Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-05-Speech-4-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090205.22.4-222"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, those who are found guilty by our courts of law must face the consequences and not be given refuge by any country in the world. Cesare Battisti is a convicted murderer in Italy, and the stance taken by the Brazilian authorities to protect him from the reach of EU justice is not only unacceptable but also condemnable and deplorable in the strongest possible terms and we, and any other authority and any other body in the EU, have every right to say so. I hope that the Brazilian Government will come to its senses and, in re-examining this case, will do what is expected of it and extradite Mr Battisti to Italy as soon as possible and before this affair begins to have serious consequences for the otherwise good EU-Brazil relations. Brazil must not become a safe haven for convicted criminals and the EU must never allow murderers to escape punishment."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, je třeba, aby ti, které naše soudy uznají vinnými, nesli následky, nikoli, aby jiné země světa poskytovaly ochranu. Cesare Battisti je vrah odsouzený v Itálii a postoj, který zaujímají brazilské úřady ve snaze ochránit jej před postihem ze strany evropské spravedlnosti, je nejen nepřijatelný, ale také odsouzeníhodný a opovrženíhodný, a my stejně jako každý jiný orgán Evropské unie máme právo jej soudit. Doufám, že brazilská vláda přijde co nejdříve k rozumu a při přezkoumání tohoto případu učiní, co se od ní očekává a vydá Battistiho do Itálie, než bude mít tato záležitost vážné důsledky pro jinak dobré vztahy mezi EU a Brazílií. Brazílie se nesmí stát bezpečným útočištěm pro odsouzené zločince a EU nesmí nikdy dovolit vrahům, aby unikli trestu."@cs1
"Fru formand! Personer, der er kendt skyldige ved vores domstole, skal tage konsekvenserne, og de bør ikke have mulighed for at søge tilflugt i noget land i verden. Cesare Battisti er en dømt morder i Italien, og de brasilianske myndigheders beslutning om at beskytte ham mod EU's retssystem er ikke alene uacceptabel, men bør også fordømmes og beklages i de stærkeste vendinger, og i lighed med enhver anden myndighed og ethvert andet organ i EU er vi fuldt ud berettiget til at påpege dette. Jeg håber, at den brasilianske regering vil komme til fornuft, og at den vil tage sagen op til fornyet overvejelse og gøre det, der forventes, og udlevere hr. Battisti til Italien hurtigst muligt, og inden denne sag begynder at få alvorlige følger for det ellers gode forhold mellem EU og Brasilien. Brasilien må ikke blive et sikkert tilflugtsland for dømte kriminelle, og EU må aldrig tillade, at mordere undslipper straf."@da2
"Frau Präsidentin! Diejenigen, die von unseren Gerichten für schuldig befunden werden, müssen die Folgen tragen; ihnen darf von keinem Land der Welt Zuflucht gewährt werden. Cesare Battisti wurde in Italien wegen Mordes verurteilt; die Haltung der brasilianischen Behörden, ihn vor dem Zugriff der Justiz in der EU zu schützen, ist nicht nur inakzeptabel, sondern auch auf das Schärfste zu verurteilen und zu beklagen; und wir und jede andere offizielle Stelle und jede andere Institution in der EU haben jedes Recht, das so zu sagen. Ich hoffe, dass die brasilianische Regierung zur Vernunft kommen und bei der erneuten Untersuchung dieses Falles das tun wird, was von ihr erwartet wird, und Herrn Battisti so schnell wie möglich nach Italien ausliefert, bevor sich diese Affäre ernsthaft auf die ansonsten guten Beziehungen zwischen der EU und Brasilien auswirken kann. Brasilien darf nicht zu einem sicheren Hafen für verurteilte Straftäter werden; und die EU darf unter keinen Umständen zulassen, dass Mörder ihrer Strafe entgehen."@de9
"εξ ονόματος Κυρία Πρόεδρε, όσοι κρίνονται ένοχοι από τα δικαστήρια μας πρέπει να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες και να μην τους παρέχεται άσυλο από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Ο Cesare Battisti είναι ένας καταδικασθείς δολοφόνος στην Ιταλία και η στάση που τήρησαν οι βραζιλιάνικες αρχές για να τον προστατεύσουν από την δικαιοσύνη της ΕΕ δεν είναι μόνο απαράδεκτη αλλά και καταδικαστέα και λυπηρή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και εμείς, και οποιαδήποτε άλλη αρχή και φορέας στην ΕΕ, έχουν κάθε δικαίωμα να δηλώνουμε κάτι τέτοιο. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας θα συνέλθει και, αφού επανεξετάσει αυτή την υπόθεση, θα πράξει ό,τι είναι αναμενόμενο από αυτήν και θα εκδώσει τον κ. Battisti στην Ιταλία το συντομότερο δυνατόν και πριν να αρχίσει αυτή η υπόθεση να έχει σοβαρές συνέπειες για τις άλλως καλές σχέσεις ΕΕ-Βραζιλίας. Η Βραζιλία δεν πρέπει να γίνει ασφαλές καταφύγιο για καταδικασμένους εγκληματίες και η ΕΕ δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει να παραμένουν ατιμώρητοι οι δολοφόνοι."@el10
"Señora Presidenta, aquellos que han sido declarados culpables por nuestros tribunales de justicia deben afrontar las consecuencias y no deben recibir asilo en ningún país del mundo. Cesare Battisti es un asesino convicto en Italia, y la postura adoptada por las autoridades brasileñas para protegerle del alcance de la justicia de la UE no sólo es inaceptable sino deplorable y condenable en los términos más duros posibles y nosotros, y cualquier otra autoridad u organismo de la UE, tenemos todo el derecho a manifestarlo. Espero que el Gobierno de Brasil entre en razón, vuelva a examinar el caso y haga lo que se espera de él y extradite al señor Battisti a Italia tan pronto como sea posible y antes de que este asunto empiece a tener graves consecuencias para las, por otra parte, buenas relaciones entre la UE y Brasil. Brasil no debe convertirse en un refugio seguro para criminales convictos y la UE nunca debe permitir que los asesinos escapen impunemente."@es21
"Arvoisa puhemies, tuomioistuimissamme syyllisiksi todettujen henkilöiden on vastattava seurauksista, eikä heille pidä antaa turvaa missään päin mailmaa. Cesare Battisti on tuomittu Italiassa murhasta, joten Brasilian viranomaisten päätöstä suojella häntä EU:n oikeudelta on mahdotonta hyväksyä. Päätös on myös erittäin tuomittava ja valitettava, ja meillä, kuten myös kaikilla muilla EU:n viranomaisilla tai elimillä on täysi oikeus tuomita päätös. Toivon, että Brasilian hallitus tulee järkiinsä ja tutkittuaan tapauksen uudelleen tekee sen, mitä siltä odotetaan, ja luovuttaa Battistin Italiaan mahdollisimman pian ennen kuin tapaus vahingoittaa EU:n ja Brasilian muuten niin hyviä suhteita. Brasiliasta ei saa tulla tuomittujen rikollisten turvasatamaa, eikä EU saa koskaan päästää murhaajia rankaisematta."@fi7
"Madam President, those who are found guilty by our courts of law must face the consequences and not be given refuge by any country in the world. Cesare Battisti is a convicted murderer in Italy, and the stance taken by the Brazilian authorities to protect him from the reach of EU justice is not only unacceptable but also condemnable and deplorable in the strongest possible terms and we, and any other authority and any other body in the EU, have every right to say so. I hope that the Brazilian Government will come to its senses and in re-examining this case will do what is expected of it and extradite Mr Battisti to Italy as soon as possible and before this affair begins to have serious consequences for the otherwise good EU-Brazil relations. Brazil must not become a safe haven for convicted criminals and the EU must never allow murderers to escape punishment."@fr8
"Elnök asszony, azoknak, akiket bíróságaink bűnösnek találnak, szembe kell nézniük a következményekkel, és nem kaphatnak menedéket a világ egyetlen országában sem. Cesare Battisti Olaszországban elítélt gyilkos, és a brazil hatóságok által képviselt álláspont, miszerint megvédik őt az EU igazságszolgáltatásától, nemcsak hogy elfogadhatatlan, de a legmesszebbmenőkig elítélendő és szánalmas is, és nekünk, valamint az EU más hatóságainak és testületeinek minden jogunk megvan, hogy ezt kijelentsük. Remélem, hogy a brazil kormány észre tér, és újravizsgálva az ügyet úgy jár el, ahogy az elvárható tőle, vagyis a lehető leghamarabb kiadja Battisti urat Olaszországnak, még mielőtt ez az ügy súlyos következményekkel járna az egyébként jó európai uniós-brazil kapcsolatokra. Brazília nem válhat az elítélt bűnözők biztonságos menedékévé, az EU pedig nem hagyhatja, hogy a gyilkosok megmeneküljenek a büntetés elől."@hu11
". Signora Presidente, coloro che sono dichiarati colpevoli dai nostri tribunali devono affrontarne le conseguenze e non ricevere asilo da uno dei tanti paesi del mondo. Cesare Battisti è stato condannato per omicidio in Italia, per cui la posizione adottata dalle autorità brasiliane di proteggerlo affinché egli non possa essere raggiunto dalla giustizia dell’Unione europea è non solo inaccettabile, ma va anche condannata e deplorata senza mezzi termini e noi, insieme a qualsiasi altra autorità e organismo dell’UE, abbiamo ogni diritto di dirlo. E’ mia speranza che il governo brasiliano ritorni in sé e, riesaminando il caso, faccia quanto ci si aspetta e decida di estradare Battisti in Italia al più presto, prima che questa storia cominci ad avere serie conseguenze sulle relazioni tra l’Unione europea e il Brasile che sono, altrimenti, buone. Il Brasile non deve diventare un rifugio sicuro per i condannati in giudizio e l’Unione europea non deve permettere mai che gli assassini sfuggano alla pena loro comminata."@it12
". – Gerb. pirmininke, asmenys, kuriuos mūsų teismai pripažino kaltais, privalo sulaukti atpildo ir jokia pasaulio šalis neturi suteikti jiems prieglobsčio. Cesare Battisti yra Italijoje nuteistas žudikas ir Brazilijos valdžios institucijų požiūris jį ginti nuo ES teisingumo yra ne tik nepriimtinas, bet ir smerktinas pačia stipriausia išraiška, ir mes, kaip ir visos kitos ES valdžios institucijos ir organizacijos, turime visišką teisę tai pasakyti. Tikiuosi, kad Brazilijos Vyriausybė atsitokės ir persvarsčiusi šį atvejį pasielgs taip, kaip iš jos tikimasi, ir kaip galima greičiau išduos Cesare Battisti Italijai, kol šis dalykas dar nesukėlė rimtų padarinių šiaip geriems ES ir Brazilijos santykiams. Brazilija neprivalo tapti prieglauda nuteistiems nusikaltėliams, o ES privalo neleisti žudikams išvengti bausmės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, personām, ko tiesas ir atzinušas par vainīgām, ir jāsaņem sods, nevis jākļūst par bēgļiem kādā citā pasaules valstī. ir Itālijā par vainīgu atzīts slepkava, un Brazīlijas iestāžu pieņemtā nostāja viņu pasargāt no ES tiesas ir ne vien nepieņemama, bet arī apkaunojoša un nosodāma visstingrākajā veidā, un mums, kā arī visām citām iestādēm un struktūrām ES, ir visas tiesības to pateikt. Es ceru, ka Brazīlijas valdība sapratīs un pārskatot lietu izdarīs to, kas tai jāizdara, un kungu pēc iespējas ātri izdos Itālijas iestādēm, pirms šīs lietas dēļ radīsies nopietnas sekas citādi labajām ES un Brazīlijas attiecībām. Brazīlija nedrīkst kļūt par miera ostu par vainīgiem atzītiem kriminālnoziedzniekiem, un ES nedrīkst pieļaut, lai noziedznieki izbēgtu no soda."@lv13
"Madam President, those who are found guilty by our courts of law must face the consequences and not be given refuge by any country in the world. Cesare Battisti is a convicted murderer in Italy, and the stance taken by the Brazilian authorities to protect him from the reach of EU justice is not only unacceptable but also condemnable and deplorable in the strongest possible terms and we, and any other authority and any other body in the EU, have every right to say so. I hope that the Brazilian Government will come to its senses and in re-examining this case will do what is expected of it and extradite Mr Battisti to Italy as soon as possible and before this affair begins to have serious consequences for the otherwise good EU-Brazil relations. Brazil must not become a safe haven for convicted criminals and the EU must never allow murderers to escape punishment."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wie door onze rechtbanken schuldig wordt bevonden moet de consequenties daarvan onder ogen zien en in geen enkel land ter wereld een toevluchtsoord vinden. Cesare Battisti is in Italië veroordeeld wegens moord, en het feit dat de Braziliaanse autoriteiten hem bescherming bieden tegen de gerechtelijke instanties van de EU is niet alleen onaanvaardbaar, maar moet ook in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld en betreurd, en wij en elke andere autoriteit of instantie in de EU hebben alle recht om dat te zeggen. Ik hoop dat de Braziliaanse regering bij zinnen zal komen en zal doen wat er van haar verwacht wordt door deze zaak opnieuw te onderzoeken en de heer Battisti zo snel mogelijk aan Italië uit te leveren, voordat deze affaire ernstige gevolgen voor de overigens goede betrekkingen tussen de EU en Brazilië krijgt. Brazilië mag geen vrijhaven voor veroordeelde misdadigers worden en de EU mag nooit toestaan dat moordenaars hun straf ontlopen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Osoby uznane przez nasze sądy winnymi muszą ponieść konsekwencje i nie powinny znaleźć schronienia w żadnym kraju na świecie. Cesare Battisti został we Włoszech skazany za zabójstwo i udzielenie mu przez władze brazylijskie schronienia przed europejskim wymiarem sprawiedliwości jest nie do zaakceptowania i w najwyższym stopniu zasługuje na potępienie i ubolewanie, a my tutaj oraz wszystkie pozostałe władze i organy w UE mamy prawo to powiedzieć. Mam nadzieję, że rząd Brazylii odzyska rozsądek i po ponownym rozpatrzeniu tej sprawy uczyni to, czego od niego oczekujemy, tzn. wyda Cesare Battistiego Włochom tak szybko jak będzie to możliwe i zanim sprawa przyjmie niekorzystny obrót dla skądinąd dobrych stosunków pomiędzy UE a Brazylią. Brazylia nie może stać się bezpiecznym rajem dla przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem i UE nie powinna nigdy pozwolić, by zabójcy uniknęli kary."@pl16
"Madam President, those who are found guilty by our courts of law must face the consequences and not be given refuge by any country in the world. Cesare Battisti is a convicted murderer in Italy, and the stance taken by the Brazilian authorities to protect him from the reach of EU justice is not only unacceptable but also condemnable and deplorable in the strongest possible terms and we, and any other authority and any other body in the EU, have every right to say so. I hope that the Brazilian Government will come to its senses and in re-examining this case will do what is expected of it and extradite Mr Battisti to Italy as soon as possible and before this affair begins to have serious consequences for the otherwise good EU-Brazil relations. Brazil must not become a safe haven for convicted criminals and the EU must never allow murderers to escape punishment."@pt17
"Dnă preşedintă, cei care sunt găsiţi vinovaţi de către instanţele noastre trebuie să suporte consecinţele şi nu trebuie să îşi poată găsi refugiu în nicio ţară din lume. Cesare Battisti este un criminal condamnat în Italia, iar poziţia adoptată de autorităţile braziliene de a-l proteja de braţul justiţiei din UE nu este doar inacceptabilă, ci şi regretabilă şi condamnabilă cu cea mai mare fermitate, iar noi, la fel ca orice altă autoritate sau organism al UE, avem tot dreptul să o spunem. Sper ca guvernul brazilian să revină la sentimente mai bune şi să reexamineze cazul pentru a face ceea ce se aşteaptă să facă, şi anume să îl extrădeze pe Battisti în Italia cât mai curând posibil şi acest lucru înainte ca toată această afacere să aibă consecinţe grave asupra relaţiilor, de altfel foarte bune, dintre UE şi Brazilia. Brazilia nu trebuie să devină un loc de refugiu pentru criminalii condamnaţi, iar UE nu trebuie să permită criminalilor să se sustragă pedepsei."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, tí, ktorých naše súdy uznajú vinnými, musia čeliť dôsledkom a žiadna krajina na svete im nesmie udeliť štatút utečenca. Cesare Battisti je vrah odsúdený v Taliansku a postoj, aký zaujali brazílske orgány, tým že ho chránia pred dosahom spravodlivosti EÚ, je nielen neprijateľný, ale rozhodne tiež odsúdeniahodný a úbohý. My a akékoľvek iné orgány alebo inštitúcie v EÚ máme plné právo to povedať. Dúfam, že brazílska vláda príde k rozumu a pri prehodnotení tohto prípadu urobí, čo sa od nej očakáva, a čo najskôr vydá pána Battistiho Taliansku, ešte predtým ako táto záležitosť začne mať vážne následky na inak dobré vzťahy medzi EÚ a Brazíliou. Brazília sa pre odsúdených zločincov nesmie stať bezpečným útočiskom a EÚ nesmie dovoliť, aby sa vrahovia vyhli spravodlivosti."@sk19
". – Gospa predsednica, tisti, ki jih naša sodišča spoznajo za krive, se morajo soočiti s posledicami in nobena država na svetu jim ne more dati zatočišča. Cesare Battisti je v Italiji obsojeni morilec in stališče brazilskih oblasti, da ga bodo zaščitile pred dosegom pravosodja EU, ni le nesprejemljivo, temveč tudi najmočnejšega obsojanja in obžalovanja vredno. Mi ali katera koli druga oblast in kateri koli drug organ v EU rečemo to z vso pravico. Upam, da se bo brazilska vlada spametovala in ponovno preučila to zadevo in da bo storila, kar se od nje pričakuje, ter izročila gospoda Battistija Italiji takoj, ko bo to mogoče in preden bo ta zadeva začela dobivati resne posledice za sicer dobre odnose med EU in Brazilijo. Brazilija ne sme postati varno pribežališče za obsojene zločince in EU ne sme nikoli dovoliti morilcem, da se izognejo kazni."@sl20
"Madam President, those who are found guilty by our courts of law must face the consequences and not be given refuge by any country in the world. Cesare Battisti is a convicted murderer in Italy, and the stance taken by the Brazilian authorities to protect him from the reach of EU justice is not only unacceptable but also condemnable and deplorable in the strongest possible terms and we, and any other authority and any other body in the EU, have every right to say so. I hope that the Brazilian Government will come to its senses and in re-examining this case will do what is expected of it and extradite Mr Battisti to Italy as soon as possible and before this affair begins to have serious consequences for the otherwise good EU-Brazil relations. Brazil must not become a safe haven for convicted criminals and the EU must never allow murderers to escape punishment."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,11,22,13,4,21,17,9,8
"της Ομάδας ALDE."10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph