traits that must not be smoothed over and that consist primarily of the desire to combine and reconcile production and employment with values of solidarity, responsibility and human dignity in all areas including the world of work. As someone once said, in my opinion quite rightly, these enterprises operate with capital but not for capital. These are concepts that form part of the ideological heritage of the European Union – one need only think of Delors – since we have often acknowledged the social economy as the keystone of the European social model, but then done very little about it. Now is the ideal time to rediscover the relevance of these businesses, as the current crisis in manufacturing has shown many traditional economic actors to be very fragile, very weak and sometimes very unscrupulous. The world of the social economy is, by contrast, more locally rooted, closer to the real economy and to people and therefore protected from speculation, as has proved the case. It is also a sector with a wide range of actors who do a lot of welfare work, and constitutes a recognised hub of social utility. It can, I believe, help to sustain our social systems when times are hard. The third objective is to decide what we can do in practice to support this sector. I will very briefly describe one or two proposals. First of all, we need a clear definition to accurately understand the profiles and definitions of these highly diverse entities. It is also crucial to record the contribution made by this sector accurately in national statistics in different countries. It does not belong to either the capitalist economy or the public economy, and therefore requires its own definition. The Commission has gone some way towards this with its handbook, but it needs to be applied. I believe that the world of academia, research and universities can also help with this. Finally, some legislative initiatives are called for. A number of things have been done, such as the cooperative statute and the foundation statute, and I see that the Commission has reopened its consultation. So, we need to understand what is useful and whether it is worthwhile continuing along this route. We do not want to bog down a sector that thrives on ideas, motivation and freedom with paperwork, but where Community laws are needed, or will be needed in future, it would be wise to create them. One final request is to involve this sector in social dialogue. Where and at what level should consultation and dialogue with the European Commission take place? And lastly, what direct support should be provided by European programmes – should we have ad hoc programmes for the social economy, or create space within existing programmes for these operators? It is up to the Commission to assess this. Before I finish, I would like to thank the national associations and European networks that have lent me much support in this work, Parliament’s intergroup on the social economy, which is working well, the shadow rapporteurs, and also Mr Verheugen and Mr Špidla, with whom we have had a frank and thorough exchange of views."@en4
"Señor Presidente, Señorías, es para mí un placer y un honor saber que el Parlamento Europeo se preocupa por la economía social de mercado y está planteando propuestas prácticas para brindar un apoyo real a este sector. Dejamos este informe, en el que han contribuido de forma significativa actores sociales y asociaciones, en manos de la Comisión, con la esperanza de que a pesar del breve espacio de tiempo que resta antes de que termine este periodo electoral, encuentre tiempo, Comisario —en este momento Ud. representa a la Comisión en su totalidad— para formular iniciativas y ofrecer una señal clara, de manera que el Parlamento y la Comisión próximos no se vean obligados a empezar de cero y tengan algo sólido para empezar a construir. Mi informe tiene tres objetivos. En primer lugar conceder una mayor visibilidad y arrojar luz sobre un sector que tiene un gran impacto sobre muchas áreas, incluida la economía —un 10 % del conjunto de empresas europeas y entre un 9 % y un 10 % del conjunto de puestos de trabajo pertenecen a este sector. Se trata de un sector que engloba las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones, las empresas sociales y las asociaciones, que comparten valores específicos y contribuyen de manera significativa al PIB. Por tanto, deseamos concederle una mayor visibilidad institucional. El segundo objetivo es confirmar que no se trata de un sector marginal o una excepción. Por el contrario, es un sector firmemente consolidado en la economía de mercado, con su propia regulación que el mercado interno debe reconocer y respetar. Representa una forma alternativa de hacer negocios, de producir, de consumir y de proporcionar empleo que, no obstante, se ha ganado el derecho a formar parte del mercado. Es un método caracterizado por diversos rasgos distintivos que no deben pasarse por alto y que consisten principalmente en el deseo de conjugar y reconciliar producción y empleo con valores de solidaridad, responsabilidad y dignidad humana en todas las áreas, incluida la del mundo laboral. Como alguien dijo una vez, de forma bastante acertada en mi opinión, estas empresas operan con capital pero no para el capital. Estos son conceptos que forman parte de la herencia cultural de la Unión Europea (acuérdense de Delors), ya que a menudo hemos considerado la economía social como la piedra angular del modelo social europeo, y sin embargo, hemos hecho muy poco por ella. Ahora es el momento idóneo para redescubrir la importancia de este tipo de empresas, ya que la crisis actual que afecta a la fabricación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad, la debilidad y, en algunos casos, la falta de escrúpulos de muchos actores económicos tradicionales. Por el contrario, la economía social, gracias a su radicación local y a su proximidad con la economía real y las personas, se encuentra a salvo de la especulación, como la experiencia ha demostrado. Asimismo, es un sector con una amplia gama de actores que hacen una gran labor en pos del bienestar y constituye un centro reconocido de utilidad social. En mi opinión, este sector puede ayudar a preservar nuestros sistemas sociales en tiempos de crisis. El tercer objetivo consiste en decidir lo que podemos hacer en la práctica para apoyar a este sector. Describiré, muy brevemente, una o dos propuestas. En primer lugar, necesitamos una definición clara para entender de manera precisa los perfiles y las definiciones de estas entidades tan diversas. Asimismo, resulta esencial documentar la contribución realizada por este sector de forma precisa en estadísticas nacionales en diferentes países. Al no pertenecer ni a la economía capitalista ni a la economía pública, necesita una definición propia. En este respecto, la comisión ha avanzado algo con su manual, pero aún debe implementarse. Creo que el mundo de las instituciones educativas, la investigación y las universidades también pueden ayudar en este respecto. Por último, son necesarias algunas iniciativas a nivel legislativo. Ya se han llevado a cabo algunas acciones, como por ejemplo el estatuto de cooperación y el estatuto de fundación, y veo que la Comisión ha reabierto su consulta. Por tanto, necesitamos saber qué es útil y si merece la pena continuar en esta línea. No queremos atorar con papeleo un sector rico en ideas, motivación y libertad, pero sería una sabia decisión crear leyes comunitarias allí donde estas sean necesarias ahora o en el futuro. Me gustaría hacer una última petición, y es la de hacer partícipe a este sector en el diálogo social. ¿Dónde y a qué nivel deberían tener lugar la consulta y el diálogo con la Comisión Europea? Y, por último, ¿qué apoyo directo deberían proporcionar los programas europeos —deberíamos tener programas ad hoc para la economía social o hacer un hueco en los programas existentes para estos operadores? La evaluación de todas estas cuestiones queda ahora en manos de la Comisión. Antes de finalizar, me gustaría dar las gracias a las asociaciones nacionales y redes europeas por haberme ofrecido un gran apoyo en esta labor, al intergrupo de economía social del Parlamento, que está trabajando bien, a los ponentes alternativos, así como a los señores Verheugen y Špidla, con los que hemos tenido un intercambio de ideas veraz y exhaustivo."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, mul on hea meel ja ma olen uhke, et Euroopa Parlament on pööranud pilgu sotsiaalse turumajanduse poole ning teeb praktilisi ettepanekuid, et sellele sektorile tegelikku tuge pakkuda. Esitame selle raporti, mille valmimisele palju kaasa aidanud sotsiaalvaldkonnas tegutsejad ja sotsiaalühingud, lootes, et vaatamata järelejäänud lühikesele ametiajale leiab komisjon – härra volinik, te esindate täna siin kogu komisjoni – aega mõne algatuse tegemiseks ja selgeks märguandeks, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni järgmised koosseisud ei peaks jälle kõike otsast alustama, vaid et neil oleks juba midagi konkreetset, millest lähtuda. Minu raportil on kolm eesmärki. Esimene eesmärk on juhtida tähelepanu ja heita valgust sektorile, millel on suur mõju mitmele valdkonnale, sealhulgas majandusele; kõnealune sektor moodustab 10% kogu Euroopa Liidu ettevõtlusest ja loob 9–10% töökohtadest. Selles sektoris tegutsevad erinevad ettevõtjad – ühistud, vastastikused ühingud, sihtasutused, sotsiaalettevõtted ja ühingud –, kes jagavad teatud väärtusi ja annavad märkimisväärse panuse sisemajanduse kogutoodangusse. Seega loodame anda sellele sektorile suurema institutsioonilise nähtavuse. Teine eesmärk on kinnitada, et nimetatud sektor ei ole vähetähtis või erandlik, pigem on see sektor saavutanud turumajanduses kindla koha, säilitades seejuures temale omased reeglid, mida siseturg peab tunnustama ja austama. See sektor esindab alternatiivset ettevõtlus-, tootmis-, tarbimis- ja tööhõiveviisi, mis on siiski teeninud välja õiguse olla turuosa. Sektorit iseloomustavad mitmed teistest erinevad jooned, mida ei tohi ära kaotada ning mis seisnevad peamiselt soovis ühendada ja sobitada tootmist ja tööhõivet solidaarsust, vastutust ja inimväärikust esindavate väärtustega kõikides valdkondades, sealhulgas tööhõive valdkonnas. Keegi on kunagi minu meelest väga tabavalt öelnud, et sellised ettevõtted töötavad kapitaliga, mitte kapitali jaoks. See käsitus moodustab osa Euroopa Liidu ideoloogilisest pärandist – mõelge kas või Jacques Delorsi peale –, sest me oleme sageli kinnitanud, et sotsiaalmajandus on Euroopa sotsiaalmudeli nurgakivi, kuid tegelikult teinud selle heaks väga vähe. Nüüd on ideaalne aeg selle ettevõtluse taasavastamiseks, sest praegune tootmiskriis on näidanud, et paljud traditsioonilised ettevõtjad on väga õrnad, nõrgad ja vahel ka väga hoolimatud. Sotsiaalmajanduslik maailm on seevastu kohalikul tasandil hoopis rohkem juurdunud, lähemal tegelikule majandusele ja inimestele ning sellest tulenevalt kaitstud spekulatsioonide eest, nagu kogemus on näidanud. See sektor hõlmab erinevaid suurel määral sotsiaalhoolekandega tegelevaid ettevõtjaid ning seetõttu on sektor ka tunnustatud sotsiaalse kasu keskus. Usun, et see sektor suudab säilitada meie sotsiaalsüsteeme ka rasketel aegadel. Kolmas eesmärk on otsustada, mida me saame selle sektori toetamiseks praktiliselt ära teha. Kirjeldan väga lühidalt paari ettepanekut. Esiteks on meil vaja selget määratlust, mis võimaldaks üheselt mõista nende äärmiselt mitmepalgeliste õigussubjektide sisu ja tähendust. Samuti on väga oluline, et riikide statistikas dokumenteeritaks täpselt nimetatud sektori panus. Et see sektor ei kuulu kapitalistliku majanduse ega rahvamajanduse alla, vajab ta eraldi määratlust. Komisjon on oma käsiraamatuga selles vallas teatud samme teinud, kuid käsiraamatut tuleb ka rakendada. Usun, et akadeemilised ja teadusringkonnad ning ülikoolid saavad siin samuti abiks olla. Lõpuks on vajalikud teatud õigusloomega seotud algatused. Tehtud on nii mõndagi, näiteks ühistu põhikirja ja sihtasutuse põhikirja näol, ning ma näen, et komisjon on taasalustanud konsultatsioone. Me peame tegema endale selgeks, mis tuleb kasuks ja kas üldse tasub valitud rada jätkata. Me ei soovi paberimajandusega suruda maha sektorit, mis pulbitseb ideedest, motivatsioonist ja vabadusest, kuid kui ühenduse õigusaktid on vajalikud või osutuvad tulevikus vajalikuks, siis tuleb need luua. Viimane üleskutse on kaasata see sektor sotsiaalsesse dialoogi. Millal ja millisel tasandil peaks konsulteerimine ja dialoog Euroopa Komisjoniga aset leidma? Lõpetuseks, millist vahetut tuge peaksid pakkuma Euroopa programmid – kas peaksime sotsiaalmajanduse jaoks looma ühekordsed programmid või laiendama olemasolevaid programme vastavatele ettevõtjatele? Sellele hinnangu andmine on komisjoni ülesanne. Enne kui lõpetan, sooviksin tänada riiklikke ühinguid ja Euroopa võrgustikke, kes mind käesolevas töös palju toetasid, Euroopa Parlamendi sotsiaalmajanduse fraktsioonidevahelist töörühma, mis teeb tublit tööd, variraportööre ning samuti härra Verheugenit ja härra Špidlat, kellega oleme oma seisukohti avameelselt ja põhjalikult vahetanud."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen tyytyväinen ja ylpeä siitä, että Euroopan parlamentti tarkastelee sosiaalista markkinataloutta ja määrittää käytännöllisiä ehdotuksia tämän sektorin todelliseksi tukemiseksi. Lähetämme komissiolle tämän mietinnön, jonka laatimisessa yhteiskunnalliset toimijat ja järjestöt ovat olleet vahvasti mukana, ja toivomme, että jäljellä olevan toimikauden vähäisyydestä huolimatta komissiolta, arvoisa komission jäsen – joka edustatte tässä kokouksessa koko komissiota –, liikenee aikaa laatia joitakin aloitteita ja antaa selkeä merkki, ettei seuraavan Euroopan parlamentin ja seuraavan komission tarvitse jälleen aloittaa tyhjästä, vaan että niillä olisi jotakin konkreettista, mistä aloittaa. Mietinnöllä on kolme tavoitetta. Ensimmäiseksi tarkoituksena on kiinnittää huomiota ja valottaa sektoria, jolla on suuri vaikutus useisiin eri aloihin, kuten talouteen; tällä sektorilla toimii 10 prosenttia Euroopan yrityksistä ja sen osuus työllistäjänä on 9–10 prosenttia. Sektori muodostuu useista toimijoista (osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset, sosiaaliset yritykset ja järjestöt), joilla on erityisarvoja ja joiden osuus bruttokansantuotteesta on merkittävä. Näin ollen olisi toivottavaa, että alan institutionaalinen näkyvyys lisääntyisi. Toisena tavoitteena on vahvistaa, että kyseessä ei ole marginaalinen sektori tai poikkeus, vaan ala on vakiinnuttanut paikkansa markkinataloudessa ja soveltaa omia sääntöjään, jotka sisämarkkinoiden on tunnustettava ja joita on kunnioitettava. Sektori tarjoaa vaihtoehtoisen tavan harjoittaa liike- ja tuotantotoimintaa sekä käyttää työvoimaa ja tarjota työtä, joka on kuitenkin ansaitusti osa markkinoita. Menetelmää kuvastavat erityiset piirteet, joita ei saa silotella ja jotka muodostuvat ensisijassa halusta liittää ja sovittaa tuotanto ja työllisyys yhteen arvojen, kuten solidaarisuuden, vastuunkannon ja ihmisarvon kanssa kaikilla aloilla, elinkeinoelämä mukaan luettuna. Joku on joskus todennut mielestäni aivan oikein, että nämä yritykset toimivat pääoman avulla mutta eivät sen vuoksi. Nämä käsitteet ovat osa Euroopan unionin ideologista perintöä (mainittakoon esimerkkinä Jacques Delors), sillä osuus- ja yhteisötalous nimetään usein Euroopan yhteiskuntamallin kulmakiveksi, mutta sen eteen on tehty vain vähän. Nyt on ihanteellinen hetki tuoda uudelleen esiin näiden yritysten merkitys, kun nykyinen tuotantokriisi on osoittanut, että monet perinteiset taloudelliset toimijat ovat erittäin hauraita, erittäin heikkoja ja joskus erittäin häikäilemättömiä. Osuus- ja yhteisötalous toimii sitä vastoin pikemminkin paikallisesti, lähellä todellista taloutta ja ihmisiä, mikä suojaa sitä näin ollen spekuloinnilta, kuten kokemus on osoittanut. Kyseessä on niin ikään sektori, jolla on monenlaisia runsaasti sosiaalityötä tekeviä toimijoita ja joka on tunnustetusti yleishyödyllisten etujen keskus. Uskoakseni sektori voi auttaa tukemaan yhteiskuntajärjestelmiämme vaikeina aikoina. Kolmantena tavoitteena on päättää, mitä käytännössä voidaan tehdä sektorin tukemiseksi. Kuvailen lyhyesti muutamaa ehdotusta. Ensinnäkin monenlaisten tahojen oikein ymmärtäminen edellyttää niiden selkeää määrittämistä. Samoin ratkaisevan tärkeää on ottaa sektorin panos oikein huomioon eri maiden kansallisissa tilastotiedoissa. Sektori ei kuulu pääoma- tai julkiseen talouteen, ja se on siten määritettävä erikseen. Komissio on edennyt jonkin verran tähän suuntaan käsikirjassaan, mutta sitä pitäisi myös soveltaa. Uskon, että akateemisista sekä tutkimus- ja yliopistopiireistä voi myös olla apua. Lisäksi tarvitaan joitakin lainsäädäntöaloitteita. Jotakin on saatu aikaan, kuten osuuskunnan ja säätiön säännöt, ja panen merkille, että komissio on käynnistänyt tutkimuksensa uudelleen. On siis ymmärrettävä, mikä on hyödyllistä ja kannattaako tätä tietä kulkea eteenpäin. Ideoita, motivaatiota ja vapautta pursuavaa sektoria ei haluta jumittaa paperitöillä, mutta yhteisön lainsäädäntö olisi hyvä säätää osa-alueilla, joilla sitä tarvitaan nyt tai jatkossa. Lopuksi pyydän, että sektori otettaisiin mukaan työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun. Missä ja millä tasolla pitäisi kuulemisten ja vuoropuhelun Euroopan komission kanssa tapahtua? Minkälaista suoraa tukea Euroopan ohjelmista voitaisiin antaa, pitäisikö osuus- ja yhteisötaloutta varten perustaa väliaikaisia ohjelmia vai pitäisikö nykyisiin ohjelmiin rukata tilaa näitä toimijoita varten? Arvion tekeminen kuuluu komission toimivaltaan. Ennen kuin lopetan, haluaisin kiittää kansallisia järjestöjä ja eurooppalaisia verkostoja, joista on ollut suunnattomasti apua tässä työssä, osuus- ja yhteisötaloutta käsittelevää Euroopan parlamentin sisäistä ryhmää, joka toimii hyvin, varjoesittelijöitä sekä Guenter Verheugenia ja Vladimir Špidlaa, joiden kanssa olen käynyt suoraa ja tinkimätöntä ajatustenvaihtoa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis ravie et fière que le Parlement européen examine l’économie sociale de marché et élabore des propositions concrètes afin d’apporter un véritable soutien à ce secteur. Nous transmettons à la Commission ce rapport, auquel les acteurs et les associations sociaux ont largement contribué, dans l’espoir que, en dépit du peu de temps qu’il reste d’ici à la fin de la législature, elle trouvera le temps, Monsieur le Commissaire - vous qui représentez l’ensemble de la Commission aujourd’hui -, d’élaborer quelques initiatives et de donner un signal clair, afin que le prochain Parlement et la prochaine Commission ne recommencent pas tout à zéro, mais partent d’un élément solide. Mon rapport comporte trois objectifs. Le premier consiste à attirer l’attention sur et à faire la lumière sur un secteur qui exerce une grande influence sur de nombreux domaines, y compris l’économie: 10 % des entreprises européennes, ainsi que 9 % à 10 % des emplois font partie de ce secteur. Il s’agit d’un secteur qui se compose de différents types d’acteurs - des coopératives, des mutualités, des fondations, des entreprises sociales et des associations - qui partagent des valeurs particulières et qui contribuent largement au PIB. Nous espérons donc lui apporter une plus grande visibilité au niveau institutionnel. Le deuxième objectif est de confirmer qu’il ne s’agit pas d’un secteur marginal ou d’une exception; au contraire, ce secteur est solidement établi dans l’économie de marché et possède ses propres règles que le marché intérieur doit reconnaître et respecter. Il représente une autre manière de faire des affaires, de produire, de consommer et de fournir des emplois, qui mérite néanmoins de faire partie du marché. C’est une méthode qui se caractérise par plusieurs traits distinctifs qu’il ne faut pas aplanir et qui comprennent principalement le désir d’associer et de réconcilier la production et l’emploi avec des valeurs telles que la solidarité, la responsabilité et la dignité humaine dans tous les domaines, y compris dans le monde du travail. Comme quelqu’un l’a dit un jour, à juste titre, je pense, ces entreprises fonctionnent avec un capital, mais pas pour le capital. Ce sont des concepts qui font partie de l’héritage idéologique de l’Union européenne - il suffit de penser à M. Delors -, car nous avons souvent considéré l’économie sociale comme la clé de voûte du modèle social européen, mais nous n’en avons ensuite pas fait grand-chose. Il est maintenant tout à fait opportun de redécouvrir l’importance de ces entreprises, étant donné que la crise qui touche actuellement le secteur de la production a révélé que bon nombres d’acteurs économiques sont très fragiles, très faibles et parfois sans aucun scrupule. Au contraire, le monde de l’économie sociale est davantage enraciné au niveau local, il est plus proche de l’économie réelle et des citoyens et il est donc protégé de la spéculation, comme nous l’avons constaté. C’est également un secteur qui compte une grande diversité d’acteurs qui œuvrent largement au bien-être et qui représente un pôle d’utilité sociale. Je crois qu’il permet de soutenir nos systèmes sociaux dans des moments difficiles. Le troisième objectif consiste à décider de ce que nous pouvons faire concrètement pour soutenir ce secteur. Je vais décrire très brièvement une ou deux propositions. Tout d’abord, nous avons besoin d’une définition claire afin de comprendre exactement les profils et les définitions de ces entités extrêmement variées. Il est également crucial de tenir compte de la contribution que ce secteur a correctement apportée aux statistiques nationales de divers pays. Il n’appartient ni à l’économie capitaliste ni à l’économie publique et, de ce fait, il exige sa propre définition. La Commission a en quelque sorte suivi cette direction en rédigeant son manuel, mais il est nécessaire de l’appliquer. Je pense que le monde académique, de la recherche et des universités peut également aider à élaborer cette définition. Enfin, certaines initiatives législatives s’avèrent indispensables. Plusieurs mesures ont été prises, comme le statut des coopératives et des fondations et je constate que la Commission a repris la consultation. Nous devons donc comprendre ce qui est utile et savoir si cela vaut la peine de continuer sur cette voie. Nous ne voulons pas encombrer avec de la paperasserie un secteur qui prospère grâce à des idées, à la motivation et à la liberté, mais lorsque des règlements communautaires sont nécessaires, ou seront nécessaires à l’avenir, il serait judicieux de les élaborer. Une dernière demande concerne la participation de ce secteur au dialogue social. Où et à quel niveau la consultation et le dialogue avec la Commission européenne doivent-ils se dérouler? Enfin, quel soutien direct les programmes européens doivent-ils fournir? Devrions-nous disposer de programmes ad hoc pour l’économie sociale ou devrions-nous inclure les acteurs de ce secteur dans les programmes existants? Il revient à la Commission d’examiner cela. Avant de terminer, je voudrais remercier les associations nationales et les réseaux européens, qui m’ont considérablement soutenue dans ce travail, l’intergroupe de l’économie sociale du Parlement européen, qui travaille bien, les rapporteurs fictifs, ainsi que MM. Verheugen et Špidla, avec qui nous avons eu un franc et profond échange de vues."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, örülök és büszke vagyok arra, hogy az Európai Parlament megvizsgálja a szociális piacgazdaságot, és gyakorlati javaslatokat állapít meg ennek a szektornak a tényleges támogatására. Ezt a jelentést, amelyhez a szociális szereplők és egyesületek számottevően hozzájárultak, abban a reményben adjuk át a Bizottságnak, hogy a jelenlegi választási ciklus végéig fennmaradó rövid idő ellenére, biztos úr – itt ma Ön egy személyben képviseli az egész Bizottságot –, a Bizottság összeállít néhány kezdeményezést, és egyértelmű jelzést ad ahhoz, hogy a következő Parlamentnek és a következő Bizottságnak ne kelljen megint nulláról kezdenie, hanem legyen egy stabil alap, amelyre építhet. Jelentésemnek három kitűzött célja van. Az első az, hogy felkeltsen egy olyan szektor iránti figyelmet és érdeklődést, amely jelentős hatással van számos területre, többek között a gazdaságra is; ehhez a szektorhoz tartozik az európai vállalkozások 10%-a, valamint az álláshelyek 9–10%-a. Ez egy olyan szektor, amely különböző szereplőkből – szövetkezetekből, önsegélyező társaságokból, alapítványokból, szociális vállalkozásokból és egyesületekből – áll, amelyeknek sajátos közös értékei vannak, és jelentősen hozzájárulnak a GDP-hez. Ezért azt reméljük, hogy javítjuk intézményi átláthatóságát. A második célkitűzés annak megerősítése, hogy ez nem egy mellékes szektor vagy kivétel, hanem inkább szilárdan megalapozott a piacgazdaságban, megvannak a maga szabályai, amelyeket a belső piacnak el kell ismernie és tiszteletben kell tartania. Az üzleti tevékenység, a termelés, a fogyasztás és a munkaadás alternatív módját képviseli, amely mindemellett kivívta azt a jogot, hogy a piac része legyen. Ez egy olyan módszer, amelyre számos olyan megkülönböztető jegy jellemző, amelyeket nem szabad elsimítani, és amelyeknek elsősorban a termelésnek és a foglalkoztatásnak a szolidaritás, a felelősség és az emberi méltóság értékeivel való ötvözésére és összeegyeztetésére irányuló vágyból kell állniuk minden területen, a munka világát is beleértve. Valaki egyszer azt mondta – véleményem szerint igencsak helyesen –, hogy ezek a vállalkozások tőkével, de nem a tőkéért fognak működni. Ezek olyan fogalmak, amelyek az Európai Unió ideológiai örökségének részét képezik; gondoljunk csak Delors-ra, a szociális gazdaságot ugyanis gyakran az európai szociális modell alappilléreként ismertük el, de aztán nagyon keveset tettünk érte. A jelenlegi időpont ideális arra, hogy újra felfedezzük ezeknek a vállalkozásoknak a fontosságát, mivel a jelenlegi gyáripari válság sok hagyományos gazdasági szereplőt nagyon törékenynek, nagyon gyengének és néha nagyon gátlástalannak mutatott. A szociális gazdaság világa ezzel szemben inkább helyi szinten gyökerezik, közelebb áll a reálgazdasághoz és az emberekhez, és következésképp védve van a spekulációtól, amint az ebben a helyzetben bebizonyosodott. Ez egyben olyan szektor, amelyben számos, jóléti munkát végző szereplő van, és amely a társadalmi hasznosság egyik elismert központját jelenti. Úgy vélem, ez nehéz időkben segíthet szociális rendszereink fenntartásában. A harmadik célkitűzés annak eldöntése, hogy a gyakorlatban mit tehetünk ennek a szektornak a támogatására. Nagyon röviden ismertetek egy vagy két javaslatot. Először is egyértelmű definícióra van szükségünk ahhoz, hogy pontosan megértsük ezeknek a rendkívül eltérő gazdasági egységeknek a profilját és meghatározását. Az is döntő fontosságú, hogy a különböző országok nemzeti statisztikáiban pontosan rögzítsék ennek a szektornak a hozzájárulását. Sem a kapitalista gazdasághoz, sem a közgazdasághoz nem tartozik, és ezért a saját definíciójára van szükség. A Bizottság némiképp ebbe az irányba halad a kézikönyvével, ezt azonban alkalmazni kellene. Úgy vélem, hogy az akadémiai világ, a kutatás és az egyetemek világa is segítséget nyújthat ebben. Végezetül néhány jogalkotási kezdeményezés merül fel. Sok mindent megtettünk, például létrehoztuk a szövetség és az alapítvány statútumát, és úgy látom, hogy a Bizottság újra elindította a konzultációt. Meg kell tehát értenünk, hogy mi a hasznos, és az megéri-e, hogy a továbbiakban is ezt az utat kövessük. Nem akarunk bürokráciával megakasztani egy olyan szektort, amely boldogul az ötletekkel, a motivációval és a szabadsággal, ahol azonban közösségi jogszabályokra van vagy lesz szükség, célszerű lenne azokat megalkotni. Egy utolsó kérés ennek a szektornak a szociális párbeszédbe való felvétele. Hol és milyen szinten kell az Európai Bizottsággal folytatott konzultációnak és párbeszédnek lezajlania? Végül pedig, milyen közvetlen támogatást kell az európai programoknak nyújtaniuk: a szociális gazdaság esetében programjaink legyenek, vagy az érintett szereplők számára a meglévő programokon belül teremtsünk lehetőséget? Ezeknek az értékelése a Bizottság feladata. Mielőtt befejezném mondanivalómat, szeretnék köszönetet mondani azoknak az országos egyesületeknek és európai hálózatoknak, amelyek támogattak engem ebben a munkában: a Parlament szociális gazdasággal foglalkozó, hatékonyan működő frakcióközi csoportjának, az árnyékelőadóknak, valamint Verheugen és Špidla úrnak is, akikkel őszinte és részletes véleménycserét folytattunk."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Europos Parlamentas žvelgia į socialinę rinkos ekonomiką ir rengia praktinius pasiūlymus, siekdamas suteikti realią paramą šiam sektoriui. Perduodame šį pranešimą, prie kurio labai prisidėjo socialiniai veikėjai ir asociacijos, Komisijai su viltimi, kad nepaisant to, jog liko nedaug laiko iki kadencijos pabaigos, ji ras laiko, gerb. Komisijos nary, – jūs čia šiandien atstovaujate visai Komisijai, – sujungti kai kurias iniciatyvas ir parodyti aiškų signalą, kad kitam Parlamentui ir kitai Komisijai nereikėtų vėl pradėti nuo pradžios, kad turėtų tvirtą pagrindą. Mano pranešimas turi tris tikslus. Pirmasis – atkreipti dėmesį ir nušviesti sektorių, kuris turi didelį poveikį daugeliui sričių, įskaitant ekonomiką; 10 proc. Europos verslų priklauso šiam sektoriui, kaip ir 9–10 proc. darbo vietų. Tai sektorius, sudarytas iš skirtingų operatorių, – kooperatyvų, savidraudos draugijų, fondų, socialinių įmonių ir asociacijų, – kurie turi konkrečias bendras vertybes ir įneša reikšmingą indėlį į BVP. Todėl norime suteikti jam didesnį institucinį regimumą. Antras tikslas – patvirtinti, kad tai ne ribinis sektorius ar išimtis; jis tvirtai įsitvirtinęs rinkos ekonomikoje, su savo taisyklėmis, kurias vidaus rinka turi pripažinti ir kurių turi laikytis. Jis simbolizuoja alternatyvų verslo vykdymo, gamybos, vartojimo ir darbo vietų suteikimo būdą, kas vis dėlto užtikrino teisę būti rinkos dalimi. Tai metodas, kuriam būdinga daug skirtingų bruožų, kurių negalima uždailinti, ir kuris susideda pirmiausia iš noro sujungti ir suderinti gamybą ir užimtumą su solidarumo, atsakomybės ir žmogaus orumo vertybėmis visose srityse, įskaitant darbo pasaulį. Kaip kartą kažkas pasakė, – mano nuomone, visai teisingai, – šios įmonės veikia su kapitalu, bet ne dėl kapitalo. Tai koncepcijos, kurios sudaro dalį Europos Sąjungos ideologinio palikimo, – tereikia pagalvoti apie „Delors“, – kadangi dažnai pripažindavome socialinę ekonomiką Europos socialinio modelio pagrindu, bet mažai ką dėl to padarėme. Dabar tobulas laikas vėl atskleisti šių verslų reikšmingumą, kadangi dabartinė gamybos krizė parodė, kad daug tradicinių ekonomikos veikėjų yra labai trapūs, labai silpni ir kartais labai neskrupulingi. Socialinės ekonomikos pasaulis priešingai – yra labiau lokaliai įsišaknijęs, arčiau realios ekonomikos ir žmonių, todėl, kaip išaiškėjo, apsaugotas nuo spekuliacijos. Tai taip pat sektorius, turintis daugybę veikėjų, kurie smarkiai kelia gerovę ir sudaro pripažintą socialinio naudingumo centrą. Manau, jis gali padėti išsaugoti mūsų socialines sistemas sunkiu metu. Trečias tikslas – nuspręsti, ką galime praktiškai padaryti, kad paremtume šį sektorių. Labai trumpai apibūdinsiu vieną ar du pasiūlymus. Pirmiausia, mums reikia aiškaus apibrėžimo, kad tiksliai suprastume šių labai skirtingų subjektų profilius ir apibrėžimus. Taip pat labai svarbu užfiksuoti šio sektoriaus indėlį nacionalinėje statistikoje įvairiose šalyse. Jis nepriklauso nei kapitalistinei ekonomikai, nei visuomeninei ekonomikai, todėl reikalingas jo apibrėžimas. Komisija jau eina ta linkme, yra vadovas, bet jį reikia pritaikyti. Manau, akademinis, mokslinių tyrimų ir universitetų pasaulis taip pat gali padėti šiuo klausimu. Galiausiai raginame teisės aktų iniciatyvas. Nemažai padaryta, pvz., priimti kooperatyvo įstatai ir fondo statutas, ir matau, kad Komisija atnaujino konsultacijas. Taigi, turime suprasti, kas naudinga ir ar verta tai tęsti, einant šiuo keliu. Nenorime įklampinti sektoriaus, kuris mėgsta idėjas, motyvaciją ir laisvę dirbant kanceliarinį darbą, tačiau jam reikia, ar ateityje reikės, Bendrijos įstatymų – būtų išmintinga juos sukurti. Vienas galutinis prašymas – įtraukti šį sektorių į socialinį dialogą. Kur ir kokiu lygmeniu turi vykti konsultavimasis ir dialogas su Europos Komisija? Ir galiausiai kokią tiesioginę paramą turi suteikti Europos programos – ar turime turėti programas socialinei ekonomikai, ar turime sukurti erdvę šiems operatoriams egzistuojančiose programose? Tai turi įvertinti Komisija. Prieš baigdama, norėčiau padėkoti nacionalinėms asociacijoms ir Europos tinklams, kurie suteikė man didelę paramą šiame darbe, gerai dirbančiai Parlamento socialinės ekonomikos intergrupei, taip pat G. Verheugenui ir V. Špidlai, su kuriais atvirai ir išsamiai pasikeitėme nuomonėmis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es esmu gandarīta un lepna, ka Eiropas Parlaments aplūko sociālo tirgus ekonomiku un izstrādā praktiskus priekšlikumus, lai sniegtu reālu atbalstu šim sektoram. Mēs nododam šo ziņojumu, kurā ļoti daudz ir ieguldījuši sociālie partneri un asociācijas, Komisijai cerībā, ka neraugoties uz īso laika posmu, kas atlicis līdz šajās vēlēšanās ievēlēto pārstāvju termiņa beigām, tā atradīs laiku, komisār — jūs šodien šeit pārstāvat visu Komisiju —, lai sagatavotu dažas iniciatīvas un nodotu skaidru signālu, lai nākamajam Parlamentam un nākamajai Komisijai nebūtu jāsāk atkal no nekā, bet viņiem būs kaut kas stabils, uz ko balstīties. Manam ziņojumam ir trīs mērķi. Pirmais ir pievērst uzmanību un viest skaidrību par sektoru, kam ir liela ietekme uz daudzām jomām, tostarp arī uz ekonomiku; 10 % no Eiropas Savienības uzņēmumiem ietilpst šajā sektorā, kā arī no 9 % līdz 10 % darbavietu. Tas ir sektors, ko veido dažādi uzņēmumi — kooperatīvi, savstarpējās sabiedrības, fondi, sociālie uzņēmumi un asociācijas — kuriem ir kopīgas īpašas vērtības un kuri dod ievērojamu ieguldījumu IKP. Tādējādi mēs ceram tai nodrošināt lielāku institucionālo pamanāmību. Otrais mērķis ir apstiprināt, ka tas nav margināls sektors vai izņēmums, drīzāk tas ir labi nostiprinājies tirgus ekonomikā ar saviem noteikumiem, kurus iekšējā tirgū ir jāatzīst un jāievēro. Tas ir alternatīvs veids uzņēmējdarbībai, ražošanai, patērēšanai un darba nodrošināšanai, kas tomēr ir pelnījis tiesības būt par tirgus daļu. Tā ir metode, kuru raksturo vairākas atšķirīgas iezīmes, kuras nedrīkst neievērot, un kas galvenokārt ir vēlme apvienot un saskaņot ražošanu un nodarbinātību ar solidaritātes, atbildības un cilvēka cieņas aizsardzības vērtībām visās jomas, tostarp arī darba pasaulē. Kā kāds kādreiz teica, manuprāt, patiešām pareizi, šie uzņēmumi darbojas ar kapitālu, nevis kapitāla dēļ. Tās ir koncepcijas, kuras veido daļu no Eiropas Savienības ideoloģiskā mantojuma — atliek tikai iedomāties par —, jo mēs esam bieži atzinuši, ka sociālā ekonomika ir Eiropas sociālā modeļa stūrakmens, bet pēc tam darījuši ļoti maz saistībā ar to. Pašlaik ir vispiemērotākais brīdis, lai no jauna atklātu šo uzņēmumu nozīmi, jo pašreizējā krīzē rūpniecībā ir parādījusi, ka daudzi tradicionālie ekonomikas dalībnieki ir ļoti trausli, vāji un dažkārt ļoti negodīgi. Turpretim sociālās ekonomikas pasaule ir vairāk nostiprinājusies vietējā līmenī, tuvāka reālajai ekonomikai un cilvēkiem un tādēļ pasargāta no spekulācijas, kā ir izrādījies. Tas ir arī sektors, kurā ir dažādi dalībnieki, kas dara daudz sociālās aprūpes darba un ir sociālās lietderības atzīts centrs. Tas var, es uzskatu, palīdzēt stiprināt mūsu sociālās sistēmas, kad ir grūti laiki. Trešais mērķis ir izlemt, ko mēs praktiski varam darīt, lai atbalstītu šo sektoru. Es ļoti īsi aprakstīšu vienu vai divus priekšlikumus. Pirmkārt, mums ir vajadzīga skaidra definīcija, lai pareizi saprastu šo ļoti atšķirīgo struktūru darbības novirzienus un definīcijas. Ir arī svarīgi precīzi reģistrēt šā sektora ieguldījumu dalībvalstu statistikas datos dažādās valstīs. Tas nav piederīgs ne kapitālistiskajai ekonomikai, ne valsts ekonomikai un tāpēc tam ir vajadzīga sava definīcija. Komisija to ir zināmā mērā veicinājusi ar savu rokasgrāmatu, bet šī rokasgrāmata ir jāpiemēro. Es uzskatu, ka akadēmiskās, pētnieku un universitāšu aprindas var arī palīdzēt šajā saistībā. Visbeidzot, ir jāparedz dažas likumdošanas iniciatīvas. Ir izdarītas vairākas lietas, piemēram, izstrādāti kooperatīvo sabiedrību statūti un dibināšanas statūti, un es redzu, ka Komisija ir atsākusi savu apspriešanu. Tāpēc mums ir jāsaprot, kas ir lietderīgs un vai to ir vērts turpināt šajā virzienā. Mēs nevēlamies nogremdēt sektoru, kurš attīstās uz ideju, motivācijas un brīvības saistībā ar darbu ar dokumentiem nosacījumu pamata, bet, kur ir vajadzīgi Kopienas tiesību akti vai arī tie būs vajadzīgi nākotnē, būtu prātīgi sagatavot tos. Viena pēdējā prasība ir iesaistīt šo sektoru sociālajā dialogā. Kur un kādā līmenī ir jānotiek apspriešanai un dialogam ar Eiropas Komisiju? Un, visbeidzot, kāds tiešs atbalsts ir jāsniedz ar Eiropas programmām — vai mums ir jābūt īpašām programmām sociālajai ekonomikai vai šiem uzņēmumiem ir jārada iespēja saskaņā ar jau esošajām programmām? Tas ir Komisijas ziņā novērtēt to. Pirms es noslēdzu savu runu, es vēlētos pateikties dalībvalstu asociācijām un Eiropas tīkliem par to, ka viņi mani ir daudz atbalstījuši šajā darbā, Parlamenta sadarbības grupai par sociālo ekonomiku, kura strādā labi, “ēnu” referentiem un arī kungam un kungam, ar kuriem mums ir bijusi atklāta un plaša viedokļu apmaiņa."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono lieta e fiera che il Parlamento europeo esamini il tema dell'economia sociale di mercato e decida delle proposte concrete per dare un sostegno effettivo a questo settore. Affidiamo questo rapporto, che ha visto una grande partecipazione di forze sociali e di associazioni, alla Commissione, nella speranza che anche nella ristrettezza dei tempi per la conclusione della legislatura si possa trovare il tempo, signor Commissario che rappresenta qui l'intera Commissione, per consolidare qualche iniziativa, per dare un segno concreto, perché il prossimo Parlamento, la prossima Commissione, possa non ricominciare daccapo ma da qualche cosa di concreto. Gli scopi del mio rapporto sono tre. Il primo: accendere un faro di attenzione, una luce di interesse per una realtà molto importante e pesante anche nell'ambito economico; il 10% delle imprese europee appartengono a questo settore e anche il 9 e 10% dell'occupazione. E' una realtà fatta di soggetti diversi – cooperative, mutue, fondazioni, imprese sociali, associazioni – che condividono specifici valori e contribuiscono significativamente al PIL. Dunque, dare una visibilità istituzionale più chiara e più limpida. Secondo scopo: affermare che questo settore non è una marginalità, un'eccezione, ma sta pienamente nell'ambito dell'economia di mercato, con le sue regole che il mercato interno deve anche riconoscere e rispettare. Un modo diverso di fare impresa, di produrre, di consumare e di dare lavoro, un modo diverso ma a pieno titolo nel mercato. Un modo che è caratterizzato da alcuni tratti distintivi che non devono essere appiattiti e che consistono sostanzialmente nel volere associare e conciliare la produzione e il lavoro con i valori della solidarietà, della responsabilità, della dignità della persona anche nel mondo del lavoro. Qualcuno dice, a mio avviso efficacemente, che queste imprese operano con il capitale ma non per il capitale. Si tratta di concetti che fanno parte del bagaglio ideale dell'Unione europea – basata pensare a Delors – perché spesso noi abbiamo riconosciuto l'economia sociale come chiave di volta del modello sociale europeo, ma poco abbiamo fatto poi concretamente. Oggi è anche il momento più opportuno per riscoprire l'attualità di queste imprese, perché l'attuale crisi produttiva ha rivelato che molti soggetti economici tradizionali sono molto fragili, molto deboli e qualche volta molto spregiudicati. Questo mondo dell'economia sociale invece è più legato al territorio, all'economia reale, alla persona e dunque è al riparo, e lo è stato, da tentazioni speculative. E' anche un settore che ha soggetti molto diversi, che hanno molto a che fare anche col . Si chiama anche il mondo sociale "polo di utilità sociale" e può aiutare credo la sostenibilità dei nostri sistemi sociali in momenti di ristrettezza. Terzo scopo: decidere cosa possiamo fare concretamente per sostenere questo settore. Faccio solo alcune proposte molto brevemente. Occorre innanzitutto fare chiarezza definitoria per capire accuratamente i profili e le definizioni di questi soggetti così diversi. E' indispensabile anche contabilizzare nella contabilità nazionale di diversi paesi l'apporto di questo settore in modo corretto. Non appartiene all'economia capitalista, né a quella economica pubblica e dunque ha bisogno di una sua definizione. Qualcosa ha fatto la Commissione in questo senso con un manuale, ma va implementata assolutamente l'applicazione. E in questa direzione penso che il mondo dell'accademia, della ricerca, dell'università può dare un contributo. Infine, quali iniziative legislative, se occorrono. Sono state fatte diverse cose – lo statuto della cooperativa, lo statuto della fondazione – e ho visto che la Commissione ha ripreso una consultazione. Ecco, bisogna capire che cosa serve e se serve continuare lungo questa strada. Noi non vogliamo una burocratizzazione di un settore che vive di idealità, di motivazioni e di libertà. Ma laddove servono, o dove servissero, anche norme comunitarie, sarà bene predisporle. Una richiesta infine di coinvolgimento nel dialogo sociale di questo mondo. A quale livello e dove collocare una sede di consultazione e di dialogo con la Commissione europea? E infine quale sostegno diretto nei programmi europei: programmi ad hoc per il mondo dell'economia sociale o riserve giustamente nei programmi esistenti di una finalizzazione per questi soggetti? Lasciamo alla valutazione anche della Commissione. Da ultimo voglio ringraziare le associazioni nazionali, le reti europee che mi hanno molto affiancato in questo lavoro, l'intergruppo del Parlamento che c'è per l'economia sociale e bene lavora, gli e anche i Commissari Verheugen e Špidla con cui il dialogo è stato abbastanza franco e intenso."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, ik ben blij en trots dat het Europees Parlement de sociale markteconomie onderzoekt en praktische voorstellen op papier zet om deze sector effectief te ondersteunen. Dit verslag, waarbij talloze sociale organisaties en verenigingen waren betrokken, vertrouwen wij nu toe aan de Commissie, in de hoop dat u, mijnheer de commissaris – als vertegenwoordiger van de hele Commissie – ondanks het feit dat het einde van deze legislatuur nadert, toch nog wat tijd zult vinden om een of ander initiatief in een concrete vorm te gieten en om een duidelijk signaal af te geven, zodat het volgende Parlement en de volgende Commissie niet weer van voren af aan hoeven te beginnen, maar iets concreets in handen hebben om op verder te bouwen. Mijn verslag heeft drie doelstellingen. Het eerste doel is de aandacht te vestigen en een licht te laten schijnen op een heel belangrijke sector, ook voor de economie. Deze sector omvat 10 procent van de Europese bedrijven en zorgt voor 9 à 10 procent van de werkgelegenheid. Het is een sector met uiteenlopende marktdeelnemers – coöperaties, onderlinge maatschappijen, stichtingen, sociale ondernemingen en verenigingen – die specifieke waarden delen en een aanzienlijke bijdrage leveren aan het BBP. Daarom willen we hieraan meer institutionele zichtbaarheid geven. Het tweede doel is aan te tonen dat dit geen marginale sector is, geen buitenbeentje, maar een sector die volledig deel uitmaakt van de markteconomie, een sector met eigen regels die nog door de interne markt erkend en gerespecteerd moeten worden. De sector vertegenwoordigt een alternatieve manier van zakendoen, van produceren, consumeren en creëren van werkgelegenheid, maar is niettemin volledig opgenomen in de markt. Deze manier heeft een aantal onderscheidende kenmerken die niet afgevlakt mogen worden en in feite erop neer komen dat productie en werkgelegenheid worden gecombineerd met waarden als solidariteit, verantwoordelijkheid en menselijke waardigheid ook op de arbeidsmarkt. Zoals iemand al eens zei – en in mijn ogen terecht – werken deze ondernemingen met kapitaal, maar niet vóór het kapitaal. Het gaat hierbij om concepten die deel uitmaken van het ideëel erfgoed van de Europese Unie – denk bijvoorbeeld aan Delors –, omdat we de sociale economie vaak als hoeksteen van het Europees sociaal model hebben erkend maar er vervolgens weinig mee hebben gedaan. Nu is de tijd rijp om opnieuw het belang van deze bedrijven te ontdekken, aangezien de huidige productiecrisis heeft aangetoond dat veel traditionele bedrijven fragiel, zwak en soms gewetenloos zijn. De wereld van de sociale economie is daarentegen veel meer plaatsgebonden, staat dichter bij de echte economie en bij de mensen en is, en was, daarom vrij van speculatieve neigingen. Binnen deze sector zijn mensen werkzaam met zeer verschillende functies, vaak op het vlak van de voorzieningsstaat. Zij wordt ook wel “pool van sociaal nut” genoemd en kan mijns inziens een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van onze sociale stelsels in tijden van schaarste. Het derde doel is te bepalen wat we concreet kunnen doen om deze sector te ondersteunen. Ik zal heel kort één of twee voorstellen beschrijven. Allereerst hebben we een duidelijke definitie nodig, om precies te weten te komen hoe de profielen en definities van het grote aantal verschillende marktdeelnemers eruit zien. Het is ook onontbeerlijk dat de bijdrage van deze sector op correcte wijze wordt weergegeven in de nationale boekhouding van de verschillende landen. Deze sector behoort niet tot de kapitalistische economie, noch tot de algemene economie, en heeft daarom een eigen definitie nodig. De Commissie heeft hier al een bijdrage aan geleverd met het handboek, dat echter absoluut moet worden toegepast. Ik denk dat de academische wereld, de wereld van de universiteiten en het onderzoek, hier ook een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Ten slotte moeten er wetgevingsinitiatieven komen. Er zijn verschillende dingen gedaan - zoals het statuut van coöperatie en het statuut van stichting - en ik heb gezien dat de Commissie haar raadpleging heeft hervat. We moeten dus nagaan wat nuttig is en of het de moeite waard is om op deze manier verder te gaan. We willen niet dat een sector die gedijt op ideeën, motivatie en vrijheid in bureaucratie verzandt, maar het zou verstandig zijn om daar waar communautaire wetten nodig zijn, of in de toekomst nodig zijn, deze op te stellen. Tot slot wil ik vragen deze sector te betrekken in de sociale dialoog. Waar en op welk niveau zouden raadplegingen en dialogen met de Europese Commissie moeten plaatsvinden? En tot slot, in welke directe steun moet worden voorzien met de Europese programma's? Moeten er ad hoc-programma’s komen voor de sociale economie, of moet ruimte worden gecreëerd binnen bestaande programma's voor deze marktdeelnemers? Het is aan de Commissie om dit te bepalen. Alvorens af te sluiten wil ik de nationale verenigingen en de Europese netwerken bedanken die me gesteund hebben bij dit werk. Ik dank ook de interfractiewerkgroep 'Sociale economie' van het Parlement, die uitstekend functioneert, de schaduwrapporteurs, en ook commissarissen Verheugen en Špidla, met wie we vrij open en intensief van gedachten hebben gewisseld."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Czuję się zaszczycona i dumna, że Parlament Europejski kieruje swą uwagę na społeczną gospodarkę rynkową oraz formułuje praktyczne propozycje zapewnienia faktycznego wsparcia w tym sektorze. Przekazujemy to sprawozdanie, do którego powstania bardzo przyczyniły się podmioty i stowarzyszenia społeczne, na ręce Komisji z nadzieją, że mimo krótkiego czasu pozostałego do końca tej kadencji uda się Komisji , a pan komisarzu, reprezentuje pan tu dziś całą Komisję, znaleźć czas na sformułowanie pewnych inicjatyw oraz wysłanie wyraźnego sygnału, aby kolejny skład Parlamentu i nowa Komisja nie musiały znów zaczynać od zera, a miały już jakieś podstawy. W moim sprawozdaniu wskazałam trzy cele. Pierwszy to zwrócenie uwagi i rzucenie światła na sektor silnie oddziałujący na wiele dziedzin, w tym gospodarkę; 10% europejskich podmiotów gospodarczych operuje w tym sektorze; znajduje w nim zatrudnienie 9-10% ogółu pracowników. Sektor ten tworzą różne podmioty – spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne i stowarzyszenia – kierujące się określonymi wartościami i wnoszące spory wkład w PKB. Stąd też liczymy, że uda nam się poprawić jego widoczność ć instytucjonalną. Drugim celem jest potwierdzenie, że sektor ów nie jest marginalny, ani nie stanowi wyjątku, a wręcz jest mocno osadzony w gospodarce rynkowej, kierują nim odrębne zasady, które rynek wewnętrzny musi uznać i uszanować. Sektor ten reprezentuje alternatywną drogę prowadzenia działalności gospodarczej, produkcji, konsumpcji i dawania zatrudnienia, a mimo to zyskał sobie prawo bycia częścią rynku. To metoda charakteryzująca się szeregiem cech wyróżniających, których nie należy ujednolicać; składa się na nią głównie pragnienie połączenia oraz pogodzenia produkcji i zatrudnienia z wartościami solidaryzmu, odpowiedzialności i godności ludzkiej we wszystkich płaszczyznach dotyczących świata pracy. Ktoś kiedyś stwierdził, w moim przekonaniu trafnie, że te przedsiębiorstwa operują kapitałem, a nie dla kapitału. Są to pojęcia stanowiące część dziedzictwa ideowego Unii Europejskiej – wystarczy przypomnieć sobie, co postulował Delors – coraz częściej uznajemy gospodarkę społeczną za podwalinę europejskiego modelu społecznego, lecz zrobiliśmy tak niewiele w tej materii. Jest teraz doskonały czas ku temu, by na nowo odkryć znaczenie tego rodzaju działalności, kiedy to kryzys w wytwórstwie pokazał, jak chwiejnych jest wielu tradycyjnych graczy gospodarczych, jak marna jest ich kondycja i jak bardzo bezwzględni potrafią być. Natomiast świat gospodarki społecznej jest bardziej zakorzeniony lokalnie, pozostaje bliżej prawdziwej gospodarki i ludzi, a przez to – jak się okazuje – jest bezpieczny od spekulacji. Sektor ten obejmuje również szereg różnych podmiotów, którzy wykonują wiele pracy społecznej – stanowi więc uznany ośrodek użyteczności społecznej. Jestem przekonana, że może pomóc podtrzymać nasze systemy społeczne w ciężkich czasach. Trzeci cel polega na określeniu, jakie praktyczne działania możemy podjąć dla wsparcia tego sektora. Pokrótce przedstawię jedną lub dwie propozycje. Przede wszystkim potrzebujemy jasnej definicji, aby móc dokładnie przyswoić profile i definicje tych bardzo zróżnicowanych podmiotów. Ważne też, by w krajowych statystykach różnych państw odnotowywać wkład wniesiony przez ten sektor. Nie należy on ani do sfery gospodarki kapitalistycznej, ani gospodarki publicznej, zatem wymaga własnej definicji. Komisja poczyniła już pewne kroki w tym kierunku wydając podręcznik, ale należy zacząć go stosować. Liczę także na pomoc ze strony środowisk akademickich, badawczych i uniwersyteckich. Na koniec, istnieje potrzeba e podjęcia stosownych inicjatyw prawodawczych. Dotąd udało się już pewne rzeczy przygotować, m.in. wzory statutów spółdzielni i fundacji, widzę też, że Komisja wznowiła konsultacje. Musimy zatem rozeznać się, co jest przydatne i czy warto dalej podążać tą drogą. Nie chcemy zahamować sektora, któremu służą pomysłowość, motywacja i wolność od biurokracji, a jednocześnie potrzebne są już lub będą potrzebne w przyszłości wspólnotowe regulacje prawne. Dlatego mądrym posunięciem będzie ich uchwalenie. Na koniec prośba o włączenie tego sektora do dialogu społecznego. Gdzie i na jakim szczeblu należy prowadzić konsultacje i dialog z Komisją Europejską? I wreszcie, jakie formy bezpośredniego wsparcia powinny przewidywać programy europejskie – czy potrzeba doraźnych programów ukierunkowanych na gospodarkę społeczną, czy może należy poszukać miejsca dla podmiotów z tego sektora w istniejących programach? Ocena tego leży w gestii Komisji. Zanim zakończę swoje wystąpienie, chcę podziękować stowarzyszeniom krajowym oraz sieciom europejskim, które bardzo mi pomogły w pracy, sprawnie działającej intergrupie parlamentarnej ds. gospodarki społecznej, sprawozdawcom pomocniczym oraz panom komisarzom Verheugenowi i Špidli za szczerą i dogłębną wymianę poglądów."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estou satisfeita e orgulhosa por o Parlamento Europeu analisar a questão da economia social de mercado e decidir propostas concretas com vista a dar um apoio efectivo a esse sector. Passamos este relatório, para o qual muito contribuíram as forças sociais e associações, à Comissão, esperando que, apesar do pouco tempo que resta antes do final desta legislatura, se consiga arranjar tempo, Senhor Comissário – hoje, o senhor representa aqui toda a Comissão – para consolidar algumas iniciativas e dar um sinal visível, para que o próximo Parlamento e a próxima Comissão não tenham de recomeçar do princípio mas possam já partir de algo concreto. O meu relatório tem três objectivos. Primeiro objectivo: chamar a atenção e lançar luz sobre um sector com grande impacto em muitas áreas, incluindo a económica; 10% das empresas europeias pertencem a esse sector, bem como 9% a 10% dos postos de trabalho. É um sector que abrange diferentes entidades – cooperativas, sociedades mútuas, fundações, empresas sociais e associações – que partilham valores específicos e contribuem significativamente para o PIB. Desejamos, pois, dar-lhe maior visibilidade institucional. Segundo objectivo: confirmar que este não é um sector marginal nem uma excepção; pelo contrário, está firmemente implantado na economia de mercado, com as suas próprias regras que o mercado interno deve reconhecer e respeitar. Representa uma forma alternativa de fazer negócio, de produzir, consumir e oferecer emprego, que conquistou no entanto o direito de fazer parte do mercado. É um método caracterizado por uma série de traços distintivos que não devem ser encobertos e que consistem, fundamentalmente, no desejo de combinar e conciliar a produção e o emprego com os valores da solidariedade, da responsabilidade e da dignidade humana em todos os domínios, incluindo o domínio do trabalho. Alguém disse, e na minha opinião muito bem, que essas empresas trabalham com o capital mas não para o capital. São conceitos que fazem parte da herança ideológica da União Europeia – basta pensar em Delors –, visto que temos reconhecido muitas vezes a economia social como a pedra de toque do modelo social europeu, mas depois pouco temos feito concretamente. Este é o momento ideal para redescobrir a actualidade dessas empresas, já que a actual crise da produção veio revelar que muitos actores económicos tradicionais são muito frágeis, muito débeis e, por vezes, muito pouco escrupulosos. Em contrapartida, o mundo da economia social está mais enraizado localmente, está mais próximo da economia real e das pessoas, estando por isso a coberto, como se tem provado, de especulações. É também um sector com uma grande diversidade de actores que fazem muito trabalho de assistência social, constituindo um reconhecido pólo de utilidade social. Penso que esse sector pode ajudar a sustentabilidade dos nossos sistemas sociais em tempos difíceis. Terceiro objectivo: decidir o que podemos fazer na prática para apoiar esse sector. Vou apenas descrever uma ou duas propostas muito rapidamente. Em primeiro lugar, precisamos de uma definição muito clara para compreender seriamente os perfis e definições dessas entidades tão diferentes. É também essencial registar correctamente, nas estatísticas nacionais de diferentes países, a contribuição desse sector. Ele não pertence à economia capitalista nem à economia pública, necessitando portanto de uma definição. A Comissão já avançou um pouco nesse sentido com um manual, mas há que pô-lo em prática. Penso que o mundo da academia, da investigação e das universidades pode também dar o seu contributo. Por último, são necessárias algumas iniciativas legislativas. Foram feitas diversas coisas, como o estatuto da cooperativa ou o estatuto da fundação, e vi que a Comissão reabriu a sua consulta. Portanto, precisamos de compreender aquilo que é de utilidade e se vale a pena continuar por esse caminho. Não queremos a burocratização de um sector de vive de ideias, de motivações e de liberdade, mas sempre que as leis comunitárias forem necessárias, ou vierem a ser necessárias no futuro, será bom criá-las. Um último pedido visa envolver esse sector no diálogo social. Onde e a que nível deverão a consulta e o diálogo com a Comissão Europeia ter lugar? E, por último, que apoio directo deverá ser providenciado pelos programas europeus – deveremos nós ter programas para a economia social ou criar espaço dentro dos programas existentes para essas entidades? Este ponto fica também à ponderação da Comissão. Antes de terminar, gostaria de agradecer às associações nacionais e às redes europeias que me deram um grande apoio neste trabalho, ao intergrupo do Parlamento para a economia social, que funciona bem, aos relatores-sombra e ainda aos Senhores Comissários Verheugen e Špidla, com quem tivemos uma troca de ideias franca e intensa."@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, sunt mulţumită şi mândră că Parlamentul European acordă atenţie economiei sociale de piaţă şi prezintă propuneri practice, în vederea acordării unui sprijin real acestui sector. Transmitem Comisiei acest raport, la care au contribuit în mare măsură actori sociali şi asociaţii, în speranţa că, în ciuda scurtei perioade rămase înainte de încheierea mandatului electoral, Comisia îşi va găsi timp, domnule comisar - dumneavoastră reprezentaţi întreaga Comisie azi - să pregătească unele iniţiative şi să dea un semnal clar, astfel încât să nu fie necesar ca viitorul Parlament şi viitoarea Comisie să reia tot demersul de la început, ci să aibă ceva solid pe care să construiască. Raportul meu are trei obiective. Primul este acela de a scoate în evidenţă şi a clarifica un sector care are un impact semnificativ în multe domenii, inclusiv economia; 10% din societăţile comerciale europene aparţin acestui sector, precum şi între 9% şi 10% din locurile de muncă. Este un sector format din diferiţi agenţi - cooperative, societăţi mutuale, fundaţii, întreprinderi sociale şi asociaţii - care împărtăşesc valori specifice şi aduc o contribuţie semnificativă la PIB. Prin urmare, sperăm să-i oferim o vizibilitate instituţională mai mare. Al doilea obiectiv este de a confirma că acesta nu este un sector marginal sau o excepţie; mai degrabă este ferm stabilit în economia de piaţă, cu propriile sale reguli pe care piaţa internă trebuie să le recunoască şi să le respecte. Reprezintă un alt mod de a face afaceri, de a produce, de a consuma şi de a oferi locuri de muncă, care şi-a câştigat totuşi dreptul de a face parte din piaţă. Este o metodă caracterizată prin mai multe calităţi distinctive care nu trebuie atenuate şi care constau, în principal, în dorinţa de a combina şi a reconcilia producţia şi ocuparea forţei de muncă cu valori precum solidaritatea, responsabilitatea şi demnitatea umană în toate domeniile, inclusiv în lumea muncii. După cum a afirmat cineva, în mod pertinent, în opinia mea, aceste întreprinderi operează cu capital, dar nu pentru capital. Acestea sunt concepte care fac parte din patrimoniul ideologic al Uniunii Europene - trebuie doar să ne gândim la Delors - întrucât adesea am recunoscut că economia socială este esenţa modelului social european, însă i-am acordat foarte puţină atenţie. Acum este momentul ideal de a redescoperi relevanţa acestor societăţi, întrucât criza actuală a producţiei a arătat că mulţi actori economici tradiţionali sunt foarte fragili, foarte slabi şi, uneori, foarte imorali. Dimpotrivă, lumea economiei sociale este mai înrădăcinată la nivel local, mai aproape de economia reală şi de oameni şi, prin urmare, este protejată față de speculaţie, lucru deja dovedit. De asemenea, este un sector în care o diversitate de actori desfăşoară o multitudine de activităţi de asistenţă socială şi constituie un centru recunoscut de utilitate socială. Consider că acesta poate contribui la susţinerea sistemelor noastre sociale în vremuri dificile. Al treilea obiectiv este de a decide ceea ce putem face în practică pentru a susţine acest sector. Voi descrie succint una sau două propuneri. În primul rând, ne trebuie o definiţie clară pentru a înţelege corect profilurile şi definiţiile acestor entităţi deosebit de diverse. Este foarte important să înregistrăm contribuţia acestui sector, în mod precis, în statisticile naţionale din diferite ţări. Nu aparţine nici economiei capitaliste, nici economiei publice, aşadar are nevoie de o definiţie proprie. Comisia a făcut unele progrese în această privinţă cu manualul său, dar acestea trebuie puse în aplicare. Cred că lumea academică, a cercetării şi universităţile pot ajuta în acest sens. În cele din urmă, sunt necesare unele iniţiative legislative. S-au înregistrat unele realizări, precum legea cooperativei şi legea fundaţiei, şi am observat că, Comisia a redeschis consultarea. Aşadar, trebuie să înţelegem ce este folositor şi dacă merită să continuăm pe această cale. Nu dorim să îngropăm în birocraţie un sector care se dezvoltă din idei, motivaţie şi libertate, dar acolo unde sunt necesare legi comunitare sau vor fi în viitor, ar fi înţelept să le creăm. O ultimă solicitare este de a implica acest sector în dialogul social. Unde şi la ce nivel ar trebui să aibă loc consultarea şi dialogul cu Comisia Europeană? Şi, în final, ce sprijin direct ar trebui să fie acordat prin programele europene - ar trebui să avem programe ad-hoc pentru economia socială sau să creăm spaţiu în cadrul programelor existente pentru aceşti agenţi economici? Comisiei îi revine responsabilitatea de a evalua acest aspect. Înainte de a termina, aş dori să mulţumesc asociaţiilor naţionale şi reţelelor europene care mi-au oferit un sprijin important în această activitate, intergrupului Parlamentului pentru economie socială, care lucrează foarte bine, raportorilor alternativi, precum şi domnului Verheugen şi domnului Špidla, cu care am avut un schimb de opinii, sincer şi aprofundat."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som potešená a hrdá na to, že Európsky parlament sa zaoberá sociálnym trhovým hospodárstvom a ustanovuje praktické návrhy na zabezpečenie skutočnej podpory pre tento sektor. Odovzdávame Komisii túto správu, na ktorej sa do veľkej miery podieľali sociálne subjekty a združenia, s nádejou, že Komisia si napriek krátkemu času, ktorý zostáva do konca tohto volebného obdobia, nájde čas – a vy, pán komisár, tu dnes reprezentujete celú Komisiu – aby dala dokopy niektoré iniciatívy a dala jasný signál, aby tak budúci Parlament a budúca Komisia nemuseli začínať znovu od nuly, ale aby mali pevný základ, od ktorého sa môžu odraziť. Moja správa má tri ciele: Prvý cieľ upriamuje pozornosť a vnáša svetlo do sektora, ktorý má veľký vplyv na viacero oblastí vrátane hospodárstva; 10 % európskych podnikov patrí to tohto sektoru, ako aj 9 % až 10 % pracovných miest. Je to sektor tvorený rozličnými prevádzkovateľmi – družstvami, vzájomnými spoločnosťami, nadáciami, sociálnymi podnikmi a združeniami, ktoré majú spoločné špecifické hodnoty a značne prispievajú do HDP. Veríme preto, že mu tak dodáme väčšiu inštitucionálnu viditeľnosť. Druhým cieľom je potvrdiť, že to nie je len okrajový sektor alebo výnimka, ale skôr, že je pevnou súčasťou trhového hospodárstva s vlastnými pravidlami, ktoré musí vnútorný trh uznávať a rešpektovať. Predstavuje alternatívny spôsob podnikania, výroby, spotreby a poskytovania zamestnanosti, ktorý si predsa len vyslúžil právo stať sa súčasťou trhu. Je to metóda charakterizovaná viacerými typickými znakmi, ktoré sa nesmú prehliadať a ktoré pozostávajú najmä zo želania skombinovať a zlúčiť výrobu a zamestnanosť s hodnotami solidarity, zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti vo všetkých oblastiach vrátane sveta práce. Ako niekto raz povedal, podľa môjho názoru celkom správne, tieto podniky pracujú s kapitálom, ale nie pre kapitál. Toto sú koncepty, ktoré tvoria súčasť ideologického dedičstva Európskej únie – len si spomeňte na Jacquesa Delorsa – odvtedy sme nezriedka uznávali sociálne hospodárstvo ako základný kameň európskeho sociálneho modelu, ale v tejto záležitosti sme urobili len veľmi málo. Teraz je ideálny čas znovu objaviť dôležitosť týchto podnikov, keďže súčasná kríza vo výrobe ukázala, že viaceré tradičné hospodárske subjekty sú veľmi krehké, slabé a niekedy veľmi bezohľadné. Svet sociálneho hospodárstva je na druhej strane viac miestne zakorenený, bližší k reálnemu hospodárstvu a k ľuďom, a teda chránený pred špekuláciami, ako sa to dokázalo na tomto prípade. Je to takisto sektor so širokou škálou subjektov, ktoré robia veľa záslužnej práce, a predstavuje uznávaný stred spoločenského úžitku. Verím, že to v zložitých časoch môže pomôcť udržať naše sociálne systémy. Tretím cieľom je rozhodnúť, čo môžeme urobiť v praxi na podporu tohto sektora. Len v krátkosti opíšem jeden alebo dva návrhy. Predovšetkým potrebujeme jasnú definíciu, aby sme správne pochopili profily a definície týchto veľmi rôznorodých subjektov. Takisto je dôležité zaznamenávať prínos tohto odvetvia vo vnútroštátnych štatistikách rôznych krajín. Tento sektor nepatrí do kapitalistického hospodárstva ani do verejného hospodárstva, a preto si vyžaduje vlastnú definíciu. Svojou príručkou urobila Komisia v tejto oblasti určitý pokrok, ale je potrebné ju uplatňovať. Som presvedčená, že akademický svet, výskum aj univerzity s tým môžu takisto pomôcť. Nakoniec, požadujú sa niektoré legislatívne iniciatívy. Vypracovalo sa viacero vecí, ako je napríklad štatút družstiev a štatút nadácií a všimla som si, že Komisia znovu otvorila konzultácie. Takže potrebujeme pochopiť, čo je užitočné a či stojí za to pokračovať týmto smerom. Nechceme, aby sektor, ktorý prosperuje vďaka nápadom, motivácii a slobode uviazol v papierovaní. Kde však je alebo bude v budúcnosti potrebné právo Spoločenstva, bolo by vhodné ho vytvoriť. Našou poslednou požiadavkou je zahrnúť tento sektor do sociálneho dialógu. Kde a na akej úrovni by sa mala uskutočniť konzultácia a dialóg s Európskou komisiou? A nakoniec, aká priama podpora by sa mala poskytovať prostredníctvom európskych programov – mali by sme mať programy určené len pre sociálne hospodárstvo, alebo vytvoriť pre týchto prevádzkovateľov priestor v rámci existujúcich programov? Je na Komisii, aby to zhodnotila. Než skončím, rada by som poďakovala vnútroštátnym združeniam a európskym sieťam, ktoré mi preukázali veľkú podporu pri tejto práci, ďalej medziskupine Parlamentu pre sociálne hospodárstvo, ktorá tiež úspešne pracuje, tieňovým spravodajcom, a takisto pánovi Verheugenovi a pánovi Špidlovi, s ktorými sme si otvorene a dôkladne vymieňali názory."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, vesela in ponosna sem, da Evropski parlament obravnava socialno ekonomijo in pripravlja praktičen predlog za stvarno podporo tega področja. Poročilo, pri katerem imajo velik prispevek socialni akterji in združenja, predajamo Komisiji, v upanju, da bo kljub kratkemu času do konca mandata našla čas, komisar – tu ste danes kot predstavnik celotne Komisije –, za sestavo nekaterih pobud in za jasno sporočilo, tako da Parlamentu in Komisiji v naslednji sestavi ne bo treba začeti povsem od začetka, pač pa bosta imela trdno podlago za nadaljnje delo. Moje poročilo ima tri cilje. Prvi je osvetliti sektor, ki ima velike vplive na številna področja, tudi na gospodarstvo, saj temu sektorju pripada 10 % evropskih podjetij, v njem pa je tudi 9 % do 10 % delovnih mest. To je sektor, ki vključuje različne organizacijske oblike – zadruge, vzajemne družbe, fundacije, socialna podjetja in združenja –, ki so jim skupne določene vrednote, njihov prispevek v BDP pa je znaten. Upamo, da mu bomo zagotovili večjo institucionalno prepoznavnost. Drugi cilj je dokazati, da ne gre za obstranski sektor ali izjemo, pač pa je sektor trdno vpet v tržno gospodarstvo in ima svoja pravila, ki jih mora skupni trg priznati ter spoštovati. Sektor predstavlja alternativno možnost poslovanja, proizvodnje, potrošnje in zaposlovanja, ki pa si vseeno zasluži prostor na trgu. Ima vrsto posebnih lastnosti, ki jih ne gre prezirati, izvirajo pa predvsem iz želje združiti in uskladiti delo ter zaposlitev z vrednotami solidarnosti, odgovornosti in človekovega dostojanstva na vseh področjih, tudi v svetu dela. Kot je rekel nekdo, in po mojem mnenju povsem utemeljeno, ta podjetja delajo s kapitalom, a ne za kapital. Gre za koncepte, ki so del ideološke dediščine Evropske unije – če pomislimo le na Delorsa –, saj pogosto smatramo socialno ekonomijo za temeljni kamen evropskega socialnega modela, zanjo pa storimo bore malo. Zdaj je ravno pravšnji čas, da ponovno odkrijemo pomen takih podjetij, saj sedanja kriza v proizvodnji kaže, da so številni akterji tradicionalne ekonomije zelo ranljivi, zelo šibki in včasih tudi zelo brezobzirni. Svet socialne ekonomije pa je nasprotno bolj lokalno ukoreninjen, bližji stvarni ekonomiji in ljudem, zato pa tudi bolj odporen proti špekulacijam, kot se je izkazalo. To je tudi sektor s široko paleto akterjev, ki naredijo veliko za splošno dobrobit, in predstavlja prepoznavno stičišče socialnih mrež. Verjamem, da lahko pomaga pri preživetju socialnih sistemov v težkih časih. Tretji cilj je ugotoviti, kaj lahko v praksi storimo v podporo temu sektorju. Zelo na kratko bom opisala enega ali dva predloga. Prvič, potrebujemo jasno opredelitev, da bomo lahko natančno razumeli profile in opredelitve teh zelo raznolikih organizacijskih oblik. Nujno je tudi natančno beležiti prispevke tega sektorja v nacionalnih statistikah po državah. Sektor ne spada niti v kapitalistično ekonomijo niti v javno ekonomijo, zato potrebuje lastno opredelitev. Komisija je s svojim priročnikom že napravila v korak v tej smeri, priročnik pa je treba začeti uporabljati. Prepričana sem, da pri tem lahko pomaga tudi akademska sfera, raziskave in univerze. Na koncu potrebujemo tudi določene zakonodajne pobude. Precej je bilo že narejenega, na primer statut za zadruge in statut o ustanovitvi, opažam pa tudi, da je Komisija obnovila svoja posvetovanja. Torej moramo ugotoviti, kaj je koristno in ali je vredno nadaljevati delo v tej smeri. Ne smemo stiskati v kalup sektorja, ki živi od idej, motiviranosti in nezapletene administracije, kjer pa so predpisi Skupnosti potrebni ali bodo potrebni v prihodnje, jih je smotrno sestaviti. Zadnja zahteva je vključitev tega sektorja v socialni dialog. Kje in na kakšni ravni naj potekata posvetovanje in dialog z Evropsko komisijo? In nazadnje, kakšno neposredno podporo velja zagotoviti iz evropskih programov – ali naj imamo programe za socialno ekonomijo ali pa naj naredimo prostor za te organizacijske oblike v obstoječih programih? Ocena je stvar Komisije. Preden zaključim, bi se rada zahvalila nacionalnim združenjem in evropskim omrežjem, ki so mi nudili dragoceno podporo pri tem delu, medskupini Parlamenta za socialno ekonomijo, ki kakovostno deluje, poročevalcema v senci, gospodoma Verheugnu in Špidli, s katerima smo si odprto in izčrpno izmenjevali stališča."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag är glad och stolt över att Europaparlamentet tar upp den sociala marknadsekonomin och lägger fram förslag till verkliga stöd till sektorn. Vi överlämnar betänkandet, som sociala aktörer och föreningar i stor omfattning har medverkat i, till kommissionen med förhoppningen att den, trots den korta tid som återstår innan valperioden avslutas, kommer att finna tid, herr kommissionsledamot – ni representerar hela kommissionen här idag – till att sammanställa några initiativ och ge en tydlig signal så att nästa Europaparlament och nästa kommission inte behöver börja om igen från början, utan att de har något konkret att utgå ifrån. I mitt betänkande finns tre mål. Det första är att dra uppmärksamheten till och kasta ljus över en sektor som påverkar många områden i hög grad, inklusive ekonomin. Tio procent av alla europeiska företag tillhör sektorn, som står för 9–10 procent av sysselsättningen. Det är en sektor som består av olika aktörer – kooperativ, ömsesidiga bolag, stiftelser, sociala företag och föreningar – som delar specifika värderingar och bidrar i hög grad till BNP. Vi hoppas därmed att dess institutioner lyfts fram bättre. Det andra målet är att bekräfta att den inte är en sidosektor eller ett undantag. Den är snarare fast etablerad i marknadsekonomin, med sina egna bestämmelser som den inre marknaden måste erkänna och följa. Den står för ett alternativt sätt att göra affärer, tillverka, konsumera och generera sysselsättning, som likväl har förtjänat rätten att utgöra en del av marknaden. Den utgör en metod som karakteriseras av ett antal tydliga särdrag som inte får slätas över och som främst består av en önskan att kombinera och försona produktion och sysselsättning med värderingar som solidaritet och ansvar samt ställer människan i centrum inom alla områden, inklusive i arbetslivet. Som någon en gång sa, och jag anser det helt rätt, verkar dessa företag med kapital, men inte för kapital. De utgör begrepp som är en del av Europeiska unionens ideologiska arv – man behöver bara tänka på Jacques Delors – eftersom vi ofta har erkänt den sociala ekonomin som en grundprincip för den europeiska sociala modellen, men sedan gjort väldigt lite för den. Nu är det rätt tid att återupptäcka betydelsen av dessa företag, eftersom nuvarande kris inom tillverkningen har visat att många traditionella ekonomiska aktörer är väldigt sköra, svaga och ibland föga nogräknade. Den sociala ekonomins värld är däremot mer lokalt förankrad, den står närmare den verkliga ekonomin och människorna, och är därför mindre utsatt för spekulation, enligt påvisning. Den utgör också en sektor med ett stort antal aktörer som utför ett stort välfärdsarbete och den utgör ett erkänt samhällsnyttigt nav. Jag tror att jag kan bidra till att upprätthålla våra sociala system i svåra tider. Det tredje målet är att fatta beslut om vad vi praktiskt kan göra för att stödja sektorn. Jag ska mycket kortfattat beskriva ett eller två förslag. Först av allt behöver vi en tydlig definition för att verkligen förstå profilerna och definitionerna av dessa högst olika organisationer. Det är också av största vikt att upprätta nationella statistiskregister med sektorns bidrag i olika länder. Den tillhör varken den kapitalistiska ekonomin eller samhällsekonomin, och kräver därför sin egen definition. Kommissionen har delvis slagit in på den vägen med sin handbok, men den måste genomföras. Jag tror att den akademiska världen samt forsknings- och högskolevärlden också kan bidra till det. Avslutningsvis uppmanas till några lagstiftningsinitiativ. Vissa saker är gjorda, såsom stadgar för kooperativ och stiftelser, och jag ser att kommissionen har återupptagit sitt samråd. Vi behöver förstå vad som är användbart och om det är värt att gå vidare på den här vägen. Vi vill inte att en sektor som utvecklas genom idéer, motivation och frihet kör fast i pappersarbete, men där det behövs eller i framtiden kommer att behövas gemenskapsrätt, vore det klokt att upprätta den. En avslutande punkt är att införa sektorn i den sociala dialogen. Var och på vilken nivå bör samråd och dialog med Europeiska kommissionen äga rum? Och till sist, vilket direkt stöd bör europeiska program tillhandahålla – bör vi ha tillfälliga program för den sociala ekonomin eller ge utrymme inom befintliga program för dessa aktörer? Det är upp till kommissionen att göra den bedömningen. Innan jag slutar skulle jag vilja tacka de nationella föreningar och europeiska nätverk som har gett mig ett stort stöd i arbetet, Europaparlamentets tvärpolitiska arbetsgrupp för den sociala ekonomin, som gör ett fint arbete, skuggföredragande samt Günter Verheugen och Vladimír Špidla som vi hade ärliga och intensiva diskussioner med."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"20,14,11,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph