Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-18-Speech-3-088"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090218.20.3-088"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, třem zpravodajům patří mé díky. Bohužel ale musím říci, že zejména nesdílím nekritický názor na NATO ve zprávě pana Vatanena. Samozřejmě NATO není takové, jaké bylo v době studené války, a ani Evropa není stejná a spolupráce mezi NATO a EU je vynikající věc. Nesdílím ale názor, že by byl problém, kdyby ne všechny členské státy byly členy NATO. Musíme uznat skutečnost, že některé byly schopné hodnotně přispět k tvorbě míru právě proto, že zůstaly vně vojenské aliance, jako je případ mé země, Finska. Protože Finsko nepatří do žádných vojenských aliancí, téměř nikde není vnímané jako nepřátelské nebo jako mluvčí nepřítele. To mnoha Finům pomohlo působit jako tvůrci míru. Příkladem jsou bývalý předseda vlády Holker v Severním Irsku, náš dřívější prezident Ahtisaari v Namibii, Indonésii, Ačehu a Kosovu a náš dřívější ministr, pan Haavisto, v Súdánu. Ačkoliv většina občanů EU žije v členských státech NATO, musíme nicméně uznat, že existence nealiančních zemí je cenným zdrojem pro budování míru. Není možné je rozpustit ve jménu nějakého cíle harmonizace vojenské politiky uvnitř EU."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke de tre ordførere. Jeg er desværre nødt til at sige, at jeg ikke er enig i den ukritiske holdning til NATO, der navnlig gives udtryk for i hr. Vatanens betænkning. NATO har naturligvis ændret sig siden den kolde krig, og det har Europa også, og et samarbejde mellem NATO og Europa er en udmærket ting. Jeg er imidlertid ikke enig i, at det ville være et problem, hvis nogle af EU-medlemsstaterne ikke var medlem af NATO. Vi er nødt til at anerkende, at en række lande har været i stand til at yde et værdifuldt bidrag til fredsskabelse, netop fordi de ikke har tilsluttet sig militære alliancer, f.eks. mit land, Finland. Da Finland ikke er tilsluttet nogen militær alliance, betragtes Finland stort set ingen steder som fjendtlig eller som en talsmand for fjenden. Dette har gjort det nemmere for mange finner at spille en fredsskabende rolle, f.eks. vores tidligere premierminister Holker i Nordirland, vores tidligere præsident Ahtisaari i Namibia, Indonesien, Aceh og Kosovo, og vores tidligere minister, hr. Haavisto, i Sudan. Selv om de fleste EU-statsborgere lever i NATO-medlemsstater, er vi imidlertid også nødt til at anerkende, at der er en række alliancefri lande, som er en værdifuld fredsskabende ressource. Vi må ikke se bort herfra ud fra en eller anden målsætning om at harmonisere militærpolitikken i EU."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke den drei Berichterstattern. Leider muss ich jedoch sagen, dass ich die unkritische Sicht der NATO nicht teile, die insbesondere aus Herrn Vatanens Bericht hervorgeht. Natürlich ist die NATO nicht mehr das, was sie während des Kalten Krieges einmal war, auch Europa hat sich verändert, und die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU ist eine hervorragende Sache. Ich bin jedoch nicht der Meinung, dass es ein Problem wäre, wenn nicht alle Mitgliedstaaten der EU Mitglied der NATO sind. Wir müssen anerkennen, dass einige Staaten einen lohnenden Beitrag zu Friedensbemühungen leisten konnten, gerade weil sie nicht Mitglied militärischer Bündnisse sind, wie beispielsweise mein Land, Finnland. Weil Finnland keinem Militärbündnis angehört, gilt es fast nirgends als feindlich oder als Sprecher des Feindes. So konnten sich viele Finnen für den Frieden engagieren. Beispiele sind unserer früherer Premierminister Holker in Nordirland, unser ehemaliger Präsident Ahtisaari in Namibia, Indonesien, Aceh und im Kosovo und unser ehemaliger Minister Haavisto im Sudan. Obwohl die Mehrzahl der EU-Bürger in Mitgliedstaaten der NATO leben, müssen wir doch auch sehen, dass die Existenz bündnisfreier Staaten für Friedensbemühungen eine wertvolle Ressource ist. Die Harmonisierung der Militärpolitik innerhalb der EU kann nicht im Namen irgendeines Ziels außer Acht gelassen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τις ευχαριστίες μου στους τρεις εισηγητές. Όμως, δυστυχώς, πρέπει να πω ότι δεν συμμερίζομαι τη μη κριτική άποψη του NATO που αντιπροσωπεύει συγκεκριμένα η έκθεση του Κ. Βατάνεν. Φυσικά, το NATO δεν είναι το ίδιο που ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όπως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη και η συνεργασία του NATO και της ΕΕ αποτελεί εξαιρετικό γεγονός. Δεν συμμερίζομαι, εντούτοις, την άποψη ότι θα αποτελούσε πρόβλημα εάν όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ δεν αποτελούσαν επίσης και μέλη του NATO. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι κάποια μπόρεσαν να συνεισφέρουν αξιόλογα στην εδραίωση της ειρήνης, ακριβώς επειδή παρέμειναν εκτός στρατιωτικών συμμαχιών, όπως με την περίπτωση της χώρας μου, της Φινλανδίας. Καθώς η Φινλανδία δεν ανήκει σε καμία στρατιωτική συμμαχία, δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως επιθετική ή ως εκπρόσωπος του εχθρού. Αυτό βοήθησε πολλούς Φινλανδούς να δρουν ως ειρηνευτές. Παραδείγματα αποτελούν ο πρώην Πρωθυπουργός μας, Χόλκερ, στη Βόρειο Ιρλανδία, ο πρώην Πρόεδρος Αχτισάαρι, στη Ναμίμπια, Ινδονησία, Ασέχ και Κοσσυφοπέδιο και ο πρώην υπουργός μας, Κ. Χααβίστο, στο Σουδάν. Παρά το ότι η πλειοψηφία των υπηκόων της ΕΕ διαμένουν σε κράτη-μέλη του NATO, πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι η ύπαρξη μη ευθυγραμμισμένων χωρών αποτελεί πολύτιμη πηγή για οικοδόμηση της ειρήνης. Δεν μπορεί να απορριφθεί με την πρόφαση κάποιου σκοπού εναρμόνισης στρατιωτικής πολιτικής εντός της ΕΕ."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, my thanks go to the three rapporteurs. Unfortunately, however, I have to say that I do not share the uncritical view of NATO that Mr Vatanen’s report, in particular, represents. Of course, NATO is not the same as it was during the Cold War, and neither is Europe, and cooperation between NATO and the EU is an excellent thing. I do not, however, share the view that it would be a problem if not all of the Member States of the EU were members of NATO. We must recognise the fact that some have been able to make a worthwhile contribution to peacebuilding precisely because they have remained outside military alliances, as is the case with my country, Finland. Since Finland does not belong to any military alliances, hardly anywhere is it perceived as hostile or a spokesman for the enemy. This has helped many Finns to act as peacebuilders. Examples are our former Prime Minister Holker in Northern Ireland, our former President Ahtisaari in Namibia, Indonesia, Aceh and Kosovo, and our former minister, Mr Haavisto, in Sudan. Although the majority of EU nationals live in member countries of NATO, we nevertheless also have to recognise that the existence of non-aligned countries is a valuable resource for peacebuilding. It cannot be dismissed in the name of some aim to harmonise military policy within the EU."@en4
"Señor Presidente, Señorías, deseo dar las gracias a los tres ponentes. No obstante, lamentablemente, quisiera decir que no comparto el punto de vista que carece de valor crítico sobre la OTAN que, en particular, muestra el informe del señor Vatanen. Evidentemente, la OTAN no es la que fue durante la Guerra Fría y tampoco lo es Europa, pero la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea es algo excelente. Sin embargo, no comparto la opinión de que suponga un problema el hecho de que no todos los Estados miembros de la Unión Europea formen parte de la OTAN. Tenemos que reconocer el hecho de que algunos han podido hacer una aportación importante a la consolidación de la paz precisamente porque han permanecido fuera de las alianzas militares y este es el caso de mi país, Finlandia. Finlandia no pertenece a ninguna alianza militar y esto es considerado en algunos sitios como hostil o como un interlocutor del enemigo. Esto ha ayudado a que muchos finlandeses hayan actuado como consolidadores de la paz. Algunos ejemplos son el antiguo Primer Ministro Holker en Irlanda del Norte, nuestro antiguo Presidente Ahtisaari en Namibia, Indonesia, Aceh y Kosovo, y nuestro antiguo ministro, el señor Haavisto, en Sudán. A pesar a que la mayoría de los nacionales de la Unión Europea viven en países miembros de la OTAN, nosotros, sin embargo, también tenemos que reconocer que la existencia de países no alineados es un recurso importante para la consolidación de la paz. Esto no se puede despreciar en nombre del propósito de armonizar la política militar dentro de la Unión Europea."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, minu tänud kolmele raportöörile. Kahjuks pean ütlema, et ma ei jaga kriitikavaba vaadet NATO kohta, mida esindab eelkõige härra Vataneni raport. Muidugi pole NATO enam see, mis ta oli külma sõja ajal, ja seda pole ka Euroopa ning koostöö NATO ja Euroopa vahel on suurepärane asi. Mina aga ei jaga vaadet, et see on probleem, kui kõik liikmesriigid pole NATO liikmed. Peame tunnistama asjaolu, et mõnedel on õnnestunud anda väärtuslik panus rahutagamisse just sellepärast, et nad sõjalistesse allianssidesse ei kuulu, mis kehtib ka minu kodumaa Soome kohta. Kuna Soome ei kuulu ühtegi sõjalisse allianssi, siis nähakse teda vaevalt kusagil vaenulikuna või vaenlase eestkõnelejana. See on aidanud paljudel soomlastel tegutseda rahutagajatena. Niisugusteks näideteks on endine peaminister Holker Põhja-Iirimaal, meie endine president Ahtisaari Namiibias, Indoneesias, Acehis ja Kosovos ning meie endine minister härra Haavisto Sudaanis. Kuigi enamik ELi rahvastest elab NATOsse kuuluvates riikides, peame siiski tunnistama, et mitteühinenud riikide olemasolu on kasulik ressurss rahutagamisel. Sellest ei saa loobuda eesmärgi nimel harmoniseerida militaarpoliitika ELis."@et5
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je remercie les trois rapporteurs. Malheureusement, je dois dire que je ne partage pas l’opinion fort peu critique vis-à-vis de l’OTAN que présente notamment le rapport de M. Vatanen. Bien sûr, l’OTAN n’est plus ce qu’il était du temps de la Guerre froide, l’Europe non plus, et la coopération entre l’OTAN et l’UE est une excellente chose. Je ne partage cependant pas l’opinion selon laquelle tous les États membres de l’UE doivent absolument être membres de l’OTAN. Nous devons accepter le fait que certains pays ont pu contribuer au rétablissement de la paix précisément parce qu’ils sont restés en dehors de toute alliance militaire, comme c’est le cas de mon pays, la Finlande. Étant donné que la Finlande n’appartient à aucune alliance militaire, presque personne ne la considère comme un pays hostile ou comme quelqu’un représentant son ennemi. Cela a permis à de nombreux Finlandais de mener à bien des missions de pacification. Ce fut le cas par exemple de notre ancien Premier ministre Holker en Irlande du Nord, de notre ancien président Ahtisaari en Namibie, en Indonésie (Aceh) et au Kosovo, ont encore de notre ancien ministre M. Haavisto au Soudan. Bien que la majorité des citoyens européens vive dans des États membres de l’OTAN, nous devons également admettre que l’existence de pays non-alignés est une ressource précieuse en matière de pacification. Nous ne pouvons ignorer ce point de vue au nom d’un quelconque objectif d’harmoniser la politique militaire au sein de l’UE."@fr8
"Elnök úr! Hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm a három előadónak. Sajnos meg kell azonban mondanom, hogy a NATO-ról nem osztom azt a kritikától mentes véleményt, amit Vatanen úr jelentése képvisel. Természetesen a NATO és az EU sem ugyanolyan, mint amilyen a hidegháború alatt volt, valamint a NATO és az EU közötti együttműködés kiváló dolog. Nem osztom azonban azt a véleményt, hogy gond lenne, hogy az EU nem minden tagállama a NATO tagja. El kell ismernünk, hogy egyesek pontosan azért tudtak érdemben hozzájárulni a béketeremtéshez, mert kimaradtak a katonai szövetségekből, mint például hazám, Finnország. Mivel Finnország egyetlen katonai szövetséghez sem tartozik, aligha tekintik bárhol is ellenségnek vagy az ellenség szószólójának. Ez számos finnt hozzásegített ahhoz, hogy béketeremtőként lépjen fel. Példa erre korábbi miniszterelnökünk, Holker Észak-Írországban, korábbi elnökünk, Ahtisaari Namíbiában, Indonéziában, Acehben és Koszovóban, valamint korábbi miniszterünk, Haavisto Szudánban. Bár az uniós polgárok többsége NATO-tagállamokban él, el kell azonban ismernünk, hogy a semleges országok létezése a béketeremtés értékes forrása. Ez nem hagyható figyelmen kívül az EU-n belüli katonai politika harmonizálására irányuló valamiféle törekvés nevében."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, i miei ringraziamenti ai tre relatori. Purtroppo devo ammettere che non condivido la visione acritica della NATO presente, in particolare, nella relazione dell’onorevole Vatanen. Naturalmente la NATO non è più la stessa organizzazione della guerra fredda, così come neanche l’Europa è più la stessa; la cooperazione tra la NATO e l’Unione europea è magnifica. Tuttavia, non credo costituisca un problema se non tutti gli Stati membri fossero anche membri della NATO. Dobbiamo riconoscere che qualche Stato sia riuscito a dare un contributo utile alla costruzione della pace proprio perché è rimasto fuori da alleanze militari, come per esempio il mio paese, la Finlandia. La Finlandia non appartiene a nessuna alleanza militare e non viene quasi mai percepita come ostile o come portavoce del nemico. Ciò ha aiutato molti finlandesi ad agire da costruttori di pace, come il nostro ex primo ministro Holker in Irlanda del Nord, il nostro ex presidente Ahtisaari in Namibia, in Indonesia, ad Aceh e in Kosovo, e il nostro ex ministro Haavisto in Sudan. Benché la maggioranza dei cittadini europei viva in paesi membri della NATO, dobbiamo comunque riconoscere che l’esistenza di paesi non allineati sia una risorsa preziosa per la costruzione della pace, che non può essere abbandonata in nome di un qualche obiettivo di armonizzazione della politica militare nell’Unione europea."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau išreikšti padėką trims pranešėjams. Deja, turiu pasakyti, kad nepritariu nekritiškam požiūriui į NATO, kuris atsiskleidžia Ari’o Vatanen’o pranešime. Be abejo, NATO nėra tokia, kokia buvo Šaltojo karo metu, taip pat ir Europa, todėl NATO ir ES bendradarbiavimas yra naudingas dalykas. Kita vertus, nematau problemos, kad ne visos ES šalys yra NATO narės. Mes turime pripažinti tai, kad kai kurios šalys turėjo galimybę rimtai prisidėti prie taikos kūrimo būtent dėl to, kad nebuvo karinių aljansų narėmis, pvz., Suomija. Kadangi Suomija nepriklauso jokioms karinėms organizacijoms, vargu, ar ją kuri nors šalis galėtų laikyti priešiška ar atstovaujančia priešui. Tai padėjo daugumai suomių veikti kaip taikos kūrėjams. Pvz., buvęs Suomijos ministras pirmininkas Harri Holkeri Šiaurės Airijoje, buvęs Suomijos prezidentas Martti Ahtisaari Namibijoje, Indonezijoje, Ačehe ir Kosove, ir buvęs Suomijos užsienio reikalų ministras Heikki Haavisto Sudane. Nors dauguma ES piliečių gyvena valstybėse, kurios yra NATO narės, turime pripažinti, kad šalys, nepriklausančios jokiems kariniams aljansams, yra vertingas taikos kūrimo šaltinis. Jo negalima atsižadėti vien dėl siekio harmonizuoti karinę politiką Europos Sąjungoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, izsaku savu pateicību visiem trim referentiem. Taču man diemžēl ir jāsaka, ka es nepiekrītu nekritiskajam skatījumam uz NATO, kas īpaši raksturīgs kunga ziņojumam. Protams, NATO vairs nav tāda pati kā aukstā kara laikā, arī Eiropas vairs nav tāda pati, un sadarbība starp NATO un ES ir lieliska lieta. Tomēr, es nepiekrītu uzskatam, ka gadījumā, ja visas ES dalībvalstis nebūtu arī NATO dalībvalstis, rastos kādas problēmas. Mums ir jāatzīst, ka dažas valstis būtisku ieguldījumu miera veidošanā spēja sniegt tieši tādēļ, ka tās ir palikušas ārpus militārām aliansēm, kā tas ir manas valsts, Somijas gadījumā. Lai gan Somija nepieder nevienai militārai aliansei, tā tomēr gandrīz nekur netiek uzskatīta par ienaidnieku vai ienaidnieka pārstāvi. Tas daudziem somiem ir palīdzējis darboties kā miera veidotājiem. Šādi piemēri ir mūsu bijušais premjerministrs kungs Ziemeļīrijā, bijušais prezidents kungs Namībijā, Indonēzijā, Acehā un Kosovā un bijušais ministrs kungs Sudānā. Lai gan lielākā daļa ES pilsoņu dzīvo NATO dalībvalstīs, mums tomēr ir jāatzīst, ka nekādās aliansēs neietilpstošu valstu pastāvēšana ir noderīgs miera veidošanas resurss. Tas nav noliedzams kaut kāda ES militārās politikas saskaņošanas mērķa vārdā."@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, kiitoksia kolmelle mietinnön esittelijälle. Valitettavasti minun on kuitenkin todettava, etten jaa kritiikitöntä suhtautumista Natoon, jota etenkin Vatasen mietintö edustaa. Nato ei tietenkään ole sama kuin kylmän sodan aikana, eikä myöskään Eurooppa, ja Naton ja EU:n välinen yhteistyö on erittäin hyvä asia. En kuitenkaan jaa näkemystä, että se olisi ongelma, että kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole Naton jäseniä. On tunnustettava se tosiasia, että jotkut ovat pystyneet antamaan arvokkaan panoksen rauhan rakentamiseen nimenomaan sen ansiosta, että ne ovat pysyneet sotilasliittojen ulkopuolella, kuten kotimaani Suomi. Koska Suomi ei kuulu sotilasliittoihin, juuri missään ei koeta sitä viholliseksi tai vihollisen puolestapuhujaksi. Tämä on auttanut monia suomalaisia toimimaan rauhanrakentajina, esimerkiksi entistä pääministeriä Holkeria Pohjois-Irlannissa, entistä presidenttiä Ahtisaarta Namibiassa, Indonesiassa, Acehissa ja Kosovossa sekä entistä ministeriä Haavistoa Sudanissa. Vaikka valtaosa EU:n kansalaisista asuukin Naton jäsenmaissa, on silti tunnustettava myös se, että puolueettomien maiden olemassaolo on rauhan rakentamisen kannalta arvokas resurssi, jota ei saa hylätä jonkinlaisen EU:n sisäisen sotilaspoliittisen standardoinnin tavoitteen nimissä."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn dank aan de drie rapporteurs. Helaas moet ik echter zeggen dat ik het niet eens ben met het kritiekloze standpunt ten opzichte van de NAVO, dat vooral in het verslag van de heer Vatanen wordt weergegeven. De NAVO is natuurlijk niet dezelfde als tijdens de Koude Oorlog, evenmin als Europa dat is, en samenwerking tussen de NAVO en de Europese Unie is een uitstekende zaak. Ik deel echter niet het standpunt dat het een probleem is dat niet alle lidstaten van de Europese Unie lid van de NAVO zijn. Wij moeten het feit erkennen dat sommige EU-lidstaten een waardevolle bijdrage aan vredesopbouw kunnen leveren, juist omdat zij buiten militaire bondgenootschappen zijn gebleven, zoals mijn eigen land Finland. Omdat Finland tot geen enkel militair bondgenootschap hoort, wordt het vrijwel nergens als vijandig of als een woordvoerder van de vijand beschouwd. Dit heeft vele Finnen geholpen als vredesopbouwers op te treden. Voorbeelden hiervan zijn onze voormalige premier Holkeri in Noord-Ierland, onze voormalige president Ahtisaari in Namibië, Indonesië, Atjeh en Kosovo en onze voormalige minister Haavisto in Soedan. Hoewel de meerderheid van de EU-burgers in lidstaten van de NAVO woont, moeten wij ook erkennen dat het bestaan van neutrale landen een waardevolle bron voor vredesopbouw is. Dat mag men niet zomaar opgeven in naam van een of ander doel, om het militair beleid in de Europese Unie te harmoniseren."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym podziękować wszystkim trzem sprawozdawcom. Muszę jednak niestety powiedzieć, że nie podzielam bezkrytycznej opinii o NATO zaprezentowanej zwłaszcza w sprawozdaniu pana posła Vatanena. NATO nie jest oczywiście paktem z czasów zimnej wojny, podobnie zmieniła się Europa, a współpraca między NATO a UE jest rzeczą godną pochwały. Nie podzielam jednak poglądu, jakoby brak przynależności niektórych państw członkowskich UE do NATO miał być problemem. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że niektóre kraje są w stanie wnosić wartościowy wkład w budowanie pokoju właśnie dlatego, iż pozostają poza sojuszami wojskowymi. Tak jest z moim krajem – Finlandią. Ponieważ Finlandia nie należy do żadnych sojuszów wojskowych, właściwie nigdzie nie jest postrzegana jako wróg czy rzecznik wroga. Ułatwiło to działania wielu Finów na rzecz budowy pokoju. Przykładami są były premier Holker w Irlandii Północnej, były prezydent Ahtisaari w Namibii, Indonezji, Aceh i Kosowie oraz były minister Haavisto w Sudanie. Chociaż większość obywateli krajów UE mieszka w krajach członkowskich NATO, musimy też brać pod uwagę fakt, że istnienie krajów niezaangażowanych jest wartościowym atutem z punktu widzenia budowania pokoju. Nie można tego odrzucać w imię harmonizacji polityki wojskowej w obrębie UE."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os meus agradecimentos aos três relatores. Infelizmente, porém, devo dizer que não partilho da visão acrítica sobre a NATO que o relatório do senhor deputado Vatanen, em particular, representa. È evidente que a NATO não é o mesmo que foi durante a Guerra Fria, e a Europa também não, e que a cooperação entre a NATO e a União Europeia é uma coisa excelente. No entanto, não partilho da opinião de que seria um problema se nem todos os Estados-Membros da UE fossem membros da NATO. Temos de reconhecer o facto de alguns terem sido capazes de dar um valioso contributo para a paz precisamente porque permaneceram fora de alianças militares, tal como é o caso do meu país, a Finlândia. Uma vez que a Finlândia não pertence a qualquer aliança militar, não há praticamente nenhum lugar em que seja vista como hostil ou como um porta-voz do inimigo. Isto tem ajudado muitos finlandeses a actuarem como pacificadores. Exemplos disso são o nosso antigo Primeiro-Ministro Holker na Irlanda do Norte, o nosso anterior Presidente Ahtisaari na Namíbia, Indonésia, Aceh e Kosovo, e o nosso antigo Ministro, Pekka Haavisto, no Sudão. Embora a maioria dos cidadãos da UE viva em países membros da NATO, temos, no entanto, de reconhecer que a existência de países não-alinhados é um recurso valioso para a paz. Não pode ser rejeitado em nome de um determinado objectivo de harmonizar a política militar no seio da UE."@pt17
"( ) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să le mulţumesc celor trei raportori. Cu toate acestea, din păcate, trebuie să precizez că nu împărtăşesc punctul de vedere exprimat, în special, în raportul domnului Vatanen, un punct de vedere care nu critică NATO. Bineînţeles, NATO nu mai este la fel cum era în timpul Războiului Rece, şi nici Europa nu mai este aceeaşi, iar colaborarea dintre NATO şi UE este un lucru excelent. Cu toate acestea, nu împărtăşesc punctul de vedere potrivit căruia ar fi o problemă dacă nu toate statele membre ale UE ar fi membre ale NATO. Trebuie să recunoaştem faptul că unele state au reuşit să contribuie semnificativ la procesul de reconciliere tocmai pentru că au rămas în afara alianţelor militare, după cum este cazul ţării mele, Finlanda. Întrucât Finlanda nu face parte din nici o alianţă militară, ea nu este nicăieri considerată drept o ţară ostilă sau un purtător de cuvânt al duşmanilor. Datorită acestui fapt, mulţi finlandezi au reuşit să acţioneze ca pacificatori sau mediatori. Exemple sunt acţiunile fostului nostru premier Holker în Irlanda de Nord, cele ale fostului nostru preşedinte Ahtisaari în Namibia, Indonezia, Aceh şi Kosovo, dar şi acţiunile din Sudan ale fostului nostru premier, domnul Haavisto. Deşi cei mai mulţi dintre europeni trăiesc în state care sunt membre ale NATO, totuşi, trebuie să recunoaştem faptul că existenţa unor ţări ce nu sunt implicate în această organizaţie reprezintă o resursă valoroasă pentru procesul de reconciliere. Acest lucru nu poate fi negat doar din dorinţa de a armoniza politica militară în cadrul UE."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem všetkým trom spravodajcom. Avšak musím nanešťastie povedať, že nezdieľam nekritický názor na NATO, ktorý vyjadruje najmä správa pána Vatanena. Samozrejme NATO nie je také isté ako počas studenej vojny, ani Európa nie je rovnaká, a spolupráca medzi NATO a EÚ je vynikajúca vec. Nezdieľam však názor, že by bolo problémom, keby nie všetky členské štáty EÚ boli členmi NATO. Musíme uznať fakt, že niektorí boli schopní hodnotne prispieť k mierovým aktivitám práve preto, že zostali mimo vojenských aliancií, ako je to v prípade mojej krajiny, Fínska. Keďže Fínsko nepatrí do žiadnej vojenskej aliancie, skoro nikde nie je vnímané ako nepriateľské alebo ako hovorca nepriateľa. Toto napomohlo mnohým Fínom, aby mohli konať ako mieroví vyjednávači. Príkladmi sú náš bývalý predseda vlády pán Holker v Severnom Írsku, náš bývalý prezident pán Ahtisaari v Namíbii, Indonézii, v provincii Aceh a v Kosove, náš bývalý minister pán Haavisto v Sudáne. Aj keď väčšina občanov EÚ žije v členských krajinách NATO, napriek tomu musíme uznať, že existencia nezúčastnených krajín je hodnotným nástrojom pre budovanie mieru. Nemôže byť zamietaná v mene nejakého cieľa harmonizácie vojenskej politiky v rámci EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, zahvaljujem se trem poročevalcem. Na žalost pa moram reči, da ne delim nekritičnega mnenja o Natu, ki ga podaja predvsem poročilo gospoda Vatanena. Seveda Nato danes ni enaka organizacija kot v času hladne vojne, pa tudi Evropa ni več ista, in sodelovanje med Natom in EU je vsekakor odlična stvar. Ne strinjam pa se, da je problem, če niso vse države članice EU hkrati tudi članice Nata. Priznati moramo, da je nekaterim med njimi uspelo pomembno prispevati k izgradnji miru točno zato, ker so ostale izven vojaških zavezništev, kar velja tudi za mojo deželo, Finsko. Ker Finska ni članica nobene vojaške zveze, je tako rekoč nikjer ne ocenjujejo kot sovražno silo ali kot predstavnika sovražnika. To je mnogim Fincem pomagalo pri prizadevanjih za krepitev miru. Taki primeri so delo našega nekdanjega ministrskega predsednika Holkerja na Severnem Irskem, delo našega nekdanjega predsednika Ahtisaarija v Namibiji, Indoneziji, Acehu in na Kosovu, ter delo našega nekdanjega ministra gospoda Haavista v Sudanu. Res je, da večina državljanov EU živi v državah članicah Nata, priznati pa moramo, da je obstoj neuvrščenih držav dragocen za naša mirovna prizadevanja. Ne smemo se mu odreči v imenu nekakšne težnje k poenotenju vojaške politike v EU."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka de tre föredragandena. Tyvärr måste jag säga att jag inte delar den okritiska syn på Nato som i synnerhet framhålls i Ari Vatanens betänkande. Självklart är inte Nato detsamma som det var under det kalla kriget, liksom inte Europeiska unionen är och ett samarbete mellan Nato och EU är utmärkt. Jag delar dock inte uppfattningen om att det är ett problem om inte samtliga EU:s medlemsstater är medlemmar i Nato. Vi måste erkänna att vissa länder har kunnat ge ett givande bidrag till fredsbyggandet just därför att de har stannat kvar utanför militära allianser, vilket är fallet med mitt land Finland. Eftersom Finland inte tillhör någon militär allians uppfattas det nästan aldrig som fientligt eller som en talesman för fienden. Detta har gjort att många finländare har kunnat agera som fredsbyggare. Till exempel vår tidigare premiärminister Holker i Nordirland, vår tidigare president Ahtisaari i Namibia, Indonesien, Aceh och Kosovo, och vår tidigare minister Pekka Haavisto i Sudan. Även om de flesta EU-medborgare bor i ett land som är medlem i Nato måste vi ändå erkänna att förekomsten av alliansfria länder är en värdefull resurs för fredsbyggande. Det kan inte avfärdas för att vi har ett mål om att samordna militärpolitiken inom Europeiska unionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Haavisto"13
"Holker"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph