Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-18-Speech-3-006"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090218.2.3-006"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Wochen wurde ein polnischer Ingenieur, Piotr Stańczak, der seit letzten September von Terroristen in Pakistan als Geisel gehalten wurde, von seinen Geiselnehmern ermordet. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich meine Empörung über diesen abscheulichen Mord an einem unschuldigen Menschen, polnischen Staatsbürger und Bürger der Europäischen Union zum Ausdruck bringen. Das Europäische Parlament verurteilt dieses Verbrechen aufs Schärfste. Wir möchten der Familie des Verstorbenen und allen seinen Verwandten unser tief empfundenes Beileid und Mitgefühl bekunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am vorigen Freitag, dem 13. Februar 2009, wurde in der venezolanischen Hauptstadt Caracas unser spanischer Kollege Luis Herrero aufgrund von Äußerungen gegenüber den Medien von der venezolanischen Regierung festgenommen und anschließend des Landes verwiesen. Luis Herrero hielt sich im Land als offizielles Mitglied einer EVP-ED-Delegation auf, die anlässlich des Verfassungsreferendums von einer Oppositionspartei eingeladen wurde. Bei seiner Festnahme drang die Polizei in sein Hotelzimmer ein und setzte ihn dann ohne offizielle Erklärung und ohne Möglichkeit, seine persönlichen Gegenstände mitzunehmen, in einen Linienflug nach Brasilien. Dies ist für uns inakzeptabel! Im Namen des Europäischen Parlaments protestiere ich aufs Schärfste gegen diese Vorgangsweise. Ich verurteile ausdrücklich diesen Vorfall, der gegen die Menschenwürde verstößt und die demokratische Institution des Europäischen Parlaments missachtet. Terrorismus ist ein direkter Anschlag auf Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Terrorismus ist der Versuch, durch blinde Gewalt Fakten zu schaffen und unsere gemeinsamen Werte zu zerstören. Er stellt eine der größten Gefahren für die Sicherheit und Stabilität der internationalen Gemeinschaft dar. Terrorismus ist ein Verbrechen, das keine Milde kennen darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte in der Muttersprache des ermordeten Ingenieurs sagen: [Möge er in ewigem Frieden ruhen] In Erinnerung an Piotr Stańczak darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben und seiner zu gedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Waldbrände in Australien haben in den letzten Tagen zu tragischen Verlusten von Menschenleben geführt. Bei diesen schlimmsten Buschbränden in der Geschichte Australiens haben viele Menschen auf schreckliche Weise ihr Leben verloren. Wir alle waren entsetzt von der Gewalt dieser Naturkatastrophe und ihren entsetzlichen Auswirkungen. Ich habe dem australischen Premierminister schriftlich das tiefe Mitgefühl des Europäischen Parlaments bekundet. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich anlässlich der heutigen Plenartagung nochmals unsere Solidarität mit Australien, seinen Menschen und seinen Behörden in dieser Zeit der Trauer bekunden. Nächste Woche wird eine Delegation unseres Parlaments nach Australien reisen und das Beileid des Europäischen Parlaments persönlich übermitteln. Doch bereits zum heutigen Zeitpunkt möchte ich in unser aller Namen den Familien aller Verstorbenen mein tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aussprechen. Wir sind in Gedanken bei ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erhalten in diesen Tagen erneut Besorgnis erregende Meldungen aus der Islamischen Republik von Iran. Sieben Führungsmitglieder der Religionsgemeinschaft der Bahá’í sind seit Mai 2008 inhaftiert. In diesen acht Monaten wurde ihnen jede Möglichkeit eines Rechtsbeistands verweigert. Jetzt sollen die sieben Würdenträger der Religionsgemeinschaft der Bahá’í in dieser Woche in einem Gerichtsverfahren verurteilt werden, das nicht einmal den grundlegendsten Anforderungen der Rechtsstaatlichkeit entspricht. Die Nobelpreisträgerin und iranische Rechtsanwältin Shirin Ebadi, die bereit war, die Verteidigung der verhafteten Führungsmitglieder zu übernehmen, hat selbst Morddrohungen erhalten. Das Europäische Parlament fordert die iranischen Behörden erneut eindringlich auf, die Menschenrechte und die Rechte religiöser Minderheiten zu respektieren und ihre Anzeige gegen die sieben Führungsmitglieder der Bahá’í – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli und Vahid Tizfahm – zu überdenken. Diese Menschen wurden ausschließlich wegen ihres Glaubens inhaftiert und sollten unverzüglich freigelassen werden."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Dámy a pánové, polský inženýr Piotr Stańczak, od minulého září držený teroristy v Pákistánu jako rukojmí, byl svými únosci před dvěma týdny zavražděn. Jménem Evropského parlamentu bych rád vyjádřil své rozhořčení nad touto ohavnou vraždou nevinného muže, který byl polským občanem a občanem Evropské unie. Evropský parlament tento kriminální čin odsuzuje tím nejvíce možným způsobem. Rádi bychom rodině zesnulého a jeho příbuzným vyjádřili své upřímné sympatie a soustrast. Dámy a pánové, minulý pátek 13. ledna 2009 byl venezuelskou vládou v hlavním městě Caracas zatčen španělský člen této sněmovny pan Herrero a následně vyhnán ze země na základě jeho kritiky v médiích na adresu venezuelské vlády. Pan Herrero byl v této zemi členem oficiální delegace Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) a Evropských demokratů, která byla pozvána opoziční stranou v kontextu s ústavním referendem. Aby ho zatkla, policie násilím vtrhla do jeho hotelového pokoje a posadila ho do plánovaného letu do Brazílie bez oficiálního vysvětlení nebo jakékoliv možnosti vyzvednutí osobních věcí. Shledáváme to nepřípustným! Jménem Evropského parlamentu protestuji tou nejvýše možnou měrou proti těmto metodám. Důrazně odsuzuji tuto událost, která představuje porušování lidských práv a pošpiňuje demokratické instituce jako je Evropský parlament. Terorismus je přímý útok na svobodu, lidská práva a demokracii. Terorismus je pokus o dosažení jednoho cíle slepým násilím a zničení našich společných hodnot. Vnáší velké nebezpeční pro bezpečnost a stabilitu mezinárodního společenství. Terorismus je zločin, na který bychom neměli reagovat měkce. Dámy a pánové, v rodném jazyce tohoto zavražděného inženýra bych chtěl říci: „ [Ať odpočívá ve věčném míru] “ Na památku Piotra Stańczaka vás prosím všechny, abyste povstali a vzpomněli na něj. Dámy a pánové, lesní požáry v Austrálii vedly během posledních dnů k tragické ztrátě života. Tyto nejhorší lesní požáry v historii Austrálie se za děsivých okolností dotkly mnoha životů. Všichni jsme byli zděšeni mocnou silou přírodního neštěstí a jejími strašnými následky. Písemně jsem požádal australského premiéra, aby vyřídil upřímné sympatie Evropského parlamentu. Jménem Evropského parlamentu bych při dnešním plenárním zasedání chtěl opět vyjádřit naši solidaritu s Austrálii, jejími lidmi a úřady v této smutné době. Delegace Parlamentu odcestuje příští týden do Austrálie, aby osobně vyřídila naši soustrast. Rád bych nicméně využil této příležitosti a vyjádřil naše upřímné sympatie a soustrast rodinám těch, kteří ztratili své životy. Naše myšlenky jsou s vámi. Dámy a pánové, znepokojující zprávy opět přicházejí z Íránské muslimské republiky. Sedm představitelů náboženské skupiny Bahá’í bylo v květnu 2008 vzato do vazby. Po osm měsíců jim byla odepřena možnost zákonného právního zástupce. Těchto sedm hodnostářů náboženské skupiny Bahá’í se tento týden podrobilo soudu, který nesplňuje ani ty nejzákladnější podmínky právního řádu. Samotné nositelce Nobelovy ceny a íránské právničce Shirin Ebadiové, která byla připravena tyto uvězněné představitele obhajovat, bylo také vyhrožováno smrtí. Evropský parlament znovu co nejnaléhavěji vyzývá íránské orgány, aby respektovaly lidská práva a práva náboženských menšin a znovu uvážily své obvinění proti sedmi představitelům Bahá’í – Faribu Kamalabadimu, Jamaloddinu Khanjanovi, Afifu Naeimimu, Saeidu Rasaieovi, Mahvashovi Sabetimu, Behrouzovi Tavakkolimu a Vahidu Tizfahmovi. Tito lidé byli uvězněni pouze na základě jejich víry a měli by být okamžitě propuštěni."@cs1
"− Mine damer og herrer! For to uger siden blev en polsk ingeniør, Piotr Stańczak, som har været holdt som gidsel af terrorister i Pakistan siden september sidste år, myrdet af sine bortførere. På vegne af Europa-Parlamentet vil jeg gerne udtrykke min harme over dette afskyelige mord på en uskyldig mand, der var polsk statsborger og EU-borger. Europa-Parlamentet fordømmer på det skarpeste denne kriminelle handling, og vi udtrykker vores dybeste medfølelse med afdødes familie og alle hans pårørende. Mine damer og herrer! Sidste fredag, den 13. februar 2009, blev vores spanske parlamentsmedlem hr. Herrero arresteret af den venezuelanske regering i hovedstaden Caracas og efterfølgende udvist af landet som følge af nogle kommentarer til medierne om den venezuelanske regering. Hr. Herrero var i landet som medlem af den officielle delegation fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, som var inviteret af et oppositionsparti i forbindelse med folkeafstemningen om forfatningen. For at arrestere ham tiltvang politiet sig adgang til hans hotelværelse, hvorefter de satte ham på et rutefly til Brasilien uden officiel forklaring eller mulighed for at hente sine personlige ejendele. Dette kan vi ikke acceptere! På vegne af Europa-Parlamentet protesterer jeg på det allerkraftigste over disse metoder. Jeg fordømmer denne hændelse på det bestemteste, idet den er en krænkelse af menneskerettighederne og en ærekrænkelse af Europa-Parlamentet som demokratisk institution. Terrorisme er et direkte angreb på frihed, menneskerettigheder og demokrati. Terrorisme er et forsøg på at nå sine mål gennem blind vold og at ødelægge vores fælles værdier. Den udgør en stor risiko for det internationale samfunds sikkerhed og stabilitet. Terrorisme er en forbrydelse, som vi ikke skal behandle med blødsødenhed. På den myrdede ingeniørs modersmål vil jeg gerne sige: [Gid han må hvile i evig fred] Til minde om Piotr Stańczak beder jeg Dem alle rejse Dem for at mindes ham. Mine damer og herrer! Skovbrandene i Australien har medført tragiske tab af liv i de seneste dage. Disse de værste skovbrande i Australiens historie har krævet mange liv under rædselsfulde omstændigheder. Vi blev alle forfærdede over denne naturkatastrofes voldsomme kraft og dens uhyggelige konsekvenser. Jeg har skrevet til Australiens premierminister for at meddele ham Europa-Parlamentets oprigtige medfølelse. På vegne af Europa-Parlamentet ved dagens plenarmøde vil jeg gerne endnu en gang udtrykke vores solidaritet med Australien, dets folk og dets myndigheder i disse sørgelige tider. I næste uge vil en delegation her fra Parlamentet rejse til Australien for personligt at overbringe vores kondolencer. Jeg vil imidlertid gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores dybeste medfølelse med familierne til alle dem, der er omkommet. Vores tanker er med jer. Mine damer og herrer! Der er igen foruroligende nyheder fra Den Islamiske Republik Iran. Syv ledende skikkelser i det religiøse Baha'i-samfund blev taget i forvaring i maj 2008. Igennem otte måneder blev de nægtet mulighed for juridisk rådgivning. Nu skal disse syv højtstående personer fra det religiøse Baha'i-samfund i denne uge igennem en retssag, som ikke opfylder selv de mest grundlæggende krav i retsstatsprincippet. Nobelprisvinderen Shirin Ebadi, som er advokat i Iran, og som var parat til at være forsvarer for de fængslede ledere, har selv modtaget dødstrusler. Europa-Parlamentet opfordrer endnu en gang og i de kraftigste vendinger de iranske myndigheder til at respektere menneskerettighederne og religiøse mindretals rettigheder samt at genoverveje anklagen mod de syv Baha'i-ledere – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli og Vahid Tizfahm. Disse mennesker blev fængslet alene som følge af deres overbevisning og bør omgående løslades."@da2
"− Κυρίες και κύριοι, πριν δύο εβδομάδες, ο Piotr Stańczak, Πολωνός μηχανικός, ο οποίος τελούσε υπό ομηρεία από τρομοκράτες στο Πακιστάν από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δολοφονήθηκε από τα άτομα που τον κρατούσαν αιχμάλωτο. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την οργή μου για αυτή την αποτρόπαια δολοφονία ενός αθώου ανθρώπου, ενός Πολωνού πολίτη και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκηρύσσει αυτή την εγκληματική ενέργεια με τους εντονότερους δυνατούς όρους. Θα θέλαμε να εκφράσουμε στην οικογένεια του αποθανόντα και στους οικείους του την ειλικρινή μας συμπάθεια και τα συλλυπητήρια μας. Κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009, το μέλος του παρόντος Κοινοβουλιού, ο Ισπανός κος Herrero, συνελήφθη από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας στην πρωτεύουσα, Καράκας, και ακολούθως εκδιώχθηκε από τη χώρα, εξαιτίας των σχολίων που έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Ο κ  Herrero βρισκόταν στη χώρα ως μέρος της επίσημης αποστολής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανο-Δημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, που είχαν προσκληθεί από ένα αντιπολιτευτικό κόμμα με την ευκαιρία του συνταγματικού δημοψηφίσματος. Για τη σύλληψη του, η αστυνομία εισήλθε βίαια στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε και τον ανάγκασε να επιβιβαστεί σε μια προγραμματισμένη πτήση με προορισμό τη Βραζιλία, χωρίς επίσημη εξήγηση ή την ευκαιρία να πάρει μαζί του τα προσωπικά του αντικείμενα. Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο! Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαμαρτύρομαι στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τις μεθόδους αυτές. Καταδικάζω απόλυτα αυτό το περιστατικό, το οποίο αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποτίμηση του δημοκρατικού θεσμού που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τρομοκρατία είναι μια άμεση επίθεση στην ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Η τρομοκρατία είναι μια προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων σκοπών με τυφλή βία και καταστροφής των κοινών αξιών μας. Θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της διεθνούς κοινότητας. Η τρομοκρατία είναι έγκλημα και μάλιστα ένα έγκλημα με το οποίο δε μπορούμε να είμαστε επιεικείς. Κυρίες και κύριοι, στη μητρική γλώσσα του δολοφονημένου μηχανικού, θα ήθελα να πω [Ας αναπαυθεί σε αιώνια ειρήνη] Θα παρακαλούσα να σηκωθούμε όλοι για να τιμήσουμε τη μνήμη του Piotr Stańczak. Κυρίες και κύριοι, οι πυρκαγιές στην Αυστραλία τις τελευταίες μέρες έχουν οδηγήσει σε τραγικές απώλειες ζωής. Αυτές οι πυρκαγιές, οι χειρότερες στην ιστορία της Αυστραλίας, κόστισαν τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και σε φριχτές συνθήκες. Σε όλους μας προκάλεσε φρίκη η βίαια ένταση αυτής της φυσικής καταστροφής και οι φρικτές συνέπειες της. Σε γραπτή επικοινωνία μου προς τον Αυστραλό πρωθυπουργό του μετέφερα την ειλικρινή συμπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σημερινή ολομέλεια, θα ήθελα για ακόμα μία φορά να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς την Αυστραλία, το λαό της και τις αρχές της στη δύσκολη αυτή περίοδο. Την επόμενη εβδομάδα, μια αποστολή του Κοινοβουλίου θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για να μεταφέρει τα συλλυπητήρια μας προσωπικά. Θα ήθελα, ωστόσο, να αδράξω αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω την ειλικρινή συμπάθεια και τα συλλυπητήρια μας προς τις οικογένειες όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους. Η σκέψη μας είναι μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, ανησυχητικά νέα έρχονται ξανά από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το Μάιο του 2008 προφυλακίστηκαν επτά ηγετικές προσωπικότητες στη θρησκευτική κοινότητα των Μπαχάι. Για οκτώ μήνες δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να έχουν νομικό παραστάτη. Τώρα, αυτοί οι επτά αξιωματούχοι της θρησκευτικής κοινότητας των Μπαχάι πρόκειται να υποβληθούν σε δίκη που θα λάβει χώρα αυτή την εβδομάδα και που δεν πληροί ούτε τις βασικές απαιτήσεις του κράτους δικαίου. Η νομπελίστας Ιρανή δικηγόρος Shirin Ebadi, που προετοιμαζόταν να αναλάβει την υπεράσπιση των φυλακισμένων ηγετών, έχει και η ίδια δεχτεί απειλές για τη ζωή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί για μία ακόμα φορά τις ιρανικές αρχές με τους πιο επιτακτικούς όρους να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων και να αναθεωρήσει τις κατηγορίες έναντι των επτά ηγετών των Μπαχάι– Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli και Vahid Tizfahm. Οι άνθρωποι αυτοί φυλακίστηκαν μόνο και μόνο για τις πεποιθήσεις τους και πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως."@el10
"− Ladies and gentlemen, two weeks ago, a Polish engineer, Piotr Stańczak, who has been held as a hostage by terrorists in Pakistan since last September, was murdered by his captors. On behalf of the European Parliament, I would like to express my outrage at this abhorrent murder of an innocent man who was a Polish citizen and a citizen of the European Union. The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms. We would like to offer the family of the deceased and all his relatives our heartfelt sympathy and condolences. Ladies and gentlemen, last Friday, 13 February 2009, the Spanish Member of this House, Mr Herrero, was arrested by the Venezuelan Government in the capital, Caracas, and subsequently expelled from the country, as a result of comments he had made to the media about the Venezuelan Government. Mr Herrero was in the country as part of the official delegation of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats, who had been invited by an opposition party in the context of the constitutional referendum. To arrest him, the police forced their way into his hotel room and they then put him on a scheduled flight to Brazil, without an official explanation or any opportunity to collect his personal belongings. We find this unacceptable! On behalf of the European Parliament, I protest to the strongest possible degree about these methods. I emphatically condemn this incident, which represents an infringement of human rights and a denigration of the democratic institution that is the European Parliament. Terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy. Terrorism is an attempt to attain one’s ends through blind violence and to destroy our common values. It poses a great danger to the security and stability of the international community. Terrorism is a crime, and one which we cannot go soft on. Ladies and gentlemen, in the mother tongue of this murdered engineer, I would like to say [May he rest in eternal peace] In memory of Piotr Stańczak, can I ask you all now to rise to commemorate him. Ladies and gentlemen, the forest fires in Australia have led to a tragic loss of life over recent days. These, the worst bushfires in Australia’s history, have claimed many lives in horrible circumstances. We were all horrified by the violent power of this natural disaster and its horrendous consequences. I have written to the Australian Prime Minister to convey the sincere sympathy of the European Parliament. On behalf of the European Parliament at today’s plenary session, I would like, once again, to express our solidarity with Australia, its people and its authorities in these sad times. Next week, a delegation from this Parliament will travel to Australia in order to convey our condolences personally. I would like to take this opportunity, however, to express our heartfelt sympathy and condolences to the families of all those who lost their lives. Our thoughts are with you. Ladies and gentlemen, worrying news is again emerging from the Islamic Republic of Iran. Seven leading figures in the Bahá’í religious community were taken into custody in May 2008. For eight months, they were denied the opportunity of legal counsel. Now, these seven dignitaries of the Bahá’í religious community are to be subjected to a trial this week that meets not even the most basic requirements of the rule of law. The Nobel prize-winner and Iranian lawyer Shirin Ebadi, who was prepared to handle the defence of the imprisoned leaders, has herself been on the receiving end of death threats. The European Parliament calls on the Iranian authorities once again, and in the most urgent terms, to respect human rights and the rights of religious minorities and to reconsider its indictment against the seven leaders of the Bahá’í – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli and Vahid Tizfahm. These people were incarcerated solely as a result of their beliefs and should be released immediately."@en4
"Señorías, hace dos semanas, los secuestradores terroristas de Pakistán asesinaron al ingeniero polaco Piotr Stańczak, al que mantenían como rehén desde el pasado mes de septiembre. En nombre del Parlamento Europeo, me gustaría expresar mi indignación por el abominable asesinato de este hombre inocente, ciudadano de Polonia y de la Unión Europea. Asimismo, el Parlamento Europeo condena este crimen de la forma más contundente. Nos gustaría transmitir nuestro más sincero pésame y condolencias a los familiares y parientes de la víctima. Señorías, el pasado viernes 13 de febrero de 2009, el señor Herrero, diputado español de esta Cámara, fue detenido por las autoridades venezolanas en la capital del país, Caracas. Posteriormente, procedieron a la expulsión del eurodiputado del país a raíz de los comentarios que hizo en los medios de comunicación sobre el Gobierno de Venezuela. El señor Herrero se encontraba en este país como parte de la Delegación oficial del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos (PPE-DE), a la que invitó un partido de la oposición con motivo de la celebración de un referéndum constitucional. Para detenerlo, la policía lo obligó a entrar en la habitación del hotel en el que se alojaba y lo embarcaron en un vuelo con destino a Brasil, sin darle ninguna explicación oficial y sin darle la oportunidad de recoger sus pertenencias. Consideramos que esto es inaceptable. En nombre del Parlamento Europeo, manifiesto mi protesta, de la forma más contundente con respecto a estas formas de proceder. Condeno tajantemente este incidente, que supone una violación de los derechos humanos y que atenta contra una institución democrática, es decir, contra el Parlamento Europeo. El terrorismo es un ataque directo a la libertad, a los derechos humanos y a la democracia. También se trata de una tentativa de satisfacer los intereses de alguien a través de la violencia ciega y de destruir nuestros valores comunes. Además, constituye un grave peligro para la seguridad y estabilidad de la comunidad internacional, y se trata de un crimen con el que no debemos ser blandos. Señorías, en el idioma de la víctima, quisiera decir: [Descanse en paz] En memoria de Piotr Stańczak, les ruego que se pongan en pie para rendirle homenaje. Señorías, los incendios forestales acontecidos en Australia se han cobrado las vidas de muchas personas durante los últimos días. Se trata de los incendios forestales con las peores repercusiones en la historia de Australia, ya que se han cobrado muchas vidas en terribles circunstancias. Todos estábamos conmocionados por la violenta sacudida de este desastre natural y por sus terribles consecuencias. He expresado por escrito al Primer Ministro de Australia la solidaridad del Parlamento Europeo. En representación del Parlamento, en la sesión plenaria que tiene lugar hoy, me gustaría, una vez más, expresar nuestras condolencias al pueblo australiano y a sus autoridades en estos tristes momentos. La semana que viene, una Delegación del Parlamento viajará a Australia a fin de expresar nuestras condolencias a título personal. Sin embargo, me gustaría aprovechar la ocasión para transmitir nuestra solidaridad más sincera y nuestras condolencias a las familias de los fallecidos. Nuestros pensamientos están con ustedes. Señorías, vuelven a llegar noticias preocupantes desde la República Islámica de Irán. Siete líderes de la comunidad religiosa bahai fueron detenidos en mayo de 2008. Durante ocho meses, se les ha negado el derecho a recibir asesoramiento jurídico. Ahora, se someterá a juicio a estos siete dignatarios de la comunidad religiosa bahai, un proceso que no cumple ni siquiera con los requisitos más básicos del Estado de Derecho. La Pabogada iraní Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel, que estaba dispuesta a asumir la defensa de estos líderes detenidos, ha recibido amenazas de muerte. El Parlamento Europeo vuelve a instar a las autoridades iraníes, con la mayor urgencia posible, a que respeten los derechos humanos, así como los derechos de las minorías religiosas y a que reconsideren la acusación contra los siete líderes de la comunidad bahai —Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm. Estas personas fueron encarceladas única y exclusivamente por sus creencias y deberían ser puestas en libertad de inmediato."@es21
"− Daamid ja härrad, kaks nädalat tagasi mõrvasid terroristid poola insener Piotr Stańczaki, keda nad olid möödunud aasta septembrist saadik Pakistanis pantvangis hoidnud. Tahaksin Euroopa Parlamendi nimel väljendada raevu süütu inimese, Poola ja Euroopa Liidu kodaniku jälestusväärse mõrva üle. Euroopa Parlament mõistab selle kuriteo kõige karmimalt hukka. Tahame väljendada hukkunu perekonnale ja kõigile lähedastele siirast kaastunnet. Daamid ja härrad, eelmisel reedel, 13. veebruaril 2009. a vahistas Venezuela valitsus pealinnas Caracases Euroopa Parlamendi Hispaaniat esindava liikme härra Herrero ning saatis ta riigist välja märkuste tõttu, mida ta oli meedias Venezuela valitsuse kohta teinud. Härra Herrero viibis selles riigis Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni ametliku delegatsiooni liikmena, keda oli sinna kutsunud opositsioonipartei seoses põhiseadusliku referendumiga. Politsei tungis jõuga tema hotellituppa, arreteeris ta ning pani Brasiiliasse minevale lennukile ilma mingi ametliku selgituseta ja võimaldamata tal kaasa võtta oma isiklikke asju. Leiame, et selline teguviis on vastuvõetamatu! Avaldan Euroopa Parlamendi nimel suurimat rahulolematust niisuguse teguviisi suhtes. Elades juhtunule kaasa, mõistan selle hukka kui inimõiguste rikkumise ja Euroopa Parlamendi kui demokraatliku institutsiooni halvustamise. Terrorism on otsene rünnak vabaduse, inimõiguste ja demokraatia vastu. Terrorismiga püütakse saavutada oma eesmärke pimeda vägivalla abil ning hävitada meie ühiseid väärtusi. See on suureks ohuks rahvusvahelise üldsuse turvalisusele ja stabiilsusele. Terrorism on kuritegu, millesse me ei saa leebelt suhtuda. Daamid ja härrad, ma tahaksin mõrvatud inseneri emakeeles öelda [puhaku ta igaveses rahus]. Ma palun teil kõigil nüüd Piotr Stańczaki mälestuseks püsti tõusta. Daamid ja härrad, viimasel ajal aset leidnud Austraalia metsatulekahjud on põhjustanud traagilist surma. Need Austraalia ajaloo kõige hullemad metsatulekahjud on kohutaval moel võtnud palju elusid. Selle looduskatastroofi vägivaldne jõud ja hirmsad tagajärjed tekitasid meis kõigis jubedust. Ma kirjutasin Austraalia peaministrile, et väljendada Euroopa Parlamendi siirast kaastunnet. Tahaksin tänasel täiskogu istungil veel kord väljendada Euroopa Parlamendi nimel meie solidaarsust Austraalia, sealsete inimeste ja valitsusega sel kurval ajal. Järgmisel nädalal läheb parlamendi delegatsioon Austraaliasse meie kaastundeavaldust isiklikult edasi andma. Tahaksin siiski kasutada juhust ning väljendada meie siirast kaastunnet kõigi hukkunute perekondadele. Oleme mõttes teiega. Daamid ja härrad, taas tuleb muret tegevaid uudiseid Iraani Islamivabariigist. 2008. aasta mais võeti vahi alla seitse bahai usurühmituse juhtfiguuri. Kaheksa kuu jooksul keelduti neile õigusabi võimaldamisest. Sel nädalal peetakse nende seitsme bahai usurühmituse aukandja üle kohut viisil, mis ei vasta isegi kõige põhilisematele õigusriigi nõuetele. Nobeli preemiaga auhinnatud Iraani jurist Shirin Ebadi, keda on valmistatud ette kaitsma vangistatud usujuhte, on ise saanud surmaähvardusi. Euroopa Parlament kutsub Iraani võime taas väga tungivalt üles austama inimõigusi ja usuvähemuste õigusi ning vaatama uuesti läbi süüdistused bahai seitsme juhi – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabeti, Behrouz Tavakkoli ja Vahid Tizfahmi vastu. Need inimesed vangistati vaid nende tõekspidamiste tõttu ja nad tuleks viivitamata vabastada."@et5
"− Arvoisat kollegat, terroristit olivat pitäneet puolalaista insinööriä Piotr Stańczakia panttivankinaan Pakistanissa viime syyskuusta asti, ja kaksi viikkoa sitten hänen sieppaajansa murhasivat hänet. Haluaisin Euroopan parlamentin puolesta ilmaista järkytykseni tästä syyttömän miehen, Puolan kansalaisen ja Euroopan unionin kansalaisen, kammottavasta murhasta. Euroopan parlamentti tuomitsee tämän rikoksen ehdottomasti. Haluamme välittää menehtyneen perheelle ja kaikille hänen sukulaisilleen sydämellisen myötätuntomme ja surunvalittelumme. Arvoisat kollegat, viime perjantaina 13. helmikuuta 2009 Venezuelan hallitus pidätti pääkaupungissa Caracasissa tämän parlamentin espanjalaisen jäsenen Luis Herrero-Tejedorin ja karkotti hänet myöhemmin maasta hänen tiedotusvälineille Venezuelan hallituksesta antamiensa kommenttien takia. Luis Herrero-Tejedor oli maassa osana Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän valtuuskuntaa, jonka oppositiopuolue oli kutsunut perustuslaillisen kansanäänestyksen puitteissa. Pidättääkseen hänet poliisi tunkeutui väkisin hänen hotellihuoneeseensa ja pani hänen reittilennolle Braziliin antamatta virallista selitystä tai mitään mahdollisuutta omien tavaroiden keräämiseen. Meidän mielestämme tätä ei voi hyväksyä! Esitän Euroopan parlamentin puolesta vahvimman mahdollisen vastalauseen tällaisia menetelmiä vastaan. Tuomitsen painokkaasti tämän tapauksen, jossa loukataan ihmisoikeuksia ja halvennetaan demokraattista elintä eli Euroopan parlamenttia. Terrorismi on suora hyökkäys vapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa vastaan. Terrorismi on yritys saavuttaa omat tavoitteet sokealla väkivallalla ja tuhota yhteiset arvomme. Se on suuri uhka kansainvälisen yhteisön turvallisuudelle ja vakaudelle. Terrorismi on rikos, johon emme voi suhtautua pehmeästi. Arvoisat kollegat, haluaisin sanoa tämän murhatun insinöörin äidinkielellä [Levätköön hän ikuisessa rauhassa]. Piotr Stańczakin muistoksi pyydän teitä kaikkia nyt nousemaan ja kunnioittamaan hänen muistoaan. Arvoisat kollegat, Australian metsäpalot ovat viime päivien aikana johtaneet järkyttäviin elämän menetyksiin. Nämä Australian historian pahimmat pensaspalot ovat vaatineet monta uhria hirvittävissä oloissa. Olemme kaikki kauhuissamme tämän luonnonkatastrofin väkivaltaisesta voimasta ja sen hirvittävistä seurauksista. Olen kirjoittanut Australian pääministerille välittääkseni Euroopan parlamentin vilpittömän myötätunnon. Tämän päivän täysistunnossa haluaisin Euroopan parlamentin puolesta jälleen kerran ilmaista solidaarisuutemme Australiaa, sen kansaa ja sen viranomaisia kohtaan tänä surullisena aikana. Valtuuskunta tästä parlamentista matkustaa ensi viikolla Australiaan välittääkseen surunvalittelumme henkilökohtaisesti. Haluaisin kuitenkin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ilmaistakseni sydämellisen myötätuntomme ja surunvalittelumme kaikkien henkensä menettäneiden perheille. Ajatuksemme ovat teidän kanssanne. Arvoisa kollegat, Iranin islamilaisesta tasavallasta kantautuu jälleen huolestuttavia uutisia. Uskonnollisen Bahá’í-yhteisön seitsemän johtohahmoa vangittiin toukokuussa 2008. Heiltä on kahdeksan kuukauden ajan evätty mahdollisuus oikeusapuun. Nyt nämä Bahá’í-uskonyhteisön seitsemän korkeaa henkilöä joutuvat tällä viikolla oikeudenkäyntiin, joka ei täytä edes oikeusvaltion perusvaatimuksia. Nobelin rauhanpalkinnon saaja ja iranilainen juristi Shirin Ebadi, joka on valmistautunut hoitamaan vangittujen johtajien puolustuksen, on itse saanut tappouhkauksia. Euroopan parlamentti kehottaa jälleen kerran Iranin viranomaisia välittömästi kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia ja käsittelemään uudelleen syytettään seitsemään Bahá’í-johtajaa vastaan − Fariba Kamalabadia, Jamaloddin Khanjania, Afif Naeimia, Saeid Rasaieta, Mahvash Sabetia, Behrouz Tavakkolia ja Vahid Tizfahmia. Nämä ihmiset on vangittu ainoastaan vakaumustensa takia, ja heidät pitäisi vapauttaa välittömästi."@fi7
"− Mesdames et Messieurs, il y a deux semaines, un ingénieur polonais, qui était retenu en otage par des terroristes au Pakistan depuis septembre dernier, a été assassiné par ses ravisseurs. Au nom du Parlement européen, je voudrais exprimer mon dégoût face à ce meurtre abominable d’un homme innocent, citoyen polonais et citoyen de l’Union européenne. Le Parlement européen dénonce cet acte criminel de la manière la plus ferme. Nous voudrions présenter à la famille du défunt et à tous ses proches nos plus sincères condoléances et sympathies. Mesdames et Messieurs, vendredi dernier, le 13 février 2009, M. Herrero, député espagnol de cette Assemblée, a été arrêté par le gouvernement vénézuélien dans la capitale, Caracas, avant d’être expulsé du pays, à la suite de commentaires qu’il avait faits aux médias au sujet du gouvernement vénézuélien. M. Herrero se trouvait au Venezuela avec la délégation officielle du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens, qui avaient été invités par un parti de l’opposition dans le cadre du référendum constitutionnel. Pour procéder à son arrestation, la police est entrée de force dans sa chambre d’hôtel avant de le mettre sur un vol régulier à destination du Brésil, sans aucune explication officielle et sans même lui laisser la chance de rassembler ses effets personnels. Nous trouvons ceci inacceptable! Au nom du Parlement européen, je proteste de la manière la plus ferme contre ces méthodes. Je condamne énergiquement cet incident qui constitue une violation des droits de l’homme et un dénigrement de l’institution démocratique qu’est le Parlement européen. Le terrorisme est une atteinte directe à la liberté, aux droits de l’homme et à la démocratie. C’est une tentative de parvenir à ses fins en recourant à la violence aveugle et de détruire nos valeurs communes. Le terrorisme met gravement en danger la sécurité et la stabilité de la communauté internationale. Le terrorisme est un crime, face auquel nous ne pouvons nous montrer indulgents. Mesdames et Messieurs, dans la langue maternelle de cet ingénieur assassiné je voudrais dire: [Puisse-il reposer en paix]. En mémoire de Piotr Stańczak, je vous demanderai à présent de vous lever pour lui rendre hommage. Mesdames et Messieurs, les incendies de forêt en Australie ont coûté de nombreuses vies ces derniers jours. Ces incendies, les pires feux de forêts dans l’histoire de l’Australie, ont fait de nombreuses victimes dans d’horribles circonstances. Nous avons tous été horrifiés par la violence de cette catastrophe naturelle et ses conséquences désastreuses. J’ai écrit au Premier ministre australien pour lui transmettre les condoléances du Parlement européen. Au nom du Parlement européen, à l’occasion de cette séance plénière, je voudrais encore une fois exprimer notre solidarité avec l’Australie, sa population et ses autorités en ces tristes circonstances. La semaine prochaine, une délégation du Parlement se rendra en Australie afin de présenter personnellement nos condoléances. Je voudrais cependant profiter de cette occasion pour exprimer nos condoléances et sympathies les plus sincères aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie. Nous sommes avec vous en pensée. Mesdames et Messieurs, des nouvelles inquiétantes nous parviennent une nouvelle fois de la République islamique d’Iran. Sept hautes personnalités de la communauté religieuse baha’ie ont été arrêtées au mois de mai 2008. Pendant huit mois, ils se sont vu refuser le droit de consulter un avocat. Ces sept dignitaires de la communauté religieuse bahaï vont être jugés cette semaine, dans un procès qui ne répond même pas aux exigences les plus fondamentales de l’État de droit. Shirin Ebadi, juriste iranienne et lauréate du prix Nobel de la paix, qui était prête à se charger de la défense des dirigeants emprisonnés, a elle-même fait l’objet de menaces de mort. Une nouvelle fois, le Parlement européen appelle de toute urgence les autorités iraniennes à respecter les droits de l’homme ainsi que les droits des minorités religieuses et à reconsidérer la mise en accusation des sept dirigeants baha’i - Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli et Vahid Tizfahm. Ces personnes sont détenues uniquement en raison de leurs convictions religieuses et doivent être immédiatement libérées."@fr8
"− Hölgyeim és uraim! Két héttel ezelőtt egy lengyel mérnököt, Piotr Stańczakot, akit szeptember óta Pakisztánban terroristák túszként tartottak fogva, fogvatartói meggyilkolták. Az Európai Parlament nevében felháborodásomat szeretném kifejezni ennek az ártatlan férfinak az iszonyatos meggyilkolása kapcsán, aki lengyel állampolgár és az Európai Unió polgára volt. Az Európai Parlament ezt a bűntettet a legmesszebb menőkig elítéli. Az elhunyt családja és valamennyi rokona felé szeretnénk őszinte együttérzésünket és részvétünket nyilvánítani. Hölgyeim és uraim! A múlt pénteken, 2009. február 13-án e Ház spanyol tagját, Luis Herrerot a venezuelai kormányról a médiában tett nyilatkozatai miatt a venezuelai kormány a fővárosban, Caracasban letartóztatta, majd kiutasította az országból. Luis Herrero az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja küldöttségének tagjaként járt az országban, amelyet az alkotmányról szóló népszavazás kapcsán egy ellenzéki párt hívott meg. Letartóztatásakor a rendőrség behatolt szállodai szobájába, majd hivatalos indoklás nélkül, valamint anélkül, hogy lehetőséget adtak volna arra, hogy személyes tárgyait magával vigye, felültették egy Brazíliába tartó menetrend szerinti repülőjáratra. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk! Az Európai Parlament nevében a leghatározottabban tiltakozom az ilyen eljárások ellen. Kifejezetten elítélem az eseményt, amely sérti az emberi jogokat és semmibe veszi az Európai Parlament demokratikus intézményét. A terrorizmus a szabadság, az emberi jogok és a demokrácia elleni közvetlen támadás. A terrorizmus elvakult erőszakkal mások megsemmisítésére és közös értékeink elpusztítására irányuló kísérlet. A nemzetközi közösség biztonságát és stabilitását nagymértékben veszélyezteti. A terrorizmus bűncselekmény és olyan dolog, amely mellett nem mehetünk el könnyedén. Hölgyeim és uraim! A meggyilkolt mérnök anyanyelvén szeretném mondani, hogy [Nyugodjék békében!] Piotr Stańczak emlékére kérem, hogy most felállással tisztelegjünk előtte. Hölgyeim és uraim! Az ausztráliai erdőtüzek az elmúlt napokban tragikus haláleseteket okoztak. Ausztrália történelmének legnagyobb bozóttüzei számos emberéletet követeltek, borzalmas körülmények között. Valamennyiünket megrémített ennek a természeti katasztrófának az ereje és szörnyű következményei. Az ausztrál miniszterelnöknek levélben tolmácsoltam az Európai Parlament őszinte együttérzését. Az Európai Parlament mai plenáris ülésszakának nevében ismételten szeretném kifejezni együttérzésünket Ausztrália, az ausztrál nép és hatóságai felé, ezekben a nehéz időkben. A következő héten parlamenti küldöttség utazik Ausztráliába, hogy személyesen is részvétet nyilváníthassunk. Szeretném megragadni az alkalmat azonban, hogy az életüket vesztettek családjának kifejezzem szívből jövő együttérzésünket és részvétünket. Gondolatban Önökkel vagyunk. Hölgyeim és uraim! Ismét aggasztó hírek érkeznek az Iráni Iszlám Köztársaságból. 2008 májusában a Bahá’í vallási közösség hét meghatározó szerepet játszó tagját letartóztatták. Nyolc hónapig megtagadták tőlük a jogi képviselet lehetőségét. Ezen a héten folyik a Bahá’í vallási közösség e hét magas tisztséget betöltő vezetője elleni per, amely a jogállamiság legalapvetőbb szabályainak sem felel meg. A Nobel-díjas iráni ügyvédet Shirin Ebadit, aki készen állt a letartóztatott vezetők védelmének ellátására, halálosan megfenyegették. Az Európai Parlament ismételten nyomatékosan felszólítja az iráni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat és a vallási kisebbségek jogait, valamint ismételten mérlegeljék a Bahá’í hét vezetője – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli és Vahid Tizfahm – elleni keresetet. Ezeket a személyeket kizárólag hitük miatt tartóztatták le, és haladéktalanul szabadon kell őket bocsátani."@hu11
". − Onorevoli parlamentari, due settimane fa un ingegnere polacco, Piotr Stańczak, ostaggio dei terroristi in Pakistan dal settembre scorso, è stato ucciso dai suoi rapitori. A nome del Parlamento europeo, vorrei esprimere la mia indignazione per questo orrendo omicidio di un uomo innocente, cittadino polacco e cittadino dell’Unione europea. Il Parlamento europeo condanna pubblicamente quest’atto criminale nel modo più categorico. Vorremmo porgere alla famiglia dello scomparso e a tutti i suoi cari le nostre sincere condoglianze. Onorevoli colleghi, lo scorso 13 febbraio 2009 l’onorevole Herrero, membro spagnolo di questo Parlamento, è stato arrestato dal governo venezuelano nella capitale Caracas e poi espulso dal paese, a causa delle dichiarazioni presentate ai media sul governo venezuelano. L’onorevole Herrero era in Venezuela come membro della delegazione ufficiale del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei, invitato dal partito di opposizione in occasione di un referendum costituzionale. Per arrestarlo, la polizia è entrata con la forza nella sua camera di albergo e l’ha messo su un volo di linea per il Brasile, senza una spiegazione ufficiale e senza la possibilità di prendere i suoi effetti personali. Questo è inaccettabile! A nome del Parlamento europeo, protesto vigorosamente contro questi metodi. Condanno con forza questo episodio, che rappresenta una violazione dei diritti umani e una denigrazione di un’istituzione democratica quale è il Parlamento europeo. Il terrorismo è un attacco diretto alla libertà, ai diritti umani e alla democrazia. E’ il tentativo di raggiungere i propri obiettivi con cieca violenza, annientando i valori comuni. Mette in grave pericolo la sicurezza e la stabilità della comunità internazionale. Il terrorismo è un crimine, un crimine che non possiamo trattare con leggerezza. Onorevoli deputati, nella madrelingua dell’ingegnere ucciso, vorrei dire (Riposi in pace). In memoria di Piotr Stańczak, vi chiedo di alzarvi per commemorarlo. Onorevoli colleghi, gli incendi boschivi in Australia hanno portato alla tragica perdita di vite umane negli ultimi giorni. Questi incendi, i peggiori della storia dell’Australia, hanno provocato molte vittime in circostanze orribili. Siamo tutti terrificati dalla violenza inarrestabile di questo disastro naturale e delle sue terribili conseguenze. Ho scritto al primo ministro australiano per porgere le sincere condoglianze del Parlamento europeo. A nome del Parlamento europeo, nella sessione plenaria di oggi, vorrei, ancora una volta, esprimere la nostra solidarietà all’Australia, al popolo australiano e alle autorità, in questo triste momento. La settimana prossima, una delegazione di questo Parlamento andrà in Australia per porgere di persona le nostre condoglianze. Tuttavia, vorrei cogliere l’occasione per esprimere le nostre sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime. Vi siamo vicini con il pensiero. Onorevoli deputati, notizie preoccupanti giungono ancora dalla Repubblica islamica dell’Iran. Sette leader religiosi della comunità religiosa Bahá’í sono stati arrestati a maggio del 2008. Per otto mesi, è stata loro negata la difesa legale. Questi sette dignitari della comunità religiosa Bahá’í saranno sottoposti questa settimana a un processo che non risponde ai principi minimi di legalità. Il premio Nobel e giurista iraniana Shirin Ebadi, che difenderà i leader incarcerati, ha ricevuto anche lei minacce di morte. Il Parlamento europeo invita ancora una volta le autorità iraniane, con estrema urgenza, al rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze religiose e a riconsiderare il capo d’accusa contro i sette leader della comunità Bahá’í – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli e Vahid Tizfahm. Queste persone sono state incarcerate unicamente per il loro credo e devono essere rilasciate immediatamente."@it12
"− Ponios ir ponai, prieš dvi savaites buvo nužudytas inžinierius iš Lenkijos Piotr Stańczak, nuo rugsėjo mėn. teroristų laikytas įkaitu Pakistane. Europos Parlamento vardu norėčiau išreikšti pasipiktinimą šiuo barbarišku nekalto žmogaus, Lenkijos ir Europos Sąjungos piliečio, nužudymu. Europos Parlamentas griežčiausiai smerkia šį nusikaltimą. Norėtume pareikšti mirusiojo šeimai ir jo giminaičiams širdingiausią užuojautą. Ponios ir ponai, 2009 m. vasario 13 d., penktadienį, Venesuelos sostinėje Karakase buvo areštuotas Ispanijoje išrinktas šio Parlamento narys L. Herrero, kurį Venesuelos vyriausybė išsiuntė iš šalies dėl komentarų žiniasklaidoje apie Venesuelos vyriausybę. L. Herrero atvyko į šalį su oficialia Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos delegacija. Jį pakvietė viena Venesuelos opozicinė partija stebėti konstitucinio referendumo. Venesuelos policija įsiveržė į L. Herrero viešbučio kambarį, jį areštavo ir vėliau įsodino į lėktuvą, skrendantį į Braziliją, be oficialaus paaiškinimo ir nesuteikę galimybės pasiimti asmeninių daiktų. Mes negalime toleruoti tokio elgesio! Europos Parlamento vardu reiškiu didžiausią protestą prieš šiuos metodus. Aš kategoriškai smerkiu šį incidentą, kuris byloja apie žmogaus teisių pažeidimą ir demokratinės institucijos – Europos Parlamento – šmeižimą. Terorizmas yra tiesioginė ataka prieš laisvę, žmogaus teises ir demokratiją. Terorizmas yra mėginimas pasiekti tikslą per aklą žiaurumą, sunaikinant bendras vertybes. Jis kelia didžiulį pavojų tarptautinės bendruomenės saugumui ir stabilumui. Terorizmas yra nusikaltimas, kurio negalime toleruoti jokiomis aplinkybėmis. Ponios ir ponai, nužudyto inžinieriaus gimtąja kalba norėčiau pasakyti: „ Kviečiu visus Piotro Stańczako atminimą pagerbti tylos minute. Ponios ir ponai, per miškų gaisrus Australijoje pastarosiomis dienomis tragiškai žuvo daug žmonių. Šie gaisrai, didžiausi miškų gaisrai Australijos istorijoje, siaubingomis aplinkybėmis pasiglemžė daug gyvybių. Mus pribloškė žiauri šios gamtinės nelaimės jėga ir tragiškos jos pasekmės. Australijos ministrui pirmininkui perdaviau nuoširdžią užuojautą Europos Parlamento vardu. Šioje plenarinėje sesijoje Europos Parlamento vardu norėčiau dar kartą išreikšti visų mūsų solidarumą su Australija, jos žmonėmis ir valdžios institucijomis šiuo sunkiu metu. Kitą savaitę šio Parlamento delegacija vyks į Australiją pareikšti asmeniškai mūsų užuojautos. Norėčiau pasinaudoti šia proga ir išreikšti širdingą užuojautą ir gailestį visų gyvybės netekusiųjų šeimoms. Mūsų mintys su jumis. Ponios ir ponai, mus ir vėl pasiekia nerimą keliančios žinios iš Irano Islamo Respublikos. 2008 m. gegužės mėn. buvo suimti septyni bahajų religinio judėjimo lyderiai. Aštuonis mėnesius jiems nebuvo suteikta teisė į gynybą. Šią savaitę vyks šių septynių bahajų religinės bendruomenės atstovų teismas, kuris neatitinka net pagrindinių teisinės valstybės principų. Nobelio taikos premijos laureatei Irano teisininkei Shirinai Ebadi, kuri nusprendė ginti įkalintus lyderius, net grasinta mirtimi. Europos Parlamentas dar kartą kreipiasi į Irano valdžios institucijas ir primygtinai reikalauja gerbti žmogaus teises bei religinių mažumų teises ir iš naujo apsvarstyti kaltinimus septyniems Bahamų religinio judėjimo lyderiams: Faribai Kamalabadi’ui, Jamaloddinui Khanjani’ui, Afifui Naeimi’ui, Saeidui Rasaie’ui, Mahvashui Sabetui, Behrouzui Tavakkoli’ui ir Vahidui Tizfahmui. Šie asmenys įkalinti vien dėl savo įsitikimų, todėl turi būti nedelsiant išleisti į laisvę."@lt14
"− Dāmas un kungi, pirms divām nedēļām poļu inženieri ko teroristi turēja Pakistānā kā ķīlnieku kopš pagājušā gada septembra, viņa sagūstītāji nogalināja. Eiropas Parlamenta vārdā es vēlētos paust sašutumu par šo nevainīga cilvēka, kurš bija Polijas pilsonis un Eiropas Savienības pilsonis, atbaidošo slepkavību. Eiropas Parlaments nosoda šo kriminālo rīcību visstingrākajā veidā. Mēs vēlētos piedāvāt bojāgājušā ģimenei un visiem viņa radiniekiem patiesas simpātijas un līdzjūtību. Dāmas un kungi, pagājušajā piektdienā, 2009. gada 13. februārī Venecuēlas valdība Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā arestēja un izraidīja no valsts Parlamenta spāņu deputātu jo viņš plašsaziņas līdzekļos bija izteicis savas domas par Venecuēlas valdību. Venecuēlā bija ieradies kā Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupas oficiālās delegācijas loceklis, ko bija ielūgusi opozīcijas partija konstitucionālā referenduma kontekstā. Lai viņu arestētu, policija ielauzās viņa viesnīcas istabā un pēc tam iesēdināja regulārajā reisā uz Brazīliju bez oficiāla paskaidrojuma vai jebkādas iespējas savākt savas personīgās mantas. Mums tas nav pieņemami! Eiropas Parlamenta vārdā es visstingrākajā veidā iebilstu pret šīm metodēm. Es uzsvērti nosodu šo notikumu, kas ir cilvēktiesību pārkāpums un demokrātiskas iestādes, kāda ir Eiropas Parlaments, nomelnošanu. Terorisms ir tiešs uzbrukums brīvībai, cilvēktiesībām un demokrātijai. Terorisms ir mēģinājums panākt savu, izmantojot aklu vardarbību, un iznīcināt mūsu kopējās vērtības. Tas rada nopietnus draudus starptautiskās sabiedrības drošībai un stabilitātei. Terorisms ir noziegums, un mēs nedrīkstam pret to izturēties iecietīgi. Dāmas un kungi, šī nogalinātā inženiera dzimtajā valodā es vēlētos teikt: „ [Dusi mūžīgā mierā]. Es jūs visus lūdzu piecelties kājās piemiņu. Dāmas un kungi, Austrālijas mežu ugunsgrēku rezultātā pēdējās dienās ir traģiski gājuši bojā cilvēki. Šajos mežu ugunsgrēkos, kas ir visiznīcinošākie Austrālijas vēsturē, briesmīgos apstākļos ir gājuši bojā vairāki cilvēki. Mēs visi bijām šokēti par šīs dabas katastrofas vardarbīgo spēku un tās briesmīgajām sekām. Es esmu nosūtījis vēstuli Austrālijas premjerministram, lai paustu patiesu Eiropas Parlamenta līdzjūtību. Eiropas Parlamenta vārdā šodienas plenārsēdē es vēlreiz vēlētos šajos skumjajos laikos paust mūsu solidaritāti ar Austrāliju, tās iedzīvotājiem un iestādēm. Nākamnedēļ Parlamenta delegācija dosies uz Austrāliju, lai nodotu mūsu līdzjūtību personīgi. Tomēr es vēlos izmantot šo iespēju, lai paustu mūsu patiesas simpātijas un līdzjūtību visu bojāgājušo ģimenēm. Mūsu domas ir ar jums. Dāmas un kungi, no Irānas Islāma Republikas atkal nāk satraucošas ziņas. 2008. gada maijā tika apcietinātas septiņas vadošās personas no reliģiskās kopienas. Astoņus mēnešus viņiem bija liegta iespēja tikties ar juristu. Šīs reliģiskās kopienas augstās amatpersonas tiks tiesātas šonedēļ, kas neatbilst pat tiesiskuma pamatprasībām. Nobela prēmijas laureāte un irāņu advokāte kas bija gatava uzņemties ieslodzīto vadītāju aizstāvību, pati ir saņēmusi nāves draudus. Eiropas Parlaments vēlreiz un steidzami aicina Irānas iestādes ievērot cilvēktiesības un reliģisko minoritāšu tiesības un pārskatīt savu apsūdzību pret septiņiem vadītājiem un . Šie cilvēki tika ieslodzīti tikai viņu ticības dēļ, un viņi ir nekavējoties jāatbrīvo."@lv13
"Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Wochen wurde ein polnischer Ingenieur, Piotr Stańczak, der seit letzten September von Terroristen in Pakistan als Geisel gehalten wurde, von seinen Geiselnehmern ermordet. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich meine Empörung über diesen abscheulichen Mord an einem unschuldigen Menschen, polnischen Staatsbürger und Bürger der Europäischen Union zum Ausdruck bringen. Das Europäische Parlament verurteilt dieses Verbrechen aufs Schärfste. Wir möchten der Familie des Verstorbenen und allen seinen Verwandten unser tief empfundenes Beileid und Mitgefühl bekunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am vorigen Freitag, dem 13. Februar 2009, wurde in der venezolanischen Hauptstadt Caracas unser spanischer Kollege Luis Herrero aufgrund von Äußerungen gegenüber den Medien von der venezolanischen Regierung festgenommen und anschließend des Landes verwiesen. Luis Herrero hielt sich im Land als offizielles Mitglied einer EVP-ED-Delegation auf, die anlässlich des Verfassungsreferendums von einer Oppositionspartei eingeladen wurde. Bei seiner Festnahme drang die Polizei in sein Hotelzimmer ein und setzte ihn dann ohne offizielle Erklärung und ohne Möglichkeit, seine persönlichen Gegenstände mitzunehmen, in einen Linienflug nach Brasilien. Dies ist für uns inakzeptabel! Im Namen des Europäischen Parlaments protestiere ich aufs Schärfste gegen diese Vorgangsweise. Ich verurteile ausdrücklich diesen Vorfall, der gegen die Menschenwürde verstößt und die demokratische Institution des Europäischen Parlaments missachtet. (Beifall) Terrorismus ist ein direkter Anschlag auf Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Terrorismus ist der Versuch, durch blinde Gewalt Fakten zu schaffen und unsere gemeinsamen Werte zu zerstören. Er stellt eine der größten Gefahren für die Sicherheit und Stabilität der internationalen Gemeinschaft dar. Terrorismus ist ein Verbrechen, das keine Milde kennen darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte in der Muttersprache des ermordeten Ingenieurs sagen: Niech spoczywa w wiecznym pokoju. In Erinnerung an Piotr Stańczak darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben und seiner zu gedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Waldbrände in Australien haben in den letzten Tagen zu tragischen Verlusten von Menschenleben geführt. Bei diesen schlimmsten Buschbränden in der Geschichte Australiens haben viele Menschen auf schreckliche Weise ihr Leben verloren. Wir alle waren entsetzt von der Gewalt dieser Naturkatastrophe und ihren entsetzlichen Auswirkungen. Ich habe dem australischen Premierminister schriftlich das tiefe Mitgefühl des Europäischen Parlaments bekundet. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich anlässlich der heutigen Plenartagung nochmals unsere Solidarität mit Australien, seinen Menschen und seinen Behörden in dieser Zeit der Trauer bekunden. Nächste Woche wird eine Delegation unseres Parlaments nach Australien reisen und das Beileid des Europäischen Parlaments persönlich übermitteln. Doch bereits zum heutigen Zeitpunkt möchte ich in unser aller Namen den Familien aller Verstorbenen mein tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aussprechen. Wir sind in Gedanken bei ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erhalten in diesen Tagen erneut Besorgnis erregende Meldungen aus der Islamischen Republik von Iran. Sieben Führungsmitglieder der Religionsgemeinschaft der Bahá’í sind seit Mai 2008 inhaftiert. In diesen acht Monaten wurde ihnen jede Möglichkeit eines Rechtsbeistands verweigert. Jetzt sollen die sieben Würdenträger der Religionsgemeinschaft der Bahá’í in dieser Woche in einem Gerichtsverfahren verurteilt werden, das nicht einmal den grundlegendsten Anforderungen der Rechtsstaatlichkeit entspricht. Die Nobelpreisträgerin und iranische Rechtsanwältin Shirin Ebadi, die bereit war, die Verteidigung der verhafteten Führungsmitglieder zu übernehmen, hat selbst Morddrohungen erhalten. Das Europäische Parlament fordert die iranischen Behörden erneut eindringlich auf, die Menschenrechte und die Rechte religiöser Minderheiten zu respektieren und ihre Anzeige gegen die sieben Führungsmitglieder der Bahá’í – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli und Vahid Tizfahm – zu überdenken. Diese Menschen wurden ausschließlich wegen ihres Glaubens inhaftiert und sollten unverzüglich freigelassen werden."@mt15
"Dames en heren, twee weken geleden is een Poolse ingenieur, Piotr Stańczak, die in september vorig jaar door terroristen in Pakistan werd gegijzeld, door zijn gijzelnemers geëxecuteerd. Namens het Europees Parlement wil ik mijn verontwaardiging uitspreken over deze afschuwelijke moord op een onschuldig mens, Pools staatsburger en burger van de Europese Unie. Het Europees Parlement veroordeelt deze misdaad ten scherpste en betuigt zijn diepe medeleven aan de familie en de vrienden van het slachtoffer. Dames en heren, afgelopen vrijdag 13 februari 2009 is in de Venezolaanse hoofdstad Caracas onze Spaanse collega Luis Herrero wegens commentaar in de media op de Venezolaanse regering, op last van deze regering gearresteerd en vervolgens het land uitgezet. Luis Herrero bevond zich als officieel lid van een PPE-DE-delegatie in het land en was door een oppositiepartij uitgenodigd ter gelegenheid van het grondwettelijk referendum. De politie drong zijn hotelkamer binnen, arresteerde hem en zette hem vervolgens zonder officiële verklaring op een lijnvlucht naar Brazilië, waarbij hij niet eens de tijd kreeg om zijn persoonlijke spullen mee te nemen. Dit kunnen wij niet accepteren! Namens het Europees Parlement teken ik fel protest aan tegen deze gang van zaken. Ik spreek nadrukkelijk mijn veroordeling uit over deze gebeurtenis, die een schending van de mensenrechten is en getuigt van minachting voor een democratische instelling als het Europees Parlement. Terrorisme is een rechtstreekse aanslag op de vrijheid, de mensenrechten en de democratie. Terrorisme is wanneer iemand zijn doel probeert te bereiken met nietsontziend geweld en onze gemeenschappelijke waarden vernietigt. Het is een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid en stabiliteit van de internationale gemeenschap. Terrorisme is een misdaad die we niet met mildheid tegemoet mogen treden. Dames en heren, in de moedertaal van de vermoorde ingenieur zeg ik: niech spoczywa w wiecznym pokoju (dat hij moge rusten in vrede). Ik verzoek u om te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van Piotr Stańczak. Dames en heren, de bosbranden in Australië hebben de laatste dagen tot een tragisch verlies aan mensenlevens geleid. Bij deze ergste bosbranden in de geschiedenis van Australië zijn veel mensen op afschuwelijke wijze om het leven gekomen. Wij waren ontzet door het geweld van deze natuurramp en de huiveringwekkende tol die deze heeft geëist. Ik heb de Australische minister-president een brief gestuurd met het diepe medeleven van het Europees Parlement. Namens het Europees Parlement wil ik in deze plenaire vergadering nogmaals onze solidariteit uitspreken met Australië en met de bevolking en autoriteiten van dit land in deze periode van rouw. Volgende week reist een delegatie van het Parlement af naar Australië en deze zal het medeleven van het Europees Parlement ook persoonlijk tot uiting brengen. Niettemin wil ik nu reeds namens ons allen onze diepgevoelde deelneming en condoleances uitspreken aan de families van de slachtoffers. Wij zijn in onze gedachten bij hen. Dames en heren, er bereiken ons in deze dagen opnieuw zorgwekkende berichten uit de Islamitische Republiek Iran. Zeven leden van de Baha'i-geloofsgemeenschap worden sedert mei 2008 gevangen gehouden. In deze acht maanden is hun alle rechtsbijstand ontzegd. De zeven hoogwaardigheidsbekleders van de Baha'i-gemeenschap zouden deze week worden veroordeeld in een rechtszaak die zelfs niet aan de meest fundamentele eisen van de rechtsstaat voldoet. Nobelprijswinnares en advocate Shirin Ebadi, die bereid was de verdediging van de zeven toonaangevende leden van de gemeenschap op zich te nemen, is met de dood bedreigd. Het Europees Parlement doet opnieuw een dringende oproep aan de Iranese instanties om de mensenrechten en de rechten van religieuze minderheden te eerbiedigen en hun aanklacht tegen de zeven leden van de Baha'i-gemeenschap – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli en Vahid Tizfahm – opnieuw in overweging te nemen. Deze mensen zijn louter op grond van hun geloof gevangen gezet en moeten onmiddellijk worden vrijgelaten."@nl3
"− Panie i panowie! Dwa tygodnie temu polski inżynier, pan Piotr Stańczak, przetrzymywany jako zakładnik przez terrorystów w Pakistanie od września, został zamordowany przez swoich porywaczy. W imieniu Parlamentu Europejskiego chciałbym wyrazić swoje oburzenie tym odrażającym morderstwem niewinnego człowieka, który był obywatelem polskim i obywatelem Unii Europejskiej. Parlament Europejski potępia ten zbrodniczy czyn w najostrzejszych słowach. Pragniemy złożyć rodzinie i krewnym zmarłego wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje. Panie i panowie! W ubiegły piątek, 13 lutego 2009 r., hiszpański poseł do tej Izby, pan poseł Herrero, został zaaresztowany przez rząd Wenezueli w jej stolicy, Caracas, a następnie wydalony z kraju w wyniku uwag, jakie czynił wobec mediów na temat rządu wenezuelskiego. Pan poseł Herrero przebywał w tym kraju jako członek oficjalnej delegacji Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, zaproszonej przez partię opozycyjną w związku z referendum konstytucyjnym. W celu aresztowania posła, policja sforsowała drzwi do jego pokoju hotelowego, a następnie wsadziła go do samolotu lecącego planowym kursem do Brazylii bez oficjalnego wyjaśnienia, ani możliwości zabrania rzeczy osobistych. Uznajemy to za zachowanie nie do przyjęcia! W imieniu Parlamentu Europejskiego jak najostrzej protestuję wobec takich metod. Zdecydowanie potępiam ten incydent, stanowiący naruszenie praw człowieka oraz uwłaczający instytucji demokratycznej, jaką jest Parlament Europejski. Terroryzm to bezpośredni atak na wolność, prawa człowieka i demokrację. Terroryzm to próba osiągnięcia czyichś celów w drodze ślepej przemocy i niszczenia wspólnych wartości. Zjawisko to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności wspólnoty międzynarodowej. Terroryzm to zbrodnia, wobec której musimy być twardzi. Panie i panowie! W języku ojczystym zamordowanego inżyniera pragnę powiedzieć: Dla uczczenia pamięci Piotra Stańczaka proszę wszystkich państwa o powstanie i uczczenie go minutą ciszy. Panie i panowie! Pożary lasów w Australii doprowadziły w ostatnich dniach do tragicznych ofiar śmiertelnych. Te najpoważniejsze pożary buszu w historii Australii spowodowały wiele zgonów w strasznych okolicznościach. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci brutalną siłą tej katastrofy naturalnej oraz jej straszliwymi konsekwencjami. W swoim liście do premiera Australii wyraziłem szczere wyrazy współczucia ze strony Parlamentu Europejskiego. Na dzisiejszej sesji plenarnej w imieniu Parlamentu Europejskiego chciałbym ponownie wyrazić moją solidarność się z Australią, jej mieszkańcami oraz władzami w tych smutnych chwilach. W przyszłym tygodniu delegacja Parlamentu uda się do Australii, aby osobiście wyrazić nasze kondolencje. Chciałbym jednakże skorzystać z tej okazji, by wyrazić nasze głębokie współczucie i złożyć kondolencje rodzinom wszystkich tragicznie zmarłych osób. Łączymy się z wami w naszych myślach. Panie i panowie! Pojawiły się znowu niepokojące doniesienia z Islamskiej Republiki Iranu. W maju 2008 roku pojmano siedmioro przywódców wspólnoty religijnej bahá’í. Przez osiem miesięcy odmawiano im możliwości skorzystania z adwokata. W tym tygodniu owych siedmioro przywódców wspólnoty religijnej bahá’í ma mieć proces, który nie spełnia nawet najbardziej podstawowych wymogów państwa prawa. Laureatce nagrody Nobla i prawniczce irańskiej, pani Shirin Ebadi, przygotowanej do obrony uwięzionych przywódców, również grożono śmiercią. Parlament Europejski ponownie wzywa władze irańskie, w trybie wyjątkowo pilnym, do poszanowania praw człowieka oraz praw mniejszości religijnych, a także do ponownego rozważenia oskarżenia wobec siedmiorga przywódców wspólnoty bahá’í – Fariby Kamalabadi, Jamaloddina Khanjaniego, Afifa Naeimiego, Saeida Rasaie’go, Mahvash Sabet, Behrouza Tavakkoli oraz Vahida Tizfahma. Ludzi tych uwięziono wyłącznie ze względu na ich przekonania, stąd należy ich niezwłocznie uwolnić."@pl16
"− Senhoras e Senhores Deputados, há duas semanas um engenheiro polaco, Piotr Stańczak, que desde Setembro último era refém de terroristas no Paquistão, foi morto pelos seus raptores. Em nome do Parlamento Europeu gostaria de expressar a minha indignação por este crime odioso de um inocente cidadão polaco e cidadão da União Europeia. O Parlamento Europeu denuncia este acto criminoso com a maior veemência possível e gostaríamos de transmitir à família do defunto, bem como a todos os seus familiares, a nossa sincera simpatia e condolências. Senhoras e Senhores Deputados, na última sexta-feira, dia 13 de Fevereiro de 2009, um deputado espanhol deste Hemiciclo, o senhor deputado Herrero, foi detido pelo Governo venezuelano na capital, Caracas, e subsequentemente expulso do país em virtude de declarações suas nos meios de comunicação social sobre o Governo venezuelano. O senhor deputado Herrero encontrava-se no país integrado na delegação oficial do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, que tinham sido convidados por um partido da oposição no âmbito do referendo constitucional. Para o prender, a polícia forçou a entrada no seu quarto de hotel, tendo-o depois enviado num voo regular para o Brasil sem dar qualquer explicação oficial ou lhe dar oportunidade de ele ir buscar os seus pertences pessoais, acto que consideramos inaceitável! Em nome do Parlamento Europeu, protesto veementemente contra estes métodos e condeno enfaticamente este incidente, que constitui uma violação dos direitos humanos e vem denegrir a instituição democrática que é o Parlamento Europeu. O terrorismo constitui um ataque directo à liberdade, aos direitos humanos e à democracia. É uma tentativa de atingir objectivos através da violência cega e da destruição dos nossos valores comuns e representa um grande perigo para a segurança e estabilidade da comunidade internacional. O terrorismo é um crime perante o qual não podemos ser brandos. Senhoras e Senhores Deputados, na língua materna deste engenheiro assassinado gostaria de dizer [Que ele descanse na paz eterna] Em memória de Piotr Stańczak permitam-me que vos peça a todos que se levantem agora para lhe prestarmos homenagem. Senhoras e Senhores Deputados, os incêndios florestais na Austrália levaram a uma perda trágica de vidas humanas nos últimos dias. Foram os piores incêndios florestais na História da Austrália e ceifaram muitas vidas em circunstâncias terríveis. Todos ficámos horrorizados com a força violenta desta catástrofe natural e as suas horríveis consequências. Escrevi ao Senhor Primeiro-Ministro australiano para lhe transmitir o sincero pesar do Parlamento Europeu. Em nome do Parlamento Europeu gostaria, uma vez mais, de manifestar na sessão plenária de hoje a nossa solidariedade à Austrália, ao seu povo e às autoridades do país neste momento de tristeza. Na próxima semana uma delegação deste Parlamento irá deslocar-se à Austrália para transmitir pessoalmente as nossas condolências. Gostaria, no entanto, de aproveitar esta oportunidade para expressar a nossa sincera simpatia e condolências às famílias de todos os que perderam a vida. Os nossos pensamentos estão convosco. Senhoras e Senhores Deputados, uma vez mais surgem notícias preocupantes da República Islâmica do Irão. Sete altas individualidades da comunidade religiosa Bahá’í foram detidas em Maio de 2008 e durante oito meses foi-lhes negada a oportunidade de terem assistência jurídica. Estes sete dignitários da comunidade religiosa Bahá’í vão agora ser levados a julgamento esta semana, um julgamento que não cumpre nem mesmo os mais básicos requisitos do Estado de direito. A vencedora do Prémio Nobel e advogada iraniana Shirin Ebadi, que estava preparada para tratar da defesa dos líderes detidos, tem ela própria recebido ameaças de morte. O Parlamento Europeu apela às autoridades iranianas, uma vez mais e com a maior urgência possível, para que respeitem os direitos humanos e os direitos das minorias religiosas, e reconsiderem a acusação deduzida contra os sete líderes do Bahá’í – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli e Vahid Tizfahm. Estas pessoas foram presas apenas por causa das suas crenças e devem ser imediatamente libertadas."@pt17
"Doamnelor şi domnilor, cu două săptămâni în urmă, un inginer polonez, Piotr Stańczak, care a fost ţinut ostatic de către terorişti în Pakistan începând din septembrie anul trecut, a fost ucis de aceştia. În numele Parlamentului European, aş dori să îmi exprim indignarea profundă faţă de asasinarea brutală a unui om nevinovat, cetăţean polonez şi cetăţean al Uniunii Europene. Parlamentul European condamnă în termenii cei mai duri acest act criminal. Am dori să adresăm familiei victimei şi tuturor rudelor sale cele mai sincere sentimente de compasiune şi condoleanţe. Doamnelor şi domnilor, în ziua de vineri, 13 februarie 2009, colegul nostru spaniol, dl Herrero, a fost arestat de către autorităţile venezuelane în capitala Caracas, fiind ulterior expulzat din Venezuela, ca urmare a declaraţiilor făcute în mass-media cu privire la guvernul venezuelan. Dl Herrero se afla în Venezuela în calitate de membru al delegaţiei oficiale a Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi al Democraţilor Europeni, delegaţie care a fost invitată de un partid de opoziţie să monitorizeze referendumul constituţional. Pentru a-l aresta, poliţia a intrat forţat în camera sa de hotel, după care acesta a fost îmbarcat la bordul unui avion cu destinaţia Brazilia, fără o explicaţie oficială şi fără a i se permite să îşi strângă lucrurile personale. Considerăm că această acţiune este inacceptabilă! În numele Parlamentului European protestez, în mod vehement, faţă de acest mod de a proceda. Condamn, în mod insistent, acest incident care constituie o încălcare a drepturilor umane şi o denigrare a instituţiei democratice a Parlamentului European. Terorismul reprezintă un atac direct asupra libertăţii, drepturilor umane şi democraţiei. Terorismul reprezintă o încercare prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor prin violenţă oarbă şi distrugere a valorilor noastre comune. Acesta reprezentă unul dintre cele mai mari pericole la adresa securităţii şi stabilităţii comunităţii internaţionale. Terorismul reprezintă o crimă pe care nu o putem accepta sub nicio formă. Doamnelor şi domnilor, în limba maternă a inginerului ucis, aş dori să spun „ ” [Să se odihnească în pace]. În memoria lui Piotr Stańczak, v-aş ruga acum să vă ridicaţi pentru a ţine un moment de reculegere. Doamnelor şi domnilor, incendiile forestiere din Australia au condus, în ultimele zile, la pierderi tragice de vieți umane. Considerate drept cele mai devastatoare incendii forestiere din istoria Australiei, acestea au provocat multe victime în circumstanţe teribile. Am fost îngroziţi cu toţii de puterea distrugătoare a acestui dezastru natural şi de consecinţele sale înfiorătoare. I-am trimis o scrisoare prim-ministrului australian pentru a-i transmite sincera compasiune din partea Parlamentului European. În numele Parlamentului European, în sesiunea plenară de astăzi, aş dori să exprim din nou solidaritatea noastră cu Australia, cu cetăţenii şi autorităţile acesteia în aceste momente de tristeţe. Săptămâna viitoare, o delegaţie a Parlamentului se va deplasa în Australia pentru a transmite personal condoleanţele noastre. Cu toate acestea, aş dori să folosesc această ocazie pentru a transmite cele mai sincere sentimente de compasiune şi condoleanţe familiilor tuturor celor care şi-au pierdut viaţa. Suntem alături de dumneavoastră. Doamnelor şi domnilor, primim din nou veşti îngrijorătoare din Republica Islamică Iran. Şapte lideri ai comunităţii religioase Bahá’í au fost arestaţi în luna mai 2008. Timp de opt luni de zile, aceştia nu au avut acces la asistenţă juridică. Cei şapte lideri ai comunităţii religioase Bahá’í urmează să fie judecaţi săptămâna aceasta, fără a avea parte de un proces echitabil care să respecte normele statului de drept. Câştigătoarea premiului Nobel şi avocata iraniană Shirin Ebadi, care era dispusă să preia apărarea liderilor aflaţi în închisoare, a fost ea însăşi ţinta ameninţărilor cu moartea. Parlamentul European solicită încă o dată autorităţilor iraniene, în modul cel mai insistent, să respecte drepturile umane şi drepturile minorităţilor religioase şi să reexamineze rechizitoriile împotriva celor şapte lideri ai comunităţii Bahá’í – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli şi Vahid Tizfahm. Aceşti oameni, care au fost arestaţi doar în baza credinţei lor, ar trebui eliberaţi imediat."@ro18
"Vážené dámy a páni, pred dvomi týždňami poľského inžiniera, Piotra Stańczaka, ktorého od minulého septembra zadržiavali teroristi v Pakistane ako rukojemníka, zavraždili jeho väznitelia. V mene Európskeho parlamentu by som chcel vyjadriť svoje pobúrenie nad touto ohavnou vraždou nevinného človeka, ktorý bol poľským občanom a občanom Európskej únie. Európsky parlament tento trestný čin čo najráznejšie odsudzuje. Všetkým rodinným príslušníkom a príbuzným zosnulého by sme chceli vyjadriť úprimnú sústrasť. Vážené dámy a páni, minulý piatok, 13. februára 2009, španielskeho poslanca, pána Herrera, zatkla venezuelská vláda v hlavnom meste Caracas a následne ho vyhostila z krajiny pre vyhlásenia, ktoré urobil v médiách na adresu venezuelskej vlády. Pán Herrero do krajiny pricestoval ako člen oficiálnej delegácie Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, ktorú pozvala opozičná strana v súvislosti s referendom o zmene ústavy. Pri jeho zatýkaní polícia násilím vnikla do jeho hotelovej izby a následne ho posadila do lietadla do Brazílie. Urobila tak bez akéhokoľvek oficiálneho vysvetlenia alebo možnosti zbaliť si osobné veci. Takéto konanie považujeme za neprijateľné! V mene Európskeho parlamentu proti takýmto metódam čo najráznejšie protestujem. Dôrazne odsudzujem tento incident, ktorý je znakom porušenia ľudských práv a znevažovania demokratickej inštitúcie, akou je Európsky parlament. Terorizmus je priamym útokom na slobodu, ľudské práva a demokraciu. Terorizmus je pokusom dosiahnuť niečie ciele prostredníctvom slepého násilia a zničiť naše spoločné hodnoty. Predstavuje veľké nebezpečenstvo pre bezpečnosť a stabilitu medzinárodného spoločenstva. Terorizmus je zločin, ku ktorému nemôžeme byť zhovievaví. Vážené dámy a páni, v rodnom jazyku zosnulého by som rád povedal: [Nech odpočíva v pokoji] Na pamiatku Piotra Stańczaka, by som vás chcel požiadať, aby ste povstali a pripomenuli si ho. Vážené dámy a páni, lesné požiare v Austrálii mali v ostatných dňoch za následok tragické straty na životoch. Tieto požiare, najhoršie v dejinách Austrálie, si vyžiadali mnoho životov, ktoré vyhasli za strašných okolností. Všetkých nás ohromila prudká sila tejto prírodnej katastrofy a jej strašné následky. Napísal som austrálskemu premiérovi, aby som vyjadril úprimnú sústrasť Európskeho parlamentu. V mene Európskeho parlamentu by som na dnešnom plenárnom zasadnutí chcel opäť vyjadriť solidaritu s Austráliou, jej obyvateľmi a úradmi v týchto smutných časoch. Budúci týždeň pocestuje do Austrálie delegácia z Parlamentu, aby našu sústrasť vyjadrila aj osobne. Rád by som však využil túto príležitosť, aby som vyjadril našu úprimnú sústrasť rodinám všetkých tých, ktorí prišli o život. V myšlienkach sme s vami. Vážené dámy a páni, z Iránskej islamskej republiky opäť prichádzajú znepokojujúce správy. Sedem vedúcich predstaviteľov bahájskeho náboženského spoločenstva bolo v máji 2008 vzatých do väzby. Osem mesiacov im odopierali možnosť právneho zastúpenia. Tento týždeň sa má spomínaných sedem cirkevných hodnostárov bahájskeho náboženského spoločenstva podrobiť súdnemu procesu, ktorý nespĺňa ani len tie najzákladnejšie požiadavky princípov právneho štátu. Samotná nositeľka Nobelovej ceny, iránska právnička Shirin Ebadiová, ktorá bola pripravená obhajovať uväznených vedúcich predstaviteľov, čelila vyhrážkam smrti. Európsky parlament opätovne a čo najnaliehavejšie vyzýva iránske úrady, aby rešpektovali ľudské práva a práva náboženských menšín a prehodnotili svoju žalobu proti siedmym vedúcim predstaviteľom bahájskeho spoločenstva – Faribe Kamalabadiovej, Jamaloddinovi Khanjaniovi, Afifovi Naeimimu, Saeidovi Rasaiemu, Mahvash Sabetovej, Behrouzovi Tavakkolimu a Vahidovi Tizfahmovi. Títo ľudia boli uväznení len pre svoje náboženské presvedčenie a mali by byť okamžite prepustení."@sk19
"− Gospe in gospodje, pred dvema tednoma so teroristi v Pakistanu umorili poljskega inženirja Piotra Stańczaka, ki so ga od septembra zadrževali kot talca. V imenu Evropskega parlamenta bi rad izrazil svoje ogorčenje nad tem grozovitim umorom nedolžnega človeka, poljskega državljana in državljana Evropske unije. Evropski parlament najodločneje obsoja to zločinsko dejanje. Družini preminulega in vsem njegovim sorodnikom izrekamo naše iskreno sožalje. Gospe in gospodje, prejšnji petek, 13. februarja 2009, so španskega poslanca tega Parlamenta, gospoda Herrera, venezuelske oblasti v glavnem mestu Caracasu aretirale in nato izgnale iz države zaradi pripomb, ki jih je izrazil o venezuelski vladi v medijih. Gospod Herrero je obiskal to državo kot član uradne delegacije Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov, ki jo je na obisk povabila ena od opozicijskih strank v okviru priprav na ustavni referendum. Da so ga lahko aretirali, so organi vdrli v njegovo hotelsko sobo, nato pa so ga odpravili na letalo na rednem poletu v Brazilijo, brez kakršnega koli uradnega pojasnila in brez možnosti, da bi vzel s seboj svoje osebne predmete. Smatramo, da je kaj takega nesprejemljivo! V imenu Evropskega parlamenta najostreje protestiram proti takemu postopanju. Odločno obsojam ta incident, ki pomeni kršenje človekovih pravic in zaničevanje demokratičnih institucij, kakršna je Evropski parlament. Terorizem je neposreden napad na svobodo, človekove pravice in demokracijo. Terorizem je poskus doseganja ciljev s slepim nasiljem in uničevanja naših skupnih vrednot. Pomeni hudo nevarnost za varnost in stabilnost mednarodne skupnosti. Terorizem je zločinska dejavnost, ki je ne smemo jemati zlahka. Gospe in gospodje, naj povem v maternem jeziku umorjenega inženirja: [Naj počiva v miru] Prosim vse zbrane, da spomin Piotra Stańczaka počastimo z minuto molka. Gospe in gospodje, v gozdnih požarih po Avstraliji v zadnjih dneh tragično umirajo ljudje. Ti gozdni požari, najhujši v zgodovini Avstralije, so terjali veliko življenj v grozljivih okoliščinah. Vsi smo zgroženi ob silovitosti te naravne nesreče in ob njenih strašljivih posledicah. Avstralskemu ministrskemu predsedniku sem v imenu Evropskega parlamenta v pismu izrazil iskreno sožalje. Naj v imenu Evropskega parlamenta na današnjem plenarnem zasedanju še enkrat izrazim našo solidarnost z Avstralijo, njenimi državljani in oblastmi v tem žalostnem času. Naslednji teden bo delegacija našega Parlamenta odpotovala v Avstralijo osebno izrazit naše sožalje. Naj vseeno tudi tukaj izrazim naše iskreno sočutje in sožalje družinam žrtev. V naših mislih smo z vami. Gospe in gospodje, iz Islamske republike Iran spet prihajajo zaskrbljujoče novice. Maja 2008 so tam zaprli sedem vodilnih predstavnikov verske skupnosti Bahá’í. Osem mesecev so jim odrekali pravico do pravnega svetovanja. Ta teden pa naj bi se proti tem sedmim dostojanstvenikom verske skupnosti Bahá’í začel sodni proces, ki ne izpolnjuje niti najosnovnejših meril pravnega reda. Nobelova nagrajenka, iranska odvetnica Shirin Ebadi, ki je bila pripravljena prevzeti obrambo zaprtih voditeljev, je sama izpostavljena grožnjam s smrtjo. Evropski parlament še enkrat najnujneje poziva iranske oblasti k spoštovanju človekovih pravic in spoštovanju pravic verskih manjšin in k ponovnemu pretehtanju obtožb proti sedmih voditeljem skupnosti Bahá’í. Obtoženi so Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli in Vahid Tizfahm. Te ljudi preganjajo izključno zaradi njihovih prepričanj in jih je treba nemudoma izpustiti iz zapora."@sl20
"− Mina damer och herrar! För två veckor sedan mördades den polske ingenjören Piotr Stańczak av sina tillfångatagare, efter att ha hållits som gisslan av terrorister i Pakistan sedan september förra året. På Europaparlamentets vägnar vill jag uttrycka min avsky för detta förskräckliga mord på en oskyldig man som var polsk medborgare och EU-medborgare. Europaparlamentet fördömer starkt denna kriminella handling i starkast möjliga ordalag. Vi vill uttrycka vår innerliga sympati och vårt deltagande med hans familj och släktingar. Förra fredagen, den 13 februari 2009, arresterades den spanske ledamoten i Europaparlamentet Luis Herrero-Tejedor av den venezuelanska regeringen i huvudstaden Caracas, och därefter utvisades han från landet, som ett resultat av de kommentarer han gjort i medierna om den venezuelanska regeringen. Luis Herrero-Tejedor befann sig i landet eftersom han var en del av den officiella delegationen från gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater, som var inbjudna av oppositionspartiet i samband med den konstitutionella folkomröstningen. För att arrestera honom tvingade polisen sig in på hans hotellrum och satte honom sedan på ett reguljärflyg till Brasilien, utan att ge honom en officiell förklaring eller möjlighet att samla ihop sina personliga tillhörigheter. Detta är oacceptabelt! På Europaparlamentets vägnar vill jag protestera i starkast möjliga grad mot dessa metoder. Jag fördömer eftertryckligen det inträffade, som utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett nedsvärtande av den demokratiska institution som Europaparlamentet är. Terrorism är en direkt attack på vår frihet, de mänskliga rättigheterna och demokrati. Terrorism är ett försök att uppnå egna mål med hjälp av urskillningslöst våld och ett förstörande av våra gemensamma värderingar. Den utgör en stor fara för det internationella samfundets säkerhet och stabilitet. Terrorism är ett brott och ett som vi inte kan acceptera. Mina damer och herrar, på den mördade ingenjörens eget språk vill jag säga [Må han vila i evig frid] Till minne av Piotr Stańczak får jag nu be er alla att resa er upp för att hedra honom. Skogsbränderna i Australien har, mina damer och herrar, lett till tragiska förluster av liv de senaste dagarna. Det som är de värsta skogsbränderna i Australiens historia har krävt många liv under ohyggliga omständigheter. Vi förfasades alla över den våldsamma kraften i denna naturkatastrof och dessa hemska konsekvenser. Jag har skrivit till Australiens premiärminister för att framföra Europaparlamentets djupa sympati. På Europaparlamentets vägnar vill jag vid dagens plenarsammanträde återigen uttrycka vår solidaritet med Australien, dess befolkning och myndigheter i dessa sorgliga tider. Nästa vecka reser en delegation från Europaparlamentet till Australien för att personligen visa vårt deltagande. Jag vill dock ta tillfället i akt att uttrycka vår djupa sympati och vårt deltagande med samtliga offers familjer. Våra tankar är hos er. Mina damer och herrar! Det kommer oroande nyheter från Islamiska republiken Iran. Sju ledande personer i det religiösa samfundet Bahá’í togs i förvar i maj 2008. Under åtta månader nekades de rätten till juridiskt biträde. När nu de sju dignitärerna från det religiösa samfundet Bahá’í ska ställas inför rätta denna vecka så uppfylls inte ens de mest grundläggande kraven i rättsordningen. Den iranska advokaten och nobelpristagaren Shirin Ebadi, som var beredd att leda försvaret av de fängslade ledarna, har själv blivit utsatt för dödshot. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna ännu en gång, och i de mest brådskande termer, att respektera de mänskliga rättigheterna och religiösa minoriteters rättigheter samt ompröva åtalet som väckts mot de sju ledarna i Bahá’í – Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli och Vahid Tizfahm. Dessa personer fängslades endast på grund av sin tro och bör friges omedelbart."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A Ház feláll és egy perces csenddel emlékezik az elhunytra)."11
"(Izba uczciła pamięć zmarłego minutę ciszy)"16
"(La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.)"21
"(Os presentes levantam-se e observam um minuto de silêncio)"17
"(Salės nariai atsistojo ir pagerbė jo atminimą tylos minute)"14
"Afif Naeimi"13
"Bahajiešu"13
"Behrouz Tavakkoli"13
"Fariba Kamalabadi"13
"Jamaloddin Khanjani"13
"Luis Herrero-Tejedor"13
"Mahvash Sabet"13
"Niech spoczywa w wiecznym pokoju"18,20,1,19,11,2,7,22,10,4,9,17,21,8,12
"Niech spoczywa w wiecznym pokoju."16
"Niech spoczywa w wiecznym pokoju“ [Amžinąjį jam atilsį. Tegul ilsisi ramybėje.]."14
"Niech spoczywa w wiecznym pokoju”"13
"Piotr Stańczak"13
"Saeid Rasaie"13
"Vahid Tizfahm"13
"niech spoczywa w wiecznym pokoju"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph