Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-18-Speech-3-252"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090218.24.3-252"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome very warmly the statement made by Commissioner Ferrero-Waldner just now, and I ask my political group to withdraw its amendment so that this report can go through. If not, I am in a rather difficult position, but I will have to support the Socialist rapporteur on this issue. I have to say that I believe the development instrument is for development purposes. But if one looks at what the development instrument – particularly Article 179 – gives, even with all the constraints, the ODA instrument allows the promotion of museums, libraries, the arts, music in schools, sports training facilities and venues – all these count as ODA. But, of course, sponsoring concert tours or athletes’ travel costs does not. Cultural programmes in developing countries, whose main purpose is to promote the cultural values of the donor, are not reportable as ODA. It excludes military aid but it does not exclude peacekeeping. It covers a wide variety of activities – even civil police work to supply and increase the capacity of training of policemen, the demobilisation of soldiers, monitoring of elections, removal of mines and landmines – all this is ODA. So here we are asking ourselves, in this Parliament, how many angels are dancing on the head of a pin when, in fact, the main area of the work is covered by the ODA instrument. So, I welcome Commissioner Ferrero-Waldner’s statement that Article 181a is there to make it possible to look for the funds to do what some of my colleagues are hoping to do."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vřele vítám dnešní prohlášení paní komisařky Ferrero-Waldnerové a žádám svou politickou skupinu, aby stáhla svůj pozměňovací návrh, aby tato zpráva mohla být dokončena. Pokud se tak nestane, dostávám se do obtížné situace, ale budu muset v tomto směru podporovat zpravodaje socialistů. Musím říci, že doufám, že nástroj pro rozvoj je pro účely rozvoje. Pokud se však podíváme na to, co nástroj pro rozvoj – zejména článek 179 – poskytuje, i přes všechna omezení, tak tento nástroj oficiální rozvojové pomoci umožňuje podporu muzeí, knihoven, umění, hudební výchovy, sportovišť – a to vše spadá do oficiální rozvojové pomoci. Sponzorování koncertních turné či cestovní výdaje sportovců ale samozřejmě ne. Kulturní programy v rozvojových zemích, jejichž hlavním účelem je prosazování kulturních hodnot dárců, také nemohou být považovány za oficiální rozvojovou pomoc. Netýká se to vojenské pomoci, ale udržování míru ano. Je zahrnuto mnoho různých činností – dokonce práce civilní policie při poskytování výcviku policistů, demobilizace vojáků, sledování voleb, odstraňování min a nášlapných min – to vše spadá do oficiální rozvojové pomoci. A tak se sami sebe v Parlamentu ptáme, kolik andělů tančí na hlavičce špendlíku, když ve skutečnosti nejdůležitější část práce je obsažena v nástroji oficiální rozvojové pomoci. Vítám proto prohlášení paní komisařky Ferrero-Waldnerové, že článek 181 může umožnit hledat zdroje proto, abychom mohli konat to, v co někteří mí kolegové doufají."@cs1
"Hr. formand! Jeg er meget glad for den erklæring, som kommissær Ferrero-Waldner netop er kommet med, og jeg anmoder min politiske gruppe om at trække sit ændringsforslag tilbage, så betænkningen kan blive vedtaget. I modsat fald befinder jeg mig i en temmelig vanskelig situation, men jeg er nødt til at støtte den socialdemokratiske ordfører i denne sag. Jeg er nødt til at sige, at jeg mener, at udviklingsinstrumentet er til udviklingsformål. Men hvis man ser på, hvad udviklingsinstrumentet – især artikel 179 – tilbyder, så giver ODA-instrumentet, til trods for alle dets begrænsninger, mulighed for fremme af museer, biblioteker, kunst, musik i skolerne, anlæg til sportstræning og sportsarrangementer – alt dette tæller som statslig udviklingsbistand. Men det gør sponsorering af koncertturnéer eller idrætsudøveres rejseomkostninger naturligvis ikke. Kulturelle programmer i udviklingslande, hvis hovedformål er at fremme donorens kulturelle værdier, kan ikke betragtes som statslig udviklingsbistand. Den udelukker militærbistand, men ikke fredsbevarende aktiviteter. Den dækker en bred vifte af aktiviteter – selv civilt politiarbejde for at afhjælpe og øge muligheden for træning af politibetjente, demobilisering af soldater, valgovervågning og fjernelse af miner og landminer – alt dette falder ind under statslig udviklingsbistand. Så vi spørger os selv her i Parlamentet, hvor længe vi skal blive ved med at gå i ring, for størstedelen af arbejdet er faktisk omfattet af ODA-instrumentet. Så jeg hilser kommissær Ferrero-Waldners erklæring om, at vi har artikel 181a, der gør det muligt at finde midler til at gøre det, som nogle af mine kolleger håber at kunne gøre, velkommen."@da2
"Herr Präsident, ich begrüße die soeben von Kommissarin Benita Ferrero-Waldner abgegebene Stellungnahme sehr und bitte meine Fraktion, ihre Änderung zurückzuziehen, damit dieser Bericht durchgehen kann. Sollte dies nicht geschehen, würde ich mich in einer recht schwierigen Lage befinden, muss in dieser Angelegenheit jedoch den Berichterstatter der Sozialisten unterstützen. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass das Entwicklungsinstrument auch Entwicklungszielen dienen soll. Überprüft man jedoch, was das Entwicklungsinstrument – vor allem Artikel 179 – trotz aller Einschränkungen abdeckt, dann stellt man fest, dass sich Museen, Bibliotheken, Kunst, Musik in Schulen sowie Sportanlagen und -stätten unterstützen lassen – all dies unter dem Deckmantel von ODA. Konzertreisen oder Reisekosten von Athleten lassen sich damit natürlich nicht decken. Kulturprogramm in Entwicklungsländern, bei denen hauptsächlich die kulturellen Werte des Geldgebers gefördert werden sollen, können nicht als ODA registriert werden. Militärische Hilfe ist ausgeschlossen, nicht jedoch Friedensmissionen. Als ODA gilt eine breite Palette von Aktivitäten, sogar der Einsatz nichtmilitärischer Polizisten beim Bereitstellen und Intensivieren der Schulungskapazität für Polizisten, die Demobilisierung von Soldaten, Wahlbeobachtung sowie das Entfernen von Minen und Landminen. Jetzt fragen wir uns hier in diesem Parlament, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen, obwohl ja eigentlich der Hauptbereich dieser Arbeit vom ODA-Instrument abgedeckt ist. Ich begrüße daher die Stellungnahme der Kommissarin Benita Ferrero-Waldner, gemäß der Artikel 181a verwendet werden kann, um nach den Mitteln zu suchen, die für die Maßnahmen, die von einigen von meinen Kollegen vorgeschlagen wurden, benötigt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω με μεγάλη χαρά τη δήλωση της Επιτρόπου Ferrero-Waldner και ζητώ από την πολιτική μου ομάδα να αποσύρει την τροπολογία της, ώστε να περάσει η έκθεση αυτή. Αν όχι, βρίσκομαι σε κάπως δύσκολη θέση, αλλά θα αναγκαστώ να υποστηρίξω τον εισηγητή των Σοσιαλιστών στο ζήτημα αυτό. Οφείλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου ο μηχανισμός ανάπτυξης προορίζεται για αναπτυξιακούς σκοπούς. Όμως, αν κοιτάξουμε τις παροχές του μηχανισμού αυτού – και ιδίως το άρθρο 179 – παρ’ όλους τους περιορισμούς, ο μηχανισμός ΕΑΒ επιτρέπει την προώθηση μουσείων, βιβλιοθηκών, των τεχνών, της μουσικής στα σχολεία, τις υποδομές αθλητισμού και τους χώρους συγκέντρωσης. Όλα αυτά αποτελούν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Τα πολιτιστικά προγράμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων ο κύριος στόχος είναι η προαγωγή των πολιτιστικών αξιών του δωρητή δεν θεωρούνται ΕΑΒ. Αποκλείεται η στρατιωτική βοήθεια, αλλά δεν εξαιρείται η διατήρηση της ειρήνης. Καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων - ακόμα και το έργο της μη στρατιωτικής αστυνόμευσης για την παροχή και αύξηση της εκπαίδευσης των αστυνομικών, την αποστράτευση των στρατιωτών, την εποπτεία των εκλογών, την απομάκρυνση των ναρκών και ναρκών ξηράς – όλα αυτά είναι ΕΑΒ. Και να λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ και αναρωτιόμαστε πόσοι άγγελοι χορεύουν στο κεφάλι μιας καρφίτσας. όταν στην πραγματικότητα το κύριο μέρος του έργου καλύπτεται από το μηχανισμό ΕΑΒ. Επομένως, χαιρετίζω τη δήλωση της Επιτρόπου Ferrero-Waldner ότι το άρθρο 181α θα μας επιτρέψει να επιδιώξουμε από τα κονδύλια να κάνουν αυτό που κάποιοι από τους συναδέλφους μου ελπίζουν."@el10
"Señor Presidente, acojo con gran agrado la declaración que acaba de hacer la Comisaria Ferrero-Waldner y solicito a mi grupo político que retire su enmienda de forma que se pueda aprobar este informe. De lo contrario, me encuentro en una posición más bien difícil, pero tendré que apoyar al ponente socialista en esta cuestión. Tengo que decir que creo que el instrumento para el desarrollo es para el desarrollo. Pero si se observa lo que el instrumento para el desarrollo ofrece —especialmente el artículo 179—, incluso con todas las restricciones, este permite la promoción de museos, bibliotecas, artes, música en colegios, instalaciones y locales de entrenamiento deportivo —todo ello cuenta como AOD. Pero, como es bien sabido, el patrocinio de giras musicales o costes de viaje de atletas no está permitido. Los programas culturales en países en vías de desarrollo, cuyo principal objetivo es promover los valores culturales del donante, no se pueden calificar como AOD. Excluye la ayuda militar pero no el mantenimiento de la paz. Abarca una amplia variedad de actividades —incluso labores policiales civiles para proporcionar e incrementar la capacidad de formación de policías, la desmovilización de soldados, la supervisión de elecciones, la remoción de minas y minas terrestres— todo ello es AOD. En este punto, en este Parlamento, perdemos el tiempo debatiendo cuestiones estériles, cuando, de hecho, la principal área de trabajo está contemplada por el instrumento de la AOD. Por consiguiente, acojo con beneplácito la declaración de la Comisaria Ferrero-Waldner de que el artículo 181, apartado a, está ahí para que sea posible encontrar fondos para hacer lo que algunos de mis compañeros espera hacer."@es21
"Härra juhataja, mul on väga hea meel volinik Ferrero-Waldneri äsja öeldud sõnade üle ja ma palun oma fraktsioonil muudatusettepanek tagasi võtta, et raportit saaks edasi menetleda. Kui fraktsioon seda ei tee, jään ma üsna keerulisse olukorda, kuid asun selles küsimuses siiski sotsialistide erakonna raportööri toetavale seisukohale. Pean tunnistama, et minu arvates on arengut toetav rahastamisvahend ette nähtud arengu jaoks. Kui aga vaadata, mida sellega isegi kõiki piiranguid arvesse võttes teha saab – eelkõige artikli 179 alusel –, ilmneb, et ametliku arenguabi vahend lubab edendada muuseumide, raamatukogude tegevust, kunsti, muusikaõpetust koolides, sportimisrajatiste ja -kohtade tegevust – kõik need käivad ametliku arenguabi alla. Kontserttuuride või sportlaste reisikulude spondeerimine selle hulka loomulikult ei kuulu. Arengumaades algatatavaid kultuuriprogramme, mille peamine eesmärk on rahastaja kultuuriväärtuste edendamine, ei saa ametlikust arenguabist rahastada. Selle alt on jäetud välja sõjaline abi, kuid mitte rahuvalve. See katab suurt hulka tegevusi – isegi politsei tööd politseinike väljaõppevõimaluste pakkumisel ja parandamisel, sõdurite demobiliseerimist, valimiste vaatlemist ning miinide ja maamiinide kahjutuks tegemist käsitatakse ametliku arenguabi alla käivate tegevustena. Me raiskame praegu siin mõttetult oma aega olematu probleemiga, samal ajal kui käsitletav valdkond kaetakse tegelikult põhiosas ametliku arenguabi rahastamisvahendist. Seega jagan volinik Ferrero-Waldneri arvamust, et just artikkel 181a annab võimaluse leida vahendid, et jõuda mõne mu kolleegi loodetava eesmärgini."@et5
". Arvoisa puhemies, olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä komission jäsen Ferrero-Waldner juuri sanoi, ja pyydän poliittista ryhmääni peruuttamaan tarkistuksensa, jotta tämä mietintö voidaan hyväksyä. Ellei näin käy, joudun varsin vaikeaan tilanteeseen, mutta minun on tuettava sosialisteja edustavaa esittelijää tässä kysymyksessä. Minun on sanottava, että mielestäni kehitysyhteistyön rahoitusväline on olemassa kehitysyhteistyötä varten. Mutta jos katsotaan, mitä kehitysyhteistyön rahoitusväline – etenkin 179 artikla – mahdollistaa, virallista kehitysapua koskevasta välineestä voidaan kaikkine rajoituksineenkin tukea museoita, kirjastoja, taidetta, koulujen musiikinopetusta, urheilupaikkoja – kaikki tämä lasketaan viralliseksi kehitysavuksi. Konserttikiertueiden tai urheilijoiden matkakulujen tukemista ei kuitenkaan luonnollisesti sellaiseksi katsota. Kehitysmaissa toteutettavia kulttuuriohjelmia, joiden päätarkoituksena on tehdä tunnetuksi avunantajan kulttuurisia arvoja, ei voida lukea viralliseen kehitysapuun sisältyviksi toimiksi. Sotilaallinen apu jää virallisen kehitysavun ulkopuolelle, mutta rauhanturvaaminen sisältyy siihen. Virallinen kehitysapu kattaa hyvin laajan valikoiman toimia, jopa siviilipoliisien työn poliisikoulutuksen valmiuksien antamiseksi ja lisäämiseksi, sotilaiden kotiuttamisen, vaalien tarkkailun, miinojen ja maamiinojen poistamisen – kaikki tämä on virallista kehitysapua. Ja me täällä parlamentissa halomme akateemisesti hiuksia, vaikka suurin osa työstä itse asiassa kuuluu virallista kehitysapua koskevan rahoitusvälineen piiriin. Niinpä olen tyytyväinen komissaari Ferrero-Waldnerin lausumaan, jonka mukaan 181a artiklan avulla voidaan hankkia rahoitus sille, mitä eräät kollegoistani haluaisivat tehdä."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis pleinement de la déclaration que vient de prononcer la commissaire Ferrero-Waldner, et je demande à mon groupe politique de retirer son amendement afin que ce rapport puisse être voté. S’il s’y refuse, je me trouverai dans une position plutôt délicate, mais je devrai soutenir le rapporteur socialiste sur ce dossier. Je dois dire qu’à mes yeux, l’instrument de développement existe à des fins de développement. Mais, à l’examen de ce que donne l’instrument de développement – en particulier l’article 179 –, et même en tenant compte de toutes les contraintes, l’instrument d’APD autorise la promotion des musées, des bibliothèques, des arts, de la musique à l’école, des infrastructures et des lieux de formation – tous ces éléments sont considérés comme relevant de l’APD. Par contre, il va de soi que le parrainage de tournées de concerts ou les frais de déplacement des athlètes n’en relèvent nullement. Les programmes culturels dans les pays en développement, qui ont pour objectif principal la promotion des valeurs culturelles du bailleur de fonds, ne rentrent pas dans les critères de l’APD. Ceux-ci excluent l’aide militaire mais pas les opérations de maintien de la paix. Ils couvrent un large éventail d’activités – même les activités de police civile visant à entretenir et à accroître les capacités de formation des policiers, la démobilisation des soldats, le contrôle électoral, l’enlèvement des mines et des mines terrestres – tout cela relève de l’APD. Ainsi, au sein de cette Assemblée, nous voilà occupés à perdre un temps précieux à nous interroger sur des questions de détail, puisqu’en réalité le domaine principal du travail est effectivement couvert par l’instrument d’APD. Je me réjouis donc de la déclaration de la commissaire Ferrero-Waldner qui estime que l’article 181a a précisément pour objectif de faire en sorte qu’il soit possible de rechercher des fonds pour faire ce que certains de mes collègues espèrent pouvoir en faire."@fr8
"Elnök úr, nagyon lelkesen üdvözlöm Ferrero-Waldner biztos asszony iménti nyilatkozatát, és arra kérem képviselőcsoportomat, hogy vonja vissza módosítását, hogy ez a jelentés mielőbb áthaladhasson. Ellenkező esetben meglehetősen nehéz helyzetben vagyok, viszont ebben a kérdésben támogatnom kell a szocialista előadót. Azt kell mondanom, hogy a fejlesztési eszköz fejlesztési célokat szolgál. Ha azonban megnézi valaki, hogy mit jelent a fejlesztési eszköz, különösen a 179. cikk, minden megszorítás ellenére a hivatalos fejlesztési támogatási (ODA) eszköz lehetővé teszi múzeumok, könyvtárak, művészetek, iskolai zenei nevelés, edzési felszerelések és helyszínek előmozdítását; ezek mindegyike hivatalos fejlesztési támogatásnak számít. Koncertturnék vagy a sportolók utazási költségeinek támogatása azonban természetesen nem számít annak. Fejlődő országokban szervezett olyan kulturális programok, amelyek fő célja az adományozó kulturális értékeinek népszerűsítése, nem számítható hivatalos fejlesztési támogatásnak. Kizárja a katonai támogatást, de nem zárja ki a békefenntartást. Igen változatos tevékenységekre terjed ki: még a rendőrök képzési kapacitásának biztosítására és fokozására irányuló polgári rendőrségi munka, a katonák leszerelése, a választások felügyelete, a bányák és a szárazföldi aknák megszüntetése is mind hivatalos fejlesztési támogatás. Tehát azt a kérdést tesszük fel magunknak e Parlamentben, hogy csak fecséreljük-e az időnket, amikor tulajdonképpen a munka legfőbb területét lefedi az ODA-eszköz. Örömmel fogadom tehát Ferrero-Waldner biztos asszony azon kijelentését, miszerint azért van a 181a. cikk, hogy lehetővé tegye pénzeszközök keresését egyes kollégáim által remélt dolgokhoz."@hu11
"Signor Presidente, plaudo alle dichiarazioni appena formulate dal commissario Ferrero-Waldner e chiedo al mio gruppo di ritirare l’emendamento proposto per consentire alla relazione di procedere. In caso contrario, mi troverei in una posizione piuttosto difficile, ma sosterrò ugualmente il relatore socialista sulla questione in oggetto. Devo ammettere che, a mio avviso, lo strumento per lo sviluppo deve soddisfare obiettivi di sviluppo. Ma analizzandone il campo di applicazione, e in particolare il disposto dell’articolo 179, nonostante le restrizione, lo strumento APS prevede la promozione di musei e librerie, dell’arte, della musica nelle scuole, di strutture e manifestazioni sportive: tutte queste attività rientrano negli aiuti pubblici allo sviluppo. Rimangono però ovviamente escluse la sponsorizzazione di tournée di concerti o le spese di viaggio degli atleti. I programmi culturali nei paesi in via di sviluppo, il cui principale obiettivo è la promozione dei valori culturali del paese donatore, non sono riconducibili agli APS. L’aiuto pubblico allo sviluppo esclude gli aiuti militari, ma non le operazioni di mantenimento della pace; copre una vasta gamma di attività, persino il lavoro civile della polizia per fornire e migliorare la capacità di formazione del personale di polizia, la smobilitazione dei soldati, il monitoraggio delle elezioni, lo sminamento: tutto questo è assistenza ufficiale allo sviluppo. In quest’Aula spillo stiamo discutendo di questioni di lana caprina, quando, di fatto, i principali ambiti di attività sono coperti dallo strumento APS. Apprezzo la dichiarazione del commissario Ferrero-Waldner secondo cui i fondi necessari alle attività auspicate da alcuni onorevoli colleghi possono essere reperiti nell’articolo 181 A."@it12
"Gerb. pirmininke, nuoširdžiai džiaugiuosi Komisijos narės B. Ferrero-Waldner ką tik padarytu pareiškimu ir prašau savo politinės frakcijos atmesti savo pakeitimą, kad šis pranešimas būtų priimtas. Jei ne, atsidursiu gana sudėtingoje padėtyje, bet turėsiu palaikyti Socialistų pranešėją šiuo klausimu. Turiu pasakyti, kad manau, jog plėtros priemonė skirta plėtros tikslams. Bet jei pažvelgtume į tai, ką suteikia plėtros priemonė, – ypač 179 straipsnis, –esant net ne visiems apribojimams, OPV priemonė leidžia remti muziejus, bibliotekas, menus, muziką mokyklose, sporto mokymo įstaigas ir varžybas – visa tai laikoma OPV. Bet, aišku, koncertinių turų ir sportininkų kelionių išlaidų finansavimas nelaikomas OPV. Kultūrinės programos besivystančiose šalyse, kurių pagrindinis tikslas – skatinti donoro kultūrines vertybes, nelaikomas OPV. Į ją neįeina karinė pagalba, bet įeina taikos palaikymas. Ji apima daugybę įvairios veiklos – net civilinės policijos darbą, siekiant aprūpinti ir padidinti policininkų mokymo pajėgumus, kareivių demobilizaciją, rinkimų stebėjimą, minų ir fugasų pašalinimą – visa tai yra OPV. Štai ir klausiame savęs šiame Parlamente, kiek dar gaišime laiką kalbėdami šia tema, kai iš tikrųjų OPV priemonė taikoma pagrindinei darbo sričiai. Taigi, pritariu Komisijos narės B. Ferrero-Waldner pareiškimui, kad 181a straipsnis yra tam, kad būtų galima ieškoti lėšų, siekiant padaryti tai, ką kai kurie mano kolegos tikisi padaryti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es šobrīd ļoti atzinīgi vērtēju komisāres pārskatu, un es lūdzu savai politiskajai grupai atcelt savu grozījumu, lai šo ziņojumu varētu pieņemt. Ja tā nenotiks, tad es nonākšu diezgan sarežģītā situācijā, jo man šajā jautājumā būs jāatbalsta Sociāldemokrātu grupas referents. Man jāsaka, ka, manuprāt, attīstības instruments ir paredzēts attīstības mērķiem. Taču, ja paraugāmies uz to, ko šis attīstības instruments ─ sevišķi 179. pants ─ piedāvā, pat, ņemot vērā visus ierobežojumus, OAP instruments ļauj atbalstīt muzejus, bibliotēkas, mākslu, mūziku skolās, sporta nodarbību iespējas un vietas ─ visas šīs iespējas ir uzskatāmas par oficiālo attīstības palīdzību. Taču šī palīdzība, protams, neattiecas uz koncertturneju vai sportistu ceļa izdevumu finansēšanu. Jaunattīstības valstu kultūras programmas, kuru galvenais mērķis ir propagandēt finansētāja kultūras vērtības, nevar nosaukt par oficiālo attīstības palīdzību. Tā neparedz militāro palīdzību, taču neizslēdz miera uzturēšanas pasākumus. Tā aptver plaša mēroga darbības ─ pat civilās policijas pasākumus, kas nodrošina un uzlabo policistu apmācības, karavīru demobilizāciju, vēlēšanu uzraudzību, atmīnēšanas pasākumus ─ visas šīs darbības nozīmē oficiālo attīstības palīdzību. Tāpēc šeit, Parlamentā, mēs nodarbojamies ar bezjēdzīgām diskusijām, jo oficiālais attīstības palīdzības instruments patiesībā aptver visas galvenās darbības jomas. Tāpēc es atzinīgi vērtēju komisāres paziņojumu, ka nepieciešams 181. a pants, lai būtu iespējams atrast finansējumu pasākumiem, kurus daži mani kolēģi iecerējuši veikt."@lv13
"Mr President, I welcome very warmly the statement made by Commissioner Ferrero-Waldner just now, and I ask my political group to withdraw its amendment so that this report can go through. If not, I am in a rather difficult position, but I will have to support the Socialist rapporteur on this issue. I have to say that I believe the development instrument is for development purposes. But if one looks at what the development instrument – particularly Article 179 – gives, even with all the constraints the ODA instrument allows the promotion of museums, libraries, the arts, music in schools, sports training facilities and venues – all these count as ODA. But, of course, sponsoring concert tours or athletes’ travel costs does not. Cultural programmes in developing countries, whose main purpose is to promote the cultural values of the donor, are not reportable as ODA. It excludes military aid but it does not exclude peace-keeping. It covers a wide variety of activities – even civil police work to supply and increase the capacity of training of policemen, the demobilisation of soldiers, monitoring of elections, removal of mines and landmines – all this is ODA. So here we are asking ourselves, in this Parliament, how many angels are dancing on the head of a pin when in fact the main area of the work is covered by the ODA instrument. So, I welcome Commissioner Ferrero-Waldner’s statement that Article 181a is there to make it possible to look for the funds to do what some of my colleagues are hoping to do."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben heel blij met de verklaring die commissaris Ferrero-Waldner zojuist heeft afgelegd, en ik vraag mijn fractie haar amendement in te trekken, zodat dit verslag er door komt. Als zij dat niet doet, kom ik in een lastige positie te verkeren en zal ik gedwongen zijn de Sociaal-democratische rapporteur bij dit onderwerp te steunen. Ik moet zeggen dat mijns inziens het ontwikkelingsinstrument bedoeld is voor ontwikkelingsdoeleinden. Als men echter kijkt naar wat het ontwikkelingsinstrument, en met name artikel 179, biedt, dan staat het instrument voor officiële ontwikkelingshulp, ondanks alle beperkingen, wel degelijk toe om musea, bibliotheken, kunst, muziek op school en sporttraining en -terreinen te bevorderen. Deze tellen allemaal als officiële ontwikkelingshulp, maar sponsoring van concerttours of reiskosten van atleten natuurlijk niet. Culturele programma's in ontwikkelingslanden, waarvan het voornaamste doel is de culturele waarden van de donor te bevorderen, kunnen niet worden aangemerkt als officiële ontwikkelingshulp. Officiële ontwikkelingshulp sluit militaire steun wel maar vredeshandhaving niet uit. Zij omvat een grote verscheidenheid aan acties. Civiel politiewerk om de opleidingscapaciteit voor politieagenten te leveren of te vergroten, demobilisatie van soldaten, toezicht op verkiezingen, verwijdering van mijnen en landmijnen: dit is allemaal officiële ontwikkelingshulp. We vragen ons hier, in dit Parlement, dus af hoeveel engelen er op een speldenknop passen, terwijl in feite het grootste deel van het werk valt onder het instrument voor officiële ontwikkelingshulp. Ik juich dus de verklaring van commissaris Ferrero-Waldner toe dat artikel 181 A het mogelijk maakt om middelen te vinden voor wat sommige van mijn collega's hopen te doen."@nl3
"Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję słowa pani komisarz Ferrero-Waldner i proszę moją grupę polityczną, by wycofała swe poprawki, aby można było przyjąć to sprawozdanie. W przeciwnym razie znajdę się w dość trudnej sytuacji, jednak będę zmuszony poprzeć w tym względzie sprawozdawcę z grupy socjalistycznej. Muszę powiedzieć, że w mojej opinii instrument na rzecz rozwoju dotyczy celów związanych z rozwojem. Jeśli jednak spojrzeć na to, co daje nam instrument na rzecz rozwoju – w szczególności art. 179 – nawet przy wszystkich ograniczeniach, instrument ODA pozwala na promocję muzeów, bibliotek, sztuki, muzyki w szkołach oraz ośrodków i obiektów sportowych – wszystko to wchodzi w zakres ODA. Ale oczywiście sponsorowanie tras koncertowych czy kosztów podróży sportowców już nie. Programy kulturalne w krajach rozwijających się, których głównym celem jest propagowanie wartości kulturowych donatora, nie kwalifikują się jako ODA. ODA nie obejmuje pomocy wojskowej, ale nie wyklucza działań związanych z utrzymywaniem pokoju. ODA obejmuje szereg działań – nawet prace policji cywilnej związane z przeprowadzaniem i rozszerzaniem zakresu szkoleń dla policjantów, demobilizację żołnierzy, monitoring wyborów, usuwanie min i min lądowych. Wszystko to wchodzi w zakres ODA. My tu, w Parlamencie, dzielimy włos na czworo, podczas gdy w rzeczywistości główne obszary działania wchodzą w zakres instrumentu ODA. Z zadowoleniem przyjmuję więc stwierdzenia pani komisarz Ferrero-Waldner, że art. 181a ma umożliwiać znalezienie środków na przeprowadzenie działań, jakie niektórzy z moich kolegów mają nadzieję przeprowadzić."@pl16
"Senhor Presidente, saúdo vivamente a declaração que a Comissária Ferrero-Waldner acabou de fazer, e peço ao meu grupo político que retire a sua alteração de modo a que este relatório possa ser aprovado. Caso contrário, ficarei numa posição bastante difícil, mas vou ter de apoiar o relator socialista nesta questão. Devo dizer que acredito que o instrumento de desenvolvimento é para fins de desenvolvimento. No entanto, se considerarmos o que o instrumento de desenvolvimento - em particular o artigo 179.º – oferece, mesmo com todas as limitações, o instrumento da APD permite a promoção de museus, bibliotecas, as artes, música nas escolas, instalações de treino e recintos para desporto – tudo isto conta como APD. Mas, como é óbvio, não patrocina excursões a concertos ou despesas de deslocação dos atletas. Os programas culturais nos países em desenvolvimento, cujo objectivo principal é promover os valores culturais do doador, não podem ser considerados como APD. Esta exclui a ajuda militar, mas não exclui a manutenção da paz. Abrange uma ampla variedade de actividades – até mesmo trabalho policial civil para satisfazer e suplementar a capacidade de formação de polícias, a desmobilização de soldados, o acompanhamento de eleições, a remoção de minas e de minas terrestres - tudo isso é APD. Assim, aqui estamos nós, neste Parlamento, a discutir pormenores irrelevantes, quando na verdade a área principal do trabalho está abrangida pelo instrumento APD. Por conseguinte, congratulo-me com a declaração da Comissária Ferrero-Waldner de que o artigo 181.º-A serve para possibilitar os fundos necessários para que alguns dos meus colegas possam levar a cabo o que tencionam fazer."@pt17
"Dle preşedinte, salut călduros afirmaţia anterioară a dnei Comisar Ferrero-Waldner şi solicit grupului din care fac parte să îşi retragă amendamentul, astfel încât acest raport să poată fi adoptat. În caz contrar, mă aflu într-o situaţie dificilă, dar va trebui să îl sprijin pe raportorul socialist în această problemă. Consider că instrumentul pentru dezvoltare există în scopul dezvoltării. Dar dacă analizăm sprijinul acordat de instrumentul pentru dezvoltare –în special articolul 179 –, în ciuda tuturor constrângerilor, instrumentul alocat AOD permite promovarea muzeelor, a bibliotecilor, a artei, a muzicii în şcoli, a sălilor de sport şi a reuniunilor. Bineînţeles, sponsorizarea concertelor şi a cheltuielilor de deplasare ale sportivilor nu sunt incluse. Programele culturale din ţările în curs de dezvoltare, al căror obiectiv principal este promovarea valorilor culturale ale donatorului, nu sunt raportabile drept AOD. Ajutorul militar este exclus, însă nu şi ajutorul la menţinerea păcii. Acesta acoperă o gamă variată de activităţi – chiar şi activităţi poliţieneşti civile pentru a furniza şi spori capacitatea de formare a poliţiştilor, demobilizarea soldaţilor, monitorizarea alegerilor, eliminarea minelor şi minelor de teren – toate acestea sunt AOD. Prin urmare, iată că ne aflăm în cadrul acestui Parlament analizând tot felul de probleme irelevante când, de fapt, principalul domeniu de activitate este acoperit de instrumentul AOD De aceea, salut afirmaţia dnei Ferrero-Waldner cu privire la faptul că articolul 181 litera (a) există pentru a face posibilă căutarea fondurilor necesare pentru realizarea a ceea ce colegii mei speră că vor realiza."@ro18
"v Vážený pán predsedajúci, vrelo vítam vyhlásenie pani komisárky Ferrerovej-Waldnerovej, ktoré odznelo len pred chvíľou a žiadam svoju politickú skupinu, aby stiahla svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby táto správa mohla prejsť. Ak odmietne, budem v dosť ťažkej situácii, ale v tejto otázke budem musieť podporiť spravodajcu socialistov. Musím povedať, že som presvedčený, že rozvojový nástroj je určený na účely rozvoja. Ale ak sa pozrieme na to, čo rozvojový nástroj – najmä článok 179 – poskytuje aj so všetkými obmedzeniami, nástroj oficiálnej rozvojovej pomoci ODA umožňuje podporu múzeí, knižníc, umenia, hudby v školách, športových zariadení a priestorov – pričom toto všetko predstavuje oficiálnu rozvojovú pomoc ODA. Ale samozrejme nesponzoruje koncertné turné ani cestovné náklady atlétov. Kultúrne programy v rozvojových krajinách, ktorých hlavným cieľom je podpora kultúrnych hodnôt darcu, nemožno považovať za oficiálnu rozvojovú pomoc ODA. Vylučuje vojenskú pomoc, ale nevylučuje udržovanie mieru. Zahrňuje širokú škálu aktivít – dokonca aj prácu polície, aby poskytla a zvýšila kapacitu odbornej prípravy policajtov, demobilizáciu vojakov, monitorovanie volieb, odstraňovanie mín a nášľapných mín. Všetko toto spadá do oficiálnej rozvojovej pomoci ODA. V tejto chvíli si tu, v tomto Parlamente, kladieme otázku, koľko anjelov tancuje na špičke ihly, keď nástroj ODA v skutočnosti zastrešuje hlavnú oblasť práce. Z tohto dôvodu vítam vyhlásenie pani komisárky Ferrerovej-Waldnerovej, že článok 181 a je tu preto, aby nám umožnil hľadať finančné prostriedky na realizáciu toho, čo by niektorí moji kolegovia chceli vykonať."@sk19
"Gospod predsednik, toplo pozdravljam zadnjo izjavo komisarke Ferrero-Waldner in pozivam svojo politično skupino, naj umakne svojo spremembo, da bo lahko poročilo sprejeto. Če sprememba ne bo umaknjena, se bom znašel v nerodnem položaju, vendar bom moral v tej zadevi podpreti socialističnega poročevalca. Reči moram, da verjamem, da je razvojni instrument namenjen razvoju. Če pa pogledamo, kaj razvojni instrument – zlasti člen 179 – ob vseh omejitvah nudi, instrument uradne razvojne pomoči omogoča spodbujanje muzejev, knjižnic, umetnosti, glasbe in šol, objektov za športno vadbo in tekmovališč – vse to spada v okvir razvojne pomoči. Seveda pa v ta okvir ne spada sponzoriranje koncertnih turnej ali kritje potnih stroškov športnikov. Kulturnih programov v državah v razvoju, katerih glavni namen je promocija kulturnih vrednot donatorja, ni Ni zajeta vojaška pomoč, zajete pa so mirovne operacije. Zajeta je vrsta dejavnosti – celo civilno delovanje policije pri zagotavljanju ali razvoju zmogljivosti za usposabljanje policistov, demobilizacija vojakov, spremljanje volitev, odstranjevanje min – vse to spada v uradno razvojno pomoč. Zato se lahko v Parlamentu vprašamo, koliko angelov lahko spravimo na konico igle, saj instrument uradne razvojne pomoči zajema večino področij dela. Zato pozdravljam izjavo komisarke Ferrero-Waldner, da člen 181a omogoča pridobitev financiranja za dejavnosti, kakršne želijo financirati nekateri moji kolegi."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar varmt kommissionsledamot Ferrero-Waldners uttalande, och jag ber min politiska grupp att dra tillbaka sitt ändringsförslag så att betänkandet kan antas. Annars befinner jag mig i en ganska besvärlig situation, men i denna fråga är jag tvungen att stödja den socialistiska föredraganden. Jag måste säga att syftet med utvecklingsinstrument är utveckling. Men om man granskar utvecklingsinstrumentet, särskilt artikel 179, ser man att ODA-instrumentet trots alla restriktioner omfattar främjande av museum, bibliotek, humaniora, musik i skolor, sportcentrer och arenor – allt detta räknas som ODA. Men det omfattar givetvis inte kostnader för konsertturnéer eller idrottsmäns resor. Kulturprogram i utvecklingsländer, vars främsta syfte är att främja givarens kulturella värden, utgör inte ODA. Det utesluter militärt stöd, men inte fredsbevarande. Det omfattar en rad olika verksamheter, däribland civilt polisarbete för att i tillräcklig utsträckning kunna utbilda poliser, demobilisera soldater, övervaka val, röja minor och landminor – allt detta räknas som ODA. I parlamentet ägnar vi oss åt hårklyveri, när merparten av arbetet faktiskt omfattas av ODA-instrumentet. Jag välkomnar därför kommissionsledamot Ferrero-Waldners uttalande att man genom artikel 181a kan söka resurser för att göra det som en del av mina kolleger hoppas göra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nirj Deva,"18,5,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9,12
"per conto del gruppo PPE-DE."12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph