Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-18-Speech-3-145"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090218.21.3-145"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, signor Presidente del Consiglio, con questo rapporto il Parlamento si propone di offrire un contributo costruttivo alla prospettiva di rafforzare il partenariato euro-mediterraneo. Le proposte scaturite dal summit di Parigi del 14 luglio scorso si propongono due obiettivi condivisibili: il primo è quello di rendere più concreti ed efficaci i progetti nel campo dell'integrazione economica, territoriale e ambientale, attraverso l'istituzione di un segretariato che dovrebbe operare a questo fine e con finanziamenti pubblici e privati; il secondo è quello di rafforzare il dialogo politico all'interno dell'intero processo, attraverso nuove istituzioni, quali la copresidenza, il summit dei capi di Stato e di governo e le riunioni scadenzate dei Ministri degli Esteri. In questo quadro io vorrei sottolineare il ruolo dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, che è stato anche riconosciuto nei documenti di Parigi e successivamente di Marsiglia. Il Parlamento vuole contribuire a superare l'impasse grave che si è determinata dopo i tragici avvenimenti di Gaza. Molto tuttavia dipenderà dalle politiche che il governo israeliano che si formerà dopo le elezioni metterà in atto. Nonostante ciò, vorrei sottolineare che l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea si riunirà prossimamente e questo a dimostrazione del ruolo che anche in questa difficile situazione i parlamenti possono svolgere. Sottolineiamo il valore di istituzioni che coinvolgano allo stesso tempo l'Unione europea e i paesi del sud e dell'est del Mediterraneo. Segnaliamo tuttavia la necessità di non ridurre tutto il processo alla dimensione intergovernativa. Auspichiamo un ampio coinvolgimento della società civile e delle parti sociali, anche perché la crisi economica può acuire i drammatici problemi già endemicamente presenti, quali la disoccupazione, aumentando la pressione migratoria e il governo già difficile di questo fenomeno. Chiediamo un'attenzione maggiore ai temi dei diritti della persona che toccano comportamenti di tutti i paesi partner in diversa misura. Per ciò che riguarda le istituzioni, ribadiamo il concetto che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'Unione europea potrà assicurare una rappresentazione coerente e strutturata attraverso le nuove figure del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri europei. Nel frattempo sarebbe utile assicurare una continuità della presenza europea almeno nella copresidenza. Sappiamo che la Presidenza ceca su questo è stata sensibile. Ci auguriamo che anche la Presidenza svedese voglia accettare, diciamo, questo messaggio. Signora Presidente, cari colleghi, voglio ringraziare tutti i colleghi e funzionari dei vari gruppi politici e le commissioni che si sono espresse per parere. Tutti hanno contribuito all'elaborazione di questo rapporto che mi pare essere ampiamente condiviso."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, paní Ferrero-Waldnerová, pane Vondro, dámy a pánové, Parlament v této zprávě předkládá návrh na konstruktivní příspěvek k plánu na posílení evropsko-středomořského partnerství. Návrhy, které vzešly z pařížského summitu konaného dne 14. července, vytyčily dva cíle, které stojí za naši podporu. Prvním z těchto cílů je dát praktickou podobu hospodářským, regionálním a environmentálním projektům a dosáhnout jejich větší účinnosti vytvořením sekretariátu pověřeného tímto úkolem, získáním finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů; druhým z nich je posílení politického dialogu v rámci celého procesu prostřednictvím nových institucí, jako je spolupředsednictví, schůzka na nejvyšší či vládní úrovni a pravidelná setkání ministrů zahraničních věcí. Ráda bych v této souvislosti zdůraznila roli Středomořského parlamentního shromáždění, jež bylo uznáno jak pařížským, tak marseillským dokumentem. Parlament chce být nápomocen při hledání východiska ze slepé uličky, do níž vyústily tragické události v Gaze. Mnoho ovšem závisí na politikách, které přijme nová izraelská vláda, k jejímuž sestavení dojde po volbách. Ráda bych nicméně poukázala na to, že Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění se v brzké době sejde a prokáže úlohu, již by parlamenty měly hrát, a to i v této tak obtížné situaci. Chceme zdůraznit hodnotu institucí, v nichž mají zastoupení jak Evropská unie, tak země jižního a východního Středomoří, a zároveň upozornit na to, že je zcela zásadní, aby se celý proces neomezil výlučně na mezivládní přístup. Věříme v širokou účast občanské společnosti a ze strany sociálních partnerů, a to nejen kvůli hospodářské krizi, jež může zhoršit problémy, v některých lokalitách beztak již nabývající hrozivých podob, jako je nezaměstnanost a vzrůstající migrační tlaky, přispívající k ještě obtížnější zvladatelnosti tohoto fenoménu. Žádáme, aby se více pozornosti věnovalo otázkám lidských práv, která mají větší či menší vliv na chování všech partnerských zemí. Co se týče institucí, dovolte mi připomenout, že vstoupí-li v platnost Lisabonská smlouva, Evropská unie by si tímto způsobem mohla zajistit soudržné a strukturované zastoupení v podobě nových funkcí předsedy Rady a evropského ministra zahraničních věcí. Do té doby by bylo žádoucí zajistit kontinuitu evropské přítomnosti, přinejmenším v podobě spolupředsednictví. Jsme si vědomi toho, že české předsednictví má tuto věc na zřeteli, a věříme, že i u švédského předsednictví se tato zpráva setká s ochotným přijetím. Paní předsedající, dámy a pánové, ráda bych poděkovala všem svým kolegům poslancům i úředníkům ze všech politických skupin a výborů, kteří vyjádřili své stanovisko. Ti všichni přispěli k návrhu této zprávy, která se, jak věřím, těší široké podpoře."@cs1
"Fru formand, fru Ferrero­Waldner, hr. Vondra, mine damer og herrer! Med denne betænkning foreslår Parlamentet at yde et konstruktivt bidrag i forbindelse med udsigterne til en styrkelse af Euro-Middelhavspartnerskabet. De forslag, der blev vedtaget på topmødet i Paris den 14. juli sidste år, indeholder to målsætninger, som fortjener vores støtte. Den første er en konkretisering og effektivisering af de økonomiske, regionale og miljømæssige integrationsprojekter gennem oprettelsen af et sekretariat, der får overdraget denne opgave, og som modtager offentlig og privat støtte. Den anden er en styrkelse af den politiske dialog gennem hele processen via nye institutioner som det fælles formandskab, topmødet mellem stats- og regeringscheferne og de regelmæssige møder mellem udenrigsministrene. I den forbindelse vil jeg gerne understrege vigtigheden af Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, som blev anerkendt i erklæringen fra Paris og senere i dokumentet fra Marseille. Parlamentet ønsker at være med til at finde en vej ud af den alvorlige hårdknude, der er opstået efter de tragiske begivenheder i Gaza. Meget afhænger imidlertid af de politikker, som den nye israelske regering, der bliver dannet efter valget, vil vedtage. Jeg vil ikke desto mindre gerne påpege, at Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet vil mødes i en nær fremtid og bevise, at parlamenter spiller en vigtig rolle selv i en vanskelig situation som denne. Vi vil gerne understrege værdien af institutioner, der både involverer EU og landene i det sydlige og østlige Middelhavsområde, og samtidig signalere, at det er vigtigt ikke at reducere hele processen til en mellemstatslig tilgang alene. Vi håber på en omfattende inddragelse af civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter, ikke mindst fordi den økonomiske krise kan forværre allerede udbredte og alvorlige problemer som arbejdsløshed og et stigende migrationspres og gøre situationen endnu vanskeligere at håndtere. Vi opfordrer til, at der i højere grad sættes ind på menneskerettighedsområdet, som i større eller mindre grad påvirker adfærden i alle partnerlandene. Med hensyn til institutionerne må vi huske på, at hvis Lissabontraktaten træder i kraft, kan EU være sikret en sammenhængende og struktureret repræsentation gennem de nye skikkelser i form af den faste rådsformand og den europæiske udenrigsminister. I mellemtiden ville det være hensigtsmæssigt at sikre kontinuitet i EU's optræden udadtil, i det mindste inden for det fælles formandskab. Vi ved, at det tjekkiske formandskab har været åbent over for dette, og håber, at også det svenske formandskab vil være villigt til at viderebringe dette budskab. Jeg vil gerne takke alle mine kolleger og embedsmændene i de forskellige politiske grupper og udvalg, som har afgivet udtalelse. De har alle bidraget til udarbejdelsen af denne betænkning, som jeg fornemmer har bred opbakning."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Ratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit diesem Bericht möchte das Parlament einen konstruktiven Beitrag zur möglichen Stärkung der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft leisten. Die Ergebnisse, die aus dem Gipfeltreffen am 14. Juli letzten Jahres in Paris hervorgegangen sind, zeigen zwei Ziele auf, die unsere Unterstützung verdienen. Das erste Ziel besteht darin, die Projekte zur wirtschaftlichen, regionalen und umweltpolitischen Integration praktisch auszugestalten und sie durch die Einrichtung eines mit dieser Aufgabe betrauten Sekretariats wirksamer umzusetzen, das mit öffentlichen und privaten Mitteln finanziert wird. Das zweite Ziel besteht darin, den politischen Dialog über neue Institutionen, wie die Ko-Präsidentschaft, das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs und die regelmäßigen Treffen der Außenminister, während des gesamten Prozesses zu vertiefen. In diesem Zusammenhang möchte ich mit Nachdruck auf die Rolle der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer hinweisen, die im Dokument von Paris und später auch im Dokument von Marseille anerkannt wurde. Das Parlament möchte bei der Suche nach einem Ausweg aus der ersten Lage im Anschluss an die tragischen Ereignisse in Gaza helfen. Vieles wird jedoch von den politischen Maßnahmen der neuen israelischen Regierung abhängen, die nach den Wahlen gebildet wird. Dennoch möchte ich betonen, dass die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer in Kürze zusammentreten und die Rolle unter Beweis stellen wird, die das Parlament – selbst in dieser schwierigen Situation – spielen muss. Wir möchten auf den Nutzen der Institutionen hinweisen, an denen sowohl die Europäische Union als auch die Staaten des südlichen und östlichen Mittelmeerraums beteiligt sind, und gleichzeitig auch hervorheben, dass der gesamte Prozess unter keinen Umständen als rein zwischenstaatlicher Ansatz angesehen werden darf. Wir hoffen auf die starke Beteiligung der Zivilgesellschaft und Sozialpartner, nicht zuletzt weil die Wirtschaftskrise die bereits vorhandenen schrecklichen Probleme, wie die Arbeitslosigkeit und den zunehmenden Migrationsdruck, verschärfen kann, wodurch sich die Lage noch schwerer in den Griff bekommen lässt. Wir fordern eine stärkere Beachtung der Menschenrechtsprobleme, die sich mehr oder weniger auf das Verhalten aller Partnerländer auswirken. Was die Institutionen anbelangt, so sollten wir uns daran erinnern, dass die Europäische Union seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon sicher sein kann, durch die neuen Amtsträger, den Ratspräsidenten und den europäischen Außenminister, einheitlich vertreten zu sein. In der Zwischenzeit wäre es förderlich, die Kontinuität der europäischen Präsenz, zumindest bei der Ko-Präsidentschaft, sicherzustellen. Wir wissen, dass die tschechische Ratspräsidentschaft sehr bereitwillig auf dieses Thema reagiert hat, und hoffen, dass die schwedische Präsidentschaft diese Botschaft ebenso bereitwillig aufnehmen wird. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen und den Vertretern der verschiedenen Fraktionen und Ausschüsse für ihre Stellungnahmen danken. Sie haben alle zur Abfassung dieses Berichts beigetragen, der, so glaube ich, auf breite Zustimmung stößt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Φερρέρο-Βάλντνερ, κ. Βόντρα, κυρίες και κύριοι, με αυτήν την έκθεση, το Κοινοβούλιο προτείνει την πραγματοποίηση μιας εποικοδομητικής συμβολής στην προοπτική ενίσχυσης της Ευρω-Μεσογειακής εταιρικής σχέσης. Οι προτάσεις που προκύπτουν από τη διάσκεψη κορυφής στο Παρίσι στις 14 Ιουλίου πέρυσι παρέθεσε δύο σκοπούς που χρήζουν της υποστήριξής σας. Ο πρώτος είναι ο πρακτικός σχηματισμός οικονομικών, περιφερειακών και περιβαλλοντικών έργων ένταξης και η αποτελεσματικότητά τους, με τη δημιουργία μιας γραμματείας που να της έχει ανατεθεί αυτή η εργασία, δηλ. λήψη δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μέσα σε όλη τη διαδικασίας, μέσω νέων θεσμών, όπως η συν-προεδρία, η σύνοδος κορυφής των Αρχηγών κρατών και οι τακτικές συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω το ρόλο της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συγκέντρωσης, η οποία αναγνωρίστηκε στο κείμενο του Παρισίου και στη συνέχεια στο έγγραφο Μασσαλίας. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να βοηθήσει στην εύρεση τρόπου μιας σοβαρής στάσιμης κατάστασης που ακολούθησε τα τραγικά γεγονότα στη Γάζα. Πολλά εξαρτώνται, εντούτοις, από τις πολιτικές που σχημάτισε η νέα ισραηλινή κυβέρνηση που θα υιοθετήσει μετά τις εκλογές. Πάντως, θα ήθελα να σημειώσω ότι η Ευρω-Μεσογειακή κοινοβουλευτική συγκέντρωση θα αναλάβει στο εγγύς μέλλον και θα επιδείξει το ρόλο που πρέπει να έχουν τα κοινοβούλια, ακόμα και σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Επιθυμούμε να τονίσουμε την αξία των θεσμών που περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες νότια και ανατολικά της Μεσογείου, ενώ, παράλληλα, σηματοδοτείται η αναγκαιότητα μείωσης ολόκληρης της διαδικασίας σε μια αποκλειστική διακυβερνητική προσέγγιση. Προσβλέπουμε σε μια ευρεία εμπλοκή της αστικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων, τουλάχιστον επειδή η οικονομική κρίση μπορεί να επιδεινώσει τα ήδη ενδημικά και τρομερά προβλήματα, όπως η ανεργία και η αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης, κάνοντας τη διαχείριση αυτού του φαινομένου ακόμα δυσκολότερη. Επικαλούμαστε μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά όλων των χωρών εταίρων σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Όσον αφορά στους θεσμούς, ας θυμηθούμε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή και η δομημένη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω νέων μορφών του Προέδρου του Συμβουλίου και του ευρωπαίου Υπουργού εξωτερικών. Στο μεταξύ, θα ήταν ωφέλιμη η διασφάλιση της συνέχεια στην ευρωπαϊκή παρουσία, τουλάχιστον στη συ-προεδρεία. Γνωρίζουμε ότι η Τσεχική Προεδρεία επέδειξε μια ευαισθησία σε αυτό και ελπίζουμε επίσης, η Σουηδική Προεδρεία να είναι πρόθυμη να αποδεχτεί αυτό το μήνυμα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα Μέλη και τα στελέχη των διάφορων πολιτικών ομάδων και επιτροπών που εξέφρασαν τη γνώμη τους. Συνέβαλαν όλοι στη σύνταξη αυτής της έκθεσης, η οποία, πιστεύω, χαίρει μεγάλης υποστήριξης."@el10
"Madam President, Mrs Ferrero­Waldner, Mr Vondra, ladies and gentlemen, with this report, Parliament is proposing to make a constructive contribution to the prospect of strengthening the Euro-Mediterranean partnership. The proposals resulting from the Paris summit on 14 July last year put forward two objectives that are worthy of our support. The first of these is to give practical shape to economic, regional and environmental integration projects and to make them more effective, by creating a secretariat entrusted with this task, receiving public and private funding; the second is to strengthen political dialogue within the whole process, through new institutions such as the co-presidency, the summit of Heads of State or Government and the regular Foreign Ministers meetings. In this context, I would like to emphasise the role of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly, which was recognised in the Paris text and then in the Marseille document. Parliament wants to help find a way out of the serious stalemate that has followed the tragic events in Gaza. Much depends, however, on the policies that the new Israeli Government formed after the elections will adopt. Nonetheless, I would like to point out that the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly will meet in the near future and demonstrate the role that parliaments have to play, even in this difficult situation. We wish to highlight the value of institutions that involve both the European Union and the countries in the south and east of the Mediterranean while, at the same time, signalling that it is essential not to reduce the entire process to a solely intergovernmental approach. We hope for widespread involvement of civil society and social partners, not least because the economic crisis can worsen the already endemic and terrible problems such as unemployment and increasing migratory pressure, making this phenomenon even more difficult to manage. We are calling for greater attention to be paid to the issues of human rights that affect the behaviour of all the partner countries to a greater or lesser degree. As regards the institutions, let us remember that with the entry into force of the Treaty of Lisbon, the European Union may be assured of coherent and structured representation through the new figures of the President of the Council and the European Foreign Minister. In the meantime, it would be beneficial to ensure continuity in the European presence, at least in the co-presidency. We know that the Czech Presidency has been sensitive to this, and hope that the Swedish Presidency, too, will be willing to accept this message. Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank all my fellow Members and the officials of the various political groups and committees that have given their opinion. They have all contributed to the drafting of this report, which I believe enjoys widespread support."@en4
"Señora Presidenta, señora Ferrero-Waldner, señor Vondra, Señorías, con este informe, el Parlamento propone contribuir de forma constructiva a la perspectiva de fortalecimiento de la Asociación Euromediterránea. Las propuestas resultantes de la Cumbre de París del 14 de julio del año pasado presentan dos objetivos que son dignos de nuestro apoyo. El primero de ellos consiste en dar una forma práctica a los proyectos de integración económica , regional y medioambiental para hacerlos más eficaces, mediante la creación de una secretaría encomendada a dicha labor y que reciba financiación pública y privada; el segundo objetivo es fortalecer el diálogo político durante todo el proceso a través de nuevas instituciones como la copresidencia, la cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno y las reuniones habituales de Ministros de Asuntos Exteriores. En este contexto, me gustaría hacer hincapié en el papel de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que fue reconocido en el texto de París y después en el documento de Marsella. El Parlamento desea ayudar a encontrar una solución al grave estancamiento que ha seguido tras los trágicos acontecimientos de Gaza. No obstante, la mayor parte depende de las políticas que el Gobierno israelí, recién formado tras las elecciones, adopte. Sin embargo, me gustaría señalar que la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea se reunirá en un futuro próximo y demostrará el papel que los parlamentos deben desempeñar, aun incluso en esta difícil situación. Deseamos destacar el valor de instituciones que involucran tanto a la Unión Europea como a los países situados en el sur y el este del Mediterráneo, si bien, al mismo tiempo, indicar que es fundamental no reducir el proceso entero a un planteamiento exclusivamente intergubernamental. Esperamos una participación generalizada de la sociedad civil y de los interlocutores sociales, no solo porque la crisis económica puede empeorar los ya endémicos y terribles problemas, como el desempleo y la creciente presión migratoria, haciendo que este fenómeno sea aún más difícil de gestionar. Hacemos un llamamiento para prestar una mayor atención a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos que afectan al comportamiento de todos los países socios en mayor o menor grado. En lo que respecta a las instituciones, recordemos que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea podría tener garantizada una representación estructurada y coherente a través de las nuevas figuras del Presidente del Consejo y el Ministro europeo de Asuntos Exteriores. Por el momento, sería beneficioso garantizar la continuidad de la presencia europea, al menos en la copresidencia. Sabemos que la Presidencia checa se ha mostrado susceptible hacia esta cuestión y esperamos que la Presidencia sueca esté también dispuesta a aceptar este mensaje. Señora Presidenta, Señorías, quisiera agradecer a todos mis compañeros y a los funcionarios de las diferentes comisiones y grupos políticos que han expresado su opinión. Todos ellos han contribuido a la elaboración de este informe, que espero disfrute de un amplio apoyo."@es21
"Proua juhataja, kolleegid, proua volinik, nõukogu eesistuja, selle raportiga teeb Euroopa Parlament ettepaneku anda viljakas panus Euroopa–Vahemere piirkonna partnerluse tugevdamise tulevikuväljavaadetesse. Eelmise aasta 14. juulil toimunud Pariisi tippkohtumise tulemusel tehtud ettepanekutes väärivad meie toetust kaks eesmärki. Esimene neist on viia ellu majandusliku, territoriaalse ja keskkonnaalase lõimumise projekte ja luua nende tõhustamiseks sekretariaat, mis vastutab nimetatud ülesande täitmise eest ning mida rahastatakse riiklikest ja erasektori vahenditest; teine eesmärk on tugevdada kogu protsessis poliitilist dialoogi selliste uute institutsioonide kaudu nagu kaaseesistumine, riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumised ning välisministrite korrapärased kohtumised. Selle taustal soovin toonitada Euroopa–Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee rolli, mida tunnustati Pariisi ja hiljem Marseille’ deklaratsioonis. Parlament soovib aidata leida väljapääsu tõsisest ummikseisust, mis tekkis Gaza traagiliste sündmuste järel. Palju sõltub siiski pärast valimisi moodustatud Iisraeli valitsuse vastuvõetavatest tegevuskavadest. Sellest hoolimata soovin juhtida tähelepanu asjaolule, et Euroopa–Vahemere piirkonna parlamentaarne assamblee kohtub lähiajal ning näitab, missuguseid ülesandeid peavad parlamendid täitma isegi kõnealuses keerulises olukorras. Soovime rõhutada selliste institutsioonide väärtust, kuhu kuuluvad nii Euroopa Liit kui ka Vahemerest lõunas ja idas asuvad riigid, kuid samal ajal anname märku, et kogu protsessi ei saa taandada üksnes valitsustevahelisele arusaamale. Loodame, et suur osa kodanikuühiskonnast ja tööturu osapooltest osaleb samuti protsessis eelkõige seetõttu, et majanduskriis võib süvendada juba endeemiliste mõõtmetega raskeid probleeme nagu töötus ja järjest pakilisem vajadus edasi rännata, muutes kontrolli saavutamise veelgi raskemaks. Me kutsume üles pöörama suuremat tähelepanu inimõiguste küsimustele, mis mõjutavad kõigi partnerriikide käitumist suuremal või väiksemal määral. Kui rääkida institutsioonidest, siis lubage meelde tuletada, et Lissaboni lepingu jõustumisel võivad Euroopa Liitu hakata esindama uue, selgelt piiritletud ja struktureeritud ametikohaga Euroopa Ülemkogu president ja Euroopa välisminister. Vahepeal oleks aga otstarbekas tagada Euroopa osaluse järjepidevus vähemalt kaaseesistuja abil. Me teame, et eesistujamaa Tšehhi jaoks on see olnud tundlik küsimus ning loodame, et Rootsi nõustub eesistujana selle ideega. Proua juhataja, daamid ja härrad, tänan kolleege ning fraktsioonide ja komisjonide töötajaid, kes esitasid oma arvamuse. Nad kõik on aidanud koostada kõnealust raportit, mis saab loodetavasti ulatusliku toetuse."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Ferrero­Waldner, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Vondra, hyvät kollegat, parlamentti ehdottaa tässä mietinnössä rakentavaa panosta Euro–Välimeri-kumppanuuden vahvistamisnäkymille. Viime vuonna 14. heinäkuuta Pariisissa pidetyn huippukokouksen tuloksena tehtyihin ehdotuksiin sisältyi kaksi tavoitetta, jotka ansaitsevat tukemme. Ensimmäisen näistä koskee taloudellisten, alueellisten ja ympäristöön liittyvien integraatiohankkeiden käytännöllistä suunnittelua ja tehostamista siten, että perustetaan julkista ja yksityistä rahoitusta saava sihteeristö kyseistä tehtävää varten; toisena tavoitteena on vahvistaa poliittista vuoropuhelua koko prosessin yhteydessä sellaisten uusien elinten avulla, joita ovat muun muassa yhteispuheenjohtajuus, valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokous sekä säännölliset ulkoministeritapaamiset. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen roolia, joka tunnustettiin Pariisin julkilausumassa ja myöhemmin Marseillen julistuksessa. Parlamentti haluaa auttaa löytämään keinon selviytyä umpikujasta, johon on päädytty Gazan traagisten tapahtumien seurauksena. Paljon riippuu kuitenkin Israelin uuden, vaalien jälkeen muodostetun hallituksen hyväksymästä politiikasta. Haluaisin kaikesta huolimatta painottaa, että Euro–Välimeri-alueen parlamentaarinen edustajakokous kokoontuu lähiaikoina ja näyttää esimerkkiä roolista, joka parlamenteille kuuluu jopa tällaisessa vaikeassa tilanteessa. Haluamme korostaa niiden elinten merkitystä, joihin sekä Euroopan unioni että Välimeren etelä- ja itärannikon maat osallistuvat, samalla kun painotamme, että on välttämätöntä, ettei prosessia kokonaisuudessaan supisteta pelkäksi hallitusten väliseksi toiminnaksi. Toivomme kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuvan toimintaan aktiivisesti eikä vähiten sen vuoksi, että talouskriisi saattaa pahentaa ennestäänkin laajalle levinneitä ja vakavia ongelmia, kuten työttömyyttä ja lisääntyvää muuttopainetta, ja tehdä ilmiöstä yhä vaikeammin hallittavan. Kehotamme kiinnittämään yhä tiiviimmin huomiota ihmisoikeuskysymyksiin, jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän kaikkien kumppanuusmaiden toimintaan. Toimielinten osalta on syytä muistaa, että Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan uudet edustajat, joita ovat neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan unionin ulkoministeri, voivat turvata Euroopan unionille yhtenäisen ja jäsennellyn edustuksen. Tällä välin olisi hyödyllistä varmistaa Euroopan unionin osallistumisen jatkuvuus ainakin yhteispuheenjohtajuuden avulla. Tiedämme, että puheenjohtajavaltio Tšekki on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota, ja toivomme, että myös Ruotsi on puheenjohtajavaltiona halukas ottamaan huomioon tämän viestin. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani sekä eri poliittisten ryhmien ja valiokuntien edustajia, jotka ovat esittäneet näkemyksensä. He ovat kaikki osaltaan auttaneet laatimaan tämän mietinnön, jonka uskon saavan laajaa tukea."@fi7
"Madame la Présidente, Madame Ferrero­Waldner, Monsieur Vondra, Mesdames et Messieurs, avec ce rapport, le Parlement propose d’apporter une contribution constructive à la perspective du renforcement du partenariat euro-méditerranéen. Les propositions résultant du sommet de Paris du 14 juillet 2008 avancent deux objectifs qui méritent notre soutien. Le premier de ces objectifs est de donner une forme concrète aux projets d’intégration économique, régionale et environnementale et de rendre ceux-ci plus efficaces, en créant un secrétariat chargé d’accomplir cette mission, recevant un financement public et privé; le second objectif consiste à approfondir le dialogue politique au sein de l’ensemble du processus, grâce à de nouvelles institutions telles que la coprésidence, le sommet des chefs d’État et de gouvernement et les réunions régulières des ministres des affaires étrangères. Dans ce contexte, je voudrais insister sur le rôle de l’assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, qui a été reconnue dans la déclaration de Paris puis dans celle de Marseille. Le Parlement veut aider à trouver une issue à la grave impasse consécutive aux événements tragiques de Gaza. Les choses dépendent toutefois beaucoup des politiques qu’adoptera le nouveau gouvernement israélien formé juste après les élections. Néanmoins, permettez-moi de souligner que l’assemblée parlementaire euro-méditerranéenne se réunira prochainement et jouera le rôle qui incombe aux parlements, même dans cette situation difficile. Nous souhaitons souligner la valeur des institutions impliquant à la fois l’Union européenne et les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, tout en signalant dans le même temps qu’il est essentiel de ne pas réduire le processus à une simple approche intergouvernementale. Nous espérons une pleine participation de la société civile et des partenaires sociaux, non seulement parce que la crise économique peut aggraver les problèmes déjà graves et endémiques, tels que le chômage et la pression migratoire accrue, et rendre le phénomène encore plus difficile à gérer. Nous demandons qu’une plus grande attention soit prêtée aux questions des droits de l’homme qui influencent à des degrés divers le comportement de tous les pays partenaires. En ce qui concerne les institutions, rappelons-nous qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union européenne peut être assurée d’avoir une représentation cohérente et structurée, incarnée par le président du Conseil et le ministre européen des affaires étrangères. Dans l’intervalle, il serait bénéfique d’assurer la continuité de la présence européenne, au moins au travers de la coprésidente. Nous savons que la présidence tchèque a été sensible à ce message, et nous espérons que la présidence suédoise l’acceptera elle aussi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier tous mes collègues et les responsables des divers groupes et commissions politique qui ont exprimé leur opinion. Ils ont tous contribué à l’élaboration du présent rapport qui, je crois, recueille un large soutien."@fr8
"Elnök asszony, Ferrero­Waldner asszony, Vondra úr, Hölgyeim és uraim! Ezzel a jelentéssel a Parlament az euro-mediterrán partnerség erősítéséhez való konstruktív hozzájárulásra tesz javaslatot. A tavaly július 14-i párizsi csúcstalálkozóból eredő javaslatok két célkitűzést határoztak meg, amelyek támogatásunkra érdemesek. Ezek közül az első, hogy gyakorlati formát kell adnunk a gazdasági, regionális és környezeti integrációs projekteknek és hatékonyabbá kell tennünk azokat egy, az e feladatok ellátásával megbízott titkárság létrehozásával, amely köz- és magánfinanszírozásban részesül; a második a politikai párbeszéd erősítése az egész folyamaton belül, új intézményeken, például a társelnökségen, az állam- és kormányfők csúcstalálkozóján és a rendszeres külügyminiszteri találkozókon keresztül. Ebben az összefüggésben szeretném kihangsúlyozni az Euro-Mediterrán Parlamenti Közgyűlés szerepét, amelyet elismertek a párizsi szövegben, majd a marseille-i dokumentumban. A Parlament a gázai tragikus események után kialakult patthelyzetből kivezető út keresésében kíván segíteni. Sok függ azonban attól a politikától, amelyet a választások után megalakult új izraeli kormány fog követni. Ki szeretném azonban emelni, hogy az Euro-Mediterrán Parlamenti Közgyűlés a közeljövőben fog összeülni és be fogja mutatni azt a szerepet, amelyet a parlamenteknek játszniuk kell még ebben a nehéz helyzetben is. Hangsúlyozni szeretnénk az intézmények azon értékét, amely az Európai Uniót, valamint a Földközi-tenger déli és keleti országait is bevonja, jelezve ugyanakkor, hogy elengedhetetlen, hogy a teljes projekt ne csak a kormányközi megközelítésre korlátozódjon. A civil társadalom és a szociális partnerek széleskörű bevonását reméljük, nem utolsósorban azért, mert a gazdasági válság súlyosbíthatja a már endemikus és szörnyű problémákat, mint például a munkanélküliség és a növekvő migrációs nyomás, amely ezt a jelenséget még nehezebben kezelhetővé teszi. Arra szólítunk fel, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni az emberi jogi kérdéseknek, amelyek többé vagy kevésbé minden partnerország magatartását befolyásolják. Az intézmények tekintetében ne felejtsük el, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével az Európai Unió koherens és struktúrált képviseletet biztosíthat magának a Tanács elnökén és az európai külügyminiszteren mint új intézményeken keresztül. Ugyanakkor az európai jelenlét terén üdvös lenne a folyamatosság biztosítása, legalább a társelnökségben. Tudjuk, hogy a cseh elnökség fogékony volt erre és reméljük, hogy a svéd elnökség is kész elfogadni ezt az üzenetet. Elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni minden tagtársamnak, valamint a különböző képviselőcsoportoknak és bizottságoknak, hogy véleményt nyilvánítottak. Valamennyien hozzájárultak e jelentés tervezetének elkészítéséhez, amely úgy gondolom, hogy széleskörű támogatást élvez."@hu11
"Gerb. pirmininke, B. Ferrero­Waldner, A. Vondra, ponios ir ponai, šiuo pranešimu Parlamentas siūlo konstruktyviai prisidėti prie perspektyvos stiprinti Europos ir Viduržemio jūros valstybių partnerystę. Per pernai liepos 14 d. Paryžiuje vykusį aukščiausiojo lygio susitikimą parengtuose pasiūlymuose buvo iškelti du tikslai, nusipelnantys mūsų palaikymo. Pagal pirmą pasiūlymą siekiama suteikti praktinę formą ekonominiams, regioniniams ir aplinkos integracijos projektams bei padaryti juos veiksmingesnius, įsteigiant šios užduoties vykdymui paskirtą sekretoriatą, gaunat viešą ir privatų finansavimą; pagal antrą pasiūlymą siekiama stiprinti politinį dialogą visame procese, įsteigiant tokias naujas institucijas kaip valstybių ar vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimai ir reguliarūs užsienio reikalų ministrų susitikimai. Taigi norėčiau pabrėžti Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos vaidmenį, kuriam buvo skirta daug dėmesio Paryžiaus tekste ir paskui Marselio dokumente. Parlamentas nori padėti rasti kelią iš rimtos aklavietės, kuri susidarė po tragiškų įvykių Gazoje. Tačiau daug kas priklauso nuo politikos, kurios laikysis naujoji po rinkimų suformuota Izraelio vyriausybė. Vis dėlto norėčiau paminėti, kad Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinė asamblėja susitiks netolimoje ateityje ir parodys, kokį vaidmenį turi atlikti parlamentai, net esant šiai sudėtingai padėčiai. Norime pabrėžti, kokios svarbios yra institucijos, kuriose dalyvauja ir Europos Sąjunga, ir šalys Viduržemio jūros regiono pietuose ir rytuose, ir kartu atkreipiame dėmesį, kad būtina nesiaurinti viso proceso taikant vien tarpvyriausybinio darbo metodą. Tikimės, kad plačiai įsitrauks ir pilietinė visuomenė bei socialiniai partneriai, nes ekonomikos krizė gali pabloginti tokias jau vietomis paplitusias ir rimtas problemas kaip bedarbystė bei didėjantis migrantų spaudimas, ir dėl to šis reiškinys tampa vis sunkiau suvaldomas. Raginame skirti daugiau dėmesio žmogaus teisių problemoms, kurios tam tikru mastu paveikia visų šalių partnerių elgesį. Kai dėl institucijų, prisiminkime, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjungai gali būti užtikrintas nuoseklus ir suformuotas atstovavimas per naujas Tarybos pirmininko ir Europos užsienio reikalų ministro pareigybes. Būtų naudinga užtikrinti Europos dalyvavimo tęstinumą bent jau bendro pirmininkavimo forma. Žinome, kad pirmininkaujanti Čekija į tai įsiklausė, ir tikimės, kad pirmininkaujanti Švedija taip pat mielai priims šią žinią. Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms Parlamento nariams ir įvairių politinių frakcijų bei komitetų atstovams, kurie išdėstė savo nuomonę. Jie visi prisidėjo rengiant šį pranešimą, kuris, manau, yra daugelio palaikomas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kundze kungs, dāmas un kungi, ar šo ziņojumu Parlaments ierosina sniegt konstruktīvu atbalstu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerības stiprināšanai. Pagājušā gada 14. jūlijā Parīzes augstākā līmeņa sanāksmē izstrādātie ierosinājumi ietvēra divus mērķus, kas ir pelnījuši mūsu atbalstu. Pirmais no tiem ir ekonomikas, reģionālos un vides integrācijas projektus padarīt praktiskākus un efektīvākus, izveidojot sekretariātu, kam šis uzdevums tiktu uzticēts un kas saņemtu valsts un privāto finansējumu. Otrais mērķis ir stiprināt politisko dialogu visa procesa laikā ar tādu jaunu instrumentu palīdzību kā līdzprezidentūra, valstu valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksme un regulāras ārlietu ministru sanāksmes. Šajā kontekstā es vēlētos uzsvērt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas lomu, kas tika atzīta Parīzē izstrādātajā dokumentā un pēc tam arī Marseļas dokumentā. Parlaments vēlas palīdzēt atrast izeju no strupceļa, kas sekoja pēc traģiskajiem notikumiem Gazā. Tomēr, daudz kas ir atkarīgs no politikas, kādu pieņems pēc vēlēšanām izveidotā jaunā Izraēlas valdība. Tomēr, es vēlētos norādīt, ka tuvākajā laikā sanāks Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārā asambleja un parādīs, kādu lomu šajā sarežģītajā situācijā parlamentiem ir jāuzņemas. Mēs vēlamies uzsvērt to iestāžu nozīmību, kuras apvieno gan Eiropas Savienību, gan valstis, kuras atrodas uz dienvidiem un austrumiem no Vidusjūras, tajā pašā laikā norādot, ka ir svarīgi visu šo procesu nesamazināt tikai līdz starpvaldību pieejai. Mēs ceram uz plašu pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru līdzdalību, vēl jo vairāk tādēļ, ka ekonomiskā krīze var vēl vairāk pasliktināt jau tā endēmiskās un briesmīgās problēmas, tādas kā bezdarbs un pieaugošais migrācijas radītais spiediens, padarot krīzi vēl grūtāk pārvaldāmu. Mēs aicinām lielāku uzmanību pievērst cilvēktiesību jautājumiem, kas lielākā vai mazākā mērā ietekmē visu partnervalstu uzvedību. Kas attiecas uz iestādēm, atcerēsimies, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, Eiropas Savienībai ar jaunā Padomes priekšsēdētāja un Eiropas ārlietu ministra palīdzību būs nodrošināta saskaņota un strukturēta pārstāvība. Pagaidām būtu labi nodrošināt Eiropas klātbūtnes kontinuitāti, vismaz līdzprezidentūras ietvaros. Mēs zinām, ka Čehijas prezidentūra pret to ir bijusi ļoti jūtīga, un ceram, ka arī Zviedrijas prezidentūra vēlēsies sadzirdēt šo vēsti. Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es vēlētos pateikties visiem saviem kolēģiem deputātiem un dažādu politisko grupu un komiteju amatpersonām, kas ir izteikušas savu viedokli. Viņi visi ir palīdzējuši izstrādāt šo ziņojumu, kurš, manuprāt, bauda plašu atbalstu."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, signor Presidente del Consiglio, con questo rapporto il Parlamento si propone di offrire un contributo costruttivo alla prospettiva di rafforzare il partenariato euro-mediterraneo. Le proposte scaturite dal summit di Parigi del 14 luglio scorso si propongono due obiettivi condivisibili: il primo è quello di rendere più concreti ed efficaci i progetti nel campo dell'integrazione economica, territoriale e ambientale, attraverso l'istituzione di un segretariato che dovrebbe operare a questo fine e con finanziamenti pubblici e privati; il secondo è quello di rafforzare il dialogo politico all'interno dell'intero processo, attraverso nuove istituzioni, quali la copresidenza, il summit dei capi di Stato e di governo e le riunioni scadenzate dei Ministri degli Esteri. In questo quadro io vorrei sottolineare il ruolo dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea, che è stato anche riconosciuto nei documenti di Parigi e successivamente di Marsiglia. Il Parlamento vuole contribuire a superare l'impasse grave che si è determinata dopo i tragici avvenimenti di Gaza. Molto tuttavia dipenderà dalle politiche che il governo israeliano che si formerà dopo le elezioni metterà in atto. Nonostante ciò, vorrei sottolineare che l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea si riunirà prossimamente e questo a dimostrazione del ruolo che anche in questa difficile situazione i parlamenti possono svolgere. Sottolineiamo il valore di istituzioni che coinvolgano allo stesso tempo l'Unione europea e i paesi del sud e dell'est del Mediterraneo. Segnaliamo tuttavia la necessità di non ridurre tutto il processo alla dimensione intergovernativa. Auspichiamo un ampio coinvolgimento della società civile e delle parti sociali, anche perché la crisi economica può acuire i drammatici problemi già endemicamente presenti, quali la disoccupazione, aumentando la pressione migratoria e il governo già difficile di questo fenomeno. Chiediamo un'attenzione maggiore ai temi dei diritti della persona che toccano comportamenti di tutti i paesi partner in diversa misura. Per ciò che riguarda le istituzioni, ribadiamo il concetto che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'Unione europea potrà assicurare una rappresentazione coerente e strutturata attraverso le nuove figure del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri europei. Nel frattempo sarebbe utile assicurare una continuità della presenza europea almeno nella copresidenza. Sappiamo che la Presidenza ceca su questo è stata sensibile. Ci auguriamo che anche la Presidenza svedese voglia accettare, diciamo, questo messaggio. Signora Presidente, cari colleghi, voglio ringraziare tutti i colleghi e funzionari dei vari gruppi politici e le commissioni che si sono espresse per parere. Tutti hanno contribuito all'elaborazione di questo rapporto che mi pare essere ampiamente condiviso."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw Ferrero-Waldner, mijnheer Vondra, geachte collega's, met dit verslag stelt het Parlement voor om een constructieve bijdrage te leveren aan het perspectief van versterking van het Euro-mediterrane partnerschap. De voorstellen die zijn voortgevloeid uit de topconferentie van Parijs op 14 juli vorig jaar, bevatten twee doelstellingen die onze steun waard zijn. Het eerste doel is de projecten inzake economische, territoriale en milieu-integratie in een concretere en efficiëntere vorm te gieten via de oprichting van een voor dit doel bestemd secretariaat dat moet opereren met openbaar en particulier geld. Het tweede doel is de politieke dialoog binnen het gehele proces te versterken aan de hand van nieuwe instellingen zoals het covoorzitterschap, de topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders en de regelmatige bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken. In dit verband wil ik de rol van de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering benadrukken, die ook in de tekst van Parijs wordt erkend en vervolgens in het document van Marseille. Het Parlement wil helpen bij het vinden van een manier om uit de ernstige impasse te geraken die is ontstaan na de tragische gebeurtenissen in de Gazastrook. Veel hangt echter af van het beleid van de nieuwe Israëlische regering, die na de verkiezingen zal worden gevormd. Ik wil erop wijzen dat de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering desondanks binnenkort zal plaatsvinden en zal aantonen welke rol de parlementen ook in dergelijke moeilijke situaties kunnen spelen. We onderstrepen de waarde van de instellingen waar zowel de Europese Unie als de landen in het zuiden en oosten van het Middellandse-Zeegebied bij betrokken zijn. Tegelijkertijd merken wij echter op dat het cruciaal is te voorkomen dat het hele proces wordt gereduceerd tot een uitsluitend gouvernementele aanpak. We hopen op grote betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de sociale partners, vooral omdat de economische crisis de verschrikkelijke, reeds endemisch geworden problemen als werkloosheid en toenemende migratiedruk kan verergeren, waardoor dit verschijnsel nog moeilijker te controleren zal zijn. We vragen om meer aandacht voor de mensenrechtenvraagstukken die het gedrag van alle partnerlanden in meer of mindere mate beïnvloeden. Laten we niet vergeten dat, wat betreft de instellingen, met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, de Europese Unie een coherente en gestructureerde vertegenwoordiging kan verzekeren dankzij nieuwe functies, zoals voorzitter van de Raad en Europese minister van Buitenlandse Zaken. In afwachting daarvan zou het nuttig zijn continuïteit te verzekeren in de Europese aanwezigheid, in ieder geval in het covoorzitterschap. We weten dat het Tsjechische voorzitterschap hier ontvankelijk voor was en we hopen dat ook het Zweedse voorzitterschap deze boodschap wil meenemen. Mevrouw de Voorzitter, geachte collega's, ik wil graag al mijn collega's en de vertegenwoordigers van de fracties en commissies die advies hebben uitgebracht, bedanken. Ze hebben allen bijgedragen aan de opstelling van dit verslag, dat naar mijn idee wijdverspreide steun geniet."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie ministrze, panie i panowie! Tym sprawozdaniem Parlament Europejski proponuje wnieść konstruktywny wkład w perspektywę wzmocnienia partnerstwa eurośródziemnomorskiego. W propozycjach wynikających ze szczytu paryskiego, który odbył się 14 lipca ubiegłego roku, podano dwa cele warte naszego wsparcia. Pierwszym z nich jest nadanie praktycznego kształtu projektom w zakresie integracji gospodarczej, regionalnej i środowiskowej oraz uczynienia ich skuteczniejszymi poprzez utworzenie sekretariatu, któremu powierza się to zadanie i który otrzymuje środki publiczne i prywatne; drugim celem jest wzmocnienie dialogu politycznego w ramach całego tego procesu, poprzez nowe instytucje, takie jak współprzewodnictwo, szczyt głów państw lub rządów oraz regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych. W tym kontekście pragnę podkreślić rolę Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, która została uznana w tekście paryskim a następnie w dokumencie marsylskim. Parlament Europejski pragnie pomóc znaleźć wyjście z poważnego impasu, jaki nastąpił po tragicznych wydarzeniach w Gazie. Wiele jednak zależy od polityk, jakie przyjmie nowy rząd izraelski utworzony po wyborach. Pragnę niemniej jednak wskazać, że Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne spotka się w niedługiej przyszłości i wskaże rolę, jaką odgrywać muszą parlamenty, nawet w obecnej trudnej sytuacji. Pragniemy podkreślić wartość instytucji obejmujących zarówno Unię Europejską, jak i kraje na południu i wschodzie basenu Morza Śródziemnego a jednocześnie wysłać sygnał, że kluczowe jest, by nie sprowadzać całego procesu jedynie do podejścia międzyrządowego. Liczymy na powszechne uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, zwłaszcza dlatego, że kryzys gospodarczy może pogorszyć i tak już powszechne i ogromne problemy, takie jak bezrobocie czy rosnąca presja migracyjna, jeszcze bardziej utrudniając zarządzanie tym zjawiskiem. Wzywamy do zwrócenia baczniejszej uwagi na kwestię praw człowieka w większym lub mniejszym stopniu wpływającą na zachowanie wszystkich krajów partnerskich. Odnośnie do instytucji, pamiętajmy, że wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Unia Europejska może być pewna spójnego i zorganizowanego przedstawicielstwa gwarantowanego przez nowe osoby przewodniczącego Rady oraz europejskiego ministra spraw zagranicznych. W międzyczasie korzystne byłoby zapewnienie ciągłości europejskiej obecności, przynajmniej w formie współprzewodnictwa. Wiemy, że czeska prezydencja jest wrażliwa na tę kwestię i mamy nadzieję, że również prezydencja szwedzka będzie chętna przyjąć to przesłanie. Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałabym podziękować wszystkim kolegom posłom i urzędnikom różnych grup politycznych i komisji, którzy wyrazili swą opinię. Wszyscy oni przyczynili się do przygotowania omawianego tu sprawozdania, które jak sądzę cieszy się powszechnym poparciem."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária Ferrero­Waldner, Senhor Presidente em exercício Alexandr Vondra, Senhoras e Senhores Deputados, com este relatório, o Parlamento propõe-se dar um contributo construtivo para a perspectiva do reforço da parceria euro-mediterrânica. As propostas resultantes da Cimeira de Paris de 14 de Julho do ano passado apresentam dois objectivos que merecem o nosso apoio. O primeiro é concretizar os projectos de integração económica, regional e ambiental e torná-los mais eficazes, através da criação de um secretariado com essa função, com financiamentos públicos e privados; o segundo é reforçar o diálogo político no âmbito de todo o processo, através de novas instituições como a co-presidência, a Cimeira de Chefes de Estado ou de Governo e as reuniões periódicas dos Ministros dos Negócios Estrangeiros. Neste contexto, gostaria de salientar o papel da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica, que foi reconhecido no texto de Paris e depois no de Marselha. O Parlamento quer contribuir para a superação do grave impasse que se seguiu aos trágicos acontecimentos de Gaza. Contudo, muita coisa irá depender das políticas a adoptar pelo novo Governo de Israel formado após as eleições. No entanto, gostaria de salientar que a Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica se vai reunir brevemente, demonstrando o papel que os parlamentos devem desempenhar, mesmo nesta difícil situação. Gostaríamos de salientar a importância das instituições que envolvem tanto a União Europeia como os países do Mediterrâneo meridional e oriental, mas, ao mesmo tempo, chamamos a atenção para a necessidade de não reduzir todo o processo a uma perspectiva puramente intergovernamental. É desejável um amplo envolvimento da sociedade civil e dos parceiros sociais, até porque a crise económica pode agravar os já endémicos e dramáticos problemas como o desemprego e o aumento da pressão migratória, tornando este fenómeno ainda mais difícil de gerir. Apelamos a que se preste mais atenção às questões dos direitos humanos, que, em maior ou menor grau, respeitam ao comportamento de todos os países nossos parceiros. Relativamente às Instituições, recorde-se que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União Europeia terá a garantia de uma representação coerente e estruturada através das novas figuras do Presidente do Conselho e do Ministro dos Negócios Estrangeiros europeus. Entretanto, seria bom assegurar uma continuidade da presença europeia, pelo menos na co-presidência. Sabemos que a Presidência checa foi sensível a esta questão. Esperamos que também a Presidência sueca esteja receptiva a esta mensagem. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer a todos os colegas e aos funcionários dos vários grupos políticos e das comissões que deram o seu parecer. Todos contribuíram para a elaboração deste relatório, que me parece ser objecto de um amplo consenso."@pt17
"Doamnă preşedintă, dnă Ferrero­Waldner, dle Vondra, doamnelor şi domnilor, prin acest raport, Parlamentul îşi propune să aducă o contribuţie constructivă la perspectiva consolidării parteneriatului euro-mediteranean. Propunerile care au rezultat în urma summit-ului de la Paris, care a avut loc anul trecut la 14 iulie, au prezentat două obiective demne de sprijinul nostru. Primul dintre acestea constă în a da o formă practică proiectelor de integrare economică, regională şi de mediu şi în a le face mai eficiente, creând un secretariat căruia să i se încredinţeze această sarcină şi care să primească finanţare publică şi privată; cel de-al doilea constă în consolidarea dialogului politic la nivelul întregului proces, prin noi instituţii precum co-preşedinţia, summit-ul şefilor de stat sau de guvern şi reuniunile regulate ale miniştrilor de externe. În acest context, aș dori să subliniez rolul Adunării parlamentare euro-mediteraneene, recunoscut în textul de la Paris şi apoi în documentul de la Marsilia. Parlamentul doreşte să contribuie la găsirea unei modalități pentru a ieși din impasul care a urmat evenimentelor tragice din Gaza. Multe lucruri depind, însă, de politicile pe care le va adopta noul guvern israelian format după alegeri. Cu toate acestea, aş dori să remarc faptul că Adunarea parlamentară euro-mediteraneană se va întruni în viitorul apropiat şi va arăta rolul pe care trebuie să-l joace parlamentele, chiar şi în această situaţie dificilă. Dorim să subliniem valoarea instituţiilor care implică, atât Uniunea Europeană. cât şi ţările din sudul şi estul Mediteranei, semnalând, în acelaşi timp, că este esenţial să nu reducem întregul proces la o simplă abordare interguvernamentală. Dorim o implicare tot mai mare a societăţii civile şi a partenerilor sociali, nu în ultimul rând, deoarece criza economică poate înrăutăţi problemele deja teribile şi endemice, precum şomajul şi presiunea din ce în ce mai mare a migraţiei, făcând ca gestionarea acestui fenomen să fie tot mai dificilă. Solicităm să se acorde o atenţie sporită drepturilor omului care afectează mai mult sau mai puţin comportamentul tuturor țărilor partenere. În ceea ce priveşte instituţiile, să ne reamintim că, o dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reprezentarea coerentă şi structurată a Uniunii Europene este asigurată de noul preşedinte al Consiliului şi noul Ministru al Afacerilor externe și europene. Între timp, ar fi potrivit să se asigure continuitatea în prezenţa europeană, cel puţin în ceea ce privește co-preşedinţia. Ştim că preşedinţia cehă a fost sensibilă la această idee şi sperăm că şi preşedinţia suedeză va accepta acest mesaj. Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, aș dori să mulţumesc tuturor colegilor şi reprezentanţilor diferitelor grupuri politice şi comisii care şi-au prezentat punctul de vedere. Toţi au contribuit la elaborarea acestui raport, care cred că se bucură de un sprijin larg."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážená pani Ferrerová-Waldnerová, vážený pán Vondra, vážené dámy a páni, prostredníctvom tejto správy má Parlament v úmysle konštruktívne prispieť k upevneniu Euro-stredomorského partnerstva. Návrhy vyplývajúce z parížskeho samitu, ktorý sa konal 14 .júla minulý rok, dávajú do popredia dva ciele zasluhujúce si našu pozornosť. Prvým z nich je dať praktickú podobu projektom hospodárskej, regionálnej a environmentálnej integrácie a dosiahnuť ich účinnosť vytvorením sekretariátu povereného touto úlohou a za pomoci financovania z verejného a súkromného sektora. Druhým cieľom je upevniť politický dialóg v rámci celého procesu prostredníctvom nových inštitúcií, ako sú spoločné predsedníctvo, samit hláv štátov alebo vlád a pravidelné schôdze ministrov zahraničných vecí. V tejto súvislosti by som chcela vyzdvihnúť úlohu Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, ktoré bolo uznané vo vyhláseniach z Paríža a Marseille. Parlament chce pomôcť pri hľadaní cesty z mŕtveho bodu, ktorý nasledoval po tragických udalostiach v Gaze. Veľa však záleží na stratégii, ktorú prijme nová izraelská vláda vytvorená po voľbách. Zároveň chcem pripomenúť, že v blízkej budúcnosti sa stretne Európsko-stredomorské parlamentné zhromaždenie a ukáže, akú úlohu musia zohrávať parlamenty aj v takejto ťažkej situácii. Chceli by sme upozorniť na význam inštitúcií, v ktorých je zapojená Európska únia a krajiny južného a východného Stredozemia a zároveň pripomenúť nevyhnutnosť predísť tomu, aby sa celý proces obmedzil výlučne na medzivládny prístup. Veríme v širokú účasť občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov, a to hlavne preto, že hospodárska kríza môže zhoršiť už aj tak neúnosné problémy, ako sú nezamestnanosť a zvyšujúci sa migračný tlak, a tým ešte viac sťažiť zvládnutie tohto javu. Vyžadujeme, aby sa viac pozornosti venovalo problematike ľudských práv, ktorá vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje správanie všetkých partnerských krajín. Pokiaľ ide o inštitúcie, majme na pamäti, že so začiatkom platnosti Lisabonskej zmluvy si môže Európska únia zabezpečiť jasné a štruktúrované zastúpenie prostredníctvom nových osobností vo funkcii predsedu Rady a európskeho ministra zahraničných vecí. Medzitým by bolo prospešné zaistiť kontinuitu v európskej prítomnosti, prinajmenšom v spoločnom predsedníctve. Vieme, že české predsedníctvo je tomu prístupné a dúfame, že aj švédske predsedníctvo bude ochotné tento odkaz prijať. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, chcela by som sa poďakovať všetkým svojim kolegom a predstaviteľom jednotlivých politických skupín a výborov za ich názor. Všetci prispeli k vypracovaniu tejto správy, ktorá má podľa môjho názoru širokú podporu."@sk19
"Gospa predsednica, gospa Ferrero­Waldner, gospod Vondra, gospe in gospodje, s tem poročilom poskuša Parlament konstruktivno prispevati h krepitvi evrosredozemskega partnerstva. Predlogi Pariškega vrha 14. julija lanskega leta zastavljajo dva cilja, ki zaslužita našo podporo. Prvi od njiju je praktično oblikovanje projektov gospodarske, regionalne in okoljske integracije ter zagotoviti njihovo večjo učinkovitost z vzpostavitvijo sekretariata, ki mu bo zaupana ta naloga in bo financiran iz javnih ter zasebnih sredstev, drugi od njiju pa je okrepitev političnega dialoga v celotnem procesu prek novih ustanov, kakršne so sopredsedstvo, vrh predsednikov držav oziroma predsednikov vlad ter redna srečanja zunanjih ministrov. V tej zvezi bi rada poudarila vlogo Evrosredozemske parlamentarne skupščine, ki je bila potrjena v pariškem dokumentu in nato še v marseillskem dokumentu. Parlament poskuša pomagati poiskati pot iz resnega zastoja, ki je sledil tragičnim dogodkom v Gazi. Mnogo pa je odvisno tudi od politike nove izraelske vlade, ki bo oblikovana po volitvah. Ne glede na to bi rada poudarila, da se bo Evrosredozemska parlamentarna skupščina sestala v bližnji prihodnosti in pokazala, kakšno vlogo morajo imeti parlamenti, ne glede na težavnost situacije. Želimo poudariti pomen ustanov, ki vključujejo Evropsko unijo in države ob južnih in vzhodnih obalah Sredozemlja, hkrati pa sporočiti, da je ključnega pomena, da se celotni proces ne skrči na zgolj medvladni pristop. Upamo na široko sodelovanje civilne družbe in socialnih partnerjev, ne le zato, ker bi lahko gospodarska kriza poglobila že zdaj prevladujoče in hude probleme, kakršni so brezposelnost in vedno hujši migracijski pritiski, zaradi katerih je te pojave še težje obvladovati. Pozivamo k posvečanju večje pozornosti vprašanjem človekovih pravic, ki bolj ali manj vplivajo na obnašanje vseh partnerskih držav. Kar se tiče ustanov, se spomnimo, da bo z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe Evropski uniji verjetno zagotovljeno koherentno in strukturirano predstavništvo s funkcijama predsednika Sveta in evropskega zunanjega ministra. V vmesnem času pa bi bilo koristno zagotoviti kontinuiteto evropske prisotnosti vsaj v sopredsedstvu. Vemo, da češko predsedstvo ravna s pravim občutkom, in upamo, da bo tudi švedsko predsedstvo voljno upoštevati to sporočilo. Gospa predsednica, gospe in gospodje, rada bi se zahvalila vsem kolegom poslancem in delavcem različnih političnih skupin ter odborov, ki so podali svoja mnenja. Vsi so prispevali k sestavljanju tega poročila, ki bo, verjamem, dobilo široko podporo."@sl20
"Fru talman, fru Ferrero­Waldner, herr Vondra, mina damer och herrar! Genom detta betänkande avser parlamentet att lämna ett konstruktivt bidrag till möjligheten att stärka Europa–Medelhavspartnerskapet. I förslagen från toppmötet i Paris den 14 juli förra året lades två mål fram som är värda vårt stöd. Det första av dessa är att ge ekonomiska, regionala och miljörelaterade integrationsprojekt en praktisk utformning och göra dem mer effektiva genom att inrätta ett sekretariat som anförtros denna uppgift med offentliga och privata medel. Det andra målet är att stärka den politiska dialogen under hela processen, genom nya institutioner som ett delat ordförandeskap, toppmötet för stats- och regeringschefer och de regelbundna utrikesministermötena. I detta sammanhang vill jag betona betydelsen av den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, som erkändes i Paristexten och sedan i Marseille-dokumentet. Parlamentet vill bidra till att hitta en lösning på det allvarliga dödläge som har uppstått efter de tragiska händelserna i Gaza. Mycket beror dock på vilken politik som den nya israeliska regering som bildas efter valet kommer att föra. Jag vill dock påpeka att den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet kommer att sammanträda inom kort och visa vilken roll parlamenten måste spela, också i denna komplicerade situation. Vi vill betona värdet av institutioner som omfattar både EU och länderna i södra och östra Medelhavsområdet, samtidigt som vi vill påpeka att det är grundläggande att inte reducera hela processen till endast en mellanstatlig strategi. Vi hoppas på ett omfattande deltagande för det civila samhället och arbetsmarknadens parter, inte minst för att den ekonomiska krisen kan förvärra de redan endemiska och förfärliga problemen som arbetslöshet och det allt större migrationstrycket, och göra denna företeelse ännu svårare att hantera. Vi vill att större uppmärksamhet ska ägnas åt de människorättsfrågor som påverkar hur man agerar i alla partnerländer i större eller mindre utsträckning. Beträffande institutionerna måste vi komma ihåg att genom Lissabonfördragets ikraftträdande kan Europeiska unionen vara förvissad om en sammanhängande och strukturerad representation genom de nya posterna med en rådsordförande och en europeisk utrikesminister. Fram till dess vore det bra att kunna garantera kontinuiteten hos den europeiska närvaron, i alla fall inom det delade ordförandeskapet. Vi vet att det tjeckiska ordförandeskapet har varit lyhört för detta och hoppas att också det svenska ordförandeskapet vill godkänna detta budskap. Fru talman! Mina damer och herrar! Jag vill tacka alla mina kolleger i parlamentet samt de tjänstemän från de olika politiska grupperna och utskotten som lämnat sina synpunkter. De har alla bidragit till utarbetandet av detta betänkande, som jag tror har ett utbrett stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph