Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-05-Speech-4-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090205.20.4-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Quisiera empezar diciendo que la resolución acordada finalmente no es, en absoluto, la que yo hubiera redactado. Creo que peca, en cualquier caso, de un exceso de complacencia con relación al Gobierno de Colombo. Es otro caso, me temo, de simplificación, criminalización y persecución continuada de un grupo, simplemente argumentando que se trata de un grupo terrorista. Las cosas son bastante más complejas que eso. Sin embargo, la situación actual merece, creo, que el Parlamento mande también algunos mensajes claros con relación a algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los puntos clave que me parece importante destacar es el llamado de Tokio en relación con la necesidad de que ambas partes, es decir, el TLET (Tigres de Liberación del Eelam Tamil), pero también el gobierno, entiendan que hay que acordar un alto el fuego para poder dar entrada a la ayuda humanitaria y salida a los heridos y enfermos. En segundo lugar, creo que es fundamental recordar que no puede haber solución militar, señor Tannock. No puede haberla, es simplemente imposible. Es el momento, por tanto, de negociar los términos del cese de la violencia, de la desmovilización y del desarme. Pero para ello el gobierno tiene que cesar en su empeño de buscar una victoria militar que no hace sino alargar el sufrimiento de tanta gente. Un gesto de buena voluntad sería, por ejemplo, permitir la entrada en el norte de personal informativo y humanitario independiente. Asimismo, con relación al Sistema Generalizado de Preferencias Plus, el SGP Plus, soy de los que piensa que nunca debería habérsele concedido a un país como Sri Lanka, dadas las graves y constantes violaciones de derechos humanos y fundamentales que existen en el país, muchas de ellas instigadas por las propias autoridades gubernamentales. Creo que deberíamos considerar seriamente abrir un debate de fondo sobre la pertinencia de aplicar dicho marco preferencial y, sobre todo, sobre las consecuencias que ello tiene con relación a la situación de muchos colectivos, entre ellos los trabajadores. Apelo, pues, a la Comisión Europea a que lleve a cabo una verdadera investigación para comprobar los efectos de dicha medida y revisarla, si éste es el caso."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Úvodem bych rád řekl, že usnesení, které bylo nakonec schváleno, není jednoznačně usnesením, které bych já navrhl. Jsem přesvědčen, že se příliš snaží uspokojit vládu v Colombu. Obávám se, že je jen dalším příkladem zjednodušování, kriminalizace a pokračujícího pronásledování některé skupiny pouze na základě tvrzení, že je to teroristická skupina. Věc je však ve skutečnosti mnohem složitější. Jsem však přesvědčen, že za současné situace by měl Parlament vyslat jasný signál ohledně některých otázek. Například jedno z klíčových témat, které považuji za důležité zdůraznit, je tokijská výzva požadující, aby obě strany, tj. LTTE (Tygři osvobození tamilského Ílamu) a vládá, pochopily, že je zapotřebí dojednat příměří, které umožní přísun humanitární pomoci a evakuaci zraněných a nemocných. Za druhé se domnívám, že je nezbytné si uvědomit, že neexistuje vojenské řešení, pane Tannocku. Je to jednoduše nemožné. Nyní je čas k jednání o podmínkách o ukončení násilí, demobilizaci a odzbrojení. Nejprve však musí vláda přestat usilovat o dosažení vojenského vítězství, které pouze prodlužuje utrpení tolika lidí. Gestem dobré vůle by bylo například umožnit nezávislým sdělovacím prostředkům a humanitárním pracovníkům přístup na sever. Navíc, pokud jde o Všeobecný systém preferencí plus (GPS plus), patřím k těm, kteří se domnívají, že tento systém neměl být udělen zemi, jako je Srí Lanka, a to vzhledem k vážnému a soustavnému porušování lidských práv v zemi, přičemž v řadě případů k porušování podněcují vládní orgány. Myslím, že bychom měli vážně uvažovat o znovuotevření důkladné rozpravy o uplatňování tohoto preferenčního rámce a především o důsledcích, které má pro mnohé skupiny, včetně pracovníků. Z tohoto důvodu žádám Evropskou komisi, aby provedla vyšetřování s cílem zjistit dopady opatření, aby je v případě potřeby přezkoumala."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne indledningsvis påpege, at det beslutningsforslag, der i sidste ende blev skabt enighed om, absolut ikke er et forslag, som jeg ville have udarbejdet. Det er efter min overbevisning udtryk for en alt for stor efterladenhed over for regeringen i Colombo. Jeg er bange for, at dette forslag er endnu et eksempel på forenkling, kriminalisering og fortsat forfølgelse af en gruppe ene og alene med den begrundelse, at der er tale om en terrorgruppe. Det er rent faktisk langt mere kompliceret. Jeg mener imidlertid, at Parlamentet i den aktuelle situation bør sende klare budskaber om en række spørgsmål. Et af de centrale punkter, der efter min opfattelse er vigtigt at understrege, er Tokyo-opfordringen om, at begge sider, dvs. LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam – De Tamilske Tigres Befrielsesfront) og regeringen er nødt til at forstå, at der skal indgås en våbenstilstand, således at den humanitære nødhjælp kan komme frem, og således at det bliver muligt at evakuere sårede og syge. For det andet er det efter min opfattelse meget vigtigt at huske på, at der ikke er nogen militær løsning. Det er ikke muligt, det er simpelthen umuligt. Tiden er derfor inde til at forhandle betingelserne for indstilling af volden, demobilisering og afvæbning. Hvis dette skal lykkes, er regeringen imidlertid nødt til at opgive sine planer om en militær sejr, der blot forlænger mange menneskers lidelser. Det ville f.eks. være et udtryk for god vilje at give uafhængige medier og humanitære hjælpearbejdere adgang til den nordlige del af øen. Med hensyn til den generelle toldpræferenceordning, GSP+, hører jeg til dem, der mener, at et land som Sri Lanka aldrig burde have været omfattet af denne ordning i lyset af de alvorlige og fortsatte krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder i landet, der for en stor dels vedkommende er ansporet af regeringsmyndighederne. Vi bør efter min opfattelse alvorligt overveje at indlede en tilbundsgående debat om det hensigtsmæssige i at anvende denne præferenceordning, herunder navnlig om de følger, denne har for mange grupper, herunder arbejdstagere. Jeg opfordrer på denne baggrund Kommissionen til at foretage en in situ-undersøgelse med det formål at vurdere følgerne af ordningen og ændre den i nødvendigt omfang."@da2
"− Zu Beginn möchte ich sagen, dass die schlussendlich vereinbarte Entschließung absolut nicht dem entspricht, was ich formuliert hätte. Meiner Meinung nach zeugt sie von übermäßiger Nachgiebigkeit gegenüber der Regierung in Colombo. Ich befürchte, dass es sich hierbei um einen weiteren Fall der Verharmlosung, Kriminalisierung und fortgesetzten Verfolgung einer Gruppe handelt, wenn einfach argumentiert wird, dass sie eine terroristische Vereinigung ist. In der Tat sind die Dinge weitaus komplexer. Doch aufgrund der jetzigen Situation sollte das Parlament meiner Meinung nach klare Botschaften zu bestimmten Fragen aussenden. Beispielsweise ist einer der wichtigsten Punkte, den wir meiner Ansicht nach unbedingt hervorheben sollten, die Erklärung von Tokio und der Appell an beide Seiten, nämlich die LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) und die Regierung, zur Einsicht, dass ein Waffenstillstand vereinbart werden muss, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen und zu den Verletzten und Kranken vordringen zu können, um diese zu evakuieren. Zweitens sollten wir uns meiner Meinung nach vor Augen führen, dass es keine militärische Lösung geben kann, Herr Tannock. Das ist einfach nicht möglich. Daher ist es jetzt an der Zeit, die Bedingungen für die Beendigung der Gewalt, die Demobilisierung und Entwaffnung auszuhandeln. Doch zu diesem Zweck muss die Regierung aufhören, einen militärischen Sieg herbeiführen zu wollen, der das Leiden so vieler Menschen nur verlängert. Es wäre zum Beispiel eine Geste des guten Willens, wenn man Mitarbeitern von unabhängigen Medien und humanitären Organisationen den Zugang zum Norden gestatten würde. Außerdem gehöre ich im Hinblick auf das Allgemeine Präferenzsystem Plus, das ASP Plus, zu denjenigen, die der Auffassung sind, dass man es niemals einem Land wie Sri Lanka hätte gewähren dürfen, angesichts der schwerwiegenden und anhaltenden Verletzungen der Menschenrechte im Land, wobei viele dieser Verstöße von Regierungsstellen angestiftet werden. Meiner Meinung nach sollten wir ernsthaft eine grundlegende Debatte darüber ins Auge fassen, ob eine Anwendung dieses Präferenzsystems wirklich angemessen ist, und vor allem auch über die Auswirkungen, die es für viele Gruppen hat, u. a. auch für Arbeitnehmer. Aus diesen Gründen fordere ich die Europäische Kommission zur Durchführung einer Untersuchung vor Ort auf, um die Auswirkungen der Maßnahme festzustellen und zu prüfen, ob sie notwendig ist."@de9
"− Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το ψήφισμα που τελικά συμφωνήθηκε είναι ένα ψήφισμα το οποίο επ ουδενί δεν θα είχα σχεδιάσει εγώ. Πιστεύω ότι πάσχει από υπερβολικό εφησυχασμό σε σχέση με την κυβέρνηση στο Κολόμπο. Φοβούμαι ότι πρόκειται μια ακόμη περίπτωση απλούστευσης, ποινικοποίησης και διαρκούς δίωξης μιας ομάδας λόγω απλώς του ότι πρόκειται για τρομοκρατική ομάδα. Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Ωστόσο, πιστεύω ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι τέτοια που το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει σαφή μηνύματα σχετικά με ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, ένα από τα βασικά σημεία που θεωρώ σημαντικό να τονιστεί είναι η έκκληση του Τόκιο σχετικά με την ανάγκη και οι δύο πλευρές, δηλαδή το LTTE (Απελευθερωτικοί Τίγρεις του Ταμίλ Ιλάμ) και η κυβέρνηση, να κατανοήσουν ότι πρέπει να συμφωνήσουν κατάπαυση του πυρός ώστε να καταστεί εφικτή η διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και η εκκένωση των τραυματιών και των ασθενών. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση, κ. Tannock. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, είναι απλώς ανέφικτο. Ως εκ τούτου, έχει έρθει η ώρα για τη διαπραγμάτευση των όρων τερματισμού της βίας, της αποστράτευσης και του αφοπλισμού. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να επιδιώκει τη στρατιωτική νίκη η οποία απλώς παρατείνει τη δυστυχία τόσων πολλών ανθρώπων. Μια χειρονομία καλής θέλησης θα ήταν, για παράδειγμα, να επιτραπεί στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και στο προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων να εισέλθουν στο Βορρά. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, του «GSP Plus», είμαι από κείνους που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει χορηγηθεί σε μια χώρα όπως η Σρι Λάνκα, δεδομένων των σοβαρών και διαρκών παραβιάσεων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, πολλές εκ των οποίων υποκινούνται από τις κυβερνητικές αρχές. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να ανοίξουμε μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα εφαρμογής αυτού του προτιμησιακού πλαισίου και, πάνω απ' όλα, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει για πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων. Για αυτούς τους λόγους καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει τα αποτελέσματα του μέτρου και να το επανεξετάσει εάν χρειάζεται."@el10
"− I would like to start by saying that the resolution finally agreed is absolutely not one that I would have drafted. I believe that it suffers from excessive complacency in relation to the government in Colombo. I fear that it is another case of simplification, criminalisation and continued persecution of a group by simply arguing that it is a terrorist group. In fact, things are much more complex. However, I do believe that the current situation is such that Parliament should send out clear messages about certain issues. For example, one of the key points that I consider important to emphasise is the Tokyo appeal on the need for both sides, namely the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) and the government, to understand that a cease-fire must be agreed to allow humanitarian aid to get through and for the wounded and ill to be evacuated. Secondly, I think that it is essential to remember that there cannot be a military solution, Mr Tannock. This cannot happen, it is simply impossible. Now is therefore the time to negotiate terms for the cessation of violence, demobilisation and disarmament. However, for this to occur, the government must stop seeking a military victory that merely prolongs the suffering of so many people. A goodwill gesture would be, for example, to allow independent media and humanitarian personnel to enter the north. Moreover, in relation to the Generalised System of Preferences Plus, the GSP Plus, I am one of those who think that it should never have been granted to a country such as Sri Lanka, given the serious and continuing breaches of fundamental human rights in the country, many of these breaches being instigated by government authorities. I think that we should seriously consider opening an in-depth debate on the relevance of applying this preferential framework and, above all, on the consequences that it has for many groups, including workers. For these reasons I call upon the European Commission to carry out an investigation to establish the effects of the measure and to review it if necessary."@en4
"− Sooviksin alustada öeldes, et lõpuks kokkulepitud resolutsioon pole üldse see, mille oleksin koostanud mina. Arvan, et see kannatab ülemäärase enesega rahulolu tõttu Colombo valitsuse suhtes. Kardan, et tegemist on järjekordse juhtumiga, kus lihtsustatakse, kriminaliseeritakse ja jätkuvalt kiusatakse taga rühma, väites lihtsalt, et see on terroristide rühm. Tegelikult on asjad palju keerukamad. Ent arvan, et käesolev olukord on taoline, et parlament peaks saatma teatud küsimustes välja selgeid sõnumeid. Näiteks üks võtmeteemadest, mille rõhutamist pean oluliseks, on Tokyo üleskutse, et mõlemal poolel, nimelt LTTE-l (Tamili Eelami Vabastustiigrid) ja valitsusel, on tarvis aru saada, et peab kokku leppima relvarahus, et lubada humanitaarabil läbi pääseda ning haavatuid ja haigeid evakueerida. Teiseks arvan, et oluline on meeles pidada, et sõjaline lahendus pole võimalik, härra Tannock. Seda ei saa juhtuda, see pole lihtsalt võimalik. Nüüd on seega aega läbi rääkida tingimused vägivalla lõpetamiseks, demobilisatsiooniks ja desarmeerimiseks. Ent et see saaks toimuda, peab valitsus lakkama taotlemast sõjalist võitu, mis pelgalt pikendab nii paljud inimeste kannatusi. Hea tahte žestiks oleks näiteks lubada sõltumatul meedial ja humanitaarpersonalil põhja siseneda. Lisaks olen seoses üldise soodustuste süsteemiga (GSP Plus) üks neist, kes arvavad, et seda poleks kunagi pidanud andma Sri Lanka taolisele riigile, arvestades tõsiseid ja jätkuvaid inimeste põhiõiguste rikkumisi riigis, kuna valitsusvõimud on ajendanud paljud nendest rikkumistest. Arvan, et peaksime tõsiselt kaaluma süvaarutelu avamist antud soodustuste raamistiku kohaldamise asjakohasuse üle ning eelkõige selle tagajärgede kohta paljudele rühmadele, sealhulgas töötajaile. Antud põhjusel kutsun Euroopa Komisjoni üles teostama kohapeal juurdlust, et tuvastada meetme tagajärjed ning need vajadusel üle vaadata."@et5
"Haluan aloittaa toteamalla, että tämä päätöslauselma, josta lopulta päästiin sopuun, on sellainen, jota minä en missään nimessä olisi laatinut. Minusta se on liian ymmärtäväinen Colombon hallitusta kohtaan. Pelkään pahoin, että meillä on jälleen esimerkki siitä, kuinka yhtä ryhmää syytetään ja vainotaan jatkuvasti vain toteamalla yksikantaan, että se on terroristiryhmä. Todellisuudessa ongelma on paljon monimutkaisempi. Mielestäni nykyinen tilanne edellyttää kuitenkin, että parlamentti ilmaisee selkeästi kantansa tiettyihin kysymyksiin. Yksi keskeinen seikka, jota on mielestäni syytä korostaa, on Tokion taholta tullut vetoomus, että molemmat osapuolet eli Eelamin tamilitiikereiden vapautusjärjestö LTTE ja Sri Lankan hallitus ymmärtäisivät suostua tulitaukoon humanitaarisen avun perille pääsemiseksi sekä haavoittuneiden ja sairaiden evakuoimiseksi. Toiseksi minusta on erittäin tärkeää muistaa, jäsen Tannock, ettei ratkaisu voi olla sotilaallinen. Se ei vain ole mahdollista. Nyt on siis korkea aika neuvotella väkivaltaisuuksien lopettamisen, joukkojen kotiuttamisen ja aseistariisunnan ehdoista. Sri Lankan hallituksen on kuitenkin tämän mahdollistamiseksi luovuttava pyrkimästä sotilaalliseen voittoon, mikä vain pitkittäisi lukuisten ihmisten kärsimyksiä. Hyvän tahdon ele voisi olla esimerkiksi se, että riippumattomat joukkotiedotusvälineet ja humanitaariset avustustyöntekijät päästetään saaren pohjoisosaan. Mitä yleiseen tullietuusjärjestelmään tulee, minä kuulun niihin, joiden mielestä järjestelmään ei olisi koskaan pitänyt ottaa mukaan Sri Lankan kaltaista maata, jossa tapahtuu jatkuvasti vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, joista monet ovat hallitusviranomaisten alulle panemia. Meidän olisi harkittava vakavasti perusteellisten keskustelujen aloittamista tullietuusjärjestelmän soveltamisen mielekkyydestä ja ennen kaikkea sen soveltamisen seurauksista moniin väestöryhmiin, kuten työntekijöihin. Näistä syistä kehotan Euroopan komissiota suorittamaan paikan päällä tehtävän tutkimuksen toimenpiteiden vaikutuksista sekä tarvittaessa tarkistamaan tutkimusta."@fi7
"Quisiera empezar diciendo que la resolución acordada finalmente no es, en absoluto, la que yo hubiera redactado. Creo que peca, en cualquier caso, de un exceso de complacencia con relación al Gobierno de Colombo. Es otro caso, me temo, de simplificación, criminalización y persecución continuada de un grupo, simplemente argumentando que se trata de un grupo terrorista. Las cosas son bastante más complejas que eso. Sin embargo, la situación actual merece, creo, que el Parlamento mande también algunos mensajes claros con relación a algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los puntos clave que me parece importante destacar es el llamado de Tokio en relación con la necesidad de que ambas partes, es decir, el TLET (Tigres de Liberación del Eelam Tamil), pero también el Gobierno, entiendan que hay que acordar un alto el fuego para poder dar entrada a la ayuda humanitaria y salida a los heridos y enfermos. En segundo lugar, creo que es fundamental recordar que no puede haber solución militar, señor Tannock. No puede haberla, es simplemente imposible. Es el momento, por tanto, de negociar los términos del cese de la violencia, de la desmovilización y del desarme. Pero para ello el Gobierno tiene que cesar en su empeño de buscar una victoria militar que no hace sino alargar el sufrimiento de tanta gente. Un gesto de buena voluntad sería, por ejemplo, permitir la entrada en el norte de personal informativo y humanitario independiente. Asimismo, con relación al Sistema Generalizado de Preferencias Plus, el SGP Plus, soy de los que piensa que nunca debería habérsele concedido a un país como Sri Lanka, dadas las graves y constantes violaciones de derechos humanos y fundamentales que existen en el país, muchas de ellas instigadas por las propias autoridades gubernamentales. Creo que deberíamos considerar seriamente abrir un debate de fondo sobre la pertinencia de aplicar dicho marco preferencial y, sobre todo, sobre las consecuencias que ello tiene con relación a la situación de muchos colectivos, entre ellos los trabajadores. Apelo, pues, a la Comisión Europea a que lleve a cabo una verdadera investigación para comprobar los efectos de dicha medida y revisarla, si éste es el caso."@fr8
"Hadd kezdjem azzal, hogy a végső állásfoglalás egyáltalán nem olyan, amilyet én felvázoltam volna. Véleményem szerint a colombói kormánnyal való túlzott megelégedettség jellemzi. Attól tartok, ez is csupán egy csoport leegyszerűsítése, bűnözővé való kikiáltása, és folyamatos üldöztetése, egyszerűen azt mondván, hogy ez egy terrorista csoport. A dolgok azonban valójában sokkal összetettebbek. Úgy gondolom azonban, hogy a jelenlegi helyzetben bizonyos kérdéseket illetőleg a Parlamentnek világos üzenetet kell küldenie. Így például, kulcsfontosságú kérdésnek tartom a Tokiói felhívás hangsúlyozását mindkét fél számára, nevezetesen az LTTE (Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei) és a kormány számára, hogy megértsék, hogy meg kell állapodniuk a tűzszünetben, hogy a humanitárius segélyek célba érjenek, valamint, hogy evakuálni lehessen a sérülteket és a betegeket. Másodszor, úgy vélem, nem szabad elfelejtenünk, hogy katonai megoldás nem létezik, Tannock úr. Ez nem történhet meg, ez egyszerűen lehetetlen. Itt az ideje tehát, hogy az erőszak beszüntetéséről, a demobilizációról és a lefegyverzésről kezdjünk tárgyalásokat. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, a kormánynak fel kell hagynia azzal, hogy mindenáron katonai győzelemre törjön, amely csak meghosszabbítaná sok-sok ember szenvedését. Jóindulatú gesztus lenne, például, beengedni a független média képviselőit és a segélyszervezetek embereit az északi területekre. Továbbá, az Általános Preferenciarendszer Plusszal, a GSP Plusszal kapcsolatban elmondhatom, hogy én azok közé tartozom, akik úgy vélik, hogy ezt a lehetőséget sosem lett volna szabad felkínálni egy olyan országnak, mint Srí Lanka, tekintve az alapvető emberi jogok súlyos és folyamatos megsértését az országban, amely esetek gyakran a kormányhatóságok felbujtására történnek. Véleményem szerint komolyan meg kellene fontolnunk, hogy mélyebb vitát nyissunk e preferencia-keretrendszer alkalmazásának helyén valóságáról, és mindenekelőtt ennek számos csoportra, többek közt a munkavállalókra gyakorolt következményeiről. Mindezen okokból kifolyólag felhívom az Európai Bizottságot, hogy végezzen vizsgálatot annak megállapítása érdekében, milyen hatásai lennének egy ilyen intézkedésnek, és hogy állapítsa meg, szükség van-e rá."@hu11
". − Vorrei iniziare dicendo che la risoluzione concordata alla fine non è assolutamente quella che avrei redatto io. Credo che pecchi di un’eccessiva compiacenza verso il governo di Colombo. Temo che questo sia un altro caso di semplificazione, criminalizzazione e persecuzione continuata di un gruppo, semplicemente sostenendo che si tratta di un gruppo terroristico. Le cose sono molto più complesse di così. Credo, tuttavia, che la situazione attuale meriti che il Parlamento invii chiari messaggi rispetto ad alcune questioni. Per esempio, uno dei principali punti da mettere in rilievo è l’appello di Tokyo riguardo alla necessità che entrambe le parti, vale a dire le LTTE (Tigri per la liberazione della patria tamil) nonché il governo, comprendano che si debba concordare un cessate il fuoco per consentire il passaggio degli aiuti umanitari e l’evacuazione di feriti e ammalati. In secondo luogo, ritengo sia essenziale ricordare che non vi può essere una soluzione militare, onorevole Tannock. Non ci può essere, è semplicemente impossibile. E’ il momento, pertanto, di negoziare i termini perché cessino le violenze, la smobilitazione e il disarmo. Ciononostante, affinché ciò accada, il governo deve smettere di cercare una vittoria militare che non fa altro che allungare le sofferenze di tante persone. Un gesto di buona volontà sarebbe, per esempio, permettere che rappresentanti dei mezzi d’informazione e delle organizzazioni umanitarie possano entrare nel nord del paese. Inoltre, relativamente al sistema di preferenze generalizzate Plus, l’SGP Plus, sono uno di coloro che pensano che non si sarebbe mai dovuto concederlo a un paese come lo Sri Lanka, date le gravi e costanti violazioni dei diritti umani fondamentali che avvengono nel paese, molte delle quali istigate dalle stesse autorità di governo. Credo che dovremmo considerare seriamente l’apertura di un dibattito approfondito sulla pertinenza di applicare tale quadro di preferenze e, soprattutto, sulle conseguenze che ne derivano per molti gruppi, inclusi i lavoratori. Per tali ragioni, mi appello alla Commissione europea affinché svolga una vera investigazione sul posto, al fine di verificare gli effetti di tale misura e sottoporla a revisione, se necessario."@it12
"Norėčiau pradėti nuo to, kad galutinis rezoliucijos tekstas yra visiškai ne toks, kokį aš siūlyčiau. Esu įsitikinęs, kad jame yra per daug geraširdiškumo Kolombo Vyriausybės atžvilgiu. Bijau, kad tai dar vienas grupuotės esmės supaprastinimo, pavertimo nusikalstama ir nuolatinio jos persekiojimo atvejis, tiesiog įrodinėjant, kad tai teroristinė grupuotė. Iš tikrųjų viskas yra daug sudėtingiau. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad dabartinė situacija yra tokia, kad Parlamentas turėtų pasiųsti aiškią žinią kai kuriais klausimais. Pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos, manau, svarbu akcentuoti, yra Tokijo konferencijos pirmininkių raginimas abiem konflikto pusėms, t. y. LTTE (angl. Liberation Tigers of Tamil Eelam) ir Vyriausybei, suprasti, kad būtina susitarti dėl paliaubų, kad būtų leista suteikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams ir sudarytos sąlygos evakuoti sergančius ir sužeistuosius. Antra, Ch. Tannockai, manau, kad svarbu prisiminti, kad negali būti problemos karinio sprendimo. To negali būti, nes tai tiesiog neįmanoma. Todėl dabar atėjo laikas susitarti dėl smurto nutraukimo, demobilizacijos ir nusiginklavimo sąlygų. Vis dėlto, kad taip įvyktų, Vyriausybė privalo nustoti siekti karinės pergalės, kuri tiesiog prailgina tokio didelio žmonių skaičiaus kančias. Geros valios ženklas būtų, pavyzdžiui, leisti nepriklausomai žiniasklaidai ir humanitarinės pagalbos darbuotojams atvykti į salos šiaurę. Be to, kalbant apie „Apibendrintą svarbesnių prioritetų sistemą“ (angl. Generalised System of Preferences Plus), aš nesu vienas iš tų, kurie mano, kad ji neturėjo būti taikoma tokioms šalims kaip Šri Lanka atsižvelgiant į sunkius ir nuolatinius pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus šalyje, nors daugelį šių pažeidimų tyrė vyriausybės institucijos. Manau, kad turėtume rimtai apsvarstyti galimybę pradėti išsamias diskusijas dėl šios privilegijuotos sistemos taikymo svarbos ir visų pirma dėl padarinių, kurių ji turi daugeliui žmonių grupių, įskaitant darbuotojus. Dėl šių priežasčių raginu Europos Komisiją atlikti vidaus tyrimą siekiant nustatyti priemonės poveikį ir, jei būtina, ją persvarstyti."@lt14
"− Es vēlētos sākt ar to, ka rezolūcija, par kuru beidzot panākta vienošanās, absolūti nelīdzinās tai, kādu es būtu piedāvājis. Uzskatu, ka tās problēma ir pārlieku bezrūpīga attieksme pret Kolombo valdību. Es baidos, ka tas ir kārtējais gadījums, kad tiek vienkāršota, kriminalizēta un pastāvīgi vajāta kāda grupa, vienkārši apgalvojot, ka tas ir teroristu grupējums. Patiesībā viss ir daudz sarežģītāk. Tomēr es uzskatu, ka pašreizējā situācija ir tāda, ka Parlamentam jāizsūta skaidri ziņojumi par konkrētiem jautājumiem. Piemēram, viens no galvenajiem jautājumiem, kurš, manuprāt, ir jāuzsver, ir Tokijas aicinājums abām pusēm, proti (Tamilu Eelam Atbrīvošanas kustībai) un valdībai, saprast, ka jāvienojas par uguns pārtraukšanu, lai ļautu piekļūt humanitārajai palīdzībai un evakuēt slimos un ievainotos. Otrkārt kungs, es domāju, ka ir svarīgi atcerēties, ka militārs risinājums nav iespējams. Tas nevar notikt, tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc ir laiks pārrunāt vardarbības pārtraukšanas, demobilizācijas un atbruņošanās nosacījumus. Tomēr, lai tas notiktu, valdībai jāpārstāj tiekties pēc militāras uzvaras, kas tikai paildzina tik daudzu cilvēku ciešanas. Labas gribas žests būtu, piemēram, ļaut neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un humanitārās palīdzības sniedzējiem iekļūt ziemeļos. Turklāt, attiecībā uz Vispārējo preferenču sistēmu, VPS Plus režīmu, es esmu viens no tiem, kuri domā, ka to nekādā gadījumā nebūtu bijis jāpiešķir tādai valstij kā Šrilanka, ievērojot nopietnos un joprojām pastāvošos cilvēktiesību pamattiesību pārkāpumus valstī un to, ka daudzus no šiem pārkāpumiem izraisa valsts iestādes. Es domāju, ka mums nopietni jāapsver padziļinātu diskusiju aizsākšana par šīs preferenču sistēmas piemērošanas lietderīgumu un, pats galvenais, par sekām, ko tas radīs daudzām grupām, ieskaitot darba ņēmējus. Šo iemeslu dēļ es aicinu Eiropas Komisiju veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāda ir pieņemto pasākumu sekas, un to pārskatītu, ja nepieciešams."@lv13
"Quisiera empezar diciendo que la resolución acordada finalmente no es, en absoluto, la que yo hubiera redactado. Creo que peca, en cualquier caso, de un exceso de complacencia con relación al Gobierno de Colombo. Es otro caso, me temo, de simplificación, criminalización y persecución continuada de un grupo, simplemente argumentando que se trata de un grupo terrorista. Las cosas son bastante más complejas que eso. Sin embargo, la situación actual merece, creo, que el Parlamento mande también algunos mensajes claros con relación a algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los puntos clave que me parece importante destacar es el llamado de Tokio en relación con la necesidad de que ambas partes, es decir, el TLET (Tigres de Liberación del Eelam Tamil), pero también el Gobierno, entiendan que hay que acordar un alto el fuego para poder dar entrada a la ayuda humanitaria y salida a los heridos y enfermos. En segundo lugar, creo que es fundamental recordar que no puede haber solución militar, señor Tannock. No puede haberla, es simplemente imposible. Es el momento, por tanto, de negociar los términos del cese de la violencia, de la desmovilización y del desarme. Pero para ello el Gobierno tiene que cesar en su empeño de buscar una victoria militar que no hace sino alargar el sufrimiento de tanta gente. Un gesto de buena voluntad sería, por ejemplo, permitir la entrada en el norte de personal informativo y humanitario independiente. Asimismo, con relación al Sistema Generalizado de Preferencias Plus, el SGP Plus, soy de los que piensa que nunca debería habérsele concedido a un país como Sri Lanka, dadas las graves y constantes violaciones de derechos humanos y fundamentales que existen en el país, muchas de ellas instigadas por las propias autoridades gubernamentales. Creo que deberíamos considerar seriamente abrir un debate de fondo sobre la pertinencia de aplicar dicho marco preferencial y, sobre todo, sobre las consecuencias que ello tiene con relación a la situación de muchos colectivos, entre ellos los trabajadores. Apelo, pues, a la Comisión Europea a que lleve a cabo una verdadera investigación para comprobar los efectos de dicha medida y revisarla, si éste es el caso."@mt15
"− Allereerst wil ik zeggen dat de uiteindelijke resolutie helemaal niet overeenstemt met de resolutie die ikzelf zou hebben opgesteld. Ze lijkt me te toegeeflijk jegens de regering van Colombo. Ik vrees dat hier eens te meer sprake is van simplificatie, criminalisering en permanente vervolging van een groep, met als enig argument dat het om een terreurbeweging gaat. Het is echter allemaal een stuk ingewikkelder dan dit. Anderzijds ben ik van oordeel dat er, gelet op de huidige situatie, een aantal kwesties zijn waarover het Parlement een duidelijke boodschap moet afgeven. Een van de hoofdpunten die volgens mij bijzondere aandacht verdienen, is de oproep van Tokyo aan beide partijen, te weten de LTTE (Tijgers voor de bevrijding van Tamil Eelam) en de regering, om de noodzaak van een staakt-het-vuren onder ogen te zien, zodat humanitaire steun kan worden verleend en de gewonden en zieken kunnen worden geëvacueerd. Ten tweede is het essentieel te benadrukken dat een militaire oplossing uit den boze is, mijnheer Tannock. Dat mag niet gebeuren, dat is eenvoudigweg onmogelijk. Het is tijd om te onderhandelen over de voorwaarden voor het beëindigen van het geweld, demobilisatie en ontwapening. Maar daarvoor moet de regering eerst haar streven naar een militaire overwinning staken, aangezien het lijden van zoveel mensen daardoor onnodig wordt verlengd. Het zou bijvoorbeeld een gebaar van goede wil zijn om onafhankelijke journalisten en humanitaire hulpverleners in het noorden toe te laten. Verder is er het systeem van gunstige handelsvoorwaarden, SAP Plus. Ik behoor tot degenen die vinden dat dit systeem nooit had moeten worden toegekend aan een land als Sri Lanka. Er vinden immers voortdurend ernstige schendingen van de mensenrechten en de fundamentele rechten plaats, die bovendien vaak worden uitgelokt door de regeringsautoriteiten. Ik denk dat wij in alle ernst de mogelijkheid moeten overwegen om een diepgaand debat te openen over de gepastheid van die preferentiële regeling en vooral ook over de gevolgen ervan voor tal van groepen, waaronder werknemers. Ik roep de Europese Commissie dan ook op ter plekke onderzoek te verrichten naar het effect van de voornoemde maatregel en hem indien nodig te herzien."@nl3
"− Chciałbym rozpocząć moją wypowiedź od stwierdzenia, że ostatecznie uzgodniona rezolucja jest całkowicie różna od przygotowanego przeze mnie projektu. Uważam, że jest zbyt pochlebna dla rządu w Colombo. Obawiam się, że może to być kolejny przypadek uproszczenia, kryminalizacji i dalszego prześladowania grupy poprzez zwykłe stwierdzenie, że jest to grupa terrorystyczna. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Uważam jednak, że obecna sytuacja wymaga, by w niektórych sprawach Parlament sformułował jasne przesłanie. Jedną z najważniejszych spraw, które moim zdaniem należałoby podkreślić, jest apel tokijski wzywający obie strony, to jest LTTE ( Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu) i rząd do zawieszenia broni, aby umożliwić dotarcie pomocy humanitarnej i ewakuację chorych i rannych. Po drugie, panie pośle Tannock, uważam, że musimy pamiętać, że nie może być mowy o zbrojnym rozwiązaniu konfliktu. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Nadeszła więc pora by przystąpić do negocjowania warunków zakończenia stosowania przemocy oraz demobilizacji i rozbrojenia. Jednak żeby do tego doszło, rząd musi zrezygnować z prób zbrojnego zwycięstwa, które tylko przedłużają cierpienia wielu ludzi. Gestem dobrej woli byłoby na przykład wpuszczenie niezależnych mediów i personelu pomocy humanitarnej na tereny północne. Co się tyczy ogólnego systemu preferencji taryfowych Plus GSP, należę do osób, które uważają, że system ten nigdy nie powinien zostać przyznany państwu takiemu jak Sri Lanka, w którym w sposób istotny i ustawicznie naruszane są fundamentalne prawa człowieka, za co winę w wielu przypadkach ponoszą władze rządowe. Uważam, że należy rozważyć konieczność przeprowadzenia pogłębionej debaty nad stosownością przyznania takich preferencji, a przede wszystkim skutków jakie wywiera to na wiele grup, w tym pracowników. Dlatego wzywam Komisję Europejską do zbadania na miejscu skutków takiej decyzji i ewentualnego poddania jej rewizji."@pl16
"Quisiera empezar diciendo que la resolución acordada finalmente no es, en absoluto, la que yo hubiera redactado. Creo que peca, en cualquier caso, de un exceso de complacencia con relación al Gobierno de Colombo. Es otro caso, me temo, de simplificación, criminalización y persecución continuada de un grupo, simplemente argumentando que se trata de un grupo terrorista. Las cosas son bastante más complejas que eso. Sin embargo, la situación actual merece, creo, que el Parlamento mande también algunos mensajes claros con relación a algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los puntos clave que me parece importante destacar es el llamado de Tokio en relación con la necesidad de que ambas partes, es decir, el TLET (Tigres de Liberación del Eelam Tamil), pero también el Gobierno, entiendan que hay que acordar un alto el fuego para poder dar entrada a la ayuda humanitaria y salida a los heridos y enfermos. En segundo lugar, creo que es fundamental recordar que no puede haber solución militar, señor Tannock. No puede haberla, es simplemente imposible. Es el momento, por tanto, de negociar los términos del cese de la violencia, de la desmovilización y del desarme. Pero para ello el Gobierno tiene que cesar en su empeño de buscar una victoria militar que no hace sino alargar el sufrimiento de tanta gente. Un gesto de buena voluntad sería, por ejemplo, permitir la entrada en el norte de personal informativo y humanitario independiente. Asimismo, con relación al Sistema Generalizado de Preferencias Plus, el SGP Plus, soy de los que piensa que nunca debería habérsele concedido a un país como Sri Lanka, dadas las graves y constantes violaciones de derechos humanos y fundamentales que existen en el país, muchas de ellas instigadas por las propias autoridades gubernamentales. Creo que deberíamos considerar seriamente abrir un debate de fondo sobre la pertinencia de aplicar dicho marco preferencial y, sobre todo, sobre las consecuencias que ello tiene con relación a la situación de muchos colectivos, entre ellos los trabajadores. Apelo, pues, a la Comisión Europea a que lleve a cabo una verdadera investigación para comprobar los efectos de dicha medida y revisarla, si éste es el caso."@pt17
"− Aș dori să încep cu precizarea că textul final convenit al rezoluţiei nu este deloc conform cu conceptul meu propriu de redactare. Consider că acesta dă dovadă de o complezenţă excesivă faţă de guvernul de la Colombo. Mă tem că nu este decât un alt caz de simplificare, incriminare şi continuă persecuţie a unui grup doar în baza argumentaţiei că ar fi un grup terorist. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe. Totuşi, consider că actuala situaţie necesită un mesaj clar din partea Parlamentului cu privire la anumite chestiuni. De exemplu, unul din punctele-cheie care trebuie evidenţiat, în opinia mea, este apelul făcut de Tokyo legat de necesitatea ca ambele părţi, şi anume TITE (Tigrii Eliberării din Tamil Eelam) şi guvernul din Sri Lanka, să înţeleagă că trebuie să se convină asupra unei încetări a focului care să permită accesul asistenţei umanitare şi evacuarea răniţilor şi a bolnavilor. În al doilea rând, consider că este esenţial de reamintit că nu poate exista o soluţie militară, dle Tannock. Aceasta nu are cum să existe, este, pur şi simplu, imposibil. De aceea, acum este momentul să se negocieze termenii încetării violenţelor, demobilizării şi dezarmării. Totuşi, pentru aceasta, trebuie ca guvernul să înceteze să mai urmărească o victorie militară care nu face decât să prelungească suferinţa atâtor oameni. Un gest de bunăvoinţă ar fi, de exemplu, să se permită accesul mass-mediei independente şi al personalului umanitar în nordul insulei. De asemenea, în ceea ce priveşte Sistemul de preferinţe tarifare generalizate Plus (GSP Plus), mă număr printre aceia care cred că acordarea acestuia pentru Sri Lanka a fost o greşeală, date fiind gravele şi constantele încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului în această ţară, multe dintre acestea fiind provocate de autorităţile guvernamentale. Poate că ar trebui să avem serios în vedere o dezbatere de fond asupra relevanţei aplicării acestui cadru preferenţial şi, mai presus de toate, a consecinţelor asupra multor grupuri sociale, inclusiv a lucrătorilor. Având în vedere toate acestea, solicit Comisiei Europene să deruleze o investigaţie la fața locului, pentru a stabili efectele măsurii şi, după caz, revizuirea acesteia."@ro18
"− Dovoľte mi na úvod povedať, že uznesenie, ktoré bolo nakoniec dohodnuté, nie je rozhodne také, ako by som navrhol ja. Myslím si, že ho poškodila prehnaná spokojnosť s vládou v Kolombe. Obávam sa, že to je ďalší prípad zjednodušovania, kriminalizácie a pretrvávajúceho prenasledovania skupiny s jednoduchým argumentom, že ide o teroristickú skupinu. V skutočnosti sú veci oveľa zložitejšie. Myslím si však, že súčasná situácia je taká, že Parlament by mal o určitých záležitostiach vyslať jasný signál. Napríklad jeden z kľúčových bodov, ktoré považujem za dôležité vyzdvihnúť, je tokijská výzva, že je potrebné, aby obidve strany, a síce hnutie Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE) a vláda, pochopili potrebu dohodnúť prímerie, aby sa humanitárna pomoc mohla dostať k ranených a chorým a aby mohli byť evakuovaní. Po druhé si myslím, že je nevyhnutné, aby sme nezabudli, že neexistuje vojenské riešenie, pán Tannock. To sa nemôže stať, to je jednoducho nemožné. Preto teraz nastal čas na rokovanie o podmienkach pre zastavenie násilia, demobilizáciu a odzbrojenie. Aby však k tomu mohlo prísť, musí sa vláda prestať usilovať o vojenské víťazstvo, ktoré iba predlžuje utrpenie mnohých ľudí. Prejavom dobrej vôle by bolo, keby napríklad dovolila nezávislým mediálnych a humanitárnym pracovníkom vstup na sever. Okrem toho, v súvislosti so všeobecným systémom preferencií plus (VSP+), som jedným z tých, ktorí si myslia, že sme to nikdy nemali udeliť krajine ako Srí Lanka, vzhľadom na vážne a pokračujúce porušovanie základných ľudských práv v krajine. Mnohé z týchto porušovaní majú na svedomí vládne orgány. Myslím si, že by sme mali seriózne zvážiť otvorenie podrobnej rozpravy o význame aplikovania tohto systému preferencií a najmä o dôsledkoch, ktoré tento systém má pre veľa skupín vrátane robotníkov. Z tohto dôvodu vyzývam Európsku komisiu na vykonanie vyšetrovania aby sa zistili účinky tohto opatrenia, a na jeho prípadné posúdenie."@sk19
"Za začetek bom povedal, da dokončno dogovorjena resolucija ni niti malo takšna, kot bi jo jaz pripravil. Prepričan sem, da ji škodi pretirana samovšečnost v zvezi z vlado v Colombu. Bojim se, da je to še en primer poenostavljanja, kriminalizacije in nadaljnjega preganjanja skupine s preprosto utemeljitvijo, da je to teroristična skupina. V resnici so stvari mnogo bolj zapletene. Kljub temu res verjamem, da je sedanji položaj takšen, da bi moral Parlament poslati jasna sporočila o nekaterih vprašanjih. Na primer, ena od ključnih točk, za katero menim, da bi jo bilo treba poudariti, je poziv Tokia, da morata obe strani, torej LTTE (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) in vlada, razumeti, da se je treba dogovoriti za prekinitev ognja, da bo možen prihod humanitarne pomoči in da se bodo lahko evakuirali ranjeni in bolni. Drugič, mislim, da je bistveno, da se spomnimo, da vojaška rešitev ni možna, gospod Tannock. To se ne more zgoditi, to preprosto ni mogoče. Zdaj je torej čas za pogajanje o pogojih glede prenehanja nasilja, demobilizaciji in razorožitvi. A da bi se to zgodilo, si vlada ne sme več prizadevati za vojaško zmago, ker s tem samo podaljšuje trpljenje številnih ljudi. Poteza dobre volje bi bila na primer, če bi dovolili neodvisnim medijem in humanitarnemu osebju, da pridejo na sever. Poleg tega pa sem v zvezi s splošnim sistemom preferencialov plus, GSP Plus, eden tistih, ki menijo, da ga ne bi smeli nikoli dodeliti državi, kakršna je Šrilanka, glede na resne in nenehne kršitve temeljnih človekovih pravic v državi, številne od teh kršitev pa spodbujajo vladne oblasti. Mislim, da bi morali resno razmisliti o odprtju poglobljene razprave o ustreznosti uporabe tega preferenčnega okvira in predvsem o posledicah, ki jih ima za številne skupine, tudi za delavce. Iz teh razlogov pozivam Evropsko komisijo, da opravi preiskavo na mestu samem in ugotovi učinke ukrepa in ga po potrebi revidira."@sl20
"Quisiera empezar diciendo que la resolución acordada finalmente no es, en absoluto, la que yo hubiera redactado. Creo que peca, en cualquier caso, de un exceso de complacencia con relación al Gobierno de Colombo. Es otro caso, me temo, de simplificación, criminalización y persecución continuada de un grupo, simplemente argumentando que se trata de un grupo terrorista. Las cosas son bastante más complejas que eso. Sin embargo, la situación actual merece, creo, que el Parlamento mande también algunos mensajes claros con relación a algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los puntos clave que me parece importante destacar es el llamado de Tokio en relación con la necesidad de que ambas partes, es decir, el TLET (Tigres de Liberación del Eelam Tamil), pero también el Gobierno, entiendan que hay que acordar un alto el fuego para poder dar entrada a la ayuda humanitaria y salida a los heridos y enfermos. En segundo lugar, creo que es fundamental recordar que no puede haber solución militar, señor Tannock. No puede haberla, es simplemente imposible. Es el momento, por tanto, de negociar los términos del cese de la violencia, de la desmovilización y del desarme. Pero para ello el Gobierno tiene que cesar en su empeño de buscar una victoria militar que no hace sino alargar el sufrimiento de tanta gente. Un gesto de buena voluntad sería, por ejemplo, permitir la entrada en el norte de personal informativo y humanitario independiente. Asimismo, con relación al Sistema Generalizado de Preferencias Plus, el SGP Plus, soy de los que piensa que nunca debería habérsele concedido a un país como Sri Lanka, dadas las graves y constantes violaciones de derechos humanos y fundamentales que existen en el país, muchas de ellas instigadas por las propias autoridades gubernamentales. Creo que deberíamos considerar seriamente abrir un debate de fondo sobre la pertinencia de aplicar dicho marco preferencial y, sobre todo, sobre las consecuencias que ello tiene con relación a la situación de muchos colectivos, entre ellos los trabajadores. Apelo, pues, a la Comisión Europea a que lleve a cabo una verdadera investigación para comprobar los efectos de dicha medida y revisarla, si éste es el caso."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Autor"15,22,17,8
"Tygrysy"16
"in situ"15,1,19,11,22,13,4,21,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph